14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29"

Transkript

1 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29. Toto odvětví zahrnuje velmi širokou paletu zařízení, nepostradatelných pro jakoukoli investici do výrobní technologie. Sahá od výroby turbín, dopravních a vzduchotechnických zařízení, zemědělských, potravinářských, textilních, papírenských a stavebních strojů až ke strojům kovoobráběcím a tvářecím. Vývoj, výroba a prodej těchto zařízení je indikátorem stavu a dalšího vývoje českého hospodářství. Odvětví výroby a oprav strojů a zařízení se podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) dělí na následujících sedm oborů: Výroba a opravy strojů pro výrobu a využití mechanické energie kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly (spalovací motory, lodní motory, motory pro lokomotivy, turbíny, čerpadla, kompresory, ventily, převodové skříně, klikové hřídele, ozubená kola a ložiska), Výroba a opravy jiných strojů a zařízení pro všeobecné účely (pece, sušárny, spalovny, hořáky, zvedací, dopravní a manipulační zařízení, chladící, větrací a klimatizační zařízení a balicí stroje), Výroba a opravy zemědělských a lesnických strojů (traktory, malotraktory, pluhy, sázecí a sklizňové stroje, dojicí systémy), Výroba a opravy obráběcích a tvářecích strojů (obráběcí stroje na kov, dřevo, kámen, beton, lisy, buchary, tažné stolice, svařovací a pájecí zařízení, ruční nářadí s vlastním pohonem), Výroba a opravy ostatních účelových strojů (stroje důlní, metalurgické, pro stavební a zemní práce, na zpracování kaučuku a plastů, potravinářské, textilní, polygrafické, pro kožedělný, sklářský a tabákový průmysl), Výroba a opravy zbraní a munice (zbraně a střelivo pro armádu, policii, lov a sport), 29.5 Výroba ostatních účelových strojů 29 % 29.6 Výroba a opravy zbraní a munice 2 % 29.7 Výr. přístrojů a zař. pro domácnost 6 % 29.1 Výroba strojů pro výr. mech. energie 20 % 29.4 Výroba obráběcích a tvářecích strojů 9 % 29.3 Výroba zeměd. a lesnických strojů 6 % Pozn.: údaje v běžných cenách 29.2 Výr. jiných stojů pro všeobec. účely 28 % Graf 14.1 Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce

2 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Výroba přístrojů a zařízení převážně pro domácnost (elektrické a neelektrické přístroje pro domácnost). Největší podíl na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb (29 %) zaujímá tradičně velmi široký obor (uplatňující výrobní činnosti s relativně vysokou přidanou hodnotou) Výroba ostatních účelových strojů. Ostatní obory vykazují přibližně stejný podíl jako v minulém období (viz graf 14.1) Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu Odvětví OKEČ 29 - Výroba a opravy strojů a zařízení zaujímá v rámci zpracovatelského průmyslu, jenž zahrnuje celkem 22 odvětví, významnou pozici. Toto odvětví se v roce 2005 podílelo na tržbách za vlastní výrobky a služby 8,7 %. Podíl na tržbách zpracovatelského průmyslu vykazuje u odvětví OKEČ 29 od nejméně úspěšného roku 2002 postupný růst (o 1,4 %). Podíl 12,8 % na počtu zaměstnanců představuje oproti stejnému roku mírné zvýšení o cca 0,7 %. Odvětví OKEČ 29 se v roce 2000 podílelo 10,5 % na účetní přidané hodnotě v rámci celého zpracovatelského průmyslu. Od roku 2002 (podíl 9,2%) dochází k postupnému růstu podílu na účetní přidané hodnotě na 10,3 % v roce V krátkodobém horizontu (2005/2004) dochází u tržeb (v b.c.) k růstu o 14,0 % a účetní přidané hodnotě k mírnému růstu o 5,4 %. Příznivý vliv na výsledky, které odvětví vykazuje, má mimo jiné systém podpory malého a středního podnikání (MSP), jenž probíhá v rámci MPO a je rozpracován do různě zaměřených programů. V roce 2005 bylo realizováno celkem 7 programů schválených vládou ČR. Finanční zdroje podpory jsou z rozpočtové kapitoly MPO, z programu Phare a ze strukturálních fondů EU Struktura odvětví podle počtu zaměstnanců v organizacích Výrobní základna odvětví je v roce 2005 tvořena celkem podniky (velikostí od 20 zaměstnanců výše) s celkovým počtem zaměstnanců, překračujícím hodnotu Největší počet zaměstnanců, více než (což je 33,5 % zaměstnanců odvětví), vykazovaly podniky v oboru Výroba a opravy ostatních účelových strojů. Naopak nejnižší počty zaměstnanců byly v minulém roce v oborech Výroba přístrojů a zařízení převážně pro domácnost (téměř zaměstnanců, což je 5,1 %) a Výroba a opravy zbraní a munice (cca pracovníků, tj. 3,3 %). Podíly počtu zaměstnanců jednotlivých oborů korespondují s podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce Přední místo dle tržeb zaujímá v rámci OKEČ 29 společnost ŠKODA HOLDING a.s. (tržby za rok 2005 činily tis. Kč). Obdivované strojírenské firmy tvoří trojice společností: Sellier & Bellot a.s., ŠKODA HOLDING a.s., ALSTOM Power, s.r.o., (resp. ALSTOM Group). Tabulka 14.1 Produkční charakteristiky v roce 2004 podle velikostních skupin - OKEČ 29 (mil. Kč, osob) Více než 1000 Tržby za prodej V a S v b.c , , , , ,2 Účetní přidaná hodnota v b.c , , , , ,8 Počet zaměstnaných osob

