LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky"

Transkript

1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř systému a PCR diagnostiky Účinnost od Verze č. 4 Tímto předpisem se ruší Verze č. 3, platnost od Odborný garant Jméno a příjmení, funkce Datum Podpis RNDr. Gabriela Červená, Ph.D. PharmDr. Jana Podzimková Zpracoval MUDr. Hana Jiroušová Přezkoumal MUDr. Vít Řeháček Hana Krejčí Schválil MUDr. Vít Řeháček Rozdělovník Jméno Funkce Počet MUDr. Hana Jiroušová Vedoucí jištění kvality 1 (originál) Trans P: 1 Intranet FN HK (Vnitřní předpisy) 1 Internet FN HK ( Dodavatelé a partneři/ Laboratorní příručky 1 Laboratorní příručka_ verze č. 4 _ platnost od Strana 1 z 17

2 Obsah 1. Úvod Základní informace o laboratoři Identifikace laboratoře, důležité údaje a kontakty Zaměření laboratoře Organizace laboratoře a její vnitřní členění Systém kontroly kvality (úroveň a stav akreditace pracoviště) Pojmy a zkratky Přehled prováděných vyšetření Procesy před laboratorním vyšetřením Manuál pro odběr biologického materiálu a doporučený odběrový systém Požadavkové listy (žádanky) Ústní požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření) Požadavky na STATIM vyšetření Transport primárního vzorku Skladování vzorků Kritéria pro odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Uvolňování výsledků Výdej výsledků Typizace I. a II. třídy PCR SSP metodikou Typizace RHD variant a slabých D typů PCR SSP metodikou Telefonické vydávání výsledků Změny výsledků po jejich vydání (po uzavření výsledkového protokolu) Oprava identifikační části a oprava výsledkové části Zrušení žádanky Hlášení výsledků ve varovných (kritických) intervalech Způsoby řešení reklamací a stížností Reklamace Stížnosti Konzultační činnost laboratoře Přílohy Revize a změnové řízení Laboratorní příručka_ verze č. 4 _ platnost od Strana 2 z 17

3 1. Úvod Cílem tohoto dokumentu je podání informace zdravotnickým pracovištím o laboratorních metodách, které zajišťuje laboratoř systému a PCR diagnostiky na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice v Hradci králové. Informace jsou zaměřeny jen na metody týkající se molekulárně genetického vyšetření laboratoře v oblasti identifikace erytrocytového RhD antigenu, tzn. kvalitativní (variantní antigen) a kvantitativní odchylky (slabý antigen) a typizace antigenního systému I. a II. třídy pro program orgánových transplantací. Laboratorní příručka je součástí řízené dokumentace a je pravidelně aktualizována. Laboratorní příručka pro laboratoř systému a PCR diagnostiky (č. 17) je v celém rozsahu dostupná žadatelům našich služeb na webových stránkách Fakultní nemocnice Hradec Králové: - dodavatelé a partneři laboratorní příručky Laboratorní příručka laboratoře systému a PCR diagnostiky Intranet informace vnitřní předpisy laboratorní příručka 7.64 Laboratorní příručka laboratoře systému a PCR diagnostiky Transfuzní disk (P) Příručky TO 2. Základní informace o laboratoři 2.1. Identifikace laboratoře, důležité údaje a kontakty Laboratoř systému a PCR diagnostiky, nákladové středisko 6474 Vedoucí lékař MUDr. Řeháček Vít tel laboratoře Zástupce vedoucího lékaře, vedoucí auditor, správce dokumentace Vedoucí laborantka, správce měřidel, přístrojový technik Odborný garant MUDr. Jiroušová Hana tel Krejčí Hana tel RNDr. Červená Gabriela, Ph.D. PharmDr. Jana Podzimková tel fax JOP VŠ Mgr. Synková Kamila tel fax Úseková laborantka Nováková Romana tel Zástupce Dagmar Nixová tel Drešerová Zita tel Kostková Václava tel Zdravotní Radová Monika tel laborantky Ivana Vaňková tel Vavrušková Andrea tel Bc. Tereza Chudobová tel Laboratorní příručka_ verze č. 4 _ platnost od Strana 3 z 17

4 Adresa Vedoucí lékař TO Vedoucí jištění kvality TO (manažer kvality) Vedoucí lékař laboratorního úseku Vedoucí laborantka TO Transfuzní oddělení, Fakultní nemocnice, Sokolská 581, Hradec Králové Nový Hradec Králové, IČO: tel MUDr. Řeháček Vít fax MUDr. Jiroušová Hana MUDr. Řeháček Vít Krejčí Hana tel fax tel fax tel fax Zaměření laboratoře Laboratoř systému a PCR diagnostiky provádí stanovení typu vyšetřovaného jedince neboli typizaci, a to pomocí dvou metod - sérologicky a molekulárně geneticky. Sérologické vyšetření definuje antigeny, tj. molekuly exprimované na buněčných membránách a molekulárně genetické vyšetření určuje alely, tj. sekvence oligonukleotidů kódující antigeny. Principem sérologického vyšetření je mikrolymfocytotoxický test za použití panelu protilátek (soubor diagnostických sér pokrývajících spektrum známých specifit). Sérologicky se stanovují antigeny I. třídy (-A, -B, -C) a antigen -B27. Molekulárně genetické vyšetření systému se stanovuje pomocí polymerázové řetězové reakce za použití sekvenčně specifických primerů (PCR-SSP). Výsledek vyšetření je interpretován na úrovni nízkého rozlišení (low resolution). PCR SSP metodika slouží ke zjištění sekvence oligonukleotidů v DNA u konkrétní oblasti (lokus -A*, -B*, -DRB1*, DQB1*). Detekce a následné vyhodnocení PCR produktů se provádí elektroforeticky. Dále provádí vyšetření RHD genotypizace (D-Weak, D-Partial) metodou PCR SSP Organizace laboratoře a její vnitřní členění Laboratoř systému a PCR diagnostiky je součástí Transfuzního oddělení (budovy č. 19 a budova č.13) v areálu. Laboratoř se nachází v přízemní budově č.13 a má 2 místnosti. Provozní doba laboratoře č. 17: pondělí pátek: Transplantační služba na telefon pondělí neděle: Laboratoř slouží denně transplantační pohotovost na telefonu: Po výzvě koordinátora pro orgánové transplantace (FN HK nebo KST Praha) si sloužící laborantka přichází pro odebrané vzorky osobně na určené místo. Laboratorní příručka_ verze č. 4 _ platnost od Strana 4 z 17

