II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice"

Transkript

1 Průtah obcí včetně dopravních opatření II/42 2, Pod ivín 1. Celková situace Lednice je významná jihomoravská vinařská obec, leží přibližně 6 km severozápadně od bývalého okresního města Břeclav. Sledovaný průtah I I/4 22,Va ltic e Lednice Komunikační osou obce je silnice II/422 vedená přibližně severojižním směrem. Silnice II/422 spojuje města Uherské Hradiště, Kyjov, Podivín (napojení exitem km 41 na D2), Lednici a Valtice. Komunikacemi třetí třídy je zajištěno spojení Lednice s Břeclaví, s Mikulovem a s Dolními Věstonicemi. Lednice má i železniční spojení s Břeclaví, toho času však trať funguje pouze jako turistická atrakce bez pravidelných spojů. Sledovaný průtah II/422 je přeložkou této komunikace od mostu přes Zámeckou Dyji po konec obce na ulici Valtické, která původně vedla jinou trasu. K přeložení komunikace došlo v období 01/ / Intenzita dopravy Intenzitu dopravy na silnici II/422 lze díky nestejným hodnotám rozdělit na dvě části. Dělícím bodem je křižovatka silnice II/422 se silnicemi III/41417 a III/42117 (ulice Mikulovská) v centrální části obce. V úseku od konce obce (směr Podivín) ke křižovatce zde v roce 2010 dle celostátního sčítání dopravy projelo 3461 vozidel za 24 hodin, podíl nákladní dopravy v tomto úseku je 446 vozidel za 24 hodin, tj. 13%. V úseku mezi křižovatkou a koncem obce (směr Valtice) to bylo 2370 vozidel za 24 hodin, podíl nákladní dopravy v tomto úseku je 297 vozidel za 24 hodin, tj. 13%. Obrázek 1: Dělící ostrůvek na vjezdu do obce ve směru od Valtic - jednostranné vychýlení jízdního pruhu ve směru do obce. 1/9

2 3. Popis opatření Předmětem sledovaného opatření je nová část průtahu silnice II/422 obcí Lednice. Nově postavená část průtahu je přeložkou původní silnice II/422 vedené přímo přes centrum obce ulicemi Valtická, Zámecké náměstí, 21. dubna, Čechova a Cihlářská (viz Obrázek 2). Původní trasa silnice byla z důvodu nevyhovujících šířkových poměrů vedena v části obce jednosměrně. Opačný směr průtahu vedl po místních komunikacích. Doprava byla vedena v těsné blízkosti obytných domů a přes historické jádro obce. A B C původní trasa průtahu vedená jednosměrně původní trasa průtahu vedená obousměrně D Přeložka části průtahu na novou trasu je novostavbou, dříve zde žádná komunikace neexistovala. Komunikace je navržena v kategorii M 9/50 upravené, z důvodu velkého počtu cyklistů v hlavní turistické sezóně, byla zvětšena šířka vodícího proužku na 1,00 m a šířka jízdních pruhů naopak zmenšena na 3,00 m. Silnice byla navržena jako sběrná místní komunikace, a proto byl omezen počet křížení s místními komunikacemi zaslepením ulice Čechova a Pekařská. Vzhledem k velké poptávce po parkování v blízkosti vstupu do areálu lednického zámku byla zjednosměrněna část ul. 21. dubna (dříve silnice II/422, dnes místní komunikace) a vznikla zde parkovací místa se šikmým řazením. Mezi ulicemi Pekařská a Čechova průtah lemují protihlukové zdi, které jsou zděné a jsou nenásilně zakomponované do okolní zástavby. Z hlediska dílčích opatření lze z celkové délky průtahu jmenovat následující dopravně zklidňující prvky: E Obrázek 2: Letecký snímek průtahu silnice II/422 v obci Lednice se znázorněním původní trasy průtahu a vyznačením jednotlivých dílčích opatření po délce průtahu. A) Přechod pro chodce, ul. 21. dubna - přechod je vybaven ozeleněným ostrůvkem, v obou směrech je ostrůvkem vyosen do tvaru písmene Z. B) Průsečná křižovatka ulic 21. dubna x Mikulovská - křižovatka silnic II/422 x III/41417 x III/42117 je vybavena středovými směrovacími ostrůvky z obou větví silnice II/422, které jsou zároveň ochrannými ostrůvky přechodu pro chodce. Hlavní komunikace je vedena po silnicích III. tříd. C) Přechod pro chodce, ul. Čechova II. - přechod je vybaven ozeleněným ostrůvkem, a je v obou směrech ostrůvkem vyosen do tvaru Z. D) Přechod pro chodce, ul. Valtická - přechod je vybaven ozeleněným ostrůvkem, přímé vedení chodců. E) Dělící ostrůvek na vjezdu do obce, ul. Valtická - jednostranně vychyluje na vjezdu do obce jízdní pruh ve směru do centra Lednice. 2/9

