Možné způsoby vedení révy vinné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možné způsoby vedení révy vinné"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Ústav vinohradnictví a vinařství Možné způsoby vedení révy vinné Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Radek Sotolář, Ph.D. Vypracoval: Radek Varmuža Lednice 2014

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem práci na téma Možné způsoby vedení révy vinné vypracoval samostatně a veškeré použité prameny a informace uvádím v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědom/a, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. V Brně dne:... podpis

3 Poděkování Děkuji svému vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Radku Sotolářovi, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a připomínky, které mi během zpracování bakalářské práce poskytl.

4 Obsah 1 Úvod Cíl práce Literární přehled Zimní řez révy vinné Metodika zimního řezu révy vinné Základní rozdělení řezu révy vinné Zatížení révy vinné Vhodný termín řezu révy vinné Rozdělení dřeva révy vinné Vedení révy vinné Nízké vedení Střední vedení Vysoké vedení Vodorovné kordony Podnožové vedení révy vinné Nové tvary pro vedení révy vinné Minimální řez Závěrem Souhrn Resume Seznam použité literatury

5 Seznam obrázků Obr. 1 Rozdělení dřeva u révy vinné (PAVLOUŠEK, 2011) Obr. 2 Vedení na hlavu s řezem na čípky (KRAUS a kol., 2000) Obr. 3 Vedení na hlavu s řezem na tažeň (KRAUS a kol., 2000) Obr. 4 Gobelet (SOTOLÁŘ, 2004) Obr. 5 Guyotův řez (KRAUS a kol., 2000) Obr. 6 Rýnsko-hessenské unifikované vedení (KRAUS a kol., 2000) Obr. 7 Způsoby vyvazování tažně (KRAUS a kol., 2000) Obr. 8 Tatura trellis (KRAUS a kol., 2000) Obr. 9 Moserovo vedení (SOTOLÁŘ, 2004) Obr. 10 Vertiko (KRAUS a kol., 2000) Obr. 11 Pergola Tendone KRAUS a kol., 2000) Obr. 12 Pergola Trentina (KRAUS a kol., 2000) Obr. 13 Ypsilonové vedení (SOTOLÁŘ, 2004) Obr. 14 Domečková pergola (KRAUS a kol., 2000) Obr. 15 Srdcový řez (SOTOLÁŘ, 2004) Obr. 16 Amrella (SOTOLÁŘ, 2004) Obr. 17 Střídavé etážové poschodí (SOTOLÁŘ, 2004) Obr. 18 Jednoduchá záclona (KRAUS a kol., 2000) Obr. 19 Jednoramenný a dvouramenný kordon (2004) Obr. 20 Stolové vedení (SOTOLÁŘ, 2004) Obr. 21 Bratislavské vedení (SOTOLÁŘ. 2004) Obr. 22 Ženevský dvojitý závěs (KRAUS a kol., 2000) Obr. 23 Lyra (SOTOLÁŘ, 2004) Obr. 24 Scott-Henry (PAVLOUŠEK, 2011) Obr. 25 Trevírské vedení (SOTOLÁŘ, 2004) Obr. 26 Minimální řez (SOTOLÁŘ, 2004)

6 1 Úvod Révu vinnou na naše území dostali nejspíše díky římským legiím. Jelikož Římani měli révu vinnou velmi v oblibě a zabývali se jak jejím pěstováním, tak výrobou vína. Velký rozmach zaznamenala réva vinná v období Velkomoravské říše ( století n. l.). V raném středověku se pěstováním révy zabývali především mniši v klášterech (Břevnovský klášter, klášter v Třebíči atd.). Za vlády Karla IV. došlo k velkému rozkvětu českého a moravského vinohradnictví a vinařství. Karel IV. také nechal přivézt kvalitní sadbový materiál z vyspělých vinohradnickým oblastí Evropy. Katastrofa pro vinohradníky přichází po roce 1860, kdy byl v roce 1890 objeven révokaz. Chemická ochrana proti révokazu neměla žádný účinek a z toho důvodu došlo k štěpování na americkou révu, která byla odolná. Zároveň přichází do Evropy Padlí révy a Plíseň révy vinné. Česká republika obecně patří mezi malé vinohradnické/vinařské země. A vinařství se u nás stále rozvíjí. ČR se mezi evropskými státy řadí mezi severně položenou vinařskou oblast. Jedná se o stát s vinohradnictvím chladného podnebí, což znamená střídání teplých dnů a studených nocí, díky čemuž zde hrozny dobře zrají. V České republice jsou dvě vinařské oblasti, Čechy a Morava. Do vinařské oblasti Čechy patří dvě podoblasti Mělnická a Litoměřická. Ve vinařské oblasti Morava se nacházejí oblasti Znojemská, Mikulovská, Velkopavlovická a Slovácká. Celková plocha vinic v ČR je více než ha. Největší vinařskou obcí jsou Velké Bílovice s rozlohou vinic přes 800 ha. V dnešní době se velmi dbá na kvalitu hroznů, jakožto základní materiál pro výrobu vína. Před každým vegetačním obdobím si pěstitel musí stanovit kvalitu, které chce dosáhnout. Kvalitu hodnotí vždy až spotřebitel. Právě proto můžeme o hroznech tvrdit, že byly kvalitní, až poté co je přijato spotřebitelem. Velkou roli ve výsledné kvalitě hroznů hraje příroda, ale také agrotechnické zásahy, jako řez a regulace násady hroznů v době vegetace. 7

7 2 Cíl práce Cíle této práce jsou: Prostudovat všechny dostupné literární zdroje pojednávající o dané problematice. Charakterizovat nejpoužívanější způsoby révy vinné v ČR a popsat jejich vliv na kvalitu hroznů. Popsat zejména nejnovější trendy ve vedení révy vinné. 8

