PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT"

Transkript

1

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. Řešené objekty Kraj (NUTS III): Vysočina Okres (NUTS IV): Pelhřimov Katastrální území: Pacov Obec: Pacov PSČ: Popis umístění projektu: intravilán města Pacov Tab.1: Seznam lokalit objekt plocha zeleně (m 2 ) počet dřevin (ks) 1 Jetřichovecká ulice Starodvorská / Karmelitánská ulice Náměstí Svobody Zámek Sokolovna, GyPa Žižkova ul. - Bluetech Truhlářská ulice Nádražní ul. - trojúhelník celkem Zadavatel Název subjektu: Město Pacov V zastoupení: Bc. Lukáš Vlček, DiS., starosta IČ: Sídlo: Náměstí Svobody 320, Pacov Zpracovatel Ing. Daniela Vítovská, Na Blatech 626, Pacov IČO: Vypracoval: Ing. Daniela Vítovská, tel Stupeň dokumentace Aktualizace projektové dokumentace je zpracována v takovém rozsahu a kvalitě, aby plně splňovala podmínky Operačního programu Životní prostředí, potřeby výběrového řízení na dodavatele daných krajinářských úprav a dokumentace pro realizaci návrhů. 1

3 1.5. Aktualizace projektové dokumentace 1) Zadání práce investorem (město Pacov, jednatel Lukáš Vlček) 2) Aktualizace analýzy současného stavu inventarizace vegetačních prvků včetně dendrologického posouzení zdravotního stavu stromů 3) Aktualizace návrhu dřevin doporučených k odstranění a návrhu pěstebních opatření 4) Aktualizace osazovacího plánu náhradních výsadeb 5) Aktualizace položkového rozpočtu 6) Odevzdání aktualizace projektové dokumentace v 6 paré 2

4 2. ÚVOD Trvale udržitelný rozvoj sídel se mimo ekonomickou a sociální složku opírá i o složku ekologickou, která je tvořena systémem zeleně. Systém zeleně se skládá z jednotlivých základních ploch (objektů) zeleně, které mezi sebou sdílí prostorové a funkční vazby. Objekty zeleně se skládají z vegetačních a technických prvků a nesou určitou převládající funkci. Základní plochy mohou plnit svou funkci jen tehdy, je-li zabezpečena vhodná vybavenost plochy, prostorová struktura a především údržba vegetačních i technických prvků (zajištění zdravotního stavu a vitality dřevin a podobně). Projekt Regenerace vybraných lokalit v Pacově 1.část se zabývá 8 lokalitami, které jsou součástí systému zeleně města. Jedná se jak o liniové prvky propojující intravilán s volnou krajinou (Žižkova ulice Bluetech, Jetřichovecká ulice), popř. liniové prvky uvnitř sídla (Starodvorská ulice), tak o zeleň občanského vybavení (zámek, sokolovna, gymnázium), náměstí nebo křižovatka (trojúhelník v Nádražní ulici, Truhlářská ulice). Všechny tyto plochy jsou pro celkové utváření obrazu sídla velmi důležité a žádná by neměla být podceňována. Zeleň ve městě má silně pozitivní účinky na psychickou, fyzickou i biologickou podstatu místních obyvatel, spolu se stavebními a technickými prvky vytváří harmonické životní prostředí městského typu. Je tedy na místě se (nejen) o vyjmenované objekty pečlivě starat a udržovat jejich stav a funkce. 3

5 3. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY Pacov leží v západní části Křemešnické vrchoviny ve vyvýšeném pásu údolí Trnavy v nadmořské výšce 574 m (náměstí). Fytogeograficky spadá do okresu Českomoravská vrchovina, kde původní vegetaci tvoří kyselé doubravy (svaz Quercion robori-petraeae). Dle Scholzovy rajonizace (založené na zemědělských výrobních typech) se jedná o bramborářský výrobní typ, rozlišený podle místních podmínek v podtypy bramborářskoječný, bramborářsko-pšeničný a bramborářsko-lužní. Podloží je tvořeno biotitickou a silimanit-biotickou pararulou, půdotvorným substrátem jsou zvětraliny metamorfovaných hornin - ruly, granulity nebo svory (poměrně kyselý charakter), na kterém se vyvinuly hnědé půdy, středně těžké rankery a glejové půdy. Pacov spadá pod klimatický okrsek B5 (mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinný) průměrná roční teplota 6,8 C roční průměr srážek 657mm průměrná lednová teplota -3 C průměrná teplota ve vegetačním období (IV.-IX.) C začátek období s průměrnou denní teplotou vzduchu 0 C a vyšší konec období s průměrnou denní teplotou vzduchu 0 C a vyšší počet dnů v roce s teplotou vyšší než 0 C 280 dnů začátek období s průměrnou denní teplotou vzduchu 5 C a vyšší délka období s průměrnou denní teplotou vzduchu 5 C a vyšší 200 dnů počet mrazových dnů v roce 130 dnů absolutní teplotní minimum -34 C průměrná denní vlhkost vzduchu 77 % převládající směr větrů západní, jihozápadní. 4

