Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy"

Transkript

1 Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 - krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS (DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY) Název stavby: Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy Investor: Obec Nové Heřminovy, Nové Heřminovy 122, Bruntál 1 Zhotovitel: ing. Petr Ondruška, Dubnická dílna, ateliér krajinářské architektury Lichnov-Dubnice 35, Krnov Člen ČKA vedený pod číslem je držitelem autorizace pro obor Krajinářská architektura Stupeň: DZS Datum: červen 2015

2 Obsah D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu... 3 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení NORMY A PŘEDPISY ZAHRADNICKÉ PRÁCE ZPŮSOB VÝSADBY POŽADAVKY NA POMOCNÉ MATERIÁLY PRO VÝSADBU VÝSADBA SOLITÉRNÍCH KEŘŮ VÝSADBA OVOCNÝCH KEŘŮ A KEŘOVÝCH RŮŽÍ VÝSADBA STROMŮ KVALITATIVNÍ PARAMETRY VÝPĚSTKŮ ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU DOKONČOVACÍ PÉČE PODMÍNKY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA ROZVOJOVÁ PÉČE O VÝSADBY ROSTLIN Ing. Petr Ondruška,, Lichnov-Dubnice 35, Krnov, tel Stránka 2

3 D Dokumentace objektů D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Projekt veřejného prostranství na pozemcích obce Nové Heřminovy se nacházejí v blízkosti historické kapličky. Toto místo je místními i návštěvníky už dnes velmi oblíbené a navštěvované. Širším záměrem Obecního úřadu je zde vytvořit místo k setkávání občanů a instalovat zde herní prvky pro děti. Volná plocha navazuje na místní komunikaci a prostor u kapličky. V minulosti zde bývala ovocná zahrada. Z těchto stromů zde zůstalo 5ks, které budou součástí nové úpravy místa. Bývalá zahrada se nachází mezi místní komunikaci a silnicí 1. Tř. Krnov-Bruntál. Silnice prochází cca 2-3m nad plochou, která bude upravena. Místní komunikace se nachází cca 1,5m nad plochou zahrady. Sadové úpravy, které jsou předmětem tohoto projektu, jsou tak jen částí prací, které je nutné realizovat. Dalšími úpravami budou: 1. instalace dětských prvků 2. vytvoření mlatového chodníčku a dlážděné plochy pro posezení 3. stavba dřevěného plotu k oddělení jednotlivých částí Sadové úpravy, které jsou součástí tohoto projektu, obsahují: A) Optické odclonění silnice 1.třídy Krnov-Bruntál (zvukové odclonění není bez technických prvků možné). B) Kompoziční rozčlenění volného prostoru tak, aby prostor u kapličky byl oddělen od herních prvků a současně vhodně dotvořil místo pro setkávání lidí. C) Vytvoření tvořivého a typicky venkovského prostředí pro dětské hry. ad A) Optické odclonění silnice 1.třídy Krnov-Bruntál Místo pro odclonění se nachází v patě svahu na okraji pozemku. V tomto místě jsou dobré vláhové poměry a dochází zde k zasakování vody ze svahu cesty i ze zahrady. Výsadba se přizpůsobuje těmto přírodním podmínkám. Bude provedena vícepatrová výsadba keřů a stromů. Nižší keřové patro vytvoří 2ks svídy krvavé, 4ks bezu černého a dvě řady vrby košíkářské (25ks). Z rostlin vrby košíkářské bude vytvořen přírodní tunel (po zakořenění a nárůstu budou větve nahoře vzájemně spojeny. Tím dojde k dalšímu zahuštění keřového patra, ale současně zde bude možné tunel využívat k hrám dětí. Vyšší stromové patro tvoří 4ks vrby bílé. Tyto dřeviny budou udržovány tak, aby vytvořily dobře opláštěnou korunu. Stromy mohou být v budoucnu udržovány husté a nižšího vzrůstu opakovaným řezem. ad B) Kompoziční rozčlenění volného prostoru tak, aby prostor u kapličky byl oddělen od herních prvků a současně vhodně dotvořil místo pro setkávání lidí. Stránka 3 Ing. Petr Ondruška,, Lichnov-Dubnice 35, Krnov, tel