8 3 Literární přehled 3.1 Zimní řez révy vinné Zimní řez je velmi úzce spjat s dosažením vynikající jakosti hroznů a je jednou z rozhodujících pracovních operací po sklizni hroznů. Ale zároveň je také nejnákladnějším i časově nejnáročnějším pracovním úkonem. Nejdůležitějšími cíli zimního řezu jsou: udržet optimální stavbu keře, zaručit plodnost révy vinné ve vegetačním období, udržet vyrovnanost révy vinné a podporovat tvorbu kvalitních odrůd (PAVLOUŠEK, 2011). Jedná se o cyklickou operaci, kterou ve vinicích každoročně opakujeme. Ideální je situace, kdy jednoleté dřevo roste přímo z dvouletého dřeva, avšak z důvodu zachování vybraného pěstitelského tvaru je někdy vhodné ponechat jako plodné dřevo i letorosty vyrůstající ze starého dřeva. Po provedení řezu na keři zůstane pouze velmi malá část jednoletého dřeva, většina se odstraní. Kvůli zachování tvaru keře často odstraňujeme i části dvouletého nebo starého dřeva. Snažíme se omezit množství řezných ran na starém dřevě, jelikož ty působí negativně na životaschopnost keře. Velké řezné rány poškodí vodivá pletiva a znesnadní přísun živin k plodící části keře. Tvar se snažíme udržet pohromadě a nenatahovat tvar příliš do šířky (PAVLOUŠEK, 2009). Zpravidla se bude vždy provádět stejně a naprosto automaticky. Ovšem v dnešním moderním vinohradnictví je zapotřebí přizpůsobit řez požadavkům na konečnou kvalitu hroznů. Dnes by již nemělo být prioritou vypěstovat velké množství hroznů rozdílné kvality, ale vypěstovat hrozny požadované kvality, které po nás požaduje trh (PAVLOUŠEK, 2006) Metodika zimního řezu révy vinné Podstatné u řezu révy vinné je, aby si vinohradník dokázal představit růst i v následujícím roce a jak musí řez provést, aby udržel požadovaný tvar a docílil požadované sklizně. Réví musíme odřezávat cirka 1,5 cm nad posledním očkem. Jestli musíme odstraňovat réví z dvouletého dřeva či ze stařiny, snažíme se jej odstranit, abychom způsobili co nejmenší rány (PAVLOUŠEK, 2011). 9

9 3.1.2 Základní rozdělení řezu révy vinné Řez révy vinné se dělí z délky plodného dřeva ponechaného při řezu, která má spojitost k odrůdě, kvalitě hroznů a jednotlivým pěstitelským tvarům. Délka řezu může ovlivnit růstové poměry a plodnost letorostů. Pokud provádíme dlouhý řez, tak jsou výše postavená očka plodnější (PAVLOUŠEK, 2011). Pokud provádíme řez na krátké plodné dřevo tak: keř je hustší, letorosty v bazální části mají obvykle kratší internodia, réva bude méně plodit a bude mít i menší hrozny, letorosty jsou stabilnější a jsou lépe chráněny před vylamováním, krátké tažně se špatně ohýbají a také často praskají, je zde také možnost využít mechanizovaný předřez (PAVLOUŠEK, 2011). Při řezu na dlouhé plodné dřevo: jsou letorosty rovnoměrně rozděleny do drátěnky, je volnější zóna hroznů, jednodušší provádění zelených prací, nelze uplatnit mechanizovaný předřez, letorosty se mohou vylamovat větrem (PAVLOUŠEK, 2011) Zatížení révy vinné Zatížení keřů znamená počet oček na m 2. U širších sponů bývá z pravidla doporučované vyšší zatížení než u sponů užších. Při širších sponech má kořenový systém větší prostor pro růst, tím pádem má réva vyšší kapacitu na výživu většího objemu nadzemní části keře. Zatížení rozlišujeme na nízké zatížení (4-6 oček na m 2 ), střední zatížení (6-8 oček na m 2 ) a vysoké zatížení (8-10 oček na m 2 ) (PAVLOUŠEK, 2008). Často se mezi vinohradníky rozšiřuje pravidlo, že čím nižší zatížení, tím vyšší kvalita hroznů. Volí se potom extrémně nízká zatížení (4-8 oček na m 2 ), aby byl výnos na keři pouze 1 kg hroznů. Především u bílých odrůd to může vést k pravému opaku, který se velmi projevuje u bujně rostoucích odrůd a odrůd s velkými hrozny. Hrozny většinou velmi intenzivně hromadí cukry a tím pádem se nevyvíjí aromatické látky (PAVLOUŠEK, 2014). U modrých odrůd se velmi často doporučuje velmi nízké zatížení keře a to u odrůd s vysokou násadou hroznů a velkými hrozny, jako jsou odrůdy Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Moravia, Frankovka, André, Laurot a Zweigeltrebe. Avšak ani toto nízké zatížení (10 oček na keř) neřeší otázku poměru výnos/kvalita. Výhodnější je 10

10 regulace násady hroznů během vegetace (odstranění celých hroznů, nebo půlení hroznů) (PAVLOUŠEK, 2014) Vhodný termín řezu révy vinné Není dobré provádět zimní řez révy vinné zanedlouho po ukončení vegetace. Keř, na kterém nebyl proveden zimní řez, lépe snáší zimní mrazy díky lepšímu nakládání se zásobními látkami. Také réva lépe ukládá zásobní látky ve starém dřevě, díky čemuž je podporována odolnost révy vůči stresovým situacím. Révu bychom neměli řezat při teplotách nižších -5 C (PAVLOUŠEK, 2011). Optimální doba pro provedení zimního řezu je od 2. poloviny února do konce března. Při větší ploše vinic, můžeme provádět zimní řez již od opadu listů. Pokud jsou očka poškozena zimními mrazy, je nutné nařezat na keři větší počet oček (HUBÁČKOVÁ, 1996) Rozdělení dřeva révy vinné V případě révy vinné rozdělujeme dřevo podle stáří. Dřevo starší 2 roky se označuje jako staré dřevo, nebo také stařina. Jedná se zejména o hlavu, kmen a ramena. Z tohoto starého dřeva vyrůstá dřevo dvouleté (část dřeva po řezu v minulém roce na jaře). Poslední je dřevo jednoleté tzv. réví. Vyrůstá z dvouletého dřeva a jedná se o plodné dřevo (ŠROT, 1992). Pavloušek (2007, s ) tvrdí, že jako plodné dřevo se označuje jednoleté dřevo, které vyrůstá ze dřeva dvouletého. Letorosty, které se Obr. 1 Rozdělení dřeva u révy vinné (PAVLOUŠEK, 2011) ze zimních oček tohoto dřeva vytvoří, ukazují dobrou násadu květenství. Dřevo pochází buď z bazálních oček tažně z minulého roku, nebo ze zásobního dvouokého čípku. Na keři se může dále nacházet tzv. divoké dřevo, které vyrůstá na keři ze starého dřeva. I toto dřevo lze za určitých podmínek použít jako budoucí plodné dřevo. Toto divoké dřevo má nižší nebo úplně minimální násadu hroznů, v závislosti na odrůdě. Proto se používá zejména, pokud je zbývající dřevo poškozené nebo pokud nám pomůže 11

