TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01"

Transkript

1 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti části výrobní haly na parc.č. 724/6 TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, České Budějovice IČ: INVESTOR K - Rent s.r.o., Klaricova 873/22, České Budějovice IČ: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPPRACOVAL Ing. Pavel Čurda Žižkova 12, České Budějovice Ing. Pavel Čurda, Ing.Jakub Čoudek, Žižkova 12, České Budějovice Tel.: Datum Číslo zakázky Číslo přílohy Číslo kopie Říjen D2.1a.01

2 1.1. Technický popis objektu SO Popis stávajícího objektu Pozemky dotčené stavebními úpravami se nacházejí v areálu fy. K-RENT s.r.o. v území stávající průmyslové zóny. Areál je umístěn mezi komunikací v ul. Novohradská ze západní strany a nákladovým nádražím po východní straně areálu. Ze severní strany se nachází výrobní areál fy. TESLA a z jižní strany je benzínová pumpa. Řešený objekt je vyznačen v koordinační situaci stavby na stavebním pozemku parc.č. 724/6 v k.ú. České Budějovice 6. Objekt dotčený stavebními úpravami je umístěn uprostřed stávajícího areálu fy. K-RENT. Jeho tvar, dispoziční řešení a prostorové uspořádání je v souladu s požadavky firmy. Ze západní strany jsou stavební úpravy součástí objektu SO 01 a z východní strany je řešen v objektu SO 02. Objekt, v jehož části bude zvyšována světlost (SO 02), byl do nedávna užíván jako lakovna. V současné době je tato část objektu prázdná, bez využití. Stávající hala o rozponu 15,0 m a podélném modulu 4,5 m je typová ocelová konstrukce HARD. Příčné vazby jsou tvořeny dvěma do základu vetknutými sloupy kónického tvaru, svařenými ze dvou U162x55x4 a lichoběžníkových bočních plechů P4 do krabice. Na jejich zhlaví je kloubově osazen střešní sedlový vazník s táhlem. Horní pasy jsou 2x U210x50x4 do krabice s výztuhami obou pásnic PL90x12. Táhlo je TRØ108. Mezi horní pasy jsou vloženy vaznice U162x55x4 a podvrcholová vaznice U210x50x4. Pod táhlo jsou zavěšeny nosníky podhledu Ω80x157. Konstrukce střechy je opatřena táhly a zavětrováním. Konstrukce stěn je zakryta, ale pro úpravy není podstatná. Podhled je tvořen trapézovým plechem hliníkovým KOB1004, stejně tak krytina. Střecha je provedena jako sedlová s hřebenem ve směru východ západ. Štít z východní strany je ukončen zděnou atikou, ze západní strany je ukončen plechovou atikou. Odtok dešťových vod je zajištěn částečně do dešťových žlabů a částečně do mezistřešních žlabů. Ze žlabů jsou dešťové vody sváděny podél obvodových stěn venkovními svody do kanalizace, z mezistřešních žlabů jsou dešťové vody sváděny přes střešní vpusti vnitřními svody do kanalizace Rozsah stavebních úprav Stavební úpravy jsou navrženy v rozsahu východní části půdorysu stávající haly bývalé lakovny na pozemku 724/6. Uvolněný prostor je vymezen stávajícími zděnými obvodovými konstrukcemi, které budou od úrovně +5,250 odstraněny včetně nosné stropní konstrukce stávající haly. Stávající nosná ocelová konstrukce je ze systému HARD. Stávající nosné ocelové sloupy haly budou zachovány a horní hlavy budou spřaženy s železobetonovým věncem probíhajícím po obvodě zděných konstrukcí. V celém rozsahu bude odstraněna stávající podlahová konstrukce včetně podkladních vrstev. V uvolněném prostoru je navržena nová ocelová konstrukce haly s jeřábovou dráhou. Založení nové ocelové haly je navrženo na vrtaných pilotách ø 630 mm. Základ pod technologii lisu bude odseparován systémovými silentbloky, které jsou dodávkou technologie lisu. Hloubení základu pod technologii bude paženo z důvodů velké hloubky a sousedních základových konstrukcí Bourací práce Před zahájením bouracích prací musí být vytýčeny skutečné polohy všech viditelných a skrytých rozvodů sítí. Vytýčení, práce v blízkosti sítí a předání uskutečnit dle pokynů a pod dozorem správců sítí. Před zahájením bouracích prací budou odpojeny veškeré instalace, mimo hlavních přívodů energií. Odpojování a demontáž rozvodů energií bude prováděna za účasti správce a technologa provozu objektu. V celém rozsahu bouracích prací budou demontovány zařizovací předměty, viditelné rozvody stávajících sítí procházejících dotčeným objektem. Přeložky, demontáže a bourání prostupů a drážek pro nové rozvody budou prováděny dle projektů jednotlivých profesí. Stávající technologie neutralizační stanice bude přesunuta v rámci areálu do nové pozice. Skutečný tvar nosných i výplňových konstrukcí a jejich pozice budou ověřeny na stavbě, případné změny proti předpokladu z projektu je nutné konzultovat s projektantem. Nedílnou součástí výkresu bouracích prací je výkres nového stavu. V celém rozsahu bouracích prací bude odstraněna konstrukce podlahy včetně podkladních vrstev, stávající okna včetně venkovních a vnitřních parapetů a stávající dveře a vrata, včetně ocelových zárubní. Před zahájením bouracích prací bude ověřen stav nosných konstrukcí. Bourané dveřní otvory budou rozměry přizpůsobeny konkrétnímu typu výplně otvoru. 1/7

