Cíl kapitoly: Žák popíše počítačovou síť a její prvky, rozdělí sítě dle druhů a způsobu fungování, popíše jednotlivé topologie.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cíl kapitoly: Žák popíše počítačovou síť a její prvky, rozdělí sítě dle druhů a způsobu fungování, popíše jednotlivé topologie."

Transkript

1 Základní pojmy POS Cíl kapitoly: Žák popíše počítačovou síť a její prvky, rozdělí sítě dle druhů a způsobu fungování, popíše jednotlivé topologie. Klíčové pojmy: Počítačová síť, uzel, server (poskytovatel), klient (konzument), Peer, služba, proudový a blokový přenos, komunikace, spojovaná a nespojovaná komunikace, stavová a bezstavová komunikace, spolehlivá a nespolehlivá komunikace, přepojování okruhů a paketů, ISDN, ATM, protokol IP, LAN, PAN, WAN, MAN, BAN, páteřní síť, síť střední míle, přístupová síť, internet, intranet, extranet, síť serverového typu, Peer to Peer, privátní počítačové sítě, veřejná datová síť, poloprivátní síť, poloveřejné sítě, VPN, hvězda (star), strom (tree), sběrnice (bus), kruh (ring), mesh, nesystematická topologie, kruhová topologie, metalické sítě, optické sítě, bezdrátové sítě, laserové sítě, satelitní sítě, kolize, deterministický a nedeterministický způsob, token ring, CSMA, CSMA/CD, pasivní a aktivní síťové prvky, kabeláž, konektory, vodiče, hrany, mnohavidové optické vlákno, jednovidové optické vlákno, tenký koaxiální kabel, stíněná a nestíněná kroucená dvojlinka, opakovač (repeater), přepínač (switch), most (bridge), směrovač (router), rozbočovač (hub). 1. kapitola - Počítačová síť Pojem počítačová síť má více významů. Každá z definic tohoto pojmu zdůrazňuje jiné vlastnosti. Síť je několik vzájemně propojených aktivních prvků. Síť je několik vzájemně propojených sítí. Síť je prostředek pro spojení dvou nebo více koncových uzlů (o jehož vnitřní strukturu se nestaráme). Tím se vytváří tzv. distribuovaný výpočetní systém. Síť jako přenosové médium Na síť se díváme jako na vzájemnou komunikaci koncových uzlů. Uzel je aktivní prvek sítě. Uzly jsou navzájem spojeny hranami. Hrany mohou být fyzické (kabely) nebo virtuální (myšlené, nehmotné) např. při spojení pomocí rádiových vln. Koncový uzel Libovolný uzel (zařízení) v síti, se kterým se komunikuje. Tento koncový uzel může mít několik rolí. Může vystupovat jako: Základní pojmy POS 1/14

2 Server (poskytovatel) Poskytuje služby ostatním koncovým uzlům. Čeká, až si službu někdo vyžádá, sám ji nikomu nenabízí. Klient (konzument) Koncový uzel požadující určitou serverovou službu. Peer Uzel, který je zároveň poskytovatelem i konzumentem stejné služby. Uzly jsou rovnocenné z hlediska komunikace. Služba Službou se rozumí ta činnost, kterou si není schopen koncový uzel zařídit sám, a proto žádá o tuto činnost jiný koncový uzel. Může například žádat o vytištění papíru, soubor, webovou stránku, přístup někam, síťové informace, odeslání a příjem faxu, odeslání u, Způsoby fungování sítě Síť může fungovat různými způsoby. Proudový a blokový přenos Proudový přenos (streaming) Data jsou předávána po jednotkách informace jako proud bitů, bytů, nebo znaků. Data nebývají sdružována do větších celků bloků a nemusí být adresována. Blokový přenos Při přenosu dat se tato data rozdělují na menší bloky - balíčky (pakety), rámce (frame), datagramy. Každý blok se přenáší jako celek. Spojovaná a nespojovaná komunikace Komunikace = spojení, přenos informací, dorozumívání Spojovaná komunikace Stavová komunikace koncové uzly přecházejí mezi různými stavy (spojení je navázáno, spojení není navázáno). Strany, které spolu komunikují, nejprve naváží spojení, je navržena trasa přenosu, jsou domluveny parametry komunikace. Následně proběhne komunikace (často proudovým přenosem). Je ukončeno spojení zruší se vytvořená komunikační trasa. Komunikující strany přecházejí mezi stavy navázáno nenavázáno. Tento typ komunikace zachovává pořadí přenášených informací. Data jsou přenášena stejnou cestou, např. telefonní hovor (vytočení čísla, rozhovor, zavěšení telefonu) Základní pojmy POS 2/14

