Transfuzní přípravky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transfuzní přípravky"

Transkript

1 Transfuzní přípravky Transfuzní přípravky lidská krev a její složky zpracované pro podání transfuzí za účelem léčení nebo předcházení nemoci erytrocyty, trombocyty, granulocyty, plazma. Jedná se o individuálně vyráběné léčivé přípravky. Jsou připravovány od jednoho dárce. Výjimkou jsou trombocyty (z plné krve) a kryoprotein kde legislativa povoluje smísení maximálně od 10 dárců. V současnosti nejsou transfuzní přípravky ošetřovány metodami inaktivace patogenů. Transfuzní přípravky plní funkci substituční. Krevní deriváty - průmyslově (hromadně) vyráběné léčivé přípravky pocházející z lidské plazmy. Při výrobě dochází k inaktivaci patogenů. Jedná se o koncentráty plazmatických koagulačních faktorů, přirozených inhibitorů koagulace, imunoglobuliny, albumin. Krevní deriváty se vyrábějí i rekombinačními technikami. Vzhledem k inaktivaci patogenů jsou krevní deriváty bezpečnější přípravky vzhledem k možnému přenosu infekčních chorob. Hemoterapie během vývoje bylo několik etap. Od léčby výhradně plnou krví až k užívání jednotlivých složek krve monokomponentní terapie. Výhody: pacient dostane pouze tu složku krve, kterou nezbytně potřebuje a jedna odebraná transfuzní jednotka krve se rozdělí na jednotlivé složky. Podání pouze složky, kterou příjemce potřebuje, snižuje míru rizik, která transfuze přináší. Transfuzní přípravek ani krevní derivát nemá být použit v případech, že existuje jakákoliv jiná účinná léčba. Hemoterapie je vždy spojena s imunologickými účinky vždy je určitý stupeň rizika. Stimulace alloimunizace (protilátky proti antigenům ery, trombo, leuko, zejména HLA). Komplikace u další hemoterapie, u žen protilátky proti plodu, transplantace. Inhibiční účinky TRIM (transfuzí asociovaná imunomodulace) zhoršení protilátkou odpovědi lymfocytů, snížení poměru T-lymfo, NK buněk (zvýšené % inf. komplikací, přežívání org. transplantátů). Erytrocytové TP Plná krev výchozí surovina pro zpracování dalších transfuzních přípravků Erytrocyty, erytrocyty resuspendované, erytrocyty bez buffy coatu resuspendované, erytrocyty deleukotizované, erytrocyty ozářené, erytrocyty promyté. Substituce erytrocytů: léčba anémie, o léčbě rozhoduje více faktorů stupeň anémie, příčina, schopnost pacienta kompenzovat anémii, chronicita, pokračující ztráta krve, věk, přidružené choroby. Akutní ztráta krve 15-30% cirkulujícího objemu náhrada TP ery nepravděpodobná, 30-40% vysoce pravděpodobná náhrada TP ery, 40% a více nutné ihned podat TP ery. Koncentrace HB nad 100g/l většinou indikace k podání TP ery není, 70g/l a méně téměř vždy TP ery. 1 TU ery zvýšení koncentrace Hb asi o 10g/l (pozor starší nad 65 let, kardiovaskul a respirační onemocnění transfuze ery od 80g/l). Promyté erytrocyty u pacientů s anti-iga protilátkami, deficit IgA, těžké alergické reakce na složky plazmy, vyjímečně u PNH exspirace se zkracuje, je uvedeno na štítku. Erytrocyty deleukotizované - léčba anémie, náhrada krevní ztráty, pacienti se známými nebo suspektními protilátkami proti antigenům leuko a HLA, u pacientů kde se předpokládají vícečetné transfuze jako prevence tvorby protilátek, alternativa CMV negativní krve prevence přenosu CMV, opakované febrilní nehemolytické reakce,před a po orgánových transplantacích, nedonošené děti, těhotné ženy, nedonošené děti a novorozenci, děti po operacích srdce a cév. Exspirace se zkracuje je uvedeno na štítku.

