VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL /ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva k zabezpečení příslušníků HZS Ústeckéh kraje. Datum vyhlášení zakázky: Název zadavatele: Česká republika - Hasičský záchranný sbr Ústeckéh kraje Sídl zadavatele: Hrva 1340/10, Ústí nad Labem, Osba právněná jednat jménem zadavatele: plk. Ing. Rman Vyskčil, ředitel HZS Ústeckéh kraje IČO zadavatele: Jmén, případně jména, a příjmení kntaktní sby zadavatele ve věci zakázky, telefn a vá adresa: Lhůta pr pdávání nabídek: 1) zástupce ve věcech zadávacíh řízení: mjr. Bc. Jsef Strachň, tel , 2) zástupce ve věcech technických: Yvna Bartákvá, tel d hd. Nabídky dručené p termínu nebudu hdnceny a budu vráceny netevřené zpět uchazeči. Míst pr pdávání nabídek: Hrva 1340/10, Ústí nad Labem, Způsb dručení nabídky Termín a míst tevírání bálek: Ppis předmětu zakázky: Lhůta ddání: Míst ddání/převzetí plnění: Hdntící kritéria: Způsb hdncení nabídek Nabídku v písemné pdbě lze dručit sbně, pštu, či cestu jinéh právněnéh dručvatele, na adresu zadavatele. Datem dručení je kamžik převzetí nabídky pdatelnu zadavatele. Nabídka bude v uzavřené bálce, značené nápisem Netvírat - Svítilny. Obálka bude na uzavření patřena razítkem uchazeče a patřena zpáteční adresu. Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena prti manipulaci s listy d 09:00 v kanceláři č. 105, budva Krajskéh ředitelství HZS Ústeckéh kraje, Hrva 1340/10, Ústí n. L. Předmětem zakázky je ddávka svítilen pr rk 2013 na přilbu pr příslušníky HZS Ústeckéh kraje. Termín plnění veřejné zakázky se pžaduje d uzavření Rámcvé smluvy d 15. prsince Pdle místa uvedenéh na bjednávce zadavatele. Nejnižší nabídkvá cena. 1) D hdncení budu zařazeny všechny nabídky, které splní pdmínky uvedené v tét výzvě a jejich přílhách 2) Zadavatel stanví přadí v závislsti na vyhdncení pdaných nabídek v suladu s hdntícím kritériem (nejnižší nabídkvá cena), které v tmt řízení určil jak rzhdné. 1

2 3) Na základě sestavenéh přadí uzavře zadavatel Rámcvu smluvu s vybraným uchazečem, který se v daném přadí umístí na prvním místě. Pžadavky na zpracvání nabídkvé ceny Platební pdmínky Pžadavky na prkázání kvalifikace ddavatele: Uchazeč stanví nabídkvu cenu za 1 ks pptávaných svítilen v Kč bez DPH, DPH a včetně DPH s uvedením sazby DPH. Nabídkvá cena bude bsahvat veškeré náklady (materiál, práci a dpravu). Nabídkvá cena je stanvena jak nejvýše přípustná p celu dbu trvání Rámcvé smluvy. Upravena může být puze při záknné změně DPH. Zálhvu platbu zadavatel nepskytuje. Platba bude realizvána na základě předlžené faktury za ddané zbží dle bjednávky. Ddavatel vystaví zadavateli fakturu na základě řádnéh předání a převzetí plnění. Faktura je splatná d 30 dnů de dne jejíh dručení zadavateli. Zadavatel je právněn d data splatnsti vrátit fakturu, která nebsahuje pžadvané náležitsti, neb která bsahuje jiné cenvé údaje, neb jiný druh ddávky či služeb než ve smluvě dhdnutých s tím, že dba splatnsti nvé (pravené) faktury začíná znvu běžet de dne jejíh dručení zadavateli. Faktura je pvažvána za prplacenu kamžikem depsání příslušné částky z účtu zadavatele.faktura musí bsahvat čísl smluvy a všechny údaje uvedené v 28 zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, ve znění pzdějších předpisů a 13a zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník, ve znění pzdějších předpisů. Přílhu či sučástí faktury musí být plžkvý rzpis fakturvané ddávky. Uchazeč je pvinen nejpzději d lhůty stanvené pr pdání nabídek prkázat svji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rzumí: - splnění základních kvalifikačních předpkladů - splnění prfesních kvalifikačních předpkladů 1. Zadavatel pžaduje p ddavateli prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů dle ustanvení 53 dst. 1 písm. a) až k) zákna. Ddavatel prkáže splnění uvedených základních kvalifikačních předpkladů předlžením dkladů dle 53 dst. 3. zákna 2. Ddavatel je pvinen předlžit dklady prkazující splnění kvalifikace v kpii, není-li t uveden jinak. Před uzavřením smluvy předlží uchazeč, se kterým má být uzavřena smluva, riginály neb věřené kpie dkladů prkazujících splnění kvalifikace. Tyt dklady a výpis z bchdníh rejstříku nesmějí být k pslednímu dni, ke kterému má být prkázán splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 3. Zadavatel pžaduje splnění prfesních kvalifikačních předpkladů pdle 54 zákna předlžením: a) výpisu z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, či výpisu z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán, b) dklad právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dklad prkazující příslušné živnstenské právnění či licenci. 4. Pžadavky na prkázání kvalifikace jsu shdné pr všechny části veřejné zakázky. 5. Ddavatelé zapsaní d Seznamu kvalifikvaných ddavatelů 2