3 Obrázek 4: Ostrůvek na přechodu pro chodce na ulici 21.dubna v Lednici je prvním ostrůvkem při jízdě směrem od Podivína, plní tedy funkci dělicího ostrůvku na vjezdu. 4. Technické provedení A) Přechod pro chodce, ulice 21.dubna Přechod pro chodce leží na přístupové trase mezi centrálním parkovištěm a vstupem do areálu lednického zámku. Současně je v blízkosti penzionů, restaurací i obytné zástavby. Přechod pro chodce, který je rozdělen ozeleněným fyzickým dělícím ostrůvkem, je v obou směrech odsazen do Z provedení. Vyosení do tvaru Z je v tomto případě největší ze zbývajících tří případů tohoto typu přechodu. Přechod je zhotoven jako bezbariérový s hmatovými prvky pro nevidomé a slabozraké. Čela ostrůvku jsou ozeleněná okrasnými keři. Obrázek 3: Schéma dopravního řešení na přechodu, který slouží jako dělicí ostrůvek ve směru od Podivína. Z hlediska dopravního značení jsou čela ostrůvků vybavena prosvětlenými deformovatelnými dopravními majáčky s vyobrazením dopravního značení C4a Přikázaný směr jízdy a Z4b - Směrovací deska pravá. Zámková dlažba chodníku má žlutou barvu (hmatová dlažba je červená). Rozměry ostrůvku jsou následující: délka je 10,60 m, šířka 2,60 m. Délka dopravních stínů je ve směru jízdy z Podivína 18,60 m a 13,80 m. Šířka přechodu pro chodce jsou 3,00 m, vyosení přechodu do tvaru Z činí v tomto případě právě 3,00 m. Šířky jízdních pruhů jsou 3,10 m ve směru jízdy k Podivínu, a 2,80 m v opačném směru jízdy. Vzdálenost vodíci linky od obrubníku ostrůvku je shodně po obou stranách ostrůvku 0,25 m, k chodníku na vnější straně jízdního pruhu 0,95 m. Ze všech sledovaných přechodů je tento nejvíce vyosen (o celou šířku přechodu), proto je z hlediska bezpečnosti (především chodců) nejúčinnější. Obrázek 5: Vyosení přechodu do Z tvaru vynikne z pohledu chodce. Zde je vychýlení přechodu přesně o jeho šířku, to znamená o tři metry. 3/9

4 B) Průsečná křižovatka ulic 21. dubna x Mikulovská Křižovatka se nachází v blízkosti centra obce v sousedství obytné zástavby, a restaurací. Je provedena jako průsečná, kde hlavní komunikací je ulice Mikulovská. Průtahová silnice II/422 je tak vedlejší komunikací, vjezd do křižovatky je řízen dopravním značením P6 - Stůj, dej přednost v jízdě, na retroreflexním podkladu. Pro levé odbočení ve směru Podivín - Valtice je osazeno odrazové zrcadlo. Obě větve silnice II/422 jsou vybaveny ostrůvky, které usměrňují vjezd do prostoru křižovatky a současně slouží jako ochranný prvek pro přecházející. Přechody pro chodce se nacházejí na všech větvích křižovatky. Na hlavní komunikaci (silnice III. tříd) jsou přechody bez ostrůvků, na větvích silnice II/422 jsou oba přechody děleny ostrůvkem, zároveň jsou odsazeny do tvaru Z. Zatímco odsazení obou částí přechodů ve tvaru Z na větvi II/422 ve směru k Valticím je minimální, ve směru k Podivínu se jedná o odsazení mnohem výraznější. Obrázek 6: Schéma dopravního řešení průsečné křižovatky II/422 x III/41417 x III/ Čela ostrůvků jsou vybavena prosvětlenými dopravními majáčky s vyobrazením dopravního značení C4a - Přikázaný směr jízdy a Z4b - Směrovací deska pravá (pouze čela na vjezdu do křižovatky z obou stran). Šířka ostrůvků je 2,80 a 2,90 m. Jízdní pruhy jsou na vjezdu široké 3,30 m, na výjezdu 6,70 m (směr Podivín), a 7,00 m (směr Valtice). Přechody jsou na všech větvích široké 3,00 m. Délky ostrůvků jsou 17,85 (větev II/422 směrem Valtice) a 19,00 m (směrem k Podivínu). Šířka chodníku podél křižovatky je 1,90 2,10 m a zámková dlažba má žlutou barvu (hmatová dlažba je červená). Díky uspořádání křižovatky a umístění vodorovného značení přechodu jsou přechody, byť dělené, velmi dlouhé, ale s minimálním odklonem od trasy pěší dopravy. Obrázek 7: Pohled na křižovatku ve směru na Podivín. 4/9

