TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT)"

Transkript

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) 1. Vstupní údaje a podklady pro návrh vzduchotechnického zařízení: Podkladem pro zpracování projektové dokumentace zařízení pro klimatizaci a větrání laboratoře fotolitografie ÚFCH v rozsahu pro výběr dodavatele stavby byla projektová dokumentace stavebních úprav a technologie a technické zadání investora. Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující zákonné předpisy a normy: - Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví - Zákon č.274/2003 Sb. změna zákona č.258/2000 Sb. - Zákon č.183/2006 Sb. Stavební zákon ve znění pozdějších změn a doplňků - Zákon č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší - Vyhláška č.6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb - Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby - Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č.268/2009 Sb - Nařízení vlády č.361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci - Nařízení vlády č.68/2010 Sb. změna nařízení vlády č.361/2007 Sb - Nařízení vlády č.93/2012 Sb. změna nařízení vlády č.361/2007 Sb. - Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací - ČSN EN Větrání nebytových budov Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy - ČSN EN Větrání budov Zkušební postupy a měřící metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení - ČSN EN ISO Čisté prostory a příslušné řízené prostředí Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu - ČSN Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - ČSN Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty - ČSN Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 2. Výpočtové hodnoty venkovního vzduchu: - Venkovní výpočtová teplota v zimním období 12 C, 95 % r.v. - Venkovní výpočtová teplota v letním období +30 C, h = 60 kj.kg -1 Pokud bude stav vzduchu mimo výše definovanou oblast, nebudou dodrženy požadované stavy vnitřního prostředí. Tyto extrémní stavy jsou však málo četné a při průměrném zimním a letním počasí se předpokládá jejich minimální výskyt. 3. Výpočtové hodnoty vnitřních prostor: Parametry vnitřních prostor jsou navrženy na základě technologických požadavků a požadavků hygienických předpisů. Množství přiváděného čerstvého vzduchu, jeho teplota a stupeň filtrace jsou navrženy tak, aby bylo dodrženo hygienické minimum čerstvého vzduchu, dodržení požadované třídy čistoty, dodržení tlakováých poměrů mezi místnostmi, odvodu tepelné zátěže místností a úhrada technologického odsávání. Navržené výměny vzduchu, požadované teploty a třídy čistoty jsou uvedeny v následující tabulce: m.č. název osob y teplota [ C] relativní vlhkost [%] technolog. odsávání [m 3.h -1 ] třída čistoty ISO cirkulační vzduch [m 3.h -1 ] přívod vzduchu [m 3.h -1 ] požadovan ý přetlak [Pa] 7.01 depozice 1 22 ± procesy 1 22 ± litografie 1 22 ± 2 50 ± měření 1 22 ± čistá šatna technické zázemí 7.07 Tlakové láhve Vzduchový výkon celkem [m 3.h -1 ] PS02_1 : VZT Strana 1

2 Množství cirkulačního vzduchu v tabulce je uvedeno pro běžný provoz laboratoře. Pokud nebudou laboratorní zařízení v provozu, bude technologické odsávání vypnuté a vzduch bude odváděn zpět do klimatizační jednotky (omezený provoz). I při omezeném provoze musí být zachovány požadované parametry vnitřního prostředí. Vzduchový výkon zařízení se sníží na cca 50 % jmenovitého výkonu v závislosti na teplotních a vlhkostních podmínkách. Zařízení bude trvale provozováno v přetlakovém režimu. Regulace přetlaku bude udržována směšovacím poměrem čerstvého a cirkulačního vzduchu. Nastavení systému bude provedeno při provozních zkouškách zařízení. 4. Popis klimatizačního zařízení: Vzduchotechnické jednotka pro přívod a úpravu čerstvého vzduchu a odsávání cirkulačního vzduchu bude instalována na střeše objektu nad klimatizovanými prostory. Sestava jednotky ve venkovním provedení pro přívod a úpravu čerstvého vzduchu a odsávání cirkulačního vzduchu: - směšovací komora, nasávání čerstvého vzduchu z čela jednotky přes protidešťovou žaluzii, nasávání cirkulačního vzduchu shora - filtr M5 - tlumič hluku - volná komora - ventilátor, V = m 3 /h, dp ext = 2000 Pa, U = 3 x 400 V, P = 11,26 kw, I = 21 A - ohřívač, topná voda 55/45 C, M = 6,21 m 3.h -1, t e = -5 C, t i1 = 15 C, Q h = 71,3 kw - volná komora - chladič, voda + 30 % propylenglykol, 6/12 C, M = 11,06 m 3.h -1, t e = 29 C, 42 % r.h., t i2 = 12,8 C, 100 % r.h., Q c = 70,4 kw, instalace parní trysky - ohřívač, topná voda 55/45 C, M = 2,8 m 3.h -1, t e = 15 C, t i3 = 24 C, 32,2 kw - volná komora - filtr F9 Jednotka je navržena tak, aby bylo umožněno jednoduché čištění vnitřních částí. Hmotnost jednotky je 1871 kg. Ventilátor bude vybaven regulátorem výkonu, který je součástí systému MaR. Jednotka bude umístěna na ocelové konstrukci a bude podložená pryžovými pásy. Napojení výměníků na zdroj topné a chladící vody je řešeno v příslušné části PD. Pro zvlhčování vzduchu bude ve stávající strojovně VZT instalován elektrický parní vyvíječ s požadovaným výkonem 74 kg páry za hodinu. Předpokládaný příkon vyvíječe je 55 kw. Pára bude vedená parní trubicí k parní trysce, která bude instalována za chladičem. Odvod vzdušného kondenzátu na střechu objektu bude opatřen elektrickým topným kabelem na ochranu před zamrzáním. 5. Technologická odsávání: Vybraná technologická zařízení budou vybavena nuceným odsáváním mimo cirkulační vzduch klimatizační jednotky. Tato odsávání budou v provozu vždy, když bude v provozu laboratoř. Vzdušina bude odsávána pomocí plastových ventilátorů s chemickou odolností a v nevýbušném provedení. Ventilátory budou instalovány na montážních stoličkách, které budou kotveny přes silentbloky. Z oběžných skříní ventilátorů musí být zabezpečen odvod vzdušného kondenzátu. Technologická odsávání budou v provozu jako celek. 6. Vzduchotechnická potrubí a koncové prvky: Vzduchotechnická potrubí klimatizačního systému jsou navržena čtyřhranná a kruhová z pozinkovaného plechu skupiny I. Při prostupu obvodovým pláštěm objektu budou potrubí obalena tlumící tkaninou. Ve venkovním prostoru budou potrubí izolována jednovrstvou izolací tloušťky alespoň 40 mm s oplechováním. Použít lze i předizolovaná potrubí. Ve vnitřním prostředí budou izolována potrubí přívodního vzduchu jednovrstvou izolací tloušťky alespoň 20 mm s povrchovou úpravou Al fólií. Koncové prvky pro přívod vzduchu čisté nástavce a vířivé vyústky budou napojeny pomocí ohebných hadic. Potrubí technologického odsávání jsou navržena kruhová z nerezového plechu. Mezi vzduchotechnická potrubí a závěsy (uložení) budou vloženy pryžové pásy proti přenosu hluku a chvění do stavebních konstrukcí. V potrubí před i za ventilátory budou instalovány tlumiče hluku. Zařízení je navrženo tak, aby vyhovovalo NV 272/2011 Sb. PS02_1 : VZT Strana 2

3 Regulační uzly budou umístěny pod stropem strojovny VZT v 8. NP, pokud možno co nejblíže obvodové stěně, aby regulační uzly byly co nejblíže VZT chladičům. Umístění těchto regulačních uzlů musí být tak, aby byl zachován koridor pro stěhování a to min v. 2m po vazník a šířka průchodu - dveří min 1 m. Nutno předem konzultovat s ivestorem. 7. Ochrana životního prostředí: Projektovaná zařízení splňují požadavky na ochranu životního prostředí. Při návrhu zařízení jsou aplikovány energeticky úsporné systémy. Zařízení jsou navržena tak, aby jejím provozem byl minimalizován vliv na všechny složky životního prostředí. Předpokládá se, že koncentrace látek obsažených v odsávané vzdušině nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech. Veškeré odpady při montáži a provozu budou shromažďovány, skladovány, tříděny a likvidovány dle obvyklých standardních postupů s ohledem na možnost recyklace. 8. Bezpečnost práce: Při provozu VZT zařízení je nutno dodržovat všechny platné předpisy o Bezpečnosti práce, návody a normy výrobců k obsluze a údržbě jednotlivých elementů a dále zejména: - kontrolu neporušenosti zemnění zařízení; - dodržení platných norem a předpisů při opravách elektroinstalace; - kontrolu ložisek a elektromotorů u strojů; - do místnosti, kde je umístěn hlavní rozvaděč pro VZT zamezit přístup neškoleným osobám; - manipulaci se zařízením mohou provádět pouze osoby k tomu určené, seznámené s požadavky bezpečnosti provozu; - bude vypracován provozně-organizační řád, který stanoví zásady pohybu materiálu a chování osob v čistém prostoru a způsob provozování vzduchotechniky; - provozní řád a předpisy nejsou součástí projektové dokumentace. 9. Závěr: Ověření způsobilosti instalovaných vzduchotechnických zařízení bude provedeno dle ČSN EN Přípustné nejistoty technických parametrů jsou uvedeny v tabulce 2 této normy. Upozornění: Jednotka bude položena na stávající střeše. V roce 2010 proběhla oprava střechy a vzhledem k zárukám střešního pláště je zhotovitel povinen s dodavatelem střechy uzavřít dohodu o stavebních pracích, popřípadě získat jejich souhlas s prováděnými stavebními pracemi. Stěhování materiálu na střechu je plánováno formou zdvihacího zařízení - jeřábu nebo venkovní plošiny, výška budovy 30m jedná se o 8NP. Je možné využít po dohodě s investorem stávající výtah za předpokladu respektování max. přetížení a zachování čistoty. PS02_1 : VZT Strana 3