5 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA laboratoře systému a PCR diagnostiky Vedoucí laboratoře MUDr. Vít Řeháček Zástupce vedoucího laboratoře MUDr. Hana Jiroušová Oddělení zdravotnické techniky Metrolog FN HK Odborný garant RNDr. G. Červená, Ph.D. PharmDr. J. Podzimková Vedoucí jištění kvality MUDr. H. Jiroušová Vedoucí laborantka (správce měřidel, přístrojový technik) Hana Krejčí JOP VŠ Mgr. K. Synková (předatestační příprava) Vedoucí jištění kvality, manažer kvality, správce dokumentace, vedoucí auditor MUDr. H. Jiroušová Úseková laborantka R. Nováková Auditor Zástupce úsekové laborantky D. Nixová Zdravotní laborantky Bc. Chudobová, Radová, Drešerová, Kostková, Vaňková, Vavrušková Laboratorní příručka_ verze č. 4 _ platnost od Strana 5 z 17

6 2.4. Systém kontroly kvality (úroveň a stav akreditace pracoviště) Pracoviště je součástí FNHK, která získala v roce 2008 Certifikát o Akreditaci od SAK ČR Od roku 2002 je Transfuzní oddělení držitelem Certifikátu v systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2000, od roku 2009 pak ČSN EN ISO 9001:2008 Laboratoř získala Osvědčení o úspěšném splnění podmínek AUDIT I. NASKL ČSL JEP (2009, 2011) a AUDIT II. NASKL (2013). Laboratoř systému a PCR diagnostiky získala akreditaci ČIA pro laboratorní metody PCR ( ). 3. Pojmy a zkratky CET ČR ČSN DNA EHK EN ISO IČZ IKK ISTO JOP VŠ MZ PC PCR SM SJ SOP SSP SÚKL VŠ TBSDR TO Continuing Education and Training, testování kontroly kvality Česká republika Česká soustava norem Deoxyribonukleová kyselina Externí hodnocení kvality Mezinárodní organizace pro standardizaci Human Leukocyte Antigen (Hlavní histokompatibilní systém člověka) Identifikační číslo zařízení Interní kontrola kvality Informační systém transfuzního oddělení Jiný odborný vysokoškolský pracovník Ministerstvo zdravotnictví Personál computer (osobní počítač) Polymerase Chain Reaction (polymerázová řetězová reakce) směrnice Směrnice jakosti Standardní operační postup Sequence Specific Primers (sekvenčně specifické primery) Státní ústav pro kontrolu léčiv Vysokoškolský pracovník Trombocyty směsné, deleukotizované z buffy-coatu, v resuspenzním roztoku SSP+ Transfuzní oddělení Laboratorní příručka_ verze č. 4 _ platnost od Strana 6 z 17

7 4. Přehled prováděných vyšetření IMUNOLOGIE pro orgánové transplantace: SOP II Typizace genů systému metodou PCR SSP Princip metody: PCR SSP metodika slouží ke zjištění sekvence oligonukleotidů v DNA pacienta na konkrétní oblasti (-A*, -B*, -DRB1* či DQB1*). Prvním krokem je cílená amplifikace (PCR reakce) vyšetřovaného vzorku DNA pomocí DNA polymerázy za použití směsi sekvenčně specifických primerů, které jsou součástí firemního kitu. Druhým krokem je separace získaných amplikonů DNA (o různé velikosti) v elektrickém poli pomocí elektroforézy a barviva ethidium bromidu. Posledním krokem je identifikace velikosti amplikonů po UV ozáření gelu a interpretace výsledku pomocí odečítacího diagramu či aktuální verze PC softwaru. Indikační oblast: transplantační program (transplantace ledvin a kostní dřeně), příbuzenské transplantace kostní dřeně, IKK a EHK. IMUNOHEMATOLOGIE pro genotypizaci RHD (kvalitativní a kvantitativní odchylky): SOP II Typizace RHD variant (Partial D-TYPE) a slabých D typů (WEAK D- TYPE) PCR SSP. Princip metody: prvním krokem je cílená amplifikace (PCR reakce) vyšetřovaného vzorku DNA pomocí DNA polymerázy za použití směsi sekvenčně specifických primerů, které jsou součástí firemního kitu. Druhým krokem je separace získaných amplikonů DNA (o různé velikosti) v elektrickém poli pomocí elektroforézy a barviva etidium bromidu. Posledním krokem je identifikace velikosti amplikonů po UV ozáření gelu a interpretace výsledku pomocí odečítacího diagramu či aktuální verze PC softwaru. Indikační oblast -vyšetření se provádí u dárců krve a krevních složek, novorozenců, těhotných žena a pacientů v případě diskrepantního výsledku vyšetření získaného sérologickou metodikou. IMUNOLOGIE pro genotypizaci systémů asociovaných s chorobami metodou PCR SSP: SOP II Typizace genů systému asociovaných s chorobami metodou PCR SSP. Princip metody: PCR SSP metodika slouží ke zjištění sekvence oligonukleotidů v DNA pacienta na konkrétní oblasti (-A*, -B*, -DRB1* či DQB1*). Prvním krokem je cílená amplifikace (PCR reakce) vyšetřovaného vzorku DNA pomocí DNA polymerázy za použití směsi sekvenčně specifických primerů, které jsou součástí firemního kitu. Druhým krokem je separace získaných amplikonů DNA (o různé velikosti) v elektrickém poli pomocí elektroforézy a barviva ethidium bromidu. Posledním krokem je identifikace velikosti amplikonů po UV ozáření gelu a interpretace výsledku pomocí odečítacího diagramu či aktuální verze PC softwaru. Indikační oblast: Vyšetření predispozičních alel pro autoimunitní onemocnění. Laboratorní příručka_ verze č. 4 _ platnost od Strana 7 z 17

8 5. Procesy před laboratorním vyšetřením 5.1. Manuál pro odběr biologického materiálu a doporučený odběrový systém Vyšetření systému sérologickou a/nebo PCR metodou Typ laboratorní metody (vyšetření) Laboratoř Primární vzorek Poznámka Protilátky antileukocytové, antitrombocytové 5 ml srážlivé žilní krve nebo 2 ml séra zkumavka bez protisrážlivého činidla dle firemního typu včetně gelové systém I.třídy lokus A, B, C sérologicky B27 antigen sérologicky (sérologická laboratoř) 5 ml nesrážlivé žilní krve, nebo lymfocytární suspenze ze sleziny či uzliny 5 ml nesrážlivé žilní krve heparinum natrium dle firemního typu zkumavky heparinum natrium dle firemního typu zkumavky CM test (cross-match) 5 ml nesrážlivé žilní krve 5 ml srážlivé žilní krve heparinum natrium dle firemního typu zkumavky systém I. a II. třídy PCR metodou 5 ml nesrážlivé žilní krve EDTA, dle firemního typu zkumavky Typizace RHD weak/varianty (PCR laboratoř) 5 ml nesrážlivé žilní krve EDTA, dle firemního typu zkumavky Celiakie (typizace DQ2, DQ8) 5 ml nesrážlivé žilní krve EDTA, dle firemního typu zkumavky Laboratorní příručka_ verze č. 4 _ platnost od Strana 8 z 17