5 «Obrázek 8: Celkový pohled na křižovatku ve směru od Podivína. Je zde reflexním podkladem zdůrazněna svislá dopravní značka P6 -Stůj, dej přednost v jízdě. Je to především z důvodu změny přednosti v jízdě - hlavní komunikace zde není dle očekávání vedena po silnici s vyšším dopravním významem, ale na silnicích III. tříd. Vzhledem k nedostatečným rozhledovým poměrům (díky zástavbě) bylo do dělicího ostrůvku na větvi na Valtice umístěno dopravní zrcadlo. Deformovatelné dopravní majáčky jsou v nočním období prosvětlené.» Obrázek 9: Pohled na přechod pro chodce s ostrůvkem - větev II/422 směrem na Valtice. Přechod je proveden v Z tvaru, a je bezbariérový. Čela ostrůvků jsou osázena, stejně jako v ostatních případech, okrasnými keři. Přechod je vybaven také hmatovými prvky pro nevidomé a slabozraké. Směrové vedení naviguje chodce tak, aby se dostatečně rozhlédli, délka části přechodu přes jízdní pruh směrem na Valtice je však díky umístění přechodu a jeho Z tvaru poměrně dlouhá a chodec tak musí překonávat velkou vzdálenost, než přejde komunikaci a tedy kolizní plochu křižovatky. «Obrázek 10: Přechod pro chodce na větvi silnice II/422 směrem na Podivín. Zde je přechod také proveden v Z tvaru, je zde vyosení přechodu výraznější, než na větvi na Valtice. I v tomto případě je přechod přes jízdní pruh směrem na Podivín dlouhý, měří cca 7 m. Osázení dělicích ostrůvků keři je velkým přínosem především za zhoršených povětrnostních podmínek, kdy by bylo možné nevýrazné ostrůvky přehlédnout. 5/9

6 Obrázek 13: Přechod pro chodce, ul. Valtická - detail vyosení přechodu. C) Přechod pro chodce, ulice Čechova II. Přechod pro chodce na ulici Čechova II. je od průsečné křižovatky vzdálen přibližně 180 m. Přechod je situován v mírném levém směrovém oblouku, v místě zaslepení (přerušení) ulice Čechovy novou sil. II/422, spojuje obytnou zástavbu rozdělenou průtahem. Přechod, který je rozdělen ozeleněným ostrůvkem, je proveden ve tvaru Z. Šířkové uspořádání přechodu pro chodce je následující - šířka přechodu je 3,00 m, jízdních pruhů u ostrůvku i mimo něj v obou směrech 2,70 m. Vzdálenost vodící čáry od obrubníku je na straně ostrůvku 0,25 m, u vnějšího okraje vozovky v obou směrech 0,95 m. Obrázek 14: Pohled na přechod ve směru od Podivína. Obrázek 11: Schéma řešení přechodu pro chodce, ul. Čechova II. Obrázek 12: Přechod pro chodce, ul. Čechova II. - z pohledu přecházejícího je patrná dispozice, délka ostrůvku a zejména vyosení přechodu do tvaru Z. Délka ostrůvku je 10,20 m, vodorovného dopravního značení (V13a - Šikmé rovnoběžné čáry) je při směru jízdy na Valtice 12,00 m a 24,50 m. Přechod pro chodce, stejně jako ostatní přechody, je vybaven dopravním značením IP6 - Přechod pro chodce na retroreflexním podkladu. Čela ostrůvku jsou opět vybavena prosvětlenými deformovatelnými dopravními majáčky s vyobrazením dopravního značení C4a - Přikázaný směr jízdy a Z4b - Směrovací deska pravá. 6/9

7 D) Přechod pro chodce, ulice Valtická Přechod pro chodce na ulici Valtická, je posledním přechodem v nové části průtahu, jeho situování je do pravého směrového oblouku. Přechod spojuje areál vysoké školy na jedné straně průtahu a vysokoškolské koleje s centrem města na druhé straně. Přechod je vybaven ochranným ostrůvkem a jeho čela jsou osázená okrasnými křovinami. Trasa pěších na přechodu pro chodce je vedena v přímé. Šířkové parametry přechodu pro chodce jsou následující - šířka přechodu pro chodce je 3,00 m, vlastní ostrůvek je široký 2,50 m. Šířka obou jízdních pruhů v místě přechodu je 2,90 m, mimo přechod je základní šířka jízdního pruhu 3,00 m. Celková délka ostrůvku mezi obrubami je 9,20 m, čela ostrůvku mají tedy délku 3,10 m. Délky vodorovného dopravního značení (V13 - Šikmé rovnoběžné čáry) jsou ve směru jízdy na Valtice 14,00 m a 20,00 m. Na přechod pro chodce je upozorněno dopravním značením IP6 - Přechod pro chodce na retroreflexním podkladu. Čela ostrůvku jsou vybavena prosvětlenými dopravními majáčky s vyobrazením dopravního značení C4a - Přikázaný směr jízdy a Z4b - Směrovací deska pravá. Přechod je bezbariérový, včetně hmatové dlažby (červené) pro nevidomé a slabozraké. Nové části chodníků jsou provedeny v zámkové dlažbě žluté barvy. Obrázek 15: Schéma dopravního řešení přechodu pro chodce - ul. Valtická. Obrázek 16: Přechod pro chodce, ul. Valtická - pohled ve směru na Valtice. V pozadí obrázku je vidět dělící ostrůvek na vjezdu do obce. 7/9