4 Prostor kolem kapličky bude upraven výsadbou vzrostlých stromů. Jsou navrženy 2ks jírovce červené a 1ks méně vzrůstný kultivar lípy srdčité (cv. Greenspire). Dále budou u kapličky ou vysazeny keře 1ks lísky červené, 4ks šeříku (fialová barva) a 1ks tavoly kalinolisté (tm.červený list) a sadové keřové růže. V budoucnu zde vznikne dlážděná plocha s přístupem po mlatovém chodníku od vstupu ke kapličce. Volný prostor bude doplněn o výsadbu keřových růží a 1 keře tamarišku (na svahu k místní komunikaci) a několika většími keři (kalina obecná sněhová koule a kolkwitzie líbezná). V rámci stavebních úprav zde bude umístěna houpačka pro děti. Prostor bude od zahrady oddělen nižším dřevěným plotem (betonové sloupky, laťková výplň). Vstup bude na dvou místech. Tím dojde k dobrému vymezení herních a odpočivných ploch a současně plot vytvoří vhodný venkovský rámec. ad C) Vytvoření tvořivého a typicky venkovského prostředí pro dětské hry. Bývalá zahrada bude upravena jako dětské hřiště. Plocha bude doplněna o herní prvky (lezecká stěna, domek se skluzavkou a houpačkami, opičí lanová dráha, kladina a vahadlová houpačka). Herní prvky budou rozmístěny tak, aby mezi nimi bylo možné vysázet ovocné stromy, které doplní nabídku pro hru dětí o venkovské a přírodní prvky. K tomu mohou sloužit vrbový tunel, jedlé plody (rybíz, jabloň, hrušky, jedlé jeřabiny, třešně, mirabelky). Na celé ploše dojde k regeneraci trávníku a jemnému urovnání terénu. Projekt udává závazné technologické a kvalitativní parametry montážních prací a dodávek materiálu, které je nutné dodržet, aby byly splněny záruční podmínky díla. Projekt je určen k výběrovému řízení na zhotovitele díla a obsahuje: výsadbový a vytyčovací plán rostlin na podkladě geodetického zamření polohopisu a výškopisu jednoznačnou specifikaci rostlinného a pomocného materiálu k realizaci díla výkaz výměr s předpokládaným rozsahem montážních prací rámcový plán následné péče po dobu 3 let Podkladem pro zpracování projektu bylo geodetické zaměření výškopisu a polohopisu. Návrh vychází ze zjištěného stavu a dostupných informací o přírodních podmínkách na stanovišti. Navržené taxony splňují požadavky na mrazuvzdornost, zjištěné přírodní podmínky i architektonické požadavky, které vyplynuly z provedených průzkumů a konzultací s investorem na zadání. Rostliny budou po výsadbě dobře zality, fixovány proti vývratu, chráněny proti nadměrnému suchu, dobře hnojeny a tvarovány řezem tak, aby byla vytvořena pevná a stabilní koruna a kmen. 1. NORMY A PŘEDPISY Stavba bude provedena v souladu s projektem za dodržení všech platných norem a nařízení. Jsou to např. tyto oborové ČSN: ČSN DIN Sadovnictví a krajinářství - Práce s půdou ( ) ČSN DIN Sadovnictví a krajinářství - Výsadby rostlin ( ) ČSN DIN Sadovnictví a krajinářství Rozvojová a udržovací péče o rostliny ( ) ČSN DIN Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení ČSN Průmyslové komposty Ing. Petr Ondruška,, Lichnov-Dubnice 35, Krnov, tel Stránka 4

5 ČSN ČSN Průmyslová hnojiva. Základní pojmy, rozdělení a nejdůležitější vlastnosti Technologie vegetačních úprav v krajině Trávníky a jejich zakládání Při realizaci budou dodrženy platné předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 2. ZAHRADNICKÉ PRÁCE Veškeré vegetační úpravy musí probíhat v koordinaci s aktuálními inženýrskými sítěmi. Je nezbytné, aby byly před započetím prací podzemní sítě přesně vytyčeny a respektovány jejich ochranná pásma. Kóty uvedené ve výkresech je nutné považovat za orientační údaj. Rozmístění dřevin bude provedeno projektantem před plánovanou výsadbou s ohledem na aktuální stav okolních dřevin a stavebních prvků. Pokud by se ukázalo, že některé práce a úpravy není z vážných důvodů možné provést, bude po dohodě s projektantem a zástupcem investora rozhodnuto o jejich změně. Před provedením výsadby bude upraven terén pro založení parkového trávníku. Bude provedena plošná úprava terénu a vyrovnány menší prohloubeniny a nerovnosti. Parkový trávník bude založen na ploše 1300m2. Všechny dřeviny budou chráněny proti mechanickému poškození samonosnou kovovou konstrukcí (svařované pletivo), celková výška 1m. Menší keře budou dodány a vysazeny v nádobách (kontejnerech) o přiměřeném objemu, případně prostokořenné. Stromy a větší keře budou dodány a vysazeny s balem ZPŮSOB VÝSADBY Výsadbová jáma se vykope zpravidla ručně, nebo menší technikou. Má válcovitý nebo kubický tvar Velikost výsadbové jámy musí odpovídat normě ČSN DIN Sadovnictví a krajinářství Výsadbová jáma je nejméně 1,5 krát větší než kořenový bal dřeviny Před výsadbou stromů je nutné nejprve provést kontrolu propustnosti jam. Ta se provede zaplavením vodou v množství cca ¼ objemu výsadbové jámy (1. dávka vody) viz kap. Zálivka. Před výsadbou je vhodné podložit kořenový bal štěrkovitou zeminou a ručně provést její zhutnění. Rostlinu je vhodné při výsadbě mírně vyvýšit (cca 50mm) nad okolní terén. Zeminu, která se ukládá kolem kořenového balu, je nutné ručně přiměřeně hutnit. ZEMINA PRO VÝSADBU U rostlin s baly je nutno při výsadbě rozvázat uzly obalového materiálu na vrchní straně balu a uvolnit úvazek na kořenovém krčku. Drátěný obal bude pouze rozstřižen a uvolněn u kořenového krčku. Zpevňující látka bude ponechána, ale musí být rovněž od kořenového krčku shrnuta, aby nezabraňovala přístupu vody. Organické látky se nesmí zapravovat do hloubky více než 40 cm, aby rozkladem těchto látek nemohly vznikat žádné odpadní produkty, poškozující rostliny. HLOUBKA VÝSADBY Stránka 5 Ing. Petr Ondruška,, Lichnov-Dubnice 35, Krnov, tel