2 Erytrocyty ozářené ozařuje se paprsky gama při G (ničí viabilitu T lymfo), ozáření nenahrazuje deleukotizaci. U pacientů s těžce oslabeným imunitním systémem, např. u pacientů užívajících imunosupresiva, prevence TA-GVHD, orgánové transplantace, chemoterapie, transfuze novorozencům, TP od pokrevních dárců. Doba použitelnosti a uchovávání: Erytrocytové TP se uchovávají při teplotě +2 až +6 o C. Nesmí být překročeno rozmezí +1 až +10 o C. Transport musí být v předem vychlazeném termoboxu při dodržení předepsané teploty. Plná krev (výjimečně u stavů kde je současně deficit ery, krevního objemu)- výchozí surovina pro další zpracování. Doba použitelnosti 21 dní. Resuspendované erytrocytové TP doba použitelnosti dle použitého aditivního (resuspenzního) roztoku dní exspirace je vyznačena na štítku. Podávání ery TP podáváme shodné v ABO a Rh systému po vyšetření a negativním výsledku zkoušky kompatibility. Použití TP O Rh(D) neg pouze v takových případech, kdy stav pacienta je natolik kritický, že prodlení v podání TP by znamenalo další ohrožení života - vitální indikace. Tento postup je vždy rizikový. Vždy je nutné odebrat krev na dodatečné provedení předtransfuzního vyšetření. Možné nežádoucí účinky přetížení oběhu, hemolytická potransfuzní reakce, nehemolytická potransfuzní reakce, alloimunizace, sepse způsobená bakteriální kontaminací při nevhodné manipulaci s přípravkem, potransfuzní purpura, možné biochemické odchylky (např. hyperkalémie), přenos infekčních agens, zejména virů (proč je možný při non reaktivních výsledcích testů), event. přenos lues je-li TP skladován méně než 96 hod při 4st. C, akutní poškození plic, TA-GVHD. Před a po podání TP Laboratorní předtransfuzní vyšetření, transport TP za předepsaných podmínek, kontrola vzhledu TP (možná hemolýza, sraženiny, neporušenost vaku), u pacienta TT, KT, puls, moč chemicky před i po ukončení transfuze, kontrola dokumentace údaje na žádance a štítku TP, napojení transfuzní soupravy, bed side test (ověření krevních skupin u lůžka pacienta), biologický pokus (kdy je nehodnotitelný), po ukončení transfuze ponechat zbytek ve vaku v chladničce 24 hod v případě, že není žádná nežádoucí příhoda likvidace, v opačném případě ponechat a informovat TO, odběr vzorku krve po transfuzi na přešetření a zaslání transfuzního vaku se zbytkem krve. Během celé doby transfuze důkladná kontrola pacienta. V případě jakékoliv komplikace zastavit transfuzi (ponechat jehlu v žíle) a ihned informovat lékaře - určí další postup. Po ukončení transfuze zápis do dokumentace (pacient, oddělení) s výsledkem transfuze a event. všechny komplikace. Dle platné vyhlášky a SVP nutná dohledatelnost (odběr dárce až použití TP s výsledkem transfuze ) po dobu 30 let. Trombocytové TP Substituce u trombocytopenií (vzácně u trombocytopatií) s významným krvácením nebo s podezřením na něj, substituce před operačními výkony. U pacientů s počtem /l je profylaktické podání doporučováno (možná rizika), hodnoty /l vždy substituce. Substituce ne u pacientů: trombotická trombocytopenická purpura (TTP), heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT), potransfuzní trombocytopenická purpura (PTP)

3 Uchovávání: Při teplotě o C na speciálních třepačkách, exspirace 5 dní (event 7 dní) uvedeno na štítku TP. Transport v termoboxech vytemperováno na pokojovou teplotu. Po doručení na oddělení kontrola údajů na štítku TP s dokumentací, ověření totožnosti pacienta. Kontrola TP před aplikací: prosakování, fenomén víření, neporušenost vaku, shlukování trombocytů, změna barvy. Podávají se shodné v ABO a Rh systému. Aplikovat co nejdříve po doručení. TP trombocytové: Trombocyty z buffy coatu (dle platné vyhlášky smíchané maximálně od 10 dárců), z aferézy (příprava na separátoru od jednoho dárce), deleukotizované (podávají se u pacientů s protilátkami anti leuko, anti HLA, předpoklad vícečetných transfuzí trombo, prevence přenosu CMV). Možné nežádoucí účinky: Nehemolytické potransfuzní reakce, aloimunizace, sepse způsobená bakteriální kontaminací při nevhodné manipulaci s přípravkem, potransfuzní purpura, možný přenos lues, přenos virů, akutní poškození plic, TA-GVHD. Během celé transfuze sledování pacienta, zápis do dokumentace. V případě nežádoucí příhody přerušit transfuzi a ihned informovat lékaře. V případě nežádoucí příhody odběr krve na přešetření a zbytek obsahu vaku. Nedoporučuje se použití trombo od příbuzného pacienta, který je potencionálním dárcem krvetvorných buněk. V případě, že nejsou k dispozici trombo dané krevní skupiny, je možné podat trombo dle kompatibility krevní plazmy v ABO systému nebo O (musí být nízký titr anti-a a anti-b), respektovat příslušnost v Rh systému (u Rh(D) poz je možné podat Rh(D) neg). Čerstvá zmrazená plazma Používá se k substituci plazmy obsahuje vyvážené množství plazmatických koagulačních faktorů a přirozených inhibitorů krevního srážení. Plazma se podává shodná v ABO systému - na Rh(D) se nebere zřetel. V urgentních případech plazma od dárce krevní skupiny AB. Uchovávání při teplotách nižších než 25 o C, exspirace je 3 roky vždy uvedena na štítku. Skladování při 18 o C 3 měsíce exspirace, platí pro plazmu již propuštěnou pro klinické účely. Plazma pro klinické účely musí projít karanténou tj. po odběru od dárce je šokové zmrazení (všechny testy na snížení nebezpečí přenosu infekčních chorob TP musí být non reaktivní, po ½ roce z nového odběru po negativních testech (non reaktivních) je možné uvolnit pro pacienta). Karanténa plazmy zvyšuje bezpečnost transfuzního přípravku. Transport: vychlazený uzavřený termobox se suchým ledem v ochranném obalu. Na krátké vzdálenosti je přípustný pouze vychlazený termobox. Rozmrazování v rozmrazovači nebo ve vodní lázni při 37 o C. Ve vodní lázni dodržet teplotu a dbát na rovnoměrné rozmrazování. Kontrola před aplikací: neporušenost vaku (při nízkých teplotách jsou vaky snadno poškoditelné), barva plazmy, po rozmrazení nesmí být žádné nerozpuštěné části, ihned aplikovat do 2 hod po rozmrazení by měla být ukončena transfuze. Po rozmrazení se nesmí znovu zmrazit (koagulační plazmatické faktory jsou termolabilní byly by znehodnoceny), ani uchovávat v tekutém stavu.