8 E) Dělící ostrůvek na vjezdu do obce, ulice Valtická Ostrůvek je umístěn poblíž začátku obce při jízdě ve směru od Valtic v přímém úseku silnice a klesající niveletě. Ostrůvek jednostranně vychyluje jízdní pruh ve směru do obce, který je lemován zvýšenou obrubou, je ozeleněný - zeleň zde představují okrasné křoviny. Šířkové poměry komunikace v prostoru ostrůvku jsou následující - šířka jízdního pruhu ve směru do centra Lednice je 3,40 m, v opačném směru jízdy na Valtice 3,00 m. Vzdálenost vodící čáry (V 4) od obruby středového ostrůvku je ve směru jízdy do obce 0,25 m, v opačném směru 0,70 m. Šířka ostrůvku ve svém největším vyosení je 2,70 m. Šířka vodícího proužku (šířka mezi jízdním pruhem a obrubníkem resp. nezpevněnou krajnicí, včetně vodícího dopravního značení) je ve směru do centra města 1,05 m a v opačném směru 0,95 m. Podél komunikace je ve směru do obce veden chodník, který je v místě největšího vyosení jízdního pruhu ve vzdálenosti 1,00 m. Chodník je současně veden cca 1,00 m pod niveletou vozovky a zde je vybaven zárubní zídkou. Šířka chodníku je 1,50 m. Délka vlastního ostrůvku je mezi obrubami 30,60 m. Délka vodorovného dopravního značení ve směru jízdy do Valtic je po obou stranách shodná - 19,00 m. Z hlediska dopravního značení je ostrůvek vybaven prosvětleným deformačním dopravními majáčky, které obsahují svislého dopravního značení C4a Přikázaný směr jízdy a Z4b - Směrovací deska pravá. Začátek vyosení ostrůvku (Šikmé rovnoběžné čáry V13a) je od IS12a (Začátek obce) vzdálen 66,00 m. Obrázek 18: Pohled na dělicí ostrůvek na vjezdu ve směru k Valticím. Obrázek 19: Dělicí ostrůvek na vjezdu do města při pohledu směrem k centru Lednice. Obrázek 17: Schéma řešení dělicího ostrůvku. 8/9

9 6. Nehodovost K dispozici jsou pouze data nehod v období PŘED realizací přeložky průtahu. V tomto období - 10/ /2008 se staly 4 nehody bez trvalých následků. Nehodovost v době PO realizaci přeložky průtahy není známa. Obrázek 20: Odklonění nové přeložky vlevo od starého průtahu vedoucím přes centrum obce a zabránění možnosti průjezdu. 7. Výhody opatření: - přeložkou průtahu silnice II/422 došlo ke zrušení vedení dopravy nevyhovující trasou přes centrum obce - aplikace vjezdového ostrůvku, přechodů pro chodce vybavenými ozeleněnými ostrůvky a umístění zeleně má za následek usměrnění dopravy, snížení rychlosti projíždějících vozidel a v neposlední řadě také zvýšení estetiky v lázeňském městě Lednici - nenásilné zakomponování protihlukových stěn do obytné části obce - všechny přechody pro chodce jsou provedeny bezbariérově - díky použití odlišně barevné dlažby chodníkových ploch a hmatových prvků pro nevidomé lze tyto plochy výrazněji odlišit od plochy vozovky - snížení počtu křižných bodů zaslepením dvou místních komunikací - zklidnění dopravy nejen v centru obce Obrázek 21: Součást nového průtahu silnice II/422 je i výstavba zastávkových zálivů, které se nacházejí mezi přechodem pro chodce na ulici Čechova II. a průsečnou křižovatkou. Zálivy prozatím neslouží k zastavování autobusů, lze jej využít pro parkování. 8. Nevýhody opatření: - protože rekonstrukce průtahu sil. II/422 nekončí na kraji obce, ale u mostu přes Zámeckou Dyji, chybí na vjezdu do obce od Podivína dělicí ostrůvek (či jiná vjezdová brána) a chodník podél komunikace - odvodňovací mřížky trpí častým zanášením naplaveného materiálu - psychologicky i stavebně obrácená přednost na průsečné křižovatce na silnici II/422 se silnicemi III. tříd, kde je povinností zastavit a dát přednost v jízdě, doplněné odrazným zrcadlem, je i vzhledem k intenzitám problémová - provedení odsazení některých přechodů do Z tvaru není dokonalé 9. Účinnost opatření Z celkového pohledu lze říci, že průtah s aplikací vjezdového ostrůvku, ostrůvků na přechodech pro chodce a s usměrněnou průsečnou křižovatkou má pozitivní vliv na bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Z hlediska nehodovosti jsou k dispozici pouze údaje k nehodám v době před realizací přeložky, tj. v původním vedení trasy přes Zámecké náměstí. V období mezi 10/2006 až 04/2008 došlo v původní trase celkem ke čtyřem dopravním nehodám, přičemž ve dvou případech šlo o náraz do pevné překážky, jedna nehoda se stala nárazem zezadu při nedodržení bezpečného odstupu. Poslední nehoda se stala se zaparkovaným vozidlem. Nehody po realizaci přeložky průtahu nejsou k dispozici, nelze tedy z hlediska nehodovosti potvrdit účinnost opatření. Ovšem vzhledem k počtu stavebních opatření, které vedou ke zvýšení bezpečnosti chodců a ke stimulaci řidičů vozidel, včetně nového vedení dopravy, lze říci, že nové uspořádání průtahu vede ke zvýšení bezpečnosti, většímu respektování rychlostního limitu a ke zlepšení celkové dopravní situace. Zpracováno: říjen /9