3 prkáží splnění kvalifikace Výpisem ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů ( 127 zákna), který nahrazuje prkázání splnění: základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 1 zákna a prfesních kvalifikačních předpkladů dle 54 v tm rzsahu, v jakém dklady prkazující splnění prfesních kvalifikačních předpkladů pkrývají pžadavky zadavatele na prkázání splnění prfesních kvalifikačních předpkladů. Pžadavek na uvedení kntaktní sby uchazeče: Pžadavek na písemnu frmu nabídky: Pžadvaný jazyk nabídky: Další pžadavky na zpracvání nabídky: Uchazeč ve své nabídce uvede kntaktní sbu pvěřenu jednat ve věci tét veřejné zakázky, její telefn a vu adresu. a) Nabídka musí být pdána v písemné frmě. Pžadavek na písemnu frmu je splněný tehdy, pkud je nabídka pdepsána sbu právněnu jednat jménem uchazeče. b) Nabídka bude seřazena d těcht ddílů: Název veřejné zakázky Označení příslušné části veřejné zakázky Identifikační údaje uchazeče název sídl, IČ, DIČ statutární zástupce uchazeče zástupci, právnění jednat jménem uchazeče telefnní, vé a faxvé spjení - bsah nabídky - prkázání kvalifikačních předpkladů - náležitsti dle 68 dst. 2 zákna návrh Rámcvé smluvy pdepsaný sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče Uchazeč zpracuje nabídkvu cenu takt: cena v Kč bez DPH sazba DPH v % cena v Kč včetně DPH % Předlžená nabídka musí být vypracvána výhradně v českém jazyce včetně všech přílh a dkumentů. Pkud některý z pžadvaných dkumentů neb jejich kpii má uchazeč k dispzici puze v jazyce jiném než českém, předlží překlad tht dkumentu d českéh jazyka neb jeh úředně věřenu kpii. Pvinnst připjit k dkladům úředně věřený překlad d českéh jazyka se nevztahuje na dklady ve slvenském jazyce. 1. Pdáním nabídky ddavatel bere na vědmí, že zadavatel p uzavření Rámcvé smluvy s ddavatelem, který pdal nejvýhdnější nabídku, neb pté, c bude výběrvé řízení zrušen, zveřejní na prfilu zadavatele zprávu psuzení a hdncení nabídek, jejíž sučástí budu mim jiné i identifikační údaje ddavatelů, kteří pdali nabídku a infrmace nabídkvých cenách těcht uchazečů a vyslvuje s výše uvedeným suhlas. 2. Uchazeč dlží dplněný závazný text Rámcvé smluvy. Návrh Rámcvé smluvy bude pdepsán sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče. Závazný text dplní puze údaje v 3

