Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy"

Transkript

1 Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Zaměření projektu: Sektorový zadavatel v rámci programu podpory obnovitelných zdrojů řeší tímto diverzifikaci zdroje o další palivo. Touto modernizací zdroje se tímto řeší i radikální snížení vypouštěných emisí ze zdroje spalujícího zatím černouhelný hruboprach a to jeho částečnou náhradou. Jako palivo se v novém zdroji uvažuje dřevní štěpka z místních zdrojů. Současně se jedná o zvýšení účinnosti výroby tepla po celý rok. Dále se touto modernizací řeší optimalizace provozu zdroje s podstatným zvýšením účinnosti výroby tepla v letním období. V neposlední řadě touto modernizací zdroje zadavatel řeší využití zatím netěžených dřevních odpadů v podhorské oblasti Beskyd, zefektivnění dosavadní pracovní činnosti a vznik nových pracovních míst. Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu včetně inženýrské činnosti a služeb na výstavbu teplovodního kotle na spalování dřevní štěpky o max. velikosti 100 mm o výkonu 2,5 MW s teplotou topné vody do 110 C, provozního tlaku do 1 MPa a minimální účinnosti 85%. Kotel musí splňovat podmínky platné legislativy dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a prováděcího předpisu vyhlášky č. 415/2012 Sb. v platném znění. Jedna se především o emisní limity při spalování biomasy pro zdroj o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 5 do 50 MW, které jsou uvedeny v příloze č. 2, část II, odst. 1 Vyhlášky č. 415/2012 Sb. Dále dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., 4 odst. 3, který je řešen v dokumentu Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje. Tento dokument byl naposledy aktualizován v roce Rozsah předmětu zakázky: 1.Inženýrská činnost Projekční činnost v rozsahu této smlouvy bude obsahovat vypracování dokumentace na úrovni : - projektová dokumentace (dále jen PD) pro změnu stavby dle Vyhlášky 499/2006, ve znění pozdějších předpisů 2 příloha 5. - PD pro provádění stavby - PD skutečného provedení stavby a to v souladu s dalším textem. a) Projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e), stavebního zákona, pro vydání stavebního povolení: Projektová dokumentace pro změnu stavby - Stavební úpravy kotelny za účelem výměny uhelného kotle K5 RH 11,63 MW za kotel na spalování biomasy 2,5 MW bude projektována dle Vyhlášky 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2 příloha 5. Bude také obsahovat všechny náležitosti vyplývající ze Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek (rozptylová studie,..). Dílo dále bude projektováno tak, aby splňovalo emisní limity při spalování biomasy pro zdroj o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 5 do 50 MW, které jsou uvedeny v příloze č. 2, část II, odst. 1 Vyhlášky č. 415/2012 Sb. v platném znění a především dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném znění, 4 odst. 3, který je řešen v dokumentu Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje. Tento dokument byl naposledy aktualizován v roce Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude rovněž součástí projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení stavební úpravy kotelny za účelem výměny kotle K5-RH 11,63 MW za kotel na spalování biomasy 2,5 MW. b) Projektová dokumentace pro provádění díla: Projektová dokumentace pro provádění díla zohlední všechny požadavky zadavatele, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. -Veškerá dokumentace bude vypracována v českém jazyce. -Projektová dokumentace v elektronické podobě bude plně aktivní, odemčená a nezaheslována v požadovaném formátu níže uvedeném. V případě, že některá část projektové dokumentace bude chráněna heslem, zhotovitel uvede toto heslo v samostatné části.