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Úvod do dopravního inženýrství Ing. Michal Dorda, Ph.D. Pozemní komunikace Pozemní komunikace je liniová stavba sloužící především dopravě silničních dopravních prostředků, případně k pohybu chodců, cyklistů

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK)

Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK) Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK) přednáška č.9 PAPM Provoz a projektování místních komunikací OPATŘENÍ K OCHRANĚ CHODCŮ: dodržet bezpečnostní odstup (b.o.) dostatečně dimenzovat plochy pro pěší

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY 70% 3.1.8.A CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky

Více

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA Ing. Miroslav Ouzký Huntířov 191 405 02 NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA BEZPEČNOU CESTU DĚTÍ DO ŠKOLY DOPRAVNÍ Objednatel : Základní škola v Děčíně II Zakázka č. 174/2015 Kamenická

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH Listopad 2009 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek,

Více

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV SLEDOVANÉ OBDOBÍ Pro zhodnocení stavu v obci byla použita data Policie ČR o dopravní nehodovosti v letech 2011,

Více

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská PAVEL ŠPULÁK projekt. kancelář dopravních staveb Ing. Pavel Špulák, Pivoňková 494 463 03 Stráž nad Nisou 2.9.2014 REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská Popis

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PŘEDKLADATELE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 1 OBSAH OBSAH... 2 ANOTACE...

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky okružní křižovatka + upravený úsek I/43 směr Svitavy I/43 směr Brno Letovice 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. II/215 - ul. Hlavní třída Průtah městem včetně dopravních opatření. Mariánské Lázně

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. II/215 - ul. Hlavní třída Průtah městem včetně dopravních opatření. Mariánské Lázně Průtah městem včetně dopravních opatření II/215, směr Velká Hleďsebe 215 Sledovaná část průtahu II/215 Mariánské Lázně Chebská křižovatka II/230, směr Bečov nad Teplou Úšovická křižovatka 230 1. Celková

Více

Část D ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA DÁLNICI A SMV

Část D ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA DÁLNICI A SMV Část D ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA DÁLNICI A SMV 1 ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití, provedení a umístění dopravních značek ODZ na dálnici nebo silnici pro motorová

Více

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Ing. Pavel Tučka, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 1. Úvod Koncem loňského roku byla dokončena aktualizace technických

Více

Dopravní značky 6. část

Dopravní značky 6. část Dopravní značky 6. část (1) jsou a) "Počet" (č. E 1), E1 Užívá se zejména ve spojení s DZ Dvojitá zatáčka, první vpravo, nebo Dvojitá zatáčka, první vlevo. Pokud po sobě následují tři nebo čtyři zatáčky

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

DODATKOVÉ TABULKY. Počet (č. E 1) Dodatková tabulka Počet (č. E 1) vyznačuje počet ve vazbě na dopravní značku, pod níž je dodatková tabulka užita.

DODATKOVÉ TABULKY. Počet (č. E 1) Dodatková tabulka Počet (č. E 1) vyznačuje počet ve vazbě na dopravní značku, pod níž je dodatková tabulka užita. DODATKOVÉ TABULKY Podle 63 odst. 1 písm. f) zákona o silničním provozu dodatkové tabulky zpřesňují, doplňují nebo omezují význam dopravní značky, pod kterou jsou umístěny Počet (č. E 1) Dodatková tabulka

Více

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov I/43 x II/377 Okružní křižovatka I/43, směr Svitavy okružní křižovatka II/377, směr Tišnov II/377, směr Rájec-Jestřebí Černá Hora I/43, směr Brno 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

Studie zklidnění dopravy

Studie zklidnění dopravy Objednatel: Obec Dobřejovice Na Návsi 26, 251 01 Říčany Studie zklidnění dopravy 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 tel.: 221 184 304, 221 184 309, fax:

Více

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Bezpečnost zdravotně postižených účastníků pěšího provozu na pozemních komunikacích Revize přechodů pro chodce na silnicích I.,

Více

Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve Slavonicích

Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve Slavonicích Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve Slavonicích Slavonice zastavěné území Zpomalení dopravy na příjezdu do města od Starého Hobzí jedná se o území města, ve kterém je zvýšený pohyb chodců,

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. II/230, směr Bečov nad Teplou

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. II/230, směr Bečov nad Teplou Průtah městem včetně dopravních opatření II/215, směr Velká Hleďsebe 1. Celková situace Mariánské Lázně leží v Karlovarském kraji přibližně 25 km východně od Chebu a 50 km jižně od Karlových Varů. Sledovaná

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 9. listopadu 2015 Cena Kč 210,- O B S A H: 294. Vyhláška, komunikacích Strana 3730 Sbírka zákonů č. 294 / 2015 Částka 122 294 VYHLÁŠKA

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektant : Zodpovědný projektant : Zhotovitel : Vypracoval : Hlavní projektant : Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL MěÚ : Tachov Kraj : Plzeňský Datum : 11/2015 Stavebník : Přimda, náměstí

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom.