4 návrhu Rámcvé smluvy či zadávací dkumentaci. Zadavatel si vyhrazuje práv knečném znění smluvy dále jednat a vyžadvat její upřesnění či změnu s výjimku změny jakýchkliv závazných pdmínek stanvených v zadávacích pdmínkách. 3. Zadavatel pžaduje u vítězných ddavatelů předlžení dkladu shdě, případně certifikátu na nabízený výrbek. 4. Náklady spjené s vypracváním nabídky nese uchazeč 5. Uchazeči jsu vázání svými nabídkami d dby uzavření smluvy s vybraným ddavatelem 6. Nabídky, které nesplní pdmínky tét výzvy, budu vyřazeny. Nabídky se nevracejí, zůstávají sučástí dkumentace zakázky 7. Zadavatel nepřipuští variantní řešení 8. Ddavatel je dle ustanvení 2 písm.e) zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě sbu pvinnu splupůsbit při výknu finanční kntrly prváděné v suvislsti s úhradu zbží neb služeb z veřejných výdajů. Zadávací řízení se řídí: Přílhy 6, a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se v statním neřídí záknem č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů. Přílha č. 1 Technická specifikace svítilna na přilbu hasiče Přílha č. 2 Návrh Rámcvé smluvy *) Pdpis zadavatele: plk. Ing. Rman Vyskčil ředitel Hasičskéh záchrannéh sbru Ústeckéh kraje *) Návrh ve frmátu dc. je ke stažení na stránkách zadavatele: 4

5 K č. j. HSUL /ÚE-2013 Přílha č.1 Technická specifikace svítilna na přilbu hasiče Svítilna je sučástí sbní výstrje zasahujícíh hasiče a služí k světlení jeh nejbližšíh klí za zhršených světelných pdmínek vlivněných denní dbu, za nepříznivých klimatických pdmínek neb charakterem prstru pužití. Svítilna musí být splehlivá a výknná, zárvěň musí mít minimální rzměry a hmtnst pr její mntáž na přilbu hasiče, musí být vdtěsná a atestvaná pr pužití d výbušnéh prstředí. Musí vydávat jasný kužel bíléh světa. Svítilna: a) těl je nerzbitné nekrzivní, b) barevné prvedení těla je žlutá flurescenční, c) je vdtěsná nejméně d 150 m (IP 67), d) hmtnst je nejvíce 220 g (včetně baterií). e) rzměry jsu nejvíce (d x š x v) x 50 x 50 mm. f) je v nevýbušném prvedení nejméně s atestem CE Ex II 2 G Ex ib IIB T4, g) napájení prstřednistvím baterií AA nejvíce 4 ks, h) dba prvzu (svícení) je nejméně 25 hdin, i) světelný zdrj je prstřednictvím LED, j) výkn nejméně 1 W, k) svítivst světelnéh zdrje je nejméně 80 Lm, l) barva světelnéh zdrje je bílá, m) musí umžňvat stabilní držení a vládání (i v rukavicích) jednu ruku, n) je knstrukčně uzpůsbena pr upnutí d přilby MSA GALLET F1S a F1E bez dalšíh externíh mezikusu (adaptéru). Návdy a veškerá dkumentace v češtině. Všechny kmpnenty ddávky budu vyrbeny v rce 2013, budu nvé a nepužité. Dba záruky na všechny kmpnenty minimálně 24 měsíců d data předání. Zajištění servisu na všechny kmpnenty ddávky p dbu 10 let d data předání. 5

