B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce"

Transkript

1 Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST Účel objektu Účelem stavby je bydlení, jedna bytová jednotka na dvou podlažích. Projektant: Lyčková Zuzana Dopravní řešení Plocha pozemku: 2400 m 2 Užitná plocha: 1. NP 95,17 m 2 2. NP 87 m 2 celkem : 182,17 m 2 Zastavěná plocha : 116 m 2 Základní charakteristika stavby a její užití Navrhovaný objekt je samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce. Jedná se nepodsklepený objekt s plochou nepochozí střechou. V přízemí navazuje na dům terasa na terénu. Pozemek na němž je objekt situován se nachází v obci Vrané nad Vltavou, okres Praha západ. Pozemek je rohový o celkové výměře cca 2400 m 2. Pozemek se mírně svažuje k východu. Komunikace přiléhají k pozemku na jižní a východní hranici, ostatní strany pozemku sousedí z hranicemi soukromých pozemků. Okolní zástavbu tvoří převážně nízkopodlažní rodinné domy. Pozemek je v soukromém vlastnictví stavebníka, přilehlé komunikace patří obci. Pozemek není v současné době zastavěn. Hlavní vstup do objektu se nachází na severní fasádě v přízemí domu, tam se také nachází technická místnost, kuchyň, šatna, WC a hlavní obývací prostor. V patře domu jsou situovány ložnice, atelier, koupelna a WC. Hlavní vstup se nachází na severní fasádě objektu v přízemí. Vstup a vjezd na pozemek je navržen na severním konci pozemku. Je řešen zpevněnou plochou vedoucí k objektu, před objektem je možnost parkování dvou osobních vozidel, z toho jednoho pod přístřeškem. Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení Architektonické a urbanistické řešení vyplývá ze vztahu k okolí, a to jak vzhledem k orientaci a výhledu z pozemku, tak k okolní zástavbě. Objekt je řešen na půdoryse čtverce s ústředním bodem schodiště obsluhujícího objekt, které je taktéž na půdoryse čtverce, a to s využitím geometrie a symetrie. Při pohledu z venku tvoří dům dva objemy hmoty vytvořené použitím různých fasád a zapuštěním části stěn. Provětrávanou fasádou z Cetris desek a výrazného prosklení je do vnějšího prostoru vyjádřen otevřený a vzdušný vnitřní prostor. Naopak ostatní prostor se jeví jakoby vykonzolován nad touto částí. 1. NP vstupní podlaží, v zádveří se nachází vstup do šatny a WC, prostor schodiště je oddělen dveřmi jak od zádveří tak od dalšího obytného prostoru v přízemí. Dále se zde nachází kuchyň s prostorem jídelny, prostor pracovny a obývacího pokoje. Otevřený prostor v přízemí je možné při přání investora alternativně řešit pomocí posuvných stěn, kterými lze dosáhnout větší míry oddělení prostoru. Z obývacího prostoru je vstup na terasu. 2. NP v tomto prostoru jsou navrženy ložnice pro děti a ložnice pro rodiče, dále pak pokoj sloužící jako atelier, eventuálně jako hostinský pokoj. V prostoru výstupu ze schodiště se nachází vstup do koupelny a WC. Prostor schodiště je osvětlen seshora bodovým světlíkem. Orientace objektu je dána světovými stranami a možností výhledu na scenérii řeky Vltavy. Vstup a vjezd na pozemek je navržen ze západu na severním konci pozemku. Je řešen zpevněnou plochou vedoucí k objektu, před objektem je možnost parkování dvou osobního vozidel z toho jednoho pod přístřeškem. Vnitřní kanalizace a dešťová voda ze střechy je přípojkou přes revizní šachtu napojena na kanalizační síť vedenou pod místní komunikací. Zásobování vodou z veřejné vodovodní sítě, vodoměrná šachta na hranici pozemku. Zásobování plynem taktéž z veřejného plynovodu, HUP na hranici pozemku. Na rozvod elektrické energie je objekt napojen přes pojistnou skříň na hranici pozemku.