3 Na fasádách budou odpojeny veškeré prvky fasády, které jsou pod proudem (osvětlení, pohybová čidla, rozvaděče a pod.) V celém rozsahu stavebních prací na objektu bude demontováno oplechování venkovních parapetů, dešťové žlaby a svody, oplechování říms, soklů a atik, hromosvody, markýzy a další prvky, které by byly překážkou v postupu stavebních prací. V celém rozsahu bouracích prací bude v 10 východních modulech dotčeného objektu demontována střešní konstrukce, včetně vodorovných nosných prvků. Budou odstraněny stávající dešťové žlaby a svody. V rozsahu stávajících mezistřešních žlabů směrem k objektům na parc. 724/51 a 724/55, budou odstraněny stávající vpusti a střešní vrstvy včetně roznášecích plechů, nosné konstrukce budou zachovány. Stávající obvodové zděné konstrukce budou ubourány na úroveň +5,250 a nosné sloupy budou zkráceny dle požadavku konstrukční části. Vnitřní dělící konstrukce a dělící konstrukce budou vybourány v celém rozsahu. Bourání otvorů a dělících konstrukcí bude prováděno dle výkresové části dokumentace. Překlady nad bouranými otvory jsou uvedeny v konstrukční části projektu. Bourací práce bude provádět pouze kvalifikovaná stavební firma s proškolenými pracovníky, za předpokladu dodržení vyhlášky ČUBP č. 324/ 90 Sb. Při bourání je nutno postupovat tak, aby nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu nebo jeho částí ani k ohrožení sousedních objektů. Bourání svislých nosných konstrukcí lze provést jen tehdy, jestliže nejsou zatíženy. Ruční bourání nosných konstrukcí se provádí zásadně směrem od shora dolů. V případě změny postupu bouracích prací je nutné kontaktovat statika a navrhnout technologický postup, který zabezpečí stabilitu budovy a neohrozí bezpečnost práce Zemní práce a výkopy Zemní práce ve stávajícím objektu budou prováděny v rozsahu nově navržené desky, navržených pilot pod novou nosnou ocelovou konstrukci haly, v prostoru navržených základových konstrukcí pod technologií lisu, v místě instalačních kanálů pro rozvody instalací k technologii lisu a v místě navrhovaných kanálů přeložek inženýrských sítí. Zemní práce spojené s prováděním železobetonové desky s horní hranou na úrovni +-0,000 budou prováděny běžným způsobem, běžnými prostředky, podle již zažitého způsobu prováděcí firmy. Stávající betonová deska bude odstraněna včetně podkladních vrstev do min. hloubky 450 mm pod +-0,0. Hloubka výkopu bude upřesněna po provedení 1. hutnící zkoušky. Výkopové práce pod technologií lisu budou prováděny dle IGP v nesoudržné zemině jako otevřené zapažené. Návrh pažení bude proveden specializovanou firmou. Základy pod ocelovou konstrukci haly jsou navrženy vrtanými pilotami. Vytěžená zemina z výkopů bude ukládána na meziskládku přímo na staveništi a déle bude odvezena na skládku. Místo skládky přebytečného materiálu dohodne stavebník s místním úřadem. Násypy výkopů prováděny po vrstvách tl.300 mm a hutněny na únosnost dle požadavku konstrukční části. Výšková úroveň upravených ploch (viz výkresová dokumentace stavební části). Před zahájením zemních prací je třeba ve smyslu ČSN provést vytýčení a řádné označení všech podzemních inženýrských sítí a zařízení. Při všech výkopových pracích týkajících se rozvodů TZB a jejich přípojek musí být dodržena pravidla BOZ dle platných ČSN a to zejména pažení veškerých výkopů od 1 m hloubky. Zemní práce budou prováděny převážně ručně s maximální opatrností, aby se předešlo poškození sítí, zvláště kabelů Základy V souvislosti se stavebními úpravami stávajícího objektu jsou základové konstrukce navrženy pod technologii lisu a navazujících instalačních kanálů pro rozvody instalací k technologii lisu. Rozměry a hloubka základové spáry jsou navrženy na základě předaných podkladů od zatížení technologií a na základě inženýrsko-geologického průzkumu. Třída betonu a výztuž základů bude navržena v konstrukční části. Základy pod ocelovou konstrukci haly jsou navrženy vrtanými pilotami. Dokumentace pilot je zpracována v samostatné části dokumentace. Železobetonová deska výrobní haly s horní hranou na úrovni +-0,000 bude provedena jako vyztužená deska s výztuží a vlákny. Tloušťka desky je navržena 250 mm. Výztuž desky je navržena při horním a spodním okraji desky KARI sítí (6/150 x 6/150 mm) a beton je plněn vlákny Fibrofor High Grade 190 s dávkováním 1,0 kg / m 3. Třída betonu je navržena C 25/30. Statický výpočet desky a technolohický předpis vč. detailů je součástí přílohy technické zprávy. 2/7