6 K č. j. HSUL /ÚE-2013 Přílha č.2 Rámcvá smluva na DODÁVKY OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ - svitilny pdle ustanvení 269 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bchdní zákník ), kteru uzavřeli tit, dle vlastníh prhlášení k právním úknům způsbilí účastníci (dále jen smluvní strany ): 1) Česká republika Hasičský záchranný sbr Ústeckéh kraje, se sídlem Hrva 1340/10, Ústí nad Labem, IČ , DIČ zastupená plk. Ing. Rmanem Vyskčilem, ředitelem HZS Ústeckéh kraje bankvní spjení: ČNB, č. ú /0710 kntaktní sba: Dudkvá Jana, tel ; (dále jen dběratel ) na straně jedné 2) Ddavatel, se sídlem..., IČ..., DIČ... zastupený... bankvní spjení:..., č. ú.... kntaktní sba:..., tel....; ... (dále jen ddavatel ) na straně jedné I. Účel a předmět smluvy 1. Účelem tét rámcvé smluvy je zabezpečit pr rk 2013 zásbvání pp sví Hasičskéh záchrannéh sbru Ústeckéh kraje sbními chrannými pracvními prstředky v suladu s aktuálními ptřebami vystrjvání příslušníků. 2. Odběratelem sbních chranných pracvních prstředků je Česká republika Hasičský záchranný sbr Ústeckéh kraje. 3. Pdkladem pr uzavření tét rámcvé smluvy je nabídka ddavatele, který se umístil v zjedndušeném pdlimitním zadávacím řízení (dále jen zadávací řízení ) na uzavření tét rámcvé smluvy, jak první v přadí. 4. Zadávací řízení na uzavření tét rámcvé smluvy byl uveřejněn na prfilu zadavatele. 5. Předmětem tét smluvy je úprava pdmínek platných pr ddávky sbních chranných pracvních prstředků, které bude ddavatel realizvat průběžně pdle ptřeb dběratele. Ddavatel se zavazuje v suladu s tut smluvu ddávat na základě dílčích bjednávek dběratele ddávat sbní chranné pracvní prstředky specifikvané v přílze č. 1 tét smluvy (přílha č. 1 technická specifikace). Odběratel se zavazuje v suladu s tut smluvu a dílčími bjednávkami za ddané výstrjní sučástky zaplatit ddavateli úplatu. II. Pstup při uzavírání kupních smluv 1. Odběratel vždy dešle ddavateli bjednávku v písemné pdbě a ddavatel tut písemně ptvrdí. Na základě tht aktu vznikne kupní smluva a tedy i závazek ddavatele ddat bjednané zbží v termínu dle tét smluvy a také závazek dběratele zbží převzít a zaplatit za něj kupní cenu. 2. Smluvní vztahy vznikající z uzavřených kupních smluv se řídí právní řádem České republiky, zejména bchdním zákníkem (ObchZ) a tut rámcvu smluvu. 6

7 III. Obchdní pdmínky 1. Obchdní pdmínky sjednané v tét rámcvé smluvě platí pr ddávky sbních chranných pracvních prstředků, jejichž technická specifikace a předpkládané mnžství je stanven v přílze č. 1 tét smluvy. 2. Příslušný druh či typ sbních chranných pracvních prstředků v suladu s přílhu č. 1 tét smluvy a knkrétní mnžství uvede dběratel v bjednávce zaslané ddavateli. 3. Dba a míst ddání, nabytí vlastnickéh práva: a) Ddavatel se zavazuje ddat sbní chranné pracvní prstředky v suladu s kupní smluvu vždy nejpzději d X kalendářních dnů de dne uzavření kupní smluvy s dběratelem. b) Místem ddání je sídl dběratele, pkud dběratel neuvede ve výzvě k předlžení návrhu na uzavření kupní smluvy jinak. c) Odběratel nabývá vlastnickéh práva k sbním chranným pracvním prstředkům, jakmile jsu mu ddané sbní chranné pracvní prstředky předány p ptvrzení ddacíh listu. 4. Ddací pdmínky a dpvědnst za vady: a) Ddavatel je pvinen ddat sbní chranné pracvní prstředky v mnžství, druhu a jaksti (technické parametry) dle kupní smluvy a při ddržení bchdních pdmínek sjednaných v tét rámcvé smluvě včetně technických specifikací uvedených v přílze č. 1 tét smluvy. b) Pruší-li ddavatel pvinnsti stanvené v čl. III dst. 4 písm. a), jedná se vady plnění. Za vady plnění se pvažuje i ddání jinéh druhu sbních chranných pracvních prstředků, než určuje kupní smluva. Odběratel je pvinen reklamvat vady bezdkladně p jejich zjištění. c) Zjistí-li dběratel vady týkající se jaksti ddaných sbních chranných pracvních prstředků již při ddání, je právněn dmítnut jejich převzetí a d kupní smluvy dstupit. T platí i při ddání jinéh druhu sbních chranných pracvních prstředků, než určuje kupní smluva. Odstupení d kupní smluvy bezdkladně dběratel písemně známí ddavateli. d) Vady, které se týkají jaksti ddaných sbních chranných pracvních prstředků, které dběratel zjistí až p převzetí ddávky, je ddavatel pvinen dstranit nejpzději d 7 dnů d známení reklamace. Ddavatel dstraní vady bezúplatně ddáním náhradníh plnění v mnžství a jaksti dle kupní smluvy. Obdbně pstupuje ddavatel i v případě, nevyužije-li dběratel svéh práva na dstupení d smluvy pdle čl. V dst. 2 písm. b). e) Ujednáním náhradním plnění není dtčena dpvědnst ddavatele za škdu. 5. Ceny výstrjních sučástek: a) Ddavatel se zavazuje ddávat dběrateli sbních chranných pracvních prstředků p dbu účinnsti tét rámcvé smluvy za jedntkvé ceny uvedené v tét tabulce: Osbní chranné pracvní prstředky Cena bez DPH v Kč/Kus Výše DPH v % a v Kč Cena včetně DPH v Kč/Kus b) V jedntkvé ceně jsu zahrnuty rvněž náklady ddavatele vynalžené v suvislsti s celními pplatky a náklady na přepravu sbních chranných pracvních prstředků d místa ddání. 7