2 -Technické řešení obsažené v projektové dokumentaci musí obsahovat i umístění měřících míst pro provedení garančního měření v souladu se smlouvou. -Znázornění základních funkcí měřicích a řídicích přístrojů ve vztahu k technologickému zařízení, se kterým funkčně souvisí bude dle normy ČSN ISO Dokumentace bude v průběhu zpracování konzultována s objednatelem a na její závěr bude s objednatelem projednán a musí být objednatelem schválen. Požadované formáty elektronické dokumentace : Výkresy- plně kompatibilní s AutoCAD 2000 a vyšší *. dwg Texty-plně kompatibilní s Microsoft Word-*.doc Tabulky- plně kompatibilní s Microsoft Excel-*.xls Skenované dokumenty-*.pdf, *.bmx Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Dokumentace se zpracovává v rozsahu a podrobnostech dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a musí vždy obsahovat níže uvedené části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení E. Dokladová část Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je součástí projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení stavební úpravy kotelny za účelem výměny kotle K5-RH 11,63 MW za kotel na spalování biomasy 2,5 MW. Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení. Projektová bude obsahovat dokumentace také technické charakteristiky, popis a podmínky provádění stavebních prací. Dokumentace bude předána v tištěné podobě v počtu 3 paré a jednou v elektronické podobě na CD nebo DVD v nezaheslované podobě. Součástí této dokumentace bude i Program řízení jakosti vypracovaný pro jednotlivá konkrétní zařízení, která jsou součástí předmětu smlouvy v rozsahu celého díla a odsouhlasený objednatelem. Další vyhotovení potvrzené dokumentace bude zhotovitel mít k dispozici po dobu realizace díla na staveništi, případné dohodnuté změny bude zhotovitel do ní zaznamenávat tužkou. c) Dokumentace skutečného provedení stavby po uvedení do provozu Dokumentace se zpracovává v rozsahu a podrobnostech dle části 1. přílohy č. 7 k vyhlášce 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a musí vždy obsahovat níže uvedené části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy D. Výkresová dokumentace E. Geodetická část Veškerá dokumentace bude předávána v tištěné podobě ve 3 paré a jednou v elektronické podobě na CD nebo DVD v nezaheslované podobě dle odst. b. Projekt najíždění technologických celků bude zahrnovat minimálně: -časový plán, rozsah a věcnou náplň individuálního vyzkoušení díla -časový plán, rozsah speciálních čisticích postupů vč. úprav stávajícího zařízení a požadavků na stávající provoz

3 -časový harmonogram, rozsah a náplň provádění Přípravy ke Komplexnímu vyzkoušení a optimalizacím Díla -časový plán, rozsah, náplň a podmínky provedení Komplexního vyzkoušení -specifikace požadavků na obsluhu, na elektrickou energii a na média pro provedení zkoušek Projekt bude předán minimálně 30 dnů před termínem zahájení příslušného bloku zkoušek Protokol o zhodnocení a výsledcích individuálních zkoušek bude předán minimálně 5 pracovních dní před zahájením komplexních zkoušek a to písemně v jednom provedení. Provozní předpisy (i prozatímní) k bezpečné obsluze jednotlivých strojů a zařízení a provozní předpisy v rozsahu celé dodávky díla vč. seznamu lhůt a rozsahu revizí, zkoušek a prohlídek budou vycházet ze současné platné legislativy pro dodané zařízení. Definitivní provozní předpisy budou zpracovány dodavatelem nejpozději do 30-ti dnů po předání díla a to 4-krát v tištěné podobě a 1-krát v podobě elektronické a budou podepsány odpovědným zástupcem dodavatele. Dokumentaci pro včasné a řádné provádění údržby dodaných případně upravených strojů a zařízení včetně mazacích plánů. Dokumentace bude obsahovat úplný výčet zásahů preventivní údržby minimálně ve formě níže uvedeného vzoru tabulky. Úplným soupisem je myšleno to, že obsahuje veškeré kontroly, diagnostiku, práce, mazací plán, dotahování, výměny náhradních dílů, které jsou potřebné pro zajištění dlouhodobě bezporuchového chodu celého předmětu díla. U speciálních prací pak bude samostatně doplněn technologický postup. Současně bude jednoznačně označeno, které zásahy v rámci údržby nesmí po dobu záruční doby provozovatel provádět. Bude předána 4-krát v tištěné podobě a 1-krát v podobě elektronické při předání díla a bude podepsána statutárním zástupcem dodavatele. Dokumentaci pro prokazování požadovaných vlastností technologických a stavebních dodávek (atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti zařízení a materiálů dle norem platných v EU, protokoly o provedení zkoušek ve výrobním závodě, svářečskou dokumentaci, dokumentaci k tlakovým nádobám, protokoly osvědčující kvalitu použitých materiálů, spojovacích materiálů, elektrod, statické a dynamické výpočty stavebních a ocelových konstrukcí), popř. jiné požadované výpočty. Bude předána 2-krát v tištěné podobě a 1-krát v podobě elektronické před zahájením komplexních zkoušek a bude podepsána statutárním zástupcem dodavatele. Dokumentace k elektro a MaR zařízení : -atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti strojů, kalibrační protokoly měřících přístrojů a snímačů, karty škrtících orgánů, zařízení a materiálů dle ČSN, protokoly o určení vnějších vlivů dle ČSN , protokoly o nastavení ochran, protokoly o provedení zkoušek ve výrobním závodě -dokumentace subdodávek motorů, servopohonů aj. -prohlášení o shodě, že výrobky, které jsou zabudované do stavby splňují požadavky technických předpisů a specifikace (viz zákon č.22/1997 Sb.včetně navazujících nařízení vlády). -výchozí revizní zprávy dle ČSN Bude předána 2-krát v tištěné podobě a 1-krát v podobě elektronické před zahájením komplexních zkoušek. Dokumentace k vyhrazeným zařízením jako např. revizní knihy, zprávy z výchozích a provozních revizí, dokumentace zdvihadel, vč. protokolů o provedených zkouškách, aj. Bude předána 2-krát v tištěné podobě a 1-krát v podobě elektronické. Doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla budou předány při předání díla. Specifikaci běžných oprav a poruch, které zhotovitel povoluje objednateli provádět a odstraňovat v záruční době za podmínek dodání speciálních přípravků a požadovaného materiálu popř. za podmínek