4 Indikace: U koagulačních poruch, kdy je kombinovaný deficit koagulačních faktorů, u TTP, když nejsou k dispozici koncentráty koagulačních faktorů (krevní deriváty) výjimečně. Možné nežádoucí účinky: aplikace velkých objemů možná citrátová toxicita, přetížení oběhu, bakteriální kontaminace (při nevhodném zacházení), nehemolytické potransfuzní reakce, hemolytické potransfuzní reakce, přenos virů, TA-GVHD. Kryoprotein když nejsou k dispozici krevní deriváty. Obsahuje : F I (fibrinogen), F VIII, vwf, F XIII (fibrin stabilizující faktor). Podává se kompatibilní v ABO systému, ne v Rh(D). Do 2 hod po rozmrazení by měla být ukončena transfuze. Předepsaná vyšetření ke snížení nebezpečí přenosu infekčních chorob TP: Vyšetření k průkazu známek infekce: virem lidského imunodeficitu typů 1 a 2 (HIV 1 a 2), virem hepatitidy typu B (HBV), virem hepatitidy typu C (HCV), syfilis Pozor: nejtěžší akutní potransfuzní reakce jsou způsobeny souběhem záměn a nedostatečné kontroly! Kontroly před podáním TP jsou poslední možností k odhalení ABO inkompatibily, které jsou způsobeny záměnou od odběru vzorku krve na předtransfuzní vyšetření, předtransfuzním vyšetřením, výdejem TP a záměnou na oddělení. Poslední možnost k odhalení záměny je bed side test (kontrola krevních skupin u lůžka pacienta). Vlastní podání TP Za průběh transfuze zodpovídá pověřený lékař, kterému asistuje pověřená sestra. Úkoly sestry: kontrola identifikace TP dle žádanky a pacienta (jméno, příjmení, RČ, KS pacienta, číslo TP). Příprava záznamů do dokumentace pacienta zahrnující údaje, které budou v průběhu transfuze sledovány. Po kontrolách identifikace připojí k vaku s TP odpovídající transfuzní set, připraví bed side test. Změří KT, tepovou frekvenci, tělesnou teplotu před a po ukončení transfuze a vše zapíše do dokumentace. Opakovaně kontroluje stav pacienta během transfuze. Při výskytu jakékoliv subjektivní nebo objektivní nežádoucí příhody ihned informuje lékaře zodpovědného za aplikaci transfuze, ponechá žilní přístup pro další řešení situace. Další úkoly dle pokynů lékaře, který za aplikaci TP zodpovídá. Po ukončení transfuze zapíše do dokumentace nemocného KT, TF, TT pacienta,moč chemicky před a po transfuzi. Uschová zbytek TP ve vaku (nejméně 20 ml) 24 hod v chladničce pro případ transfuzní reakce. Nebyla-li žádná nežádoucí příhoda vak se likviduje. Pověřený lékař provádí: Kontrola totožnosti pacienta, zhodnocení indikace k podání TP, posouzení aktuálního stavu pacienta, kontrola sestrou provedených vyšetření, kontrola dokumentu o výsledku vyšetření KS pacienta, informuje pacienta o plánovaném výkonu transfuze v případech, kdy je možné souhlas pacienta, kontrola TP vzhled, neporušenost vaku, exspirace, shoda KS, číslo TP, platnost zkoušky kompatibility, údaje na dokumentaci k TP s údaji na vaku, kontrola zda bylo s TP po expedici z TO náležitě nakládáno,provede bed side test, kontrola výsledku bed side testu s údaji v dokumentaci. U TP neobsahujících erytrocyty se respektuje shoda v KS zkouška kompatibility se neprovádí, provede se ověření KS, zda je shoda. V případě, že je pověřena sestra ověřením KS, lékař výsledek zkontroluje.

5 Transfuze se zahajuje biologickou zkouškou rychle se aplikuje 10 ml TP, zpomalení na 3 5 min a opět zopakovat. U dětí množství převedené krve snížit na 3 10 ml dle věku. Pokud se v průběhu biologické zkoušky neobjeví nežádoucí reakce pokračuje transfuze rychlostí kapek za minutu, dle klinického stavu a hmotnosti pacienta. Biologická zkouška je nehodnotitelná u pacientů v celkové anestézii, bezvědomí, šoku, aplikaci léků ovlivňujících vědomí, novorozenců zvláště nedonošených. V případě, že biologická zkouška nebyla provedena zápis do dokumentace s uvedením důvodu, proč nebyla provedena. Předání pacienta sestře ke sledování po celou dobu transfuze. Řešení nežádoucích účinků transfuze a zahájení léčení. Po ukončení transfuze kontrola nemocného se zaměřením na vitální funkce, zápisy do dokumentace. Úkoly sestry a úkoly pověřeného lékaře převzaty ve zkrácené formě z učebního textu Vybrané kapitoly transfuzního lékařství a imunohematologie Eva Tesařová a kol., str Žádanka a vzorek na předtransfuzní vyšetření. Co musí obsahovat není dáno legislativou. Nutné údaje: identifikace pacienta (jméno, příjmení), datum narození nebo RČ,identifikace oddělení, jméno lékaře, který indikuje transfuzi, podpis sestry, která odebrala krev na předtransfuzní vyšetření. Požadovaný TP další požadavky na TP, množství TP, na kdy má být připraveno. Diagnóza, předchozí transfuze, potransfuzní reakce, těhotenství u žen (i potraty). Podání látek ovlivňujících aglutinaci. Na štítku odebraného vzorku krve kromě identifikačních údajů pacienta a identifikace oddělení i datum odběru. Při odběru vzorku krve aktivní identifikace. Při požadavku na okamžité vydání TP bez předtransfuzního vyšetření VITÁLNÍ INDIKACE musí být dodán vzorek krve na dodatečné předtransfuzní vyšetření. Pozor největší počet závažných potransfuzních reakcí je způsobeno lidským faktorem - bylo již uvedeno výše, ale opět opakuji, kontrolovat a kontrolovat, transfuze může zachránit život pacienta, ale v opačném případě i vzít život. Dokumentace vydaného TP dáno platnou legislativou. Název a adresa vydávajícího ZTS (Zařízení transfuzní služby), identifikační číslo TP, název TP, údaje o množství TP, charakter TP, obsah účinné látky, datum vydání TP a případné požadavky na dopravu. Datum provedení a výsledek předtransfuzního imunohematologického vyšetření pokud se provádí, podpis zaměstnance, který vyšetření provedl. Jméno, příjmení, event číslo jednoznačně identifikující léčenou osobu, pokud se TP požaduje pro určitou léčenou osobu. Autotransfuze autologní odběry Definice: transfuze krve či krevních komponent, které pocházejí z příjemcovy vlastní cirkulace. Výhody: zamezení přenosu infekčních chorob z TP, bez rizika aloimunizace, stimulace erytropoézy opakovanými odběry. Nevýhody: indikační omezení, rizika odběru, rizika transfuze, finanční nákladnost.. U autologních odběrů není věkové omezení jako u dárců krve a krevních složek. Vzhledem k tomu, že pro autologní odběry platí jiná kritéria než pro dárce krve, neexistuje, aby krve byly použity pro jiné