6 4. CHARAKTERISTIKY ŘEŠENÝCH OBJEKTŮ 4.1. Jetřichovecká ulice VLASTNICKÉ VZTAHY 2583/10 Výměra: 4 m 2 K. ú.: Pacov Způsob využití: silnice Druh pozemku: ostatní plocha 901/8 Výměra: 9 107m 2 K. ú.: Pacov Druh pozemku: ostatní plocha nám.svobody320,pacov 894/106 Výměra: m 2 K. ú.: Pacov Způsob využití: ostatní komunikace Druh pozemku: ostatní plocha 901/6 Výměra: m 2 K. ú.: Pacov Druh pozemku: trvalý travní porost 908/1 Výměra: m 2 K. ú.: Pacov Druh pozemku: trvalý travní porost nám.svobody320,pacov 1002/2 Výměra: m 2 K. ú.: Pacov Druh pozemku: orná půda nám.svobody320,pacov SOUČASNÝ STAV Dubová oboustranná jednořadá alej (Quercus robur) měří téměř 450 metrů a na severozápadě města vede z intravilánu směrem na obec Jetřichovec. Jedná se o důležitý vegetační prvek, který v systému městské zeleně přebírá úlohu spojovacího koridoru mezi městem a volnou krajinou. Dále splňuje funkci orientačního, estetického, ekologického a izolačního prvku. V uplynulých pěti letech došlo k rekonstrukci kanalizace a chodníků v této lokalitě, což podstatně zasáhlo kořenový prostor dřevin. Je zapotřebí brát tuto informaci v patrnosti při následném ošetření dřevin NAVRHOVANÝ STAV Dřeviny budou ošetřeny, resp. vykáceny, na základě odborného posudku (viz Ostatní přílohy PACOV - POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU STROMŮ A NÁVRH OPATŘENÍ). K odstranění jsou navrženy stromy S 17 a S 40. Dub (S 40 Quercus robur) o průměru 3 cm je doporučen k odstranění z důvodu poškození kmínku. U drobné sakrální stavby budou vysazeny dva listnaté stromy domácího původu (lípa srdčitá Tilia cordata). Z důvodu zachování aleje jako významného krajinotvorného prvku jsou navrženy náhradní výsadby (16 jedinců druhu dub letní Quercus robur). Stromy je vhodné sázet v rozestupu min. 8 m. 5

7 ODHAD NÁKLADŮ NA REALIZACI Tab. 2: Odhad nákladů na realizaci Jetřichovecká ulice TYP ZÁSAHU ODSTRANĚNÍ DŘEVIN OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ VÝSADBA STROMŮ TRÁVNÍK OBNOVA TECHNICKÉ PRVKY celkem NÁKLADY BEZ DPH UZNATELNÉ NÁKLADY s DPH 6

8 4.2. Starodvorská ulice / Karmelitánská VLASTNICKÉ VZTAHY 2546/1 Výměra:8188 m 2 K. ú.:pacov Způsob využití:ostatní komunikace Druh pozemku:ostatní plocha 2567/2 Výměra: 3862 m 2 K. ú.:pacov Způsob využití:ostatní komunikace Druh pozemku:ostatní plocha st. 847 Výměra: 530 m 2 K. ú.: Pacov Druh pozemku:zastavěná plocha a nádvoří Budova na parcele: bez čp/če jiná st SOUČASNÝ STAV Smíšené listnaté, většinou oboustranné, stromořadí (520 metrů) v intravilánu města tvořené javory (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), lípami (Tilia cordata) a jasanem (Fraxinus excelsior) navazuje na zámecký park. Jedná se o historické stromořadí ( 1 ) zaznamenané již na mapách 1. vojenského mapování ( ). V minulém roce došlo k rekonstrukci budov a zdi po obvodu dvoru zámku, což podstatně zasáhlo kořenový prostor dřevin. Je zapotřebí brát tuto informaci v patrnosti při následném ošetření dřevin NAVRHOVANÝ STAV Dřeviny budou ošetřeny, resp. vykáceny na základě odborného posudku (viz Ostatní přílohy PACOV - POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU STROMŮ A NÁVRH OPATŘENÍ). K odstranění jsou navrženy následující stromy: 7, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 47, především z důvodu narušené statiky. 1 Nejedná se o konkrétní dřeviny, ale o konkrétní alej, která mohla být v minulosti již několikrát regenerována. 7

9 Vzhledem k historickému a kompozičnímu významu je důležité alej jako objekt zachovat a dosadit chybějící prvky. Zvoleným taxonem jsou lípa srdčitá Tilia cordata (2ks), javor klen Acer pseudoplatanus (1ks) a javor mléč Acer platanoides (1ks) ODHAD NÁKLADŮ NA REALIZACI Tab. 3: Odhad nákladů na realizaci Starodvorská ulice / Karmelitánská TYP ZÁSAHU ODSTRANĚNÍ DŘEVIN OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ VÝSADBA STROMŮ TRÁVNÍK OBNOVA TECHNICKÉ PRVKY celkem NÁKLADY BEZ DPH UZNATELNÉ NÁKLADY s DPH 8