3 Výroba a opravy strojů a zařízení % více než 1000 Tržby za prodej VV a S Účetní přidaná hodnota Počet zaměstnaných osob Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 14.2 Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce Regionální struktura odvětví Česká republika je rozčleněna na 14 regionů. Účetní přidaná hodnota za celé odvětví OKEČ 29 za rok 2005 činila cekem 61,297 mld. Kč. Největší podíl - 16 % - na tvorbě účetní přidané hodnoty odvětví zajišťují podniky v Jihomoravském kraji (téměř 9,79 mld. Kč). Druhé a třetí místo zaujímá Moravskoslezský a Středočeský kraj s podílem 11 %, resp. 10 % (6,86 mld. Kč, resp. 6,08 mld. Kč). Ostatní kraje se podílí na tvorbě přidané hodnoty velmi vyrovnaně s podílem od 5 do 9 %. Nejmenší podíl má Karlovarský kraj s 1 % (1,03 mld. Kč.). Průběhy všech tří sledovaných ukazatelů na grafu 14.3 si jsou podobné, Tržby za VV a S Účetní přidaná hodnota Zaměstnanci Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Středočeský kraj Hlavní město Praha Pozn.: údaje v běžných cenách % % % Graf 14.3 Podíly krajů na produkčních charakteristikách v roce

4 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU což svědčí o podobné výkonnosti podnikatelských subjektů v různých regionech a vyrovnaném vlivu odvětví na ekonomiku regionů v rámci celé ČR Hlavní ekonomické ukazatele Cenový vývoj Počínaje rokem 2001 zaznamenává každoroční nárůst cen výrobků a služeb SKP Stroje pro výrobu a využití mechanické energie, SKP Jiné stroje a zařízení pro všeobecné účely (přes mírný pokles indexu v krátkodobém horizontu zde nedošlo k dramatickým změnám), SKP Zemědělské a lesnické stroje a SKP Ostatní účelové stroje. Vlivem celosvětové recese došlo k mírnému poklesu cen v roce 2003 u SKP obráběcí a tvářecí stroje. Tento trend se v roce 2004 díky končící recesi a též změnám vyplývajícím ze vstupu ČR do EU změnil a dochází k mírnému růstu cen. Snižování cen již druhý rok pokračuje u SKP Zbraně a munice. Tento trend je dán procesem odstraňování mezinárodního napětí na celém evropském kontinentě a ukončením vývozu do bezpečnostně rizikových zemí. V oblasti SKP Přístroje a zařízení převážně pro domácnost dochází k postupnému rozdělování evropského trhu a k investičním aktivitám renomovaných zahraničních výrobců v ČR. Tabulka 14.2 Vývoj cenových indexů výrobků v letech meziroční index (%) 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 SKP ,1 101,5 101,1 104,5 103,4 SKP ,8 100,8 101,1 102,1 99,3 SKP ,2 101,0 101,3 102,2 107,0 SKP ,3 101,5 98,4 100,6 100,7 SKP ,7 100,9 100,7 101,0 102,9 SKP ,3 112,9 98,1 99,9 100,8 SKP ,3 99,0 100,0 103,6 97,9 SKP ,4 101,2 100,7 102,2 101, Základní produkční charakteristiky V tabulce 14.3 lze sledovat rostoucí vývoj tržeb za vlastní výrobky a služby za odvětví OKEČ 29 v běžných i stálých cenách od roku 2000 až do K výraznému nárůstu dochází v roce 2004, tj. v roce, kdy byl realizován vstup ČR do EU. Tento trend se daří udržet. Obdobný průběh vykazuje i výše účetní přidané hodnoty jak v b.c., tak ve s.c. Tento pozitivní proces je důsledkem řady příznivých vlivů - vstup ČR do EU, ukončení světové hospodářské recese a v neposlední řadě ukončení restrukturalizačních a transformačních procesů řady subjektů tohoto odvětví. Nejdynamičtější vývoj produkčních charakteristik vykazuje obor Výroba a opravy zemědělských a lesnických strojů. Podstatnou měrou se o tento výsledek zasloužil tradiční český výrobce traktorů, který po ukončení restrukturalizace zvyšuje výrobu a daří se mu znovunabývat již jednou ztracená odbytiště. Příkladem může být získání významné pozice ve vývozu traktorů do Polska a postupné vytlačování světových výrobců (jako např. John Deer a další). Vzhledem k průběžnému nasazování nových technologií do výroby v rámci celého odvětví se projevuje tendence postupného snižování počtu zaměstnanců, která je od roku 2003 kompenzována realizací opatření vyplývajících z Národního akčního plánu zaměstnanosti. Tento vývoj přináší stabilizaci počtu zaměstnanců v odvětví. Popisovaný jev detailně dokumentuje tabulka Vývoj základních produkčních charakteristik v období let 2000 až 2005 v odvětví OKEČ 29 poměrně přesně kopíruje průběh těchto parametrů celého zpracovatelského průmyslu, což je názorně vyjádřeno grafem