2 Konstrukční a technické řešení stavby Jedná se o objekt, jehož konstrukční systém je stěnový kombinující nosné obvodové a vnitřní zdi. Nosné konstrukce jsou zděné a z monolitického betonu. Nenosné příčky jsou zděné. Stropy tvoří železobetonové desky se ztužujícími věnci. Založení objektu: Dojde k sejmutí ornice, vytěžení stavební jámy a rýh pro betonové základy. Základové konstrukce tvoří dvojstupňové betonové pasy z prostého betonu B20 šířky 500 mm a výšky 350 mm pod nosnými obvodovými stěnami. Vnitřní nosná stěna přenáší zatížení cca 630 kn (viz. Statický výpočet přiložený ke Statické části technické zprávy) a z tohoto důvodu je pod ní navržen centricky zatížený železobetonový základ o půdorysných rozměrech 1200 x 2900 mm, a výšce 260 mm. Svislé nosné konstrukce: Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako zděné a to v části 1. NP a v celém 2. NP. Tyto zdi jsou vyzděny systémem Porotherm Si tloušťky 400 mm, superizolační tvárnice. Vnitřní nosná zeď je vyzděna tvárnicemi Porotherm tloušťky 300 mm. Zdi v části 1. NP jsou navrženy jako železobetonový monolit tloušťky 200 mm, izolovány tepelnou izolací, obloženy fasádou z Cetris desek. Vodorovné nosné konstrukce: Železobetonové jednosměrně pnuté desky se skrytými průvlaky, tl. 200 mm. Ztužující věnce jsou součástí stropní desky a vystupují nad horní rovinu desky, u stropu 1. NP o 100 mm v šířce 350 mm a stropu 2. NP o 640 mm v šířce 250 mm a vytváří tak střešní atiku. Ztužující věnec stropní desky nad 1. NP je na dvou místech zvýšen na 190 mm a tvoří parapet okenního otvoru. Překlady nad otvory tvoří stropní desky, respektive ztužující věnec.tepelná izolace tloušťky 50 mm se vkládá před betonáží do bednění.nad prostorem lodžie v 2. NP je stropní deska vykonzolována. Ve stropní desce je otvor pro schodiště, respektive světlík o rozměrech 1800 x 1800 mm. V tomto místě u desky stropu 2. NP je vybetonována atika pro osazení manžety bodového světlíku o výšce 480 mm a šířce 120 mm. Vertikální komunikace: Vertikální komunikací objektu je schodiště spojující 1. NP a 2. NP. Jedná se o vřetenové točité ocelové schodiště na půdoryse čtverce. Stupnice schodiště jsou dřevěné, tloušťky 40 mm. Stavební otvor pro schodiště je 1800x1800 mm. Výška stupně je 174 mm, počet stupňů je 17, šířka stupně na výstupové čáře je 210 mm. Schodiště je neseno vřetenem, ukotveným do podlahy, dále je kotveno k desce stropu 1. NP. Obvodový plášť: Obvodový plášť objektu tvoří z části provětrávaná fasáda s obkladem s Cetris desek. Jedná se o cementotřískové desky Cetris Profil Finish, tloušťky 10 mm. Desky jsou neseny vertikálními hliníkovými úhelníkovými profily tvaru T, systém Eurofox. Vertikální konstrukce je přikotvena kotvou, taktéž systému Eurofox. Mezi hliníkový rošt je vkládána tepelná izolace. Tloušťka vzduchové mezery je 40 mm. Ze spodní a horní strany je vzduchová mezera, respektive tepelná izolace chráněna perforovanou mřížkou proti průniku škůdců. Desky jsou skládány systémem Vario, tedy s přiznanou spárou a jsou kotveny šroubováním k vertikálnímu nosnému profilu. Zbylá část fasád je omítnuta a opatřena malbou. Střešní plášť: Střešní plášť je navržen jako jednoplášťová nepochozí střecha s klasickou skladbou. Spádová vrstva je tvořena keramzitbetonem v tloušťce od 50 do 240 mm. Dále je položena tepelná izolace z expandovaného polystyrenu s nataveným hydroizolačním pásem, Polydek Top tloušťky 200 mm, a horní pás Elastek 50, násyp kačírku. Střecha je odvodněna dvojstupňovými odpadními hlavicemi. Dělící konstrukce: Dělící konstrukce jsou navrženy zděné z příčkovek systému Porotherm v tlouštkách hrubé konstrukce 80 a 190 mm, omítka 10 mm. Podhledové konstrukce: Sádrokartonové podhledy kryjí vedení trubek odvádějící odpadní dešťovou vodu ze střechy v částí 2. NP. Vytvářejí horní hranu pro vestavěné skříně. Skladby podlah: Skladby podlah odpovídají využívání dané místnosti. Výška skladby podlahy v 1. i 2. NP je 150 mm. Do podlah jsou osazeny konvektory. Povrch podlahy tvoří dřevěné vlysy obývací prostor 1. NP, prostor schodiště 1. a 2. NP, ložnice a atelier ve 2. NP, a keramická dlažba technická místnost, WC, šatna, kuchyň v 1. NP, koupelna a WC v 2. NP. Povrchové úpravy konstrukcí: Povrchové úpravy vnějších konstrukcí tvoří armovaná omítka tloušťky 30 mm, vnitřních konstrukcí vápenocementová omítka tloušťky 10 mm, dále v obou případech malba. Místně také keramický obklad do výšky 1800 mm WC, 2000 koupelna, kuchyň.