10 4.3. Náměstí Svobody HISTORIE Liniové vegetační prvky v podobě stromořadí po obvodu náměstí byly vysázeny na přelomu 19. a 20. století (usuzováno dle historických fotografií, viz příloha Historické fotografie). Roku 2007 byla vypsaná urbanisticko-architektonická ideová jednokolová soutěž s tématem Náměstí v Pacově a fasáda objektu č.p. 321, předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu řešení náměstí v Pacově (dopravního napojení, dlažby, mobiliáře, zeleně, osvětlení apod.) a součástí požadovaného řešení byl návrh fasády budovy č.p. 321 (základní škola). Byli vyzváni tito účastníci: A-Detail, Svatošova 308, Tábor ing. arch. Ondřej Beneš, ing. arch. Martin Kraus, ing. arch. Lenka Včeláková MCA atelier, Dykova 1, Praha 1 ing. arch. Miroslav Cikán, ing. arch. Pavla Melková OK Plan Architect s, Na Závodí 631, Humpolec ing. arch. Luděk Rýzner. Vítězný návrh (A-detail) předkládá pohled na náměstí ve smyslu zvýraznění jeho jednoduchosti, s cílem vymezit ho nikoli přilehlými komunikacemi, ale důležitými věcnými vztahy plochy ke stávajícím dominantám VLASTNICKÉ VZTAHY 2567/1 Výměra: 8448 m 2 K. ú.:pacov Způsob využití:ostatní komunikace Druh pozemku:ostatní plocha LIMITY A REŽIMY OCHRANY Náměstí Svobody spadá do Městské památkové zóny vyhlášené r SOUČASNÝ STAV Hlohy zaujímají v organismu centra města poměrně důležitou ekologickou, estetickou a hygienickou funkci. Zásakový prostor v jejich bezprostředním okolí je uzpůsoben možnostem zadlážděné plochy. Na záhonu tvaru slzy před radnicí byla v roce 2007 skácena vzrostlá jedle a nahrazena výsadbou stříbrného smrku (S29) na opačném konci záhonu NAVRHOVANÝ STAV Dřeviny budou ošetřeny, resp. vykáceny, na základě odborného posudku. Doporučena je náhradní výsadba (konkrétně se jedná o hloh S28) hloh obecný Crataegus laevigata Paul s Scarlet. Je důležité definovat příčiny odumření stávajícího hlohu a vyvarovat se jim při výsadbě náhradní dřeviny. Odumírání bylo nejspíše způsobeno více stresovými faktory - malá výsadbová mísa, nedostatek závlahy, exhalace z aut, nedostatek živin, 9

11 mechanická poškození, chemické látky ze splachů aj. (Skoumal, 2010) Při výsadbě náhradního jedince je zapotřebí vyměnit substrát v celé výsadbové jámě ODHAD NÁKLADŮ NA REALIZACI Tab. 4: Odhad nákladů na realizaci Náměstí Svobody TYP ZÁSAHU ODSTRANĚNÍ DŘEVIN OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ VÝSADBA STROMŮ TRÁVNÍK OBNOVA TECHNICKÉ PRVKY celkem NÁKLADY BEZ DPH UZNATELNÉ NÁKLADY s DPH 10

12 4.4. Zámek HISTORIE První zmínka o ranně gotickém hradu s čtvercovým nádvořím pochází z konce 13. století. V období renesance dochází k úpravám hradu. Součástí komplexu byl zámek, poplužní dvůr, pivovar se sladovnou z roku 1528 a z roku 1550 štěpnice, chmelnice a obora. V polovině 17. století přechází zámek do vlastnictví pražských karmelitánů od Panny Marie Vítězné, dochází k přestavbě na klášter. Za zmínku stojí jistě fakt, že se na přestavbách po vzniklých požárech podílel i karmelitánský stavitel Kilián Ignác Dientzenhofer. Roku 1787 byl klášter zrušen nařízením Josefa II. V 90. letech 18. století dochází k rozprodávání majetku a následně i úpadku celého objektu. Po vystřídání několika majitelů se zámek (i park) dočkal nutných úprav a získal tak dnešní podobu ( majitelem rodina JUDr. A. Weisse). Roku 1945 byl celý komplex zkonfiskován a stal se majetkem státu. Do roku 1992 sloužil jako armádní prostor, kdy došlo k silné devastaci celého prostoru. Roku 1973 byly vykáceny asi let staré jírovce na Valech u zámku z důvodu špatného zdravotního stavu a možného ohrožení. Na jejich místě byli vysazeni noví jedinci, kteří však museli opět ustoupit VLASTNICKÉ VZTAHY 85 Výměra: 4120 m 2 K.ú.: Pacov Způsob využití: zeleň Druh pozemku: ostatní plocha LIMITY A REŽIMY OCHRANY Zámek je nemovitou kulturní památkou (3186/1) v městské památkové zóně společně s parkem (3186/2), zbytkem valů (3186/3), výklenkovou kapličkou v ohradní zdi (3186/4) a ohradní zdí zámeckého parku (3186/5) SOUČASNÝ STAV Nádvoří je v současné době společně s budovou zámku v rekonstrukci. Zeleň okolí zámku sestává z významného jedince převislého buku (S2 - Fagus sylvatica Pendula ) a borovice černé (S1 - Pinus nigra), z letitých i nově vysazených lip (Tilia cordata), keřové skupiny tisů (Taxus baccata) s půdopokryvnou a izolační funkcí a dvou převislých jasanů (S10, S11 - Fraxinus excelsior Pendula ) u pomníku ( Pomník padlých zahrnut jako nemovitá kulturní památka městské památkové zóny, č. 3222). Všechny vyjmenované dřeviny jsou velmi hodnotní jedinci nejen z historického, ale i z ekologického hlediska. Je třeba zohlednit současnou rekonstrukci zpevněných povrchů a budovy zámku, která má velký vliv na vitalitu dřevin NAVRHOVANÝ STAV Dřeviny budou ošetřeny, resp. vykáceny na základě odborného posudku (viz Ostatní přílohy PACOV - POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU STROMŮ A NÁVRH OPATŘENÍ). 11