9 Časová odezva Typ laboratorní metody (vyšetření) Laboratoř Časová odezva Vyšetření mimo pracovní dobu Vyšetření STATIM Protilátky antileukocytové antitrombocytové systém I. třídy lokus - A, B, C (sérologicky) -B27 (sérologicky) CM test (cross-match) systém I. a II. třídy oblast - A*, B*, DRB1* DQB1* metodou PCR systém I. a II. třídy oblast - A*, B*, DRB1*, DQB1* metodou PCR Typizace RHD variant a slabých D typů metodou PCR Celiakie, typizace DQ2, DQ8 metodou PCR (sérologická laboratoř) (sérologická laboratoř) (sérologická laboratoř) (sérologická laboratoř) (PCR laboratoř) (PCR laboratoř) (PCR laboratoř) (PCR laboratoř) 2 týdny ne ne 5 hod. pro transplantační program ne 5 hod. ne ne 4 hod. 6 hod. transplantační program transplantační program transplantační program (aktuální cross match) ano transplantační program kadaverozní dárce 6 hod. ne ne 6 hod. ne ano 4 hod. ne ne Laboratorní příručka_ verze č. 4 _ platnost od Strana 9 z 17

10 Odběrové systémy pro vyšetření a množství vzorku Laboratoř /PCR Vyšetření Zkumavka VACUTAINER Množství žilní krve I. třída ZELENÁ / Heparin 5 ml -B27 ZELENÁ / Heparin 5 ml sérologicky Antileukocytové protilátky Antitrombocytové protilátky ČERVENÁ / bez protisrážlivého činidla ČERVENÁ / bez protisrážlivého činidla 5 ml 5 ml PCR CM test cross match I. třída A,B II. třída DR, DQ Typizace RHD variant a slabých D typů Typizace DQ2, DQ8 ZELENÁ / Heparin (od dárce) ČERVENÁ / bez protisrážlivého činidla (od příjemce) RŮŽOVÁ / K 2 EDTA FIALOVÁ / K 3 EDTA RŮŽOVÁ / K 2 EDTA FIALOVÁ / K 3 EDTA RŮŽOVÁ / K 2 EDTA FIALOVÁ / K 3 EDTA RŮŽOVÁ / K 2 EDTA FIALOVÁ / K 3 EDTA 2x 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml 5.2. Požadavkové listy (žádanky) - název, adresu a IČZ zdravotnického zařízení žadatele - jméno a příjmení pacienta - rodné číslo pacienta - zdravotní pojišťovnu pacienta - diagnózu nemoci - žádost o vyšetření - datum odběru vzorku - odebraný materiál (typ vzorku) - podpis odesílajícího lékaře 5.3. Ústní požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření) Ústní nebo telefonické požadavky na dodatečná vyšetření jsou akceptovány pouze po konzultaci mezi odesílajícím lékařem a pracovníkem laboratoře s vysokoškolským vzděláním v oboru Hematologie a transfuzní lékařství. Podmínkou dodatečného vyšetření je správně odebraný, ještě stabilní vzorek v dostatečném množství. Přijatý dodatečný požadavek je zaevidován a proveden. Laboratorní příručka_ verze č. 4 _ platnost od Strana 10 z 17

11 Požadavky na STATIM vyšetření Požadavky na STATIM (urgentní vyšetření) jsou určeny pouze pro genotypizaci RHD odchylku: - dárců krve a krevních složek (při výrobě TBSDR) - u rodiček těsně po porodu RhD pozitivního plodu (aplikace profylaxe do 72 hodin po porodu) 5.4. Transport primárního vzorku Vzorky pro PCR diagnostiku je třeba dodat v pracovní době do 9.00 hodin do přízemí budovy č. 19 (laboratoř expedice transfuzních přípravků s nepřetržitým provozem 24 hodin), kde je vzorek vložen do označeného stojanu pro laboratoř č. 17, na žádance je zaznamenán čas + datum doručení vzorku. Po telefonické výzvě si osobně přichází odpovědná osoba laboratoře č. 17 pro materiál, který přijímá ke zpracování Skladování vzorků a) primární vzorky se skladují v chladnici při teplotě +2 C až +8 C po odběru se musí dopravit nejlépe do 9.00 hodin do laboratoře, pokud nelze jinak a odebraný vzorek bude doručen do laboratoře až následující den, je třeba uchovávat vzorek v chladnici při teplotě +2 C až +8 C, při které je stabilita primárního vzorku 7 dní b) izolovaná DNA v označené PCR mikrozkumavce se skladuje v mrazícím boxu při teplotě < - 20 C + 5 C. 6. Kritéria pro odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Identifikační označení primárního vzorku - Správně zvolená zkumavka pro požadované vyšetření - Zkumavka uzavřená uzávěrem (dle typu firemní zkumavky) - Zkumavka nepotřísněná biologickým materiálem (krví) - Číselný kód vyšetření na TO nesmí překrývat štítek na zkumavce z oddělení SPRÁVNĚ OZNAČENÝ VZOREK Na štítku uveďte tyto údaje jednoznačně identifikující vyšetřovaného v souladu s údaji na žádance: 1. dárce : číselný kód dárce s číslem odběru (pro dárce krve) 2. pacient: jméno pacienta datum (den, měsíc, rok) narození datum odběru vzorku Vzorek krve nesmí být hemolytický! Vyšetřují se jen správně označené vzorky! Chybně označený vzorek a vzorky nesplňující požadavky na standardní značení a odběr nelze vyšetřit (rozbití zkumavky, potřísněný biologickým materiálem, nedostatečné množství materiálu, neoprávněný požadavek, znehodnocený vzorek), vzorky se zlikvidují na TO dle platných vnitřních předpisů směrnice FN SM_05 Nakládání s odpady a nutně musí být vyžádán odběr nového vzorku dle požadavků standardního značení. Zacházení s tzv. vzácnými (jedinečnými) vzorky viz Metodický pokyn č. 04/09 Laboratorní příručka_ verze č. 4 _ platnost od Strana 11 z 17