4 po dohodě s objednatelem stanovených. Bude předána 2-krát v tištěné podobě a 1-krát v podobě elektronické před zahájením komplexních zkoušek a bude podepsána statutárním zástupcem dodavatele. Dokumentace o ochraně před výbuchem. V návaznosti na nařízení vlády č.406/2004 Sb. bude vypracováno posouzení dodávané a dílem dotčené technologie a vnějšího prostředí technologie jako podklad k aktualizaci dokumentace o ochraně před výbuchem, které bude obsahovat: -Popis dodávané technologie -Popis látek, které se v technologii nacházejí včetně jejich PTCH -Možné iniciační zdroje -Stanovení klasifikace vnitřních a vnějších prostor dodávané a dílem dotčené technologie -Zařazení vnitřních a vnějších prostor s nebezpečím výbuchu do zón -Popis stávajícího stavu zabezpečení -Inspekční zprávu že umístění bezpečnostních zařízení vyhovuje a chrání zařízení před poškozením výbuchem. Jmenovaná zařízení musí mít atest, zesílení konstrukce potvrzení odolnosti proti výbuchovému tlaku, kterou doloží počítačovou simulací nebo výpočtem. Inspekční zprávu vydává akreditovaný inspekční orgán, který potvrdí, že dané bezpečnostní zařízení (např.velikost, počet a umístění ) dostatečně chrání technologii před poškozením výbuchem. Bude předána 3-krát v tištěné podobě a 1-krát v podobě elektronické před zahájením komplexních zkoušek a současně bude spolupodepsána statutárním zástupcem dodavatele. Opravenou dokumentaci pro provádění stavby předá dodavatel s vyznačením změn dle skutečného provedení tužkou a barevně v jednom paré. Dokumentaci skutečného provedení předá dodavatel v rozsahu a obsahu viz výše. Součástí dokumentace budou i doplňující části projektové dokumentace /popisy SW, které v době projektování díla nemusely být známé/. Termín předání je do 30 dnů po předání díla. 2.Dodavatelská činnost 2.1. Přípravné a demontážní práce Dodavatel dle zpracované projektové dokumentace provede nezbytné demontáže technologie, rozvodů a stavební úpravy. a) Palivové hospodářství Skládkování paliva se uvažuje na současné zastřešené skládce uhlí o rozměrech 36x18m, výšky 8m, která bude využita pro skladování biomasy ze dvou třetin a dále na zpevněné ploše jižně od budovy kotelny. Úpravy se týkají stavebních částí a technologických zařízení (násypky paliva a podávání paliva na šikmý pás) dodávky paliva do kotle ze stávající skládky šikmým a následně vodorovným pásem do stávajícího zásobníku demontovaného kotle K5, který bude (zásobník) rovněž upraven dle způsobu podávání paliva do kotle. b) Kotelna V prostoru kotelny +4,5 demontovaného kotle K5 o rozměrech 14,7x6,9x+4,5-cca+17m budou provedeny demontáže všech konstrukcí (zámečnické, VZT, ÚT, aj.), které budou bezprostředně vadit montáži a provozu nově dodávaného kotle. Dále v tomto prostoru bude demontováno 8 ks ohřívacích a větracích vzduchotechnických jednotek (kaloriferů), veškerá nefunkční elektroinstalace a instalace všech zásuvek a osvětlení v prostoru kotle K5. V podkotlí (odškvarování) +0,0 bude rovněž provedena demontáž veškeré technologie (VZT rozvodů, aj.) vč. stavebních konstrukcí, které budou bezprostředně vadit montáži a provozu nově dodávaného kotle. c) Zákotlí V zákotlí (prostor mimo kotelnu ohraničený kotelnou a protihlukovou stěnou) bude demontována veškerá vzduchotechnika a odlučovací zařízení kotle K5. Dále budou odstraněny všechny základy těchto zařízení včetně pomocných konstrukcí. Rovněž bude odstraněna veškerá elektroinstalace.