6 Hloubka výsadby se musí přizpůsobit druhu rostlin. Zpravidla se rostliny sázejí tak hluboko, jak rostly na předchozím stanovišti. ZÁLIVKA provádí se nepitnou vodou. Celková dávka je 1/2 celkového objemu výsadbové jámy a rozloží se do 2 dávek. 1. dávka se provede po vykopání výsadbové jámy (1/4 objemu výsadbové jámy). 2. dávka se provede po výsadbě, po vytvoření zálivkové mísy (1/4 objemu výsadbové jámy). 2. zálivka se musí po výsadbě provádět pomalu, aby voda stačila vsakovat do půdy. Dřevina musí být před 2. zálivkou v jámě fixována. Upevnění stromu Stromy budou po výsadbě stabilizovány 3 dřevěnými kůly, které se upevní zešikma tak, aby se směrem vzhůru zužovaly. U horního okraje budou kůly spojeny vodorovnými příčkami. Strom bude k této konstrukci připevněn v horní části kmene širokou páskou, která nepoškozuje kmen. Páska bude připevněna ke každému z kůlu. Páska musí umožňovat mírný pohyb kmene do stran. Při tom ale nesmí dojít k poškození kmene o ochrannou konstrukci. Kůly se upevňují do dna výsadbové jámy nebo mimo ní tak, aby dobře fixovaly dřevinu, ale nepoškodily jí. ÚPRAVA VÝSADBOVÉHO PROSTORU Výsadbový prostor je nutné po výsadbě upravit. Okraj plochy je mírně vyvýšen nad okolní terén a vytváří ZEMINOVOU ZÁLIVKOVOU MÍSU slouží k zálivce stromu Mísa je vysoká nejméně 100mm a musí se udržovat po celou dobu "Rozvojové péče". Zálivková mísa bývá z pravidla kruhová. Zálivková mísa bude mulčována vrstvou mulče (80mm). Po výsadbě se provede zálivka vodou (2. dávka) 2. zálivka se musí po výsadbě provádět pomalu, aby voda stačila vsakovat do půdy. Dřevina musí být před zálivkou v jámě fixována. ZÁSADY MANIPULACE S ROSTLINAMI Na staveništi nesmí dojít k poškození rostlin, např. při přepravě, skladování, v zakládce ani při výsadbě. Je nutno je také chránit před vyschnutím, přehřátím a účinky mrazu. Přeprava rostlin Rostliny je nutno přepravovat tak, aby se zabránilo poškození, např. vyschnutím nebo neodborným uskladněním. Uskladnění na staveništi Rostliny musí být vysázeny ihned po dodání. Není-li to možné, mohou být rostliny na dobu 48 hodin přechodně uskladněny. Během této doby je nutno chránit rostliny jednoduchými opatřeními, (např. zvlhčováním, přikrýváním) tak, aby bylo vyloučeno poškození vyschnutím, mrazem, větrem nebo přehřátím. Následná ochranná opatření Jestliže skladovací doba překročí 48 hodin, musí se provádět opatření podle předchozího doporučení, popř. jejích provádění zintenzívnit. Pokud tato opatření nestačí, musí se rostliny založit nebo zaškolkovat. Rozsah opatření se stanoví s ohledem na povětrnostní podmínky, termín výsadby, druh přepravních obalů, typ výpěstků (prostokořenné, s balem, v kontejnerech, apod.). Ing. Petr Ondruška,, Lichnov-Dubnice 35, Krnov, tel Stránka 6