4 TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 02 PS 02_2 Vzduchotechnika Chlazení pro VZT Obsahem projektu PS 02.2 Chlazení pro VZT je: návrh zdroje a rozvodů chladu pro chlazení nově instalované VZT jednotky, které bude klimatizovat nově budovanou laboratoř fotolitografie. Podkladem pro zpracování projektu byly požadavky investora, podklady vzduchotechnické a stavební části. Zdroj chladu Jako zdroj chladu pro systém chlazení pro VZT o teplotním spádu 5/11 C je navržena nová vzduchem chlazená kapalinová bloková chladicí jednotka ve venkovním provedení. Popis jednotky: Jedná se o kapalinovou vzduchem chlazenou chladicí jednotku vybavenou kompresory spirálového typu, určenou pro venkovní instalaci. Jednotka je vybavena jedním chladicím okruhem se dvěma kompresory, výparníkem a kondenzátorem. Jednotka je dodávána se všemi potřebnými provozními náplněmi. Každý okruh je vybaven filtrem, průhledítkem, elektronickým expanzním ventilem a plnícími ventily. Výparník pájený deskový s rámovým výměníkem tepla, vybaven přípojkami pro odvod vody a odvzdušnění. Kondenzátor vzduchem chlazený s šikmým lamelovým výměníkem. Tlumiče jednotky a připojovací adaptér je součást dodávky jednotky. Tato bloková chladicí jednotka se umístí na předem připravený ocelový základ (dodávka stavby) ve venkovním prostředí na střeše objektu v blízkosti nově instalované VZT jednotky dle výkresové dokumentace. K zamezení přenosu chvění do stavebních a základových konstrukcí bude toto zařízení osazeno na antivibrační tlumiče chvění, které jsou součástí dodávky jednotky. Jednotka je v provedení s kompletním protihlukovým opatřením, čímž je docíleno akustického výkonu 80 db(a), Akustický tlak (10m) 48dB(A). Upozornění: Jednotka bude položena na stávající střeše. V roce 2010 proběhla oprava střechy a vzhledem k zárukám střešního pláště je zhotovitel povinen s dodavatelem střechy uzavřít dohodu o stavebních pracích, popřípadě získat jejich souhlas s prováděnými stavebními pracemi. Stěhování materiálu na střechu je plánováno formou zdvihacího zařízení - jeřábu nebo venkovní plošiny, výška budovy 30m jedná se o 8NP. Je možné využít po dohodě s investorem stávající výtah za předpokladu respektování max. přetížení a zachování čistoty. Základní technické parametry chladicí jednotky Chladicí výkon : Q CH = 73,42 kw (při venk. teplotě 35 C) Chladicí látka : voda+propylenglykol Nemrznoucí směs : 30% Parametry chladicí látky : t = 6 C (spád 5/11 C), m = 3,10 l/s Počet okruhů : 1 Počet kompresorů : 2 (typ spirálový) Elektrický příkon : P = 26,4 kw Maximální proud : I max = 62,7 A Spouštěcí proud : I start = 204,0 A Napětí : U = 3x400V/50Hz Hmotnost provozní : m = 4894 kg Délka x šířka x výška : 3522 x 1301 x 2153 mm Akustický výkon : 80 db(a) Akustický tlak (v 10m) : 48 db(a) Chladivo : R410A Množství chladiva : 22 kg PS 02: Vzduchotechnika, PS 02_2: Chlazení pro VZT Strana 1

5 Technická data VZT jednotky Chladící výkon : Q CH = 74 kw Teplotní spád : t = 5/11 C Rozvod potrubí Nový rozvod potrubí je navržen z ocelových trub hladkých bezešvých spojovaných svařováním, případně z trubek ocelových závitových běžných. Rozvod potrubí je od zdroje chladu veden venkovním prostředí, do objektu vstupuje přes ocelovou chráničku do stávající strojovny VZT, kde jsou umístěny uzavírací klapky pro možnost odpojení zdroje chladu od rozvodů, pojišťovací ventil, manometry a teploměry. Dále je rozvod veden ke strojnímu zařízení chladicího okruhu a regulačnímu uzlu VZT jednotky. Rozvod je veden ve stanoveném spádu dle projektu, v nejvyšším místě je vždy opatřen odvzdušňovacími ventily, v nejnižším vypouštěcími kulovými kohouty. Veškeré potrubí vedené přes stavební konstrukci je nutno opatřit prostupovými chráničkami takové dimenze, aby jimi prošlo potrubí i s izolací. V případě průchodu rozvodů různými požárními úseky budou prostupy opatřeny protipožárními ucpávkami tvořené protipožárními manžetami, případně zpěňujícím protipožárním tmelem. Poznámka: Veškeré trubní rozvody ve stávající strojovně budou provedeny v takové výšce, aby byl zachován stěhovací koridor v maximální výšce. Upozornění: Regulační uzly musí být umístěny pod stropem strojovny VZT v 8. NP, pokud možno co nejblíže obvodové stěně, aby regulační uzly byly co nejblíže VZT chladičům. Umístění těchto regulačních uzlů musí být řešeno tak, aby byl zachován koridor pro stěhování a to min výška 2m po vazník a šířka průchodu-dveří min 1 m. Nutno konzultovat s investorem. Armatury Systém chlazení je koncipován s trvalým průtokem chladicí vody přes chladicí agregát, proto je pro řízení výkonu VZT jednotky použito třícestného regulačního ventilu s elektropohonem (dod. MaR). Před třícestný regulační ventil jsou do potrubí osazeny uzavírací armatury a filtr, na zpátečním potrubí a ve třetí cestě regulačního ventilu jsou osazeny ruční vyvažovací ventily sloužící k hydraulickému zaregulování chladicího systému. Nastavení ručních vyvažovacích ventilů bude provedeno v průběhu zkušebního provozu. Pro vizuální kontrolu teploty jsou na potrubí osazeny teploměry a manometry. V systému je nezbytné množství manometrů a teploměrů pro sledování správného chodu soustavy. V nejnižších místech rozvodu jsou vždy osazeny vypouštěcí kohouty, v nejvyšších buď automatické odvzdušňovací ventily s plovákem řízeným bezúkapovým odvzdušňovacím ventilem, nebo odvzdušňovací nádobou s ručním odvzdušňovacím ventilem. Strojní zařízení Strojní zařízení je kromě samotného zdroje chladu tvořeno oběhovým čerpadlem, expanzní nádobou, pojišťovacími ventily a zařízením pro přípravu a doplňování nemrznoucí směsi. Zdroj chladu je umístěn ve venkovním prostředí na předem připravený betonový, nebo ocelový základ (dodávka stavby). Z důvodu zamezení přenosu chvění a snížení hlučnosti je zdroj chladu osazen na neoprenové podložky (dodávka zdroje chladu). Ostatní strojní zařízení je umístěno v místnosti stávající strojovny vzduchotechniky dle výkresové dokumentace. Pro získání většího objemu chladicí látky z důvodu lepší regulovatelnosti výkonu chlazení a snížení počtu startů při nízkém zatížení stroje je do systému integrována zásobní tlakové nádrže o objemu 500l, která je umístěna ve strojovně chlazení na zpátečním potrubí před vstupem do chladicí jednotky. Okruh chladicí vody je uzavřený, a proto je jištěn proti přetlaku z tepelné roztažnosti nemrznoucí směsi tlakovou expanzní nádobou o objemu 80 litrů. Expanzní nádoba je vybavena vulkanizovaným butylovým vakem, nemrznoucí směs je pouze ve vaku, čímž je zabráněno styku s ocelovou nádobou, vstupní hrdlo expanzní nádoby je z nerezové oceli. Systém je dále jištěn proti přetlaku pojistnými ventily, které jsou umístěny na zásobní tlakové nádobě, na expanzním potrubí a na potrubí mezi zdrojem chladu a uzavíracími armaturami. PS 02: Vzduchotechnika, PS 02_2: Chlazení pro VZT Strana 2