5 Veškeré druhotné suroviny budou odseparovány dle ISO a zpracovány ve stavu pro odvoz nákladním autem TATRA do kovošrotu (odvoz si zajistí objednatel). Odpadní a nebezpečné materiály budou odvezeny zhotovitelem na skládku k tíži zakázky Dodávka kotle Dodavatel dle zpracované projektové dokumentace provede dodávku souboru zařízení v následujícím rozsahu. Veškeré zařízení dodávky bude nové a nepoužité. a) Kotel Kotel bude umístěn v prostoru místo demontovaného kotle K5 RH 11,63 MW na úrovni +4,5m, na úrovni +0,0 bude umístěno popelové hospodářství. Základní technické parametry kotle: Jmenovitý tepelný výkon: 2,5 MW Minimální tepelný výkon: 0,5 MW Jmenovitá teplota teplé vody: 110/70 O C Nejvyšší provozní tlak: 1 MPa Minimální průtok kotlem při dt 20 O C: 80 m 3 /h Účinnost kotle při jmenovitém výkonu: min. 85% Rozsah regulovatelnosti výkonu: % Palivo dřevní štěpka o obsahu vody max. 40% a rozměrech: do 100 mm Množství paliva za hodinu o obsahu vody max. 40%: max. 1,4 t Dodávku kotle, montáž a zkoušky musí dodavatel projednat s ITI oblastní inspektorát Ostrava, příp. dalšími dotčenými organizacemi. Nový kotel včetně příslušenství bude napojen na stávající armatury kotle K5 DN 200, PN 25. Kotel musí mít svůj směšovací uzel na hlídání teploty zpátečky. Součástí dodávky jsou rovněž dodávky a montáž všech armatur, rozvodů a komponent strojně-technologického zařízení. Kotel bude napájen vratnou větví horkovodního systému, ve kterém je instalováno 6 ks oběhových čerpadel o výkonu 5, 11, 30, 45, 80 a 80 kw o výtlaku max. 560 kpa. Horkovodní systém kotelny obsahuje stávající doplňovací zařízení s expandéry a úpravnu vody. K dodávce paliva do kotle bude použit stávající denní zásobník kotle K5, který se však bude muset upravit dle způsobu zásobování kotle palivem. Výroba tepelné energie v kotli bude měřena stanoveným měřičem. Popel, vzniklý z dřevní štěpky, bude sveden stávajícími otvory (výsypkami) v podlaze do prostoru odškvarování (úroveň +0,0), kde budou umístěny kontejnery (součást dodávky) na popílek, které budou vyváženy nově provedenými otvory v příhradové stěně kotelny z jižní strany. Odvod spalin z kotle bude přes nově zbudované odlučovací zařízení, ze kterého se napojí přes stávající spalinovou cestu do komína. Minimální teplota spalin do komína je 130 O C. b) Vzduchotechnická zařízení Přívod větracího vzduchu budou zajišťovat stávající dvě nástěnné větrací jednotky, každá o průtoku 4500 m 3 /h. Vzduch je v jednotkách filtrován a ohříván na teplotu +5 O C. Ohřev je horkou vodou z horkovodního systému. Veškerý spalovací vzduch bude přiváděn z prostoru zákotlí kde budou umístěny jak primární, příp. sekundární a kouřové ventilátory. c) Odlučovací zařízení Odlučovací zařízení bude umístěno v zákotlí (v současné době je zde umístěn multicyklon SVA včetně kouřového ventilátoru, rozvodů spalin, ventilátoru primárního a sekundárního vzduchu a