4 Instalační kanály jsou navrženy dle požadavku dodavatele technologie, provozovatele a na základě stávajících rozvodů sítí. Vyztužení kanálů bude provedeno na základě technologických předpisů dodavatele desky. Pod deskou bude proveden zhutněný štěrkový podsyp. Tloušťka podsypu a frakce budou dopřesněny na základě hutnících zkoušek. Podloží bude hutněno na EV2 100MPa. U objektu je stávající +-0,000 na úrovni 1.np = 390,05 m.n.m Svislé konstrukce Do uvolněného prostoru v části stávající haly bude vestavěna nová ocelová hala s jeřábovou dráhou, vyšší než stávající. Rozpon nové haly je navržen na 12,44m. Sloupy haly jsou dispozičně osazeny do půdorysu stávající haly. Osa sloupů je po délce haly od vnitřní hrany stěny odsazena o 930 mm. Temeno kolejnice jeřábové dráhy bude kolem +8,000 (bude upřesněno po výběru konkrétního typu jeřábu). Ocelová konstrukce je navržena a detailně popsána v konstrukční části. Po jižní a severní straně jsou stávající obvodové konstrukce nad úrovní nového ztužujícího věnce dozděny ke střešní konstrukci úžlabí z pórobetonových tvárnic. V západním štítu je obvodová konstrukce dozděna pórobetonovými tvarovkami od ztužujícího věnce ke stávající střešní konstrukci původní haly. Železobetonový věnec bude probíhat po obvodě stávajících konstrukcí dotčené části. Nad úrovní věnce ve východní fasádě a od úrovně nosné střešní konstrukce po ostatních stranách budou obvodové konstrukce tvořeny stěnovými panely KS1150 FR tl. 150 mm s výplní z minerálních vláken. Stěnové panely budou kotveny do nové ocelové konstrukce haly. Dozdívky obvodových konstrukcí budou prováděny z pórobetonových tvarovek na konkrétní tloušťku konstrukce. Nově navržené otvory pro zásobování jsou navrženy ve východní a západní stěny. Ostatní otvory po obvodě budou zazděny. Při zdění z konkrétního zdícího systému nutno dodržovat technologické pokyny výrobce. Nově navržené zdivo je kótováno na čisté zdivo bez omítek, stávající zdivo je zaměřeno a kótováno jako zdivo s oboustrannými omítkami! Prostupy konstrukcemi pro ZI, VZT, UT a Elektro v rozměrech do 225 cm 2 nejsou ve stavební části a v konstrukčním projektu zakresleny, při realizaci stavby nutno respektovat rozměry potrubí a požadavky jednotlivých profesí! Překlady V rozsahu stavebních úprav stávajícího objektu jsou nad novými nebo zvětšovanými otvory navrženy překlady z ocelových válcovaných profilů. Všechny nosné překlady, jejich uložení, pospojování, vyklínování atd. jsou uvedeny v Konstrukční části projektu! Střecha Rozpon nové haly je navržen na 12,44m. Příčné vazby jsou dvojkloubové rámy, uložené na piloty. Střecha je bezvaznicová, nesená trapézovým plechem CB 160/250x1,25 mm, který tvoří nosnou konstrukci střešního pláště. Na profilované plechy bude položena parozábrana z PE fólie a přes ní tepelná izolace ze stabilizovaného EPS tl. 160 mm v kombinaci s tepelnou izolací z čedičové vaty typ MP1 v tl. 60 mm. Tato kombinace dvou tepelných izolantů vychází z požadavku PBŘ. Přes separační skleněné rouno bude do podkladních vrstev kotvena krytina z pásů měkčeného PVC tl. 1,5 mm. Navržená skladba bude respektovat nosnou konstrukci a navrhovaný spád. U východního a západního štítu je navržena atika. Spádování atiky je navrženo 3% směrem dovnitř střechy objektu. U venkovního líce atiky budou použity klempířské spojovací okapnice z poplastovaného plechu. Střecha je doplněna ztužidly a zavětrováním viz. konstrukční část. V hřebeni střechy je navržen pásový světlík s 5-ti otevíravými segmenty. Pro světlík jsou nad horní hrany příčlí vysazeny vaznice. Napojení nově navrženého objektu na sousední střechy je řešeno bočními střechami, které zároveň vytvářejí mezistřešní žlab k sousedním objektům. Po vnějším líci sloupů je navržen svlak, ze kterého jsou přes stávající sloupy vyloženy krakorce. Na ně jsou ukotveny trapézové plechy, které tvoří nosnou konstrukci pro skladby střešního pláště. Spády v mezistřešním žlabu budou tvořeny systémovými spádovými klíny z minerální vaty. Nová hydroizolace z PVC pásů v prostoru mezistřešního žlabu bude vytažena min. 250 mm na novou obvodovou konstrukci haly. Nově osazené střešní 3/7