3 Nespojovaná komunikace Každý blok dat je přenášen samostatně a nezávisle. Protože se předem nesestavuje cesta, může jít každý blok jinou cestou, a proto nemusí být zachováno jejich pořadí. Strany, které chtějí komunikovat mezi sebou, nenavazují spojení, neověřují existenci druhé strany. Bloky dat přenášené nespojovaným způsobem se nazývají datagramy. Datagram obsahuje hlavičku s adresou příjemce. Zprávy jsou přijímány samostatně. Komunikace se nijak neukončuje. Tato komunikace je bezstavová. Příkladem tohoto typu komunikace je listovní pošta - více dopisů je vhozeno do poštovní schránky a každý z nich je doručován nezávisle na ostatních. Spolehlivá a nespolehlivá komunikace Při přenosu dat může dojít k jejich poškození nebo ztrátě z různých nečekaných důvodů (rozpad cesty, zabloudění datagramu, elektrické rušení ). Spolehlivá komunikace Je nutné veškerá přijímaná data potvrzovat a kontrolovat (detekovat chyby). Nespolehlivá komunikace Pokud dojde ke ztrátě dat, nikdo to nezjistí. Pokud jsou data poškozená, tak je příjemce zahodí. Příkladem nespolehlivé komunikace je telefonování, přenos hlasu a obrazu. Komunikace přepojováním okruhů a paketů Jedná se o způsob přenosu. Síť má danou přenosovou kapacitu (počet dat, která přenese za jednotku času). Přepojování okruhů Z celkové dostupné kapacity se komunikujícím stranám vyhradí taková část, o kterou si řeknou. Ta je jim zaručena (a naúčtována). Ve výsledku to vypadá, jakoby mezi sebou komunikující strany měly přímé spojení. Data není nutné adresovat, lze přenášet proudově i blokově, data nejsou nikde uchovávána a zdržována. Používá se hlavně ve světě telekomunikací (telefonní síť a ISDN). Přepojování paketů K jednotlivým přenosům se využívá vždy celá přenosová kapacita sítě a to pro všechny různé odesílatele a všechny různé příjemce. Protože kanál (propojení) není vytvořen dopředu, tak je nutné, aby data byla opatřena identifikací odesílatele i příjemce (hlavičkou). Není možné provádět přenos po jednotlivých bytech a ty doplňovat touto hlavičkou. Data lze přenášet pouze blokovým přenosem. Proudový přenos je možné pouze napodobovat (emulovat). Při tomto přenosu je nutné v každém uzlu sítě nejprve načíst celý blok a pak se rozhodnout, co s ním dále provést Základní pojmy POS 3/14

4 Přepojování okruhů Funguje pouze spojovaně Přenos může mít proudový i blokový charakter Rychlost přenosu je zaručena Pro zákazníka drahé Data není potřeba po cestě načítat a analyzovat Přepojování paketů Funguje spojovaně i nespojovaně Přenos může mít pouze blokový charakter Rychlost přenosu není zaručena Efektivní využití kapacity sítě Data se po cestě musí načíst a zanalyzovat Existují dva pohledy na síť z hlediska dostupnosti zdrojů: telekomunikační a datový (počítačový). Hlavní myšlenka telekomunikačního pohledu na síť se vyvinula z předpokladu, že je nutné omezovat spotřebu dostupných zdrojů (přenosové kapacity, ), kterých je málo. Což vedlo k zavedení opatření regulujících poptávku po těchto zdrojích. Příkladem je zpoplatnění podle času, po který jsou zdroje pro zákazníka vyhrazeny. Tato opatření nevedou ke snižování spotřeby, protože pro řadu zákazníků je důležitější možnost rychlého spojení v jakoukoliv dobu než cena. Přepojováním okruhů se totiž vyhrazuje celá linka (požadovaná a schválená kapacita), neplatí se tedy za skutečně přenesená data. Telekomunikační pohled na síť Zásadou je chytrá síť a hloupé uzly. Veškeré funkce jsou soustředěny do vnitřních uzlů sítě. A tak koncová zařízení mohou být velmi jednoduchá a hloupá. Výhodou je snazší správa sítě a levná a jednoduchá koncová zařízení. Srovnání telefon a počítač. Nevýhody: prvky realizující inteligenci jsou jednoúčelové a drahé (telefonní ústředny), nelze přidávat nové vlastnosti pouhým přidáváním koncových uzlů. Datový (počítačový) pohled na síť Zásadou je hloupá síť a chytré uzly. Přenosová síť má hlavně přenášet data co nejrychleji nejefektivněji, nezdržuje se dalšími funkcemi. Veškeré funkce jsou soustředěny do koncových uzlů (běžných počítačů). Jedná se celkově o efektivnější a pružnější řešení, které lze snadněji přizpůsobovat měnícím se potřebám, stačí měnit chování koncových uzlů. Přibližování telekomunikačního a datového pohledu na síť Původně počítače a telekomunikace budovaly oddělené přenosové sítě šité na míru vlastním požadavkům. Budovat dvě přenosové sítě bylo a stále je neefektivní. Postupem času vznikly tři pokusy o přiblížení těchto přenosových sítí. ISDN - Integrated Services Digital Network Jedná se o digitální telekomunikační síť s integrovanými službami. Pochází ze světa spojů, potřeby ze světa počítačů nejsou zohledněny, proto tento první pokus Základní pojmy POS 4/14

5 neuspěl. Umožňuje komunikovat pomocí jedné digitální účastnické přípojky pomocí hlasu, textu a obrazu. Koncepce ISDN předpokládá, že bude svým uživatelům poskytovat šest druhů přenosových kanálů resp. okruhů, z nichž se dva používají pro základní přístup k síti kanál B - digitální kanál s přenosovou rychlostí 64 kb/s pro přenos hlasu (s kódováním PCM) nebo dat kanál D - digitální kanál pro služební účely, s přenosovou rychlostí 16 nebo 64 kb/s Pro připojení koncových uzlů se používá přípojka 2B + D (základní přístup) znamená tedy dva nezávislé B kanály určené pro přenos hlasu, faxu, obrazu, dat atd. a jednoho D kanálu určeného pro přenos signalizace. Sítě ATM - Asynchronous Transfer Mode Tento druhý pokus vznikl ve světě spojů za účasti světa počítačů snaží se vycházet potřebám obou svět, je velmi komplikovaný a neefektivní. ATM uspělo jen na páteřních sítích u telekomunikačních operátorů, je však čím dál víc zatlačováno požadavky sítí na rychlost. Pracuje s přepojováním paketů (pakety pevné délky, zvané buňky, anglicky cell) užitím virtuálních okruhů (okruh je vytvořen před začátkem spojení, po jeho ukončení je rozpojen není vyhrazen neustále). Je to síťový protokol přenosu dat po buňkách, který rozděluje přenos dat na malé kousky (buňky) s pevnou délkou (53 bytů; 48 bytů dat a 5 bytů záhlaví). Je to technologie orientovaná na spojení, ve které spojení je vytvořeno mezi dvěma koncovými body ještě předtím, než začne výměna dat. Tato technologie je široce rozšířená, ale obecně se používá pouze pro přenos dat na protokolu IP. Její záměr integrovat v sobě technologie pro počítačové sítě, veřejné sítě a uživatelské služby selhal. Protokol IP - Internet Protocol Řešení tohoto třetího pokusu vznikla ve světě počítačů, problémy s omezenými zdroji se řeší navýšením zdrojů (přenosové a výpočetní kapacity). Kontrolní otázky Co je to počítačová síť? Jaký je rozdíl mezi koncovým uzlem a vnitřním uzlem sítě? V jakých rolích může vystupovat koncový uzel? Co je to síťová služba? Jaký je rozdíl mezi proudovým a blokovým přenosem? Jaký je rozdíl mezi spojovanou a nespojovanou komunikací? Co znamená spolehlivá a nespolehlivá komunikace? Co je to přepojování okruhů? Co je to přepojování paketů? Jaký je rozdíl mezi přepojováním okruhů a přepojováním paketů? Jaký je rozdíl mezi telekomunikačním a počítačovým pohledem na síť? Základní pojmy POS 5/14