5 Tabulka 14.3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. a ve s.c. v letech Výroba a opravy strojů a zařízení (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , , ,1 OKEČ , , , , , ,7 OKEČ , , , , , ,9 OKEČ , , , , , ,9 OKEČ , , , , , ,4 OKEČ , , , , , ,5 OKEČ , , , , , ,2 OKEČ , , , , , ,7 meziroční index (b.c.) x 111,9 101,6 111,5 118,2 116,4 kumulovaný index (b.c.) 100,0 111,9 113,7 126,7 149,8 174,3 (mil. Kč) s. c * OKEČ , , , , , ,4 OKEČ , , , , , ,5 OKEČ , , , , , ,5 OKEČ , , , , , ,8 OKEČ , , , , , ,3 OKEČ , , , , , ,9 OKEČ , , , , , ,2 OKEČ , , , , , ,6 meziroční index (s.c.) x 110,9 104,4 110,2 116,0 116,4 kumulovaný index (s.c.) 100,0 110,9 115,8 127,6 148,0 172,2 * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Tabulka 14.4 Účetní přidaná hodnota v b.c. a ve s.c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , , ,5 OKEČ , , , , , ,1 OKEČ , , , , , ,5 OKEČ , , , , , ,3 OKEČ , , , , , ,4 OKEČ , , , , , ,8 OKEČ , , , , , ,3 OKEČ , , , , , ,9 meziroční index (b.c.) x 111,8 93,4 110,6 111,2 104,7 kumulovaný index (b.c.) 100,0 111,8 104,4 115,5 28,4 134,5 (mil. Kč) s. c * OKEČ , , , , , ,0 OKEČ , , , , , ,8 OKEČ , , , , , ,8 OKEČ , , , , , ,6 OKEČ , , , , , ,7 OKEČ , , , , , ,7 OKEČ , , , , , ,2 OKEČ , , , , , ,8 meziroční index (s.c.) x 108,0 91,0 106,3 117,3 107,9 kumulovaný index (s.c.) 100,0 108,0 98,3 104,5 122,5 132,2 * předběžná hodnota, stálé ceny roku

6 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU V odvětví OKEČ 29 - avšak ne pouze v tomto odvětví - dochází k postupnému růstu nákladů. Ve sledovaném období let 2000 až 2004 se meziroční nárůst nákladů ustálil na cca 3 %, pouze v závěrečné části tohoto období 2003/2004 a 2004/2005 došlo k dramatickému nárůstu nákladů o cca 12 %, resp. 17,5 %. Tento vývoj ovlivnily zejména skupiny Výroba a opravy strojů pro výrobu a využití mechanické energie, Výroba a opravy jiných strojů a zařízení pro všeobecné účely, Výroba a opravy zemědělských a lesnických strojů a Výroba a opravy ostatních účelových strojů. Podstatnou roli zde hraje vývoj cen surovin a energií. Tabulka 14.5 Počet pracovníků v letech (osoby) * OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ meziroční index x 97,0 99,1 100,8 99,2 102,0 kumulovaný index 100,0 97,0 96,2 96,9 96,2 98,1 * předběžná hodnota % % * * Počet zaměstnaných osob OKEČ 29 Počet zaměstnaných osob ZP Tržby za VV a S OKEČ 29 Tržby za VV a S ZP % * Účetní přidaná hodnota OKEČ 29 Účetní přidaná hodnota ZP * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Graf 14.4 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech

7 Výroba a opravy strojů a zařízení Tabulka 14.6 Náklady celkem v b.c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , , ,5 OKEČ , , , , , ,3 OKEČ , , , , , ,4 OKEČ , , , , , ,5 OKEČ , , , , , ,2 OKEČ , , , , , ,9 OKEČ , , , , , ,0 OKEČ , , , , , ,8 meziroční index (b.c.) x 103,1 103,9 102,7 115,0 117,5 kumulovaný index (b.c.) 100,0 103,1 107,2 110,1 126,6 148,7 * předběžná hodnota Tabulka 14.7 Osobní náklady v b.c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , , ,2 OKEČ , , , , , ,8 OKEČ , , , , , ,0 OKEČ , , , , , ,2 OKEČ , , , , , ,0 OKEČ , , , , , ,5 OKEČ , , , , , ,8 OKEČ , , , , , ,5 meziroční index (b.c.) x 108,1 104,3 106,1 107,9 109,0 kumulovaný index (b.c.) 100,0 108,1 112,8 119,7 129,2 140,9 * předběžná hodnota Produktivita práce a osobní náklady Produktivita práce z účetní přidané hodnoty se ve sledovaném období let každoročně (až na rok 2002) zvyšovala, přesný průběh zaznamenává tabulka 8. Z tabulky je patrná relativní vyrovnanost dosažené produktivity jednotlivými skupinami, výrazně je převyšuje v posledním roce pouze skupina Výroba přístrojů a zařízení převážně pro domácnost. Na této skutečnosti mají největší podíl rozšiřující se velké podniky, působící v tomto odvětví (CONTA, s.r.o., ETA a.s., Miele). Vzhledem k tomu, že produktivitu mohou nepřímo ovlivňovat různé faktory, v neposlední řadě i množství zakázek, jež umožní efektivnější využití fondu pracovní doby, podílí se na nárůstu produktivity vyšší objem zakázek, které v průběhu prvního i následujícího roku členství v EU tato skupina realizovala. V průběhu let bylo v odvětví OKEČ 29 prohlášeno celkem 296 konkursů a likvidací, což činí 6,8 % z celkového počtu v rámci zpracovatelského průmyslu. Prohlášené konkursy a likvidace měly přímý dopad na pracovníků dotčených společností. 241

8 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 14.8 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b.c. a ve s.c. v letech (tis. Kč/zam.) b.c * OKEČ ,2 389,3 304,1 378,3 433,5 390,3 OKEČ ,7 382,0 400,8 404,4 436,9 454,5 OKEČ ,9 255,3 265,6 310,2 354,9 340,0 OKEČ ,7 394,8 331,5 347,5 414,9 432,1 OKEČ ,6 352,0 332,4 367,7 405,6 434,6 OKEČ ,1 284,1 325,2 341,4 358,6 353,0 OKEČ ,3 309,8 325,1 370,3 421,5 498,1 OKEČ ,2 358,4 337,8 370,8 415,4 426,6 meziroční index (b.c.) x 115,2 94,2 109,8 112,0 102,7 kumulovaný index (b.c.) 100,0 115,2 108,6 119,2 133,5 137,1 (tis. Kč/zam.) s.c * OKEČ ,2 375,1 278,3 333,2 432,5 417,1 OKEČ ,7 369,6 376,7 366,6 425,8 463,9 OKEČ ,9 243,0 235,6 256,0 314,3 271,0 OKEČ ,7 386,7 337,1 334,7 419,5 463,8 OKEČ ,6 340,1 313,0 337,7 372,0 400,2 OKEČ ,1 275,6 299,6 294,1 325,0 339,5 OKEČ ,3 294,7 294,4 328,4 376,4 455,1 OKEČ ,2 346,5 318,0 335,5 396,5 419,5 meziroční index (s.c.) x 111,3 91,8 105,5 118,2 105,8 kumulovaný index (s.c.) 100,0 111,3 102,2 107,8 127,4 134,8 předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Tabulka 14.9 Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v b.c. v letech (-) * OKEČ ,729 0,661 0,861 0,740 0,697 0,829 OKEČ ,668 0,612 0,628 0,663 0,645 0,674 OKEČ ,965 0,774 0,829 0,748 0,716 0,788 OKEČ ,665 0,660 0,812 0,783 0,715 0,737 OKEČ ,660 0,681 0,758 0,718 0,720 0,708 OKEČ ,659 0,746 0,718 0,749 0,744 0,804 OKEČ ,668 0,648 0,645 0,581 0,592 0,550 OKEČ 29 0,686 0,664 0,742 0,711 0,691 0,719 * předběžná hodnota 140 % % * * Produktivita práce z účetní PH OKEČ 29 Produktivita práce z účetní PH ZP Podíl osobních nákladů na účetní PH OKEČ 29 Podíl osobních nákladů na účetní PH ZP Pozn.: produktivita práce z účetní PH ve s.c. roku 2000, podíl osobních nákladů na účetní PH v b.c. * předběžná hodnota 242 Graf 14.5 Vývoj podílových a poměrových ukazatelů v letech