5 vpusti budou temperovány a budou napojeny na stávající vnitřní svody. Odvodnění mezistřešního žlabu je řešeno v objektu SO 01. Veškeré detaily a doplňky střešní krytiny, jako rohové, koutové přechodové lišty atd., budou provedeny dle standardních detailů firmy dodávající střešní krytinu. Podpěry obvodového jímače na atice budou lepeny na PVC krytinu dodavatelem střešní krytiny. Klempířské konstrukce s možností natavení střešního PVC izolačního pásu budou provedeny z poplastovaného plechu. Ostatní klempířské konstrukce budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,60 a 0,7 mm s nástřikem (PES). Prostupy střešní krytinou jsou řešeny jako systémové s možností natavení střešního PVC izolačního pásu, případně jsou navrženy jako klempířské výrobky z poplastovaného plechu, nebo z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,60 a 0,7 mm s nástřikem (PES). A11 - nová skladba střešní konstrukce nad zvýšenou halou : nová skladba střešní konstrukce nad zvýšenou halou : - pásy z měkčeného PVC tl. 1,5mm - typ IF1 mechanicky kotvené k podkladu - skleněné rouno 120 g/m2 - tepelná izolace z čedičové vaty celkové tl. 60mm, typ MP1 - tepelná izolace z pěnového polystyrenu celkové tl. 160mm, typ EPS 100S - parozábrana z PE folie, lepené přesahy min. 100mm - trapézový plech h= 160 mm, typ viz. konstrukční část - nosný ocelový profil haly Skladby střešního pláště musí splňovat požadavek PBŘ klasifikace BROOF (t3). Při provádění střech nutno dodržet technické normy kategorie 73 - navrhování a provádění staveb, ČSN hydroizolace staveb - základní ustanovení, ČSN povlakové hydroizolace - základní ustanovení, ČSN hydroizolace - izolace z měkčeného PVC a pryží Dodavatel střešní krytiny provede výtažné zkoušky kotev, na základě kterých bude statikem dle technologického předpisu dodavatele střešní krytiny navržen kotevní plán!!! Před předáním díla bude provedena zátopová zkouška těsnosti krytiny dle ČSN a vakuová zkouška těsnosti krytiny dle metodiky ČSN EN Nutno nastudovat veškeré poznámky uvedené ve výkresové části objektu SO 01 a SO Vnitřní úpravy povrchů Stávající omítka stěn bude opravena v ploše cca. 50% z celkové výměry. Malby včetně odlupujících se částí štukové vrstvy budou seškrábány a celoplošně natažena nová štuková vrstva a provedena nová malba silikátovým nátěrem v bílé barvě. Všechny ostění a rohy stěn budou opatřeny podomítkovými kovovými lištami. Omítkové lišty je třeba kotvit ke zdivu rychletuhnoucí, k tomu určenou maltou. Veškeré spoje odlišných druhů materiálů budou před prováděním omítek přestěrkovány lepícím tmelem s vložením sklotextilní tkaniny, velikost ok 4x4mm. Výplně otvorů budou před započetím prací zakryty. Rovinnost viz. pravidla geometrické přesnosti konstrukcí. Nad úrovní věnce ve východní fasádě a od úrovně nosné střešní konstrukce po ostatních stranách budou obvodové konstrukce tvořeny stěnovými panely KS1150 FR tl. 150 mm s výplní z minerálních vláken. Stěnové panely budou kotveny do nové ocelové konstrukce haly Vnější úpravy povrchů Stávající obvodová konstrukce z východní strany bude opravena. Odlupující se části, případně plochy po ubourané římse budou přeštukovány. Celá fasáda zděné části bude opatřena silikonovou probarvovanou omítkou (zrno-zrno 1,5 mm) v bílé barvě. Detaily, koordinace a přesný odstín fasády bude určen při realizaci stavby na základě provedených vzorků! Při provádění je nutné respektovat technologické postupy a doporučené systémové detaily výrobce! Podlahy V celém rozsahu bouracích prací bude odstraněna konstrukce podlahy včetně podkladních vrstev. V prostoru výrobní haly je navržena železobetonová deska s horní hranou na úrovni +-0,000. Deska je navržena pro plošné zatížení 70kN/m2 a zatížení pojezdem vysokozdvižného vozíku na kolo 53,75 kn. 4/7