6 Doplňování nemrznoucí směsi do systému je pomocí zařízení pro přípravu a doplňování nemrznoucí směsi na základě povelu ze systému MaR, případně ručně na základě povelu obsluhy. Pro snížení rizika úniku nemrznoucí směsi mimo chladicí systém je výstup z pojišťovacího ventilu na expanzním potrubí zaústěn zpět do zásobní nádrže zařízení pro přípravu a doplňování směsi. Zařízení bude plněno ekologickou nemrznoucí směsí propylenglykol, která bude na stavbu dodána v již připravené požadované koncentraci, včetně inhibitorů koroze. Nátěry Veškeré ocelové potrubí musí být před izolací opatřeno dvojnásobným základním protikorozním nátěrem. Doplňkové ocelové konstrukce a závěsný systém, není-li opatřen jinou ochranou proti korozi, např. zinkováním, budou opatřeny syntetickým základním nátěrem a dvojnásobným nátěrem vrchním. Barevné značení bude upřesněno před prováděním nátěrů po dohodě s investorem s ohledem na barevné označení stávajících rozvodů. Značení bude provedeno pruhy širokými 5 cm, které se umístí na izolaci: - před vstupy do spotřebičů - před každou uzavírací armaturou Ve stejných barvách a na stejných místech bude vyznačen šipkami směr toku média. Tepelné izolace Proti ztrátám chladu a proti tvorbě rosné vody na studeném povrchu trubek a armatur se nové chladicí rozvody a armatury opatří speciální izolací na bázi pěnového kaučuku tloušťky 19 mm ve vnitřním prostředí, ve venkovním prostředí tloušťky 32 mm. Rozvod ve venkovním prostředí bude navíc opatřen oplechováním hliníkovým plechem jako ochrana proti UV záření a povětrnostním vlivům. V místech kotvení budou použity izolační chladivové objímky pro mechanické kotvení příslušné tloušťky pro zabránění tvorby tepelných mostů v izolaci. Zkoušky zařízení Po ukončení montážních prací bude provedeno čištění potrubí proplachem vodou a bude provedena tlaková zkouška. Chladící zkouška bude provedena v rámci zkoušek celého systému, neboť bez chodu vzduchotechnických jednotek tyto nelze objektivně vyhodnotit. Zařízení může být předáno uživateli po úspěšném vykonání všech zkoušek. Zhotovitel zajistí: - hydraulické zaregulování systému chlazení pro VZT - nastavení optimálního pracovního bodu čerpadla - softwarové nastavení chodu čerpadel (v kooperaci s profesí MaR) - vypracování protokolu o výše uvedených činnostech - protokol o tlakové zkoušce Montáž zdroje chladu a uvedení do provozu Doprava chladicích jednotek k objektu a na místo určení bude provedena autojeřábem, z východní strany výška budovy cca 32 m (8. NP), jejich zavěšení na hák autojeřábu je uvedeno na plášti jednotlivých chladicích zařízení. Tyto budou na místě osazeny na antivibrační podložky na předem vybudovaný betonový či ocelový základ (dodávka stavby). PS 02: Vzduchotechnika, PS 02_2: Chlazení pro VZT Strana 3

7 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci Všeobecné zásady pro dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řeší POV a je nutno se těmito zásadami řídit. Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušný bod provozních předpisů a pokyny pro montáž jednotlivých strojů od výrobce. Obsluha je povinna znát a dodržovat především bezpečnostní předpisy uvedené v následujících normách: ČSN EN Předpisy pro chladící zařízení ČSN EN ED.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních Po celou dobu montáže, zkoušek i provozu je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a zásady bezpečnosti práce vztahující se konkrétní činnosti. Zejména je nutno se řídit vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění platných předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, hygienickými předpisy a předpisy o požární ochraně a výnosy o zajištění bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a transportu. Dodavatelé jsou povinni v součinnosti s požárním a bezpečnostním technikem stavby zajistit veškerá potřebná bezpečnostní a protipožární opatření a věnovat jim zvýšenou pozornost především při souběhu montážních prací různých profesí. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat obecně platné předpisy požární ochrany a pravidelně kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany. Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušný bod provozních předpisů a pokyny pro montáž jednotlivých strojů od výrobce. Obsluha je povinna znát a dodržovat především bezpečnostní předpisy uvedené v příslušných normách a technický listech. Při montážních pracích a při provozu zařízení je nutné dbát na zajištění bezpečnosti práce. Práce smějí provádět jen pracovníci s odpovídající kvalifikací (pro obsluhu chlazení jeden strojník a jeden elektrikář). Při nedovolených zásazích může dojít k ohrožení tlakovým, chemickým a fyziologickým působením a k ohrožení elektrickým napětím. Na chladicích jednotkách musí být umístěny výstražné tabulky: Zařízení smí obsluhovat jen pověřený pracovník Zákaz kouření a přístupu s otevřeným ohněm Ochrana zařízení před nebezpečným dotykovým napětím je provedena zemněním podle příslušných norem. V případě jakékoliv havárie chladicí jednotky je nutné ji okamžitě zastavit, a to buď hlavním vypínacím přímo na zařízení, nebo stop tlačítky. Při montáži, obsluze a údržbě chladicích jednotek nebo při opravách chladícího okruhu je nutno pracovat opatrně a dodržet následující bezpečnostní předpisy: ČSN EN A2 ČSN EN A2 ČSN EN A1 ČSN EN A1 ČSN EN ED.2 ČSN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla Bezpečnostní a enviromentální požadavky Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby Chladicí zařízení a tepelná čerpadla Bezpečnostní a enviromentální požadavky Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace Chladicí zařízení a tepelná čerpadla Bezpečnostní a enviromentální požadavky Část 3: Instalační místo a ochrana osob Chladicí zařízení a tepelná čerpadla Bezpečnostní a enviromentální požadavky Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace Obsluha a práce na elektrických zařízeních Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení PS 02: Vzduchotechnika, PS 02_2: Chlazení pro VZT Strana 4

8 Technická zpráva PS 02 Vzduchotechnika PS 02_3 Topení pro VZT 1. Výchozí podklady Podkladem pro vypracování projektu bylo: - zadání zástupce investora, - stavební podklady, - konzultace v průběhu zpracování projektových prací s hlavním inženýrem projektu, - prohlídka a zakreslení stávajících stavů, - požadavky na teplo a požadavky ostatních profesí. 2. Stávající stav Stávající objekt výroby je zásobován teplem z místního zdroje tepla. Této projektové dokumentace se týká 7. NP, kde bude vybudován čistý prostor pro fotolitografii, napojení do stávající výměnikové stanice 1PP a distribuce propojení mezi výměničnou a strojovnou VZT-Výměníky VZT v 8. NP. Stávající vytápění místností 7.01, 7.02 a 7.04 je zajištěno pomocí 4 kusů stávajících litinových článkových otopných těles /110 připojené pomocí termostatických ventilů a připojovacích šroubení. Rozvody v objektu jsou z ocelových trubek bezešvých závitových hladkých, spojovaných svařováním. 3. Návrh řešení Ústřední vytápění V prostorách nově vybudovaných čistých prostor pro fotolitografii v 7. NP dojde k demontáži stávajících litinových článkových těles /100 a to v místnostech: Depozice, 1 ks, Procesy, 2 ks, Fotolitografie, 1 ks. Demontáž se bude týkat pouze místností, týkajících se rekonstrukce, v ostatních místnostech zůstanou stávající otopná tělesa. Demontováno bude i připojovací potrubí včetně připojovacích armatur (termostatické ventily, připojovací šroubení). Stoupací potrubí, které vede jen k demontovaným otopným tělesům, bude demontováno a ukončeno ručními ventily na radiátorech v 6. NP způsobem předem dohodnutým s investorem a to tak, aby v nově rekonstruovaných místnostech v 7. NP nevedlo žádné potrubí. Demontovány budou i konzoly ve stavební konstrukci, které držely otopná tělesa. Stavební konstrukce bude zednicky opravena. Topení pro VZT Předmětem řešení projektu je rovněž přípojka topné vody pro VZT jednotku umístěnou ve venkovním prostředí na střeše objektu. VZT jednotka bude umístěna pokud možno co nejblíže k obvodové zdi strojovny, aby regulační uzly topné vody byly co nejblíže VZT ohřívačům. Napojovací místo pro větev topné vody pro VZT bude ve stávající výměníkové stanici v 1. NP. Dodávka topení pro VZT končí připojovací přírubou nebo šroubením na sekundární straně deskového výměníku. Deskový výměník a primární strana není součástí tohoto projektu,nutná spolupráce z dodavatelem výměníkové stanice a určení napojovacího bodu. Zdrojem oběhu topné vody na sekundární straně (dodávka topení pro VZT) bude nové, elektronicky řízené, oběhové čerpadlo přírubové, včetně protipřírub, umístěné v 1. NP spolu se sestavou armatur za deskovým výměníkem. Další čerpadlo bude až přímo součástí regulačního uzlu u ohřívače předehřevu VZT (zařízení 1P). Ohřívač dohřevu (zařízení 1D) již čerpadlo neobsahuje. Sestava armatur za deskovým výměníkem obsahuje: mezipřírubové klapky včetně protipřírub, filtr přírubový, ruční vyvažovací ventil přírubový, teploměry, manometry, vypouštěcí kohouty a čerpadlo. Rozvodné potrubí bude vedeno od deskového výměníku pod stropem v 1. NP k instalační šachtě, ve které bude potrubí vedeno až do strojovny v 8. NP. V instalační šachtě bude potrubí umístěno dle možností a dle volného prostoru, který může být v jednotlivých patrech různý. Regulace topného výkonu jednotlivých vzduchotechnických ohříváků bude prováděna pomocí regulačních uzlů s trojcestným ventilem s elektropohonem (dodávka MaR) a oběhovým čerpadlem (protimrazová ochrana-dodávka PS 02_3 Topení pro VZT Strana 1

