7. Odraz a lom. 7.1 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. Odraz a lom. 7.1 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy"

Transkript

1 Trivium z optiky 45 7 draz a lom V této kapitole se budeme zabývat průchodem (lomem) a odrazem světla od rozhraní dvou homogenních izotropních prostředí Pro jednoduchost se omezíme na rozhraní rovinná a budeme zkoumat výlučně chování rovinných monochromatických vln Získané výsledky však lze bezprostředně rozšířit i na obecná nerovinná rozhraní a na obecné nemonochromatické vlny Nejdříve si ukážeme jaké zákonitosti je možno pro odraz a lom formulovat na základě jednoduchého přístupu založeného na Huygensově principu podstatnou část kapitoly ale zaplní úvahy založené na Maxwellově teorii elektromagnetického pole V závěru se věnujeme úplnému (totálnímu) odrazu - jevu kdy světlo rozhraním dvou prostředí neprochází a zcela se od něj odráží zpět 71 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy 7 Zákon odrazu 73 Zákon lomu 74 draz a lom v Maxwellově teorii 75 Fresnellovy vzorce 751 Transverzální elektrická vlna 75 Transverzální magnetická vlna 753 Brewsterův úhel 76 Úplný odraz 71 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy V následujícím se budeme zabývat rovinnými rozhraními dvou izotropních homogenních dielektrik Bez újmy na obecnosti můžeme zvolit souřadnicovou soustavu tak že rozhraní splyne se souřadnicovou rovinou xy dielektrikum o indexu lomu n 1 zaplní horní poloprostor a druhé dielektrikum o indexu lomu n poloprostor dolní (viz obrázek) Na toto rozhraní dopadá z horního poloprostoru rovinná elektromagnetická vlna jejíž jeden paprsek (dopadající paprsek P) je rovněž zahrnut do připojeného obrázku Tento paprsek se částečně od rozhraní odráží zpět do prvního prostředí (odražený paprsek P) a částečně láme do prostředí druhého (lomený paprsek P) V průsečíku všech tří paprsků je vztyčena tzv kolmice dopadu (K) rientaci zmíněných paprsků v prostoru vztahujeme podle obecně přijaté konvence ke kolmici dopadu Úhel který svírá dopadající paprsek s kolmicí dopadu α nazýváme úhlem dopadu bdobně definujeme i úhel odrazu α a úhel lomu α jako úhly které s kolmicí dopadu svírají paprsek odražený a lomený Rovina zadaná kolmicí dopadu a dopadajícím paprskem je rovinou dopadu obdobně rovina zadaná kolmicí dopadu a odraženým (lomeným) paprskem je rovinou odrazu (lomu)

2 46 draz a lom 7 Zákon odrazu Úhel odrazu je roven úhlu dopadu α = α a rovina odrazu je totožná s rovinou dopadu Zákon odrazu můžeme snadno odvodit pomocí nám již známého Huygensova principu Pro jednoduchost předpokládejme že rovina dopadu je totožná s rovinou odrazu 1 Pak můžeme vycházet z připojeného obrázku V něm úsečka AB reprezentuje průmět části vybrané vlnoplochy do roviny nákresu V jistém čase dospěje tato vybraná část do polohy A 1 B 1 a podle Huygensova principu se kolem bodu A 1 začnou šířit elementární vlnoplochy V následujících okamžicích dospívají na rozhraní i další části vlnoplochy AB a kolem bodů rozhraní se začínají šířit další a další elementární vlnoplochy Jejich společná obálka v poloprostoru zaplněném prvním prostředím (odražená vlnoplocha) je v čase kdy na rozhraní konečně dospěje i bod B reprezentována úsečkou A B Úhel který svírají paprsky odpovídající této obálce s kolmicí dopadu získáme následující úvahou Trojúhelníky A 1 B A a B A 1 B 1 jsou zřejmě shodné neboť A 1 B = B A 1 o B B 1 = A 1 A a A1BB 1 = BA A1 = 90 Pak jsou ovšem shodné i úhly BAB 1 1 a A BA 1 Vzhledem k tomu že první z nich je totožný s úhlem dopadu a druhý s úhlem odrazu platí α = α 73 Zákon lomu (Snellův) Úhel lomu a úhel dopadu splňují vztah n sin α = n sin α a rovina lomu je totožná s rovinou dopadu 1 Pro n1 > n je zřejmě α < α a hovoříme o lomu od kolmice v opačném případě ( n1 < n ) platí α > α a hovoříme o lomu ke kolmici K lomu ke kolmici dochází tedy při průchodu do opticky hustšího prostředí k lomu od kolmice při průchodu do prostředí opticky řidšího Pro n1 > n je možno navíc Snellův zákon lomu použít jen tehdy je-li n1sin α/ n 1 To znamená že k lomu může dojít pouze pro úhly dopadu menší nebo rovny než αmax arcsin( n / n1 ) Pro větší úhly dopadu dochází pouze k odrazu paprsku od rozhraní Hovoříme pak o úplném (totálním) odrazu I zákon lomu je možno bez větších nesnází odvodit z Huygensova principu přičemž opět pro jednoduchost předpokládáme totožnost rovin dopadu a lomu Také další postup se jen málo odchyluje od toho s čím jsme se setkali v předcházejícím odstavci Na připojeném obrázku jsou zachyceny dopadající vlnoplocha A 1 B 1 v čase kdy se svým levým okrajem dotkla rozhraní a lomená vlnoplocha A B v čase kdy i pravý okraj dopadající vlnoplochy dospěl na rozhraní Čas který potřebuje dopadající vlna na to aby její pravý okraj dospěl v prvním prostředí z bodu B 1 do bodu B je zřejmě stejný jako čas který potřebuje vlna lomená k průchodu 1 Totožnost rovin dopadu a odrazu je ovšem možno odvodit z Huygensova principu také Rovněž nyní by bylo možno tento fakt odvodit přímo z Huygensova principu

