POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Lubomír Zlámal POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I MODUL 2 VODOROVNÉ KONSTRUKCE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Pozemní stavitelství I Modul 2 Lubomír Zlámal, edit., Brno (55) -

3 Obsah OBSAH 1Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potřebná ke studiu Klíčová slova Stropní konstrukce železobetonové Konstrukční řešení a statické působení stropů Rozdělení stropních konstrukcí Deskové stropy pnuté v jednom směru Trámové stropy Stropní konstrukce prefabrikované Z železobetonových dutinových panelů Tuhost střešní roviny a roznášení vodorovného zatížení Příčné roznášení zatížení Spřažení s nabetonováním Otvory v panelech Úprava podhledové části dílců na požadavky vzhledu Konstrukční detaily Požární odolnost Prefa-monolitické železobetonové stropy Prefa-monolitické železobetonové tropy spřažené deskové Konstrukční zásady Podepření při betonáži Prostupy v deskách Stropy z předpjatých panelů Prefabrikované průvlaky sloupových prefabrikovaných systémů Prefa-monolitické železobetonové stropy z nosníků a vložek Stropy vložkové se spřaženými prefabrikovanými nosníky (typu filigran ) Stropy s předpjatými železobetonovými nosníky Prefa-monolitické průvlakové stropní konstrukce Prefa-monolitické železobetonové stropy lokálně podepřené Ocelové a ocelobetonové stropy Konstrukce ocelových a ocelobetonových stropů Rozdělení ocelových a ocelobetomových stropů Ocelové stropy Ocelové stropy z válcovaných nosníků Ocelový stropy z válcovaných nosníků a cihelných desek Kleinův strop Ocelový strop s keramickými deskami typu Hurdis (55) -

4 Pozemní stavitelství I Modul Ocelové stropy z válcovaných nosníků a železobetonových desek Ocelové stropy z válcovaných nosníků a profilovaných plechů Ocelové stropy se svařovanými nosníky Ocelobetonové stropy Dřevěné stropy Rozdělení dřevěných stropů Povalové stropy Dřevěné trámové stropy Dřevěné trámové stropy s viditelnými trámy Dřevěné trámové stropy s rovným podhledem smíšené konstrukce Fošnové stropy Stropy z lepených, sbíjených a příhradových nosníků Studijní prameny Seznam použité literatury (55) -

5 Obsah - 5 (55) -

6 Pozemní stavitelství I Modul 2 1 Úvod Vodorovné konstrukce, převážně stropní konstrukce (stropy), společně se svislými konstrukcemi určují celkový charakter nosné konstrukce objektu. Jejich návrh vychází z celkového architektonického konceptu, hlavně účelu, pro který se objekt navrhuje. Stropní konstrukce se skládá z: - nosné konstrukce stropu. - podlahové konstrukce, - konstrukce podhledu. V některých případech se tvoří horní plocha konstrukce zároveň nášlapnou vrstvu (konstrukce bez podlahy) nebo spodní část konstrukce stropu je viditelná bez podhledu. Základními funkcemi stropních konstrukcí jsou: architektonická funkce, - statická funkce, - protipožární funkce, - akustická funkce, - tepelně technická funkce. Pro zajištění požadovaných funkcí je potřebná nejen vlastní funkce celé nosné konstrukce, ale i součinnost celé skladby stropní konstrukce. Cíle Jsou stejné jako v modulu Požadované znalosti Opět stejné jako v modulu Doba potřebná ke studiu Viz modul Klíčová slova Stejná jako v modulu 1, rozšířená o terminologii a pojmy z navrhování stropních konstrukcí, zejména statické působení stropů, deskové stropy, trá- 6 (55) -

7 Úvod mové stropy, tuhost stropní roviny, roznášení zatížení, spřažení ve stropní rovině, nabetonování. Otvory v panelech, podhledy a jejich úprava. - 7 (55) -

8 Pozemní stavitelství I Modul 2 Stropní konstrukce 2 Stropní konstrukce železobetonové 2.1 Konstrukční řešení a statické působení stropů Stropní konstrukce objektů pozemních staveb prostory vertikálně rozdělují a horizontálně je překrývají. Z požadavků kladených na stropy je nutno zdůraznit požadavky na: tepelnou a zvukovou izolaci, protipožární bezpečnost, z hlediska statiky staveb pak: bezpečnost stropních konstrukcí vůči porušení, trvanlivost a spolehlivost vůči nadměrným průhybům. Stropní konstrukce vynášejí účinky zatížení působících převážně svisle a přenášejí je do svislých prvků objektu. Na stropní konstrukci mohou též působit zatížení vodorovná (např. vítr) tehdy, je-li velké horizontální tuhosti stropní stropní tabule využito ke zvětšení prostorové tuhosti stavebního objektu Rozdělení stropních konstrukcí Je možné podle různých kritérií, předtím je však utořit představu o jejich konstrukčním uspořádání a statické analýze. Deska je rovinná většinou horizontální konstrukce o tloušťce menší než ¼ charakteristického půdorysného rozměru (tj. rozpětí pravoúhlých a šikmých desek, průměr desek kruhových apod.), namáhané převážně ohybem od zatížení působícího kolmo k její střednicové rovině. - Může být podporována podporou spojitou liniovou (např. stěnou, nosníkem) nebo lokální bodovou (pilířem, sloupem). - Podpory mohou být též částečně poddajné, buď účinkem přetvoření (např. podporujících nosníků, dotvarování zdí a betonových stěn) nebo rozdílným sedáním základů. Deska působící v jednom směru nosníková deska Deska působící ve dvou směrech je podepřena takovým způsobem, že její průhybová plocha je jiná než válcová. Potom v každém bodě její střednice lze - 8 (55) -

9 stanovit směr a velikost hlavních momentů, na něž se výztuž dimenzuje a v jejichž směrech je vhodné orientovat výztuž při ukládání do bednění. Průhybová plocha a směry vynášení rovnoměrně spojitého zatížení desky podepřené spojitě a desky lokálně podepřené jsou na připojeném obrázku. Deska působící ve dvou směrech podepřená: a) spojitě, b) lokálně Protože poměr hmotnosti desky k její účinné výšce he je nepříznivý, desky se vylehčují: - kruhovými otvory u stropních panelů, - keramickými zabudovanými vložkami u desek pnutých v jednom směru, - vyjímatelnými vložkami u desek pnutých v obou směrech. Desky vylehčené a) kruhovými otvory, b) keramickými vložkami, c) bednícími vyjímatelnými dílci Při výraznějším vylehčení desek, kdy poměr osové vzdálenosti žeber bn k celkové tloušťce hd je menší než 1/5 menšího rozpětí pole přestává stropní konstrukce působit jako deska a začíná působit jako: - 9 (55) -

10 Pozemní stavitelství I Modul 2 Stropní konstrukce soustava nosníků v půdorysu většinou rovnoběžných, byla-li vylehčena deska působící v jednom směru; rošt;tj. dvojice soustav nosníků většinou vzájemně kolmých, byla-li vylehčena deska působící v obou směrech; tyto konstrukce se nazývají kazetovými stropy. V technické praxi jsou nosníky uváděné v obou případech nazývány: - žebírky, je-li jejich osová vzdálenost bn relativně malá, nejvýše asi 1,2 m; - trámy, je-li bn > 1,2 m. Uvážíme-li statické působení lokálně podepřené desky, působící v obou směrech tedy směr hlavních momentů, smyková namáhání v oblastech lokálních lokálních podpor a požadavek na minimální průhyb desky potom při větším zatížení nebo větším rozpětí desek by bylo vhodné, aby tloušťka desek nebyla konstantní, al plynule se zvětšovala směrem k podporám. Tomuto statickému záměru vyhovují, i když ne optimálně, desky opatřené v oblasti lokálních podpor hlavicemi buď viditelnými nebo skrytými. Zvýšení tuhosti skrytých hlavic vůči ohybovým a smykovým účinkům zatížení se provádí jejich ovinutím předpínací výztuží. Tyto hlavice jsou opatřeny ozubem a přečnívající radiální betonářskou výztuží pro zmonolitnění s deskou působící v obou směrech. Stropní konstrukce pro větší rozpětí nebo zatížení se navrhují předpjaté. Příklad hlavice: a) viditelné, b) skryté, prefabrikované předpjaté - 10 (55) -

11 Druhy stropních konstrukcí. Podle konstrukčního uspořádání se betonové stropní konstrukce dělí takto: Deskové stropy pnuté v jednom směru jsou desky (a), působící v jednom směru, podporované zdmi, betonovými stěnami nebo průvlaky, a mohou - 11 (55) -