9 14.6. Zahraniční obchod Výroba a opravy strojů a zařízení Vývoj zahraničního obchodu Zahraniční obchod odvětví SKP 29 prokazoval do roku 2002 zápornou bilanci. Vlivem přílivu zahraničních investorů, využitím nových know-how, efektivních technologií atd., dochází ke zlepšení konkurenceschopnosti výrobků tohoto odvětví. Po začlenění České republiky do EU se zlepšují podmínky exportu do členských zemí Unie. Celní opatření, která brání dovozu zboží s dumpingovými cenami do EU, zlepšují podmínky pro vývoz českého zboží. Dochází ke zlepšení bilance zahraničního obchodu i přes postupné zpevňování kurzu koruny vůči USD, které přináší zhoršení exportních podmínek. Právem se dá předpokládat pokračování pozitivního vývoje exportní výkonnosti, která je podmíněna investicemi do výzkumu a vývoje, zvyšováním kvalifikace pracovníků a přizpůsobení se podniků stále tvrdšímu konkurenčnímu prostředí. Tento vývoj je patrný z tabulky 14.10, je zde vidět meziroční nárůst bilance zahraničního obchodu 2004/2005 o více než 245 %. Tabulka Vývoj zahraničního obchodu s výrobky v b.c. v letech Vývoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , ,8 SKP , , , , , ,1 SKP , , , , , ,2 SKP , , , , , ,8 SKP , , , , , ,5 SKP , , , , , ,5 SKP , , , , , ,5 SKP , , , , , ,4 meziroční index x 114,8 99,2 116,2 127,2 111,6 Dovoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , ,8 SKP , , , , , ,9 SKP , , , , , ,7 SKP , , , , , ,5 SKP , , , , , ,5 SKP ,1 373,7 556, , , ,9 SKP , , , , , ,9 SKP , , , , , ,2 meziroční index x 116,2 91,8 111,5 118,3 93,4 Saldo (mil. Kč) SKP SKP ,5-258, , , , ,0 SKP ,5-816, , , , ,2 SKP ,6-997, ,7 815,4-247,6-370,5 SKP , , , , , ,3 SKP , , , ,6 221, ,0 SKP , , ,5 975, , ,6 SKP , , , , ,1-746,4 SKP , , ,3 450, , ,2 Údaje k Pramen: ČSÚ 243

10 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Teritoriální struktura zahraničního obchodu Z hlediska dovozu i vývozu je již tradičně dominantním partnerem Německo. V posledních třech letech se podíl vývozu, ale i dovozu, pohyboval řádově kolem 40 %. V podílech u ostatních zemí nedochází též k závažným změnám proti již několik let ustálenému rozdělení. Vývozní teritoria v roce 2005 Slovensko 6 % Francie 8 % Belgie 4 % Rakousko Itálie 4 % 4 % Polsko 11 % V. Británie 4 % Ostatní 29 % Německo 37 % Dovozní teritoria v roce 2005 Rakousko Japonsko 5 % 5% Čína 4 % Francie 6 % Itálie 10 % USA 3 % V. Británie 3 % Ostatní 22 % Německo 42 % Graf 14.6 Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu SKP Tuzemská spotřeba Jak je patrno z tabulky 14.11, dochází k postupnému růstu tuzemské spotřeby právě u výrobků SKP 29.1 až To jsou obory, které mají většinou přímou vazbu na investiční činnost. 244

11 Výroba a opravy strojů a zařízení Tuzemská spotřeba výrobků Tabulka Tuzemská spotřeba v b.c. v letech (mil. Kč) b. c * SKP , , , , , ,3 SKP , , , , , ,3 SKP , , , , , ,7 SKP , , , , , ,8 SKP , , , , , ,8 SKP ,1 132, , , , ,5 SKP , , , , , ,3 SKP , , , , , ,8 meziroční index (b.c.) x 111,0 85,7 117,0 110,9 100,7 kumulovaný index (b.c.) 100,0 111,0 95,1 111,2 123,3 124,1 * předběžná hodnota Investice Zavedením systému investičních pobídek byl dán významný předpoklad ke zvýšení přílivu zahraničních investic do zpracovatelského průmyslu České republiky a byl též vytvořen silný impuls pro rozvoj domácích investic. V rámci OKEČ 29 bylo v průběhu roku 2005 podpořeno dalších 6 projektů IP o celkové výši investic téměř 46 mil. USD, jež vytvoří více než 840 nových pracovních míst. Investiční pobídky jsou dalším zdrojem tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností Přímé zahraniční investice Tabulka Přímé zahraniční investice OKEČ 29 (v mil. CZK) k k k k k Zahr. investice v ČR , , , , ,9 Tuzem. investice v zahraničí 195,3 244,2 292,4 190,6 392,1 Pramen: ČNB % % Přímé zahraniční investice OKEČ 29 Tuzemské investice v zahraničí OKEČ 29 Přímé zahraniční investice ZP Tuzemské investice v zahraničí ZP Pramen: ČNB Graf 14.7 Tuzemské a zahraniční investice 245