3 Trivium z optiky 47 vzdálenosti A 1 A Platí tedy nebo také BB AA = c/ n c/ n BB 1 c/ n1 n = = AA c/ n n 1 1 Trojúhelníky A 1 A B a A 1 B B 1 jsou ale pravoúhlé a navíc ABA 1 = α a BAB 1 1 = α Proto můžeme psát BB 1 A1A sin α = a sin α = A1B A1B nebo také sin α α = BB 1 = n sin A1A n1 a nakonec i n sin α = n sin α 1 74 draz a lom v Maxwellově teorii Řešení Maxwellových rovnic nad a pod rozhraním Pro jednoduchost se při použití Maxwellových rovnic během rozboru problému lomu a odrazu od rozhraní dvou dielektrik omezíme jen na rovinné monochromatické vlny těch již z kapitoly 5 víme že jsou za jistých podmínek řešeními Maxwellových rovnic v homogenním a izotropním dielektriku Jsou tedy řešeními Maxwellových rovnic nad a pod rozhraním Podle zadání problému předpokládejme tedy že se nad rozhraním (v prvním prostředí) šíří dvě rovinné monochromatické vlny: vlna dopadající E( r t) = E0cos( k r ωt) H( r t) = H0cos( k r ωt) a vlna odražená E( r t) = E0cos( k r ωt + ϕ) H ( r t) = H cos k r ω t + ϕ ( ) 0 Pod rozhraním pak musíme předpokládat vlnu lomenou E ( r t) = E cos k r ω t + ϕ H ( r t) = H cos k r ω t + ϕ ( ) ( ) 0 0 Všimněte si že kromě toho že odraženou i lomenou vlnu považujeme za rovinné a monochromatické nic dalšího o nich à priori nepředpokládáme - vektorové amplitudy vlnové vektory frekvence či dokonce fázová posunutí jsou zcela obecné

4 48 draz a lom Spojení řešení Maxwellových rovnic nad a pod rozhraním V kapitole 5 jsme formulovali vztahy mezi vektorovými amplitudami elektrické a magnetické intenzity a mezi vlnovým vektorem a frekvencí libovolné rovinné monochromatické vlny Ty zůstávají pochopitelně v platnosti pro každou z uvažovaných vln zvlášť Zatím ale nevíme zda Maxwellovy rovnice uvádějí do nějakého vztahu dopadající odraženou a lomenou vlnu navzájem K tomu abychom to zjistili musíme použít speciální tvar Maxwellových rovnic v jakém platí přímo na rozhraní Po poměrně komplikovaných úvahách které je možno najít v každé učebnici teorie elektromagnetického pole bychom dospěli k následujícím formulacím: normálové složky indukcí 3 (elektrické i magnetické) jsou při průchodu rozhraním spojité tečné složky intenzit (elektrické i magnetické) jsou při průchodu rozhraním spojité Přesněji označíme-li celkovou elektrickou indukci pole nad rozhraním 1 ( 1 + ) a pod rozhraním ( ) můžeme spojitost její normálové složky zapsat ve tvaru 4 [ x y] a t : 1 z( x y0 t) = z( x y0 t) bdobnou rovnost můžeme psát i pro indukci magnetickou (opět musí platit pro všechny body rozhraní a všechny časy) B ( x y0 t) = B ( x y0 t) 1z z Spojitost tečných (x-ových a y-ových) složek elektrické a magnetické intenzity vede obdobně k E1x( x y0 t) = Ex( x y0 t) E ( x y0 t) = E ( x y0 t) 1y y H1x( x y0 t) = Hx( x y0 t) H ( x y0 t) = H ( x y0 t) 1y y Pomocí podmínek spojitosti pro normálové složky indukcí a tečné složky intenzit výsledného elektromagnetického pole nad a pod rozhraním můžeme formulovat hledané vztahy mezi dopadající odraženou a lomenou vlnou 5 ( + ω ) + ( + ω +ϕ ) = ( + ω +ϕ ) ( + ω ) + ( + ω +ϕ ) = ( + ω +ϕ ) ( + ω ) + ( + ω +ϕ ) = ( + ω +ϕ ) ( + ω ) + ( + ω +ϕ ) = ( + ω +ϕ ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) cos k x k y t cos k x k y t cos k x k y t 0z x y 0z x y 0z x y B cos k x k y t B cos k x k y t B cos k x k y t 0z x y 0z x y 0z x y E cos k x k y t E cos k x k y t E cos k x k y t 0x x y 0x x y 0x x y E cos k x k y t E cos k x k y t E cos k x k y t 0 y x y 0 y x y 0 y x y H cos k x + k y ω t + H cos k x + k y ω t +ϕ = H cos k x + k y ω t +ϕ 0x x y 0x x y 0x x y H cos k x + k y ω t + H cos k x + k y ω t +ϕ = H cos k x + k y ω t +ϕ 0 y x y 0 y x y 0 y x y 3 Normálové vzhledem k rozhraní Analogicky v další odrážce znamená slovo tečné tečné vzhledem k rozhraní 4 Především uvedená rovnost musí platit pro všechny body rozhraní tj pro naši volbu souřadnicové soustavy pro libovolný bod o souřadnicích [xy0] a pro všechny časy t ále vzhledem k tomu že rozhraní splývá se souřadnicovou rovinou xy má normála k rozhraní směr osy z Tedy normálové složky indukcí jsou nutně jejich složkami z- tovými 5 Protože tyto podmínky spojují (sešívají) nezávislá řešení Maxwellových rovnic nad a pod rozhraním nazývají se obvykle podmínkami sešívacími