9 vytápění) u předehřevu, u dohřevu bez čerpadla. Regulační uzly budou umístěny pod stropem strojovny VZT v 8.NP, pokud možno co nejblíže obvodové stěně, aby regulační uzly byly co nejblíže VZT ohřívačům. Umístění těchto regulačních uzlů musí být tak, aby byl zachován koridor pro stěhování a to min výška 2m po vazník a šířka dveří min 1 m. Potrubí ve výšce cca 2150 mm nad podlahou strojovny projde v ocelové chráničce do venkovního prostředí. Potrubí bude dále vedeno nad VZT jednotkou, podél VZT potrubí, bude koordinováno s rozvodem chlazení. Potrubí bude vedeno pod sebou nebo vedle sebe dle dispozice a umístění přístupných dveří VZT jednotky. Všechny rozvody vedeny ve venkovním prostředí, včetně armatur, budou opatřeny topným kabelem (dodávka MaR). Dále budou regulační uzly vybaveny ručním regulačním ventilem v by-pasu zdrojového okruhu a kulovými kohouty na přívodu a zpátečce, filtrem, manometry, teploměry, vypouštěcími a odvzdušňovacími armaturami. Regulační uzly budou umístěny pokud možno co nejblíže ohřívačů. Potrubí topné vody (přívod i vrat) vedené ve venkovním prostředí bude opatřeno topným kabelem (dodávka MaR). Do rozvodu topné vody budou na v 1. NP v rozvodu pod stropem vsazeny do potrubí 2 ks vlnovcových kompenzátorů DN 65 s předpětím 15 mm, další dva totožné kompenzátory budou vsazeny do potrubí vedeného v instalační šachtě. Přesné místo osazení dle osazení pevných a kluzných bodů a dle možností rozvodu potrubí. 4. Materiálové provedení Rozvodné potrubí je navrženo z ocelových trubek černých, závitových ČSN425710, tř. 11. Potrubí topné vody bude uloženo se spádem do kotelny, kde se bude provádět vypouštění topného systému v případě oprav. Odvzdušnění se bude provádět na nejvyšších místech topného systému pomocí odvzdušňovacích nádob a automatických odvzdušňovacích ventilů. Potrubí bude uloženo v závěsech stavebnicového systému. Armatury jsou navrženy závitové do DN 50 včetně, od DN 65 budou přírubové. Jednotlivé větve budou po trase vedeného potrubí opatřeny orientačními štítky s vyznačením druhu média, místa určení a technických parametrů média. 5. Zkoušky zařízení Po ukončení montáže, proplachu potrubí a tlakových zkoušek bude provedena provozní a topná zkouška. Součástí této zkoušky je kontrola spojů a svárů potrubí a zaregulování hydraulické stability topného systému pomocí regulačních uzlů ohříváků VZT. 6. Nátěry Po provedení zkoušek bude teplovodní potrubí natřeno dvojnásobným základním syntetickým nátěrem. Neizolované části potrubí budou natřena ještě dvojnásobným vrchním nátěrem s 1x ováním. 7. Izolace tepelné Proti ztrátám tepla bude potrubí opatřeno izolačními trubicemi z minerální vlny s povrchovou úpravou AL fólií o tloušťkách 20 mm (do DN 25) a 30 mm (do DN 50) a 50 mm (do DN 80). 8. Bezpečnostní opatření Při práci nutno dodržovat příslušné požární a bezpečnostní předpisy. Svářečské práce smí provádět svářeči s odpovídající kvalifikací a s předepsanými zkouškami. 9. Bilance potřeb tepla a média Lokalita Provoz zdroje tepla Topné médium Spotřeba tepla pro novou VZT - Praha - celoroční (nepřerušovaný) - topná voda 55/45 C kw 10. Použité české technické normy, stavebně technická osvědčení, národní technické podmínky vztahující se k navrhování posuzování a provádění staveb, a stavebních prací a použitých výrobků ČSN Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky ČSN Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin ČSN EN Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních soustav ČSN Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČSN Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení PS 02_3 Topení pro VZT Strana 2

10 11. Požadavky na ostatní profese Provozní rozvod silnoproudu, MaR - zajistí napojení 2 ks oběhových čerpadel na elektrickou energii 1N-230V, 50 Hz (čerpadla dodávkou topení), - Č1vzt: Magna F, P=336 W, I=1,5 A, - Č1P: Magna 25-60, P=85 W, I=0,6 A, - zajistí napojení a dodávku trojcestných ventilů včetně elektropohonů (ventily a pohony dodávkou MaR), - Ev1P, Kv=16, DN 32, - Ev1D, Kv=8, DN 25, - potrubí topení vedené ve venkovním prostředí ze strojovny k VZT jednotce opatřit topným kabelem, délka cca 10 metrů. 12. Důležité informace - hranicí dodávky topení pro VZT jsou připojovací šroubení na sekundární straně deskového výměníku a napojení na stávající výměník nutno s dodavatelem výměníkové stanice navrhnout připojovací bod. - topnou vodu zajistit pokud možno celý rok vzhledem k celoročnímu provozu VZT jednotky-v případě odstávek topné vody, VZT bude vypnuta, - výkony otopných těles a VZT počítány na teplotní spád 80/60 C. PS 02_3 Topení pro VZT Strana 3

11 TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 02 Vzduchotechnika PS 02_4 Silnoproud a MaR pro VZT 1. ÚVOD Projekt řeší dodávku profese MaR při stavbě čistých prostor Fotolitografie v 7.NP v prostoru objektu Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze: - dodávku nového rozvaděče RA1, který napájí a řídí jednu VZT jednotku a soustavu odtahových ventilátorů. VZT1 určenou pro litografii a přilehlé místnosti. Zároveň řídí i odtah nebezpečných vzdušnin z jednotlivých pracovišť v prostorách fotolitografie. Na základě teploty demivody je spouštěno čerpadlo. RA1 napájí venkovní chladící jednotku. - dodávku čidel a komponentů MaR vč. frekvenčních měničů pro osazení na výše uvedenou technologii Výchozí podklady Pro zpracování tohoto projektu byly použity tyto podklady: - Projektová dokumentace stupně PVD profese VZT, chlazení, topení, ZTI a stavební. - Požadavky uživatele - Platné předpisy a normy - Technické podklady použitých zařízení 1.2. Předpisy a normy Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy platnými v době jejího zpracování. Na všechna zařízení, která budou v realizaci použita, musí dodavatel na vyžádání předložit dokumenty, že zařízení jsou v souladu s českými bezpečnostními předpisy a normami. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí musí být provedena dle ČSN , ed.2. Ochrana jednotlivých elektrických strojů a elektrických rozvodných zařízení musí být v souladu s: ČSN ed.2 - ochrana proti nadproudům ČSN opatření k ochraně proti nadproudům ČSN ed.2 - výběr a stavba elektrických zařízení ČSN ed.2 - výběr a stavba elektrických zařízení uzemnění a ochranné vodiče ČSN EN ochrana před bleskem Elektrická zařízení související s tímto projektem mohou obsluhovat pouze pracovníci s minimální kvalifikací poučení dle 4 Vyhl. 50/1978. Na elektrických zařízeních může pracovat pouze pracovník s minimální kvalifikací znalý dle 5 Vyhl. 50/1978 (ČSN EN ed. 2) Před realizací díla si zhotovitel musí odsouhlasit s dodavateli napájených a řízených zařízení (především s profesí VZT a chlazení) použitá zařízení, především pak způsoby ochrany čerpadel, ventilátorů a ovládání chlazení a vypracovat realizační projekt. Každá změna této projektové dokumentace plynoucí z nových požadavků (např. odběratele), která se vyskytne i během montáže, a která má za následek změny proti tomuto projekčnímu řešení, musí být projednána a odborně zapracována. V případě, že v době mezi skončením tohoto projektovaného řešení a započetím realizačních prací dojde ke změně uvažovaného materiálu nebo ke změně norem a předpisů ČSN s přihlédnutím na nutný rozsah úprav projektové dokumentace, je rovněž nutné, aby odběratel zajistil revizi tohoto projektového řešení. Provozovatel spolu s příslušnými složkami vypracuje bezpečnostní a provozní předpisy. Likvidace odpadu během realizace projektu bude prováděna dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a ve znění pozdějších předpisů Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých a živých částí a) Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí PS 02_4: Silnoproud a MaR pro VZT Strana 1