6 Železobetonová deska výrobní haly s horní hranou na úrovni +-0,000 bude provedena jako vyztužená deska s výztuží a vlákny. Tloušťka desky je navržena 250 mm. Výztuž desky je navržena při horním a spodním okraji desky KARI sítí (6/150 x 6/150 mm) a beton je plněn vlákny Fibrofor High Grade 190 s dávkováním 1,0 kg / m 3. Třída betonu je navržena C 25/30. Statický výpočet desky a technolohický předpis vč. detailů je součástí přílohy technické zprávy Izolace proti vlhkosti V celém rozsahu haly je pod železobetonovou deskou na úrovni +-0,000 navržena hydroizolace z PVC fólie tl. 1,5 mm typ IF2. Fólie bude položena na zhutněném štěrkopískovém podkladu přes geotextilii. Ve skladbě střechy je navržena nad profilovaným plechem parozábrana z PE fólie. Hlavní hydroizolaci tvoří krytina z pásů měkčeného PVC v tl. 1,5 mm typ IF Izolace tepelné a zvukové Nově navržené obvodové panely výrobní haly nad úrovní střešní konstrukce jsou navrženy ze systému fy. KINGSPAN typ KS1150 FR tl. 150 mm s výplní z minerálních vláken v tl. 100 mm. Celková tloušťka navržené tepelné izolace ve střešních konstrukcích byla stanovena na 220 mm. Ve skladbě střechy je navržena tepelná izolace z desek polystyrénu EPS 100 S v celkové tloušťce 160 mm v kombinaci s tepelnou izolací z čedičové vaty v tl. 60 mm typ MP1. Tato kombinace dvou tepelných izolantů vychází z požadavku PBŘ Výplně otvorů V hřebeni střechy je navržen pásový obloukový Konstrukce klempířské Oplechování okrajů atik na střeše z klempířské spojovací okapnice z poplastovaného plechu RŠ=250mm, tl. ocelového plechu 0,55 mm, oboustranné žárové pozinkování (min.175 mg/m2), venkovní ochranná vrstva PVC min. tl.0,6 mm, pro natavení izolační fólie z PVC-P tl. 1,5 mm typ IF 1. U okrajů střechy jsou navrženy dešťové žlaby se svody z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,60 mm s nástřikem (PES), R.Š. 330 mm. Veškeré detaily a doplňky střešní krytiny, jako rohové, koutové přechodové lišty atd., budou provedeny dle standardních detailů firmy dodávající střešní krytinu. Při provádění oplechování a klempířských prvků nutno dodržet normu ČSN (klempířské práce stavební) a doporučené montážní předpisy Konstrukce zámečnické V hřebeni střechy je navržen pásový obloukový částečně otevíravý světlík z polykarbonátových desek (k=1,35). Otevíravé segmenty jsou navrženy s el. pohony 230 V. Součástí dodávky světlíku je el. ovládání, ovládací skříňky a systému vítr, déšť a celková kabelizace. Součástí dodávky světlíku bude roznášecí plechová zateplená obruba Závěr Projekt byl zpracován v souladu s příslušnými normami. Podrobnosti jsou patrné z jednotlivých výkresů a zpráv, které je nutno pečlivě nastudovat a případné dotazy konzultovat s projektanty jednotlivých částí. Požadavky na požární ochranu jsou popsány v samostatné technické zprávě. Dokumentace je zpracována v rozsahu prováděcího projektu pro zadání stavby. Řešení organizace výstavby povede generální dodavatel stavby. Stavbu smějí provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby bude prováděno v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006. Stavba, její jednotlivé konstrukce bude prováděna dle projektové dokumentace. Veškeré odchylky budou řešeny ve spolupráci s projektantem a investorem a o výsledku dohody bude proveden záznam ve stavebním deníku a ohlásit na stavební úřad ke schválení. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné pro doložení potřebné spolehlivosti stavby. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy prokazatelně seznámeni před zahájením stavebních prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky dle platných směrnic a předpisů. 5/7