3 Výplně otvorů: Okna jsou navržena jako dřevěná Eurookna zasklená izolačním dvojsklem, okna jsou opatřena bezpečnostní fólií, která umožňuje větší ochranu při napadení skla, a to jak při loupeži,nehodě, tak při přírodních pohromách. Tloušťka fólie je 0,30 mm, je bezbarvá a UV filtr zachytí až 98 % škodlivého záření. Instaluje se na vnitřní stranu skla. Vnitřní dveře jsou převážně dřevěné plné. Osazují se do dřevěných zárubní. Z prostoru schodiště v 1. NP vedou posuvné skleněné dveře na systémovém pojezdu, kování Manet. Vstupní dveře jsou dřevěné, plné s prosklenými bočními světlíky, tyto světlíky jsou opatřeny bezpečnostní fólií stejných parametrů jako u okenních skel. Doplňkové konstrukce: Zábradlí v interiéru i exteriéru jsou navržena s pásové oceli a jsou kotvena do stropních desek nebo nosných zdí. Bodový světlík firmy allux, systémové řešení osazení při využití sklolaminátové manžety, vyplněné polyuretanem. Polykarbonátová kopule opatřená fólií na polykarbonátové plochy, která chrání před nežádoucími účinky tepelné složky slunečního záření. Instaluje se z vnější strany. Hydroizolační systém Provedení hydroizolačního systému dle dodavatele, jedná se o asfaltové hydroizolační pásy. Prostupy konstrukcemi, které procházejí hydroizolačním systémem budou řešeny dle technologických předpisů dodavatele. Vodorovná izolace proti zemni vlhkosti je položena celoplošně na dokončenou vrstvu podkladního betonu pod podlahou 1. NP. Svislá izolace základové konstrukce vytažena 300 mm nad terén. Hydroizolace střešního pláště zajištěna spodní vrstvou hydroizolačních pásů natavenou na tepelnou izolaci a horní vrstvou hydroizolačních asfaltových pásů Elastek. Na stropní desce 2. NP bude natažena pojistná hydroizolace, respektive parozábrana. Vliv stavby a jejího užívání na životní prostředí Stavba ani její užívání nebude mít výrazný negativní vliv na životní prostředí. Při výstavbě bude dbáno na minimální zatěžování území dopravou a snížení hlučnosti a prašnosti na minimum. Vybavení vestavěným interiérovým zařízením: V objektu je vestavěná kuchyňská linka tvaru písmene U v 1. NP o šířkách 600 mm, ve 2. NP jsou instalovány vestavěné šatní skříně. Tepelně technické vlastnosti konstrukcí, hydroizolační systém Tepelně technické vlastnosti Při návrhu a dimenzování konstrukcí z hlediska jejich tepelně technických vlastností vycházíme z informací poskytovaných výrobcem, z hodnot součinitelů prostupů tepla daných konstrukcí. Obvodová stěna ze superizolačních tvárnic Porotherm Si tloušťky 400 mm součinitel prostupu tepla je 0,25 W/m 2 K, doporučená normová hodnota. Vážená laboratorní neprůzvučnost zdiva R w = 49 db. Obvodová stěna ze železobetonového monolitu, zateplená teplenou izolací z polystyrenu součinitel prostupu tepla je 0,25 W/m 2 K, doporučená normová hodnota. Podlahy jsou zatepleny expandovaným polystyrenem tloušťky 80 mm, střešní plášť izolací tloušťky 200 mm a odpovídají požadavkům na prostup tepla. Základové konstrukce jsou zatepleny expandovaným polysteyrenem, vyvedeným 300 mm nad terén. Zasklení oken provedeno izolačním dvojsklem, součinitel prostupu tepla 1,1 W/m 2 K. Světlík, součinitel prostupu tepla 1,25 W/m 2 K.