5 Trivium z optiky 49 Tyto vztahy musí ovšem platit pro libovolné x y a t a jedná se tedy o nekonečně mnoho rovnic pro neznámé parametry odražené ( E 0 H 0 k ω a ϕ ) a lomené vlny ( E 0 H 0 k ω a ϕ ) 6 Jejich řešením získáme hledané informace o odrazu a lomu rovinné monochromatické vlny na rovinném rozhraní dvou dielektrik Závěry plynoucí ze sešívacích podmínek Řešení rovnic reprezentovaných výše formulovanými sešívacími podmínkami je obtížné a pracné Proto si zde shrňme jen základní závěry které z něj plynou pro odraženou a lomenou vlnu Část těchto závěrů je nezávislá na polarizaci dopadající vlny: frekvence odražené a lomené vlny je stejná jako frekvence vlny dopadající ( ω =ω =ω ) roviny dopadu odrazu a lomu jsou totožné (existuje taková souřadnicová soustava v níž je kx = kx = kx = 0 ) úhel dopadu je roven úhlu odrazu platí Snellův zákon lomu fázový posun odražené vlny vůči vlně dopadající může být roven pouze nule nebo π ( ϕ = 0 π) fázový posun lomené vlny vůči vlně dopadající je vždy roven nule ( ϕ = 0 ) alší závěry již závisejí na polarizaci dopadající vlny Jejich shrnutí vyžaduje poněkud větší prostor proto jim věnujeme následující samostatný odstavec 75 Fresnelovy vzorce Vztahy mezi vektorovými amplitudami dopadající odražené a lomené vlny tzv Fresnelovy vzorce závisejí na polarizaci dopadající vlny Musíme proto rozebrat odděleně následující dva případy: dopadající vlna má polarizaci (vektor elektrické intenzity) kolmou k rovině dopadu - transverzální elektrická vlna polarizace dopadající vlny (vektor elektrické intenzity) leží v rovině dopadu (k rovině dopadu je kolmá tedy magnetická intenzita) - transverzální magnetická vlna Při formulaci Fresnelových vzorců se obvykle používají speciální souřadnicové soustavy pro dopadající odraženou a lomenou vlnu Jednotkové vektory zadávající kladné směry souřadnicových os v těchto souřadnicových soustavách jsou pro transverzální elektrickou vlnu zakresleny v připojeném obrázku Transverzální elektrická () vlna Transverzální elektrická vlna je dána vztahem E 0 = E 0n kladné číslo y kde E 0 můžeme pokládat za 6 Vektorové amplitudy indukcí můžeme získat pomocí amplitud intenzit prostřednictvím materiálových rovnic 0 = εe0 = n ε0e0 a B0 = µ 0H0 7 Symbolem označujeme vektor mířící za rovinu nákresu

6 50 draz a lom Ze sešívacích podmínek plyne že je-li dopadající vlna transverzální elektrická jsou takové i vlna odražená a lomená Platí tedy E = E n 0 0 y a E0 = E0ny E0 může být kladné i záporné jeho znaménkem odlišujeme fázový posun odražené vlny vůči vlně dopadající pro E 0 > 0 není odražená vlna fázově posunuta vůči vlně dopadající pro E < je odpovídající fázový posun roven π značíme-li dále r E E 0 0 resp t E 0 E 0 koeficienty amplitudové reflexe resp amplitudové transmise můžeme pro ně jak plyne ze sešívacích podmínek psát Fresnelovy vzorce pro vlnu r sin( α α) = sin( α + α ) cosα sinα t = sin( α + α) kde α resp α je úhel dopadu resp úhel lomu Z Fresnelových vzorců pro vlnu plyne okamžitě α > α r < 0 při odrazu na opticky hustším prostředí je tedy odražená vlna fázově posunuta vůči vlně dopadající o úhel π α < α r > 0 při odrazu na opticky řidším prostředí k fázovému posunu mezi dopadající a odraženou vlnou nedochází t je vždy kladné lomená vlna tedy není vůči vlně dopadající fázově posunuta a to bez ohledu na indexy lomu prvního a druhého prostředí Závislost r na úhlu dopadu je schématicky znázorněna na připojeném obrázku Všimněte si zejména otazníku v levé části obrázku Má upozornit na to že pro úhly dopadu větší než α max naše teorie selhává K problému se ještě vrátíme v odstavci 78 Pomocí koeficientů amplitudové reflexe a amplitudové transmise je možno vyjádřit koeficienty energetické reflexe resp energetické transmise R n cosα = r resp T = t n1 cos α které jsou definovány jako poměr zářivých toků odraženého a dopadajícího na jednotku plochy rozhraní resp poměr zářivých toků prošlého jednotkou plochy rozhraní a toku na jednotku plochy rozhraní dopadajícího Fresnelových vzorců je tedy možno užít k určení poměrného množství elektromagnetické energie odražené od rozhraní a rozhraním prošlé 8 E 0 bude naopak vždy kladné fázový posun lomené vlny vůči vlně dopadající je jak víme z předcházejícího odstavce vždy nulový