7 Při stavbě budou respektovány všechny připomínky účastníků stavebního řízení. Veškeré práce provádět dle postupů doporučovaných výrobci jednotlivých materiálů s ohledem na stanovenou záruční lhůtu. Před zahájením výroby veškerých prvků PSV je nezbytné důkladně změřit rozměry na staveništi a konstrukci a rozměry prvků příslušně upravit. Pokud budou mít zjištěné rozdíly vliv na vzhled či konstrukci řešení prvku, je nezbytné řešení konzultovat s projektantem. Před započetím prací musí být vytyčeny veškeré podzemní sítě na území prováděné stavby a přípojek. Dodavatel je povinen vypracovat a striktně dodržovat technologické postupy prací dle všech platných vyhlášek, norem, nařízení vlády atd. Zpracovaná projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Tato bude vždy předložena investorovi k posouzení. Pokud se v projektové dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, konstrukcí či technologií, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu, který musí být dodržen. Pokud dodavatel navrhne změnu, musí být zachovány technické a kvalitativní vlastnosti, nebo vlastnosti technicky a kvalitativně lepší. V případě užití prvků, materiálů či jejich barev, mající vliv na vzhled díla, je zhotovitel povinen předložit investorovi a projektantovi vzorky k posouzení a odsouhlasení. Jedná se např. o povrchové úpravy stěn, prvků PSV, obvodový plášť apod. Materiály, konstrukce a detaily, které projekt přesně nespecifikuje, musejí svou skladbou, provedením a parametry odpovídat platným normám a dalším legislativním požadavkům. 6/7