7 2.2. POŽADAVKY NA POMOCNÉ MATERIÁLY PRO VÝSADBU Kůly a materiál pro upevnění dřeviny Kůly musí být frézované. Jejich životnost musí být minimálně 2 roky. Je nutné, aby vydržely kotvit dřevinu po dobu 5 let. DŘEVĚNÝ KŮL - tlakově impregnovaná frézovaná kulatina se špicí - průměr 0,06m, délka 2,5m. Součástí dodávky a montáže jsou také vodorovné příčky (půlkulaté, průměr 0,05m) a spojovací materiál. Upevňovací materiály musí mít životnost minimálně 2 roky. Budou pravidelně kontrolovány a dle potřeby budou vyměněny. Mulčovací materiál MULČ - je tvořený mletou nebo drcenou kůrou z jehličnatých stromů. Materiál musí být částečně fermentovaný, rovnoměrně drcený a bez příměsi pevných látek. Nesmí obsahovat větší kusy dřeva. Dodává se v přirozeně vlhkém stavu. Schopnost potlačovat jednoleté plevely je při tloušťce 100mm 2-3 roky. Mulč musí být biologicky rozložitelný, hygienicky nezávadný. Musí být pro vodu a vzduch propustný a nesmí poškozovat mulčované rostliny. Životnost mulče je min. 2 roky. Tloušťka, počet vrstev a způsob uložení a upevnění mulče je dána projektem. Zúrodnitelné zeminy a umělé substráty Zemina musí být schopna biologického oživení a může obsahovat ornici. Obsah půdních živočichů není na závadu. Zemina musí být přiměřeně propustná a musí mít schopnost dostatečně poutat vodu. Umělé substráty musí odpovídat příslušné ČSN Průmyslové komposty. Hnojiva, pesticidy a další chemické přípravky a ochranné látky HNOJENÍ - provádí se pomalu působícím kombinovaným hnojivem. Hnojivo se aplikuje dle návodu výrobce, jednorázově. Dávka hnojiva je dána projektem. Veškeré umělé látky pro výživu a ochranu rostlin musí být používány v souladu s platnými hygienickými předpisy a dle návodu výrobce. Seznam látek, které budou v realizaci používány, musí zhotovitel předem nechat schválit u příslušného Hygienického ústavu a stanovit technologii jejich použití. Přípravky a jejich použité musí být v souladu s ČSN Průmyslová hnojiva. Základní pojmy, rozdělení a nejdůležitější vlastnosti. Voda pro zálivku Zálivka se provádí se nepitnou vodou, která je použitelná pro průmyslové využití VÝSADBA SOLITÉRNÍCH KEŘŮ Výsadba bude provedena do předem připravených jam (průměr 500/500mm, hloubka 400mm) se 100% výměnou zeminy za ornici. Umístění výsadby bude vytýčeno dle výkresu. Výkop jam bude proveden ručně s velkou opatrností, aby nedošlo k narušení stávajících inženýrských sítí. Ty musejí být vytýčeny před zahájením všech zemních prací. Doporučuje se provést zkoušku propustnosti zalitím jámy vodou. V případě, že voda neodteče do 3 dnů, je třeba provést dodatečná opatření. Keře budou fixovány proti vyvrácení 1 šikmým kůlem, ke kterému budou uvázány hlavní větve keře širokým úvazkem. Pro zálivku bude zřízena zeminová zálivková mísa, která bude také zamulčována drcenou kůrou o tl. 80mm 2.4. VÝSADBA OVOCNÝCH KEŘŮ A KEŘOVÝCH RŮŽÍ Stránka 7 Ing. Petr Ondruška,, Lichnov-Dubnice 35, Krnov, tel