4 STATICKÁ ČÁST Předmětem návrhu je objekt rodinného domu o dvou nadzemních podlažích. Konstrukční výška 1. NP je 2,950 m a 2. NP 3,050 m. Jeden dilatační celek. Prostorová tuhost zajištěna tuhou stropní deskou s obvodovým věncem a nosnými obvodovými a vnitřními stěnami. Nosný systém stavební konstrukce Nosný systém stavební konstrukce je stěnový kombinující obvodové a vnitřní nosné stěny. Zdůvodnění zvoleného konstrukčního řešení Konstrukční systém vychází z konceptu objektu a jeho využívaní pro bydlení. Rozdílné využití materiálu v 1. NP vyplývá z architektonického řešení hmot objektu. Část tvořena železobetonovými stěnami má být opticky zapuštěna a oddělena od zbytku objektu. Železobetonové stropy a věnce jsou navrženy ke ztužení objektu. Věnce jsou obráceny směrem nahoru z důvodu umístění oken pod stropní deskou v takové výšce, aby nebránili v zařízení místností. Obvodové nosné stěny: 1. NP - Zdivo Porotherm Si, tl. 400 mm - Železobetonové monolitické stěny, tl. 200 mm 2. NP- Zdivo Porotherm Si, tl. 400 mm Vnitřní nosná zeď Porotherm, tl. 300 mm Příčné rozpětí mezi stěnami je 5 m. Vodorovné konstrukce: Železobetonové jednosměrně pnuté desky se skrytými průvlaky, tl. 200 mm. Ztužující věnce jsou součástí stropní desky a vystupují nad horní rovinu desky, u stropu 1. NP o 100 mm v šířce 350 mm a stropu 2. NP o 640 mm v šířce 250 mm a vytváří tak střešní atiku. Ztužující věnec stropní desky nad 1. NP je na dvou místech zvýšen na 190 mm a tvoří parapet okenního otvoru. Překlady nad otvory tvoří stropní desky, respektive ztužující věnec. Tepelná izolace tloušťky 50 mm se vkládá před betonáží do bednění. Nad prostorem lodžie v 2. NP je stropní deska vykonzolována. Ve stropní desce je otvor pro schodiště, respektive světlík o rozměrech 1800 x 1800 mm. V tomto místě u desky stropu 2. NP je vybetonována atika pro osazení manžety bodového světlíku o výšce 480 mm a šířce 120 mm. Základy: Dvojstupňové základové pasy šířky 500 mm a výšky 350 mm pod obvodovými nosnými stěnami z prostého betonu B 20. Základové pasy jsou centricky zatížené. Železobetonový základ pod vnitřní nosnou zdí o rozměrech 1200 x 2900 mm a výšky 260 mm, centricky zatíženo. Pod základem je vrstva betonu 90 mm. V základech jsou prostupy pro potrubí TZB kanalizace, vodovodní přípojka, plynová přípojka.