6 rozvodů spalovacího vzduchu). Součástí odlučovacího zařízení bude i zařízení k dosažení limitů NO x. Odlučovací zařízení musí být vhodné pro spalovaní dřevní štěpky s možnými úlety drobných jisker do komory filtru. Kouřový ventilátor bude osazen frekvenčním měničem a řízen na podtlak vzduchu ve spalovací komoře, rovněž tak budou řízeny i ventilátory primárního příp. sekundárního vzduchu. Odlučovací zařízení musí splňovat podmínky platné legislativy dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a prováděcího předpisu vyhlášky č. 415/2012 Sb. v platném znění. Jedna se především o emisní limity při spalování biomasy pro zdroj o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 5 do 50 MW, které jsou uvedeny v příloze č. 2, část II, odst. 1 Vyhlášky č. 415/2012 Sb. a dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., 4 odst. 3, který je řešen v dokumentu Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje. Tento dokument byl naposledy aktualizován v roce 2012, který zpřísňuje kritéria vyhl. č. 415/2012 Sb. v platném znění. d) Stavební úpravy Po provedených nezbytných demontážích budou realizovány stavební úpravy dle potřeby montáže kotle, VZT, elektroinstalace, odpopílkování a montáže odlučovacího zařízení. Ve veškerých prostorách, tzn. prostor montáže kotle +4,5- cca 17 m a podkotlí +0,0 budou opraveny omítky, které budou následně vylíčeny. Zde budou provedeny stavební otvory, osazené uzamykatelnými vraty, které umožní vývoz popílku z pod kotle. Rovněž tak v dozorně (prostor oddělený od kotelny na západní stěně v šíři 4,5 m) budou opraveny omítky, které budou následně vylíčeny. Natřeny budou všechny stávající konstrukce. Vyměněna drátoskla v oknech na východní a západní stěně kotelny v rozsahu po kotel K4. Vnitřní skla v dozorně budou rovněž vyměněna. Pro nová odlučovací zařízení budou provedeny základy. e) Elektroinstalace Ve stávající dozorně kotelny v prostoru bývalého rozvaděče kotle K5 je funkční stávající přívodní kabel kotle K5. Veškeré napájení zařízení včetně nově provedeného osvětlení a zásuvkových obvodů (3x380V, 220V, 12V) kotle na biomasu se uvažuje z tohoto prostoru, kde by měl být umístěn také rozvaděč silnoproudu včetně měření spotřeby el. energie a rozvaděč MaR. Veškerá zařízení umístěna mimo podlaží +4,5 m musí mít možnost být ovládána jak dálkově tak i místně. f) MaR Regulace kotle bude v provedení multiparametrového ovládání. Přísun paliva, regulace přívodu vzduchu, řízení podtlaku v kotli až po odvod spalin do komína a transport popele do kontejneru bude řízen programovatelným systémem. Do tohoto systému, který bude umístěn v MaR rozvaděči v prostoru dozorny kotle K5, budou zavedeny signály ze všech snímačů teplot, tlaků (podtlaku ve spalovací komoře), O 2, snímače hoření, apod. Do této regulace bude rovněž zahrnuto ovládání a regulace odlučovacího zařízení. Součástí zakázky MaR je dodávka a montáž všech komponent polní instrumentace. Monitorovací a regulační systém musí mít výstup a kompatibilní komunikační protokol pro přenos dat na centrální dispečink postavený na systému AMIT. Vizualizace není předmětem dodávky. 3.Služby a) Autorský a technický dozor v rozsahu dodávky Součástí díla jednání s úřady a zajištění všech podkladů pro zajištění stavebního povolení a následně provedení všech požadovaných zkoušek (autorizované měření emisí, hluku,.) a zajištění projednání s dotčenými orgány státní správy, případně dotčenými organizacemi a zajištění všech podkladů pro zdárnou kolaudaci díla v termínu do včetně nabytí právní moci (zásadní podmínka pro splnění předmětu díla). Součástí dodávek a služeb jsou rovněž i všechny služby nespecifikované v tomto zadání. b) Zkoušky individuální a komplexní v rozsahu dodávky Toto představuje veškerá legislativně stanovená garanční měření nutná pro úspěšnou kolaudaci a měření související se splněním smluvních podmínek.