6 2. kapitola - Rozdělení sítí Sítě můžeme rozdělovat podle různých kritérií. Podle velikost sítě Rozhodující je dosah sítě. Hranice jednotlivých typů nejsou definované, volně se prolínají. Přibližné rozdělení Vzdálenost jednotlivých bodů Prostorový dosah Typ sítě Centimetry Centimetry, dotek BAN Metry Metry PAN Desítky metrů až kilometry Místnost, budova, skupina budov LAN Desítky kilometrů Město MAN Stovky až tisíce kilometrů Stát, kontinent WAN Desetitisíce kilometrů Planeta Internet Nejčastěji používané sítě jsou: LAN Local Area Network Lokální síť. Celá síť zaujímá prostor v rozmezí stovek metrů. Je pod kontrolou (logickou i fyzickou) správce sítě. WAN Wide Area Network Rozlehlá síť. Čím je síť rozlehlejší, tím v ní bývá vyšší přenosové zpoždění. Používá prostředky pro dálkový přenos dat a nevyžaduje neustálé spojení. Základ sítě je tvořen hlavím komunikačním kanálem označovaným jako páteř (backbone), pro kterou je typická vysoká přenosová rychlost. Rozdíly mezi LAN a WAN se stále stírají. Sítě LAN se zvětšují a sítě WAN se zrychlují. LAN WAN Přenosová rychlost desítky Mb/s stovky Gb/s stovky kb stovky Mb Vlastnictví přenosové infrastruktury Provozovatel ji vlastní Provozovatel si ji pronajímá Charakter uzlů Pracovní stanice Servery Dostupnost uzlů Podle potřeb uživatelů Trvale Přenosové zpoždění Malé Velké MAN Metropolitan Area Network Jedná se o pokus pojmenovat a vymezit prostor mezi sítěmi LAN a WAN. Většinou se jedná o LAN rozprostřenou na větší rozloze, než jaká přísluší LAN v původním slova smyslu. Na rozdíl od LAN, která bývá využívána především zaměstnanci vlastníka, MAN slouží uživatelům, kteří za umožnění přístupu obvykle platí provozovateli Základní pojmy POS 6/14

7 PAN Personal Area Network Sítě vznikající propojením na krátkou vzdálenost a sloužící potřebám jednoho uživatele. Používají se k připojení klávesnic, myší, tiskáren, mobilních telefonů, PDA, handsfree sad, Využívá tyto technologie: USB, FireWire, Wi - Fi, Bluetooth, IrDA, BAN Body Area Network Používá se pro sledování zdravotního stavu člověka a eventuálnímu odeslání těchto dat lékaři. Skládá se z bezdrátové komunikace mezi několika miniaturními senzory, které jsou implantovány do těla a uzlem (body Central Unit) nošeným na těle. Tento uzel data uchovává a případně je jinou sítí odesílá dále, např. lékařům. Pozice ve struktuře WAN Rozlehlé sítě mají třívrstvou strukturu. Páteřní síť - tzv. první míle propojuje jednotlivé pokryté oblasti mezi sebou, patří poskytovateli služby Síť střední míle - tzv. střední míle tvoří přechod mezi přístupovou a páteřní sítí Přístupová síť tzv. poslední míle propojuje místa, kde končí vlastní síť a místa, kde se nachází zákazník Požadavky na přístupové sítě: Musí vést do velkého počtu míst, musí vést ke všem potenciálním zákazníkům, musí se překonávat veřejné prostory, příkladem je přivedení připojení do domu. Jde většinou o vzdálenosti v řádu jednotek kilometrů. Většinou je snaha využít existující rozvody- telefonní rozvody, kabelová televize, napájecí (silové) rozvody, bezdrátové technologie (Wi Fi), telekomunikační technologie (GRPS, EDGE,3G). Internet Jedná se o vzájemné propojení velkého množství jinak samostatných sítí. Uživatel kterékoliv sítě má přístup ke všem zdrojům v ostatních sítích, skutečná topologie sítě je pro uživatele neviditelná. Původně byly propojovány především sítě WAN a MAN, v dnešní době se připojují i menší sítě LAN. Podle využití sítě Intranet Síť sloužící potřebám fungování vlastní organizace (podniku, firmy, instituce). Nejedná se o prezentaci navenek, nejde o zpřístupnění vlastních informací jiným subjektům ani o zpřístupnění informací k obchodování. Extranet Využití sítě, které sleduje vnější cíle. Prezentace firmy, marketing a reklama, dojednávání a uzavírání obchodů, Podle role uzlů Síť serverového typu Zdroje sítě (data, soubory, periferie, paměť, výpočetní výkon) jsou soustředěny na centrálním místě (serveru) a odtud sdíleny Základní pojmy POS 7/14