12 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Jednoznačně kladný vliv na rozvoj odvětví mají přímé zahraniční investice. Také zahraničním investujícím společnostem jsou za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek poskytovány již uvedené investiční pobídky. Udržet zájem zahraničních investorů napomáhá stabilní a průhledná legislativa, daňová zvýhodnění, dopravní dosažitelnost, kvalita a dostatek pracovní síly. Přehled o vývoji přímých zahraničních investicích v letech dává tabulka a vývoj tuzemských a zahraničních investic je zobrazen na grafu Mezinárodní srovnání a konkurenceschopnost Výrobky SKP 29 mají v České republice dlouholetou tradici a Česko je proslulé vývozem investičních celků, jejichž neodmyslitelnými komponenty v převážné většině jsou právě výrobky SKP 29. Jak vyplývá z tabulky 14.13, udržuje si ČR v objemu exportu do zemí EU od roku 2000 trvale vzestupný trend (v roce 2003 nárůst o 13,5 %). V současnosti po vstupu do EU lze zákonitě očekávat další zvýšení. Příznivě pro ČR vychází též srovnání s výsledky v rámci CEFTA, kde právem zaujímá vedoucí pozici výší podílu na exportu zemí CEFTA do EU (36,7 %). Tato konkrétní data svědčí též o pokračující dobré konkurenceschopnosti výrobků odvětví 29. Vývoj konkurenceschopnosti odvětví musí být zajišťován průběžným zvyšováním technické úrovně finálních výrobků, technologií, ale i předvýrobních etap, důsledným sledováním jakosti, pružnou reakcí na požadavky zákazníka, komplexností dodávek, dostupným a rychlým servisem a celkovou solidností firmy. Další neodmyslitelnou podmínkou je zajištění odborné pracovní síly kvalitní výchovou na školách všech úrovní. Tabulka Vývoj exportu výrobků SKP 29 do zemí EU od roku 2000 před vstupem do EU (tis. ECU, EUR, %) z CEFTA meziroční index x 135,1 109,5 114,3 114,3 z toho z ČR meziroční index x 142,5 110,7 113,5 116,5 Pramen: EUROSTAT Tabulka Vývoj exportu výrobků SKP 29 na vnitřní trh EU z vybraných uskupení po vstupu do EU (tis. EUR) z ČR z nově přistoupivších zemí z vyspělých zemí EU (15) ze zemí OECD (mimo členy EU) Pramen: EUROSTAT Shrnutí a perspektivy odvětví V roce 2005 vstoupila Česká republika do druhého roku členství v EU. Do termínu vstupu ČR přizpůsobovala legislativu a normy platným evropským zákonným předpisům a normám déle než jedno desetiletí. Tento proces ještě nebyl ukončen, dále jsou novelizovány zákony transpozicí příslušných směrnic, platných v EU. Prostřednictvím smluvně pověřených příslušných svazů výrobců strojů zabezpečuje Český normalizační institut další spolupráci s ISO a CEN a pokračování úpravy a tvorby norem. Podniky odvětví OKEČ 29 na základě zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci podnikají preventivní kroky k před- 246

13 Výroba a opravy strojů a zařízení cházení případů znečišťování prostředí škodlivými emisemi či odpady. V rámci odvětví nedochází k závažnému ohrožování životního prostředí. Přirozené konkurenční tlaky nutí výrobce zavádět systém managementu jakosti (ČSN EN ISO 9001), systém environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001) a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví (OHSAS 18001). Na základě trendů, které jednotlivé obory tohoto odvětví vykazují, je možné odhadnout jejich další vývoj Výroba a opravy strojů pro výrobu a využití mechanické energie (spalovací motory, lodní motory, motory pro lokomotivy, turbíny, čerpadla, kompresory, ventily, převodové skříně, klikové hřídele, ozubená kola a ložiska) - produkce oboru může najít odbyt v exportu - ukazují se úspěšně absolvované tendry na dodávky elektráren v zahraničí formou na klíč. O stavbě jaderné elektrárny v tuzemsku, která by mohla dát příležitost podnikům tohoto oboru, není dosud definitivně rozhodnuto. Avšak stav celé řady českých tepelných elektráren vyžaduje rozsáhlé opravy. Ve střednědobém horizontu lze předpokládat dobré podmínky pro rozvoj oboru Výroba a opravy jiných strojů a zařízení pro všeobecné účely (pece, sušárny, spalovny, hořáky, zvedací, dopravní a manipulační zařízení, chladící, větrací a klimatizační zařízení a balicí stroje) - v souvislosti příznivými podmínkami OKEČ 29.1 lze předpokládat též úspěšný vývoj v oblasti výroby pecí, hořáků a vzduchotechniky. Před výrobci a montážními firmami zvedacích zařízení a výtahů leží úkol rekonstrukce, obnovy a výměn cca 80 tis. osobních výtahů, provozovaných v ČR, jež nyní neodpovídají požadavkům norem Výroba a opravy zemědělských a lesnických strojů (traktory, malotraktory, pluhy, sázecí a sklizňové stroje, dojicí systémy) - vzhledem k příznivé dotační politice EU vzniká příležitost pro zemědělské podnikatelské subjekty obnovit již často morálně i fyzicky amortizovaný strojní park. Výrobce traktorů, po totální ztrátě světových trhů, postupně zvyšuje výrobu a orientuje se na dodávky do zemí EU, ale i na východ. Obor má dobrou perspektivu vývoje Výroba a opravy obráběcích a tvářecích strojů (obráběcí stroje na kov, dřevo, kámen, beton, lisy, buchary, tažné stolice, svařovací a pájecí zařízení, ruční nářadí s vlastním pohonem) - výrobci z tohoto oboru jsou závislí na potřebách nákupu, obnově nebo opravě technologického zařízení. Tento druh investic bývá realizován s určitým zpožděním za hospodářským oživením. Lze konstatovat, že skutečně došlo k dříve avizovanému pozitivnímu vývoji v průběhu roku 2004, který však byl (jak vykazují základní ekonomické ukazatele) v roce 2005 mírně pozastaven. Ne zcela očekávaná je vysoká dynamika vývoje. Lze předpokládat, že obor v nastoupeném trendu bude pokračovat Výroba a opravy ostatních účelových strojů (stroje důlní, metalurgické, pro stavební a zemní práce, na zpracování kaučuku a plastů, potravinářské, textilní, polygrafické, pro kožedělný, sklářský a tabákový průmysl) - z tohoto oboru mají největší předpoklad růstu výrobci stavebních strojů a strojů pro zemní práce Výroba a opravy zbraní a munice (zbraně a střelivo pro armádu, policii, lov a sport) - vývoj zbraní a zbraňových systémů klade vysoké technické i finanční nároky. V případě, že není předem smluvně zajištěn odbyt, nemá jednotlivý výrobce (v případě produktů určených výhradně ozbrojeným složkám) perspektivu na úspěšný vývoj Výroba přístrojů a zařízení převážně pro domácnost (elektrické a neelektrické přístroje pro domácnost) - tvrdá konkurence zahraničních výrobců, často sdružených do nadnárodních společností s dlouhodobě udržovaným vědecko - výzkumným zázemím, vytváří velice těžké podmínky pro případný úspěch tuzemských producentů. Na území ČR úspěšně působí producenti z řad zahraničních investorů, případně společnosti pod zahraniční kontrolou. 247