13 Odstraněná lípa srdčitá (S6Tilia cordata) bude nahrazena výsadbou stejného taxonu. Odstraněný šácholan (K1 Magnolia x soulangeana) bude nahrazen stejným taxonem ODHAD NÁKLADŮ NA REALIZACI Tab. 5: Odhad nákladů na realizaci Zámek TYP ZÁSAHU ODSTRANĚNÍ DŘEVIN OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ VÝSADBA STROMŮ TRÁVNÍK OBNOVA TECHNICKÉ PRVKY celkem NÁKLADY BEZ DPH UZNATELNÉ NÁKLADY s DPH 12

14 4.5. Sokolovna, GyPa HISTORIE V 1. pol. 20. století existoval v Pacově tzv. okrašlovací spolek, který měl na starosti ošetřování zeleně a stromů ve městě. V roce 1937 byla v Sokolské ulici (dnes nejspíš ulice V. Plačka nebo Truhlářská) vykácena dubová alej, která stínila nově postaveným budovám (čili možná budově soudu nebo sokolovny). V červenci 2005 se v Pacově uskutečnila letní škola architektury pod názvem Architektura na 15. poledníku v rámci 6. ročníku festivalu Pacovský poledník. Studenti měli za úkol v rámci letní školy navrhnout urbanisticko-architektonické řešení centra města Pacova (prostor okolo gymnázia návaznost komunikací na autobusové nádraží, napojení na náměstí a obchodní dům, dostavba nárožní budovy, zeleň, odpočinková zóna, mobiliář, vodní prvek, dětské hřiště apod.) VLASTNICKÉ VZTAHY 2000/1 Výměra: 6781 m /3 Výměra: 687 m 2 K.ú.: Pacov K.ú.: Pacov Způsob využití: ostatní komunikace Způsob využití: zeleň Druh pozemku: ostatní plocha Druh pozemku: ostatní plocha SOUČASNÝ STAV Lípy (Tilia sp., S1 S8) v okolí gymnázia a sokolovny jsou již delší dobu udržovány tzv. řezem na hlavu. Zeleň v podobě vzrostlých listnatých stromů je v této části města velice důležitá z ekologického, estetického i hygienického hlediska NAVRHOVANÝ STAV Dřeviny budou ošetřeny na základě odborného posudku (viz Ostatní přílohy PACOV - POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU STROMŮ A NÁVRH OPATŘENÍ). Bude doporučen postup péče o dřeviny i v následujících letech ODHAD NÁKLADŮ NA REALIZACI Tab. 6: Odhad nákladů na realizaci Sokolovna, GyPa TYP ZÁSAHU ODSTRANĚNÍ DŘEVIN OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ VÝSADBA STROMŮ TRÁVNÍK OBNOVA TECHNICKÉ PRVKY celkem NÁKLADY BEZ DPH UZNATELNÉ NÁKLADY s DPH 13

15 4.6. Žižkova ulice - Bluetech VLASTNICKÉ VZTAHY 2498/20 Výměra: 215 m 2 K. ú.:pacov Způsob využití: silnice Druh pozemku:ostatní plocha SOUČASNÝ STAV Oboustrannou jednořadou alej (290 metrů) tvoří převážně topoly (Populus nigra Italica ) a duby (Quercus robur). Alej vychází z intravilánu města a spojuje jej s volnou krajinou. Jedná se o důležitý vegetační prvek, který v systému městské zeleně přebírá úlohu spojovacího koridoru s ekologickou a krajinotvornou funkcí. V podrostu se místy nachází invazní bylina mohutného vzrůstu křídlatka (Reynoutria sp.) NAVRHOVANÝ STAV Dřeviny budou vykáceny na základě odborného posudku (viz Ostatní přílohy PACOV - POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU STROMŮ A NÁVRH OPATŘENÍ). Z důvodu zhoršené provozní bezpečnosti je navrženo ke kácení topolové stromořadí (S1 S10). Na pozemku 2498/20 (vlastník: město Pacov) je navržena výsadba stromořadí dubu letního (Quercus robur, 10ks). Duby jsou sázeny od sebe ve vzdálenosti 10 m ODHAD NÁKLADŮ NA REALIZACI Tab. 7: Odhad nákladů na realizaci Žižkova ulice Bluetech TYP ZÁSAHU ODSTRANĚNÍ DŘEVIN OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ VÝSADBA STROMŮ TRÁVNÍK OBNOVA TECHNICKÉ PRVKY celkem NÁKLADY BEZ DPH UZNATELNÉ NÁKLADY s DPH 14

16 4.7. Truhlářská ulice HISTORIE VLASTNICKÉ VZTAHY st. 879 Výměra: 671 m 2 K.ú.: Pacov Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří Budova na parcele: bez čp/če tech. vyb 2359/1 Výměra:1240 m 2 K.ú.: Pacov Způsob využití: ostatní komunikace Druh pozemku: ostatní plocha SOUČASNÝ STAV Plocha zeleně se v Truhlářské ulici rozkládá na křižovatce cest, na poměrně frekventovaném pěším tahu z centra na sídliště. Jedná se o vzrostlé listnaté stromy (jasan, lípa, vrba), které tvoří parkově upravenou plochu veřejné zeleně. V této lokalitě se zároveň nachází pohotovostní zdroj vody pro zásahy požárních jednotek NAVRHOVANÝ STAV Dřeviny budou ošetřeny na základě odborného posudku (viz Ostatní přílohy PACOV - POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU STROMŮ A NÁVRH OPATŘENÍ) ODHAD NÁKLADŮ NA REALIZACI Tab. 8: Odhad nákladů na realizaci Truhlářská ulice TYP ZÁSAHU ODSTRANĚNÍ DŘEVIN OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ VÝSADBA STROMŮ TRÁVNÍK OBNOVA TECHNICKÉ PRVKY celkem NÁKLADY BEZ DPH UZNATELNÉ NÁKLADY s DPH 15