8 Síť Peer to Peer Zdroje sítě zůstávají u svých vlastníků (na jednotlivých uzlech) a jsou odtud sdíleny. Všechny uzly mají stejné postavení (jsou zároveň klientem i serverem). Podle vlastnictví sítě Zde se rozhoduje podle těchto kriterií: Kdo je vlastníkem sítě Kdo je provozovatelem sítě Kdo je uživatelem sítě Komu smí být služby sítě poskytovány Jaké služby jsou poskytovány Jak jsou služby sítě zpoplatňovány Privátní počítačové sítě Vlastníkem, provozovatelem i uživatelem je tentýž subjekt. Většina sítí LAN je privátních. Jedná se o domácí nebo o podnikové sítě. Veřejná datová síť Vlastníkem i provozovatelem sítě je stejný subjekt, který sám není uživatelem své sítě. Uživateli jsou jiné subjekty. Služby sítě jsou poskytovány na komerčním principu nebo také bez omezení (zdarma). Nabízené služby mají nejčastěji charakter přenosu dat. Poloprivátní síť Přebytečná (nevyužitá) část přenosové kapacity privátní sítě, může být nabízena jiným subjektům. Vlastník sítě je i hlavním uživatelem. Poloveřejné sítě Služby datové sítě nejsou nabízeny komukoliv, ale jen určitému uzavřenému okruhu zájemců. Vlastník sítě není uživatelem. VPN virtuální privátní síť Jedná se o samostatnou síť LAN využívající jiné (veřejné) sítě, ale z pohledu uživatele jde o samostatnou síť. Používá se tehdy, když uživatel potřebuje vlastní síť, ale nevyplatí se mu ji budovat a provozovat (má pobočky po světě). Sítě VPN zajišťují zabezpečení přenášená data jsou šifrovaná a zjišťuje se a ověřuje se identita uživatelů vstupujících do VPN. Používá se pro zabezpečené propojení geograficky dislokovaných poboček či k zajištění vstupu jen pro oprávněné uživatele (např. firemní intranet). Podle topologie Lokální sítě mají systematickou topologii. Hvězda (Star) Nejpoužívanější způsob propojování počítačů do počítačové sítě. Každý počítač je připojený pomocí kabelu k centrálnímu prvku - hubu nebo switchi. Mezi každými Základní pojmy POS 8/14

9 dvěma stanicemi existuje vždy jen jedna cesta. To znamená, že selhání jedné stanice neomezí provoz sítě, ovšem kolaps centrálního prvku znamená kolaps i pro celou síť. Hvězda Strom (Tree) Často využívaná v rozsáhlejších počítačových sítích. Vychází z hvězdicové topologie spojením aktivních síťových prvků, které jsou v centrech jednotlivých hvězd. V případě, že selže jeden síťový prvek, výpadek ovlivní pouze část sítě pod něj spadající. Ostatní části sítě ale mohou dále pracovat. Strom Sběrnice (Bus) Spojení zprostředkovává jediné přenosové médium (sběrnice), ke kterému jsou připojeny všechny uzly sítě. Má nízké pořizovací náklady, ale omezenou rychlost přenosu a také v ní může docházet ke kolizím. Sběrnice Kruh (Ring) Označuje jednosměrné zapojení, při němž je každý uzel (počítač) spojen se dvěma dalšími tak, aby společně vytvořily kruh. Přenos dat je relativně jednoduchý, nevznikají kolize a náklady jsou nižší než např. u hvězdicové topologie. Data ovšem musí projít přes každý uzel mezi odesílatelem a příjemcem, což přenos prodlužuje. Výpadek jednoho uzlu ochromí celou síť. Kruh Základní pojmy POS 9/14

10 Mesh Takové uspořádání komunikujících uzlů sítě, kde je každý z uzlů přímo propojen se všemi ostatními uzly v síti. V případě vynechání některých spojů, ale bez pevně dané struktury, se tato topologie označuje jako částečný mesh (na rozdíl od něj se předchozí případ někdy označuje jako úplný mesh, full mesh). Pojem topologie mesh se do češtiny někdy překládá smyčková topologie, mřížová topologie nebo volná topologie. Ani jeden z těchto termínů se však zatím nevžil. Využívá se především u bezdrátových sítí. Mesh Rozlehlé sítě mají: Nesystematickou topologii kabely nemají žádné logické zapojení. Když je zapotřebí, tak se nějaký přidá, právě tam, kde je třeba síť posílit. Používá se kvůli optimalizaci nákladů na propojení. Kruhovou topologii - používá se kvůli zálohování trasy, aby každý uzel byl dosažitelný i při výpadku jednoho spoje. Podle použitého přenosového média Metalické sítě Základem sítě jsou kovové vodiče zpravidla s nějakým druhem stínění (koaxiální kabel, kroucená dvojlinka). Optické sítě Základem sítě jsou optické kabely. Bezdrátové sítě Používají se vyhrazené frekvence rádiového vysílání. Není nutná přímá viditelnost mezi uzly, poskytuje plošné pokrytí. Využívá technologií: Bluetooth, IrDA, Wi Fi, GSM, GPRS, EDGE. Laserové sítě Pro přenos se používá infračervené světlo o přesně stanovené vlnové délce. Pro spolehlivou funkci je nutná neustálá přímá viditelnost mezi uzly. Satelitní sítě Používají se při nemožnosti přímého propojení mezi uzly a tam, kde není k dispozici jiný způsob připojení. Výhodou je pokrytí a kvalita signálu, nevýhodou je vysoká cena obousměrného spojení. Často se využívá jednosměrné satelitní spojení (jen pro příchozí data), které se kombinuje s jiným typem připojení Základní pojmy POS 10/14