12 Pozemní stavitelství I Modul 2 Stropní konstrukce být monolitické plné, monolitické vylehčené, nebo prefabrikované většinou vylehčené. Trámové stropy tvoří desky pnuté v jednom směru, vynášené trámy. Monolitický způsob je zobrazen na obrázku c. Prefabrikované dílce tvarutt se na spojitou podporu (např. průvlak) ukládají přečnívající částí desky (viz obrázek d). Deskové stropy pnuté v obou směrech jsou desky, působící v obou směrech, podepřené spojitě stěnami nebo průvlaky. Vyrábějí se technologií převážně monolitického betonu (viz obrázek e), protože hmotnost prefabrikovaných desek by byla značná a jejich přeprava a vzájemné stykování obtížné (55) - Stropy zvláštní mohou být: - kazetové, - hřibové, - bezhřibové. Vždy jsou lokálně podepřené. Stropy kazetové vyrábějí se pouze monolitické. Vzniknou vylehčením desky zabudovanými tvarovkami nebo bednícími dílci (kazetami) v půdorysném rozsahu, který lze např. V oblasti lokálních podpor měnit (viz obrázky h, i). Stropy hřibové - mají viditelné hlavice. Jsou tvořeny deskou působící v obou směrech, vynášenou sloupy s mohutnými hlavicemi čtvercového, obdélníkového nebo kruhového tvaru. Tuhost hlavic prakticky zmenšuje vzdálenost podpor vynášené desky. Plošné rovnoměrné zatížení působící na stropy je z oblasti desky, kde je extrémně ohybově poddajná (tj. střední oblast půdorysné osnovy podpor) přenášeno do oblastí ohybově méně poddajných; ty působí ve směrech x a y jako skryté průvlaky, podporované hlavicemi a sloupy. Hřibové stropy se vyrábějí technologií monolitického betonu (viz obrázek f) nebo jako prefabrikované viz obrázek j). Stropy bezhřibové mají, na rozdíl od stropů hřibových, hlavice skryté. Tyto jsou z předpjatého betonu (viz obrázek b) nebo ocelové, které jsou opatřeny otvorem pro jejich nasunutí na ocelový nebo prefabrikovaný betonový sloup. Stropní monolitická deska se stykuje s hlavicemi na jejich ozub, výztuž při horním povrchu stropní konstrukce se v oblasti hlavic provede buď průběžná nebo se stykuje s přečnívající betonářskou výztuží předpjatých hlavic. Schéma stropů s bezhřibovými betonovými hlavicemi je uvedeno na obrázku k. Stropy bezhřibové se nejčastěji vyrábějí technologií zvedaných stropů. - Postup při výrobě zvedaných stropů a jejich montáži je následující: 1. Sloupy z ocelových trub nebo betonové prefabrikované sloupy, průběžné přes dvě či tři podlaží se osadí do základů, nejlépe zá-

13 kladové desky. Neboť ta tvoří plochu pro výrobu všech stropních desek betonovaných postupně nad sebou (viz fáze a) Strojním zařízením pro zvedání desek se ve fázi b zvednou desky tak, že desku betonovanou jako první lze uložit již v definitivní poloze a desky ostatní se uloží dočasně (např. pomocí ocelových trnů) v poloze montážní. 3. Zbývající desky se přemístí tak, že desku betonovanou jako druhou lze uložit již v poloze definitivní a desky ostatní se uloží dočasně v v poloze montážní (viz fáze c). 4. Provede se montáž sloupů vyšších podlaží a jejich stykování s dříve osazenými sloupy. Strojní zařízení se vertikálně přemístí a zbývající desky se přemístí d definitivních poloh (viz fáze d) a bezpečně se zajistí. Soustavu těchto stropních desek a sloup, jejichž vzájemné spojení je kloubové, je nutno prostorově ztužit, např. vertikálními jádry. Deskové stropy pnuté v jednom směru Navrhují se: monolitické železobetonové do rozpětí 4,5 m, je-li deska podepřená pouze na dvou podporách, a do rozpětí až 6 m, je-li deska spojitá, montované, kde dílce jsou většinou prostě uložené; obvykle se navrhují stropní panely železobetonové do rozpětí 6 m a panely z předem předpjatého betonu do rozpětí 12 m. Desky pnuté v jednom směru lze vylehčovat, např. keramickými tvarovkami; potom do žebra mezi tvarovkami se umístí hlavní výztuž z šířky dané osovou vzdáleností žeber. Deskové chování konstrukce vylehčené desky se připouští předpokládat tehdy, je-li osová vzdálenost žeber mezi vylehčovacími vložkami rovna nejvýše dvojnásobku celkové tloušťky desky a je menší než 1/5 rozpětí desky. Deska, zatížená rovnoměrným zatížením a podporovaná vzájemně rovnoběžnými spojitými podporami, se chová jako nosník prostý, jednostranně nebo oboustranně vetknutý, nebo nosník spojitý (55) -

14 Pozemní stavitelství I Modul 2 Stropní konstrukce Definice Při volbě statického systému je potřebné si ujasnit, do jaké míry je nutné uvažovat vzájemné spojení s krajní podporou. Skutečné podmínky leží zpravidla mezi dvěma mezními případy, volným uložením a vetknutím. a) V krajní podpoře desky lze obvykle uvažovat vetknutí v těchto případech: Podporou desky je zdivo, přičemž hloubka uložení u desky splňuje současně podmínky: u 300 mm, u ls / 6 a po zatuhnutí betonu desky je provedena dostatečná nadezdívka v podpoře a teprve poté je deska odbedněna. Veličina ls je vzdálenost mezi vnitřnímilíci podpor krajního pole desky. Podporou desky je betonový nosník, s určenou mírou vetknutí m, 1, která se vypočte ze vztahu (viz předmět betonové konstrukce) zohledňujícího šířku (výšku) podporujícího nosníku, momenty tuhosti v kroucení podporujícího nosníku a ls z předchozího vztahu.podporující nosník namáhaný ohybem, smykem a kroucením musí bezpečně tyto účinky zatížení přenést do podpor. Při pochybnostech o míře vetknutí desek v podpoře je vhodné uvažovat spíše menší než větší míru vetknutí. V této souvislosti je potřebné si uvědomit souvislosti mezi jednotlivými výukovými předměty, zde mezi pozemním stavitelstvím, stavební mechanikou, pružností a betonovými konstrukcemi. Teprve komplexní analýza všech souvislostí konstrukčního detailu je základem inženýrského přístupu (55) - Zatížení a jemu vzdorující šířka desky- desky jsou většinou zatěžovány spojitým rovnoměrným zatížením. Při zatížení soustředěném (od osamělých břemen) nebo při pásovém zatížení (např. od příček) lze předpokládat, že toto zatížení se rozdělují rovnoměrně na pás desky o tzv. vzdorující šířce, která je rovná šířce bd roznášecí plochy, pokud není rozdělovací výztuž zesílena. Jde o dva případy: a) Pásové zatížení směřuje kolmo k osám podpor - zde se musí řešit v rámci betonových konstrukcí úvaha o vzdorující šířce ve vztahu k rozdělovací výztuži b) Směřuje-li pásové zatížení rovnoběžně s osami podpor - zde obvykle nezáleží na tom, je-li rozdělovací výztuž zesílena či nikoliv a problém desky se řeší obvyklým způsobem.

15 2.3 Trámové stropy Stropní trám je podporujícím konstrukčním prvkem pro stropní desku; její účinky zatížení přenáší do podpor průvlaků, stěn. Trámové stropy se navrhují pro užitná zatížení až 40 kn/m2 a rozpětí trámů až 8 m. Půdorysné rozvržení stropních trámů a jejich příčné rozměry závisí na velikosti a rozložení nahodilého zatížení: Působí-li na trámový strop pouze rovnoměrné zatížení, je možné navrhovat trámy po půdoryse objektu pravidelně s osovou vzdáleností 1,5 m až 3 m. Chceme-li navrhnout trámový strop s dodatečně prováděným rovným podhledem, volí se osová vzdálenost 0,6 až 1,5 m, vždy s ohledem na konstrukci podhledu. Působí-li na trámový strop navíc pásové zatížení větší než 5 kn/m (např. těžší příčky) případně větší soustředěná zatížení (od strojů a ostatního technologického zatížení), rozmístí trámy po půdoryse objektu tak, aby uvedená zatížení přímo podporovaly. Při předběžném návrhu trámového stropu se volí: tloušťka desek podle doporučení předchozího textu, šířka trámů 1/3 až ½ výšky trámu. Výška trámu se navrhuje, s ohledem na velikost zatížení, 1/15 až 1/10 rozpětí trámu. Působí-li na trám zatížení soustředěné, nebo pásové, je nutno volit šířku trámu s ohledem na styčnou plochu uvedených zatížení. Uloženou délku trámu ut v podpoře je nutno ověřit výpočtem podle mezních stavů porušení. Tímto výpočtem se ověřuje, že nedojde k porušení podpěrné konstrukce v soustředěném tlaku a příčným tahem. Posouzení podpěrné konstrukce se nepožaduje v případech, kdy. - trám je monoliticky spojen s pozedním věncem nebo podporujícím průvlakem. - délka uložení na zdivu je rovna nejméně 7,5 % světlé vzdálenosti podpor. Pro srovnání chování trámového a deskového stropu uvažujme jejich statické působení za předpokladu, že hmotnost, podmínky uložení i rozpětí jsou stejná. Z vedlejšího obrázku je zřejmé, že účinná výška trámového stropu je podstatně větší než deskového stropu (55) -