17 4.8. Nádražní ulice - trojúhelník VLASTNICKÉ VZTAHY 2014/1 Výměra: 1043 m 2 K.ú.: Pacov Způsob využití: zeleň Druh pozemku: ostatní plocha SOUČASNÝ STAV Zeleň ostrůvku trojúhelníkového tvaru je tvořena výsadbou 7 listnatých keřů (Philadelphus sp., Forsythia sp.) a jalovcem (Juniperus sp.). Keře jsou udržovány formou pravidelného řezu do tvarů, které nerespektují přirozený habitus taxonů. Nevhodný řez také radikálně snižuje vitalitu a tím i zdravotní stav keřů. Údržbu řeší město Pacov dodavatelskou formou NAVRHOVANÝ STAV Jednotlivé poškozené keře jsou navrženy k odstranění. V centrálním prostoru bude vysazen listnatý solitérní strom s podhlednou výškou (lípa srdčitá Tilia cordata, možnost volby kultivaru s nižším vzrůstem Tilia cordata Greenspire ) Doporučeno je založení lučního (květnatého) trávníku s nižšími náklady na následnou údržbu a s vyšší diverzitou v rámci systému zeleně (celková plocha trávníku 261 m 2 ) ODHAD NÁKLADŮ NA REALIZACI Tab. 9: Odhad nákladů na realizaci Nádražní ulice - trojúhelník TYP ZÁSAHU ODSTRANĚNÍ DŘEVIN OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ VÝSADBA STROMŮ TRÁVNÍK OBNOVA TECHNICKÉ PRVKY celkem NÁKLADY BEZ DPH UZNATELNÉ NÁKLADY s DPH 16

18 5. POPIS PROVÁDĚNÝCH AKTIVIT 2 Jednotlivé aktivity a podrobný popis zásahů realizovaných v rámci projektu je uveden v tabulce Popis zásahu dle ceníku AOPK ČR 2009, který je uveden v příloze Položkový rozpočet dle OPŽP Kácení a ošetření dřevin V období vegetačního klidu se odstraní navržené dřeviny i s pařezy (odfrézováním). Postup prací je podrobně zpracován v odborném posudku (viz Inventarizace dřevin, zdroj:1. PACOV - POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU STROMŮ A NÁVRH OPATŘENÍ od V. Skoumala (WISTERIA s.r.o.), 2010, aktualizace (červen 2012). Realizace pěstebních opatření proběhne již ve vegetačním období Výsadba stromů OCHRANNÁ PÁSMA Před zahájením realizace je nutné vytyčit inženýrské sítě. Výsadby (stromů) jsou řešeny v souladu s ochrannými pásmy (dále OP ) podzemního vedení inženýrských sítí (dle energetického zákona 458/2000 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích a souvisejících předpisů): O2 Telefonica podzemní vedení SEK 1,5 m e-on podzemní vedení NN 1 m podzemní vedení VN 3 m nadzemní vedení NN bez izolace 7 m s izolací závěsné kabelové vedení 2 m 1 m nadzemní vedení VN bez izolace 12 m s izolací 15 m STL plynovod * 2 m VODAK ** vodovodní řad 2,5 m kanalizační řad 2,5 m * u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu **( a - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m; b - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m; c - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m TECHNOLOGIE VÝSADBY STROMŮ Výsadba alejových stromů (obvod kmene cm, podchodná výška min. 2,5m). Je nutné zřídit kotvení na tři kůly, jutovou bandáž a v případě výsadeb na hranicích extravilánu a intrávilánu ochranu proti okusu zvěří (pletivo minimální výšky 1,5 m, nátěr proti okusu a ohryzu). V případě náhradních výsadeb je doporučena 50% výměna půdy. U vysazených dřevin bude ihned provedena zálivka a zamulčována stromová mísa. 2 Podrobně je popis prováděných aktivit uveden v samostatné příloze Technická zpráva (únor 2013) 17