7 Trivium z optiky Transverzální magnetická (TM) vlna Transverzální magnetická vlna odpovídá elektrické intenzitě ležící v rovině dopadu platí tedy E0 = E0nz kde opět E 0 můžeme pokládat za kladné číslo Také nyní vyplývá ze sešívacích podmínek že je-li dopadající vlna transverzální magnetická jsou takové i vlna odražená a lomená Platí tedy E = E n 0 0 z a E0 = E0nz Znaménkem E 0 odlišujeme podobně jako pro vlnu fázový posun odražené vlny vůči vlně dopadající - pro E 0 > 0 není odražená vlna fázově posunuta pro E 0 < 0 je odpovídající fázový posun roven π 9 Podobně jako pro vlnu definujeme rtm E 0/ E 0 resp t TM E 0 / E 0 koeficienty amplitudové reflexe resp amplitudové transmise i pro vlnu transverzální magnetickou Fresnelovy vzorce pro TM vlnu pak nabývají tvaru t TM r TM tg( α α) = tg( α + α ) cosαsinα = sin( α + α )cos( α + α ) kde α a α jsou stejně jako výše úhel dopadu a úhel lomu Závislosti r TM na úhlu dopadu jsou schématicky znázorněny na připojeném obrázku Kladné hodnoty r TM odpovídají nulovému fázovému posunu mezi dopadající a odraženou vlnou záporné hodnoty pak fázovému posunu π 10 Zajímavá je existence úhlu dopadu pro nějž je koeficient r TM nulový Tento úhel se nazývá úhlem Brewsterovým 753 Brewsterův úhel Je-li součet úhlu dopadu a lomu roven π/ ( α + α = π/) 11 diverguje tg( α + α) ve jmenovateli vzorce pro r TM do nekonečna a koeficient amplitudové transmise se stává nulovým Transverzální magnetická vlna se v takovém případě od rozhraní vůbec neodráží opadá-li na rozhraní čistě TM vlna neodráží se od něj vůbec nic Pokud na rozhraní dopadá obecně polarizované světlo (včetně světla nepolarizovaného) odráží se od něj jen složka - tedy světlo 9 E 0 bude opět vždy kladné 10 Porovnejte s obrázky pro vlnu 11 Snadno se dá ukázat že v tomto případě jsou odražený a lomený paprsek navzájem kolmé

8 5 draz a lom lineárně polarizované jehož polarizační směr je kolmý k rovině dopadu Při odrazu pod tímto speciálním úhlem se tedy libovolně polarizované světlo mění na světlo lineárně polarizované! 1 bvykle úhel dopadu splňující α + α = π/ nazýváme úhlem Brewsterovým a označujeme jej symbolem α B Číselná hodnota Brewsterova úhlu je pro zadané rozhraní charakteristická a snadno ji získáme ze Snellova zákona lomu osadíme-li totiž do tohoto zákona z definiční podmínky pro Brewsterův úhel α = π/ αb obdržíme n sin α = n sin( π/ α ) neboli tg α B = n/ n1 1 B B 76 Úplný odraz opadá-li světlo na opticky řidší prostředí ( n < n1) pod úhlem dopadu větším nebo rovným αmax arcsin n n 1 nedochází k jeho lomu do tohoto prostředí a světlo se zcela odráží 13 Tento jev se nazývá úplným (totálním) odrazem Pro úhly dopadu větší než α max pozbývají také platnosti Fresnelovy vzorce uvedené v odstavci 77 a to proto že v nich se vyskytující úhel lomu α není v takové situaci prostě definován Neznamená to však že by pro úplný odraz přestaly platit Maxwellovy rovnice pouze předpoklad současné existence tří rovinných monochromatických vln (dopadající odražené a lomené) je nyní příliš silný a nelze jej splnit Zatímco dopadající a odražená vlna mohou být i nadále považovány za rovinné monochromatické vlnu lomenou je třeba uvažovat v poněkud odlišném tvaru Podrobnější analýza která však přesahuje úroveň tohoto textu vede k závěru že pro lomenou vlnu musíme v případě úplného odrazu použít tvaru δz E ( r t) = E e cos k x + k y ω t + ϕ ( x y ) 0 Jedná se tedy o vlnu nehomogenní která se šíří podél rozhraní xy a rychle ubývá směrem do druhého prostředí (z < 0) Kromě této změny zůstává v platnosti téměř vše co jsme uvedli v odstavci 77 Kromě jiného i naprostá většina závěrů tam učiněných (rovnost frekvencí dopadající a odražené vlny zákon odrazu totožnost rovin dopadu a odrazu) dlišné jsou jen Fresnelovy vzorce R RTM 1 = = 14 T = TTM = 0 15 a fázová posunutí mezi dopadající a odraženou vlnou Fázové posunutí odražené vlny vůči vlně dopadající je pro a TM vlnu ϕ n ( n ) sin α () 1 = arctg cosα ϕ n ( n ) sin α (TM) 1 = arctg n ( n ) cosα 1 1 Pro lomenou vlnu to ovšem neplatí i když i v ní převažuje (ne však výlučně) jedna složka lineární polarizace tentokrát složka rovnoběžná s rovinou dopadu Při dopadu pod Brewsterovým úhlem hovoříme proto někdy o částečné polarizaci lomené vlny 13 Viz odstavec Všechno světlo se od rozhraní odráží 15 a žádné neprochází do druhého prostředí