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK Výroba a opravy strojů a zařízení 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5. - RACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5.1 Charakteristika odvětví Výroba dřevěných a korkových výrobků, proutěného zboží a slaměných výrobků, kromě

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

14.Výroba a opravy strojů a zařízení OKEČ 29

14.Výroba a opravy strojů a zařízení OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14.Výroba a opravy strojů a zařízení OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle druhu zpracovávané

Více

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21. - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21.1 Charakteristika odvětví Sdělením ve Sbírce zákonů byla k 1. lednu 2009 zavedena Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE). Odvětví s kódem vzniklo převážně

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených 16. - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH 16.1 Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba strojů a zařízení.

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Praha 2003 Zpracovaly: sekce průmyslu a stavebnictví a sekce paliv, energetiky a hutnictví MPO, odbor potravinářské výroby MZe, VÚZE Redaktor:

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Odvětví zahrnuje široký

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

3 Trh práce a domácnosti

3 Trh práce a domácnosti Trh práce a domácnosti Graf.: Mzdy a platy sopr = 1 1 8 7 5 1 Národní koncept Domácí koncept I/ III I/1 III I/ III I/ III I/ III I/5 III I/ III I/7 III I/8 III I/ III I/1 III Graf.7: Podíl bankovních úvěrů

Více

18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Z pozice světové, evropské i české výroby je toto průmyslové odvětví perspektivní. Obor zahrnuje

Více

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 16.1. Charakteristika odvětví Pro odvětví je charakteristická velká diverzifikace a široká sortimentní nabídka výrobků, určených

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

20. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení - OKEČ 35

20. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení - OKEČ 35 20. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení - OKEČ 35 20.1. Charakteristika odvětví Odvětví ostatní dopravní prostředky a zařízení je charakteristické širokou nabídkou dopravních prostředků.

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů - OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů - OKEČ 22 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů - OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se charakterem výroby liší od ostatních odvětví zpracovatelského

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR http:// www.schp.cz zpracoval: sekretariát SCHP ČR Obsah Úvodní slovo prezidenta Svazu chemického průmyslu

Více

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů OKEČ 33

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů OKEČ 33 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Pro odvětví je charakteristické široké výrobkové rozpětí se speciálními

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Jak rychle rostla česká ekonomika?

Jak rychle rostla česká ekonomika? Jak rychle rostla česká ekonomika? Ukazatel HDP nevystihuje plně výkon ekonomiky, přesto je používán ve většině analýz. Použijeme-li k charakteristice výkonu české ekonomiky ukazatele reálného důchodu,

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

1 Příležitosti a hrozby stavebnictví v dalších letech Ing. Miloslav Mašek, CSc. Svaz podnikatelů ve stavebnictví ÚVOD 2 Stavebnictví je průmyslové odvětví, které je více než jiné závislé na stavu ekonomiky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Charakteristickým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR http:// www.schp.cz Zpracoval: sekretariát SCHP ČR Obsah Úvodní slovo prezidenta Svazu chemického průmyslu

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. Vyhodnocení a komentáře 2 O šetření Pravidelné čtvrtletní šetření SPČR a ČNB Od roku 2011, dodnes celkem