16 Pozemní stavitelství I Modul 2 Stropní konstrukce Statické působení: a) trámu trámového stropu, b) deskového stropu. 3 Stropní konstrukce prefabrikované 3.1 Z železobetonových dutinových panelů Za účelem snížení vlastní hmotnosti se pro větší rozpony panely vylehčují podélnými dutinami kruhového nebo oválného tvaru. Vzniká tak komůrkový průřez, který má hmotu výhodně rozloženou při okrajích a uprostřed v blízkosti neutrálné osy je průřez vylehčen. Vylehčením dojde nejenom ke snížení spotřeby materiálu a snížení namáhání panelu od vlastní tíhy, ale především má průřez výhodnější statické parametry. Z porovnání dutinového a plného panelu o stejných vnějších rozměrech z hlediska vlastní tíhy a hospodárnosti využití materiálu vzhledem k tuhosti průřezu (poměr W/A) vyplývá, že dutinový panel je je asi o 47 % lehčí (a tím méně zatěžuje sebe i podporující konstrukce) a zároveň efektivnější při využití betonu z hlediska tuhosti o 54 %. Schémata příčného řezu panelů (dílců) vyráběných v ČR Stropní konstrukce z železobetonových dutinových panelů se používají až do rozponu 6,6 m. Tloušťky panelů se pohybují od 140 do 250 mm. Panely se vyrábějí jednosměrně vyztužené v šířkách 500,600, 1000, 1200 a 2400 mm. Uplatnění těchto stropních konstrukcí umožňuje otevřené dispozice, návrh velkých prostor bez svislých podpor a průvlaků. Jako svislé nosné kon (55) -

17 strukce postačují mezibytové nosné stěny, vnitřní stěny v bytech mohou být nenosné příčky s dělicí funkcí. Tak lze např. ve vícepatrových bytových domech navrhnout v každém podlaží rozdílnou dispozici nejen jednotlivých bytů, ale celých podlaží. Určitá omezení vyplývají jen z umístění vertikálních komunikačních cest tj. schodišť a výtahů. Menším počtem nosných stěn se zvětšuje půdorysná plocha bytu. Typický výkres skladby stropní konstrukce bytového domu U občanských staveb jsou zvláště v dnešní době vysoké požadavky na architektonické ztvárnění stavby, vzhled je kladen na přední místo. Dutinové panely dovolují vzhledem k možnostem jejich úprav (šikmé řezy, pásové panely, různé délky a rozpětí apod.) vytvářet rozmanitý tvar a skladbu stropů. Výrobce dokáže přizpůsobit tvar dílce požadavkům projektanta. Suchá montáž bez technologických prodlev a bez podpůrných konstrukcí je při správné organizaci výstavby velmi rychlá. Výhodou je také nižší závislost montáže na počasí a z toho vyplývající vyšší jistota dokončení stavby v požadovaném termínu (55) -

18 Pozemní stavitelství I Modul 2 Stropní konstrukce Ukázka použití stropních dílců na tvarově složitém půdorysu 3.2 Tuhost střešní roviny a roznášení vodorovného zatížení Stropní konstrukce smontované z dutinových předpjatých dílců po pečlivém zalití podélných styčných spár a zřízení železobetonových věnců podél čel dílců vytváří horizontálně tuhé rovinné desky, které jsou schopné přenášet příčné nebo podélné účinky větru do ztužujících prvků objektu. Ztužujícími prvky monolitických i montovaných systémů bývají obvykle ztužující jádra nebo ztužující (smykové) stěny. Dimenzování vysokých vodorovných nosníků a konzol lze zpravidla značně zjednodušit. Tuhá střešní rovina se zalitými podélnými spárami přejímá tlaková napětí od zatížení větrem (tlačený oblouk nebo tlačená diagonála) a smyková napětí od posouvajících sil. Podélné obvodové věnce se vyztužují jako táhla a s ohledem na možný smysl působení vodorovného zatížení se dimenzují stejně po obou podélných okrajích vodorovného nosníku (konzoly) (55) -

19 Návrhové momenty od zatížení větrem musí přenést výztuž podélných obvodových věnců a související tahovou sílu. Pro vytvoření popsané tuhé střešní roviny jsou nejvýhodnější ztužující věnce se stejnou horní a dolní úrovní jako u panelů. Pokud nevyhoví napětí v ložení panelů, navrhnou se věnce ve tvaru L. Při zajištěném statickém spolupůsobení ztužujících věnců s panely lze posuzovat napětí v uložení včetně ztužujících věnců a pod vlastními panely jen pro stadium montáže Příčné roznášení zatížení Schopnost předpjatého dutinového panelu roznášet zatížení soustředěné na přímce, rovnoběžné s podélnou osou nebo v bodě závisí na ohybovém momentu únosnosti desky v příčném směru a na svislé smykové síle ve spojích v podélných spárách mezi panely. Dutinové předpjaté stropní panely nejsou vyráběny s příčnou výztuží u spodního okraje. S příčným roznosem zatížení je možno uvažovat za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky: - podélné spáry mezi panely jsou navrženy tak, aby přenášely smykové síly a jejich zálivka je provedena kvalitním betonem a malým smršťováním, - je zamezeno podélným posunům ve styčných spárách. Nejsou-li splněny tyto podmínky, s příčným roznosem zatížení se nepočítá a panel se posuzuje pro veškeré působící zatížení Spřažení s nabetonováním Nabetonování pomůže zvýšit moment na mezi únosnosti stropní konstrukce, ale jen za cenu její vyšší hmotnosti, takže tato výhoda je u stropů z dutinových předpjatých dílců nejvýraznější pro rozpětí m. Tloušťka nabetonování by měla být okolo 50 mm, nejméně však 30 mm. Větší tloušťka je samozřejmě možná, ale její účinnost se snižuje nárůstem vlastní tíhy nevylehčeného nabetonování. Při dynamickém zatížení stropu se do nabetonované vrstvy vkládá výztužná síť Otvory v panelech Každý strop potřebuje otvory každý nosný systém musí dovolit uspořádání a vytvoření otvorů všude, kde je potřeba, bez nějakých větších problémů. Stropní konstrukce může obsahovat malé otvory, jejichž velikosti jsou odvislé od tloušťky panelu a velikosti vylehčovacích dutin v nich. Tyto otvory neovlivňují nepříznivě chování panelu a mohou být vytvořeny ve stropní konstrukci bez statického posuzování. Za malé otvory se považují otvory, které nesnižují únosnost panelu o více než 15 %. Jsou to otvory, které nezasahují do žeber a předpínacích lan, tj. s šířkou nejvýše rovnou šířce podélných dutin (55) -

20 Pozemní stavitelství I Modul 2 Stropní konstrukce Na stavbě je možné provést drobné prostupy prořezáním nebo provrtáním horní i spodní klenby vylehčovací dutiny. Sekání nebo prorážení betonu není dovoleno. Větší otvory vyžadují na rozdíl od malých otvorů statické posouzení. To platí zejména v případě, kdy se vytvořením otvoru zmenšuje počet předpínacích lan a nedá se tedy aplikovat nějaká jednodušší metoda výpočtu únosnosti panelu Úprava podhledové části dílců na požadavky vzhledu Stropní konstrukce tvořená předpjatými dutinovými dílci vyžaduje zejména u bytových a občanských staveb úpravu podhledu vrstvou omítky, případně celoplošnou stěrku pod konečnou malířskou úpravu. Stěrku je možno použít také pod tapetu. Existují tři základní možnosti úpravy dílců: - 20 (55) - 1. Ponechat přiznané, viditelné spáry mezi panely. Celá spodní plocha dílců se přetmelí tenkovrstvou stěrkou a provede se nátěr, tapeta nebo malba. Na plochy spár se rovněž nanese tmel a ponechají se viditelné. Je nutno odstranit rozdílné nadvýšení sousedních dílců. Použijí-li se vedle sebe dva různě dlouhé panely, může být tato úprava podhledu nevyhovující či nepoužitelná. 2. Spáry uzavřít, zatmelit či zaomítat. Celá spodní plocha dílců se zaomítá, spáry mezi dílci se zatmelí. Je nutno použít trvale pružný tmel. Místo omítání je také možno přetmelit celou plochu dílců včetně