8 Výsadba bude provedena do předem připravených jam (průměr 300/300mm, hloubka 200mm) se 100% výměnou zeminy za ornici. Umístění výsadby bude vytýčeno dle výkresu. Výkop jam bude proveden ručně s velkou opatrností, aby nedošlo k narušení stávajících inženýrských sítí. Ty musejí být vytýčeny před zahájením všech zemních prací. Doporučuje se provést zkoušku propustnosti zalitím jámy vodou. V případě, že voda neodteče do 3 dnů, je třeba provést dodatečná opatření. Pro zálivku bude zřízena zeminová zálivková mísa, která bude také zamulčována drcenou kůrou o tl. 80mm VÝSADBA STROMŮ Stromy budou vysazeny do předem připravených výsadbových jam (průměr 800mm, hloubka 600mm). Bude provedena 50% výměna zeminy, která bude uložena do spodní vrstvy. Umístění výsadby bude vytýčeno dle výkresu. Výkop jam bude proveden ručně s velkou opatrností, aby nedošlo k narušení stávajících inženýrských sítí. Ty musejí být vytýčeny před zahájením všech zemních prací. Doporučuje se provést zkoušku propustnosti zalitím jámy vodou. V případě, že voda neodteče do 3 dnů, je třeba provést dodatečná opatření. Stromy budou fixovány ke 3 kůlům. Pro zálivku bude zřízena zeminová zálivková mísa, která bude také zamulčována drcenou kůrou o tl. 80mm KVALITATIVNÍ PARAMETRY VÝPĚSTKŮ ČSN DIN Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení Dřeviny musí odpovídat směrnici "Určení jakosti pro školkařské výpěstky" OBECNÉ PŘEDPISY PRO VŠECHNY VEGETAČNÍ PRVKY Tvary stromovitých dřevin s kmenem a korunou. Vysokokmeny musí mít rovný kmen, odpovídající druhu, alespoň 180 cm vysoký s druhově specifickým prodloužením kmene uvnitř koruny. Střídavý řez kmene smí být proveden jen do jednoletého dřeva. Musí být minimálně dvakrát přesazované nebo podřezávané. Větve jsou uspořádány spirálovitě a s kmenem svírají tupý úhel. Štěpované vysokokmeny mohou být pěstovány jako roubovanci v koruně nebo na bázi. Roubování v koruně je obvyklé zejména u kulovitých a převislých tvarů a také u druhů a kultivarů Malus, Prunus, Crataegus aj. Ostatní druhy stromů jsou pěstovány zpravidla jako roubovanci na bázi. VYSOKOKMEN - STROMY S PRŮBĚŽNÝM KMENEM zkratka STU VYSOKOKMENY JSOU 3x přesazované mají výšku kmene 200cm, vysokokmeny 4x přesazované mají výšku kmene min. 220cm. SOLITÉRNÍ KEŘE jsou min. 3x přesazované, se zapěstovanou víceletou korunou Počet přesazení a velikost udává tabulka Bilance rostlin Použité zkratky: 2XV rostlina je 2x přesazena MB kořeny jsou kryté zeminovým balem, který je krytý jutou MDB - kořeny jsou kryté zeminovým balem, který je krytý jutou a zpevněné drátěným košem (povrchově neupraveno, železný černý drát) STU vysokokmen o obvodu kmene v 1m výšky 18-20cm HOE60-80 výška dřeviny 60-80cm GST3-4 počet hlavních kmenů 3-4ks BR šířka dřeviny cm TR počet hlavních výhonů 8-12ks udává se u keřů OB prostokořenná dřevina Ing. Petr Ondruška,, Lichnov-Dubnice 35, Krnov, tel Stránka 8

9 Specifické označení dřevin dle způsobu pěstování a expedice Keř v nádobě a keř v kontejneru: menší keře (zpravidla 2-3x přesazované) dodávané v obalu, kořeny musí dobře prokořenit objem zeminy, ale nesmí vytvářet zatočené a deformované kořeny Keře s balem: Dřeviny mají kořeny kryté zeminovým balem, jedná se o několikrát přesazované dřeviny Sazenice pro živý plot: menší sazenice (2x přesazované se zeminovým balem) určené k založení živých plotů Strom s balem: vícekrát přesazovaný strom (vysokokmen a vícekmen) Keř: 2x přesazovaný keř prostokořenný 2.7. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU Bude provedena rekonstrukce stávajícího trávníku. Plocha bude nejprve pokosena, následně dojde k mechanickému rozrušení travního drnu, urovnání terénu a vyrovnání nerovností. Následně bude provedeno obdělání půdy vláčením a ručním hrabáním. Po výsevu dojde k zaválcování plochy. Založení trávníku bude provedeno včetně 3 sečí po vzejití, a to včetně odstranění pokosené hmoty a její uložení na skládku. Kosení bude provedeno při výšce cca mm a na výšku 40-60mm. Všeobecné podmínky pro založení trávníků Před založením nového trávníku bude provedeno výškové urovnání, prokypření a jemné urovnání ploch. Upravená plocha vegetační nosné vrstvy se nemá odchylovat na 4m dlouhé měřící linii o více než 5cm od požadované roviny. Napojení na okolní plochy musí být plynulá. Příprava půdy Příprava vegetační vrstvy půdy Příprava vegetační vrstvy půdy, popř. i podkladu se provádí podle DIN Jemné terénní úpravy Plochu je nutno před výsevem, popř. před založením hotového trávníku dostatečně zkypřit. Je nutno vysbírat kameny o průměru přes 5cm, odstranit těžko zetlívající části rostlin a jiné odpady. Výsev Termín Příznivé podmínky pro vzcházení travního osiva nastávají při teplotách půdy minimálně 8 C a při dostatečné půdní vlhkosti, tedy zpravidla od května až do září. Výsevní množství Je stanoveno výsevní množství 0,025kg/m2 travní směsi parkový trávník. Vysévání a zapravování osiva Travní osivo je nutné vysévat rovnoměrně, mělce je zapravit (ne hlouběji než 1cm). 3. DOKONČOVACÍ PÉČE Dokončovací péče o výsadby dřevin probíhá až do stavu způsobilého k přejímce. Řídí se ČSN , Výkaz výměr obsahuje montážní práce a dodávky materiálu včetně dokončovací péče. Pletí všech ploch 5x ročně s nakypřením a urovnáním Kontrola upevnění kůlů a ochranného pletiva 5x ročně Stránka 9 Ing. Petr Ondruška,, Lichnov-Dubnice 35, Krnov, tel