7 c) Zaškolení obsluhy Před zahájením všech zkoušek, budou předány provozní předpisy (i prozatímní) k bezpečné obsluze jednotlivých strojů a zařízení a provozní předpisy v rozsahu celé dodávky díla vč. revizí, zkoušek a prohlídek plynoucích ze současné platné legislativy pro dodané zařízení. V průběhu topné zkoušky konané min. 72 hodin bude přítomna budoucí obsluha objednatele, která bude prokazatelně seznámena a zaškolena s dodávaným zařízením tak, aby jej mohla bezpečně obsluhovat. d) Uvedení dodaného zařízení do provozu a kolaudace Před uvedením zařízení do trvalého provozu musí stavební úřad vydat rozhodnutí o zkušebním provozu dle zák. č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 124 odst. 1. K tomu předá zhotovitel objednateli v dostatečné předstihu veškerou dokumentaci dle podmínek stavebního povolení dle zák. č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 115 odst. 2. Ke kolaudaci předá zhotovitel veškeré dokumenty stanovené ve stavebním povolení tak, aby bylo dosaženo kolaudace v právní moci dle zák. č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 122. e) Záruční servis pro rozsah dodávky Záruční servis včetně náhradních dílo je řešeno ve smlouvě o dílo.

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací.

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce kotelny -výměna plynových kotlů 1. Předmět plnění Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávající technicky dožité technologie plynové kotelny, instalované

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice Dalkia Česká republika a.s. 28 října 3337/7 709 74 Ostrava Elektrárna (ETB) Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Dokumentace Část Fe PC (Část stavby) 03/B - Odsíření a odprášení kotle K2 Odprášení

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČSN 06 0310 Září Heating systems in buildings - Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Akce: VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice Stupeň: Prováděcí projekt Zak.č.: 15 022 4 D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva a výpis materiálu

Více

PODMÍNKY ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

PODMÍNKY ZKUŠEBNÍHO PROVOZU PODMÍNKY ZKUŠEBNÍHO PROVOZU Dokumentace pro provádění stavby část PD E.1 Dokladová část Název akce: Ostrava rekonstrukce technologie ohřevu ÚT a TUV č.a. 136V314000001 Investor: Vězeňská služba České republiky,

Více

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí Společný předpis Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí 2015 Obsah 1. Dodavatel tepla 2. Účel připojovacích podmínek (PP) 3. Pojmy a zkratky 4. Popis soustavy

Více

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd.

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. WARMNIS WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. C, vložka 983 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková

Více

Důvodová zpráva (DZ)

Důvodová zpráva (DZ) Důvodová zpráva (DZ) Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (určených veřejnému zadavateli) (dále jen Smlouva ) Verifikační zpráva a dodatky ke Smlouvě Zastupitelstvo statutárního

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

PS02 SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ A UTILIZACE TEPLA

PS02 SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ A UTILIZACE TEPLA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Blok: Objekt / PS: Stupeň: Třídící znak: DSŘ Skart. Znak: Pořadové číslo: Stavba: Investor: Místo stavby: ZEVO Závod na energetické využití odpadu TEREA CHEB s.r.o., Májová

Více

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba: SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav SO 01 Menza úprava vytápění Investor: SPŠ Edvarda Beneše a OA Komenského nábřeží 1, Břeclav Profese: Měření a regulace Zpracovatel PD: A-Technology

Více

Výzva k podání nabídky. Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce není zadávána dle zákona o veřejných zakázkách.

Výzva k podání nabídky. Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce není zadávána dle zákona o veřejných zakázkách. Výzva k podání nabídky Název zakázky Výměna zdroje vytápění v budově školy, školky a úřadu, čp. 126 Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce není zadávána dle zákona o veřejných zakázkách.