6 pacienty. Na štítku je jméno + příjmení pacienta, rodné číslo, event. u cizinců identifikační číslo a slovo AUTOTRANSFUZE. Druhy autotransfuzí Předoperační (časná) - autologní odběr je nejvíce používaná. Kritéria: systolický tlak 100 mm Hg a více, Hb 110g/l a více, HTK 0,33 a více. Optimální interval mezi odběry 5 7 dní (Hb nesmí klesnout pod 100g/l). Povinná vyšetření: krevní tlak, puls, HTK nebo Hb, KS ABO, Rh(D), předepsané testy ke snížení nebezpečí přenosu inf chorob TP stejné jako vyšetření u dárců krve. Akutní předoperační izovolemická hemodiluce nejedná se o pravý transfuzní přípravek, nejsou vyšetřena předepsaná vyšetření ke snížení přenosu infekčních chorob TP, náhrada odebrané krve náhradním roztokem nebo plazmou, snížení HTK objem je nezměněn. Provádí se bezprostředně nebo krátce po zavedení anestezie. Intraoperační sběr krve a pooperační sběr krve odběr krve z operačního či krvácejícího pole a její návrat pacientovi. Je nutný speciální přístroj a zaškolený personál. Indikace autotransfuzí: plánované chirurgické, ortopedické, gynekologicko porodnické zákroky, další operační výkony. Přítomnost imunních protilátek zejména proti antigenům s vysokou incidencí či proti kombinaci antigenů, předchozí potransfuzní reakce. Prevence imunizace. Vrozený deficit IgA. Náboženské či osobní důvody k odmítnutí cizí krve. Kontraindikace autotransfuzí: Absolutní infekce s potenciální či skutečnou bakteriemií. Relativní těhotenství, ověřené maligní onemocnění (při odběru z operačního pole), primární a sekundární poruchy krvetvorby a srážení krve, insuficience dýchacího ústrojí, jaterní a ledvinová onemocnění, celkový špatný zdravotní stav. Vhodnost autologního odběru vždy posoudí lékař. Akutní předoperační izovolemická hemodiluce a intraoperační sběr krve nespadá do odbornosti Transfuzní lékařství. Zpracovala: Stanislava Lexová Konzultace: Prim. MUDr. Jarmila Celerová Použitá literatura: Eva Tesařová a kol.: Vybrané kapitoly Transfuzní lékařství a imunohematologie Příbalové letáky k transfuzním přípravkům Přednáška prim. MUDr. J. Celerové v NCO NZO Přednáška prim. MUDr. B. Kubešové v NCO NZO Vyhlášky MZ ČR 143/ 2008, 351/2010, J. Masopust: Autotransfuze Internet

7 .

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

Transfuziologie. medici

Transfuziologie. medici Transfuziologie medici Základní informace o transfúzním oddělení Bezpečnost transfúze závisí především na výběru vhodného dárce a poodběrovém serologickém vyšetření Poučení pro dárce - na začátku. Osobní

Více

Dárcovství krve a typy odběrů MUDr. Simona Hohlová

Dárcovství krve a typy odběrů MUDr. Simona Hohlová Dárcovství krve a typy odběrů MUDr. Simona Hohlová Transfuzní a tkáňové oddělení Osnova Dárcovství krve o obecné principy o propagace dárcovství a oceňování dárců krve o registry dárců krve a jejích složek

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Obsah anti-d imunoglobulinu obsaženého v přípravku PARTOBULIN SDF je stanoven metodou dle Evropského lékopisu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Obsah anti-d imunoglobulinu obsaženého v přípravku PARTOBULIN SDF je stanoven metodou dle Evropského lékopisu. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls215609/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PARTOBULIN SDF Lidský anti-d imunoglobulin k intramuskulárnímu podání. 2. KVALITATIVNÍ

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Rhophylac 300 mikrogramů/2 ml, injekční roztok

Více

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů).

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů). sp. zn. sukls262204/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Igamad 1500 IU, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu I. Hematologie se zaměřením

Více

Motto: Každá transfuze krve, která není indikovaná, je kontraindikovaná.