8 c) Ceny uvedené v čl. III dst. 5 písm. a) mhu být změněny puze na základě právních předpisů, a t při změnách sazby daně z přidané hdnty (DPH). d) Ddavatel se zavazuje v písemném ptvrzení bjednávky uvádět krmě kupní ceny rvněž jedntkvé ceny v Kč bez DPH i včetně DPH, plžkvý rzpis a uvede též prcentuální vyjádření sazby DPH. 6. Platební pdmínky: a) Platba za uskutečněné ddávky předmětu plnění bude prváděna bezhtvstním platebním převdem v českých krunách na základě faktury vystavené ddavatelem d 14 kalendářních dnů p řádném předání a převzetí ddávky dběratelem. Přílhu každé faktury bude zástupci bu stran pdepsaný ddací list ptvrzující, že ddávka byla ddána dběrateli v pžadvaném mnžství a kvalitě. b) Faktury musí bsahvat čísl jednací kupní smluvy, čísl jednací rámcvé smluvy, všechny údaje uvedené v 28 zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, ve znění pzdějších předpisů, a údaje uvedené v 13a ObchZ. c) Faktury jsu splatné d 21 kalendářních dnů d prkazatelnéh dručení dběrateli. d) Faktura je pvažvána za prplacenu kamžikem depsání příslušné finanční částky z účtu dběratele ve prspěch účtu ddavatele. e) Faktury předlžené v prsinci 2013 musí být dručeny dběrateli nejpzději d 6.prsince 2013 d 15:00 hdin. Při dručení p tmt termínu nelze fakturu prplatit v daném rce a splatnst bude stanvena na 90 dnů. f) Odběratel je právněn před uplynutím lhůty splatnsti faktury vrátit ddavateli bez zaplacení fakturu, která nebsahuje náležitsti stanvené tut rámcvu smluvu neb becně závaznými právními předpisy, není dlžena kpií ptvrzenéh ddacíh listu, bsahuje jiné cenvé údaje neb jiný druh plnění než dhdnutý ve smluvě neb budu-li tyt údaje uvedeny chybně, a t s uvedením důvdu vrácení. Ddavatel je pvinen v případě vrácení faktury fakturu pravit neb vyhtvit fakturu nvu. Důvdným vrácením faktury přestává běžet půvdní lhůta splatnsti. Nvá lhůta v půvdní délce splatnsti běží znvu de dne dručení pravené neb nvě vystavené faktury dběrateli. g) Zálhvé platby dběratel nepskytuje a ddavatel prhlašuje, že zálh nežádá a žádat nebude. 7. Sankce a smluvní pkuty: a) Ddavatel je právněn pžadvat na dběrateli úrk z prdlení za neddržení termínu splatnsti faktury ve výši 0,05 % z právněně fakturvané částky včetně DPH za každý i zapčatý den prdlení. Výše sankce není mezena. b) Odběratel je právněn pžadvat na ddavateli smluvní pkutu za neddržení termínu plnění ddávky sbních chranných pracvních prstředků dle kupní smluvy, a t ve výši 0,05 % z ceny neddaných sbních chranných pracvních prstředků včetně DPH za každý i zapčatý den prdlení. Výše sankce není mezena. c) Odběratel je právněn pžadvat na ddavateli smluvní pkutu za neddržení dby pr dstranění zjištěných vad na základě reklamace, a t ve výši 0,05 % z ceny reklamvaných sbních chranných pracvních prstředků včetně DPH, a t za každý i zapčatý den prdlení. Minimální výše sankce je 1000,- Kč za den. d) Úrk z prdlení a smluvní pkuta jsu splatné d 30 kalendářních dnů d data, kdy byla pvinné straně dručena písemná výzva k jejich zaplacení právněnu stranu, a t na účet právněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanvením smluvní pkutě není dtčen práv právněné strany na náhradu škdy. 8