11 v udržení požadovaného tvaru révového keře. Plodné dřevo by nemělo být poškozeno houbovými chorobami a škůdci. Poškození může způsobovat zejména padlí révy a šedá hniloba. Měli bychom se rovněž vyvarovat použití dřeva, které je mechanicky poškozené, např. krupobitím. Plodné jednoleté dřevo musí být dobře vyzrálé a tloušťky 7-10 mm. Dobře vyzrálé dřevo je většinou hnědé s barevným odrůdovým rozdílem. Plodné dřevo výše uvedené tloušťky vykazuje dobré rašení, vysokou plodnost a dobrou mrazuodolnost. Dřevo této tloušťky se rovněž dobře ohýbá do požadovaného tvaru. Velmi silné dřevo má naopak většinou nižší mrauodolnost, velmi špatně se ohýbá a často se při této operaci zlomí. 12

12 3.2 Vedení révy vinné Tvar keře, tudíž vedení révy vinné, vytvoříme postupně od zahájení jeho růstu a později jej udržujeme cílevědomým řezem. Řez je tedy nástrojem k vytvoření některého z tvarů vedení, ale nelze jej jako s vedením takovým zaměňovat. Způsoby vedení révy vinné dělíme zpravidla do tří skupin, a to podle výšky starého dřeva nad povrchem půdy: nízké vedení do 30 cm, střední vedení do 80 cm a vysoké vedení nad 80 cm (KRAUS a ŠVÁSTA, 1955) V dnešní době se stále více dbá na vysokou jakost hroznů a současně využití mechanizace. Ve větších komplexech vinic ve smíšených zemědělských podnicích se volí osvědčený spon 3 x 1 m (tj keřů na ha). Keře mají jeden kmínek a dva obloukovitě ohnuté tažně. Firmy, které se specializují pouze na pěstování révy vinné, si volí spon 2-2,4 x 1-1,1 m (tj keřů na ha). Keře mají opět jeden kmínek, ale pouze jeden tažeň. Mechanizaci zde zajišťují stroje s užším rozchodem kol (KRAUS, 2012). Při malém a středním vedení působí vyšší osmotický tlak, réva spotřebuje menší množství vody. Také se uspíší rašení révy a je lepší tvorba cukrů v bobulích. Velmi se hodí do sušších půd. Při zemi se bohužel vyskytují častěji výkyvy teplot, réva je ohrožena mrazy, hrozny mají vyšší sklon k hnití a vytváří se menší kořenový systém (SOTOLÁŘ, 2004). Pokud révu vinnou pěstujeme na vyšších tvarech, tak réva vytváří lepší kořenový systém, keře jsou vzdušnější (nejsou zde problémy s houbovými chorobami), není zde riziko mrazů, a při širším sponu se velmi dobře uplatňuje mechanizace. Nevýhodou je, že réva spotřebovává větší množství vody, je zde nižší osmotický tlak, cukry se akumulují později a hrozny obsahují více kyseliny jablečné (SOTOLÁŘ, 2004) Nízké vedení Tvary nízkého vedení révy vinné se v ČR používaly v 1. polovině 20. století. V této době se u nás už ve velkovýrobním pěstování nepoužívají. Avšak velmi se používají ve vinařských oblastech s teplými klimatickými podmínkami subtropického a tropického pásma. V našem klimatickém pásmu má ovšem nízké vedení dvě zásadní nevýhody. Je velmi citlivé na poškození zimními mrazy, jelikož teploty těsně nad povrchem půdy jsou vždy nejnižší, proto se doporučuje révu na zimu přikrývat. Druhou 13

13 nevýhodou je vyšší senzitivita vůči houbovým chorobám révy vinné, zvláště pak na plíseň révy (PAVLOUŠEK, 2011). Réva vinná na nízkém vedení využívá lépe vyzařování tepla nahromaděného v slunečních dnech v půdě, zvláště v půdě kamenité, a zároveň využije i lépe slunečních paprsků odražených od povrchu půdy, zvláště od světlejších půd. Také zde dochází k lepšímu vyzrávání hroznů díky větším změnám teplot mezi dnem a nocí a díky méně pohyblivé vzduchové vrstvě (KRAUS a kol., 2000). Na 1 ha se vysází až keřů. Lépe vyzrává dřevo a hrozny dosahují i vyšších cukernatostí. Nevýhodou je vyšší potřeba ručních prací a omezená možnost použití mechanizace. Keře jsou velmi zahuštěny letorosty a zálistky (SOCHOR, 2013) Vedení na hlavu s řezem na čípky Obr. 2 Vedení na hlavu s řezem na čípky (KRAUS a kol., 2000) Vedení zapěstujeme pomocí opakovaného řezu na čípky se 2-3 očky, tzv. hlava. V rozmezí 3-4 let vznikne námi požadovaný tvar, na kterém v příštích letech necháváme 4-6 dvojokých čípků. Aby nedošlo k zahuštění keře, tak čípky rozmístíme rovnoměrně (PAVLOUŠEK, 2011). Toto vedení se používá zřídka, hodí se pouze pro odrůdy s plodnými dolními očky, jako například Veltlínské zelené, Sylvanské zelené, Modrý portugal a další (BRAUN a VANEK, 2003). Na letorostech se vylamují zálistky, aby keře nebyly zahuštěny (KRAUS, 1993). Výška kmínku dosahuje cm (SOTOLÁŘ, 2004) Vedení na hlavu s řezem na tažeň Vyvazují se nejvýše postavené tažně na keři. Na keři necháme i několik čípků a tažně přivazujeme k nedalekému kůlu (BRAUN a VANEK, 2003). Obr. 3 Vedení na hlavu s řezem na tažeň (KRAUS a kol., 2000) 14