11 Podle přístupu k médiu Současné vysílání více uzlů v síti je možné v tom smyslu, že nezpůsobí žádné fyzické poškození sítě ani připojených uzlů. Samozřejmě ale není žádoucí, protože neumožňuje korektní přenosy a vzájemnou komunikaci uzlů dochází k narušení přenášeného signálu vzniká tzv. kolize. Vypořádání se s kolizemi je možné řešit dvěma způsoby: Deterministický způsob - jsou jednoznačně definovaná pravidla, výsledek není ovlivněn náhodou a je plně předpověditelný. Tato varianta, označovaná obvykle jako řízená, vyžaduje, aby existoval nějaký mechanismus, který by umožňoval všem aktuálním zájemcům o vysílání dohodnout se, a ze svého středu vybrat jednoho, který pak dostane právo skutečně vysílat po společně sdíleném přenosovém médiu. Takto je tomu například v sítích Token Ring. Nedeterministický způsob - pravidla obsahují náhodný prvek, nejčastěji typu počkej náhodně zvolenou dobu. Tento způsob se nesnaží dopředu předcházet kolizím, ale snaží se je řešit až teprve tehdy, když skutečně nastanou. Příkladem je CSMA a její varianta CSMA/CD. Protokoly pro přístup k přenosovému médiu: Token ring Principem sítě Token ring je předávání vysílacího práva pomocí speciálního rámce (tzv. tokenu) mezi adaptéry, zapojenými do logického kruhu. Fyzicky je síť zapojena do jakékoliv topologie. Kruh udává pouze pořadí, v jakém si uzly předávají právo vysílat. CSMA - Carrier Sense Multiple Access V CSMA je pro zabránění kolizím použito jen naslouchání na médiu, zda nikdo nevysílá. Pokud nikdo nevysílá, je možné začít přenos. Pokud se dva uzly pokusí vysílat v téměř totožném čase, žádný nedetekuje právě probíhající přenos, takže oba začnou vysílat. Vysílající nezjišťují kolize, takže přenesou celý rámec (a plýtvají šířkou pásma). CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection Stanice při svém vysílání současně kontroluje přenosové médium, zda nezachytí jiné vysílání, které koliduje s jejím. Z této vlastnosti je odvozena přípona s detekcí kolizí (with Collision Detection) v názvu metody. Pokud stanice zjistí kolizi, zastaví vysílání, počká náhodnou dobu a opakuje svůj pokus znovu. Kontrolní otázky Jaký je rozdíl mezi lokální a rozlehlou počítačovou sítí? Co je to VPN? Jaké jsou systematické topologie? Jaká se používají přenosová média? Jaké jsou metody přístupu k médiu? Základní pojmy POS 11/14

12 3. kapitola - Síťové prvky Části počítačové sítě Počítačová síť se skládá z hardwaru, softwaru a organizačního zabezpečení. Organizační zabezpečení sítě zahrnuje opatření na zajištění správy sítě a soubor pravidel chování uživatelů při jejím používání. Síťový software je programové vybavení, které ve spolupráci s hardwarem zabezpečuje jednotlivé síťové funkce. Hardware zahrnuje všechny technické prostředky síťové prvky, dělí se na pasivní a aktivní síťové prvky. Pasivní Pasivními síťovými prvky jsou kabeláž (vodiče) a konektory (závisí na typu kabelu). Pasívní síťové prvky tvoří hrany sítě. Optický kabel Jedná se o svazek optických vláken, zpravidla s ochranným pláštěm. Optické vlákno je skleněné nebo plastové vlákno, které prostřednictvím světla přenáší signály ve směru své podélné osy. Vlákna se používají místo kovových vodičů, protože signály jsou přenášeny s menší ztrátou a zároveň jsou vlákna imunní vůči elektromagnetickému rušení. Typy optických vláken: Mnohavidové (vícevidové) optické vlákno (MM MultiMode) Druh optického vlákna, který je nejčastěji používán pro komunikaci na krátké vzdálenosti, jako například uvnitř budovy nebo areálu. Rychlost přenosu u vícevidových linek se pohybuje okolo 10 Mb/s až 10 Gb/s na vzdálenosti do 600 metrů, což je více než dostačující pro většinu prostor. Jednobodové optické vlákno (SM SingleMode) Druh optického vlákna, který je používán pro přenos dat na větší vzdálenosti (mezi městy, státy, kontinenty). Koaxiální kabel Asymetrický elektrický kabel s jedním válcovým vnějším vodičem a jedním drátovým nebo trubkovým vodičem vnitřním. Vnější vodič nazýváme často stíněním a vnitřní vodič jádrem. Vnější a vnitřní vodič jsou odděleny nevodivou vrstvou (dielektrikum). Používá se tenký koaxiální kabel tloušťka kabelu je 0,25 palců, dokáže přenášet signál do vzdálenosti necelých 200m. Nevýhodou je nízká odolnost proti mechanickému poškození (zlomení) a nízká přenosová rychlost. Kroucená dvojlinka Je tvořena čtyřmi páry vodičů, které jsou po své délce pravidelně zkrouceny a následně jsou do sebe zakrouceny samy výsledné páry. Důvodem kroucení vodičů je zlepšení elektrických vlastností kabelů. Minimalizují se přeslechy mezi páry (ovlivnění jednoho páru druhým) a interakce mezi dvojlinkou a okolím Základní pojmy POS 12/14