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom. Páteřní cyklotrasa přeložka stávající cyklotrasy - začátek řešené oblasti na komunikaci vedoucí po okraji Stromovky, návaznost na stávající vedení cyklotrasy (vedoucí z centra ČB) místní asfaltová, šířky

Více

Ve městě je vhodné vytvářet prostředí, které pohyb přiměřeně zvolní a zklidní.

Ve městě je vhodné vytvářet prostředí, které pohyb přiměřeně zvolní a zklidní. Uspořádání Uspořádání 59 Uspořádání veřejného prostranství musí vycházet z celkové kompozice prostoru, která zohledňuje funkční potřeby a jejímž cílem je pobytová kvalita místa. Ve městě je vhodné vytvářet

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL VYPRACOVAL ÚSEK/OBEC KRAJ Chrast u Chrudimi Pardubický ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT projektová a inženýrská

Více

Omezení vjezdu nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 12 t do města Rudná

Omezení vjezdu nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 12 t do města Rudná Omezení vjezdu nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 12 t do města Rudná Zpracovatel: NDCon s.r.o. Datum zpracování: Duben 2016 Obsah 1 Identifikační údaje projektu...3 2 Úvod...3 3 Řešené území...4

Více

Název, význam a užití

Název, význam a užití Příloha č. 9 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Světelné signály 1. Světelné signály Číslo Sl Tříbarevná soustava s plnými signály S la - Signál s červeným světlem Stůj!" Signál znamená pro řidiče povinnost zastavit

Více

F2.1 - Technická zpráva

F2.1 - Technická zpráva F2.1 - Technická zpráva Revitalizace středu města Havlíčkův Brod SO 01 - Zpevněné plochy Havlíčkovo náměstí Dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje: Stavba Název stavby: Stavební objekt:

Více

DSA Dopravní stavby obor A

DSA Dopravní stavby obor A Dopravní stavby obor A ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb Marek Pýcha, Štěpán Verner 1. Úvod Pomůcka slouží jako podklad pro cvičení týkající se železniční části předmětu 136.

Více

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-29 LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 ÚVOD... 4 3 POUŽITÉ PODKLADY... 4 4 POPIS SOUČASNÉHO

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Silnice I/34 stavba Božejov Ondøejov Pelhøimov Pelhøimov, západní obchvat (výhled) Pelhøimov infografika S34-Bozejov-Ondrejov-Pelhrimov-131111 køižovatka TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Myslotín Ondøejov III/11252

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

Přednáška č.12 ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Přednáška č.12 ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Přednáška č.12 ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH PRVKY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PRO ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Rozdělení: - psychologické prvky - fyzické prvky - prvky na křižovatkách 1. PSYCHOLOGICKÉ PRVKY

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22

Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22 Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22 Projednání zahájila Mgr. Chalúpková v 16:30, uvedla zástupce města a firmy zpracovávající

Více

Rekonstrukce silnic II. a III. třídy Nové Město nad Metují ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Rekonstrukce silnic II. a III. třídy Nové Město nad Metují ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 5070/ZP/2008-Čr 30.04.2008 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životní

Více

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Výkaz pro místní komunikaci : Celková délka místní komunikace v : 1c 0,539 od - do [] Začátek Konec 1. 0,000-0,010 lehké zatížení netuhá - živičná 0,010 9,32 4,20 68 86/1 napojení na silnici I/11 1. 0,006

Více

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty.

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. 1. Cyklista před přechodem pro chodce je povinen a) umožnit chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky

Více

UHERSKÝ BROD GENEREL DOPRAVY

UHERSKÝ BROD GENEREL DOPRAVY UHERSKÝ BROD GENEREL DOPRAVY KONCEPT A - TEXTOVÁ ČÁST ZLÍN ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO ČERVENEC 2004 03-8344 - 024 Identifikační údaje zhotovitele projektové dokumentace 2 Identifikační údaje zhotovitele projektové

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/242323/2015/OS/US/Sem V Olomouci 21.12.2015

Více

FAKULTA DOPRAVNÍ. Ústav dopravních systémů. Listopad 2008. České vysoké učení technické v Praze. Konviktská 20, 110 00 PRAHA 1 http://www.fd.cvut.