12 V soustavě 400/230V s uzemněným nulovým bodem (TN-C a TN-S) je ochrana před nebezpečným dotykem provedena samočinným odpojením od zdroje základní ochrana. Tato základní ochrana je rozšířená o doplňkovou ochrannou doplňující ochranné pospojování. Okruh topných kabelů je připojen na proudový chránič. b) Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dána jejich konstrukčním řešením a uspořádáním a je provedena některou z těchto ochran: polohou, zábranou, krytím, izolací, doplňkovou izolací Ochrana před požárem Prostupy mezi požárními úseky, které vzniknou montáží spojenou s tímto projektem, musí být zabezpečeny protipožárními ucpávkami s odolností dle požární zprávy. Rozmístění hasicích přístrojů a protipožárních pomůcek bude provedeno dle vyjádření požárního specialisty - projektanta, které bude součástí stavebního řešení a preventisty z požárního útvaru s bezpečnostním technikem organizace Ochrana před přepětím Nové rozvaděče budou osazeny přepěťovými ochranami 2. stupně (C), které slouží k ochraně proti účinkům přepětí při nepřímém úderu blesku. Pro napájení řídících obvodů bude instalována v každém rozvaděči MaR přepěťová ochrana 3. stupně (D). Nedílnou součástí je uzemnění a ochranné pospojování instalované technologie. Zařízení instalované vně objektu (chiller) je chránit před úderem blesku umístěním do ochranného pásma bleskosvodu dle ČSN EN Profese MaR zajistí doplňující pospojování z rozvaděče RA1 a ekvipotenciální vyrovnání napojením zemnění na stávající svod bleskosvodu Vnější vlivy Vnější vlivy dle ČSN ed.2, změna Z1 a ČSN ed.3 a určení nebezpečných prostorů dle ČSN EN jsou určeny v protokolu, který je součástí souhrnné projektové dokumentace Revize elektrického zařízení Montážní organizace musí dodržovat při realizaci ustanovení ČSN o výchozí revizi a vyhotovenou revizní zprávu předat uživateli. Použitý materiál a provedení elektroinstalace musí odpovídat platným ČSN Kabely a kabelové trasy Kabelové trasy ve strojovně budou provedeny pomocí drátěných žlabů. Kabelové trasy vně objektu budou provedeny z plechového žlabu s dvojitou povrchovou úpravou. Odbočky k připojovaným zařízením budou provedeny pomocí PVC pevných trubek patřičného průměru, v částech ohybu z ohebných trubek, vně objektu budou trubky v UV odolném provedení. Kabelové trasy v čistých prostorech budou zabudované ve stěnách či stropu. Kabelové trasy slaboproudých MaR obvodů mohou být vedeny společně s kabely silnoproudu pouze za předpokladu, že bude zajištěna vzdálenost 10cm. Nelze-li toto dodržet, je nutno vést tyto kabely ve zvláštních trasách. Provedení kabelových rozvodů musí odpovídat zejména ČSN a barevné značení vodičů ČSN Při souběhu a křižování je nutné dodržet min. odstup slaboproudých vedení od silnoproudých rozvodů. Kabelové rozvody budou provedeny v koordinaci s rozvody ostatních profesí s ohledem na instalaci a údržbu technologických zařízení. Součástí projektu je provedení doplňujícího ochranného pospojování. To se provede z ekvipotenciální svorkovnice. Propojí se veškeré kovové potrubí, konstrukce, kabelové žlaby a napájené elektrické zařízení, a to vodičem H07V-K (CYA) zel./žl. příslušného průřezu. Pospojování bude řešeno dle ČSN ed.2 a ČSN ed. 2. PS 02_4: Silnoproud a MaR pro VZT Strana 2

13 2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VZT 2.1. Rozvaděč RA1 Nový rozvaděč RA1 bude sloužit pro napájení a ovládání veškeré technologie MaR související s technologií VZT. Bude umístěn ve strojovně VZT (m.č. 8.01). Bude sloužit pro: - napájení frekvenčních měničů / ventilátorů VZT jednotek VZT1 a odtahů (dle značení MaR odtahy 2,3,4,5 a 6) - napájení čerpadel topných registrů - napájení 1 ks vyvíječe páry - napájení 1 ks chladícího stroje (chilleru) na střeše objektu - napájení topných kabelů pro okruh topení, přívod/odvod vody pro vlhčící jednotku a pro potrubí odvodu kondenzátu z VZT jednotky - ovládání čerpadla pitné vody - příjem informace z měřiče spotřeby tepla topné větve VZT RA1 bude obsahovat volně programovatelný a modulárně rozšířitelný řídící systém (PLC). Návrh a dodávka PLC musí počítat s rezervou vstupů/výstupů pro případné rozšíření, které se může vyskytnout v průběhu stavby a možností budoucího rozšíření, které může nastat v delším časovém horizontu. Součástí sestavy PLC bude LCD displej s ovládacími tlačítky, přes který bude moci uživatel nastavovat parametry a číst poruchy v případě selhání vizualizace. Programově musí být PLC vybaveno tak, aby nemohlo dojít k poruchám a škodám. Tento řídící systém bude rovněž napojen do datové sítě ethernet investora, přes kterou bude vizuaolizován. Rozvaděč bude obsahovat: - hlavní jistič s vypínací spouští a signalizačním kontaktem - přepěťové ochrany - jističe a pojistky jednotlivých výstupních obvodů - spínací prvky (stykače a relé) - stabilizované stejnosměrné zdroje a transformátor 24V AC - řídící systém (PLC) - doplňkové komponenty Dovedení napájení provede profese MaR sama. Pospojování nového rozvaděče RA1 na straně stávajícího rozvaděče provede profese silnoproudu. Parametry rozvaděče: Silová soustava: 3+PEN, AC, 50Hz, 400V / TN-C-S Ovládací soustava: 2-24 V DC, 2 24 V AC, SELV Jmenovitý proud rozvaděče: 168 A Instalovaný výkon: 97 kw Soudobost ß : 0,74 Soudobý výkon: 66 kw Provedení rozvaděče: 1 ks plechový, samostatně stojící s montážním panelem Povrchová úprava: RAL 7032, 7035 Rozměry (š x v x h): 1 ks 800 x ( ) x 400 mm Krytí rozvaděče: IP54 / IP 20 Přívody do rozvaděče: nahoru přes průchodky patřičné dimenze Vývody z rozvaděče: nahoru přes průchodky patřičné dimenze 2.2. Popis VZT1 Vzduchotechnická jednotka VZT1 slouží pro větrání, regulaci teploty, tlaku a vlhkosti a zabezpečení čistoty nových prostor, a to pro místnost depozice (m.č. 7.01), procesů (m.č. 7.02), fotolitografie (m.č. 7.03), měření (m.č. 7.04) a přilehlé prostory (čistou šatnu 7.05 a technické zázemí 7.06). Přesná skladba jednotky je patrná z výkresu 03, př. z projektu VZT. Čerstvý vzduch bude nasáván přes vstupní klapku a směšován s vratovým vzduchem. Následně bude filtrován, tlačen ventilátorem přes registr topení a chlazení. V případě požadavku na zvýšení vlhkosti bude aktivován elektrický vyvíječ páry. V případě požadavku na odvlhčení vzduchu bude dodatečně ohřát na požadovanou teplotu. Dále je vzduch distribuován do všech místností. PS 02_4: Silnoproud a MaR pro VZT Strana 3