10 Hnojení rostlin 5x ročně Zálivka rostlin (včetně dovozu vody a dodávky vody k zalití) 5x ročně Kosení trávníku 5x ročně 4. PODMÍNKY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA Výsadby dřevin jsou způsobilé k přejímce v okamžiku, kdy je dosaženo jistoty jejich úspěšného růstu. U výsadeb dřevin lze zpravidla úspěšné ujmutí rozpoznat od poslední třetiny měsíce června podle růstu letorostů. Je dodržen rod, druh a kultivar či varieta dle projektu, případně byly změna dohodnuty před výsadbou. Závazné kvalitativní parametry (počet přesazení, růstový tvar a velikost) odpovídají projektovanému stavu nebo předem odsouhlaseným změnám. Zdravotní stav a životaschopnost rostlin musí být velmi uspokojivá a dřeviny musí projevovat přiměřenou vitalitu růstu. Založený trávník je schopný předání, pokud je aspoň 75% plochy rovnoměrně a hustě zapojeno. Trávník se předá k převzetí po 3 sečích. 5. ROZVOJOVÁ PÉČE O VÝSADBY ROSTLIN Rozvojová péče o dřeviny spočívá v nakypřování, a odplevelování ploch mezi rostlinami, zálivce a hnojení rostlin. Kypření a pletí Pletí a odstranění rostlin v prostoru zálivkové mísy. Odstranit kameny s průměrem větším než 5cm a odpad z nakypřených ploch. Při kypření a, pletí a vyžínání je nutno: Zkontrolovat a případně opravit kotvení Hladce odstřihnout a odstranit suché, nebo poškozené části rostlin. Nedostatečně přirůstající rostliny je nutno, podle zvláštností příslušného druhu, dodatečně seříznout, a rány u dřevin ošetřit. Zpětný řez nadzemních částí rostlin se provádí v případě, že rostliny neprokazují přiměřenou vitalitu růstu a životnosti. U rostlin se zemním balem se v případě potřeby provede prosvětlovací řez. Součástí kypření a pletí je obnova a udržování závlahových mís. Ty je nutno udržovat tak, aby voda stékala k rostlině. Hnojení Postupuje se dle ČSN Zavlažování Závlaha rostlin se provádí dle rámcového plánu, který musí být přizpůsoben aktuálnímu vývoji počasí. Rozvojová péče o realizované dílo by měla být realizována minimálně po dobu 5let. V Opavě dne Vypracoval: Ing. Petr Ondruška Ing. Petr Ondruška,, Lichnov-Dubnice 35, Krnov, tel Stránka 10

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín index D_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Červen 201 D.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Návrh výsadeb Není

Více

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče) Seminář: Dřeviny mimo les III, EKOMONITOR, Hradec Králové, 2015 VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: ZELEŇ PRO BROD Dokončení pasportu zeleně města a obnova vybraných ploch sídelní zeleně města Havlíčkův Brod Investor: Město Havlíčkův Brod Místo stavby: Havlíčkův

Více

Přírodní zahrada u Mateřské školy Brno Úvoz 57 Příroda na dosah SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Přírodní zahrada u Mateřské školy Brno Úvoz 57 Příroda na dosah SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Přírodní zahrada u Mateřské školy Brno Úvoz 57 Příroda na dosah SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVALA: Ing. Jitka Vágnerová, březen 2015 1 OBSAH: 1. Popis území stavby 3 2. Celkový popis stavby 3 3. Připojení

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 10 Vegetační úpravy PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační údaje stavby

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.10 Oprava oplocení pravá strana F.11 Oprava oplocení levá strana Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5,

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy. 2.b Dotčené pozemky. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy

OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy. 2.b Dotčené pozemky. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy 2.b Dotčené pozemky 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy 4. Vlastní provádění prací: 4.a Normy 4.b Harmonogram prací 5. Technologie

Více

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ Irena Dundychová Npor. J. Lašky 3095, 580 01 Havlíčkův Brod, soudní znalec v oboru ochrana přírody-dendrologie e-mail: dundychova@green-art.cz, www.green-art.cz, Tel.: +420 603857955 Akce : ZELEŇ DO BRODU

Více

m ,00 m ,00 m ,00

m ,00 m ,00 m ,00 PŘÍLOHA Č. 10A: Položkový rozpočet - pro regeneraci vegetačních prvků v úseku Krucemburk Vojnův Městec: KÁCENÍ Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmenu a odvětvením, průměru na pařezu: 1 113 15-1113

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Odbor správy veřejného majetku Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů veřejné zeleně Květen 2013 1. ÚVOD Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů veřejné zeleně

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu Kompost patří k nejstarším a nejpřirozenějším prostředkům pro zlepšování vlastností půdy. Pro jeho výrobu jsou zásadní organické zbytky z domácností, ze zahrady atp. Kompost výrazně přispívá k udržení