12 Požadavek na zaslání nového vzorku k vyšetření vyřizuje v pracovní době laborantka přijímající materiál k vyšetření telefonickou domluvou s žadatelem o vyšetření. - provede záznam na zaslanou žádanku jméno kontaktní osoby na oddělení, které byl požadavek předán, a čas telefonického oznámení požadavku - provede záznam do deníku Neakceptovatelné vzorky. Odmítnout lze tyto případy: žádanku o vyšetření, kde chybí nebo jsou nečitelné základní údaje, které nelze telefonicky doplnit a ověřit žádanku o vyšetření nebo zkumavku potřísněnou biologickým materiálem nedostatečné množství materiálu způsobené chybným odběrem, rozlitím, rozbitím odběrové nádoby chybně nebo nedostatečně označený primární vzorek chybně odebraný primární vzorek (jiná, než doporučená odběrová nádoba, jiný protisrážlivý roztok, sražený, hemolytický primární vzorek) 7. Uvolňování výsledků 7.1. Výdej výsledků Výsledek vyšetření v rámci denního programu je vydán do 6 hodin po zahájení vyšetření Typizace I. a II. třídy PCR SSP metodikou Kniha pracovních záznamů (PCR laboratoř - izolace DNA). Datum a číselný kód vzorku, jméno, příjmení, rodné číslo, zdravotní pojišťovna pacienta, lékař požadující vyšetření, podpis pracovníka provádějícího vyšetření. PCR protokol (příprava Master Mixu, amplifikace DNA). Číselný kód vzorku, datum, podpis pracovníka provádějícího vyšetření, komentář, jméno, příjmení, RČ, ZP pacienta, komentář, podpis, Lot polymerázy a délkového standardu Pracovní protokol (Worksheet). Jméno, příjmení, RČ, číselný kód vzorku, diagnóza, datum, podpis pracovníka provádějícího vyšetření a podpis zodpovědného VŠ pracovníka, výsledek vyšetření, fotografie gelu. Konkrétní tabulka pro interpretaci výsledků popř. aktuální verze PC softwaru Specifikační tabulka Databáze fotografií v PC (Dokumenty Foto elfo). Dokumentace výsledků, zápis do databáze ISTO v PC; odeslání výsledků v písemné formě poštou. Pravidla pro sdělování výsledků viz. SJ 5.8./ Typizace RHD variant a slabých D typů PCR SSP metodikou Kniha pracovních záznamů (PCR laboratoř - izolace DNA). Datum a číselný kód vzorku, jméno, příjmení, RČ, ZP pacienta, lékař požadující vyšetření, podpis pracovníka provádějícího vyšetření. Pracovní protokol (Worksheet) včetně vyhodnocovacího diagramu. Laboratorní příručka_ verze č. 4 _ platnost od Strana 12 z 17

13 Jméno, příjmení, RČ, číselný kód vzorku, diagnóza, datum, podpis pracovníka provádějícího vyšetření a podpis zodpovědného VŠ pracovníka, výsledek vyšetření, fotografie gelu (viz příloha). Konkrétní tabulka pro interpretaci výsledků součástí pracovního protokolu Databáze fotografií v PC (Dokumenty Výsledky SSP FOTO D Weak a D Varianta). Dokumentace výsledků, zápis do databáze ISTO v PC; odeslání výsledků v písemné formě poštou. Pravidla pro sdělování výsledků viz.sj 5.8./ Telefonické vydávání výsledků Viz. Metodický pokyn ke SJ 5.8./15189 SDĚLOVÁNÍ systému a PCR diagnostiky VÝSLEDKŮ laboratoř Výsledky vyšetření se telefonicky pacientům nesdělují. Telefonické sdělování výsledků vyšetření je pouze v rámci FNHK: Porodnická a gynekologická klinika Koordinátorka transplantačního centra IV. Interní hematologické kliniky FNHK (Karolína Doskočilová) Koordinátorka transplantačního centra urologické kliniky FNHK (Malgorzata Grofová) KST Praha (Koordinační středisko transplantací Praha) Výsledky vyšetření z laboratoře systému a PCR diagnostiky z transplantační služby se odesílají pomocí elektronického komunikačního systému TRINIS. V případě selhání systému lze sdělit výsledky vyšetření faxem, vytištěné potvrzení o odeslání zprávy faxem obsahuje datum, čas, příjemce výsledků, odesílatele výsledků, počet stran výsledků. Zakládá se k dokumentaci dárce. Sdělované výsledky genotypizace: systém I. a II. třídy (A *, B *, DRB1*, DQB1*) genotypizace RHD odchylek (D weak/varianta) Pravidla pro sdělování výsledků: nabídka pro volajícího - odeslat OPIS výsledku vyšetření odeslat em: Zodpovědnost za sdělování výsledků vyšetření : JOP VŠ laboratoře systému a PCR diagnostiky: Mgr. K. Synková, RNDr. G. Červená, Ph.D. Pověřená osoba konající transplantační službu: úseková laborantka R. Nováková, Ivana Vaňková, M. Radová, Z. Drešerová, A. Vavrušková, D. Nixová, V. Kostková, Bc. T. Chudobová Kvalifikovaná osoba TO: MUDr. V. Řeháček, MUDr. H. Jiroušová, MUDr. J. Černohorská 7.2. Změny výsledků po jejich vydání (po uzavření výsledkového protokolu) Oprava identifikační části a oprava výsledkové části Opravy v identifikační a výsledkové části jsou evidovány v protokolu Změna zprávy: a) odpovědná osoba provede opravu v textu v databázi PC b) vytiskne opravený (správný) výsledek vyšetření Laboratorní příručka_ verze č. 4 _ platnost od Strana 13 z 17