Motto: Každá transfuze krve, která není indikovaná, je kontraindikovaná. Motto: Každá transfuze krve, která není indikovaná, je kontraindikovaná. NOVÉ PŘÍPADY INFEKCE HIV V ČESKÉ REPUBLICE V JEDNOTLIVÝCH LETECH (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke

Více

Systém řízení kvality, SVP a výroba TP

Systém řízení kvality, SVP a výroba TP Systém řízení kvality, SVP a výroba TP Pacasová R. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno LF MU bakalářské studium Zdravotní laborant, 2015 Legislativa ZTS - EU Výrobu transfuzních přípravků v Evropě (EU)

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. INTRATECT 50 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. INTRATECT 50 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg) Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls228408/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE INTRATECT 50 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANTITHROMBIN III NF BAXTER, prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ 1 ml rozpuštěného přípravku obsahuje

Více

Spolupráce transfuziologa a anesteziologa/intenzivisty - cesta k účelné hemoterapii

Spolupráce transfuziologa a anesteziologa/intenzivisty - cesta k účelné hemoterapii Spolupráce transfuziologa a anesteziologa/intenzivisty - cesta k účelné hemoterapii Hana Lejdarová TTO FN Brno XXIV. Kongres ČSARIM, 7. 9.9.2017, Brno Proč? Nestačí údaje na žádance? Máme na konzultaci

Více

TRANSFUZNÍ PŘÍPRAVKY

TRANSFUZNÍ PŘÍPRAVKY TRANSFUZNÍ PŘÍPRAVKY vyrobené HTO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecké nemocnice PŘÍBALOVÉ INFORMACE Verze 1/2015 Obsah: Erytrocyty bez buffy - coatu resuspendované EBR... 2 Plazma z plné

Více

Racionální hemoterapie

Racionální hemoterapie Racionální hemoterapie motto racionální hemoterapie: podat správný přípravek správnému pacientovi správnou technikou ve správnou chvíli Léčivé přípravky z krve transfuzní přípravky: vyráběné v rámci TO

Více

TRANSFUZNÍ PŘÍPRAVKY vyrobené HTO

TRANSFUZNÍ PŘÍPRAVKY vyrobené HTO TRANSFUZNÍ PŘÍPRAVKY vyrobené HTO Orlickoústecká nemocnice PŘÍBALOVÉ INFORMACE Verze 1/2017 Erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované EBR... 2 Plazma z plné krve P... 3 Plazma z plné krve k frakcionaci

Více

INDIKACE Používá se k náhradě krevní ztráty a pro léčbu anémie.

INDIKACE Používá se k náhradě krevní ztráty a pro léčbu anémie. ERYTROCYTY BEZ BUFFY-COATU RESUSPENDOVANÉ EBR (Příbalový leták) Výrobce EBR - Hematologicko-transfúzní oddělení, Nemocnice Znojmo C 2074 Je to transfuzní přípravek získaný z plné krve odstřeďováním, odstraněním

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006 a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006 a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006 a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Rhesonativ 625 IU/ml, injekční

Více

SEZNAM VYRÁBĚNÝCH TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ

SEZNAM VYRÁBĚNÝCH TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ SEZNAM VYRÁBĚNÝCH TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ Červenec 2017 Krajská zdravotní, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE v Ústí nad Labem, o.z. Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem http://www.kzcr.eu Tel: +420 477

Více

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ PRVKY BEZPEČNOSTI Č FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ EVA TESAŘOVÁ 6. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN, PRAHA, 22.11.2012 1 BEZPEČNÁ HEMOTERAPIE Bezpečné postupy Bezpečné produkty Implementaci

Více

Historie Transfuzního oddělení

Historie Transfuzního oddělení Historie Transfuzního oddělení FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Koukalová A., Válková J., Galuszková D. Historie vzniku Transfuzního oddělení Olomouc Transfuzní stanice v Olomouci zahájila svou činnost v dubnu

Více

Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK Hradec Králové

Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK Hradec Králové Deleukotizace transfuzních přípravků - dočká se český pacient? V. Řeháček k Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK Hradec Králové STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN, Praha, 22. 23. LISTOPADU

Více

Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované z plné krve( EBR)

Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované z plné krve( EBR) Poslední revize 24.10.2013 Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované z plné krve( EBR) Vlastnosti: Transfúzní přípravek vyrobený ze 450ml + - 10% plné krve odebrané vždy od jednoho dárce do 63ml CPD (složení:

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani... 200 mg (čistota minimálně 98% IgG)

Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani... 200 mg (čistota minimálně 98% IgG) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Hizentra 200 mg/ml injekční roztok k subkutánnímu podání 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Immunoglobulinum humanum normale (SCIg) Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani...

Více

Srpen Krajská zdravotní, a.s. prim. MUDr. Jiří Masopust tel.: lékaři tel.

Srpen Krajská zdravotní, a.s. prim. MUDr. Jiří Masopust tel.: lékaři tel. Kontakt Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Transfuzní oddělení Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem SEZNAM VYRÁBĚNÝCH TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ prim. MUDr. Jiří Masopust

Více

Verze 07 Příloha č. 1

Verze 07 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence : Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast

Více

TRANSFUZNÍ PŘÍPRAVKY A KREVNÍ DERIVÁTY. MUDr. Hana Lejdarová TTO FN Brno Katedra laboratorních metod LF MU

TRANSFUZNÍ PŘÍPRAVKY A KREVNÍ DERIVÁTY. MUDr. Hana Lejdarová TTO FN Brno Katedra laboratorních metod LF MU TRANSFUZNÍ PŘÍPRAVKY A KREVNÍ DERIVÁTY MUDr. Hana Lejdarová TTO FN Brno Katedra laboratorních metod LF MU Definice Transfuzní přípravek IVLP Maximálně 10 dárců Není ošetřen metodou inaktivace patogenů

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané kapitoly z

Více

Mgr. Dagmar Chátalova

Mgr. Dagmar Chátalova Mgr. Dagmar Chátalova Transfuze - převod lidské krve nebo krevních přípravků od jednoho člověka ( dárce ) do krevního oběhu druhého člověka ( příjemce ) Indikace při ztrátě krve úraz, operace,těžký porod,