13 UTP - Unshield Twisted Pair (nestíněná kroucená dvojlinka) STP Shield Twisted Pair (stíněná kroucená dvojlinka) Dosah kroucené dvojlinky je přibližně 100m. Pro zapojení používá kroucená dvojlinka konektor RJ-45. Aktivní Pod pojem "aktivní síťové prvky" se v dnešní době zařazují všechna zařízení, která slouží potřebám vzájemného propojování v počítačových sítích. Za aktivní prvek se považuje všechno, co nějakým způsobem aktivně působí na přenášené signály - regeneruje je, zesiluje, a různě modifikuje. Opakovač (repeater) Přenášený signál nijak neinterpretuje. Využívá se k zesílení a znovuobnovení (natvarování) signálu na takovou úroveň, aby vlivem útlumu v pasivní části kabeláže nedocházelo ke ztrátě dat a aby bylo možné budování rozsáhlejších sítí, než jaké jsou specifikovány jednotlivými topologiemi. Přepínač (switch), most (bridge) Jsou to zařízení, která pracují na vyšší úrovni, na které jsou schopna interpretovat přenášená data a své chování tomu uzpůsobovat. Rozlišuje se podle výše úrovně. Směrovač (router) Slouží k propojení sítí či k připojení lokální sítě k rozlehlé. Rozbočovač (hub) Rozbočovač se může chovat také jako opakovač či přepínač. Jeho hlavním úkolem je rozeslat přijatý signál z jednoho směru do ostatních směrů. Kontrolní otázky Z jakých částí se obecně skládá počítačová síť? Co vyjadřuje pojem organizační zabezpečení počítačové sítě? Které síťové prvky označujeme jako pasivní? Jaké se používají kabely v počítačových sítích? Jaký dosah mají kabely používané v počítačových sítích? Co jsou to aktivní síťové prvky? Jaký je rozdíl mezi rozbočovačem a opakovačem? K čemu slouží směrovač? Základní pojmy POS 13/14

14 Použitá literatura PETERKA, J. e-archiv Jiřího Peterky: Počítačové sítě, verze 3.0 [online]. [cit ]. Dostupný z < KLIMEŠ, C. - SKALKA, J. LOVÁSZOVÁ, G. ŠVEC, P. Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. České vydání. Nitra: ENIGMA, s. ISBN CSMA - Wikipedie [online]. poslední revize [cit ]. Dostupný z < CSMA/CD - Wikipedie [online]. poslední revize [cit ]. Dostupný z < Základní pojmy POS 14/14

Základy topologie a komunikace sítí LAN

Základy topologie a komunikace sítí LAN Sítě podle rozsahu Local Area Network LAN v jedné nebo několika sousedních budovách. V rámci budovy se používá strukturovaná kabeláž kombinují UTP kabely a optické kabely. Pro spojování budov se používají

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Datové komunikace. Informační systémy 2

Datové komunikace. Informační systémy 2 Informační systémy 2 Informační systémy 2 Základní charakteristiky počítačových sítí Propojování počítačů, propojování sítí Přenosová média Přenosové protokoly Bezpečnost sítí IS2-14-08 1 2 Úroveň integrace

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky Projekt Pospolu Aktivní a pasivní propojovací prvky obor 18-20-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Josef Petr. Technické vybavení je tvořené přenosovým médiem (kabelem),

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004 Počítačové sítě I 4. Fyzická vrstva sítí Miroslav Spousta, 2004 1 Fyzická vrstva Připomenutí: nejnižší vrstva modelu ISO/OSI kabeláž, kódování přístupové metody Aplikační Prezentační Relační Transportní

Více

Rozdělení (typy) sítí

Rozdělení (typy) sítí 10. Počítačové sítě - rozdělení (typologie, topologie, síťové prvky) Společně s nárůstem počtu osobních počítačů ve firmách narůstala potřeba sdílení dat. Bylo třeba zabránit duplikaci dat, zajistit efektivní

Více

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou Síťové prvky seznámení s problematikou s problematikou 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Seznámení s problematikou prvků sítí 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr

Více

Počítačové sítě shrnutí

Počítačové sítě shrnutí Počítačové sítě shrnutí Ing. Jiří Peterka http://www.peterka.cz/jiri/ http://www.earchiv.cz/ (zkráceno z 20 částí) RNDr. E.Jablonská, Ing. J.Vaněk, PhD. 1 Vývoj výpočetního modelu dávkové zpracování host/terminál

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , v. 3.5 o čem bude druhá část přednášky? Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 1: internetworking J. Peterka, 2011 internetworking aneb: vzájemné

Více

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802: standardy pro lokální sítě. podvrstvy

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802: standardy pro lokální sítě. podvrstvy Ethernet Vznik Ethernetu 1980 DIX konsorcium (Digital, Intel, Xerox) určen pro kancelářské aplikace sběrnicová topologie na koaxiálním kabelu přístup k médiu řízen CSMA/CD algoritmem přenosová rychlost

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Alice Nguyenová SOFTWARE POČÍTAČE Operační systém Utility pomocné programy Ovladače Aplikační programové vybavení OPERAČNÍ SYSTÉM - OS - správce hardwarových prostředků - služby

Více

Optické sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Optické sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Optické sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Optické sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

Telekomunikační sítě Úvod do telekomunikačních sítí

Telekomunikační sítě Úvod do telekomunikačních sítí Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Úvod do telekomunikačních sítí Datum: 8.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ Topologie sítě charakterizuje strukturu datové sítě. Popisuje způsob, jakým jsou mezi sebou propojeny jednotlivá koncová zařízení (stanice) a toky dat mezi nimi. Topologii datových

Více

Směrovací protokoly, propojování sítí

Směrovací protokoly, propojování sítí Směrovací protokoly, propojování sítí RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319 Druh didaktického materiálu DUM Autor Ing. Renata Zárubová Jazyk čeština

Více

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict Název materiálu: Počítačová síť Autor materiálu: Mgr. Irena Štaffová Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení sady: Člověk, společnost a IT

Více

1. Standardizace na fyzické vrstvě OSI (vodiče, koncovky...)

1. Standardizace na fyzické vrstvě OSI (vodiče, koncovky...) 1. Standardizace na fyzické vrstvě OSI (vodiče, koncovky...) přenosová média o slouží k distribuci signálu o možno v něm šířit elektromagnetické vlny o elektrické vodiče (el. signály) kroucená dvoulinka,

Více

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Co je to počítačová síť?