14 Kód pojišťovna odbornost Transfuzní oddělení c) provede kontrolu správnosti spolu s druhou osobou (viz výše) d) zaznamená opravu výsledku do protokolu Změna zprávy : datum, čas, číslo vyšetření, jmenovka + podpis, poznámka e) původní zprávu označí: datum, OPRAVA výsledku, jmenovka + podpis f) v textu podtrhne slovo, větu, číslo..., které bylo opraveno. Výsledky, které byly propuštěny mimo TO, musí být označeny jako neshoda závažná, a musí být zaznamenány do karty neshod, případně nahlášeny jako nežádoucí událost. O neshodě musí být neprodleně informován žadatel, kterému je ihned po opravě odeslán nový výsledkový list se správnými údaji Zrušení žádanky Zrušení žádanky žadatelem po telefonické domluvě Zrušení žádanky z důvodu velký neshod v základních údajích telefonická žádost o vydání nové žádanky, provedeme záznam do listu chybová hlášení 7.3. Hlášení výsledků ve varovných (kritických) intervalech Platí pro ostatní laboratoře TO, pro laboratoř (č. 17) systému a PCR diagnostiky je pouze povinnost STATIM vyšetření genotypizace RHD od rodiček po porodu, kdy je rozhodující interval pro podání profylaktického anti-d gamaglobulinu do 72 hodin po porodu RhD pozitivního plodu RhD negativní matce. Platí zde pouze povinné hlášení výsledku vyšetření (v nutném případě i telefonicky). 8. Způsoby řešení reklamací a stížností 8.1. Reklamace Reklamace jsou řešeny individuálně telefonicky nebo em Stížnosti Ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové přijímá stížnosti, podněty a oznámení, eviduje a zajišťuje jejich interpretaci a včasné vyřízení odbor řízení kvality a kontroly podle směrnice SM _46 FN HK Postup pro vyřizování stížností Konzultační činnost laboratoře V problematice imunologie transplantací a imunohematologie pro genotypizaci RHD antigenu v souvislosti s výsledky vyšetření podává MUDr. Vít Řeháček nebo jeho zástupce. Otázky ohledně organizace laboratoře, laboratorních metod a organizace odběru vzorků mohou podávat vysokoškolsky vzdělaní pracovníci laboratoře. Laboratorní výkony a účtované kódy pro pojišťovny: 1 Izolace a uchování lidské DNA (RNA) /818 2 Fotografie gelu /818 3 Elektroforéza nukleových kyselin /818 4 Amplifikace metodou PCR / Přílohy Příloha č. 1 Žádanka o vyšetření Laboratorní příručka_ verze č. 4 _ platnost od Strana 14 z 17

15 Příloha č. 1 Žádanka o vyšetření Laboratoř systému a PCR diagnostiky Zdravotnická laboratoř č.8267 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO 15189:2007 Fakultní nemocnice, Sokolská 581, Hradec Králové - Nový Hradec Králové Vedoucí laboratoře: MUDr. Vít Řeháček, tel.: , Kontakt : RNDr. G. Jamborová, Ph.D., Mgr. K. Synková, tel.: , fax: , Jméno a příjmení pacienta: Rodné číslo: Kód pojišťovny: Diagnóza: ŽÁDANKA O VYŠETŘENÍ Datum a čas odběru vzorku: Ordinující lékař (jméno, adresa, razítko a podpis): IČP: Odbornost: tel./fax/ Požadavky na vyšetření (zaškrtněte prosím požadované vyšetření) název vyšetření metoda požadavek na vzorek B27 (sérologická typizace) 5 ml/ heparin A,-B,-Cw (sérologická typizace antigenů I. třídy) 5 ml/ heparin DQ2, DQ8 (PCR-SSP genotypizace - celiakie) 5 ml/ K 3 EDTA (MCT) 2-3 ml séra (srážlivá krev) (Capture-P) 2-3 ml séra (srážlivá krev) -match test (MCT) 5 ml/ heparin (dárce) 2-3 ml séra (příjemce) A*, B*, DRB1* (PCR-SSP genotypizace genů I. a II. třídy) 5 ml/ K 3 EDTA DRB1* (PCR-SSP genotypizace genů II. třídy) 5 ml/ K 3 EDTA Weak, Partial D-Type (PCR-SSP RHD genotypizace) 5 ml/ K 3 EDTA akreditovaná metoda ČIA Vyšetření příbuzných pacienta indikovaného k transplantaci: Jméno a příjmení : Rodné číslo: Vztah k pacientovi: Poznámka: Odběr primárního vzorku (izolace DNA) byl proveden s informovaným souhlasem pacienta a dle pokynů laboratorní příručky ( Zkratky: Capture-P ČIA MCT PCR-SSP RHD Weak D-Type Partial D-Type Vyplňuje laboratoř: detekce protilátek proti trombocytům metodou pevné fáze český institut pro akreditaci mikrolymfocytotoxický test polymerázová řetězová reakce se sekvenčně specifickými primery gen RH systému slabý D antigen variantní D antigen Číslo vyšetření:.datum a čas přijetí vzorku:.. Převzal a přezkoumal: Laboratorní příručka_ verze č. 4 _ platnost od Strana 15 z 17

16 10. Revize a změnové řízení Aktualizace dokumentu dle potřeby, revize se řídí SJ 4.2.3/ 01 Řízení dokumentů na TO FN HK. 1. Revize dne: Záznam o změně: Provedl: Schválil: 2. Revize dne: Záznam o změně: Provedl: Schválil: 3. Revize dne: Záznam o změně: Provedl: Schválil: 4. Revize dne: Záznam o změně: Provedl: Schválil: Laboratorní příručka_ verze č. 4 _ platnost od Strana 16 z 17

17 5. Revize dne: Záznam o změně: Provedl: Schválil: 6. Revize dne: Záznam o změně: Provedl: Schválil: 7. Revize dne: Záznam o změně: Provedl: Schválil: 8. Revize dne: Záznam o změně: Provedl: Schválil: Laboratorní příručka_ verze č. 4 _ platnost od Strana 17 z 17

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky Účinnost od 13.07.2018 Verze č. 7 Tímto předpisem se ruší Verze č.6, platnost od 01.04.2017 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč Strana 1 z 23 Název: LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: 16.3.2016 Platnost do: odvolání Nahrazuje: SMO-370-01 verzi č. 8 Distribuce a uložení dokumentu: Platné jsou autorizované výtisky a elektronická verze

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 8. Počet stran: 15 Datum vydání: 19. 02. 2015 Platnost od: 01. 03. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: doc. RNDr.

Více

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 36066 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/TOKV/č.05/2013 Počet stran: 28 Počet příloh: 1 Verze: 3 Platnost od: 30.7.2013 Laboratorní příručka

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 66 VII PKZL - 01 PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Zpracoval funkce datum jméno / podpis Ing. Eduard Sohlich

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 4 Vlastník procesu: Patologicko-anatomické oddělení Účinnost od: 6. 6. 2016 Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: MUDr. Barbora Studená Manažerka

Více

2 Inkompatibilita v systému Rhesus. Upraveno z A.D.A.M.'s health encyclopedia

2 Inkompatibilita v systému Rhesus. Upraveno z A.D.A.M.'s health encyclopedia 2 Inkompatibilita v systému Rhesus Upraveno z A.D.A.M.'s health encyclopedia 3 Inkompatibilita v systému Rhesus Úkol 7, str.119 Které z uvedených genotypových kombinací Rh systému u manželů s sebou nesou

Více

ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. LF UK a FN HK

ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. LF UK a FN HK LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ LF UK a FN HK Vypracoval H. Jindrová Jméno a příjmení, funkce Přezkoumal MUDr. M. Šafr Schválil MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Platnost od: 1.6.2013 Podpis Datum

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoře Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoře Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoře Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové-Nový Hradec Králové, IČO: 00179906 vedoucí lékař Transfuzního oddělení, vedoucí

Více

Manuál pro odběry primárních vzorků

Manuál pro odběry primárních vzorků Jméno Podpis Vypracoval: Mgr. Lukáš Tichý Vydání: 2 Přezkoumal RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. Revize: 1 Schválil: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD. Platí od: 6.11.2014 Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č.