14 Gobelet Pavloušek (2011, s. 161) tvrdí, že pěstitelský tvar Gobelet má cm vysoký kmínek. Na jeho vrcholu se tvarují 3 nebo 4 kordonová ramena a na konci každého se mohou nařezat 1-3 dvojoké čípky. Gobelet se používá především ve Francii (Burgundsko, Champagne Obr. 4 Gobelet (SOTOLÁŘ, 2004) nebo údolí Rhôny). Celkové zatížení se pohybuje mezi očky na keř. Tvar je vhodný pro plodné odrůdy jako Gamay nebo Chenin Blanc. Keře nepotřebují opěru. Kvůli ustálení tvaru se před kvetením révy letorosty osečkují pomocí žací lišty (KRAUS, 1993). Řez se musí provádět pečlivě. Rány mohou být pouze na horní straně ramen, zatímco spodní strana musí zůstat hladká, aby nedocházelo k zhoršení přísunu živin (SOTOLÁŘ, 2004). Gobelet má dobrou odolnost vůči povětrnostním podmínkám a réva je méně citlivá na choroby ( rok neuveden). Toto vedení se nejvíce hodí do teplejších a sušších míst s méně úrodnou půdou ( rok neuveden) Guyotův řez Dr. Guyot doporučuje tento způsob řezu jako účelný a jednoduchý. Ve Francii je používán dodnes pod názvem jednoduchý, nebo dvojitý Guyot. Díky horizontální poloze kratšího tažně réva rovnoměrně raší a má stejnoměrný růst letorostů (KRAUS a kol., 2000). Kmen je nízký cirka 25 cm od země s jedním dvouokým zásobním čípkem na vrcholu a jedním sedmiokým tažněm. Tento tažěň vyvážeme vodorovně k drátu, který je 30 cm nad zemí. Vyrůstající letorosty jsou zachyceny mezi pohyblivé dvojdrátí (KRAUS, 2012). Obr. 5 Guyotův řez (KRAUS a kol., 2000) 15

15 3.2.2 Střední vedení Nejrozšířenějším vedením révy vinné v ČR je právě střední vedení, které se využívá jak u malovinařů, tak ve velkovýrobě. Práce ve vinici, lze provádět i pomocí mechanizace. V zóně hroznů je velmi výhodné mikroklima. Výška kmínku bývá většinou ve výšce cm nad povrchem půdy. Výška 60 cm vyhovuje spíše modrým odrůdám a výška 80 cm je vyhovující pro pěstování bílých odrůd. Pokud pěstujeme révu vinnou na středním vedení, je třeba pečlivě udržovat růst ozelenění ve vinicích. Nebezpečí může představovat bujný růst ozeleňovacích rostlin v příkmeném pásu, čímž se občas mohou zhoršovat mikroklimatické podmínky v zóně hroznů. Nejvíce rozšířeným tvarem je rýnsko-hessenské vedení tvarované na tažně. Lze však použít i kordonový tvar (PAVLOUŠEK, 2011). Čím je kmen vyšší, tím později réva raší, kvete a je zpomaleno zrání hroznů. Je zde nižší nebezpečí infekce hroznů hnilobou (SOCHOR, 2013) Rýnsko-hessenské unifikované vedení révy vinné Tento způsob vedení byl běžný v Německu, ale postupně prorazil k nám a stal se univerzálním způsobem středního vedení. V prvních dvou až třech letech zapěstujeme kmínek, při jeho bázi ponecháme záložní čípek. V příštím roce po založení necháme tažeň s očky a jednou dvouočkovou zálohou. Starý tažeň v následujícím roce odstřihneme a z čípku vypěstujeme nový tažeň. Řez opakujeme každý rok. Výhony, které vyrůstají ve spodní části keře, berou živiny výhonům, které rostou v horní části keře, což způsobuje snížení úrody. Proto je musíme odstraňovat (BRAUN a VANEK, 2003). Obr. 6 Rýnsko-hessenské unifikované vedení (KRAUS a kol., 2000) Kmínek je vysoký cm s vertikálně tvarovanou listovou stěnou (PAVLOUŠEK, 2011). Meziřadí se pohybovalo v rozmezí 1,5 až 2 m. Tvar se skládal ze dvou kmenů a dvou kratších, či delších tažňů. Na vrcholu kmene se používal princip Guyotova řezu (SOCHOR, 2013). Je pracnější na provádění zelených prací, ale zároveň 16

16 zajišťuje vyšší kvalitu hroznů. Požaduje také jinou opěrnou konstrukci než například jednoduchá záclona, což zvyšuje náklady na založení vinice (RYBÁRIK, 2012) Velkou výhodou Rýnsko-hessenského vedení je velmi prostý řez, snadnější použití mechanizačních prostředků a chemické ochrany v širších meziřadích. Letorosty jsou hojné a velmi plodné, protože s výjimkou dvou letorostů se žádné jiné letorosty na keři nevyskytují, což je velký rozdíl oproti vedení na hlavu s řezem na tažně. Je klíčové určit správnou polohu tažně při ohýbání tažňů přes drát. Tažeň má nejdříve stoupat prudce nahoru od prvního drátu ke druhému, přes který se ohne a vyváže se mírně šikmo dolů k prvnímu drátu (KRAUS a ŠVÁSTA, 1955). Plochý tažeň Jeden z velmi užívaných způsobů vyvazování tažňů, je plochý tažeň, nebo též vodorovný. Má velmi dobrý vliv na zrání hroznů, jelikož všechny letorosty na tažni jsou téměř stejně dlouhé a proto mají všechny hrozny k dispozici zhruba stejně velkou listovou plochu. Vzniká tedy velmi vyrovnaný poměr list/plod, což určuje vyrovnané zrání a stejnorodou kvalitu hroznů. Správně zapěstovaný keř zvládne optimálně živit 8-12 oček a zajistí jejich rovnoměrný vývoj. Pokud na tažni ponecháme 12 a více oček, tak zde není dobře vytvořen rovnovážný vztah mezi kořenovým systémem a nadzemní části keře, a může dojít k nevyrovnanému růstu letorostů (PAVLOUŠEK, 2011). Výhody vyvažování plochých tažňů jsou následující: letorosty se snadněji zastrkávají do dvojdrátí, jelikož rostou v jedné rovině; hrozny jsou v jedné výši, což znamená snazší a rychlejší sklizeň. Ovšem má i své nedostatky, jako jsou: lámání tažňů odrůd s křehkým révím (Neuburské, Sauvignon); při bujném růstu se konce tažňů překrývají, kvůli čemuž dochází k zahuštění keře a ten má větší tendence k hnití a sprchávání hroznů (HUBÁČEK a KRAUS, 1982). Mírný oblouk Můžeme zde využít vyšší zatížení keře, jelikož při stejném sponu je tažeň delší. Ohýbání tažně je jednodušší a nehrozí zde takové nebezpečí zlomení tažně. Lépe rostou letorosty, které jsou blízko kmene, které jsou určený jako plodné dřevo příštího roku. Zóna hroznů je širší než u plochého tažně, tím pádem jsou ruční práce složitější a také spotřebuje více prostředků na ochranu révy. Z důvodu nerovnoměrného dorůstání letorostů, je složitější i jejich zasouvání do dvojdrátí. Nastává problém i s použitím 17