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Úvod

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Úvod POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Úvod 1.1 Definice Pojmem počítačová síť se rozumí seskupení alespoň dvou počítačů, vzájemně sdílejících své zdroje, ke kterým patří jak hardware tak software. Předpokládá se sdílení inteligentní.

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.14.20 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 09. 01. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Další síťová zařízení

Další síťová zařízení Další síťová zařízení Cíl kapitoly: Žák popíše aktivní síťové prvky a vysvětlí princip jejich fungování. Klíčové pojmy: Aktivní síťové prvky, vzájemné propojování, rámce (frames), opakovač repeater, regenerační

Více

Základy počítačových komunikací

Základy počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 8 Základy počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ J I Ř Í K A L O U S E K OSTRAVA 2007

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ J I Ř Í K A L O U S E K OSTRAVA 2007 POČÍTAČOVÉ SÍTĚ J I Ř Í K A L O U S E K OSTRAVA 2007 Obsah předmětu 1. PŘENOS SIGNÁLU...3 1.1. Faktory ovlivňující přenos...3 1.1.1. Šířka pásma...3 1.1.2. Vliv šířky pásma na přenos signálu...4 1.2. Modulace...4

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-02

Identifikátor materiálu: ICT-3-02 Identifikátor materiálu: ICT-3-02 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Pasivní a aktivní síťové prvky Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí pasivní

Více

Co je počítačová síť?

Co je počítačová síť? Počítačové sítě Co je počítačová síť? Počítačovou sítí se obecně rozumí spojení dvou a více počítačů prostřednictvím kabelu, telefonní linky, optického vlákna (nebo jiným způsobem) tak, aby byly schopny

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Prvky takové sítě jsou rozmístěny v určitém ohraničeném objektu, který se rozprostírá

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Prvky takové sítě jsou rozmístěny v určitém ohraničeném objektu, který se rozprostírá POČÍTAČOVÉ SÍTĚ První počítačové sítě se začaly objevovat už v padesátých letech minulého století, nicméně jejich mohutný nástup spadá až do začátku let osmdesátých. Tento nástup byl tak razantní, že dnes

Více

Počítačové sítě. Studijní opory

Počítačové sítě. Studijní opory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKT Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření CZ.1.07/2.2.00/28.0300 Počítačové sítě Studijní opory Zora

Více

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A

Více

Aktivní prvky datových sítí pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Aktivní prvky datových sítí pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Aktivní prvky datových sítí pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO Garant předmětu: Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. Autoři textu:

Více

Lokální počítačové sítě

Lokální počítačové sítě Lokální počítačové sítě Základy počítačových sítí Lekce 11 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Lokální počítačové sítě se používají pro propojení počítačů v geograficky omezené oblasti. Většinou se jedná o propojení

Více

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski Kapitola třináctá Datové sítě Učební text Mgr. Radek Hoszowski Datové sítě Datové sítě Datové sítě jsou prostředkem komunikace počítače s ostatními počítači. Existují však i jiné datové sítě, o kterých

Více

Zpracování informací

Zpracování informací Ústav automatizace a informatiky Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Přednáška č. 2 z předmětu Zpracování informací Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Tato publikace vznikla jako součást

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Identifikátor materiálu: ICT-2-06

Identifikátor materiálu: ICT-2-06 Identifikátor materiálu: ICT-2-06 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Struktura datových sítí Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí historii

Více

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl 3. Linková vrstva Studijní cíl Představíme si funkci linkové vrstvy. Popíšeme její dvě podvrstvy, způsoby adresace, jednotlivé položky rámce. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Linková (spojová) vrstva

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

Telekomunikační sítě LAN sítě

Telekomunikační sítě LAN sítě Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě LAN sítě Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě ts_120214_kapitola3

Více

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum větší pro vyšší frekvence zvyšuje se s rostoucí délkou kabelu odolnost vůči rušení (interference) přeslechy (crosstalks)= přenášený signál může ovlivňovat

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Bezdrátový přenos dat

Bezdrátový přenos dat Obsah Počítačové systémy Bezdrátový přenos dat Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2007-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Obsah Obsah přednášky 1 Úvod 2 IrDA 3 Bluetooth 4 ZigBee 5 Datové přenosy v

Více

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Počítačové sítě VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Ethernet Historie Ethernetu Princip

Ethernet Historie Ethernetu Princip 11 Ethernet Ethernet je technologie, která je používaná v budování lokálních sítích (LAN). V referenčním modelu ISO/OSI realizuje fyzickou a spojovou vrstvu, v modelu TCP/IP pak vrstvu síťového rozhraní.

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

Počítačové síťě (computer network) Realizují propojení mezi PC z důvodu sdílení SW (informací, programů) a HW(disky, tiskárny..)