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení) OKEČ 28

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení) OKEČ 28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení) 13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení) OKEČ 28 13.1. Charakteristika odvětví Produkce

Více

Situace v českém mlékárenství před ukončením mléčných kvót. Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský

Situace v českém mlékárenství před ukončením mléčných kvót. Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský Situace v českém mlékárenství před ukončením mléčných kvót Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský České mlékárenství je již 10 let integrální součástí mlékárenství EU. Z pohledu své velikosti

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ DI. 11.Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků OKEČ 26

VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ DI. 11.Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků OKEČ 26 VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ DI 11. OKEČ 26 11.1. Charakteristika odvětví Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních V a S jsou zobrazeny v grafu 11.1. 26.1 Výroba skla a skleněných

Více

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 Výroba elektrických strojů a zařízení 16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 16.1. Charakteristika odvětví Pro odvětví je charakteristická velká diverzifikace a široká sortimentní nabídka

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2011 v celkovém množství 6 925,5 tis. tun (pokles o 10,4% v porovnání s rokem 2010) za celkovou

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2013 uskutečnil v celkovém objemu 3 240,5 tis. tun, což je o 2,9 % méně než za stejné

Více

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ DC Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 4.1. Charakteristika

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 6/2009 205-05-04 00:00:00 2 V březnu 2009 - dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu

Více

ABCD. Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade) Analýza ekonomických dopadů návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu

ABCD. Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade) Analýza ekonomických dopadů návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu ABCD Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade) Analýza ekonomických dopadů návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu 9. listopadu 2005 Obsah 1 Manažerské shrnutí 1 2 Výchozí situace 4 2.1 Stanovení

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13.1. Charakteristika odvětví Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů

Více

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 1. Výchozí stav a předpoklady Výhled je zpracován na základě statistické analýzy produkce a spotřeby vína. Je uvažováno ve třech scénářích:

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2008

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2008 Praha 2009 Za MPO zpracovaly: Sekce strategie a ekonomiky průmyslu, Sekce energetiky, Sekce správní, Sekce podnikání Externí spolupráce:

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 Výroba pryžových a plastových výrobků VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 10.1. Charakteristika odvětví Rozvoj globální ekonomiky je úzce spojen

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Ministerstvo financí č. j. MF- 26 622/2015/11. Makroekonomický rámec na rok 2016

Ministerstvo financí č. j. MF- 26 622/2015/11. Makroekonomický rámec na rok 2016 Ministerstvo financí č. j. MF- 26 622/2015/11 A. Makroekonomický rámec na rok 2016 Obsah 1 Shrnutí... 2 2 Předpoklady budoucího vývoje... 3 2.1 Vnější prostředí... 3 2.2 Fiskální politika... 8 2.3 Měnová

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů - OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů - OKEČ 15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů - OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

EU-Projekt INNO 2 Berlín 6. 8. 7. 2010

EU-Projekt INNO 2 Berlín 6. 8. 7. 2010 Zpracovatelský průmysl V ČR vyrábí velkou škálu výrobků, z nichž většina je zařazena do samostatných odvětví. Patří sem výroba nábytku, klenotů, hudebních nástrojů, sportovních potřeb, hraček, bižuterie,

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 3/2009 205-05-04 00:00:00 2 Po celý rok 2008 dle údajů NBP (Polské národní banky) - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 50 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ DI. 11. Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků - OKEČ 26

VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ DI. 11. Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků - OKEČ 26 VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ DI 11. - OKEČ 26 11.1. Charakteristika odvětví Odvětví průmyslu skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot tvoří následující obory: 26.1 - Výroba skla a

Více

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13.1. Charakteristika odvětví Produkce odvětví kovových konstrukcí a kovodělných výrobků navazuje na tradiční sortiment, využívající tuzemské

Více

pokles o 1 % propad hlavně u pozemního stavitelství relativně nízký propad ovlivnily zakázky z 2008, které pokračovaly i v 2009

pokles o 1 % propad hlavně u pozemního stavitelství relativně nízký propad ovlivnily zakázky z 2008, které pokračovaly i v 2009 Fórum českého stavebnictví 2010 3. března 2010 Ing. František Glazar ÚRS PRAHA, a.s. 1 Stavebnictví v roce 2009 Fórum českého stavebnictví 2010 Stavební produkce meziroční indexy od počátku roku 120 115

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 9/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 3 Nezaměstnanost...

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování hraných nosičů - OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování hraných nosičů - OKEČ 22 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování hraných nosičů - OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl, který zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve formě

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 leden 2011 Úvod Informace je

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Satelitní účet cestovního ruchu ČR

Satelitní účet cestovního ruchu ČR Konference VŠE 17.9.2009 Cestovní ruch České republiky, současný stav perspektivy dalšího rozvoje Satelitní účet cestovního ruchu ČR Stav v roce 2009 Historie Období 1998-2001 Období 2002-2004 Období 2005-2006

Více