Více

KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA

KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA D.1.4.a TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ D.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE, LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

Více

Informace o kontrolách kotlů

Informace o kontrolách kotlů Informace o kontrolách kotlů Informace je určena provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, a provozovatelům zdrojů umístěných

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Technická zpráva - vytápění

Technická zpráva - vytápění INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Projektová dokumentace - technická zpráva

Projektová dokumentace - technická zpráva Příloha č. 4 Výzvy zájemcům k podání nabídky Projektová dokumentace - technická zpráva Zakázka : Rekonstrukce kompresorové stanice vč. 2 ks sušiček Zadavatel : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA zakázkové číslo: P1544/2015 název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Církevní MŠ Ke Kamýku místo stavby: Praha 4, Kamýk, Ke Kamýku 686 odběratel: Městská část Praha 12 datum

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu 01-2 Provozní rozvod silnoproudu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY... 3 2. Projektové podklady... 3 3. technické údaje... 3 3.1. Rozvodná soustava... 3 3.2. Napěťová soustava... 3 3.3. Ochrana

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně,

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce Elektrický varný kotel s nepřímým ohřevem

Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce Elektrický varný kotel s nepřímým ohřevem NAŠE ZN.: VYŘIZUJE : Ing. Irena Vomáčková TEL.: 476768983 E-MAIL : vomackova@msss-most.cz V MOSTĚ DNE : 3. 6. 2014 Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce Elektrický varný kotel s nepřímým ohřevem

Více

Výzva k předložení nabídek

Výzva k předložení nabídek Název veřejné zakázky na akci: Pod číslem ISPROFINu: 233V012000073 Veřejná zakázka: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Zadávací řízení: Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č.

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

ČSN EN ISO 14001:2005, OHS AS

ČSN EN ISO 14001:2005, OHS AS Vážení přátelé a obchodní partneři, jsme ryze česká akciová společnost, která působí na trhu od roku 1992. Provádíme komplexní činnost v oblasti zdvihacích zařízení a výtahů tzn. vývoj, projekce, výroba,

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.1 CHLAZENÍ Dokumentace pro provádění stavby Zodp. projektant části PD : Ing.Marcel

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016.

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Úplné znění výroku integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OZP MHMP nebo OOP MHMP) pod č. j.

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

Projekt snížení VOC z procesu sušení

Projekt snížení VOC z procesu sušení Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Technické požadavky Zadávací řízení: Jednací řízení s uveřejněním Veřejná zakázka: Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Projekt snížení VOC z procesu sušení Zadavatel

Více

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009 Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na stavební práce Ve smyslu

Více

Název zakázky: Eliščino nábřeží 842 (plavecký bazén) - oprava sociálního zařízení - dětské šatny

Název zakázky: Eliščino nábřeží 842 (plavecký bazén) - oprava sociálního zařízení - dětské šatny V Hradci Králové dne 15.03.2016 Veřejná zakázka č. 1618 výzva k předložení nabídky Název zakázky: Eliščino nábřeží 842 (plavecký bazén) - oprava sociálního zařízení - dětské šatny Zadavatel zakázky: IČ:

Více

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00 Název stavby: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Novoť - rekonštrukcia kotolně Krycí list rozpočtu Objednatel: Druh stavby: OÚ a KD Novot Projektant: IČ/DIČ: Lokalita: Novot, č.p.

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky.

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Vypracováno pro: Bytové družstvo Barunčina 1849 1853

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV

SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV I. SMLUVNÍ STRANY č. I.1 OBJEDNATEL : MĚSTO SOKOLOV sídlo: Rokycanova

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 7 odst.3) a dle 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 7 odst.3) a dle 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 7 odst.3) a dle 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky malého rozsahu: PD- Plynofikace jednotlivých

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY TEPLÁRNA LIBEREC, akciová společnost Dr. M. Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4 TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro odběrná tepelná zařízení, připojovaná k tepelným sítím soustavy centralizovaného zásobování

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Textová část Zadávací dokumentace název veřejné zakázky: Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.7 PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE zadávané v souladu

Více

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název zakázky Rekonstrukce výukového a školicího střediska pro barmany, baristy a barliery

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE Proj. MaR: Ing. Kříha Pavel Kreslil: Bc. Urban Zdeněk Obec: Tábor Kraj: Jihočeský Investor: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 STAVBA:

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha A TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro vypracování nabídky na realizaci akce: KR Dívčí Hrad, kotelna na tuhá paliva a přípojka topné V Dívčím Hradě dne: říjen 2014 1/43 Obsah: 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 5. TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 5.1 KOTLOVÝ OKRUH... 3 5.2 SEKUNDÁRNÍ OTOPNÁ VODA (ÚT)... 4 5.3 PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY...

Více

91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,úprava kotelny ZŠ Zlonice II. podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb.