Počítačové síťě (computer network) Realizují propojení mezi PC z důvodu sdílení SW (informací, programů) a HW(disky, tiskárny..) Počítačové síťě (computer network) Realizují propojení mezi PC z důvodu sdílení SW (informací, programů) a HW(disky, tiskárny..) Důvody propojení počítačů do sítě Sdílení HW (disky, tiskárny) Sdílení SW

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

optické kabely skleněné, plastové SM-single mode(jedno vidové vlákno), MM-multi mode(mnoho vidové vlákno) výhoda - rychlost

optické kabely skleněné, plastové SM-single mode(jedno vidové vlákno), MM-multi mode(mnoho vidové vlákno) výhoda - rychlost Dělení podle rozsahu LAN - Local Area Network ; lokální síť WAN - Wide Area Network ; rozlehlá síť MAN - Metropolitan Area Network ; metropolitní síť GAN - Global Area Network ; celosvětová síť PAN - Personal

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_SÍTĚ_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti

Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti Popis Multimediální telekomunikační systém Alcatel OmniPCX 4400 umožňuje digitální přenosy hlasu, dat a obrazů do kapacity 50 000 přípojek a připojení do běžných

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 8 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

3.15 Topologie počítačových sítí

3.15 Topologie počítačových sítí Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Občanské sdružení StarHill

Občanské sdružení StarHill Občanské sdružení StarHill P r o v o z n í ř á d StarHill občanské sdružení Uničovská 2206/28, Šternberk, 785 01 IČ: 27021611, DIČ: CZ27021611 bank. spojení: ČS a.s., pobočka Šternberk, tř. ČSA 56, číslo

Více

PŘÍSTUPOVÉ METODY KE KOMUNIKAČNÍMU KANÁLU

PŘÍSTUPOVÉ METODY KE KOMUNIKAČNÍMU KANÁLU PŘÍSTUPOVÉ METODY KE KOMUNIKAČNÍMU KANÁLU Jedná se o pravidla zabezpečující, aby v jednom okamžiku vysílala informace prostřednictvím sdíleného komunikačního kanálu (kabel, vyhrazené frekvenční pásmo)

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_20_Topologie_sítí Vyučovací předmět: Informatika

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále WI-FI 1 CHARAKTERISTIKA Cílem Wi-Fi sítí je zajišťovat vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální (např. firemní) sítě LAN. bezdrátovému připojení do sítě Internet

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-01

Identifikátor materiálu: ICT-3-01 Identifikátor materiálu: ICT-3-01 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Topologie sítí Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí topologii počítačových

Více

1. Základní klasifikace a pojmy počítačových sítí

1. Základní klasifikace a pojmy počítačových sítí 1. Základní klasifikace a pojmy počítačových sítí Význam počítačových sítí neustále roste. Sítě se uplatňují jak ve firmách tak i při výuce na školách. I doma má dnes mnoho lidí svoji malou síť nemluvě

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Přepínače část II. Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Pokud jsou pracovníci spojeni do sítě mohou sdílet jak data a programy tak i technické prostředky: data zprávy

Pokud jsou pracovníci spojeni do sítě mohou sdílet jak data a programy tak i technické prostředky: data zprávy 11. Práce v síti 11.1. Co je to počítačová síť Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak, aby mohly navzájem komunikovat a sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná

Více

Projekt IEEE 802, normy ISO 8802

Projekt IEEE 802, normy ISO 8802 Projekt IEEE 802, normy ISO 8802 Petr Grygárek rek 1 Normalizace v LAN IEEE: normalizace aktuálního stavu lokálních sítí (od roku 1982) Stále se vyvíjejí nové specifikace ISO později převzalo jako normu

Více

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě)

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě) Technologie linek na PL Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě) Drátové linky > Patří mezi nejstarší média, využívá elektrické vodivosti

Více

Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB

Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB Úloha č. 2. Zadání: 1. Seznamte se s principy komunikace na sériovém

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem internetworking

Více

Počítačové sítě. Lekce 1: Úvod

Počítačové sítě. Lekce 1: Úvod Počítačové sítě Lekce 1: Úvod Sylabus Základní pojmy, rozdělení počítačových sítí Modely ISO/OSI a TCP/IP Přenos dat v počítačových sítích Fyzická vrstva modelu sítě Architektura sítí: Ethernet, token

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ MULTIMEDIÁLNÍ DOMÁCNOSTI

NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ MULTIMEDIÁLNÍ DOMÁCNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ MULTIMEDIÁLNÍ DOMÁCNOSTI

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

Tel.: (+420) 312 608 207 E-mail: szabo@fbmi.cvut.cz. 330BIZI Teoretický a průpravný předmět 1+2 3 kl.z.

Tel.: (+420) 312 608 207 E-mail: szabo@fbmi.cvut.cz. 330BIZI Teoretický a průpravný předmět 1+2 3 kl.z. Internet et a zdravotnická informatika ZS 2007/2008 Zoltán Szabó Tel.: (+420) 312 608 207 E-mail: szabo@fbmi.cvut.cz č.dv.: : 504, 5.p Kód Typ Rozsah (př./cv.) Kredity Zakončení 330BIZI Teoretický a průpravný

Více

4. Počítačová síť. Co je to počítačová síť

4. Počítačová síť. Co je to počítačová síť 4. Počítačová síť Co je to počítačová síť Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak, aby mohly navzájem komunikovat a sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Síťová infrastruktura počítačové herny FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMAIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SUPERVISOR

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Síťová infrastruktura počítačové herny FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMAIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SUPERVISOR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMAIKY INSTITUT OF INFORMATICS FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT Síťová infrastruktura počítačové herny Computer

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

Návrh učebny počítačových sítí Design of computer network training room

Návrh učebny počítačových sítí Design of computer network training room Návrh učebny počítačových sítí Design of computer network training room bakalářská práce Jiří Krhánek, DiS. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Beránek, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Více

Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily

Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily Topologie bezdrátových sítí -se dělí na dvě základní, PtP (peer to peer) je to komunikace mezi

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Ing. Jaroslav Adamus. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Ing. Jaroslav Adamus. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ing. Jaroslav Adamus Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou POČÍTAČOVÉ SÍTĚ TOPOLOGIE SÍTÍ VY_32_INOVACE_09_2_03_IT Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou TOPOLOGIE

Více

Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá :

Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá : Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá : vrstvu fyzickou (standardy xxbasexxxx např. 100BASE TX) vrstvu datových spojů: Definice logického rozhraní specifikace IEEE 802.2 Specifikace

Více