9 Trivium z optiky 53 a TM vlna jsou tedy po úplném odrazu vůči sobě vzájemně fázově posunuty o úhel Typické závislosti () ϕ = ϕ ϕ () (TM) (TM) ϕ a na úhlu dopadu jsou uvedeny v připojeném obrázku Fresnelův hranol Vzájemného fázového posunutí mezi a TM vlnou po úplném odrazu se využívá k transformaci lineárně polarizovaného světla na světlo polarizované kruhově opadá-li totiž na rozhraní lineárně polarizovaná vlna jejíž polarizační směr je zvolen tak aby a TM složka měly stejnou amplitudu změní se polarizace této vlny po úplném odrazu obecně na eliptickou Pokud bychom byli sto dosáhnout vzájemného fázového posunu π/ získali bychom dokonce polarizaci kruhovou Podle výše uvedeného obrázku jsou však maximální dosažitelné fázové posuny rovny zhruba polovině této hodnoty Ke změně lineární polarizace na kruhovou musí proto dopadající vlna prodělat úplné odrazy dva Toho lze dosáhnout např pomocí tzv Fresnelova hranolu (viz obrázek) Jedná se o kosý skleněný hranol jehož úhel β je volen tak aby se při úplném odrazu v místech A a B dosáhlo fázového posunutí mezi a TM složkou π/4 a dohromady kýžených π/ Světlo vstupující do Fresnelova hranolu jako lineárně polarizované je na výstupu polarizováno kruhově!

10

11

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy paprskové a vlnové optiky, optická vlákna, Učební text Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl

Více

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly. 9. Úvod do středoškolského studia - rozšiřující učivo 9.. Další znalosti o trojúhelníku 9... Sinova věta a = sin b = sin c sin Příklad : V trojúhelníku BC platí : c = 0 cm, α = 45 0, β = 05 0. Vypočtěte

Více

Matematický model kamery v afinním prostoru

Matematický model kamery v afinním prostoru CENTER FOR MACHINE PERCEPTION CZECH TECHNICAL UNIVERSITY Matematický model kamery v afinním prostoru (Verze 1.0.1) Jan Šochman, Tomáš Pajdla sochmj1@cmp.felk.cvut.cz, pajdla@cmp.felk.cvut.cz CTU CMP 2002

Více

Exponenciála matice a její užití. fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu

Exponenciála matice a její užití. fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu 1 Tutoriál č. 3 Exponenciála matice a její užití řešení Cauchyovy úlohy pro lineární systémy užitím fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu 0.1 Exponenciála matice a její užití

Více

(3) Zvolíme pevné z a sledujme dráhu, kterou opisuje s postupujícím časem koncový bod vektoru E v rovině z = konst. Upravíme vztahy (2) a (3)

(3) Zvolíme pevné z a sledujme dráhu, kterou opisuje s postupujícím časem koncový bod vektoru E v rovině z = konst. Upravíme vztahy (2) a (3) Učební tet k přednášce UFY1 Předpokládejme šíření rovinné harmonické vln v kladném směru os z. = i + j kde i, j jsou jednotkové vektor ve směru os respektive a cos ( ) ω ϕ t kz = + () = cos( ωt kz+ ϕ )

Více

Difrakce na mřížce. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 7

Difrakce na mřížce. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 7 Úloha č. 7 Difrakce na mřížce Úkoly měření: 1. Prostudujte difrakci na mřížce, štěrbině a dvojštěrbině. 2. Na základě měření určete: a) Vzdálenost štěrbin u zvolených mřížek. b) Změřte a vypočítejte úhlovou

Více

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 3. Reálná čísla

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 3. Reálná čísla Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ..07/..00/07.008 3. Reálná čísla RACIONÁLNÍ A IRACIONÁLNÍ ČÍSLA Význačnými množinami jsou číselné množiny. K nejvýznamnějším patří množina reálných čísel,

Více

CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Z injekční stříkačky je skrze jehlu vytlačovaná voda. Průměr stříkačky je D, průměr jehly d. Určete výtokovou rychlost,

Více

Osvětlovací modely v počítačové grafice

Osvětlovací modely v počítačové grafice Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu Matematické modelování Osvětlovací modely v počítačové grafice 27. ledna 2008 Martin Dohnal A07060 mdohnal@students.zcu.cz

Více

a m1 a m2 a mn zobrazení. Operaci násobení u matic budeme definovat jiným způsobem.

a m1 a m2 a mn zobrazení. Operaci násobení u matic budeme definovat jiným způsobem. 1 Matice Definice 1 Matice A typu (m, n) je zobrazení z kartézského součinu {1, 2,,m} {1, 2,,n} do množiny R Matici A obvykle zapisujeme takto: a 1n a 21 a 22 a 2n A =, a m1 a m2 a mn kde a ij R jsou její

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 OHYB SVĚTLA

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 OHYB SVĚTLA Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 OHYB SVĚTLA V paprskové optice jsme se zabývali optickým zobrazováním (zrcadly, čočkami a jejich soustavami).