Více

Autologní transfuzní přípravky

Autologní transfuzní přípravky Informace o transfuzním přípravku ČTĚTE POZORNĚ! Transfuzní přípravek, který jste obdrželi, byl vyroben za dodržení všech definovaných postupů pro výrobu, kontrolu a zabezpečování jakosti. K jeho znehodnocení

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2016 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Transfuzní lékařství SEMINÁŘ

Transfuzní lékařství SEMINÁŘ Transfuzní lékařství SEMINÁŘ Fakultní nemocnice Olomouc - komise účelné hemoterapie Transfuzní oddělení příprava transfúzních přípravků laboratoř testů slučitelnosti skladování transfúzních přípravků imunohematologické

Více

PROVOZNÍ ŘÁD zdravotnického ambulantního zařízení

PROVOZNÍ ŘÁD zdravotnického ambulantního zařízení Návrh zásad provozního řádu zdravotnických zařízení dle 15 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a jeho prováděcí vyhlášky 195/2005 Sb., kterou se upravují

Více

Transfúze krve Krevní transfúze je proces, během kterého je do krevního oběhu příjemce vpravena krev nebo krevní složky od dárce je možné ji považovat za specifický případ transplantace orgánu. Dárcovství

Více

Trombocytové přípravky v náhradních roztocích

Trombocytové přípravky v náhradních roztocích Trombocytové transfuzní přípravky v náhradních roztocích - zkušenosti TO KNL, a.s. Maříková Š., Řehořová L., Procházková R. Transfuzní oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s. 6. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ

Více

Transfuzní lékařství. Vít Řeháček, Jiří Masopust a kolektiv. Vít Řeháček, Jiří Masopust a kolektiv

Transfuzní lékařství. Vít Řeháček, Jiří Masopust a kolektiv. Vít Řeháček, Jiří Masopust a kolektiv Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz Vít Řeháček, Jiří Masopust a kolektiv Transfuzní lékařství Publikace

Více

Autologní transfuzní přípravky

Autologní transfuzní přípravky Autologní transfuzní přípravky Erytrocyty pro autotransfuzi (Autologní odběr: Erytrocyty bez buffy - coatu resuspendované AEBR) Trombocyty z aferézy pro autotransfuzi (Autologní odběr: Trombocyty z aferézy)

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Romana Tupá, DiS.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Romana Tupá, DiS. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Romana Tupá, DiS. MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Romana Tupá, DiS. Plazmaferéza dárcovství plazmy Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslava

Více

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 36066 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/TOKV/č.05/2013 Počet stran: 28 Počet příloh: 1 Verze: 3 Platnost od: 30.7.2013 Laboratorní příručka

Více

List provedených změn

List provedených změn List provedených změn Číslo změny Číslo článku Stručné zdůvodnění Datum Podpis (odstavce) obsahu změny účinnosti odpovědné osoby 2/ 39 A Úvod A 01 Úvodní slovo Laboratorní příručka Transfuzního oddělení

Více

Program jednání: Jednání zahájil předseda NTK MUDr. Turek, který přivítal všechny přítomné. 1. Seznámení s nově jmenovanými členy NTK

Program jednání: Jednání zahájil předseda NTK MUDr. Turek, který přivítal všechny přítomné. 1. Seznámení s nově jmenovanými členy NTK Záznam z jednání Národní transfuzní komise Ministerstva zdravotnictví (NTK), konaném dne 28. 5. 2012 v 10:00 hod. v prostorách Ministerstva zdravotnictví Přítomni:MUDr. P. Turek CSc., MUDr. E. Tesařová,

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls15612/2008. Souhrn údajů o přípravku

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls15612/2008. Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls15612/2008 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TechneScan LyoMAA Katalogové číslo Mallinckrodt Medical: DRN 4378 Kit pro přípravu

Více

Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Transfúzní oddělení Držitel certifikátu jakosti ISO9001:2000

Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Transfúzní oddělení Držitel certifikátu jakosti ISO9001:2000 Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Transfúzní oddělení Držitel certifikátu jakosti ISO9001:2000 Primář: MUDr. Dana Galuszková Tel. +420 588 442 263, tel/fax 588 442 510, e-mail:

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

v hematologickém vyšetření

v hematologickém vyšetření Význam preanalytická fáze v hematologickém vyšetření RNDr. M. Kušnierová Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Základním předpokladem pro precizní laboratorní diagnostiku s vysokou

Více

Ošetřovatelský proces při aplikaci transfuze Transfuze Transfuze krve je převod krve nebo krevních přípravků do krevního oběhu druhého člověka Indikace ke transfuzi - ztráty velkého množství krve (úraz,

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mononine 500 IU, prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku s rozpouštědlem.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mononine 500 IU, prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku s rozpouštědlem. Příloha č. 2 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls141465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mononine 500 IU, prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku s rozpouštědlem.

Více

Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 18th edition, 2015

Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 18th edition, 2015 Hana Lejdarová, Rita Pacasová TTO FN Brno Katedra laboratorních metod LF MU XI. Střešovickýý transfuzní den,, 29.11.2017,, Praha Granulocyty z aferézy definice: Guide to the preparation, use and quality

Více

Organizace skladování a výdeje transfuzních přípravků Sekundární výroba SIMONA HOHLOVÁ TRANSFUZNÍ A TKÁŇOVÉ ODDĚLENÍ

Organizace skladování a výdeje transfuzních přípravků Sekundární výroba SIMONA HOHLOVÁ TRANSFUZNÍ A TKÁŇOVÉ ODDĚLENÍ Organizace skladování a výdeje transfuzních přípravků Sekundární výroba SIMONA HOHLOVÁ TRANSFUZNÍ A TKÁŇOVÉ ODDĚLENÍ Osnova Definice + obecné poznámky Příjem na sklad Skladování Monitorování Výdej Transport