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra

Více

Dodávka a montáž sezónní přetlakové haly na dva tenisové antukové kurty Bílina - Kyselka

Dodávka a montáž sezónní přetlakové haly na dva tenisové antukové kurty Bílina - Kyselka Město Bílina Břežánká 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230 vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu směrnice č.04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ

TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ ##### ZAŘÍZENÍ PŘÍVOD VZDUCHU ODVOD VZDUCHU Ventilátor Ohřívač Chladič Ventilátor Číslo Název Umístění Typ Q v p ext P 1 U I 1 t 1 t 2 Q t t w1 t w2 M wt p w DN t

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ROTAČNÍ VÝMĚNÍKY ZZT

ROTAČNÍ VÝMĚNÍKY ZZT KASTT spol. s r. o. projekce, výroba, montáž a servis vzduchotechniky, klimatizace, MaR, technologických celků Jižní 870, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 404 011 495 404 010 fax: +420 495 406 544

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s.

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA DRUH ZPRÁVY konečná DATUM VYDÁNÍ 30. 4. 2012 NÁZEV ÚKOLU ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 51113620 ČÍSLO DOKUMENTU OBJEDNATEL 51113620/BMZ001/00 Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice VEDOUCÍ ÚKOLU AUTOR ZPRÁVY

Více

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Kontrola klimatizačních systémů 6. až 8. 6. 2011 Praha DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6

Více

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení ..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, Jako zástupce zadavatele Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČ: 64613895,

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1209_části_soustav_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZD_122_2_.TZ_0_8xA4_LJ9.pdf Datum: únor 2013 Projekt Paré ČÁST OBJEKT HROZNOVA LHOTA, KNĚŽDUB, KOZOJÍDKY, TASOV, ŽERAVINY KANALIZACE A ČOV Dílčí část A Kanalizace HROZNOVA LHOTA PS

Více

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000 ATE s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

12.12.2015. Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

12.12.2015. Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák Schéma výtopny Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny kotle přívodní větev spotřebiče oběhové čerpadlo vratná větev Hořáky na spalování plynu Existuje celá řada kritérií pro jejich dělení, nejdůležitější

Více

Jistota na vaší cestě vzhůru.

Jistota na vaší cestě vzhůru. Stránka 0 NAB 211 14 Em, MOD - Na Jízdárně 14, Ostrava produkt: MOD - FLEXI LIFT, OL 450/1-8/8-P Místo a datum vystavení nabídky: Ostrava, 28. 04. 2014 A Projekt: Společenství domu č.p. 3024 Ostrava, Moravská

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

Naše nabídka zahrnuje kotle spalujících pevná, kapalná a plynná paliva, jakož i kotle na využití tepla z odpadních spalin.

Naše nabídka zahrnuje kotle spalujících pevná, kapalná a plynná paliva, jakož i kotle na využití tepla z odpadních spalin. Nové kotle Naše nabídka zahrnuje kotle spalujících pevná, kapalná a plynná paliva, jakož i kotle na využití tepla z odpadních spalin. Konstrukční řešení kotlů včetně příslušenství je provedeno v souladu

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Technologické úpravy skladu Šlapanov

Technologické úpravy skladu Šlapanov Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č.: 045/14/OCN Technologické úpravy skladu Šlapanov Zadavatel: ČEPRO, a.s. se sídlem: Dělnická 213/12, 17004 Praha 7 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Důvodem zrušení stávající kotelny je zřízení lokálních zdrojů tepla na jednotlivých bytových domech, která kotelna zásobuje teplem a teplou vodou.

Důvodem zrušení stávající kotelny je zřízení lokálních zdrojů tepla na jednotlivých bytových domech, která kotelna zásobuje teplem a teplou vodou. 1. ÚVOD Projektová dokumentace řeší demontáže stávající technologie centrální plynové kotelny na ul. Jabloňové. Cílem je propočet nákladů za demontáž a likvidaci strojního zařízení z této kotelny a vymezení

Více

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

01 Technická zpráva D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

01 Technická zpráva D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 01 Technická zpráva SOUBOR STAVEBNÍ OBJEKT ČÁST STUPEŇ D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SO 01 HLAVNÍ OBJEKT D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS NÁZEV STAVBY: REKONSTRUKCE OBJEKTU STARÁ POŠTA ROUSÍNOV - STATICKÉ

Více