14 Odtahová potrubí z místností 7.01, 7.02, 7.03 a 7.04 jsou vybaveny regulátory průtoku s možností elektrického nastavení průtoku. Hodnota průtoku se bude měnit v závislosti na režimu a tlakových podmínkách v jednotlivých místnostech. VZT bude pracovat ve dvou režimech: tlumený a plný. Pro každý tento režim se budou zadávat parametry požadavků na hodnotu a toleranci: teploty, vlhkosti a množství přiváděného a odtahovaného vzduchu a přetlaku. Jednotka bude trvale v chodu. Start a zastavení jednotky bude výjimečné (např. po dobu dlouhodobé odstávky výroby) možné pouze z LCD displeje nebo z vizualizace. Toto zadávání bude dále v textu označováno souhrnně jako volitelný parametr. Bude možnost volby: Vypnuto Plný režim Tlumený režim Individuální program. Individuální program spočívá v lokálním přepínání mezi plným a tlumeným režimem. K tomuto účelu jsou místnosti vybaveny přepínače Plný/Tlumený režim. Plný režim musí být zapnut před započetím práce v čistých prostorech. Provoz na plný režim a dosažení požadovaných parametrů (teplota, vlhkost, přetlak) v dané místnosti bude signalizován svítící zelenou kontrolkou. Pokud budou parametry výrazně mimo meze nebo bude signalizována porucha některých částí související s VZT pro čistý prostor, bude svítit červená kontrolka. Finální regulace tlaku v prostorech je provedena nastavením polohy čerstvovzdušné a směšovací klapky. Start jednotky je prováděn ve dvou režimech LÉTO / ZIMA, a to v závislosti na měřené venkovní teplotě. V letním režimu startuje jednotka přímo. V zimním režimu se před startem dá povel pro spuštění topení, čerpadla topení, otevře se ventil ohřevu a vyčká se minimální doba 5min. pro vyhřátí registru kontrolovaná teplotou na vratu registru (min. 40 C). Při startu se automaticky otvírají klapky. Pak se postupně se spouští ventilátory na otáčky dle určeného požadovaného průtoku vzduchu. Spustí se regulační smyčky pro určení teplot a vlhkosti. S časovým zpožděním se kontrolují zpětné hlášky chodu ventilátorů a při nesouladu se vypíná celá VZT jednotka (závažný alarm). Rozmezí možných poloh klapek bude dáno SW dorazy, které se stanoví při zaregulování, př. z testovacího zkušebního provozu. V těchto mezích se budou SW řídit podle tlakových poměrů v místnostech bez ohledu na ekonomičnost získání požadované teploty a vlhkosti (závislost venkovních hodnot a požadovaných). Ventilátor bude řízen frekvenčním měničem. Bude ovládán povelem chod, snímána porucha a výkon zadáván signálem 0-10V. Frekvenční měnič přívodního ventilátoru bude blokován od alarmových stavů: protizámrazová ochrana registru a havarijní přetlak v prostoru. Tepelná ochrana motoru bude navedena na samostatný vstup frekvenčního měniče a měnič naparametrován tak, aby se při aktivaci tepelné ochrany automaticky vypnul a vyhlásil alarm. Pokud nebude dosaženo požadovaného přetlaku v prostoru, bude indikována porucha. Při aktivaci zařízení VZT3, VZT4, VZT5 a VZT6 dojde k navýšení otáček přívodního ventilátoru tak, aby byl zachován požadovaný přetlak. SW bude umožňovat povolení funkce sníženého odtahovaného množství vzduchu od chodu lokálních odtahů. Jednotka obsahuje následující prvky, které zamezují zamrznutí: - pohon vstupní klapky s havarijní funkcí - kapilárový termostat za registrem ohřevu, při jehož aktivaci se vypnou ventilátory, otevře ventil ohřevu a spustí čerpadlo - měření teploty na vratu topné vody - měření teploty výstupního vzduchu Přesto při extrémních havarijních stavech (např. dlouhodobý výpadek topení v zimním období) musí údržba jednotku pravidelně kontrolovat, případně vypustit vodu. Všechny filtry ve VZT jednotce jsou snímány spínači diferenciálního tlaku vzduchu. Rovněž se bude snímat zanesení na jednom referenčním filtru 3. stupně v prostoru. Nastavení hodnot bude dáno tabulkovými parametry konkrétního filtru. Zanesení filtru bude signalizováno jako méně závažná ostatní - porucha nebránící aktuálnímu provozu, ale údržba musí v brzké době filtry zkontrolovat, př. vyměnit. PS 02_4: Silnoproud a MaR pro VZT Strana 4

15 Regulace teploty a vlhkosti: Regulace bude probíhat na přepočtené korekční parametry na výstupu. Přepočtené hodnoty bude vypočítávat SW PLC ze zadaných požadovaných parametrů a ze skutečných prostorových hodnot (v referenční místnosti 7.03). Budou zadávány požadované hodnoty na: - teplotu v prostoru pro topení pro plný provoz - teplotu v prostoru pro topení pro tlumený provoz - teplotu v prostoru pro chlazení pro plný provoz - teplotu v prostoru pro chlazení pro tlumený provoz - vlhkost v prostoru pro plný provoz - vlhkost v prostoru pro tlumený provoz Pokud SW vyhodnotí potřebu topení, dá PLC povel k otevření třícestného ventilu a dle PID regulátoru bude řídit teplotu na výstupu jednotky na korekční přepočítanou teplotu. Pokud vypočtený povel bude vyšší než 3%, pak spouští čerpadlo topného registru. Toto čerpadlo se vypíná s doběhem a je spouštěno i při odstavené jednotce pokud je venkovní teplota nižší než +5 C. Pokud se vyhodnotí potřeba chlazení, PLC spustí chiller a čerpadlo okruhu chlazení. Dle PID regulátoru bude řídit teplotu na výstupu jednotky na korekční přepočítanou teplotu povelem na ventily chlazení. Požadovaná vlhkost bude zajišťována povelem na chod vyvíječe páry a řízení jeho výkonu pomocí signálu 0-10V. Jsou snímány 4 poskytnuté stavy vyvíječe a ty jsou zařazeny do souhrnných alarmových hlášení. Požadavkem odvlhčení je otevřen ventil chlazení. Odvlhčený vzduch je na požadovanou teplotu upraven otevřením ventilu dohřívacího registru. Seznam poruchových stavů a hlášení VZT Závažný alarm Při aktivaci kritické poruchy musí být odstavena VZT jednotka řídícím systémem (částečně je odstavena i HW zapojením v rozvaděči). Porucha musí být signalizována příslušnou alarmovou kontrolkou, na displeji PLC, na vizualizaci vč. zápisu do historie alarmů v PLC, př. PC. Obsluha musí co nejdříve odstranit příčinu, vyresetovat poruchu, zkontrolovat následný chod a provést opatření pro prevenci. Řídící SW musí být proveden tak, aby nedošlo k poškození částí VZT nebo jiným materiálním škodám. Aktivní kapilárový snímač protizámrazové ochrany Nízká teplota vody na vratu z chladících registrů (nižší jak 5 C) Nízká teplota na výstupu VZT (nižší jak 10 C) Vysoká teplota na výstupu VZT (vyšší jak 38 C) Havarijní přetlak v referenční místnosti Porucha ventilátoru (frekvenčního měniče) Výpadek hlavního jističe aktivace centrál stopu Méně závažný alarm Při aktivaci uvedených poruch musí být porucha signalizována kontrolkami, na displeji PLC, na vizualizaci vč. zápisu do historie v PLC, př. PC. Obsluha musí odstranit příčinu, zkontrolovat následný chod a provést opatření pro prevenci. Zanesení filtrů (hodnoty tlakové diference dle požadavku výrobce filtrů) Nesoulad zpětné hlášky Provozní hlášky od technologie (např. požadavek na servis vyvíječe páry) Nejsou dosaženy požadované parametry teploty, vlhkosti, přetlaku (s časovým zpožděním) 2.3. Popis VZT 2 Zařízení č. 2 slouží k odtahu z místností 7.01 a Celý komplet je navržen do prostředí s možností výbuchu. Chod zařízení je svázán s chodem zařízení č.1. Motor ventilátoru je vybaven frekvenčním měničem, který je dodávkou profese VZT. Měnič bude umístěn v prostoru strojovny VZT. Zařízení č. 2 je vybaveno mechanickým regulátorem průtoku nad každým odsávaným prostorem. Regulátory průtoku nejsou ze strany MaR ovládány. Za motorem je osazena elektricky ovládaná PS 02_4: Silnoproud a MaR pro VZT Strana 5