21 spár - tyto vyplnit rovněž trvale pružným tmelem a takto upravenou plochu otapetovat nebo natřít, 3. Použít zavěšený podhled se užívá v interiérech se zvýšenými vzhledovými požadavky. Může být výhodný i pro zakrytí vzduchotechniky, elektroinstalaci, požárního zabezpečení (např. sprinklery), apod. Nároky na tyto instalaci jsou především v občanských stavbách vysoké. Předpjaté stropní dutinové dílce mohou mít vlivem předpětí z výroby rozdílné nadvýšení. Doporučená řešení byla uvedena v předchozích třech bodech 1. až 3. Rozdílná nadvýšení jednotlivých panelů je možno vyrovnávat při jejich ukládání pomocí klínů vkládaných do ložných spár. Další možností je dodatečné podpírání panelů stojkami a následné zalití styčných spár mezi panely. Tímto způsobem se však do stropu vnášejí dodatečná napětí Konstrukční detaily Obecně platí, že uložení panelů na všechny typy podpor (zdivo, železobeton, ocel) je 100 mm Pro navrhování uložení 50 mm je nutno zajistit jeho statické posouzení. Uvedené obrázky ukazují možná provedení věnců krajních a středních podpor a umístění nadokenních překladů pro zděné stavby. Výztuž vkládaná do spár mezi panely nad podporou má pouze funkci polohové fixace panelů, panely nesmí působit jako spojitý nosník, nejsou dimenzovány na přenášení nadpodporového momentu (55) -

22 Pozemní stavitelství I Modul 2 Stropní konstrukce Často se užívá spojení s monolitickými konstrukcemi, montovanými prefabrikáty a ocelovými skelety. Následující obrázky ukazují provedení nosného T průvlaku, z něhož je vytažena výztuž věnce. Věnec zároveň slouží jako tlaková zóna průvlaku. Možnost kombinace různých výšek panelů je na následujícím obrázku. Je ještě vhodné uvědomit si, že již ve fázi projektu je vhodné se kontaktovat s některým z výrobců a získat podklady a informace o jednotlivých typech. Tak je možno navrhnout stavbu hospodárně a konstrukčně správně. Výrobce také poskytne informace o době potřebné pro výrobu panelů a délce montáže na staveništi, o organizaci a nasazení potřebné techniky a pracovníků (55) -

23 Další možností provedení věnce je zabetonování ocelové kolejnice do monolitické stěny (viz následující obrázek). Panely jsou rovněž velmi vhodné pro použití v kombinaci s montovaným skeletem. Předpjaté dutinové panely se také velmi často používají ve spojení s ocelovými konstrukcemi jako plošiny a stropy. Existuje velmi mnoho možností ukládání panelů na ocelovou konstrukci, opět viz sada následujících obrázků. Pro spojení předpjatých dutinových panelů s průběžnou nenosnou obvodovou stěnou se používají ocelová táhla a trny, které se osadí do vyvrtaných otvorů v obvodové stěně a v panelu. Poté se otvory zalijí zálivkou, v případě použití lepených šroubů pak speciálním lepidlem (55) -

24 Pozemní stavitelství I Modul 2 Stropní konstrukce Použije-li se konstrukce z předpjatých dutinových panelů jako strop nad posledním podlažím jako podlaha v podkroví, je nutno navrhnout detail spojení s věncem a s pozednicí budoucího dřevěného krovu. Je nutno zachytit působení vodorovných sil od krovu, aby nedošlo k roztlačování obvodových stěn objektu, viz sada následujících obrázků. Podrobnosti provedení věnců u dřevěných krovů šikmých střech - 24 (55) -

25 Podrobnosti spojení panelů s ocelovými konstrukcemi Spojení předpjatých stropních panelů s nenosnými příčkami u stropu má být pružné, protože v případě průhybu stropního panelu se napětí přenese do příčky, která není na toto zatížení dimenzována. Přesto je nutno příčku do stropu fixovat proti jejímu vodorovnému pohybu, toto se realizuje pomocí ocelových trnů, které se před vyzděním příčky osadí do spodní strany panelu. Mezera, která zůstává mezi horní hranou příčky a stropem se vyplňuje trvale pružným tmelem, minerální vlnou apod. Podrobnosti připojení příček - 25 (55) -

26 Pozemní stavitelství I Modul Stropní konstrukce Požární odolnost Požární odolnost dutinových předpjatých dílců se pohybuje od 30 do 90 minut v závislosti na výšce v závislosti na výšce dílce, počtu a druhu přepínacích lan, rozpětí a statickém využití deklarované únosnosti dílce. Pro jednotlivé dodávky panelů na konkrétní stavby si lze přes dodavatele dílců vyžádat podrobnější posouzení požární odolnosti zejména pro mezilehlá rozpětí nebo pro případy nižšího statického využití dílců. Pro případy, kdy nebudou tyto hodnoty ani jejich možné úpravy přijatelné, mohou být v projektu následující opatření: a) Použití omítkovin z malt skupiny I., II., III. I. Malty skupiny I. sádroperlitová malta v poměru nejméně 1:3. II. Malty skupiny II. malta sádrová v poměru nejvýše 1.3. III. Malty skupiny III. malta vápenná v poměru 1:4. b) Speciální omítkoviny do této kategorie patří technologie užívající pro požární ochranu hmoty připomínající svým složením omítky. Plnivem je vždy tepelný izolant. Účinnost ochrany se řídí její tloušťkou, která se pohybuje mezi 5 až 70 mm. Omítkoviny o větší tloušťce se opět nanášejí na vložené pletivo. c) Zavěšené podhledy užívané jako požárně ochranné systémy se navrhují především desky: o sádrokartonové, o sádrovláknité, o třískocementové, o vláknocementové, o z expandované slídy, o vápenosilikátové, o z minerální plsti. Všechny uvedené výrobky jsou určeny do interiéru. Většina desek se při použití v prostorách s vyšší relativní vlhkostí musí impregnovat. Možné jsou i nejrůznější povrchové úpravy. 3.3 Prefa-monolitické železobetonové stropy Prefa-monolitické železobetonové tropy spřažené deskové - 26 (55) - Nevýhody monolitických deskových stropů (bednění, dlouhá doba výstavby aj.) a nevýhody prefabrikovaných konstrukcí (vysoké dopravní náklady,

27 potřeba těžké mechanizace na stavbě) jsou eliminovány v konstrukčnímsystému prefa-monolitických deskových spřažených stropů. Nevýhodou běžných prefabrikovaných panelů je zpravidla jejich omezená druhovost. Výroba prefabrikovaných desek pro prefamonolitické stropy (typu filigran ) je proto založena na maximální variabilitě tvaru. Výrobce zpravidla předepisuje pouze maximální délku a šířku prvku, přičemž vlastní půdorysný tvar může být libovolný (obdélník opsaný tvaru nesmí překročit maximální stanovené rozměry). Výhodou prefa-monolitické desky je i to, že nabetonovaná deska zajišťuje roznášení zatížení v rámci stropu a nemůže tak docházet k rozdílným průhybům jednotlivých desek (prefabrikované desky se před betonáží vyrovnají do roviny). Spodní líc desky má zpravidla vysokou kvalitu umožňující pouze umožňující pouze provedení stěrkové omítky nebo pouhý povrchový nátěr. Pro uvedené výhody se staly prefa-monolitické stropy typu filigran rozšířeným typem stropu v zahraničí i u nás (55) -

28 Pozemní stavitelství I Modul 2 Stropní konstrukce Stropní konstrukce se skládá z prefabrikované železobetonové desky (slouží jako ztracené bednění), na kterou se na stavbě nabetonuje horní monolitická část. Prefabrikovaná deska má v sobě zabudovanou hlavní nosnou výztuž stropu, ze které vyčnívá prostorová příhradová výztuž (výztuž typu filigran - smykové žebříčky), která slouží ke spřažení prefabrikované části s částí monolitickou. Limitujícím kritériem je zpravidla dosažení mezního stavu ohybové únosnosti nebo dovoleného průhybu. Spřažení obou částí je zajištěno i drsným horním povrchem desky zajišťujícím smykové spolupůsobení. V některých případech jsou desky vyráběny - 28 (55) -