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G říjen 2014 1 1O POLOHOVÉ VYTYČOVÁNÍ Pod pojem polohového vytyčování se

Více

1. Člun o hmotnosti m = 50 kg startuje kolmo ke břehu a pohybuje se dále v tomto směru konstantní rychlostí v 0 = 2 m.s -1 vůči vodě. Současně je unášen podél břehu proudem vody, který na něj působí silou

Více

3. Polynomy Verze 338.

3. Polynomy Verze 338. 3. Polynomy Verze 338. V této kapitole se věnujeme vlastnostem polynomů. Definujeme základní pojmy, které se k nim váží, definujeme algebraické operace s polynomy. Diskutujeme dělitelnost polynomů, existenci

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Rovnice a jejich soustavy Petra Směšná žák měří dané veličiny, analyzuje a zpracovává naměřená data, rozumí pojmu řešení soustavy dvou lineárních rovnic,

Více

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz. 7. Shodná zobrazení 6. ročník 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor,

Více

(1) (3) Dále platí [1]:

(1) (3) Dále platí [1]: Pracovní úkol 1. Z přiložených ů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace ů a ů. Naměřené

Více

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204 .2.5 Reálná čísla I Předpoklady: 00204 Značíme R. Reálná čísla jsou čísla, kterými se vyjadřují délky úseček, čísla jim opačná a 0. Každé reálné číslo je na číselné ose znázorněno právě jedním bodem. Každý

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 7.5.2012 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 2 Hodina: Po 7:30 Spolupracovníci: - Hodnocení: Mikrovlny Abstrakt V úloze je studováno šíření vln volným

Více

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině): Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

1.2.7 Druhá odmocnina

1.2.7 Druhá odmocnina ..7 Druhá odmocnina Předpoklady: umocňování čísel na druhou Pedagogická poznámka: Probrat obsah této hodiny není možné ve 4 minutách. Já osobně druhou část (usměrňování) probírám v další hodině, jejíž

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE MECHANICKÁ RÁCE A ENERGIE MECHANICKÁ RÁCE Konání práce je podmíněno silovým působením a pohybem Na čem závisí velikost vykonané práce Snadno určíme práci pro případ F s ráci nekonáme, pokud se těleso nepřemísťuje

Více

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru 1 Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru Induktory energii ukládají, zatímco transformátory energii p em ují. To je základní rozdíl. Magnetická jádra induktor a vysokofrekven ních transformátor

Více

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén ANTÉNY Sehnal Zpracoval: Ing. Jiří Antény 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén Pod pojmem anténa rozumíme obecně prvek, který zprostředkuje přechod elektromagnetické

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav V- Usměrňovače 1/1 Komutace - je děj, při němž polovodičová součástka (dioda, tyristor) přechází z propustného do závěrného stavu a dochází k tzv. zotavení závěrných vlastností součástky, a) komutace diod

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

Řešené příklady z OPTIKY II

Řešené příklady z OPTIKY II Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Řešené příklady z OPTIKY II V následujícím článku uvádíme několik vybraných příkladů z tématu Optika i s uvedením

Více

6. přednáška z předmětu GIS1 Souřadnicové systémy a transformace mezi nimi

6. přednáška z předmětu GIS1 Souřadnicové systémy a transformace mezi nimi 6. přednáška z předmětu GIS1 Souřadnicové systémy a transformace mezi nimi Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky od Ing. Magdaleny Čepičkové

Více

Laserové skenování principy

Laserové skenování principy fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Co je a co umí laserové skenování? Laserové skenovací systémy umožňují bezkontaktní určování prostorových souřadnic, 3D modelování vizualizaci složitých

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

Geometrická optika 1

Geometrická optika 1 Geometrická optika 1 Popis pomocí světelných paprsků těmi se šíří energie a informace, zanedbává vlnové vlastnosti světla světelný paprsek = přímka, podél níž se šíří světlo, jeho energie index lomu (základní

Více

Paprsková a vlnová optika

Paprsková a vlnová optika Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Paprsková a vlnová optika Ivo Vyšín, Jan Říha Olomouc 2012 Modularizace

Více

Geodézie. přednáška 3. Nepřímé měření délek. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.

Geodézie. přednáška 3. Nepřímé měření délek. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel. Geodézie přednáška 3 Nepřímé měření délek Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Nepřímé měření délek při nepřímém měření délek se neměří přímo žádaná

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Anemometrické metody Učební text Ing. Bc. Michal Malík Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl v rámci

Více

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 4. Komplexní čísla

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 4. Komplexní čísla Moderní technologie ve studiu aplikované fyiky CZ.1.07/..00/07.0018 4. Komplexní čísla Matematickým důvodem pro avedení komplexních čísel ( latinského complexus složený), byla potřeba rošířit množinu (obor)

Více

Měření základních vlastností OZ

Měření základních vlastností OZ Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Příklad 1.3: Mocnina matice

Příklad 1.3: Mocnina matice Řešení stavových modelů, módy, stabilita. Toto cvičení bude věnováno hledání analytického řešení lineárního stavového modelu. V matematickém jazyce je takový model ničím jiným, než sadou lineárních diferenciálních

Více

5. Elektromagnetické vlny

5. Elektromagnetické vlny 5. Elektromagnetické vlny 5.1 Úvod Optika je část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko

Více

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu Úloha č. 4 Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu Úkoly měření:. Určete moment setrvačnosti vybraných těles, kruhové a obdélníkové desky.. Stanovení momentu setrvačnosti proveďte s využitím dvou rozdílných

Více

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických

Více

Aritmetika s didaktikou II.