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č. Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-521 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Ověřil: Mgr.

Více

List provedených změn

List provedených změn List provedených změn Číslo změny Číslo článku Stručné zdůvodnění Datum Podpis (odstavce) obsahu změny účinnosti odpovědné osoby 2/ 39 A Úvod A 01 Úvodní slovo Laboratorní příručka Transfuzního oddělení

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Transfúzní oddělení Držitel certifikátu jakosti ISO9001:2000

Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Transfúzní oddělení Držitel certifikátu jakosti ISO9001:2000 Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Transfúzní oddělení Držitel certifikátu jakosti ISO9001:2000 Primář: MUDr. Dana Galuszková Tel. +420 588 442 263, tel/fax 588 442 510, e-mail:

Více

Genetický screening predispozice k celiakii

Genetický screening predispozice k celiakii VETERINÁRN RNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Farmaceutická fakulta Ústav humánn nní farmakologie a toxikologie Genetický screening predispozice k celiakii RNDr. Ladislava Bartošov ová,ph.d. 1, PharmDr.

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Tř. Svobody 32, Olomouc, Trávnická 2, Prostějov LP : 2016/06 Vydání č.: 6 Platí od: 15.2.2016 LP : 2016/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Datum Funkce zpracoval: MUDr. Milada Popotrandovská 9.2.2016 vedoucí

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

v hematologickém vyšetření

v hematologickém vyšetření Význam preanalytická fáze v hematologickém vyšetření RNDr. M. Kušnierová Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Základním předpokladem pro precizní laboratorní diagnostiku s vysokou

Více

Oddělení patologické anatomie

Oddělení patologické anatomie Vančurova 1548, 272 59 Kladno Tel.: 312 606 111 IČO 27256537 Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 1 Obsah LP A-01 Předmluva...

Více

Algoritmus vyšetření HLA při vyhledávání dárce HSCT

Algoritmus vyšetření HLA při vyhledávání dárce HSCT Algoritmus vyšetření HLA při vyhledávání dárce HSCT 1. Primární zpracování vzorků a typizace HLA Izolace DNA ze dvou nezávislých primárních vzorků při diagnóze u všech pacientů potenciálně indikovaných

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu I. Hematologie se zaměřením

Více

Genetická laboratoř ÚLG Zdravotnická laboratoř č. M 8181 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚLG

Genetická laboratoř ÚLG Zdravotnická laboratoř č. M 8181 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚLG Genetická laboratoř ÚLG Zdravotnická laboratoř č. M 8181 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2007 Směrnice 8/008/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚLG SME/8/008/VERZE 06 Přehled laboratorních vyšetření, referenčních

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

Význam HLA typizace, HLA antigeny

Význam HLA typizace, HLA antigeny Význam HLA typizace, HLA antigeny Geny lokusů jsou umístněné na krátkém rameně 6. chromozomu HLA I.: A,B,C, geny kódují MHC I. HLAII.: DP, DQ, DR geny kódují MHC II. HLA III.: geny, které kódují proteiny

Více

ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MPZ 2015

ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MPZ 2015 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MPZ 2015 + organizace MPZ 2016 Vraná Milena Odd. HLA, Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku, ÚHKT, Praha WWW.UHKT.CZ ÚČASTNÍCI Česká Republika: Laboratoř molekulární biologie,

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_PAO_SME_12_002 verze K Účinnost dokumentu od: 13.6.2016 Jen pro vnitřní potřebu NCB ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_PAO_SME_12_002 Verze dokumentu: K Zpracoval Prim.MUDr.Vítková Jana Polívková

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz ŘÁD č. Řd-004-28 Provozní řád Ústavu lékařské genetiky 4. vydání ze dne: 1. 7. 2014 Skartační znak: A Účinnost

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Cytogenetická laboratoř Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Hradec Králové

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Cytogenetická laboratoř Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Hradec Králové LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Cytogenetická laboratoř Oddělení lékařské genetiky Účinnost od 1. 9. 2015 Verze č. 7 Tímto předpisem se ruší Laboratorní příručka Cytogenetické laboratoře Oddělení lékařské genetiky,

Více

Laboratorní příručka LLG

Laboratorní příručka LLG Laboratorní příručka LLG a datum zpracování 23. 12. 2014 STRANA 1 (CELKEM 22) OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Úvodní slovo... 3 1.2 Seznam použitých zkratek... 4 2. Informace o laboratoři... 5 2.1 Identifikace

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 44 Vznikající záznamy: 0 Strana: 2 z 44 1. Úvod... 4 2. Údaje o laboratoři... 5 2.1 Identifikace laboratoře... 5 2.2 Informace o laboratoři... 5 2.3 Programy řízení kvality...

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř TO Účinnost od 01.12.2018 Verze č. 12 Tímto předpisem se ruší Verze č. 11, platná od 20.03.2017 Odborný garant Jméno a příjmení, funkce Datum Podpis Mgr. Kamila Trávníčková

Více

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc.

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc. LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Obsah: 2008 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚSTAVU MIKROBIOLOGIE... 2 3.1. Statut,

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY 3 složky Nukleotidy dusík obsahující báze (purin či pyrimidin) pentosa fosfát Fosfodiesterová vazba. Vyskytuje se mezi

Více

Návod k použití HISTO TYPE SSP Kits

Návod k použití HISTO TYPE SSP Kits Návod k použití HISTO TYPE SSP Kits 0123 IVD Testovací soupravy pro tkáňovou typizaci HLA alel na molekulárně genetickém základě (třída I: HLA-A, B, C, třída II: HLA-DR, DQ) prealiquotováno a připraveno

Více

Laboratorní příručka Laboratoří Krevního centra

Laboratorní příručka Laboratoří Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba Laboratorní příručka Laboratoří Krevního centra Evid. značka: PL-KC Identifikace: Identifikace výtisku: Nahrazuje: - Revize číslo:

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 7 0 8 0 2 3 4 IČZ smluvního ZZ 5 4 0 2 7 0 0 0 Číslo smlouvy 7 L 5 4 K 0 0 2 Název IČO GENNET,s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

v imunohematologické laboratoři dárců krve na Transfuzním oddělení FN Olomouc Doleželová K., Vodičková M., Holusková I., Vymětalová R., Galuszková D.