29 bez prostorové výztuže a smykové spolupůsobení je zajištěno pouze drsným povrchem desky. Pro větší rozpony se požívají předepjaté desky. Mezní momenty únosnosti stropních desek tl mm Prefabrikované desky mají tloušťku 60 až 100 mm. Maximální šířka a délka desek závisí na výrobci (max. šířka je zpravidla 3000 mm, maximální délka prvku se pohybuje 7,2 8,1 m). Výsledná tloušťka spřažené desky se v závislosti na rozponu a zatížení pohybuje od 120 do 300 mm. Spřažená deska může podle způsobu uložení na podpory statiky působit jako prostě podepřená, vetknutá nebo spojitá. Spojitá nebo vetknutá deska se doplní v oblasti podpory horní výztuží uloženou v nabetonované monolitické části spřažené desky. Podle úpravy čel, jimiž je deska uložena na stěně se vyrábějí ve dvou variantách: buď s hladkými čely nebo s výztuží vyčnívající z čel (55) -

30 Pozemní stavitelství I Modul 2 Stropní konstrukce Půdorysný tvar desek je libovolný. Styčné čelní plochy desky mohou být upravovány různými geometrickými tvary: vybráním, zalomením, zešikmením nebo zakřivením Konstrukční zásady Šířku stropní tabule je nutné vyskládat z desek výrobní šířky 3000 mm a teprve poslední desku v řadě ze zbytkové šířky, která bude respektovat případnou výrobní toleranci šířek desek (podélné spáry se doporučuje uvažovat v šířce 10 mm. Desky s výztuží vyčnívající z čel se použijí především tam, kde prostor mezi čely dílců musí být probetonován zejména na úzkých monolitických stěnách stěnových systémů. Takto uložené desky musí být montážně podpírány v líci stěn. Desky s rovnými čely se ukládají do vrstvy ložné cementové malty minimální tloušťky 10 mm. Délka uložení desek s výztuží vyčnívající z čel musí být minimálně na délku vyčnívající výztuže. Pro eliminaci trhlin mezi podélnými boky desek se doporučuje ukládat nad podélné spáry, na horní povrch prefabrikovaných desek, přídavnou příčnou výztuž. Veškerou přídavnou výztuž ukládanou na vrch prefabrikovaných desek je nutné přichytit ke spřažujícím žebříčkům a zajistit jejich polohu při betonování a zhutňování. Před nadbetonováním monolitické vrstvy musí být povrch prefabrikovaných desek náležitě ošetřen tak, aby bylo zajištěno přenesení smkové síly od účinků extrémního zatížení (55) -

31 3.3.3 Podepření při betonáži Desky s výztuží vyčnívající z čel, pokud uložení betonové části desky na podpoře není alespoň 40 mm, je nutno při betonáži podepřít v líci nosných stěn. Při rozponu od 2,0 do 3,5 m je nutno před uložením prefabrikovaných desek provést a výškově znivelovat (eliminace průhybu při ukládání desek) dočasné podepření ve středu rozponu. Při rozponech nad 3,5 m je třeba desky podepřít ve třetinách rozponu. Podepření se skládá z trámů, vytvářejících opěrné linie desek, dále sloupků a zavětrování. Bodové podepření pouze sloupky je nepřípustné Prostupy v deskách Prostupy do rozměrů 150/150 mm lze prosekat nebo provrtat prefabrikovanou deskou po jejím osazení. Všechny prostupy však zajistí výrobce na základě schematického výkresu tvaru (včetně případného přidání výztuže) předaného projektantem Stropy z předpjatých panelů Jsou vhodné pro velké rozpony (až do 30 m) a velká zatížení. Panely mají nejčastěji tvar TT nebo obráceného tvaru U. Výška žeber je 300, 450, 600 nebo 750 mm. Šířka panelů se pohybuje od mm. Tuhá stropní tabule se zajišťuje svařením stykových destiček na okrajích horní betonové desky. Předpjatý stropní panel typu TT a axonometrie, b uložení panelu na průvlak s možností vykonzolování c uložení na snížené zhlaví, - 31 (55) - 1. TT panel, 2 snížené zhlaví

32 Pozemní stavitelství I Modul Stropní konstrukce Prefabrikované průvlaky sloupových prefabrikovaných systémů Základní součástí stropní konstrukce prefabrikovaných průvlakových systémů jsou průvlaky podepírající stropní desky tvořené stropními panely. Průvlaky se liší způsobem podepření panelů a jsou různého průřezu. Existují tři základní konstrukční typy: Obdélníkové prefabrikované průvlaky (a) zasahují svojí plnou staticky účinnou výškou pod stropní panely, které podepírají. V místě průvlaků je podstatně omezena světlá výška místnosti. Průvlaky s úložnými ozuby pro stropní panely (b) průvlaky tzv. obráceného průřezu T. Průvlaky zasahují pod úroveň podhledu stropních panelů méně než v předchozím případě, protože část staticky účinné výšky je schována v tloušťce stropní desky. Výhodou tohoto řešení je i jednotný způsob ukládání stropních panelů mezi sloupy i v místě sloupů. Deskové průvlaky ( c ) - shodné tloušťky jako stropní panely umožňující realizaci deskové prefabrikované konstrukce s rovným podhledem bez viditelných průvlaků. Stropní panely jsou opatřeny ozubem v tloušťce panelu. Výhodou tohoto řešení je nejenom rovný podhled a menší celková tloušťka deskové stropní konstrukce, ale i zmenšení namáhání prostě podepřených stropních panelů vzhledem k tomu, že jejich rozpon je zmenšen o šířku průvlaku. Naopak nevýhodou je malé rameno vnitřních sil v průřezu průvlaku (55) -

33 3.4 Prefa-monolitické železobetonové stropy z nosníků a vložek Základním nosným prvkem jsou prefabrikované nosníky, které se po osazení keramických nebo jiných vložek dobetonují a tím vznikne prefamonolitický žebrový strop schopný přenášet požadovaná zatížení. Dříve rozšířeným typem v rámci individuální výstavby byly keramické nosníky se zabetonovanou výztuží, na které se ukládaly tvarovky typu MIAKO. Vzdálenost nosníků byla podle typu keramických vložek 450 nebo 600 mm. Vzhledem k malé únosnosti keramických nosníků (problém smykové únosnosti keramických nosníků) se tento typ stropu používal pouze pro menší rozpony (max. do 4,5 m) a pro malá zatížení Stropy vložkové se spřaženými nosníky (typu filigran ) prefabrikovanými Prefabrikovaný nosník je složen z betonové nebo keramicko betonové patky, do které je zabetonována hlavní nosná příhradová výztuž typu filigran. Nosník je dimenzován pouze na manipulační zatížení. Po osazení na podpory se nosník provizorně podepře (zpravidla ve třetinách rozponu) a teprve poté se na nosníky osadí vložky a celá konstrukce se zabetonuje. Stejně jako v případě monolitických vložkových stropů se na tvarovky provede betonová krycí deska tl mm (a) nebo se použijí tzv. korunové tvarovky a žebra se zabetonují do úrovně horního líce tvarovek (b). Po dosažení potřebné pevnosti betonu se dočasné podepření nosníků odstraní. Systém nevyžaduje plošné podbednění stropu a tím je celá realizace rychlejší a levnější. Na uvedeném principu se vyrábí celá řada nosníků a vložek pro různé rozpony, rozteče nosníků a zatížení. Tloušťky nosné konstrukce stropů se pohybují od 190mmm do 300 mm podle výšky tvarovek a výšky dobetonování. V závislosti na zatížení a tloušťce stropu lze tento typ konstrukce používat až do rozponu 7,5 i více metrů (55) -

34 Pozemní stavitelství I Modul 2-34 (55) - Stropní konstrukce V případě větších zatížení, např. pod příčkami lze nosníky zdvojit a vytvořit tak v konstrukci širší únosnější žebro (A, kde b šířka běžného žebra, bn šířka nosníkové tvarovky). Použitím více nosníků vedle sebe vznikne deskový nosník umožňující vytvoření výměny resp. deskového průvlaku ve strop konstrukci (B). deskovou výměnu nebo zesílení stropu lze realizovat také pomocí nízké doplňkové vložky (C, kde a osová vzdálenost žeber).