Aritmetika s didaktikou II. Katedra matematiky PF UJEP Aritmetika s didaktikou II. KM / 0026 Přednáška 0 Desetinnáčísla O čem budeme hovořit: Budeme definovat desetinnáčísla jako speciální racionálníčísla. Naučíme se poznávat různé

Více

2 Trochu teorie. Tab. 1: Tabulka pˇrepravních nákladů

2 Trochu teorie. Tab. 1: Tabulka pˇrepravních nákladů Klíčová slova: Dopravní problém, Metody k nalezení výchozího ˇrešení, Optimální ˇrešení. Dopravní problém je jednou z podskupin distribuční úlohy (dále ještě problém přiřazovací a obecná distribuční úloha).

Více

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PŘENOS INFORMACÍ DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC.

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PŘENOS INFORMACÍ DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC. KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PŘENOS INFORMACÍ DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

4 DVOJMATICOVÉ HRY. Strategie Stiskni páku Sed u koryta. Stiskni páku (8, 2) (5, 3) Sed u koryta (10, 2) (0, 0)

4 DVOJMATICOVÉ HRY. Strategie Stiskni páku Sed u koryta. Stiskni páku (8, 2) (5, 3) Sed u koryta (10, 2) (0, 0) 4 DVOJMATICOVÉ HRY Strategie Stiskni páku Sed u koryta Stiskni páku (8, 2) (5, 3) Sed u koryta (10, 2) (0, 0) 125 DVOJMATICOVÁ HRA Je-li speciálně množina hráčů Q = {1, 2} a prostory strategií S 1, S 2

Více

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty Fyzikální praktikum IV. Měření ryhlosti zvuku a Poissonovy konstanty - verze Úloha č. 9 Měření ryhlosti zvuku a Poissonovy konstanty 1) Pomůky: Kundtova trubie, mikrofon se sondou, milivoltmetr, měřítko,

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

Fyzikální korespondenční seminář UK MFF http://fykos.mff.cuni.cz 23. V. S

Fyzikální korespondenční seminář UK MFF http://fykos.mff.cuni.cz 23. V. S 23. ročník, úloha V. S... světlo v látce!!! chybí statistiky!!! a) Index lomu v nelineárním materiálu závisí na intenzitě světla I jako n = n + n 2I, kde n a n 2 jsou konstanty větší než nula. Zamyslete

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

1 Matematické základy teorie obvodů

1 Matematické základy teorie obvodů Matematické základy teorie obvodů Vypracoval M. Košek Toto cvičení si klade možná přemrštěný, možná jednoduchý, cíl dosáhnout toho, aby všichní studenti znali základy matematiky (a fyziky) nutné pro pochopení

Více

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=14 Po několika neúspěšných pokusech se zkumavkou, na jejíž dno jsme umístili do vaty nejprve kovovou kuličku a

Více

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ 1. POLOVODIČOVÁ DIODA JAKO SMĚRŇOVAČ Zadání laboratorní úlohy a) Zaznamenejte datum a čas měření, atmosférické podmínky, při nichž dané měření probíhá (teplota, tlak, vlhkost). b) Proednictvím digitálního

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků 1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků Cíle kapitoly: Cílem laboratorní úlohy je změřit výkonové a V-A charakteristiky fotovoltaického článku při změně intenzity světelného záření.

Více

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK 21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

2. Odraz světla. Lom světla. Úplný odraz světla

2. Odraz světla. Lom světla. Úplný odraz světla 2. Odraz světla. Lom světla. Úplný odraz světla Kde všude se s odrazem světla můžeme setkat? Úhel odrazu je roven úhlu dopadu. Odražený paprsek leží v rovině dopadu (ta je určena dopadajícím paprskem a

Více

( x ) 2 ( ) 2.5.4 Další úlohy s kvadratickými funkcemi. Předpoklady: 2501, 2502

( x ) 2 ( ) 2.5.4 Další úlohy s kvadratickými funkcemi. Předpoklady: 2501, 2502 .5. Další úlohy s kvadratickými funkcemi Předpoklady: 50, 50 Pedagogická poznámka: Tato hodina patří mezi ty méně organizované. Společně řešíme příklad, při dalším počítání se třída rozpadá. Já řeším příklady

Více

Analýza oběžného kola

Analýza oběžného kola Vysoká škola báňská Technická univerzita 2011/2012 Analýza oběžného kola Radomír Bělík, Pavel Maršálek, Gȕnther Theisz Obsah 1. Zadání... 3 2. Experimentální měření... 4 2.1. Popis měřené struktury...