19 5.3. Založení trávníku V lokalitě č.8 Nádražní ulice trojúhelník je doporučeno založit luční trávník na celé ploše. Po chemickém postřiku herbicidem dojde ke zrušení stávajícího vegetačního krytu, půda se mělce nakypří ( mm), budou provedeny jemné terénní úpravy, vyseto osivo, jemně zapraveno a poté bude povrch utužen a zavlažen. Zavlažování je zapotřebí zajistit v pravidelných intervalech minimálně do takového stavu, kdy je dosaženo tzv. vyrovnaného porostu (pokryvnost půdy v pokoseném stavu je přibližně 50% rostlinami požadované osevní směsi). Při kosení, především v prvním roce po výsevu, je nutné udržovat vyšší strniště tak, aby došlo k zesílení semenáčků bylin. Rozhodující je doba a výška sečí. V dalších letech se trávník seče poprvé až po odkvětu. 6. NÁVRH ETAPIZACE Návrh etapizace realizace jednotlivých aktivit: Období jaro-léto 2013 (vegetační období) podzim - zima 2013 (od 1.10.) podzim 2013 Prováděná aktivita Ošetření dřevin, v kritických případech na povolení orgánu ochrany přírody odstranění dřevin; obnova trávníku (lokalita Nádražní ul. trojúhelník, do září 2013) odstranění dřevin 1. etapa výsadby 7. NÁVRH NÁSLEDNÉ ÚDRŽBY 3 Ochrana stromů proti poškození (okus zvěří, vandalismus, atd.) Vyvětvování koruny na podchodnou výšku. U stromů je v opodstatněných případech (u cest) nutné provést vyzvednutí koruny nejméně do 2,5 m tak, aby stromy v pozdějším věku nebránily provozu. Řez bude prováděn každoročně, až do doby dosažení podchodné výšky. Odstraňování prorůstání nežádoucích podnoží a obrůstání kmínků výmladky. V případě potřeby je vhodné v pozdějších letech po výsadbě provést opravný řez. Kontroly, opravy a následné odstranění kotvení (cca po 5letech po ujmutí stromů na stanovišti) Údržba travnatých ploch spočívá v pravidelném kosení závislém na počasí. Počet opakování jednotlivých sečí je minimálně 2krát ročně. 3 Podrobně je návrh následné údržby zpracován v samostatné příloze Technická zpráva (únor 2013) 18

20 8. ODHAD NÁKLADŮ NA REALIZACI Tab. 10: Uznatelné náklady (celkem) TYP nákladu ODSTRANĚNÍ DŘEVIN OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ VÝSADBA STROMŮ TRÁVNÍK OBNOVA TECHNICKÉ PRVKY PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA TECHNICKÝ A AUTORSKÝ DOZOR UZNATELNÉ NÁKLADY - CELKEM NÁKLADY UZNATELNÉ NÁKLADY s DPH BEZ DPH celkem Tab. 11: uznatelné náklady realizace ETAPIZACE 2013 celkem UZNATELNÉ NÁKLADY - REALIZACE VEGETAČNÍ UZNATELNÉ NÁKLADY s DPH ÚPRAVY Tab. 12: uznatelné náklady realizace položka celkem realizace (vč. obnovy trávníku) celkem bez DPH celkem s DPH 21% Kč 19

21 9. ZÁVĚR Podrobná projektová dokumentace slouží především jako podklad pro žádost do OPŽP a bezprostředně navazuje a vychází z aktualizace (červen 2012) odborného posudku PACOV - POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU STROMŮ A NÁVRH OPATŘENÍ od V. Skoumala (WISTERIA s.r.o.), 2010, aktualizace z července 2012 uvedena v příloze Inventarizace dřevin. Regenerace vybraných lokalit v intravilánu města Pacova významně přispěje ke zlepšení funkce veřejné zeleně. Dojde ke zvýšení bezpečnosti vzrostlých dřevin na vybraných lokalitách. Doporučené postupy údržby stávající i navrhované vegetace zajistí udržitelnost ploch a atraktivitu z estetického i užitného hlediska. Zpestřením druhového složení se zvýší především dynamika proměn vegetace v průběhu roku a zároveň přitažlivost ploch pro drobné živočichy urbanizovaného prostředí. Liniové vegetační prvky na hranici intravilánu a extravilánu jsou dominantními prvky s orientační, hygienickou, ekologickou estetickou funkcí, které je vhodné nejen udržovat, ale i obnovovat pro příští generace. Na první pohled nevýrazné plochy zeleně v intravilánu, jako jsou křižovatky cest, krátká stromořadí nebo jen solitérní dřeviny jsou neméně důležité. Proto je zapotřebí se o veškerou zeleň pečlivě starat a vážit si jí. 10. DOPORUČENÉ KONTAKTY 1. Dendrologický průzkum: Skoumal Vladislav, WISTERIA s.r.o., České Budějovice, SEZNAM PŘÍLOH a) Technická zpráva b) Inventarizace dřevin tabulková příloha c) Položkový rozpočet dle OPŽP d) Mapové přílohy: 1. Vymezená území v rámci širších vztahů 2. Návrh: dřeviny k odstranění dle Skoumal 2010 (měřítka dle řeš. území), náhradní výsadby 20

22 12. OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŘEŠENÉ OBJEKTY ZADAVATEL ZPRACOVATEL STUPEŇ DOKUMENTACE AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 2 2. ÚVOD 3 3. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 4 4. CHARAKTERISTIKY ŘEŠENÝCH OBJEKTŮ JETŘICHOVECKÁ ULICE VLASTNICKÉ VZTAHY SOUČASNÝ STAV NAVRHOVANÝ STAV ODHAD NÁKLADŮ NA REALIZACI STARODVORSKÁ ULICE / KARMELITÁNSKÁ VLASTNICKÉ VZTAHY SOUČASNÝ STAV NAVRHOVANÝ STAV ODHAD NÁKLADŮ NA REALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY HISTORIE VLASTNICKÉ VZTAHY LIMITY A REŽIMY OCHRANY SOUČASNÝ STAV NAVRHOVANÝ STAV ODHAD NÁKLADŮ NA REALIZACI ZÁMEK HISTORIE VLASTNICKÉ VZTAHY LIMITY A REŽIMY OCHRANY SOUČASNÝ STAV NAVRHOVANÝ STAV ODHAD NÁKLADŮ NA REALIZACI SOKOLOVNA, GYPA HISTORIE VLASTNICKÉ VZTAHY SOUČASNÝ STAV NAVRHOVANÝ STAV ODHAD NÁKLADŮ NA REALIZACI ŽIŽKOVA ULICE - BLUETECH VLASTNICKÉ VZTAHY SOUČASNÝ STAV 14 21