5 ČÁST TZB Řešení PO Objekt je situován v obci Vrané nad Vltavou, přístupný z komunikace v ulici Ke Škole. Vstup na pozemek v severní části, tamtéž hlavní uzávěry plynu, vody, hlavní rozvaděč elektrické energie je umístěn v zádveří. Vstup do vnitřní zásahové cesty je na severní fasádě objektu, hlavní vstup do objektu. Konstrukční a dispoziční řešení objektu Objektem je novostavba zděného rodinného domu o dvou nadzemních podlažích, o plošné výměře 100 m 2 na patro, celkem tedy 200 m 2. Celková výška objektu je 6,8 m. Výška od podlahy 1. NP k podlaze 2. NP je 2,950 m. Obvodové nosné zdivo je navrženo z části z tvárnic Porotherm Si tl. 400 mm, třída A1 nehořlavé, požární odolnost REI 120 a z části je tvořeno železobetonovými stěnami s krytím výztuže minimálně 20 mm a požární odolností min. 120 minut. Vnitřní příčky jsou navrženy jako zděné z tvárnic Porotherm tl. 8,5 mm a 19 mm, bez požadavku na požární odolnost. Stropní konstrukci tvoří železobetonová deska s krytím výztuže min. 20 mm a požární odolností min. 120 minut. Dělení na požární úseky Celý objekt je jedním požárním úsekem, konstrukce jsou nehořlavé. Únikové cesty Z objektu je únik zajištěn nechráněnými únikovými cesta na volné prostranství. A to buď vstupními dveřmi nebo východy na terasu v přízemí, nejdelší možná délka úniku je cca 15 m. Odstupové vzdálenosti Objekt splňuje odstupové vzdálenosti od okolní zástavby, min. vzdálenost ke kraji sousedního pozemku je 8,1 m. Není zasahováno do požárně nebezpečného úseku jiného objektu. Požární zásah K příjezdu požárních vozidel slouží stávající dvouproudá komunikace a zpevněná komunikace na pozemku. Výška objektu nevyžaduje použití výškové mobilní techniky, nástupní plochu není nutné zřizovat. V objektu je umístěn PHP práškový s náplní 3 kg u hlavního rozvaděče elektrické energie, další je umístěn u plynového kotle, pěnový s náplní 3 kg. Systémy technického vybavení Objekt je zásobován vodou z veřejného vodovodu. Veřejný vodovod vede v půdorysném profilu komunikace přilehlé k západní hranici pozemku. Vodovodní přípojkou DN 25 je do domu vedena přes vodoměrnou šachtu na okraji pozemku pitná voda. Přes pojistnou skříň na hranici pozemku bude objekt napojen na rozvod elektrické energie napájecím kabelem ve výkopu předepsaných parametrů. Hlavní rozvaděč bude umístěn v zádveří objektu, a v patře rozvaděč patrový. Přípojka NTL plynovodu bude na hranici pozemku přivedena do HUP, odtud bude potrubí dovedeno do objektu. Objekt je vytápěn turbokotlem, topidly jsou podlahové konvektory, místně elektrickými žebříkovými topidly. Na řad splaškové kanalizace bude objekt napojen potrubím DN 200 přes revizní šachtu novou přípojkou. Stejně tak odvod dešťové vody. Větrání je přirozené okny. Digestoř je navržena recirkulační s uhlíkovým filtrem, nutnost výměny filtru v předepsaných intervalech. Odvoz PDO bude zajištěn firmou zabývající se touto činností v místě výstavby. Na hranici pozemku umístěna nádoba na PDO. Plynový turbokotel je umístěn v oddělené místnosti v přízemí objektu. Rozvody jsou vedeny ve zdivu, v podlaze, zavěšeny pod stropem. Děšťové odpadní potrubí je vedeno místně pod stropem kryté podhledem. Požární voda U tohoto typu objektu (rodinný dům) se vnitřní požární vodovod nenavrhuje. Pro vnější požární vodu je požadován přívod vody DN80, což je v tomto případě splněno. Hydrant do 100 m.