16 klapka se zpětnou pružinou. Pohon klapky je součástí dodávky profese MAR. Před ventilátorem je osazeno analogové čidlo tlaku, jehož naměřené hodnoty slouží pro regulaci průtoku vzduchu frekvenčním měničem Popis VZT 3 Zařízení č. 3 slouží k odtahu z místností 7.02 a Celý komplet je navržen do prostředí s možností výbuchu. Chod zařízení je svázán s chodem zařízení č.1. Motor ventilátoru je vybaven frekvenčním měničem, který je dodávkou profese VZT. Měnič bude umístěn v prostoru strojovny VZT. Zařízení č. 3 je vybaveno mechanickým regulátorem průtoku nad každým odsávaným prostorem. Regulátory průtoku nejsou ze strany MaR ovládány. Za motorem je osazena elektricky ovládaná klapka se zpětnou pružinou. Pohon klapky je součástí dodávky profese MAR. Před ventilátorem je osazeno analogové čidlo tlaku, jehož naměřené hodnoty slouží pro regulaci průtoku vzduchu frekvenčním měničem Popis VZT 4 Zařízení č. 4 slouží k odtahu z místnosti Celý komplet je navržen do prostředí s možností výbuchu. Chod zařízení je svázán s chodem zařízení č.1. Motor ventilátoru je vybaven frekvenčním měničem, který je dodávkou profese VZT. Měnič bude umístěn v prostoru strojovny VZT. Zařízení č. 4 je vybaveno mechanickým regulátorem průtoku nad každým odsávaným prostorem. Regulátory průtoku nejsou ze strany MaR ovládány. Za motorem je osazena elektricky ovládaná klapka se zpětnou pružinou. Pohon klapky je součástí dodávky profese MAR. Před ventilátorem je osazeno analogové čidlo tlaku, jehož naměřené hodnoty slouží pro regulaci průtoku vzduchu frekvenčním měničem Popis VZT 5 Zařízení č. 5 slouží k odtahu z místnosti Celý komplet je navržen do prostředí s možností výbuchu. Chod zařízení je svázán s chodem zařízení č.1. Zařízení č. 5 je vybaveno mechanickým regulátorem průtoku nad každým odsávaným prostorem. Za motorem je osazena elektricky ovládaná klapka se zpětnou pružinou. Pohon klapky je součástí dodávky profese MAR Popis VZT 6 Zařízení č. 6 slouží k odtahu z místností 7.06 a Celý komplet je navržen do prostředí s možností výbuchu. Chod zařízení je svázán s chodem zařízení č.1. Zařízení č. 6 je vybaveno mechanickým regulátorem průtoku nad každým odsávaným prostorem. Za motorem je osazena elektricky ovládaná klapka se zpětnou pružinou. Pohon klapky je součástí dodávky profese MAR. Zařízení je trvale v provozu Chiller Chladící zařízení venkovní chiller je profesí MaR napájeno z rozvaděče RA1 a ovládáno povelem start / stop a snímána porucha. Chiller obsahuje vlastní řízení, které zabezpečuje nastavenou úroveň výstupní chladící vody. Zapnutí bude rovněž blokováno od nízké venkovní teploty pod +3 C. Povel k zapnutí bude brán od požadavku na chlazení RA1. Venkovní potrubí bude pod izolací opatřeno topnými kabely, které budou řízeny od termostatu s čidlem na potrubí (nastaven na +5 C) napájeno z RA Čerpadlo chlazení Před povelem na chod chilleru je nutno spustit čerpadlo chladící vody s předstihem min. 10 vteřin a vypnout s doběhem min. 60 vteřin. Čerpadlo bude v chodu nejen po dobu požadavku chlazení, ale i v době, kdy venkovní teplota klesne pod +3 C (protimrazová ochrana), a to v cyklickém režimu podle venkovní teploty. Zároveň bude čerpadlem protočeno, pokud nebude v chodu déle než týden Demistanice Rozvaděč RA1 přijímá signál o teplotě od snímače teploty a vodivosti na potrubí demivody. Na základě teploty je ovládán ventil pitné vody. PS 02_4: Silnoproud a MaR pro VZT Strana 6

17 2.11. Detekce plynů V prostorách nově budované fotolitografie bude manipulováno s plyny ohrožujícími lidské zdraví. Investor si však v této fázi projektu nepřeje plyny detekovat. 3. POŽADAVKY NA SW 3.1. PLC SW pro PLC musí provádět programátor se zkušenostmi z oblasti HVAC a čistých prostor. Musí být brán zřetel na: maximální spolehlivost řešení, zajištění všech bezpečnostních funkcí, splnění požadovaných parametrů, ekonomiku provozu, komfort ovládání a zvyklosti obsluhy. Řešení (ovládání displeje, zvyklosti, názvosloví) musí být dopředu konzultováno s uživatelem. Na terminálech (LCD displej s tlačítky) bude možno prohlížet všechny měřené veličiny a aktuální alarmové stavy. Pod heslem bude možno měnit všechny parametry včetně zapnutí / vypnutí jednotlivých částí. Ve zkušebním provozu musí být otestovány všechny funkce a proveden zápis. PLC bude obsahovat i paměťovou kartu. Do ní bude SW automaticky ukládat historii důležitých alarmů a stavů a zároveň bude ukládat důležité měřené veličiny. Frekvenci ukládání a typy veličin si stanoví po konzultaci uživatel. Formát ukládaných dat bude možný transformovat do obvyklých datových forem (např. excel). Součástí dodávky bude návod na obsluhu s popisem jednotlivých regulačních vazeb a způsobem zadávání parametrů. SW bude ošetřeno, aby nebylo možno zadat takové parametry, které by mohly vést k poruchám zařízení jako celku. Z důvodu omezeného přívodního vedení je nutno softwarově blokovat součastnou aktivaci chladící jednotky a vyvíječe páry Vizualizace Systém MaR může být napojena na datovou ethernet síť uživatele. U obou rozvaděčů budou profesí slaboproudu připraveny datové zásuvky, v tomto projektu se neuvažuje s přenosem dat do vizualizačního systému. Jedná se o autonomní vizualizaci ve strojovně bez přenosu dat. Vizualizační PC bude umístěno dle požadavku investora. 4. KOORDINACE Před započetím montáže je nutno zkontrolovat skutečně dodané typy zařízení. Reálnou dodávkou mohou vzniknout drobné odchylky od předpokládaného stavu, které musí být odborně zapracovány. S profesí stavby je nutno sladit zhotovení tras, především pak prostupy kabelů a případné kolize s ostatními profesemi nebo technologií. Vedení kabelů ve stěnách musí být provedeno při jejich výstavbě. Profese MaR přivede přívodní silový kabel pro rozvaděč RA1 do silové rozvodny, kde bude připojen na volnou pozici? určenou investorem nebo osobou investorem pověřenou. Zapojení a dozbrojení provede dodavatelská firma. Profese VZT dodá VZT jednotku dle popisu. Všechny komponenty MaR kromě frekvenčních měničů pro VZT2, VZT3 a VZT4 (dodávka VZT) dodává profese MaR. Při zaregulování systému sdělí požadované tlaky, tlakové ztráty, limity požadovaného množství vzduchu, apod. Společně provedou testování a nastavení systému. Profese chlazení dodá chladící jednotku (chiller) včetně autonomního řízení. Zajistí ½ návarky pro teplotní jímky a ½ kulový ventil pro čidlo tlaku. Profese topení nainstaluje třícestné ventily pro jednotlivé topné okruhy (armatury dodává MaR) a zajistí zhotovení dvou ½ návarků pro teplotní jímky. Zaizolování venkovního potrubí bude provedeno až po instalaci topných kabelů. Profese ZTI provede montáž 3/4 přímého ventilu (armaturu dodává MaR) na okruh pitné vody. Umístění dle výkresu profese ZTI. PS 02_4: Silnoproud a MaR pro VZT Strana 7

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Revel s.r.o. Dubno 127, 261 01 Příbram Telefon, fax : 318628697, 318541905 Gen.projektant : Akce : Obsah : Investor : Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II Kanalizace a vodovod Hostomice

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

Technická zpráva - vytápění

Technická zpráva - vytápění INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody OBSAH 1. Všeobecně 1.1 Podklady 2. Technické údaje 3. Technické řešení 3.1 Dusík 6.0 v m.č. 7.07- osazení redukční stanice, rozvod 0,6 MPa 3.2 Kyslík v m.č. 7.06-

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ

TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ ##### ZAŘÍZENÍ PŘÍVOD VZDUCHU ODVOD VZDUCHU Ventilátor Ohřívač Chladič Ventilátor Číslo Název Umístění Typ Q v p ext P 1 U I 1 t 1 t 2 Q t t w1 t w2 M wt p w DN t