23 NAVRHOVANÝ STAV ODHAD NÁKLADŮ NA REALIZACI TRUHLÁŘSKÁ ULICE HISTORIE VLASTNICKÉ VZTAHY SOUČASNÝ STAV NAVRHOVANÝ STAV ODHAD NÁKLADŮ NA REALIZACI NÁDRAŽNÍ ULICE - TROJÚHELNÍK VLASTNICKÉ VZTAHY SOUČASNÝ STAV NAVRHOVANÝ STAV ODHAD NÁKLADŮ NA REALIZACI POPIS PROVÁDĚNÝCH AKTIVIT KÁCENÍ A OŠETŘENÍ DŘEVIN VÝSADBA STROMŮ OCHRANNÁ PÁSMA TECHNOLOGIE VÝSADBY STROMŮ ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU NÁVRH ETAPIZACE NÁVRH NÁSLEDNÉ ÚDRŽBY ODHAD NÁKLADŮ NA REALIZACI ZÁVĚR DOPORUČENÉ KONTAKTY SEZNAM PŘÍLOH OBSAH 21 22

VÝSADBY DŘEVIN V MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ

VÝSADBY DŘEVIN V MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ VÝSADBY DŘEVIN V MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ textová zpráva technická zpráva k projektové dokumentaci Zpracovala: Mgr. Lucie Brázdová / květen 2011 Změny zpracovala: Ing. Daniela Vítovská / únor 2013 Výsadby

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM PŘÍLOH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 B VÝKRESY B0 ŠIRŠÍ VZTAHY B1 SOUČASNÝ STAV A KÁCENÍ B2 SITUACE KOORDINAČNÍ M1:250 B4 NÁVRH HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/2 M1: 200 C

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň Dřeviny Širší stupeň Bučin tj. vyšších středních poloh Pozn.: Do širšího stupně bučin v přírodě zasahují dřeviny nižších poloh i druhy smrčin, uvedené v dalších souborech. V tomto souboru jsou uvedeny

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Areál Rezidence Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Barbora Eismanová Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Kubecová Ing. Ivan Marek Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících

Více

OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTICE, CHOTĚŠOV, NEMILKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ

OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTICE, CHOTĚŠOV, NEMILKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. zadávací dokumentace zakázky: OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A NTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTCE, CHOTĚŠOV, NEMLKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ Mgr. Vladimír

Více

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ SADOVNICKÁ HODNOTA DEVIN JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ DENDROLOGICKÝ PRZKUM, NÁVRH PSTEBNÍCH OPATENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici Obnova sídlištní zeleně v Bystřici ČERVEN 2017 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Lokalizace území... 3 3. Popis a posouzení současného stavu (dendrologický průzkum)... 4 3.1 Popis stávajícího stavu

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZHODNOCENÍ LOKALITY POPIS PROVÁDĚNÝCH AKTIVIT STRUČNÝ POPIS PROVÁDĚNÍ AKTIVIT... 9

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZHODNOCENÍ LOKALITY POPIS PROVÁDĚNÝCH AKTIVIT STRUČNÝ POPIS PROVÁDĚNÍ AKTIVIT... 9 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. ŘEŠENÉ OBJEKTY... 3 1.2. ZADAVATEL... 3 1.3. ZPRACOVATEL... 3 2. ZHODNOCENÍ LOKALITY... 4 2.1. SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A OCHRANNÁ PÁSMA... 4 2.2. ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Dílo: Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Stupeň dokumentace: Realizační,

Více

Znalecký posudek č.399-1/13

Znalecký posudek č.399-1/13 Dr. Ing. Miroslav Kubů, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, ekonomická odvětví různá Znalecký posudek č.399-1/13 o hodnotě mýtní výtěže ze stromů určených k odstranění na vybraných lokalitách

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa IČ:260428 oddělení technické správy majetku nám. T.G. Masaryka 1 470 36 Česká Lípa Váš

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Katalog památných stromů Ostravska

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Katalog památných stromů Ostravska UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Lenka PAVELKOVÁ Katalog památných stromů Ostravska Olomouc 2008 Seznam památných stromů 1 Dub v Heřmanicích... 4 2 Jinan u brány Slezskoostravského

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

Zkrácená verze schváleného projektu

Zkrácená verze schváleného projektu Program rozvoje venkova OSA IV. LEADER Zkrácená verze schváleného projektu Rekonstrukce zeleně u KD Třebelovice 7.Výzva MAS Jemnicko Fiche č.5 Krásnější vesnice Třebelovice 2010 Obsah 1 Název projektu...

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Přístup k informacím... 5 2.1.1 Rejstřík uznaných zdrojů

Více

Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111 04 266

Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111 04 266 Příloha č. 3 Operační program Životní prostředí, výzva č. 27 Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov Odbor rozvoje a životního prostředí Orgán ochrany přírody nám.míru 1 pošt.přihrádka 18 407 77 ŠLUKNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 06.11.2017 Naše zn.: ORŽP/9556/2017/1505/2017/nab Vyřizuje: Božena Naňáková

Více

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Investiční záměr Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Předkladatel: Město Polná Husovo náměstí 31 588 13 Polná Zpracoval: Mgr. Tomáš Obořil Investiční záměr Název akce: Rekultivace skládky S-003 Polná

Více

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu... 5 2.1.1 Zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný...