v imunohematologické laboratoři dárců krve na Transfuzním oddělení FN Olomouc Doleželová K., Vodičková M., Holusková I., Vymětalová R., Galuszková D. Jak šel čas v imunohematologické laboratoři dárců krve na Transfuzním oddělení FN Olomouc modernizace a automatizace Doleželová K., Vodičková M., Holusková I., Vymětalová R., Galuszková D. Transfuzní oddělení

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 2/2012 o spisové službě Spisový a skartační řád Aktualizace původní směrnice ze dne: 27.2.2015 Aktualizace ze dne 1.1.2016 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Spisový

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

KONTROLA KVALITY VAZBA HLA S CHOROBAMI

KONTROLA KVALITY VAZBA HLA S CHOROBAMI KONTROLA KVALITY VAZBA HLA S CHOROBAMI VÝSLEDKY 2017 Eva Ratajová, Barbora Kinská, Kateřina Šimonová, Milena Vraná Oddělení HLA, Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku, ÚHKT, Praha WWW.UHKT.CZ

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Strana 1 13.1. 2016 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Laboratoř Patologicko-anatomického oddělení Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1. Seznam vyšetření prováděných na Patologicko-anatomickém oddělení

Více

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

OPERAČNÍ MANUÁL (OM) Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) Organizace: Mgr. Daniel Pagáč MBA. prim.mudr.pavel Jindra, Ph.D.

OPERAČNÍ MANUÁL (OM) Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) Organizace: Mgr. Daniel Pagáč MBA. prim.mudr.pavel Jindra, Ph.D. OPERAČNÍ MANUÁL (OM) Organizace: Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) prim.mudr.pavel Jindra, Ph.D. vedoucí lékař ČNRDD Mgr. Daniel Pagáč MBA ředitel ČNRDD. podpis. podpis účinnost od: 1.1.2009 strana:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka F a k u l t n í n e m o c n i c e K r á l o v s k é V i n o h r a d y, Š r o b á r o v a 5 0, P r a h a 1 0 Ústav soudního lékařství Laboratorní příručka ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ Toxikologická laboratoř

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

Název IČO Centrum kardiovaskulární a TCH Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Centrum kardiovaskulární a TCH Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 2 0 9 7 7 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 9 3 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 N 0 0 4 Název IČO Centrum kardiovaskulární a TCH Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů).

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů). sp. zn. sukls262204/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Igamad 1500 IU, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka

Více

Úhradová vyhláška a fakultní nemocnice aneb hodnocení pro rok 2014 a výhledy do budoucnosti. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Úhradová vyhláška a fakultní nemocnice aneb hodnocení pro rok 2014 a výhledy do budoucnosti. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Úhradová vyhláška a fakultní nemocnice aneb hodnocení pro rok 2014 a výhledy do budoucnosti prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Úhradová Vyhláška Protichůdné zájmy MZ, pojišťovny (VZP x oborové), poskytovatelé

Více

Název IČO Karlovarská krajská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Karlovarská krajská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 3 6 5 8 0 4 IČZ smluvního ZZ 4 2 0 4 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 K 4 2 M 0 0 2 Název IČO Karlovarská krajská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Laboratorní příručka LLG

Laboratorní příručka LLG Laboratorní příručka LLG a datum zpracování 22.12.2015 STRANA 1 (CELKEM 23) OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Úvodní slovo... 3 1.2 Seznam použitých zkratek... 4 2. Informace o laboratoři... 5 2.1 Identifikace laboratoře

Více

ÚVOD DO TRANSPLANTAČNÍ IMUNOLOGIE

ÚVOD DO TRANSPLANTAČNÍ IMUNOLOGIE ÚVOD DO TRANSPLANTAČNÍ IMUNOLOGIE Základní funkce imunitního systému Chrání integritu organizmu proti škodlivinám zevního a vnitřního původu: chrání organizmus proti patogenním mikroorganizmům a jejich

Více

RUTINNÍ TESTY HLA PRO DIAGNOSTIKU CELIAKIE

RUTINNÍ TESTY HLA PRO DIAGNOSTIKU CELIAKIE RUTINNÍ TESTY HLA PRO DIAGNOSTIKU CELIAKIE Vraná Milena Odd. HLA, Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku, ÚHKT, Praha WWW.UHKT.CZ ÚVOD Základní podmínkou vzniku celiakie je přítomnost některých

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

I. HLAII.: DP, DQ, DR

I. HLAII.: DP, DQ, DR HLA antigeny Geny lokusů jsou umístněné na krátkém rameně 6. chromozomu HLA I.: A,B,C, geny kódují MHC I. HLAII.: DP, DQ, DR geny kódují MHC II. HLA III.: geny, které kódují proteiny účastnící se imunitní

Více

Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 27. 11. 2013 Praha

Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 27. 11. 2013 Praha Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 7 STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN 7. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN 27. 11. 2013 Praha Automatizace v laboratoři standardizace vyšetření a snížení

Více

Fetomaternální hemoragie (FMH)

Fetomaternální hemoragie (FMH) Fetomaternální hemoragie (FMH) Neinvazivní prenatální diagnostika RHD a KELL genotypu plodu: Autor: Vít Musil, Školitel: Doc. MUDr. Ľubušký M., Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

Více

ZÁKLADNÍ DOKUMENT ZÁKLADNÍ DOKUMENT

ZÁKLADNÍ DOKUMENT ZÁKLADNÍ DOKUMENT ZÁKLADNÍ DOKUMENT 1. Organizace Distribuci a transport transplantátů zajišťuje Koordinační centrum ČNRDD. Organizační vazba Koordinačního centra na ostatní složky registru viz. diagram. 2. Osoby 2.1. Organizační

Více

KONTROLA KVALITY VAZBA HLA S CHOROBAMI

KONTROLA KVALITY VAZBA HLA S CHOROBAMI KONTROLA KVALITY VAZBA HLA S CHOROBAMI VÝSLEDKY 1. KOLA 2016 Eva Ratajová, Milena Vraná Oddělení HLA, Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku, ÚHKT, Praha WWW.UHKT.CZ NABÍZENÉ VARIANTY VARIANTA

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Vypracoval:: MUDr. Zdeňka Kráľovská Schválil:: prim. MUDr. Marie Drdová Datum platnosti: od 1.6.2015 LP_HTO_V3/2015-06-01 Laboratorní příručka Stránka 1 z 48

Více

XI. NÁRODNÍ WORKSHOP MNOHOČETNÝ MYELOM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ A ROČNÍ SETKÁNÍ ČESKÉ MYELOMOVÉ SKUPINY 26. 27.4. 2013, HOTEL GALANT, MIKULOV