6 ČÁST REALIZACE STAVEB Řešení staveniště Staveniště je možné zřídit převážně na západní a jižní části parcely. Pozemek je rozsáhlý a podle potřeby lze plochu na skladování materiálu zvětšit. Svah staveniště je velmi mírný, terén bude pod potřebnou plochou staveništěm srovnán do roviny. Pozemek je přístupný z ulice Ke Škole, která celou parcelu lemuje. Na pozemku se nenachází žádné stavby, které by bylo nutno odstranit, pouze nízká zeleň. Okolní zástavbu tvoří nízkopodlažní rodinné domky. Zařízení staveniště: Bednění : rozměr jednoho prvku 2700 x 500 mm plocha pro ošetření bednění, vytvořená tak, aby nedošlo ke kontaminaci půdy 6 m 2, 4x4 m, 16 m 2 Výztuž : tyče Ø 12,12 m 2, místo pro výrobu podpory a vzpěry 9 m 2, kari síť 6 m 2 Betonáž : pro násypný koš a jeho plnění 4 m 2 Plocha pro jeřáb: (3,8 x 3,8)14,44 m 2 Zdivo : 56 m 3 / patro spotřeba 40 ks/m 3 = 2240 ks 38 palet/60ks velikost palety 1180 x 1000 mm celková plocha 30 m 2 skladovat se budou dvě palety nad sebou, manipulační ulička 500mm Malta : spotřeba 94l/m 3, 1 pytel = 50 l 5000l 100 pytlů 4 palety/50 pytlů velikost palety 1180 x 1000 mm Postup výstavby Nejprve budou provedeny zemní práce vytěžení stavební jámy, rýhy pro betonové základy, pomocí rypadla. Provedení základů, včetně chrániček ležatých rozvodů TZB. Provedení hrubé spodní stavby ležaté rozvody TZB,podsyp, podkladní beton, hydroizolace. Provedení hrubé vrchní stavby zdění obvodového zdiva a vnitřního nosného zdiva, monolitické ŽB stěny ( bednění 1.str., armování, bednění 2. str.,betonáž, odbednění), monolitický ŽB strop ( bednění, armování, betonáž, odbednění ), zdění druhého podlaží, monolitický ŽB strop (bednění, armování, betonáž, odbednění ). Provedení zastřešení vytvoření spádové vrstvy z keramzitbetonu, osazení větracích a odpadních hlavic, položení tepelné izolace, položení hydroizolace, násyp kačírku, klempířské práce. Provedení obvodového pláště armovaná omítka, montáž nosného hliníkového roštu, montáž tepelné izolace, osazení Cetris desek, vnější parapety, hromosvod, malba. Provedení hrubých vnitřních konstrukcí zdění příček, osazování oken, rozvody TZB, omítání stěn a stropů, realizace hrubých podlah, osazení schodiště. Provedení dokončovacích vnitřních konstrukcí- osazování zařízení TZB, obklad stěn, malba stěn, realizace nášlapných vrstev podlahy,osazování dveří, osazování vnitřních parapetů, kompletace schodiště, montáž vestavěných zařízení. Návrh zdvihacího prostředku Zdvihací prostředek je samostavitelný jeřáb Liebherr 32 H návrh: zatížení jeřábu: koš na bet. směs 0,7 m 3 + mokrá bet. směs 2040 kg max systémové bednění, stěnové hmotnost dílce 52 kg, max 12 dílců, 600kg betonářská výztuž hmotnost svazku lze upravit, hmotnostně malé prvky, tyče Ø 12, 0,92 kg/bm; kari sítě 2x3m 22,5 kg paleta zdícího systému Porotherm Si hm. 980 kg

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi Průvodní zpráva Akce: novostavba RD Místo: Hodějice, p.č. 1175/13 Investor: manželé Moravčíkovi Investor vlastní stavební pozemek p.č. 1175/13 v obci Hodějice, na kterém hodlá postavit rodinný dům. Stavba

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Infocentrum v areálu ČVUT, Praha Dejvice Obsah: 1.0. Průvodní zpráva 1.1. Identifikační údaje 1.2. Podklady

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY INVESTOR: Vrbová Daniela Nárameč 42, 675 03 Budišov MÍSTO STAVBY: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014 POHODA NÁRAMEČ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU Drahkov, p.p.č. 576/68, k.ú. Kvítkov u Modlan Dokumentace pro stavební povolení investor Liudmila Ovchinnikova 1.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA / 2 OBSAH : 1. PRŮVODNÍ

Více

POZEMNÍ STVITELSTVÍ 4B PŮDNÍ VESTAVBY

POZEMNÍ STVITELSTVÍ 4B PŮDNÍ VESTAVBY PŮDNÍ VESTAVBY Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 31) 30.3.2015 O B Y T N É P O D K R O V Í a) rodinný domek nebo činžovní dům b) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty

Více

RODINNÝ DŮM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

RODINNÝ DŮM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES PRŮVODNÍ ZPRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ KŮLNA - Modulární dřevostavba KŮLNA je nový stavební systém, který představuje nejnovější trendy v bydlení. Variabilita systému umožňuje využívat KŮLNU

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

1.PP V suterénu budou provedeny pouze nové rozvody vody, vnitřní kanalizační potrubí, elektroinstalace a UT.