17 defoliátorů, které musíme důkladně nastavit, aby nedošlo k nadměrnému odlistění (PAVLOUŠEK, 2011). Pro vyvazování byly napnuty vždy dva dráty, jeden ve výšce vrcholu kmene a druhý zhruba cm nad ním. Tažně se nejdříve táhly prudce vzhůru k hornímu drátu, přes který se vytvořil ostře lomený oblouk. Konec tažně se vyvázal ke spodnímu drátu (KRAUS a kol., 2000). Z důvodu lepšího osvědčení plochých tažňů se tento způsob již moc nepoužívá (HUBÁČEK a KRAUS, 1982). Vysoký oblouk Používají se dva dráty, jejichž vzdálenost je cm. Kmen dosahuje vrcholu zhruba mezi oběma dráty (KRAUS a kol., 2000). Tažně prudce stoupají a po jejich ohnutí přes horní drát, zase prudce klesají a upevňují se ke spodnímu drátu (HUBÁČEK a KRAUS, 1982). Ohýbání tažňů do vysokého oblouku má špatný vliv na zrání hroznů především v její střední až koncové časti. Z důvodu požadované kvality hroznů, je výhodnější využívat plochý, nebo mírně ohnutý tažeň. Jelikož ve středové části vysoce ohnutého tažně bývá špatný poměr mezi listovou plochou a hmotností hroznu. A na jeho konci se vytvářejí slabší letorosty. Doporučeno při vysokém oblouku je ponechat na tažni až 16 oček na keř (PAVLOUŠEK, 2011). Výhodou vysokého oblouku je možnost vyššího zatížení keře, vyšší plodnost, lépe se vytvoří letorosty v bazální části tažně, které budou příští rok sloužit jako plodné dřevo. Nevýhodou je nižší kvalita hroznů z důvodu vysokého zatížení keře. Také větší zóna hroznů, což ztěžuje ruční práce a je také potřeba silnější ochrana révy (PAVLOUŠEK, 2005). Obr. 7 Způsoby vyvazování tažně (KRAUS a kol., 2000) 18

18 Tatura Trellis Používá se z důvodu dobrého využití mechanizace. Zimní řez se provádí většinou mechanizovaně. Keř se většinou nařeže na dva tažně se 4-6 očky. Jelikož nedochází k žádnému ohýbání tažňů, je riziko zlomení tažně minimální. Z důvodu kratších internodií v bazální části tažňů, může docházet k zahuštění keře (PAVLOUŠEK, 2011). Obr. 8 Tatura trellis (KRAUS a kol., 2000) Palmety Réva vinná se na tomto způsobu vedení může pěstovat bez kmene, nebo s cm vysokým kmenem. Pokud se ramena rozvětvují, jedná se o vějířovitou palmetu. Počet ramen zaleží na pěstiteli. Odvíjí se od bujnosti a síly keře a podmínkách, ve kterých je keř pěstován. Boční ramena směřují k vedlejším keřům a střední ramena rostou kolmo vzhůru. V našich podmínkách jsou nejčastější tříramenné palmety, ale můžeme se setkat i s dvou nebo čtyřramennými. Ramena jsou dlouhá cm (VEREŠ a kol., 1980). U báze ramene neponecháme žádnou zálohu. Drátěnka má první drát ve výšce 80 cm od země a nad ním jsou dva dvojdráty, které jsou od sebe vzdáleny cm. Boční ramena lze na zimu přikrývat půdou. Doporučuje se pěstování ve sponu x cm (JAŠA, 1969) Vysoké vedení Vzniklo z důvodu většího využití mechanizace. Dříve bylo velmi používané, ale v dnešní době se od něj ustupuje. Využívají se už pouze kordónové tvary. Kmen je vysoký 90 cm a více. Využívá se spon 3,0-3,5 x 1,2-1,3 m (SEDLO, 1994). Původcem a populizátorem tohoto vedení byl Lenz Moser z Rohrendorfu u Kremže. Réva musí být pěstována v širších sponech, z důvodu lepšího oslunění listové plochy. Vysoké vedení se vyznačuje nižším počtem keřů na hektar a také i vyšším výnosem hroznů na keř (PAVLOUŠEK, 2011). Nejvíce se využívá ve velkovýrobě, ale můžeme se sním setkat i u zahrádkářů. Největší výhodou je minimalizace ručních prací. Dovoluje použití mechanizace od 19