Více

TRANSFUZNÍ PŘÍPRAVKY A KREVNÍ DERIVÁTY. Hana Lejdarová

TRANSFUZNÍ PŘÍPRAVKY A KREVNÍ DERIVÁTY. Hana Lejdarová TRANSFUZNÍ PŘÍPRAVKY A KREVNÍ DERIVÁTY Hana Lejdarová Definice Transfuzní přípravek IVLP Maximálně 10 dárců Není ošetřen metodou inaktivace patogenů Vyšší riziko přenosu krví přenosných chorob Zařízení

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Injekční suspenze, adsorbovaná vakcína proti tetanu, bez konzervačních prosředků

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Injekční suspenze, adsorbovaná vakcína proti tetanu, bez konzervačních prosředků Tento dokument je odbornou informací k léčivému přípravku, který je předmětem specifického léčebného programu. Odborná informace byla předložena žadatelem o specifický léčebný program. Nejedná se o dokument

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROTHROMPLEX TOTAL NF Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Prothrombinum multiplex humanum PROTHROMPLEX

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Anbinex 50 IU/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Antithrombinum III

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Anbinex 50 IU/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Antithrombinum III sp.zn. sukls43174/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Anbinex 50 IU/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Antithrombinum III Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Martina Vojtová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Martina Vojtová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Dodržování správného postupu při aplikaci transfuze (tvorba standardu na ošetřovatelský výkon) Martina Vojtová Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto

Více

Tato vakcína může obsahovat stopy neomycinu použitého v průběhu výrobního procesu (viz bod 4.3).

Tato vakcína může obsahovat stopy neomycinu použitého v průběhu výrobního procesu (viz bod 4.3). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Twinrix Paediatric, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná) a proti hepatitidě B (rdna) (HAB), adsorbovaná. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační péče - definice,

Více

Terapie život ohrožujícího krvácení. Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU

Terapie život ohrožujícího krvácení. Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU Terapie život ohrožujícího krvácení Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU Osnova fyziologie krevního srážení monitorace definice ŽOK terapie ŽOK PPH guedeliness závěry pro praxi Koagulační kaskáda

Více

Jsou komplikovanější anti-hfa protilátky nebo akce úředníků?

Jsou komplikovanější anti-hfa protilátky nebo akce úředníků? Jsou komplikovanější anti-hfa protilátky nebo akce úředníků? 11. Střešovický transfuzní den KLINICKÉ A IMUNOHEMATOLOGICKÉ KASUISTIKY 29. listopadu 2017 M. Králová, ÚHKT Praha M. Kučeráková, FNsP Žilina

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o nové registraci sp.zn.sukls219594/2010, sukls219596/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o nové registraci sp.zn.sukls219594/2010, sukls219596/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o nové registraci sp.zn.sukls219594/2010, sukls219596/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Wilate 500, 500 IU FVIII/500 IU VWF, prášek pro přípravu injekčního roztoku

Více

Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované EBR

Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované EBR Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované EBR Charakteristika: Výrobek získaný z lidské krve dárců, odebrané aseptickým způsobem do vaku s antikoagulačním roztokem CPD, po odstranění většiny plazmy, leukocytů

Více

Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls102421/2010 a příloha k sp. zn. sukls102423/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls102421/2010 a příloha k sp. zn. sukls102423/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls102421/2010 a příloha k sp. zn. sukls102423/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Boostrix Polio inj. stříkačka Boostrix Polio inj.

Více

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Název vyšetření Materiál Pokyny pro odběr ACTH, P-ACTH (Adrenokortikotropin) plazma Do umělé zkumavky s EDTA

Více

Hematologické laboratorní metody. Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze

Hematologické laboratorní metody. Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze Hematologické laboratorní metody Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze Krevní obraz I leukocyty WBC (white blood cells) norma 4,0 9,0x 10 9 /l leukopenie útlum polékový, toxický,

Více

V Praze 16. 6. 2011. Z těchto legislativních předpisů vyplývají následující konkrétní povinnosti:

V Praze 16. 6. 2011. Z těchto legislativních předpisů vyplývají následující konkrétní povinnosti: V Praze 16. 6. 2011 Společné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního zdravotního ústavu - Národní referenční laboratoře pro AIDS a Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP k testování HIV protilátek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER Infuzní roztok Albuminum humanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER Infuzní roztok Albuminum humanum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER Infuzní roztok Albuminum humanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

Aplikace transfuzních přípravků je problémem multioborovým a stanované přesné postupy mají zajistit vyšší bezpečnost hemopterapie.

Aplikace transfuzních přípravků je problémem multioborovým a stanované přesné postupy mají zajistit vyšší bezpečnost hemopterapie. Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Hemoterapie Transfuze Aplikace transfuzních přípravků MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA 1. Motivační úvod ke kapitole Aplikace transfuzních

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls211052/2011 a příloha k sp.zn. sukls134986/2011, sukls108195/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Octanate 50 IU/ml SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Prášek a rozpouštědlo

Více

Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112037/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112037/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112037/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Boostrix inj. stříkačka, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Adsorbovaná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls221245/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INDOCOLLYRE 0,1% oční kapky Oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Jeden ml obsahuje indometacinum

Více

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A)

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) OD - 109 Návod k použití soupravy VÝROBCE : VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II/365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: 261090565 www.vidia.cz

Více

Přístupy do cévního řečiště, infúzní terapie

Přístupy do cévního řečiště, infúzní terapie Přístupy do cévnc vního řečiště, infúzn zní terapie ZAJIŠTĚNÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPUP PERIFERNÍ ŽILNÍ LINKA před nebo po úvodu do CA dorzum ruky, kubita, dorzum nohy, hlavička CENTRÁLN LNÍ ŽILNÍ KATETR v. subclavia,,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Vypracoval:: MUDr. Zdeňka Kráľovská Schválil:: prim. MUDr. Marie Drdová Datum platnosti: od 1.6.2015 LP_HTO_V3/2015-06-01 Laboratorní příručka Stránka 1 z 48

Více

I. OKRUH: ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI

I. OKRUH: ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče se zaměřením na Předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby

Více

2.2 Červené krvinky 41 2.2.1 Anémie 42 2.2.2 Klasifikace anémie - tvorba vs. destrukce nebo ztráty 44 2.3 Bílé krvinky 46 2.3.