FAKULTA DOPRAVNÍ. Ústav dopravních systémů. Listopad 2008. České vysoké učení technické v Praze. Konviktská 20, 110 00 PRAHA 1 http://www.fd.cvut. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz Vypracování dopravní studie okolí ZŠ Praha 9 Kyje dle požadavků objednatele, na základě projektu Na zelenou tam i zpět, chceme

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA Dopravní výchova Bezpečnost silničního provozu Cíl: - získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného chování v silničním provozu

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

PREFERENCE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V HL.M.PRAZE. ing. Jiří Vodrážka, DPP

PREFERENCE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V HL.M.PRAZE. ing. Jiří Vodrážka, DPP PREFERENCE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V HL.M.PRAZE ing. Jiří Vodrážka, DPP PREFERENCE MHD základní údaje Projekt preference městské hromadné dopravy v Praze Na základě schváleného programu preference MHD

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

Akce realizované v roce 2008

Akce realizované v roce 2008 4. CYKLISTICKÁ DOPRAVA Město Plzeň začalo budovat cyklistickou infrastrukturu v roce 1993. V posledních letech každoročně přibývá několik kilometrů nových, stavebně upravených tras a další kilometry jsou

Více

Jízda ve zvláštních případech

Jízda ve zvláštních případech Návrhy na doplnění novely zákona č. 361/2001 Sb. v oblasti cyklistické dopravy (na základě výsledků jednání dne 17. a 20. 3.2015 zpracoval odbor legislativy MD) 1. Jízdní pruh pro cyklisty: Jízda ve zvláštních

Více

Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZPOMALOVACÍ PRAHY A ZVÝŠENÉ PLOCHY

Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZPOMALOVACÍ PRAHY A ZVÝŠENÉ PLOCHY Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZPOMALOVACÍ PRAHY A ZVÝŠENÉ PLOCHY POUŽITÍ (zdroj: novela TP č. 85, srpen 2013) místní komunikace funkční skupiny C a D1 ojediněle

Více

Zvyšování bezpečnosti dopravy v Praze. Mgr. Jaroslav Mach magistrát hl.m.prahy

Zvyšování bezpečnosti dopravy v Praze. Mgr. Jaroslav Mach magistrát hl.m.prahy Zvyšování bezpečnosti dopravy v Praze Mgr. Jaroslav Mach magistrát hl.m.prahy Obsah prezentace Základní údaje o Praze Nástroje zvyšování bezpečnosti Úpravy komunikací Projekt Bezpečná cesta do školy Základní

Více

silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu

silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/33 vedoucí ve směru Hradec Králové Jaroměř Náchod hranice s Polskem je jednou z nejvýznamnějších

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY 60% 3.1.1.A Technické parametry Umístění dle potřeby Rozměr délka 10 m, šířka 3 m, Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní

Více

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax:

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Zkušenosti zvyšující bezpečnost dopravy v obcích Ing. Radim Striegler VLIV UTVÁŘENÍ KOMUNIKACE NA BEZPEČNOST

Více

DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky

DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky 2 Základní předpisy pro křižovatky DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních

Více

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Bílá kniha dopravy Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Nutná spoluúčast Kraje Vysočina Pouze v působnosti města Problémy dopravy s nutnou spoluúčastí Kraje Vysočina 1. Most na silnici II/360 na

Více

TEXTOVÁ ČÁST 66 6 návrh úprav náměstí Svobody ve Znojmě Současný stav Severní část znojemského centra je typickým produktem předchozích 40-50 let urbanistické bezradnosti a plánovacích deformací m.j. způsobených

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/1618/15/393 Č.J.: MUH/ 18532/15/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.04.2015 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Praktické zkušenosti zvyšování bezpečnost dopravy v obcích Ing. Eva Simonová Centrum dopravního výzkumu Veřejno-výzkumná

Více

Systém ak*vního snižování rychlos*

Systém ak*vního snižování rychlos* Systém ak*vního snižování rychlos* Základní informace Distrubutor: Longevus s.r.o. Na Příkopě 1047/17, 110 00, Praha Stránka 1 z 14 Systém Aktivního Snižování Rychlosti (Actibump) představuje mul@funkční,

Více

ROZHODNUTÍ. Výst.9251/1813/2010/Ja/Rozh Martin Janoušek 482 363 819 janousek@chrastava.cz. Chrastava, dne: 29.11.2010

ROZHODNUTÍ. Výst.9251/1813/2010/Ja/Rozh Martin Janoušek 482 363 819 janousek@chrastava.cz. Chrastava, dne: 29.11.2010 Městský úřad Chrastava odbor výstavby a územní správy náměstí 1. máje 1, Chrastava telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus@chrastava.cz fax: 485 143 344 Internet: www.chrastava.cz Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

5. Nehody podle druhu, příčin a způsobu zavinění

5. Nehody podle druhu, příčin a způsobu zavinění 5. Nehody podle druhu, příčin a způsobu zavinění V roce 2011 zavinili řidiči motorových vozidel 83 % dopravních nehod Dominantní postavení mezi viníky dopravních nehod mají podle očekávání řidiči motorových

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

Preambule. Psychologická přednost. Příklady faktorů usnadňujících vznik nehod

Preambule. Psychologická přednost. Příklady faktorů usnadňujících vznik nehod Líšeňská 33a 636 00 Brno Tel: 549 429 366 Fax: 549 429 386 BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací I Ing. Pavel Skládaný pavel.skladany@cdv.cz Preambule Většina