19 zpracování, hnojení, ošetření až po dopravu. Ovšem ne všechny odrůdy révy vinné jsou vhodné pro tento typ vedení. Nevyhovující jsou zejména odrůdy s velkým hroznem a pozdní odrůdy. Doporučené odrůdy pro pěstování v našich podmínkách jsou: Rulandské bílé, Rulandské šedé, Rulandské modré,müller Thurgau, Tramín červený, Sauvignon, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené,irsai Oliver,Svatovavřinecké, Zweigeltrebe, Frankovka, Modrý portugal (BRAUN a VANEK, 2003) Vysoké vedení s řezem na tažeň Princip vysokého vedení s řezem na tažně je naprosto totožný s rýnskohessenským vedením révy vinné. Listová stěna může při širších sponech dosahovat 1,3 1,5 m. Jelikož se zóna hroznů v běžné pracovní výšce, je toto vedení vhodné i pro ruční práce. Totéž pravidlo jako u rýnsko-hessenského vedení platí také pro tvarování tažňů. Může se zde používat řez na dlouhý tažeň, nebo řez na 2 krátké tažně. Řez na krátké tažně je vhodný do větrných poloh, kde se vlivem větru vylamují zelené letorosty před zastrčením do drátěnky. Při řezu na krátký tažěň je keř ve větru stabilnější (PAVLOUŠEK, 2011) Moserovo vedení révy vinné Ve své podstatě jde o jednoramenný či dvouramenný kordon s jedním kmenem, je pojmenovaný podle Lenza Mosera z Rakouska. Nejlepší jsou jednoramenné kordony s 1,2-1,3 m vysokým kmenem. Drátěnky musí být minimálně ve výšce 2 m a musí mít dva dvojdráty na zastrkávání letorostů. Do vlčích půd se doporučuje vysévat traviny do příkmených pásů. Požaduje perfektně zpracovanou a vyhnojenou půdu. Velmi mu vyhovuje i zelené hnojení a proto je možnost do každého druhého řádku vysít směsi (BRAUN a VANEK, 2003). Druh vedení, které je určené pro pěstování ve sponu 3,0 x 1,2 m. U tohoto typu vedení je výhodou, že se nemusí vyvazovat plodné dřevo. Nevýhody jsou podobné jako u většiny kordonových tvarů a to velké množství starého dřeva je náchylný na rašení spících oček a výrazné zahušťování keře. Velkou nevýhodou je také mnoho řezných ran na starém dřevě. Je vhodné pro odrůdy Veltlínské zelené, Müller Obr. 9 Moserovo vedení (SOTOLÁŘ, 2004) 20

20 thurgau, Neuburské, Rulandské bílé, Zweigeltrebe a Frankovka (PAVLOUŠEK, 2011). Ve 3. roce necháme kmen a zároveň vodorovný kordon v délce 4-5 internodií. Ve 4. roce a dalších letech nařežeme na více delších čípků a 3-6 dvouokých čípků (SEDLO, 1994) Vertiko Tvar kolmých, jednoramenných nebo dvouramenných kordonů, které řežeme na dva čípky. Kmeny dosahují výšky 0,7 0,8 m a rameno je 0,8 0,9 m dlouhé. Čípky nemohou být delší než dvouoké, aby nedocházelo ke vznikům postranních ramen. Letorosty rostou kolmo vzhůru. Pokud jsou čípky na rameni rozmístěny řídce, tak dochází k dobrému osvětlení hroznů i listové plochy (KRAUS a kol., 2000). Obr. 10 Vertiko (KRAUS a kol., 2000) Na Vertiku se zakládají tři patra plodných čípků ve výškách 0,8, 1,2 a 1,6 m. Keře se mohou více zahustit, proto je vysazujeme ve sponu 3,0 x 0,8 m. Toto vedení je velmi náročné na ruční provádění zelených prací, zejména podlomu kvůli obrůstání starého dřeva (PAVLOUŠEK, 2011). Vhodné odrůdy pro vedení Vertiko jsou Rulandské bílé, Ruladské šedé, Rulandské modré, Ryzlink rýsnký, Ryzlink vlašský, Veltlinské zelené, Sylvanské zelené a André. Naopak naprosto nevyhovující jsou Müller thurgau, Tramín červený a Sauvignon. U tohoto způsobu vedení se využívá i plocha zálistků (SEDLO, 1994) Pergoly Tendone Používá se hlavně na pěstování stolních odrůd révy vinné v jižních státech (Itálie, Rumunsko). Toto vedení se zpravidla vysazuje v rovinatém terénu. Konstrukce dosahuje výšky cm a tvoří drátěnou síť čtvercového tvaru. Sazenice révy vinné se vysazují po dvou. Ale bujně rostoucí odrůdy Obr. 11 Pergola Tendone KRAUS a kol., 2000) 21

21 v dobře výživné půdě s dostatkem vláhy se vysazují pouze po jedné sazenici ve čtvercovém sponu x cm. Na krátkých ramenech řežeme na 2-4 tažně v pravidelné vzdálenosti. Hrozny visí dolů, což zjednodušuje práce na tomto typu vedení. Vhodné je využít i závlahu. V našich klimatických podmínkách je bohužel pergola Tendone nevhodná, jelikož réva vinná na tomto vedení vyžaduje hluboko výživné půdy (VEREŠ a kol., 1980). Trentina Nejvíce používané vedení révy vinné v jižních Tyrolích. Kmen je vysoký cirka 1,4 m a vyrůstá z něj krátké rameno se dvěma tažni a čípky. Rameno a tažně mají mírně šikmý směr (svírají úhel větší než 100 ). Pro mechanizaci se používají speciální traktory, které projíždějí pod pergolou (SEDLO, 1994). Obr. 12 Pergola Trentina (KRAUS a kol., 2000) Opěrná konstrukce ve svazích bývá speciálně upravena, skládá se z několika horizontálních drátů na ramenech, které spojují dva vedlejší sloupy ve směru svahu. Letorosty tvořící listovou plochu jsou volně rozprostřeny na horní straně konstrukce, hrozny visí přes dráty a tvoří strop. Podle svažitosti terénu se volí šířka meziřadí. Keře jsou od sebe vzdáleny maximálně 80 cm (VEREŠ a kol., 1980). Ypsilonové vedení (Ypsilon systém) Jedná se o oboustrannou otevřenou pergolu. Využívá se širokých sponů s minimálně 3 m šířkou řádku pro použití mechanizace. Tvar se skládá ze dvou kmenů s krátkým ramenem, které se řeže podle síly keře na dva tažně, nebo na jeden tažeň a jeden zásobní čípek. Tažně se vyvazují směrem šikmo do stran. Kmeny jsou vysoké cm a oporná konstrukce má tvar písmena Y (VEREŠ a kol., 1980). Obr. 13 Ypsilonové vedení (SOTOLÁŘ, 2004) 22