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 TEXTOVÁ ČÁST A. Průvodní

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno Strana: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE K projektu pro provedení stavby Stavba: Část: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: Kontroloval: Stavební úpravy skladovací haly v areálu

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0001081/16/E 0007597/16/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY BŘEZEN 2016 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby : Gymnázium Komenského 89, Písek

Více

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE Akce : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 02 ZVÝŠENÍ SVĚTLOSTI ČÁSTI VÝROBNÍ HALY NA P.Č. 724/6 Část : D2.2a - Konstrukční část

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY. Technická zpráva

A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY. Technická zpráva DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY Technická zpráva Obsah : SO 01 - SKLAD TECHNIKY...1 a) Účel stavby... 2 b) Architektonické a stavebně technické řešení... 2 c)

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

F. Dokumentace stavby (objektů) 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

F. Dokumentace stavby (objektů) 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB F. Dokumentace stavby (objektů) 1. Pozemní (stavební) objekty 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB OBSAH: Základní údaje o stavbě...3

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Investor: Město Dobruška Náměstí F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Městská rozlučková síň v Dobrušce Dobruška, Česká republika Dokumentace pro provedení stavby Stavební objekt: SO 01 Objekt rozlučkové síně

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Oprava ohradních zídek tenisových kurtů na p.p.č.443/7 a 460/2, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice u Děčína, Malšovice čp.16, 405 02 Malšovice Arch. č. : 1482-1/14 D. DOKUMENTACE STAVBY -

Více

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD Umístění jednotlivých zámečnických výrobků je patrné z výkresů a dokumentace stavební části, tvarové a rozměrové řešení je obsaženo v přiložených schématech a výkresech jednotlivých

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových výplní... 3 A.2.2. Sanace a zateplení střech, střešních teras...

Více

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN TECHNICKÁ ZPRÁVA Část F DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání: Místo stavby: Město Český Těšín Náměstí ČSA

Více

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE AKCE Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 01 ZATEPLENÍ STŘECH NA P.Č. 724/51, 724/55 A ČÁST 724/6 Část : D1.2 - Konstrukční část Dokumentace

Více

Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Infocentrum v areálu ČVUT, Praha Dejvice Obsah: 1.0. Průvodní zpráva 1.1. Identifikační údaje 1.2. Podklady

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu PODLAHOVÁ KRYTINA BETONOVÁ MAZANINA PLOVOUCÍ SEPARAČNÍ VRSTVA TEPELNÁ IZOLACE PRO PODLAHY IZOLACE PROTI VODĚ PŘÍP. PROTIRADONOVÁ OCHRANA PODKLADOVÝ BETON VYZTUŽENÝ

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

a) podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu; technologie a navržených materiálů

a) podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu; technologie a navržených materiálů T E C H N I C K Á Z P R Á V A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST (dokumentace pro provádění stavby- SO 04 opěrná stěna) a) podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost. Ing. Miluše Bočková. Ing.

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost. Ing. Miluše Bočková. Ing. - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Ing. Roman Wognitsch Zodpovědný projektant Ing. Vlastimil Dvořák Vypracoval Ing. Miluše Bočková

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín (UŽŠÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zateplení budovy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ: RD je navržen mimo zastavěné území

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více