9 IV. Dba trvání a změny rámcvé smluvy 1. Rámcvá smluva se uzavírá na dbu určitu; účinnsti pzbývá dnem 31. prsince P dbu účinnsti tét rámcvé smluvy lze rámcvu smluvu zrušit puze písemnu dhdu smluvních stran. 2. Tut smluvu lze měnit puze frmu písemných, vzestupně číslvaných, vzájemně dsuhlasených ddatků pdepsaných smluvními stranami. 3. Neplatnst neb nevynutitelnst některéh ustanvení tét Smluvy nemá za následek neplatnst neb nevynutitelnst statních ustanvení. Smluvní strany vyvinu veškeré úsilí, aby dtčená ustanvení nahradily ustanvením platným a vynutitelným, které svým smyslem a účelem v nejvyšší mžné míře dpvídá dtčenému ustanvení. V. Odstupení d smluvy 1. Odběratel je právněn d rámcvé smluvy dstupit při pdstatném prušení tét rámcvé smluvy ddavatelem. 2. Od smluvy lze dstupit, pkud djde k pdstatnému prušení smluvních pvinnstí kterukliv ze smluvních stran. Úmysl dstupit d smluvy známí dstupující druhé straně d 10ti dnů de dne, kdy se takvém prušení dzví. 3. Pdstatným prušením tét rámcvé smluvy ze strany ddavatele je: a) pkud ddavatel pakvaně, minimálně ve dvu případech dmítne na pdkladě písemné bjednávky dběratele ddat pžadvané zbží či ptvrdit bjednávku ve lhůtě pdle tét rámcvé smluvy, b) pkud ddavatel pakvaně, minimálně ve třech případech ddá vadné plnění pdle čl. III dst. 4 písm. c),d). c) pkud vůči ddavateli byl zahájen inslvenční řízení. 4. V případě vadnéh plnění v jehž důsledku vznikne dběrateli škda velkéh rzsahu, je dběratel právněn d rámcvé smluvy dstupit bez hledu na dsažení minimálníh pčtu vadných plnění. 5. V případě právněnéh dstupení kterékliv ze smluvních stran d tét smluvy jsu smluvní strany pvinny vypřádat vzájemné závazky z dílčích plnění nejpzději d jednh měsíce de dne uknčení tét smluvy. VI. Závěrečná ustanvení 1. Tat smluva je sepsána ve třech vyhtveních s platnstí riginálu, přičemž p jednm vyhtvení náleží ddavateli a p dvu vyhtveních náleží dběrateli. 2. Ddavatel prhlašuje, že bez jakýchkliv výhrad: a) suhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v tét rámcvé smluvě, včetně ceny za předmět plnění, b) výslvně uvádí, že všechny infrmace, které pskytne centrálnímu zadavateli neb dběrateli v suvislsti s tut rámcvu smluvu neb příslušnými kupními smluvami, nejsu infrmace důvěrné ve smyslu 271 ObchZ, c) výslvně uvádí, že všechny infrmace, které pskytne centrálnímu zadavateli neb dběrateli v suvislsti s tut rámcvu smluvu neb příslušnými kupními smluvami, nejsu bchdním tajemstvím ve smyslu 17 ObchZ. 9

10 3. Smluvní strany se dhdly, že v náležitstech tut smluvu přím neupravených se jejich vzájemné vztahy budu řídit příslušnými ustanveními bchdníh zákníku. 4. Případné spry a nesrvnalsti budu smluvní strany řešit dhdu, v pačném případě bude spr prjednán před příslušným českým sudem pdle českéh právníh řádu. 5. Nedílnu sučástí tét rámcvé smluvy je Přílha č. 1 technická specifikace předmětu plnění. 6. Smluvní strany prhlašují, že před pdpisem tut smluvu řádně prjednaly a přečetly, že je sepsána pdle jejich pravé a svbdné vůle, určitě, vážně a srzumitelně, nikli pd nátlakem, v tísni neb za nápadně nevýhdných pdmínek a na důkaz th připjují svje vlastnruční pdpisy. 7. Tat smluva nabývá platnsti a účinnsti dnem jejíh pdpisu všemi smluvními stranami. V Ústí nad Labem dne... V...dne... Za dběratele: Za ddavatele: plk. Ing Rman Vyskčil vrchní rada ředitel HZS Ústeckéh kraje 10