22 Domečkové Základem je Ypsilonové vedení, s tím rozdílem, že se spojí sousední ramena opěrné konstrukce a vytvoří tzv. domeček. Výhodou tohoto vedení je dobré rozdělení listové plochy. Tento způsob také redukuje bujnost růstu keře, což se využívá zejména u bujně rostoucích odrůd. Podlom se zde provádí minimálně, což snižuje náklady na ruční práci. Ovšem řez révy vinné a sběr jsou zde velmi komplikované. Doposud nebyl prokázán vliv na kvalitu a kvantitu úrody (VEREŠ a kol., 1980). T vedení Má stejnou bázi jako ypsilovné a domečkové vedení. Vzniklo jako úprava Amrelly s posílenou oporou v místě ohybu kmene. Ve výšce cm je horizontální, oporné, cm dlouhé rameno. Rameno na každé straně polovinou přečnívá. Na rameni jsou na každé straně upevněny 2-3 dráty, které spolu tvoří tvar písmena T. Nad ramenem jsou umístěny dvě dvojdrátí na upevnění letorostů vyrůstajících z čípků, které slouží jako náhrada za tažně. Tažně se mohou vyvazovat, nebo ponechat volně, tak aby směřovaly do meziřadí. Po celé konstrukci jsou volně rozvinuty letorosty (VEREŠ a kol., 1980) Sylvoz Tento typ vedení vznikl ve Francii. Jedná se o vodorovný kordon s tažni. Tažně se vyvazují až po jarních mrazech, aby se předešlo poranění révy (SEDLO, 1994). Na rameni se ponechají 3 tažně s jedním zásobním čípkem u každého tažně. Tažně vedou mírně vzhůru na rameno a poté strmě kolmo dolů. Strmým ohnutím tažně dojde k zeslabení růstu letorostů a zpomalení přenosu asimilátů z listové stěny do kořenového systému. Díky čemuž réva použije asimiláty pro lepší vyzrávání hroznů. Je vhodný jen do vododržných půd, nebo do míst s vysokým počtem srážek (KRAUS, 1993). Obr. 14 Domečková pergola (KRAUS a kol., 2000) 23

23 Princip řezu se zakládá na ponechání vztyčených nepřivázaných tažňů, takže vyraší pouze horní očka. Hodí se pro odrůdy s bujným růstem a hustou listovou plochou (BRAUN a VANEK, 2003). Jeho nedostatkem je velké zahuštění keře letorosty, které vyrůstají z jednoho místa. Vhodné je pouze do dobře výživných půd. Nejvhodnější pro tento typ vedení jsou odrůdy Neuburské a Sauvignon (VEREŠ a kol., 1980) Srdcový řez Vznikl z důvodu nedokonalosti Moserova vedení, což je neustálé prodlužování čípků a slábnutí keřů. Je velmi podobný rýnsko-hessenskému vedení, ale používá se vyšší drátěnka a širší meziřadí (SEDLO, 1994). Na keři se vytvoří jednoramenný kordón s krátkým vodorovným ramenem, které se ponechá lysé. Pouze na konci ramene je jeden zásobní čípek s kratším vyvázaným tažněm. V místě ohybu se ponechají dva tažně a dva zásobní čípky. Jelikož je zde tlak mízy největší a proto zde vyrostou dostatečně bujné letorosty. Tažně se vyváží pod mírným obloukem a připevní se k drátu pod nosným drátem (KRAUS, 1993). Obr. 15 Srdcový řez (SOTOLÁŘ, 2004) Kmen je ve výšce 120 cm. Tento systém má i své nedostatky. Keře se mohou přetěžovat, mohou padat z dřeva a mít méně kvalitní hrozny, hlavně u odrůd s velkou plodností. První 3-4 letorosty jsou dostatečně silné, aby vytvořily přijatelně velkou listovou plochu. Kdežto zbývající letorosty jsou kratší s velkou plodností, avšak s nevyhovující listovou plochou (VEREŠ a kol., 1980) Amrella Vhodné vedení do širokých sponů. Principem je palmetové vedení s třemi kmeny ve výšce 120 cm.využívá se řez dle dr. Guyota na tažeň se zásobním čípkem. Tento tvar, který pochází z Kalifornie má šikmo vedené kmeny. Ale z důvodu deformace kmenů, (např. vyhýbání kmenů do meziřadí) se u nás využívají svisle vedené kmeny a jejich vyvázání k opoře. Tento tvar se svislými kmeny se řeže na tažně, ale na jednom kmeni se ponechá cm dlouhé rameno, na kterém používáme řez dle dr. Guyota. Tažně se opět ohýbají a vyvazují ke spodnímu drátu. Vedení zabezpečí 24

24 stálou dobrou plodnost a při méně rodících odrůdách, ale zapěstování kmenů trvá o 1-2 roky déle (VEREŠ a kol., 1980). Je vhodné do oblastí s vyššími zimními mrazy, z toho důvodu je nutná obměna kmínků a proto se u paty ponechává vždy čípek. Řez se provádí na jeden 6-8oký tažeň a zásobní čípek (SOTOLÁŘ, 2004). Obr. 16 Amrella (SOTOLÁŘ, 2004) Etážová vedení Byly vyvinuty v jižních státech, kde jsou dodnes velmi používaným typem vedení. V našich klimatických podmínkách se často nepoužívají, můžeme se s nimi setkat u zahrádkářů a slouží spíše jako dekorace. Je potřeba hodně ruční práce (VEREŠ a kol., 1980). Dvouetážové vedení s řezem Kniffin Pochází z Kalifornie, kde na tomto vedení pěstují přímo rodící hybridy. Drátěnka je ve výšce 200 cm. Principem je vytvoření dvou poschodí (etáží). První poschodí se nachází ve výšce 60 cm a druhé ve výšce 130 cm nad zemí. Příliš se nehodí pro naše odrůdy, jelikož působením polarity se spodní poschodí hůře vyvíjí, ztrácí dřevo a většinou i odumírá (VEREŠ a kol., 1980). Střídavé dvouetážové vedení s Guyotovým řezem Tento systém se vyvinul z dvouetážového vedení s řezem Kniffin a je vyhovující pro oblasti jižní Evropy. Je založeno na stejných zásadách jako vedení Kniffin. Principem tohoto vedení je střídání výšky ramen, které rostou ze dvou sazenic, která jsou vysazeny cm od sebe. Můžeme ponechat 1 nebo 2 kmeny, podle vysazené odrůdy. Pokud pěstujeme odrůdu s malým hroznem, je výhodné mít ve spodním poschodí dva kmeny a v horním pouze jeden kmen s dvěma zásobními čípky a střídavým tažněm. První poschodí je ve výšce 50 Obr. 17 Střídavé etážové poschodí (SOTOLÁŘ, 2004) cm a druhé ve výšce 150 cm. Ramena se nesmí překrývat (VEREŠ a kol., 1980). 25