2.2 Červené krvinky 41 2.2.1 Anémie 42 2.2.2 Klasifikace anémie - tvorba vs. destrukce nebo ztráty 44 2.3 Bílé krvinky 46 2.3. OBSAH Foreword 17 Network for the Advancement of Transfusion Alternatives (NATA) 17 Úvod ke 2. vydání 18 Network for the Advancement of Transfusion Alternatives (NATA) 18 Předmluva ke 2. vydání 19 Úvod

Více

Krevní skupiny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Krevní skupiny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Krevní skupiny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.10 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum

Více

(Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky. MUDr. Kateřina Vítková

(Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky. MUDr. Kateřina Vítková (Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky MUDr. Kateřina Vítková Sectio caesara - S.C. operační ukončení porodu - porodnická operace, během které je novorozenec vybaven z děložní dutiny cestou chirurgicky

Více

ID-gelový systém. Dvojí populace erytrocytů příčiny problémy při stanovení interpretace nálezů. Reakce dvojí populace ery Srovnání s běžnými výsledky

ID-gelový systém. Dvojí populace erytrocytů příčiny problémy při stanovení interpretace nálezů. Reakce dvojí populace ery Srovnání s běžnými výsledky Dvojí populace erytrocytů příčiny problémy při stanovení interpretace nálezů Eliška Rýznarová LAB-MED Systems s.r.o. 1 2 3 Dvojí populace erytrocytů Je termín, se kterým se setkáváme v imunohematologických

Více

NEREGISTROVANÝ PŘÍPRAVEK použití povoleno v rámci specifického léčebného programu SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

NEREGISTROVANÝ PŘÍPRAVEK použití povoleno v rámci specifického léčebného programu SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU ADACEL POLIO, injekční suspenze v předplněné stříkačce Vakcína (adsorbovaná) proti diftérii (snížený obsah antigenu), tetanu, pertusi (acelulární komponenta)

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr. Jitka Fuchsová KREV Červená, neprůhledná, vazká tekutina Skládá

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls15871/2012, sukls15908/2012, sukls15852/2012 a sukls15817/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku Ardeanutrisol G 5 Ardeanutrisol G 10 Ardeanutrisol G 20 Ardeanutrisol

Více

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Olomoucká 86, 746 01 Opava Tel: 553 766 111 IČO : 47813750 leukocyty M,Ž 0 1D erytrocyty M,Ž 1D-3D Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení (příloha

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Lipoplus 20% infuzní emulze 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml emulze obsahuje:

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Dle studií nalezených v rámci literární rešerše jsou nejčastějšími příčinami poškození při hrudní drenáži tyto faktory:

Dle studií nalezených v rámci literární rešerše jsou nejčastějšími příčinami poškození při hrudní drenáži tyto faktory: POŠKOZENÍ PACIENTA PŘI HRUDNÍ DRENÁŽI ZJIŠTĚNÉ RIZIKO Národní systém hlášení nežádoucích událostí obdržel hlášení o nežádoucí události při hrudní drenáži s následkem úmrtí pacienta. Při rešerši zahraničních

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls10679/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls10679/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls10679/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU THYMOGLOBULINE 5 mg/ml, prášek pro infuzní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Hemofilie Zdeňka Hajšmanová Proces krevního srážení Obr. č. 1 Poranění cévy Vasokonstrikce Primární destičková zátka Fibrinová síť Definice hemofilie Nevyléčitelná vrozená krvácivá choroba s nedostatkem

Více

ČOS 650003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KREV, DÁRCE KRVE, VYBAVENÍ PRO KREVNÍ TRANSFUZI A OZNAČOVÁNÍ KREVNÍCH SKUPIN

ČOS 650003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KREV, DÁRCE KRVE, VYBAVENÍ PRO KREVNÍ TRANSFUZI A OZNAČOVÁNÍ KREVNÍCH SKUPIN ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KREV, DÁRCE KRVE, VYBAVENÍ PRO KREVNÍ TRANSFUZI A OZNAČOVÁNÍ KREVNÍCH SKUPIN (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KREV, DÁRCE KRVE,

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU. Označení a název opravovaného ČOS 653,. vydání MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KREV, DÁRCE KRVE, VYBAVENÍ PRO KREVNÍ TRANSFUZI A OZNAČOVÁNÍ KREVNÍCH SKUPIN 2. Oprava č.. Část

Více

Roční výkaz o činnosti ZZ A (MZ) 1-01

Roční výkaz o činnosti ZZ A (MZ) 1-01 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 177/10 ze dne 20.10.2009 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2010. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

OPERAČNÍ MANUÁL (OM) Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) Organizace: Mgr. Daniel Pagáč MBA. prim.mudr.pavel Jindra, Ph.D.

OPERAČNÍ MANUÁL (OM) Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) Organizace: Mgr. Daniel Pagáč MBA. prim.mudr.pavel Jindra, Ph.D. OPERAČNÍ MANUÁL (OM) Organizace: Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) prim.mudr.pavel Jindra, Ph.D. vedoucí lékař ČNRDD Mgr. Daniel Pagáč MBA ředitel ČNRDD. podpis. podpis účinnost od: 1.1.2009 strana:

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více