1.PP V suterénu budou provedeny pouze nové rozvody vody, vnitřní kanalizační potrubí, elektroinstalace a UT. UDRŽOVACÍ PRÁCE : Název stavby: Bytový dům č.p. 103 Dívčí Hrad Místo stavby: Obec Dívčí Hrad, k.ú. Dívčí Hrad, Dívčí Hrad č. p. 103, pozemek p.č. 72, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj Stavebník: Obec

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

TECHNICKÉ ZPRÁVY. POHŘEBNÍ SLUŽBA A KAMENICTVÍ Vysoké učení technické Brno. Ústav pozemního stavitelství. Stupeň dokumentace:

TECHNICKÉ ZPRÁVY. POHŘEBNÍ SLUŽBA A KAMENICTVÍ Vysoké učení technické Brno. Ústav pozemního stavitelství. Stupeň dokumentace: TECHNICKÉ ZPRÁVY Název stavby: Univerzita: Fakulta: Ústav: POHŘEBNÍ SLUŽBA A KAMENICTVÍ Vysoké učení technické Brno Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství Stupeň dokumentace: DSP Vypracoval: Bc.

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Rozsah prací a dodávek STANDARDNÍ PROVEDENÍ Od horní hrany spodní stavby, platnost od 1. 1. 2012 (MODEL 2012) LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Tento Rozsah prací a dodávek popisuje rodinný

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LS 2011/2012

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LS 2011/2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY OBSAH: A SOUHRNNÁ ČÁST B STAVEBNÍ ČÁST C STATICKÁ ČÁST D ČÁST REALIZACE STAVEB E ČÁST TZB F POŽÁRNÍ BEZPEČNOST BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LS 2011/2012 G

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace

Více

dům B nové bytové domy v Trutnově

dům B nové bytové domy v Trutnově dům B nové bytové domy v Trutnově 2 Lokalita TRUTNOV Trutnov se dvaatřiceti tisíci obyvateli je druhým největším městem Královéhradeckého kraje, leží v malebném podhůří Krkonoš v údolí meandrující řeky

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Sanace bytu č.1, Malšovice čp.13 st.p.č.9/1, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice, Malšovice 16, 405 02, Děčín2 Arch. č. : 1445-/13 F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Děčín, březen 2013

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Investor: Město Dobruška Náměstí F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Městská rozlučková síň v Dobrušce Dobruška, Česká republika Dokumentace pro provedení stavby Stavební objekt: SO 01 Objekt rozlučkové síně

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ŠKOLA V PŘÍRODĚ. VYPRACOVALA: Barbora Janíková FA ČVUT ATELIÉR Ing. arch. Zbyška Stýbla 2008/2009

PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ŠKOLA V PŘÍRODĚ. VYPRACOVALA: Barbora Janíková FA ČVUT ATELIÉR Ing. arch. Zbyška Stýbla 2008/2009 PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ŠKOLA V PŘÍRODĚ VYPRACOVALA: Barbora Janíková FA ČVUT ATELIÉR Ing. arch. Zbyška Stýbla 2008/2009 ŠKOLA V PŘÍRODĚ KAMENICE Barbora Janíková OBSAH PRÁCE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Tomáš Zajíc Kelč 159 756 43 Kelč Ing. Miroslava Zajícová Kladeruby 144 756 43 Kelč Naše

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3919-42/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3919-42/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3919-42/2014 O ceně nemovitostí, tj. pozemku p.č.st.156 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273m2, včetně jeho součástí tj. stavby bydlení čp.142 stojící na pozemku p.č.st.156, a pozemku

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Dům je navržen jako jednopodlažní přízemní dům s plochou střechou členěný na 3 celky, které je možno upravovat dle měnících se potřeb rodiny.