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM PŘÍLOH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 B VÝKRESY B0 ŠIRŠÍ VZTAHY B1 SOUČASNÝ STAV A KÁCENÍ B2 SITUACE KOORDINAČNÍ M1:250 B4 NÁVRH HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/2 M1: 200 C

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01 Vedoucí projektant Zodpovědný projektant Vypracoval Autor projektu Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. E. Wagnerová BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY Formát Datum Stupeň 1A4 06/2011

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích OBJEDNATEL: AKCE: ČÁST DOKUMENTACE: Město Třinec Plán údržby zeleně pohřebišť na období 2016 2017 Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích ZHOTOVITEL: SAFE TREES,

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových

Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových Černošice Ing. Radek Dastych www.skea.info skea@email.cz 03/2008 01 Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových, Černošice

Více

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha Základy Zakládání Zeleně Ladislav Kejha projekční příprava výběr taxonů pro výsadbu velikost a typ výsadbového materiálu hustota výsadeb volba a popis technologie výsadby Pořizovací cena i následná údržba

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych

návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych 08-2007 Fotodokumentace současný stav 01 Lokalizace projektu 02 Navrhované rostliny 033 Parthenocissus přísavník Hedera břečťan Výsadbový

Více

SEZNAM DOKUMENTACE. I. Technická zpráva II. Tabulky konstrukcí III. Tabulky vybavení hřiště. Výkresy:

SEZNAM DOKUMENTACE. I. Technická zpráva II. Tabulky konstrukcí III. Tabulky vybavení hřiště. Výkresy: SEZNAM DOKUMENTACE I. Technická zpráva II. Tabulky konstrukcí III. Tabulky vybavení hřiště Výkresy: 01 Situace bourací práce 1:100 02 Situace nový stav 1:100 03 Detaily provedení konstrukcí K1, K2, K3

Více

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky Stavební rozpočet Název stavby: Příroda na dosah - přírodní zahrada MŠ Úvoz 57 Doba výstavby: Objednatel: Stavební objekt Dětské hřiště Začátek výstavby: Projektant: Statutární město Brno, Městská část

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

PŘÍPRAVNÁ STUDIE. Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí

PŘÍPRAVNÁ STUDIE. Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí PŘÍPRAVNÁ STUDIE Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...4 1.1. VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA POPISOVANÉ OBLASTI...4 1.1.1.

Více

Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina

Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina Oplocení a zřízení dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště FK Dýšina na pozemku č.k.1507/1 k.ú. Dýšina Projekt pro vydání rozhodnutí o umístění

Více

A.K T I, Technický popis aktisafe J250 aktisafe J500, aktisafe K400, aktisafe K700 Použití aktisafe J250 A.K T I

A.K T I, Technický popis aktisafe J250 aktisafe J500, aktisafe K400, aktisafe K700 Použití aktisafe J250 A.K T I str. 1/22 Použití Technický popis aktisafe J250 aktisafe J500, aktisafe K400, aktisafe K700 aktisafe J250 svahy bez proudící vody, do sklonu 1 : 2, délka svahu do 10 m vhodné současně s mulčování na svahy,

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ Třetí - aktualizované vydání Schváleno VŘ DDC č.j. TÚDC-15036/2000

Více

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky 1. Obsah zpracovávaného projektu Grafická část 1. Situace řešeného území m 1:1000 2. Inventarizace, plán kácení m 1:500 3. Situace návrh m 1:250 4. Chodníky vytyčovací plán m 1:250 Textová část 5. Tabulky

Více

Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě

Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA: Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě STUPEŇ PD: KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Rýmařov PARCELA Č.: část pozemku parc.

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH)

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH) Revitalizace zeleně v centru obce Martinice Rekapitulace nákladů 1.1 Výsadba - práce a pomocný materiál Počet m.j. M.j. Cena 1.1.1 - Výsadba vzrostlých stromů s balem 38,00 ks Dřeviny - materiál 38,00

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o.

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. 250 02 Stará Boleslav, Šarochova č.1328 tel.: 326 912 510, mobil: 602 878 030 e-mail: rausova @ lesprojekt-sb.cz aktualizovaný rozpočet 18.1. 2016 Lesprojekt Stará Boleslav

Více

Vnitroblok ulice Vodní

Vnitroblok ulice Vodní Vnitroblok ulice Vodní Krnov ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS + DPS (DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY) + (DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 9. PARK PŘÍČNÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 9. PARK PŘÍČNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 9. PARK PŘÍČNÍ OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2. 1 Fotodokumentace současného

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně - Lokalita ulice Solidarity Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA

Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně - Lokalita ulice Solidarity Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA Hlavní projektant objekt: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Bc. Nina Jakušová, DiS. Ing. Ivan Marek Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně - Lokalita

Více

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Investiční záměr Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Předkladatel: Město Polná Husovo náměstí 31 588 13 Polná Zpracoval: Mgr. Tomáš Obořil Investiční záměr Název akce: Rekultivace skládky S-003 Polná