35 Využitím systému o tvarovku U lze realizovat obousměrné kazetové vložkové stropy. V jednom směru se umístí prefabrikované nosníky, na které se uloží běžné keramické vložky a doplní se o tvarovky U vytvářející bednění kolmých žeber. Výztuž kolmých žeber se musí provléknout příhradovou výztuží prefabrikovaných nosníků Stropy s předpjatými železobetonovými nosníky Základním prvkem je předepnutý nosník ukládaný v osových vzdálenostech odpovídajících typu keramických vložek (tj. 1100, 1200 a 1300 mm). Nosník má při horním okraji příčné otvory, do nichž se zasunou třmínky, sloužící ke spřažení s nabetonovanou částí nosníku. Nosníky se vyrábějí na světlé rozpony do 6,0 m a byly vyvinuty jako levnější náhrada běžně používaných válcovaných profilů I ve stropech s keramickými vložkami (např. typu HURDIS) Prefa-monolitické průvlakové stropní konstrukce Na principu prefa-monolitických konstrukcí je založena řada nových otevřených konstrukčních systémů. Otevřenost systémů umožňuje kombinaci prefabrikovaných, monolitických a prefa-monolitických železobetonových prvků. Stropy jsou často navrhovány jako prefa-monolitické s prefabrikovanými deskami typu filigran. Stropní nosníky - průvlaky jsou prefa-monoliticky spřažené, tvořené prefabrikovaným průvlakovým dílcem, na který jsou uloženy prefabrikované filigránové desky a po zabetonování horní monolitické části vznikne průvlak průřezu T (55) -

36 Pozemní stavitelství I Modul Stropní konstrukce Prefa-monolitické železobetonové stropy lokálně podepřené Konstrukce prefa-monolitických hřibových stropů je založena na kombinaci prefabrikovaných železobetonových předpjatých hlavic a monolitické desky vybetonované mezi hlavicemi. Za předpokladu správného návrhu vyztužení hlavice (posouzení na protlačení) může tento systém efektivně urychlit realizaci lokálně podepřeného deskového stropu. 3.5 Ocelové a ocelobetonové stropy Ocel je tradičním materiálem používaným pro stropní konstrukce nosníkového typu. V současné době se kromě běžných ocelových nosníkových stropů používají ve velké míře spřažené ocelobetonové stropy z ocelových nosníků, ocelových profilovaných plechů a betonové desky. Výhodou ocelových stropů je jejich velká únosnost a malá hmotnost vlastní ocelové konstrukce, snadná a rychlá montáž a možnost snadné recyklace materiálu. Ocelové stropy se používají na velká rozpětí i zatížení. V případě ocelobetonových spřažených stropů je výhodně využito kombinace oceli pro přenášení především tahových namáhání v tažené části průřezu a betonu po přenášení tlaku v tlačené části. Je tak okamžitě využito vždy té materiálové vlastnosti, která je pro daná materiál výhodnější (55) -

37 Nevýhodou ocelových stropů je především vyšší cena základního materiálu, malá protipožární odolnost a nutnost antikorozních úprav. Vzhledem k malé hmotnosti ocelových prvků má vlastní nosná konstrukce horší akustické vlastnosti. Kombinace s betonovou deskou v případě ocelobetonových stropů je tak výhodná i z akustického hlediska. Výroba konstrukčních prvků vyžaduje velmi detailní zpracování projektové a dílenské dokumentace Konstrukce ocelových a ocelobetonových stropů Konstrukčně lze ocelové a ocelobetonové stropy rozdělit na nosníkové a deskové konstrukce: a. Nosníkové konstrukce: nosná konstrukce je tvořena nosníky (stropnicemi), které podepírají stropní desku, nebo klenbu na malé rozpětí (0,9 až 3 m ). Nosníky mohou být buď ocelové (z válcovaných, příhradových nebo plnostěnných svařovaných profilů) nebo spřažené ocelobetonové (ocelový nosník spřažený prostřednictvím spřahujících trnů s nabetonovanou deskou). Deska může být tvořena ocelovým profilovaným plechem, železobetonovou deskou (monolitickou nebo prefabrikovanou), plechobetonovou deskou (betonová deska vybetonovaná do profilovaného plechu), keramickými nebo cihelnými deskami. b. Deskové konstrukce: nosnou konstrukci tvoří ocelový profilovaný plech, který může přenášet veškeré zatížení ocelový deskový strop, nebo spolupůsobí s nabetonovanou deskou ocelobetonové spřažené desky. Často se používá i konstrukce, kde profilovaný plech je dimenzován pouze na nejnutnější montážní zatížení a funguje jako ztracené bednění železobetonové žebírkové desky Rozdělení ocelových a ocelobetomových stropů Ocelové stropy - ocelové stropy z válcovaných nosníků ocelové válcované nosníky s valenými klenbami 1. ocelové válcované nosníky s cihelnými deskami Kleinův strop 2. ocelové válcované nosníky s keramickými deskami typu Hurdis 3. ocelové válcované nosníky s železobetonovými deskami 4. ocelové válcované nosníky s profilovanými plechy Ocelobetonové stropy - ocelobetonové stropy se spřaženými nosníky - 37 (55) -

38 Pozemní stavitelství I Modul 2 Stropní konstrukce - ocelobetonové stropy deskové spřažené z profilovaných plechů Ocelové stropy Hlavní nosnou konstrukci stropu tvoří ocelové prvky, ostatní části stropní konstrukce mají funkci ochrannou (protipožární, antikorozní), stavebně fyzikální (akustickou, tepelně technickou) a architektonickou (rovinnost podlahy a podhledu). Ocelové stropnice a průvlaky jsou buď plnostěnné (válcované nebo svařované profily) nebo příhradové. Při posuzování stropnic i průvlaků je třeba zvážit možnost klopení. Spojení horní desky s ocelovým nosníkem by se mělo vždy navrhovat takové, které brání vybočení tlačeného pásu z roviny ohybu nebo zajišťuje průřez prutu proti pootočení v co nejkratších vzdálenostech. Nezajištění nosníků na klopení vede k neekonomickým návrhům. V případě větších rozponů při relativně menším zatížení bývá pro návrh dimenze rozhodující mezní průhyb a ocelový válcovaný průřez není zpravidla z hledisky napětí využit. Proto může být někdy v těchto případech výhodnější používat svařované nebo příhradové nosníky. Ocelové nosníky se používají i jako průvlaky na větší rozpětí podporující vlastní konstrukci stropu. Často jsou v kombinaci s jinými typy stropních konstrukcí dřevěných, klenutých, železobetonových. Tento princip se často používal již v dřívějších dobách především v případech větších rozponů místností nebo větších zatížení, kdy se na ocelové válcované nosníky osazované ve větších vzdálenostech (2,5 5,0 m) ukládaly dřevěné trámové stropy (55) - Ocelové stropy z válcovaných nosníků Stropnice jsou tvořeny válcovanými nosníky zpravidla průřezu I, méně často průřezu U, na jejichž spodní nebo horní příruby se ukládají stropní desky. Vzdálenost stropnic závisí na konstrukci desky mezi nimi a pohybuje se od 0,9 m (v případě rovných kleneb) až do 3 m (u plechobetonových desek). Maximální rozpony stropů z ocelových válcovaných nosníků závisí na zatížení, osové vzdálenosti a dimenzi nosníků. Při větších výš-

39 kách nosníků (cca > 300 mm) mohou být za určitých podmínek i rozpony větší než 9 m. Ocelové stropy z válcovaných nosníků a kleneb. V dřívějších dobách se často používaly tradiční zděné klenby valené do ocelových nosníků v menších osových vzdálenostech (do 2 m). Klenby byly zpravidla o malýcj vzepětích a bylo tak možné realizovat stropy s menší tloušťkou stropu než u klasických kleneb. Na požadavku rovného podhledu se realizovaly tzv. přímé klenby, u kterých bylo vzepětí minimální (30 50 mm a vyrovnávalo se omítkou do rovného podhled. Osová vzdálenost ocelových nosníků se pohybovala od 0,75 m do 1,25 m. Na obdobném principu byly vyvinuty i další typy stropů ze speciálních cihel umožňujících vyklenutí přímé klenby bez dalšího vyztužení Ocelový stropy z válcovaných nosníků a cihelných desek Kleinův strop Mezi ocelové nosníky se na bednění vyzdila z plných cihel rovná deska tloušťky 65 až 150 mm vyztužená ve spodní části styčných spár pásovou ocelí průřezu 20/1 až 30/2 mm nebo kruhovým průřezem 5-6 mm. Deska působí jako vyztužený cihelný průřez, ve kterém tahová napětí při spodním povrchu desky přenáší výztuž a tlaková namáhání cihly. Aby průřez takto staticky působil, musí být výztuž pečlivě zalita cementovou maltou. Únosnost stropu se zvyšovala zabetonováním nosníků. Vzdálenost nosníků se v závislosti na zatížení a tloušťce cihelné desky pohybujenodn0,7 do 3 m (55) -