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 698/04/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 698/04/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698/04/16 o ceně nemovitosti - pozemků uvedených na LV č.369 a č.511 v k.ú.načešice a pozemků uvedených na LV č.187, č.346 a č.375 v k.ú.kostelec u Heřmanova Městce Objednavatel znaleckého

Více

8. Klasifikace druhu veřejné zakázky: 9. Předpokládaná hodnota zakázky: 10. Specifikace předmětu veřejné zakázky

8. Klasifikace druhu veřejné zakázky: 9. Předpokládaná hodnota zakázky: 10. Specifikace předmětu veřejné zakázky Zadávací dokumentace V rámci výběrového řízení pod názvem Vytvoření obecního parku v Dubu nad Moravou 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Sídlo: IČ: Právní forma: Statutární zástupce zadavatele:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektant : Zodpovědný projektant : Zhotovitel : Vypracoval : Hlavní projektant : Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL MěÚ : Tachov Kraj : Plzeňský Datum : 11/2015 Stavebník : Přimda, náměstí

Více

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Současný stav : V současné době je zeleň v parku málo zastoupena, plocha parku je víceméně v pořádku, ale vzrostlé zeleně je zde velký nedostatek.

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Tento projekt je spolufinancován Evropskou unii Evropským fondem pro regionalní rozvoj a Statním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná

Více

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1.

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

1/7 INVENTARIZACE DŘEVIN NÁVRHOVÁ PŘÍLOHA K SK. M 1: m SADOVNICKÁ HODNOTA - JEDNOTLIVĚ HODNOCENÉ STROMY

1/7 INVENTARIZACE DŘEVIN NÁVRHOVÁ PŘÍLOHA K SK. M 1: m SADOVNICKÁ HODNOTA - JEDNOTLIVĚ HODNOCENÉ STROMY 1/7 INVENTARIZACE DŘEVIN 429 S POŘADOVÉ ČÍSLO JEDINCE (podrobné informace viz.tabulková příloha Inventarizace dřevin - Smetanovy sady v Jeseníku) SOLITERNÍ EŘ SUPNA EŘŮ CELOVÝ POTENCIÁL - SUPINA EŘŮ SADOVNICÁ

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) km 13,000-42,000 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD "PIVOVAR"... věřte, že se vám vrátí

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD PIVOVAR... věřte, že se vám vrátí LOKALITA 3 PIVOVAR OBSAH A. ANALYTICKÁ A IDEOVÁ ČÁST - textová a výkresová část A.1 TEXTOVÁ ČÁST A.2 ŠIRŠÍ VZTAHY, HISTORIE A ÚP A.3 MAJETKOVÉ VZTAHY - STAV A.4 MAJETKOVÉ VZTAHY - NÁVRH A.5 LIMITY VYUŽITÍ

Více

část první úvodní ustanovení

část první úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2002 o závazných částech novely územního plánu sídelního útvaru Strakonice a veřejně prospěšných stavbách Zastupitelstvo města Strakonic schválilo dne 18.

Více

VÝSADBY DŘEVIN V K.Ú. CETORAZ

VÝSADBY DŘEVIN V K.Ú. CETORAZ VÝSADBY DŘEVIN V K.Ú. CETORAZ textová zpráva Zpracovala: Mgr. Lucie Brázdová červen 2011 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. Řešené lokality Kraj (NUTS III): Vysočina Okres (NUTS IV): Pelhřimov Katastrální území:

Více

Úvod k lesním ekosystémům

Úvod k lesním ekosystémům Úvod k lesním ekosystémům Lesní ekosystémy jsou nejdůležitějšími klimaxovými ekosystémy pro oblast střední Evropy, která leží v zóně temperátního širokolistého lesa. Této zóně se vymykají malé plochy jehličnatého

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU EŠ k.ú. Eš ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 Náměstí Svobody 1 395 01 Pacov

Více

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova VESELÝ SVĚT PRO ZVÍDAVÉ DĚTI Objednatel: Vypracovala: Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 IČ: 00288560 Ing. Hana Prášilíková Stiborova 37, Olomouc, 77900 IČ: 74222820 Místo: ZŠ a MŠ

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název veřejné zakázky Revitalizace zeleně a stromořadí v obci Těchobuz Zhotovitel Část veřejné zakázky Část 1 - Revitalizace zeleně v obci Těchobuz

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE ZMĚNA č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE 1 Obsah: Lokalita č.1....3 Lokalita č.2 5 Lokalita č.3....6 Lokalita č.4....8 Lokalita č.5..10 Lokalita č.6.. 11 Lokalita č.7..13 Lokalita č.8..14 2

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Silnice I/34 stavba Božejov Ondøejov Pelhøimov Pelhøimov, západní obchvat (výhled) Pelhøimov infografika S34-Bozejov-Ondrejov-Pelhrimov-131111 køižovatka TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Myslotín Ondøejov III/11252

Více

OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA

OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. TŮNĚ 4.1. PRŮVODNÍ ZPRAVA 4.2. SOUHRNÁ TECHNICKÁ

Více

VÝSADBA ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY U VYSOČAN

VÝSADBA ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY U VYSOČAN VÝSADBA ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY U VYSOČAN DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Mgr. Vladimír Ledvina Komplexní služby pro zahradu, park a krajinu Tyršova 359, 34101 Horažďovice Mobil: +420 774 499 570 Email:

Více