Dům je navržen jako jednopodlažní přízemní dům s plochou střechou členěný na 3 celky, které je možno upravovat dle měnících se potřeb rodiny. Porotherm dům 2015 Bydlení ve vatě OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST str.1-8 GRAFICKÁ ČÁST str. 9-21 : situace, půdorys 1.NP, pohled severní, pohled jižní, pohled východní a západní, řez podélný, půdorys stropní konstrukce,

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. NÁZEV: Bytový dům s podzem. garářemi MÍSTO: Komenského náměs, Říčany

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. NÁZEV: Bytový dům s podzem. garářemi MÍSTO: Komenského náměs, Říčany 01 01 BAKALÁŘSKÁ KÁ PRÁCE BP NÁZEV: Bytový dům s podzem. garářemi MÍSTO: Komenského náměs, Říčany VEDOUCÍ PROJEKTU: doc. Ing. arch. Michal Kohout VYPRACOVAL: Tomáš Havelka 02 A 03 A 04 A A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ

PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ Σ(g d +q d )=219,723 kn/m 2 průvlak namáhá zatížení stálé, proměnné a zatížení od stěny, která se nachází nad ním pouze v určité části :A=B=219,723.6,975/2=766,284 kn délka stěny nad průvlakem: 2225 mm

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Projekt FR-TI3/085 Spolupráce: MPO a ČVUT Praha Přednášející: Ing. Miroslav MAŘÍK marik@heluz.cz 21.10.2013 Ing. Miroslav

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 PROTOKOL č. 6/2013 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Objednatel Stavba Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy

Více

BAKALÁŘSKÝ PROJEKT - BYTOVÝ DŮM NA CESTĚ

BAKALÁŘSKÝ PROJEKT - BYTOVÝ DŮM NA CESTĚ PEC POD SNĚŽKOU VELKÁ ÚPA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT - BYTOVÝ DŮM NA CESTĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT 08, ATELIER ROMANA KOUCKÉHO A EDITY LISECOVÉ MARTIN GABERLE SEZNAM DOKUMENTACE A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA B/ SOUHRNNÁ

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

kulturní a vzdělávací centrum Svaté Anežky České

kulturní a vzdělávací centrum Svaté Anežky České bakalářská práce atelier Stempel & Beneš LS 2014/2015 IVO URBÁNEK SITUACE M 1:1000 NEMOCNICE NA FRANTIŠKU STUDINJNÍ KNIHOVNA GALERIE VELKÝ SÁL ZAHRADA ATELIERY ŠKOLA VE MĚSTĚ KLÁŠTERNÍ ZAHRADA ANEŽSKÝ

Více

Přílohy k textu studijní opory předmětu Tržní oceňování nemovitostí

Přílohy k textu studijní opory předmětu Tržní oceňování nemovitostí Rok Přibližné přepočítací indexy cen stav. prací - odvětví stavební výroby celkem Přepočet na první pololetí 2009 (CÚ 09a). Index Období Rok Období Index 09a Rok Období 09a Příloha č. 1 Index 09a 1914

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN Arch. stavební řešení REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN STAVOPROJEKTA spol. s r.o. Kounicova 67 602 00, Brno 02/2016 1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1.1 Účel objektu Jedná

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ BUILDINGcentrum-HSV, spol. s r. o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí Dispoziční řešení 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Novostavba rodinného domu je samostatně stojící objekt, bez podsklepení, s jedním nadzemním

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

STUDENTSKÉ KOLEJE - PRAHA PODOLÍ místo: Pod Děkankou, Praha 4 - Podolí

STUDENTSKÉ KOLEJE - PRAHA PODOLÍ místo: Pod Děkankou, Praha 4 - Podolí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ARCHITEKTURY BAKALÁŘSKÝ PROJEKT LS 2012/2013 název: STUDENTSKÉ KOLEJE - PRAHA PODOLÍ místo: Pod Děkankou, Praha 4 - Podolí vedoucí práce: Doc.Ing.arch. Zdeněk Rothbauer

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE FA ČVUT, 8. SEMESTR, 2011/2012 INFORMAČNÍ CENTRUM PRAHY NA KLÁROVĚ doc. Ing. arch. Akad. arch. Milan Hon HANA KULOVÁ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. KOORDINAČNÍ SITUACE C. ARCHITEKTONICKO

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY REKREAČNÍ STŘEDISKO REKREATION CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY REKREAČNÍ STŘEDISKO REKREATION CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES REKREAČNÍ STŘEDISKO REKREATION CENTER

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva F.1.1.1 Technická zpráva Sokolovna Řepy Stavba: Projektová dokumentace sokolovna Řepy - DODATEK Datum: 04/2013 Stupen: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Firma: DOMISTAV CZ a.s. Vypracoval: Ing.

Více