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Mechanické vlastnosti

Více

Střídavý proud v životě (energetika)

Střídavý proud v životě (energetika) Střídavý prod v životě (energetika) Přeměna energie se sktečňje v elektrárnách. Zde pracjí výkonné generátory střídavého napětí alternátory. V energetice se vyžívá střídavé napětí o frekvenci 50 Hz, které

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 8

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 8 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy Přednáška 8 Převody s korigovanými ozubenými koly Obsah Převody s korigovanými ozubenými koly Výroba ozubení odvalováním

Více

Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace:

Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace: Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace: 1. na str. 3 požadujete: Volání a SMS mezi zaměstnanci zadavatele zdarma bez paušálního poplatku za tuto službu. Tento požadavek

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Úlohy domácího kola kategorie C

Úlohy domácího kola kategorie C 50. ročník Matematické olympiády Úlohy domácího kola kategorie 1. Najděte všechna trojmístná čísla n taková, že poslední trojčíslí čísla n 2 je shodné s číslem n. Student může při řešení úlohy postupovat

Více

Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004)

Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004) Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004) Využití inteligentního prachu je návrh futuristický, uvažuje s možností využít zařízení, označovaného jako inteligentní prach

Více

3.5.8 Otočení. Předpoklady: 3506

3.5.8 Otočení. Předpoklady: 3506 3.5.8 Otočení Předpoklady: 3506 efinice úhlu ze základní školy: Úhel je část roviny ohraničená dvojicí polopřímek se společným počátečním bodem (konvexní a nekonvexní úhel). Nevýhody této definice: Nevíme,

Více

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205 Ėlektroakustika a televize TV norma.......... Petr Česák, studijní skupina 205 Letní semestr 2000/200 . TV norma Úkol měření Seznamte se podrobně s průběhem úplného televizního signálu obrazového černobílého

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M) Dvoupásmový venkovní přístupový bod / most podporuje pevná bezdrátová propojení point-to-point nebo point-to-multipoint. Jediné propojení mezi dvěma body lze použít pro připojení vzdáleného místa k větší

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

MATEMATIKA I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ NOVOTNÝ ZÁKLADY LINEÁRNÍ ALGEBRY

MATEMATIKA I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ NOVOTNÝ ZÁKLADY LINEÁRNÍ ALGEBRY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ NOVOTNÝ MATEMATIKA I ZÁKLADY LINEÁRNÍ ALGEBRY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Typeset by L A TEX 2ε, Podpořeno projektem

Více

Matematická analýza KMA/MA2I 3. p edná²ka Primitivní funkce

Matematická analýza KMA/MA2I 3. p edná²ka Primitivní funkce Matematická analýza KMA/MAI 3. p edná²ka Primitivní funkce Denice a základní vlastnosti P íklad Uvaºujme následující úlohu: Najd te funkci F : R R takovou, ºe F () R. Kdo zná vzorce pro výpo et derivací

Více

Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB

Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB Variace 1 Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Číselné

Více

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů 4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů Příklad 1: Pracujte v pohledu Shora. Sestrojte kružnici se středem [0,0,0], poloměrem 10 a kružnici

Více

M - Příprava na čtvrtletní písemnou práci

M - Příprava na čtvrtletní písemnou práci M - Příprava na čtvrtletní písemnou práci Určeno pro třídu 1ODK. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení Příloha č. 2 ke Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení 1. FACTUM INVENIO ad 2. Popis metodiky průzkumu 80 bodů Hodnotící komise posoudila nabídku uchazeče v tomto

Více

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 )

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. TALISMAN (dále také jen TAL 5.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ)

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY BZ Jsou zkouškami, jejichž absolvováním získá pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře.

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.*, Ing. Daniel Makovička** *ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Praha 6, **Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora 1 ÚVOD Obecně se dynamickým

Více

Jaká je nejmenší výška svislého rovinného zrcadla, aby se v něm stojící osoba vysoká 180 cm viděla celá? [90 cm]

Jaká je nejmenší výška svislého rovinného zrcadla, aby se v něm stojící osoba vysoká 180 cm viděla celá? [90 cm] Dvě rovinná zrcadla svírají úhel. Na jedno zrcadlo dopadá světelný paprsek, který leží v rovině kolmé na průsečnici obou zrcadel. Paprsek se odrazí na prvním, potom na druhém zrcadle a vychýlí se od původního

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metody instrumentální analýzy, vy_32_inovace_ma_11_17

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více

9. Lineárně elastická lomová mechanika K-koncepce. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

9. Lineárně elastická lomová mechanika K-koncepce. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík 9. Lineárně elastická lomová mechanika K-koncepce Únava a lomová mechanika Faktor intenzity napětí Předpokládáme ostrou trhlinu namáhanou třemi základními módy zatížení Zredukujeme-li obecnou trojrozměrnou

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Státní maturita 2011 Maturitní testy a zadání jaro 2011 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZD11C0T02 e²ené p íklady

Státní maturita 2011 Maturitní testy a zadání jaro 2011 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZD11C0T02 e²ené p íklady Státní maturita 0 Maturitní testy a zadání jaro 0 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZDC0T0 e²ené p íklady Autor e²ení: Jitka Vachtová 0. srpna 0 http://www.vachtova.cz/ Obsah Úloha

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu

SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží ČSOB v orientačním běhu (SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých soutěží v orientačním běhu na území

Více