Více

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt Identifikační údaje Název akce: Regenerace lesoparku Masarykovy sady, Doksy SO 02 Posílení rekreačních funkcí Investor: Městské lesy Doksy Valdštejnská 183 472 01 Doksy Projektant sadových úprav: Zahradní

Více

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno 1. Základní údaje 1.1. Objednatel: Objednatel: Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57 580 61 Havlíčkův Brod 1.2. Zhotovitel: Zhotovitel: zastoupený: IČO: 12189391 DIČ: CZ 5612042469 Ateliér zahradní

Více

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Oprava ohradních zídek tenisových kurtů na p.p.č.443/7 a 460/2, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice u Děčína, Malšovice čp.16, 405 02 Malšovice Arch. č. : 1482-1/14 D. DOKUMENTACE STAVBY -

Více

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Dokumentace k ukončení, převzetí a vyhodnocení akce realizovanou s finančním přispěním Hlavního města Prahy a M.Č. Dubeč Občanským sdružením

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Obnova aleje na ulici Žižkova v Krnově Zadavatel: MĚSTO KRNOV Hlavní nám.96/1 794 01 Krnov IČ: 00296139 Projektant: Ing. Pavla Miklová Těškovice 233, 747 64 Velká

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVY D, E SADOVÉ ÚPRAVY

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVY D, E SADOVÉ ÚPRAVY D1.5 Sadové úpravy 1. IDENTIFIKACE STAVBY Název akce: ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA D PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUDOVA E PŘÍSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY Stavebník:

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo:

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo: REVITALIZACE ZELENĚ PŘÍRODA ZA HUMNY, 1.ETAPA A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA

OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. TŮNĚ 4.1. PRŮVODNÍ ZPRAVA 4.2. SOUHRNÁ TECHNICKÁ

Více

2. Druh veřejné zakázky: zakázka na služby CPV 71322000-1 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

2. Druh veřejné zakázky: zakázka na služby CPV 71322000-1 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Brno- venkov Název veřejné zakázky Projektová dokumentace Realizace PSZ v k.ú. Rudka I. etapa Sídlem: Kotlářská 53 Číslo jednací VZ:

Více

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ Schváleno: MD-OSI č. j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. srpna

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VOLNOČASOVÝ AREÁL V BŘÍZÁCH Správa městských sportovišť ť Kolín, a.s. -------------------------------------------------- p.č.2567/51, k.ú. Kolín, Masarykova 1041, 280 02 Kolín

Více

VNITROBLOK ULICE VODNÍ

VNITROBLOK ULICE VODNÍ VNITROBLOK ULICE VODNÍ Úpravy zeleně KRNOV A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS + DPS (DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY + DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY) Název stavby: Vnitroblok ulice Vodní

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum:

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum: REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: 282332 Obec Podolí, Podolí č.p.1, 664 03 D CZ00282332 25523406 D CZ25523406 Projektant: 25576992 Ing. Ludmila Podracká, AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno D CZ25576992

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 3. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz ASIO, spol. s r.o. Kšírova

Více

Příloha 6: Projektové listy k opatření 1

Příloha 6: Projektové listy k opatření 1 Příloha 6: Projektové listy k opatření 1-1 - Projektový list 1. Název projektu 1 - Vnitroblok ul. A. Sovy 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro zadávací dokumentaci OPRAVA FASÁD, VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V ARKÁDÁCH NÁDVOŘÍ OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU nám. Klášterní 125 V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Vypracoval: Ing. Dan Malina AC-projekt

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

Obec Chožov. 439 22 Chožov čp.154 tel.+ fax: 415674117, 724 179 911

Obec Chožov. 439 22 Chožov čp.154 tel.+ fax: 415674117, 724 179 911 IČO: 00265004 Obec Chožov 439 22 Chožov čp.154 tel.+ fax: 415674117, 724 179 911 e-mail: chozov@seznam.cz Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na plnění zakázky malého rozsahu na stavební práce

Více

A. Průvodní zpráva. Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

A. Průvodní zpráva. Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Místo stavby: pozemky parc. č. 449/14, katastrální území Loučany Investor: Obec Loučany Loučany 749, 783 44 Náměšť na Hané Stupeň dokumentace: Územní souhlas 1. Identifikace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

Datum: 09/2014. Kraj: telefon: +420 605 855 558 email: jiri.soukup.pds@gmail.com. staveb. Obec: Investor: Soubor: 2 x A4 DPS

Datum: 09/2014. Kraj: telefon: +420 605 855 558 email: jiri.soukup.pds@gmail.com. staveb. Obec: Investor: Soubor: 2 x A4 DPS Příloha: projektování dopravních staveb SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Jiří Soukup autorizovaný inženýr dopravních staveb projektant dopravních staveb Jelínkova 1875, Sokolov, 356 01 IČO: 737 11 870 telefon:

Více