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek Veřejné zakázky Olmuc 3. března 2009 www.eurpace.cz Obsah semináře 1. Právní prstředí 2. Veřejné zakázky pdle zákna 3. Metdický pkyn pr zadávání zakázek a veřejných zakázek 4. Diskuze 2 Právní prstředí

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Magnesia RED"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Magnesia RED ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Magnesia RED" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Magnesia RED" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel a rganizátr

Více

II. Základní ustanovení

II. Základní ustanovení KUMSP00SEZXJ Smluva zajištění akce ^jí? ] Lf'6 Mravskslezská sestra 20dfc6"i ir ŽŽVtT~í Av,db í Článek I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastupen: Ing. Tmášem

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 Sídl: Ibsenva 124/11, 638 00 Brn, Tel.: 545 175 235, E-mail: audit@rsaudit.cz DIČ: CZ46963421, Zapsána: Krajský sud Brn, ddíl C, vlžka 6569 ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 (zpracván dle 43 zákna č. 93/2009

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

Příloha č.1. Pravidla Akce

Příloha č.1. Pravidla Akce Přílha č.1 Pravidla Akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz Tat pravidla bsahují úplnu úpravu sptřebitelské akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz ( Akce ) ke dni zahájení Akce. Tat pravidla jsu jediným dkumentem

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

HSUL-5165/ÚE-2013. Obuv pro příslušníky. Dodávka. plk. Ing. Roman Vyskočil, ředitel HZS Ústeckého kraje. Není plátce

HSUL-5165/ÚE-2013. Obuv pro příslušníky. Dodávka. plk. Ing. Roman Vyskočil, ředitel HZS Ústeckého kraje. Není plátce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-5165/ÚE-2013 Obuv pro příslušníky Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 15. 10. 2013 Název zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr nájemce restaurace a bchdu v becní budvě bce Račín 1/3 Pdmínky výběrvéh řízení: 1. Identifikační údaje OBEC RAČÍN Račín 18 592 11 Velká Lsenice IČO 00842311 Zastupená ve věci

Více

Provozní řád "Útulku na hájovně" provozovaného Dogpoint o.p.s.

Provozní řád Útulku na hájovně provozovaného Dogpoint o.p.s. Prvzní řád "Útulku na hájvně" prvzvanéh Dgpint.p.s. OBSAH: Část I. Základní ustanvení Článek 1) Název a sídl Článek 2) Pslání útulku Článek 3) Majetkprávní vztahy a dpvědné sby Článek 4) Závaznst prvzníh

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 22/12/2010 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/215 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX001VZFO* HZSPX001VZFO Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-ma il: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) na veřejnu zakázku na ddávky zadanu frmu zjedndušenéh pdlimitníh řízení dle zákna 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Jiřice Ruská cesta 404, poštovní přihrádka 8, 289 22 Jiřice Tel.: 325 558 111, Fax: 325 558 208, ISDS: vfsd3n6 Č.j. VS 88/007/001/2014-24/LOG/503 V Jiřicích dne

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX003NQJT* HZSPX003NQJT Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY PNEUMATIK PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Č. j. smlouvy centrálního zadavatele: Číslo smlouvy dodavatele č. 2: Číslo smlouvy dodavatele č. 3: Článek 1 Smluvní

Více

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software.