40 Pozemní stavitelství I Modul Stropní konstrukce Ocelový strop s keramickými deskami typu Hurdis Strop s deskami typu Hurdis byl vyvinut z přímých kleneb ve snaze zjednodušit realizaci přímých cihelných stropů ukládaných do ocelových profilů. Jde o tradiční konstrukci stropu, která se používá i v současnosti. Tento strop dříve byl dříve velmi oblíbený pro svoji technologickou nenáročnost především v individuální bytové výstavbě. V současnosti se ocelové nosníky někdy nahrazují železobetonovými nosníky, např. typu Hattrick. Při předpokládaném použití ocelových válcovaných nosníků se stropní systémy Hurdis rozdělují na dva druhy: - patkový a - německý. Německý strop umožňuje montáž konstrukce všech běžných typů podlah a také zvětšení nosné způsobilosti stropu spřažením nosníků s betonovou vložkou. Keramické desky pak ovšem přenášejí jen zatížení od vlastní tíhy a výplňového materiálu, a také od čerstvého betonu v průběhu betonáže. Na německý strop nelze zavěšovat nebo k němu připevňovat jakékoliv předměty (např. osvětlovací tělesa) bez náležitého roznášení soustředěného zatížení na horní povrch desek (55) -

41 Jakékoliv ukládání betonu přímo na povrch desek je nepřípustné a jakémukoliv spolupůsobení desek s betonem se musí zabránit. Patkový je schopen přenášet svislá zatížení stálá a nahodilá která se vyskytují běžně v obytných, kancelářských a obdobných místnostech. Patkový strop nelze navrhovat pod místnosti, kde lze očekávat dynamické účinky. Patkový strop umožňuje montáž konstrukce podlah všech běžných typů a také eventuální zvětšení nosné způsobilosti spřažením nosíků s betonovou deskou Ocelové stropy z válcovaných nosníků a železobetonových desek Na spodní nebo horní příruby ocelových nosníků se uloží prefabrikované železobetonové dutinové desky nebo se vybetonuje železobetonová monolitická deska. Prefabrikované desky jsou koordinační šířky 300 mm a délky 1,05 až 2,1 m. Tloušťka desek se navrhuje v tloušťce přibližně 1/20 m osové vzdálenosti nosníků. Spodní příruby nosníků se překryjí drátěným pletivem tak, aby byly eliminovány poruchy ve styku dvou rozdílných materiálů ocel a beton. V případě umístění železobetonových desek na horní příruby nosníků lze provést zavěšený podhled z drátěného pletiva a omítky nebo lehký montovaný podhled ze sádrokartonových desek Ocelové stropy z válcovaných nosníků a profilovaných plechů V současnosti se často používají pro svoji jednoduchost a univerzálnost. V závislosti na dimenzích plechu a na jeho funkci (nosná plechová deska, ztracené bednění železobetonové desky, součást spřažené plechobetonové konstrukce) může být deska relizována na různá rozpětí (od 1,5 do 4.0 m i více) a tím i různé vzdálenosti stropnic. Profilované plechy by měly být připevněny k ocelovým stropnicím svary přes podložku, závitořeznými šrouby nebo trny (v průměrné vzdálenosti 300 mm) tak, aby byly stropnice zajištěny proti klopení Ocelové stropy se svařovanými nosníky Plnostěnné svařované nosníky lze navrhnout optimálně tak, aby byl ze statického hlediska maximálně efektivně využit materiál průřezu. Velmi - 41 (55) -

42 Pozemní stavitelství I Modul 2 Stropní konstrukce tenké svislé stěny je třeba vyztužit výztuhami. Horní i spodní pás je výhodné v nejvíce namáhaných částech částech stropnice (uprostřed rozpětí) zesílit navržením dalšího pásu. Těmito způsoby lze optimalizovat využití materiálu pro přenášení požadovaného zatížení. Pro návrh stropních konstrukcí se používají i tenkostěnné stropnice z tvarovaných plechů. Spojením plechových průřezů lze vytvořit různé typy tenkostěnných stropnic. Alternativou svařovaných nosníků jsou nosníky prolamované, vyrobené z válcovaných nosníků rozříznutých na dvě části a oba díly se proti sobě posunou a svaří ve výsledný prolamovaný nosník, který má přibližně stejnou hmotnost jako výchozí válcovaný profil, ale jeho výška je výrazně větší a tím jsou i lepší statické parametry nosníku (W a I). Ocelové stropy z příhradových nosníků, kde horní i spodní pás stropních nosníků je vytvořen z úhelníků nebo tenkostěnného plechového profilu, diagonály jsou z ploché nebo kruhové oceli. Výhodou příhradových nosníků je možnost vedení instalací stropem v obou směrech. Ocelové stropy deskové z profilovaných plechů jsou v současnosti nejpoužívanější deskovou konstrukcí na bázi oceli. Základním konstrukčním prvkem jsou profilované plechy tvarované za studena. Plechy mají malou hmotnost, snadno se dopravují a montují. Vlastní plech je velmi tenký (tl. 0,63 1,5 mm) a je zohýbán do desek s vlnami výšky mm. Koordinační šířka profilovaných plechů se pohybuje od 600 do 1000 mm. Plechy na sebe snadno navazujínv příčném i podélném směru (nastavení plechů překrytím). V závislosti na konstrukčním řešení, zatížení a dimenzích plechu lze realizovat stropní deky s profilovanými plechy až do rozponu 7,0 m. Stropní desky z profilovaných plechů se používají ve třech základních konstrukčních alternativách: - 42 (55) -

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

Sylabus k přednášce předmětu BK1 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc.

Sylabus k přednášce předmětu BK1 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc. Schodiště jsou souborem stavebních prvků (schodišťová ramena, podesty, mezipodesty, podestové nosníky, schodnice a schodišťové stěny), které umožňují komunikační spojení různých výškových úrovní. V budovách

Více

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití Žaluziové a roletové překlady HELUZ Žaluziové a roletové překlady HELUZ Použití stejná. Překlady se vyrábí v jednotné výšce mm a v délkách od 1 250 mm až do 4 250 mm v modulu po 250 mm. beton C 20/25 výztuž

Více

Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce:

Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce B/ Převislé římsy, balkony, arkýře apod. zpravidla navazují na stropní konstrukce C/ Ustupující

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 PŘEKLADY HELUZ PŘEKLADY HELUZ Nosné překlady HELUZ 23,8 132 Keramické překlady HELUZ ploché 135 Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 2015-03-01 / Strana 131 Nosné překlady HELUZ 23,8 Použití Nosné překlady

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009 STROPNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŢADAVKY Základní funkce a poţadavky architektonická funkce a poţadavky - půdorysná variabilita - estetická funkce - konstrukční tloušťka stropu statická funkce a poţadavky

Více

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze Strana 1 HALOVÉ KONSTRUKCE Halové konstrukce slouží nejčastěji jako objekty pro různé typy průmyslových činností nebo jako prostory pro skladování. Jsou také velice často stavěny pro provozování rozmanitých

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

BETONOVÉ MOSTY II. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. DFJP Katedra dopravního stavitelství

BETONOVÉ MOSTY II. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. DFJP Katedra dopravního stavitelství Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera BETONOVÉ MOSTY II DFJP Katedra dopravního stavitelství doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc. Ing. Vladimír Suchánek Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů Petr Hájek Snaha o úsporu konstrukčních materiálů pocházejících z primárních surovinových zdrojů patří mezi základní principy trvale udržitelného rozvoje.