XI. NÁRODNÍ WORKSHOP MNOHOČETNÝ MYELOM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ A ROČNÍ SETKÁNÍ ČESKÉ MYELOMOVÉ SKUPINY 26. 27.4. 2013, HOTEL GALANT, MIKULOV XI. NÁRODNÍ WORKSHOP MNOHOČETNÝ MYELOM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ A ROČNÍ SETKÁNÍ ČESKÉ MYELOMOVÉ SKUPINY 26. 27.4. 2013, HOTEL GALANT, MIKULOV Transport vzorků Drahomíra Kyjovská, Jana Smejkalová Značení vzorků

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř systému a PCR diagnostiky Účinnost od 01.09.2016 Verze č. 5 Tímto předpisem se ruší Verze č. 4, platnost od 15.09.2015 Odborný garant Jméno a příjmení,

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie Fakultní nemocnic e Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 15.4.2011 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ OLM

HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ OLM HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ 1/5 Hodnocení spokojenosti zákazníků (klinického pracovníka) se službami poskytovanými MOÚ. Dotazník spokojenosti zákazníka byl určen pro lékaře MOÚ, vrchní a staniční sestry

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

MEZILABORATORNÍ POROVNÁNÍ stanovení hla znaků asociovaných s chorobami 2016 II. KOLO ALELY VÁZANÉ S CELIAKIÍ

MEZILABORATORNÍ POROVNÁNÍ stanovení hla znaků asociovaných s chorobami 2016 II. KOLO ALELY VÁZANÉ S CELIAKIÍ stanovení hla znaků asociovaných s chorobami 6 II. KOLO Organizátor: Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku Adresa: U Nemocnice, 8 Praha Zodpovědná osoba: Ing. Milena Vraná e-mail: milena.vrana@uhkt.cz

Více

KONTROLA KVALITY VAZBA HLA S CHOROBAMI

KONTROLA KVALITY VAZBA HLA S CHOROBAMI KONTROLA KVALITY VAZBA HLA S CHOROBAMI VÝSLEDKY 2016 Eva Ratajová, Milena Vraná Oddělení HLA, Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku, ÚHKT, Praha WWW.UHKT.CZ NABÍZENÉ VARIANTY VARIANTA 1: Alely

Více

Seznam vyšetření prováděných laboratoří - parazitologie

Seznam vyšetření prováděných laboratoří - parazitologie Seznam vyšetření - parazitologie Název Materiál/pacient Provádí se Doba odezvy Kód ZP Poznámka Toxoplasmóza celkové protilátky (komplement-fixační reakce) Pupečníková krev Plodová voda (předběžný výsledek,

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

Laboratorní příručka Ústav soudního lékařství FNO

Laboratorní příručka Ústav soudního lékařství FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Ústav soudního lékařství FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: PL-ÚSL Nahrazuje: 02 SOP-LAB-ÚSL-05 Příjem biologického

Více

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15)

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15) Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu bezpečí lůžkové zdravotní péče () Datum platnosti: 1.12.2014 Výtisk číslo: 1 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: ZMK Ing.Monika Becková 24.11.2014

Více

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER Trojan V., Hanáček P., Havel L. Department of Plant Biology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Závěrečná zpráva. PT#M/24/2018 (č.1025) Sérologie Helicobacter pylori. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. PT#M/24/2018 (č.1025) Sérologie Helicobacter pylori. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel zkoušení způsobilosti akreditovaný ČI podle ČSN EN ISO/IE 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná

Více

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing.

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing. PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU Strana: 1 ÚVOD Společnost ATONA s.r.o. působí na trhu od roku 2000 a prosazuje se v oblasti zpracování plechu díky použití nejmodernějších technologií, hlavně však díky

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Rozdělovník řízených výtisků:

Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Rozdělovník řízených výtisků: PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1 výtisk - manažerka kvality elektronicky

Více

Testovací kity Protrans HLA SBT 1 1.0 Strategie Protrans sekvenování 3 2.0 PROTRANS HLA Sekvenační systém 4 2.0 PROTRANS Sekvenačníí kity (S4, S3,

Testovací kity Protrans HLA SBT 1 1.0 Strategie Protrans sekvenování 3 2.0 PROTRANS HLA Sekvenační systém 4 2.0 PROTRANS Sekvenačníí kity (S4, S3, Návod k použití Obsah Strana Testovací kity Protrans HLA SBT 1 1.0 Strategie Protrans sekvenování 3 2.0 PROTRANS HLA Sekvenační systém 4 2.0 PROTRANS Sekvenačníí kity (S4, S3, Domino Stones, S2, S1) 4

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Dokumentace nejen v. laboratořích. Martin Matějček Michaela Bechyňová Fakultní nemocnice v Motole

Dokumentace nejen v. laboratořích. Martin Matějček Michaela Bechyňová Fakultní nemocnice v Motole Dokumentace nejen v laboratořích Martin Matějček Michaela Bechyňová Fakultní nemocnice v Motole Konference Prezídia České asociace sester Praha, 15. 11. 2018 Co je vlastně (řízená) dokumentace? Dokumentace

Více

Národní registr vrozených vad

Národní registr vrozených vad Závazné pokyny NZIS Národní registr vrozených vad 009-20091001 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr vrozených vad Závazné pokyny NZIS Obsah 1. Platná legislativa pro Národní registr vrozených

Více

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ústav soudního lékařství FN Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ústav soudního lékařství FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ústav soudního lékařství FN Ostrava Obsah: Členění Ústavu soudního lékařství... 3 Identifikace pracoviště... 4

Více

BAG Health Care a HLA asociované choroby

BAG Health Care a HLA asociované choroby Stanovení HLA znaků asociovaných s chorobami workshop 2016 RNDr. David Elsnic HLA typování pro jiné než transplantační účely s rozšiřováním HLA databází se rozšiřují naše znalosti o asociacích mezi HLA

Více

Falultní nemocnice Ostrava Krevní centrum 17.listopadu 1790, Ostrava-Poruba. Vyšetření v HLA laboratoři

Falultní nemocnice Ostrava Krevní centrum 17.listopadu 1790, Ostrava-Poruba. Vyšetření v HLA laboratoři Název Zkratka Dostupnost Jednotky Vyšetření v HLA laboratoři genotypizace HLA-A* genotypizace HLA-B* HLA-A krev (EDTA) 1 (homozygot) nebo 2 znaky HLA-B krev (EDTA) 1 (homozygot) nebo 2 znaky genotypizace

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2015 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_TĚLNÍ TEKUTINY_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O.

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. strana 1/12 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DOKUMENT: PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. Vypracoval: Schválil: funkce: představitel managementu funkce: vedoucí CO jméno: Markéta Roupcová jméno: Ivana

Více