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-1050-05/ÚE-2014 Ozdravné pobyty pro příslušníky HZS Ústeckého kraje Služba Datum vyhlášení zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky Název zakázky: Druh veřejné zakázky: HSUL 1120-04/ÚE-2015 Kontrola a servis plynových zařízení Služba Datum vyhlášení zakázky: 02. 03.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y dbr výstavby Benešva 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/27953/2015 Nýřany, dne 19.4.2016 Č.J.: OV-Ška/11967/2016 Vyřizuje: Ivana Škardvá Telefn: 377 832 321 Fax: 377

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 63527/2012 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/70635/2013/Bart 15.1.2013 VYŘIZUJE: Bartňvá TELEFON:

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

K 58-1/2011 V Ostravě dne 24. srpna 2011 Výtisk č. 5 Počet listů: 3 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 58-1/2011 V Ostravě dne 24. srpna 2011 Výtisk č. 5 Počet listů: 3 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 58-1/2011 V Ostravě dne 24. srpna 2011 Výtisk č. 5 Počet listů: 3 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodání pohonných hmot 1. Zadavatel: Česká republika

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na stejnokroj pánský a dámský je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3903-02/ÚE-2013 Osobní ochranné pracovní prostředky. Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE Základní škla a mateřská škla Staré Měst, kres Frýdek-Místek, příspěvkvá rganizace SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE Č.j.: ZS20/2007-3 Účinnst d: 1.9.2008 Spisvý znak: C 19 Změny:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

K 95-1/2011 V Ostravě dne 30.11.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/3. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 95-1/2011 V Ostravě dne 30.11.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/3. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 95-1/2011 V Ostravě dne 30.11.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/3 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Integrace 5 ks vozidlových terminálů do IS HZS

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD )

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD ) Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064 Praha 29.11.2012 Počet listů:11 Přílohy: 1/2 Zastoupená

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Tímto se na Vás obracím jménem Sociálních služeb města Pardubic, s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Opravy koupelen v budově C na

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Úklidové práce v objektu správy Městského hřbitova Teplice v letech 2015 2016

Úklidové práce v objektu správy Městského hřbitova Teplice v letech 2015 2016 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O T E P L I C E náměstí Svobody 2, 415 95 T e p l i c e zastoupené M A G I S T R ÁT E M M Ě S TA T E P L I C E odborem dopravy a životního prostředí Naše značka: ODŽP/116183/2014/Mel/91/H

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka drogistického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Pdpra vytváření systému terénní sciální práce - supervize Knečný příjemce dbr sciálních služeb Odbr 22 sciálních služeb Ministerstva práce a sciálních věcí ČR vypracval

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Výzva pro předložení nabídek Zadavatel Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: C152816

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: C152816 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Seřízení, kontrola a promazání oken v objektu MŠ

Seřízení, kontrola a promazání oken v objektu MŠ 7.5. 2015 Věc : Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel: se sídlem: zastoupený: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara Vídeňská 756/28,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-0771/2014 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 22.4.2014 Písemná výzva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: EV. číslo: VZ/2015/2/02 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Zadavatel: Sídlo: Uherskohradišťská nemocnice

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Níže uvedený zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Kateřinice" 1. Identifikační ní údaje zadavatele zadavatel: Obec Kateřinice

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-32430-6/ČJ-2013-990640 Počet listů: 10 Přílohy: 6/28. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-32430-6/ČJ-2013-990640 Počet listů: 10 Přílohy: 6/28. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-32430-6/ČJ-2013-990640 Počet listů: 10 Přílohy: 6/28 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, SEZNAM DUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu 11 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace odstavec 6 becné části Pravidel. I. PŘEHLED DUMENTACE ZE

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na Dodávku nábytku pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 30. května 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE V souladu s

Více

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum 216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

Regenerace hřiště U Žáby 0. Etapa Herní prvky do plochy z lité pryže (EPDM)

Regenerace hřiště U Žáby 0. Etapa Herní prvky do plochy z lité pryže (EPDM) Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Výzva k podání cenové nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu dodávky Regenerace hřiště U Žáby 0. Etapa Herní prvky do plochy z lité pryže (EPDM) O B S A H: 1.

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejná zakázka na dodávku Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá Třemešná zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

I Saldo: přl]my - výdaje -1027

I Saldo: přl]my - výdaje -1027 Elektrnicky pdepsán Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 201 ~ 22.11.2013 9:50:44 Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v suladu s rzpčtvým výhledem na bdbí

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Vás vyzývá k podání nabídky na zakázku Oprava okapu střechy schodiště na východním průčelí BD Horácké Nám. 6 a 7 v Brně - Řečkovicích.

Vás vyzývá k podání nabídky na zakázku Oprava okapu střechy schodiště na východním průčelí BD Horácké Nám. 6 a 7 v Brně - Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 15.9.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Zadávací podmínky zakázky: Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Název veřejné zakázky

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více