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

www.autoskolahumpolec.cz

www.autoskolahumpolec.cz www.autoskolahumpolec.cz VYHLÁŠKA č. 32/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o evidenci dopravních nehod Datum účinnosti: 31.1.2001 Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 137 odst. 2 zákona č. 361/2000

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě

II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ 1) Na koloběžce a bruslích a) jsem cyklista, můžu jezdit jedině po silnici, na chodník nesmím, b) jsem chodec, můžu

Více

TABULKOVÁ PŘÍLOHA. Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2009

TABULKOVÁ PŘÍLOHA. Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2009 TABULKOVÁ PŘÍLOHA Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2009 Nehody_2009_tabulky6.indd 61 24.3.2010 11:35:47 OBSAH TABULKOVÉ PŘÍLOHY TABULKA 1.............................................................................

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Prostředí sídelních útvarů komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu (kromě dopravní

Více

CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU,

CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, VIII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Nástroje na zvyšování bezpečnosti a efektivity úprav na pozemních komunikacích v obcích Ing. Alena Daňková CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i.

Více

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat?

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Právní ukotvení cyklistických stezek vychází ze zákona č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a ze zákona č. 361/2000

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 Obsah dokumentace F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 a) F 1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 b) členění na jednotlivé objekty... 3 c) detailní popis jednotlivých objektů... 4 F. DOKUMENTACE STAVBY

Více

EV4. Cyklostezka EuroVelo 4, H. Počernice Polabí.

EV4. Cyklostezka EuroVelo 4, H. Počernice Polabí. Cyklostezka EuroVelo 4, H. Počernice Polabí. Mezinárodní cyklostezka EuroVelo 4 (západní Čechy jižní Morava) má v úseku z Prahy po Labe na území hl. města Prahy (po Čertousy) značení EV4 a také A 26. Na

Více

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové OBSAH Obsah... 1 KLÍČOVÁ DATA... 2 ZÁSADNÍ Rozpory s platnými technickými předpisy... 3 Ostatní závady... 12 1 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U KORUNY V HRADCI KRÁLOVÉ Ing. Pavel Řehák, 2015 Tento dokument popisuje

Více

přechod pro chodce Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování

přechod pro chodce Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování Noční přechod pro chodce z pohledu řidiče. Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování Co je vlastně přechod pro chodce Přechod pro chodce je místo na pozemní

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA. ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích, nahradila s účinností od 1. ledna 2016 vyhlášku č. 30/2001 Sb. Dopravní značky, světelné signály apod. jsou přehledně uspořádány

Více

Dopravní značky 7. část

Dopravní značky 7. část Dopravní značky 7. část Vodorovné dopravní značky Umístění a provedení vodorovných dopravních značek (1) Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci. (2) Vodorovné dopravní značky jsou

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/3264/K Bc. Roman Kedruš 06.06.2014 OZNÁMENÍ

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/3264/K Bc. Roman Kedruš 06.06.2014 OZNÁMENÍ odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Obec Spytihněv Spytihněv 359

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/1618/15/393 Č.J.: MUH/ 11852/15/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 18.03.2015 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Všeobecně. 3. Podklady. Katastrální území: Bezděkov u Radnic

1. Identifikační údaje stavby. 2. Všeobecně. 3. Podklady. Katastrální území: Bezděkov u Radnic PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 DIO D O P R A V NĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Kraj: Plzeňský Katastrální území: Bezděkov u Radnic Druh stavby: rekonstrukce

Více

Výchova ke zdraví BESIP

Výchova ke zdraví BESIP VY III/2 INOVACE 63 Tělesná výchova Výchova ke zdraví BESIP Autor DUM Mgr. Jarmila Kesnerová, s využitím publikace Dopravní výchova pro 4. a 5. ročník ZŠ Datum (období) vzniku DUM Ročník a typ školy ŠVP

Více

VIII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Praktické zkušenosti zvyšování bezpečnost dopravy v obcích

VIII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Praktické zkušenosti zvyšování bezpečnost dopravy v obcích VIII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Praktické zkušenosti zvyšování bezpečnost dopravy v obcích Ing. Eva Simonová Ing. Pavel Havránek CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Centrum dopravního

Více

GENEREL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

GENEREL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ GENEREL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TIŠNOVA A. Textová část Datum : prosinec 2008 Zakázka č. : Obsah Obsah... 2 A.1 Úvod... 3 A.2 Vstupní podklady... 3 A.3 Rozdělení lokalit... 3 A.4 Popis návrhu úprav v

Více

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. Z toho plynou velké plošné nároky pro dopravu v klidu. Velký

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO VÝSTAVBU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V ULICI SÍDLIŠTNÍ V PRAZE LYSOLAJÍCH

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO VÝSTAVBU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V ULICI SÍDLIŠTNÍ V PRAZE LYSOLAJÍCH 1 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO VÝSTAVBU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V ULICI SÍDLIŠTNÍ V PRAZE LYSOLAJÍCH 1. ÚVOD Návrh řešení dopravně inženýrských opatření pro výstavbu technické infrastruktury v ulici

Více