Více

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB téma přednášek: KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB Obsah přednášek: Funkce a součásti halových a velkoobjemových objektů Konstrukční systém halového objektu vývoj ohýbaný, tlačený a tažený konstrukční

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200

Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200 KP1 2. úloha Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200 Úloha je zadávána jako týmová práce pro 2-3 studenty. Na základě dispozičního schématu zadaného objektu (1:200) navrhněte 3 varianty konstrukčních

Více

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8 EN 845-2 1 (2)

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8 EN 845-2 1 (2) KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY 23,8 1 (2) POUŽITÍ Nosné překlady se používají jako překlady nad dveřníi a okenníi otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kobinovat s izolante pro dosažení zvýšených

Více

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Betonové tvarovky ztraceného bednění jsou podle platných předpisů betonové dutinové tvarovky určené ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou dutiny vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Betonové

Více

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Pozemní stavitelství SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Tloušťka stojiny t [mm] I-OSB 08 45/200 10804520 200. I-OSB 08 58/240 10805824 58 x 38

Tloušťka stojiny t [mm] I-OSB 08 45/200 10804520 200. I-OSB 08 58/240 10805824 58 x 38 STANDARDNÍ VÝROBNÍ PROGRAM: I-OSB nosníky z programu standardní výroby Vám můžeme nabídnout k okamžité expedici v závislosti dle počtu objednaných kusů a skladových zásob. V tomto programu naleznete sortiment

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž G. POROTHERM STROP 1. Skladování a doprava Při manipulaci a skladování je třeba zavěšovat, resp. podkládat stropní nosníky ve vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

MONTÁŽNÍ POKYNY pro stropy systému TRAS

MONTÁŽNÍ POKYNY pro stropy systému TRAS 1 POZEMNÍ STAVBY TŘEBÍČ S.R.O. HROTOVICKÁ 169 674 01 TŘEBÍČ tel./fax: 568 846 747 www.psttrebic.cz - info@psttrebic.cz MONTÁŽNÍ POKYNY pro stropy systému TRAS 2 V Třebíči dne 23.01.2008 1. VŠEOBECNĚ Tyto

Více

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu PODLAHOVÁ KRYTINA BETONOVÁ MAZANINA PLOVOUCÍ SEPARAČNÍ VRSTVA TEPELNÁ IZOLACE PRO PODLAHY IZOLACE PROTI VODĚ PŘÍP. PROTIRADONOVÁ OCHRANA PODKLADOVÝ BETON VYZTUŽENÝ

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

DŘEVĚNÉ VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE

DŘEVĚNÉ VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE Technologie ve službách dřevěných vazníkových konstrukcí Číslo 1 ve vazníkovém průmyslu v celosvětovém měřítku DŘEVĚNÉ VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE Technologie ve službách dřevěných

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 53) říjen 2013 1.1. CP - KLASICKÁ PLNÁ CIHLA, formáty CP - vf ( velký

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce, B/ Převislé - římsy, balkony, arkýře, apsidy, pavlače apod.,

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 0 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn

Více

PS III. 2006-2007 7.cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES)

PS III. 2006-2007 7.cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES) MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES) Vaňková, Kabelík 1/33 17.11.2011 DĚLICÍ NENOSNÉ STĚNY A PŘÍČKY B SKŘÍŇOVÉ PŘÍČKY (hl. 400, 600 mm součást interiéru) C MEZISTĚNY (= POLOPŘÍČKY, PŘEPÁŽKY) nízké příčky nedosahující

Více

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton 7 Prostý beton 7.1 Úvod Konstrukce ze slabě vyztuženého betonu mají výztuž, která nesplňuje podmínky minimálního vyztužení, požadované pro železobetonové konstrukce. Způsob porušení konstrukcí odpovídá

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Stavební úpravy ve zdivu - překlady Ztužující konstrukce pozední věnce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Stavební úpravy ve zdivu Překlady - Dveřní otvory. - Okenní otvory. - Výklenky,

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II (S) SCHODIŠTĚ A MONOLITICKÉ STĚNOVÉ SYSTÉMY

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II (S) SCHODIŠTĚ A MONOLITICKÉ STĚNOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II (S) SCHODIŠTĚ A MONOLITICKÉ STĚNOVÉ SYSTÉMY MODUL 01 VĚRA MACEKOVÁ, LUBOMÍR ŠMOLDAS STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. LADISLAV ČÍRTEK, CSC PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL M05 NAVRHOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH PRVKŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce = pohled do bednění stropní konstrukce (+ schodišť, ramp apod.) a půdorysný řez svislými nosnými prvky podporujícími zakreslovaný strop. Řez je veden

Více

INDIV. PROJEKT. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník :

INDIV. PROJEKT. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník : Stavba: G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE OVEDENO DINNÝ DŮM INDIV. PJEKT Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : 2012 F. Dokumentace

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 1 ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY STAVEB PS 19 ZÁKLADY - PLOŠNÉ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Profily s vlnitou stojinou WT profily rev. 4.0-11/2013 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY

Profily s vlnitou stojinou WT profily rev. 4.0-11/2013 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Detaily jednotlivých prvků ocelové konstrukce, které byly navrženy s použitím WT profilů, se navrhují obdobně jako detaily klasických svařovaných I profilů. Při návrhu je nutné brát

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

Zast ešení budov echa - dle sklonu st echy d líme na - ploché - sklonité šikmé strmé echa - st ešní konstrukce Uspo ádání ešní pláš

Zast ešení budov echa - dle sklonu st echy d líme na - ploché - sklonité šikmé strmé echa - st ešní konstrukce Uspo ádání ešní pláš Zastřešení budov Střecha - dle sklonu střechy dělíme na - ploché (sklon 0 až 5 )- ČSN 731901 - sklonité šikmé (sklon 5 až 45 ) - strmé (sklon 45 až 90 ) Střecha - střešní konstrukce stavební konstrukce

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční

Více

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno Strana: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE K projektu pro provedení stavby Stavba: Část: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: Kontroloval: Stavební úpravy skladovací haly v areálu

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů PLOCHÉ PŘEKLADY Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů Vysoká přesnost Výborná požární odolnost Podklad pro povrchové úpravy shodný se

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

LIVETHERM STROP. Montážní návod pro skládané stropní konstrukce

LIVETHERM STROP. Montážní návod pro skládané stropní konstrukce montážní návod Montážní návod pro skládané stropní konstrukce 1. PŘÍPRAVA PODKLADU POD STROPNÍ TRÁMCE, SKLADOVÁNÍ, MANIPULACE 2. POKLÁDÁNÍ STROPNÍCH TRÁMCŮ 3. MONTÁŽNÍ PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 3.1

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení 1 STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD Použití a konstrukce: - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Zdvojování zateplovacích systémů Baumit Spolehlivé a trvanlivé řešení Inovativní produkty Baumit V souladu s nejnovějšími předpisy Březen 2013 A. Úvodní a všeobecná ustanovení Obsah

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Dokončovací práce Sklobetonové konstrukce. Hana Jakubcová

Dokončovací práce Sklobetonové konstrukce. Hana Jakubcová Dokončovací práce Sklobetonové konstrukce Hana Jakubcová Dokončovací práce Dokončovací stavební práce patří mezi ty, kde se hledí na každý detail. Je u nich důležitá pečlivost a profesionalita pracovníků.

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE Jitka Schmelzerová 2.S Konstrukční systém - je celek složený z navzájem propojených konstrukčních prvků a subsystémů, které jsou vzhledem k vnějšímu

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

ESII-2.6.1 Ukládání vodičů

ESII-2.6.1 Ukládání vodičů Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.6.1 Ukládání vodičů Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Způsoby

Více

Konstrukční systémy II

Konstrukční systémy II Konstrukční systémy II Stěnové systémy Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Svislé nosné konstrukce stěny společně s vodorovnými nosnými konstrukcemi tvoří rozhodující část konstrukčního systému Funkční požadavky

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU FAMILY

Více

ČÁST B 01 NÁTĚRY - ODSTRANĚNÍ... 10 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST... 10 12. Platnost... 10. 35. Způsob měření... 11

ČÁST B 01 NÁTĚRY - ODSTRANĚNÍ... 10 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST... 10 12. Platnost... 10. 35. Způsob měření... 11 CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II CENÍK 800-783 NÁTĚRY OBSAH I OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1 1 ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 1 11 Členění 1 12 Členění 2 13 Náplň položek 2 2 PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 3 3

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

PORUCHY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ

PORUCHY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ 10. SCHODIŠTĚ PORUCHY SCHODŮ - opotřebováním - vlivem statických poruch vlastní konstrukce - vlivem statických poruch jiných částí stavby - poškozením DŮVODY REKONSTRUKCE SCHODIŠŤ - odstranění poškození

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

PÓROBETON OSTRAVA a.s. PÓROBETON OSTRAVA a.s. KONSTRUKČNÍ PRVKY Z PÓROBETONOVÝCH VÝROBKŮ DETAIL č..a DETAIL č..b DETAIL č..c DETAIL č..d DETAIL č.2.a DETAIL č.2.b DETAIL č.2.c DETAIL č.3 DETAIL č. DETAIL č..a DETAIL č..b ŘEŠENÍ

Více

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky izolační desky Pro stavbu krbů a akumulačních kamen Stavební a izolační materiál v jednom inspekční dvířka Přístupová dvířka pro čištění a kontrolu Stejná povrchová úprava jako v okolním prostoru Minimální

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

Rhenofol CV mechanicky kotvený

Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV je mechanicky kotvený hydroizolační systém určený k pevnému zabudo vání do konstrukce jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech jako vrchní povlaková hydroizolační

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Vady hrázděných konstrukcí. chybné uložení prvku na sokl zapříčiňující

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Vazníky. k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal.

Vazníky. k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal. Vazníky k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal. Uložení vazníků na sloupech Průvlaku Konstrukce střešního pláště z desek

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více