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

GENNET, RTCH DPS. Obsah

GENNET, RTCH DPS. Obsah Obsah dokumentace počet A4 Technická zpráva 8 Specifikace materiálu 4 Výkresy: 101 01 Půdorys 1.NP 12 102 02 Půdorys 2.NP 12 103 03 Půdorys 3.NP 12 104 04 Půdorys 4.NP 12 105 05 Půdorys 5.NP 12 06 Schema

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15 VZDUCHOTECHNIKA A. Úvod Tato část dokumentace řeší na úrovní PROJEKTU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ splnění nezbytných hygienických podmínek z hlediska vnitřního prostředí stavby a instalované technologie se zázemím

Více

OBSAH : 1 ) Úvod 2 ) Vstupní údaje 3 ) Stanovení parametr VZT za ízení 4 ) Popis koncepce projektu 5 ) M

OBSAH : 1 ) Úvod 2 ) Vstupní údaje 3 ) Stanovení parametr VZT za ízení 4 ) Popis koncepce projektu 5 ) M Obsah dokumentace : 1 ) Technická zpráva 2 ) Technická specifikace Výkaz výměr 3 ) Výkresová dokumentace K-01 KLIMATIZACE ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 1.NP A STŘECHY OBSAH : 1 ) Úvod 2 ) Vstupní údaje 3 ) Stanovení

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA zakázkové číslo: P1544/2015 název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Církevní MŠ Ke Kamýku místo stavby: Praha 4, Kamýk, Ke Kamýku 686 odběratel: Městská část Praha 12 datum

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

Nízkoteplotní infrazářič

Nízkoteplotní infrazářič Nízkoteplotní infrazářič Návod k projekci návrhu zařízení, montáži a údržbě. Helium K-50, K-100 a K-200 Verze 112014-01 Technický manuál HELIUM OBSAH 1. Úvod 1.1 Proč zvolit Helium 1.2 Použití nízkoteplotního

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Kontrola klimatizačních systémů 6. až 8. 6. 2011 Praha DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE Proj. MaR: Ing. Kříha Pavel Kreslil: Bc. Urban Zdeněk Obec: Tábor Kraj: Jihočeský Investor: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 STAVBA:

Více

Název zakázky: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE CENTRÁLNÍ OBJEKTY 1.ETAPA. Vestavba operačních sálů Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p.

Název zakázky: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE CENTRÁLNÍ OBJEKTY 1.ETAPA. Vestavba operačních sálů Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p. Objekt: Vestavba operačních sálů Investor: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p. 21, 761 90 Zlín Místo zakázky: Stupeň projektu: Projektant: Zodpovědný projektant: Revize: Areál Uherskohradišťské nemocnice,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12. Ing. Ivan Novotný

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12. Ing. Ivan Novotný REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12 Ing. Ivan Novotný V dolině 1154/1, Praha 10 novotny.regulace@centrum.cz Tel: 736776500 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 1 Akce

Více

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací.

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce kotelny -výměna plynových kotlů 1. Předmět plnění Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávající technicky dožité technologie plynové kotelny, instalované

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-08 KLIMATIZACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB Vzduchotechnika,

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. B technické údaje Napěťová soustava: 50Hz, 400V, TN-CS Ochrana před úrazem el. proudem

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 09. 2014 verze 2.10 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na rybníku. Technologická část vodního prvku

Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na rybníku. Technologická část vodního prvku Obsah: 1. Identifikační údaje Část technologická 1. Přehled výchozích podkladů 2. Popis vodních prvků 3. Popis technologie 1. Identifikační údaje název akce: název objektu: stupeň PD: Zodp. projektant:

Více

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu 01-2 Provozní rozvod silnoproudu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY... 3 2. Projektové podklady... 3 3. technické údaje... 3 3.1. Rozvodná soustava... 3 3.2. Napěťová soustava... 3 3.3. Ochrana

Více

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s.

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA DRUH ZPRÁVY konečná DATUM VYDÁNÍ 30. 4. 2012 NÁZEV ÚKOLU ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 51113620 ČÍSLO DOKUMENTU OBJEDNATEL 51113620/BMZ001/00 Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice VEDOUCÍ ÚKOLU AUTOR ZPRÁVY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 1 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv A4 DPS - 01.VCH 12/2013 DPS 01 VCH 1-A TECHNICKÁ ZPRÁVA "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE Strana :1 "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE PROJEKT PRO PROVEDENÍ

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 MĚŘENÍ A REGULACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro změnu stavby před dokončením ZDSP 01 MaR 901 A Projektant : ELfuture, spol. s r.o. Vodňanská 945,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim BOGUAJ stavební inženýrství BOGUAJ Stavební inženýrství,s.r.o. Projekční a inženýrská kancelář Technické dozory staveb Znalecké posudky Odhady nemovitostí,posuzování stavu stavebních konstrukcí Kancelář:

Více

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva:

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva: Stráž pod Ralskem rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod SO 02- elektroinstalace D.2.1. technická zpráva Číslo stavby: Zak. č.: Stupeň: DSP Datum: leden 2015 Kraj: Liberecký Investor: ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Stavební úpravy objektu č. 66, Velký Karlov - vnitřní el. instalace Investor: Obec Velký Karlov Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo, tel. 515220790 TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu vnitřní el.

Více

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014 Souhrn soupisu prováděných prací Název akce : Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy Objednatel : Městys Ostrov u Macochy IČO : 00280780 Ostrov u Macochy 80 DIČ : 679

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce vnitřní elektroinstalace uvedeného objektu. Jedná se o objekt vodojemu s úpravnou vod. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor.

Více

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Zaměření projektu: Sektorový zadavatel v rámci programu podpory obnovitelných zdrojů řeší tímto diverzifikaci zdroje o další palivo.

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby A. ÚVOD: V celém objektu bude provedena rekonstrukce stávající el. instalace v místnostech hygienického

Více

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000 ATE s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 Zakázka : Oprava elektroinstalace společných prostor domu, včetně přívodu od bytových jističů na chodbách k bytovým jističovým skříním a osvětlení společných prostor pro dům

Více

DUPLEX Flexi 2 kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla

DUPLEX Flexi 2 kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla s a v e y o u r e n e r g y UPLEX Flex kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla Větrací jednotky nové originální patentované konstrukce řady UPLEX Flexi jsou určeny pro komfortní větrání s nejvyšší

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody 1. Technická zpráva: Datum : 11/.2013 autorizovaný inženýr č.1003613 Údaje o stavbě: Název stavby: Dům

Více

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 -

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 - - Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI - tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. VYPRACOVAL P.Turek 1.4.1 ŠSCHL Kamenice zateplení - - TECHNISERV

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL VÝMĚNA STROPNÍHO OSVĚTLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3

Více

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol). Rekuperační jednotky VUT R EH VUT R WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 1500 m 3 /h, integrovaným elektrickým (VUT R EH ) nebo vodním (VUT R WH ) ohřívačem a účinností rekuperace až

Více

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí Společný předpis Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí 2015 Obsah 1. Dodavatel tepla 2. Účel připojovacích podmínek (PP) 3. Pojmy a zkratky 4. Popis soustavy

Více

Projektová dokumentace - technická zpráva

Projektová dokumentace - technická zpráva Příloha č. 4 Výzvy zájemcům k podání nabídky Projektová dokumentace - technická zpráva Zakázka : Rekonstrukce kompresorové stanice vč. 2 ks sušiček Zadavatel : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova

Více

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY www.nativa.biz ILTO mění znečištěný vzduch za čerstvý VĚTRÁNÍ je významnou součástí komplexní stavební

Více

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Technická zpráva Specifikace materiálu Výkresová část: 4.NP sekce A+B č.v. 1 4.NP sekce B+C 2 5.NP SZ věž 3 Schema vytápění

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna kondenzačního potrubí mezi YNWS chladičem kapaliny a chladicí věží LSTA P8 za nerezové potrubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna kondenzačního potrubí mezi YNWS chladičem kapaliny a chladicí věží LSTA P8 za nerezové potrubí TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna kondenzačního potrubí mezi YNWS chladičem kapaliny a chladicí věží LSTA P8 za nerezové potrubí SO01 Strojovna chlazení PS01 Výměna stávajícího Fe potrubí za nerez potrubí Č. paré

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A P15 P126 REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY C BRNO, ŠUMAVSKÁ 519/36, VZT, CHL, VYT, ZTI DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Z.č. D.1.4.c.101-00 Počet stran: 17+9 T E C H N I C K Á Z P R Á V A D1.

Více

SORTIMENT. Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace

SORTIMENT. Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace Chladící výkon: 280 až 1140 kw Topný výkon: 360 až 1420 kw NOVINKA Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace POUŽITÍ

Více

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256 Technické podmínky 1 RK 12 1256 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256 POČET STRAN 10 Revize č. 2 PLATÍ OD: 1. 6. 2015 Technické podmínky 2 RK 12 1256 Tyto technické

Více