25 Thomery Vysazuje se u stěn, plotů a v zahrádkách. Skládá se z 2 až 3etážových kordónů s rozdílnou výškou kmínků. Na vytvořených ramenech se využívá řez na čípky tzv. kordón Royat. Réva vinná se vysazuje cm od sebe a z každé sazenice se zapěstuje jeden kmínek. Každé poschodí musí mít minimálně výšku 50 cm, ale je výhodnější pokud má alespoň 70 cm a výška prvního kmínku je cm. Aby byly všechny poschodí zaplněny letorosty a listovou plochou, je důležité, aby bylo každé rameno 1,5x delší než je spon. Je třeba klást důraz na provedení ručních prací, zejména osečkování, podlom a vylamování zálistků. Je vhodné pro pěstování pozdních stolních odrůd s větším hroznem (VEREŠ a kol., 1980) Vodorovné kordony Jednoduchá záclona Tvar velmi připomíná Moserovo vedení, ale její kmen je vysoký 1,6 m a využívá se formování v podobě jednoramenného kordónu (KRAUS a kol., 1999). Drátěnka má 1 nosný drát. Na rameni nařežeme tři 2-3oké čípky a dva 6-8oké polotažně. Letorosty ponecháváme volně, aby se po odkvětu Obr. 18 Jednoduchá záclona (KRAUS a kol., 2000) lépe rozložily a rovnoměrně visely. Keře bývají často velmi zahuštěné, a proto musíme věnovat zvýšeno pozornost ochraně révy. Využívá se pro pěstování stolních odrůd (KRAUS, 1993). Obrost začíná čípkem, poté je polotažeň, opět čípek, dále druhý polotažeň a rameno musí být ukončeno čípkem, který zachová stálou délku ramene. Po odkvetení révy je důležité provést tzv. česání letorostů, které od sebe oddělí zamotané letorosty a srovná je. Vhodné jsou rané a bujné odrůdy (KRAUS a kol., 2000). Tvar je nenáročný na ruční práce. Hrozny obsahují více fenolických látek a také kyselin (KRAUS, 2012). Na tomto vedení se réva vinná pěstuje především na Moravě a Slovensku. Kmen musí zůstat čistý, letorosty se musí odstraňovat ještě v zeleném stavu. Kvůli výšce kmene je zde vyšší riziko zimních a jarních mrazů. Při silném větru může docházet 26

26 k vylamování letorostů. Toto vedení vyhovuje spíše bílým odrůdám, jelikož výška kmene nevytváří vhodné mikroklima pro pěstování modrých odrůd (PAVLOUŠEK, 2011). Využívá se zejména ve velkovýrobě a pouze v nejteplejších oblastech. Listová plocha nesmí nikdy dosáhnout země. Je žádoucí, aby všechna vyrašená očka byla na jedné straně ramene (vrchní nebo spodní) a zbytek zůstal holý. To zajistí plynulý příjem živin. Maximum plodných oček na keři je Často se stává, že pěstitel ponechá více oček, což se její jako nevhodné (PAVLOUŠEK, 2005) Jednoramenný kordon Tvar zapěstujeme ohnutím vzrostlé révy podél horizontálního drátu nataženého v požadované výšce. Musíme dbát, aby ohnutí nebylo příliš silné, jelikož se zaškrtí cévní svazky a rameno slabě roste. Rameno nesmí být moc dlouhé, aby letorosty rostly dostatečně silně a pravidelně. (KRAUS a kol., 2000). Musíme dbát na včasné provedení čistění kmene, aby na kmeni nevznikl obrost (BRAUN a VANEK, 2003) Dvouramenný kordon U řezu na dvouramenný kordon obvykle dochází k nerovnovážnému stavu mezi oběma rameny. Tím pádem je jedno rameno většinou zakrnělé (KRAUS a kol., 2000). Dvouramenný kordon lze pěstovat i s dvěma kmeny, kde každý kmen má pouze jedno Obr. 19 Jednoramenný a dvouramenný kordon (2004) rameno. Výhodou tohoto vedení je, že jej lze pěstovat v několika výškách tzv. etážích. Keře vysadíme hustěji a kordony zapěstujeme v různých výškách (BRAUN a VANEK, 2003) Kordon Royat Kmínek je vysoký asi 50 cm s jedním 80 cm ramenem nebo se dvěma rameny dlouhými cm. Provedení řezu spočívá v ponechání cípků nejlépe na horní straně ramen, směrem nahoru. Tento typ je využíván především ve Francii s různým zatížením na keř (PAVLOUŠEK, 2011). 27

27 Podstatné je, aby čípky byly rozestavěny řídce, jinak dochází k velkému zahuštění keřů letorosty. Vedení je vhodné pro mechanizovaný řez, po seřezání se provede jen zkrácení pozůstalých čípků nůžkami (KRAUS a kol., 2000). Má dobrý vliv na růst letorostů, čímž se zvětšuje listová plocha vystavená slunečním paprskům, díky čemuž hrozny lépe vyzrávají ( rok neuveden) Šikmý kordon Vhodné do oblastí, kde je potřeba chránit révu před mrazy. Ramena zapěstujeme pod úhlem a přivážeme k opoře. Ve roku ponecháme výhon se 6-8 očky a druhý výhon nařežeme na jednooký zásobní čípek. V dalších letech všechny výhony řežeme na dvouoké čípky. Přes zimu kordon uvolníme z drátěnky, rameno skloníme a přikryjeme půdou (BRAUN a VANEK, 2003) Podnožové vedení révy vinné Používá se systém vedení na hlavu a na keřích se ponechá pouze 6-10 letorostů, což zajistí růst kvalitních a rovných letorostů. Vinice se prakticky neošetřují proti houbovým chorobám. Zásadní je zde ovšem ošetřování proti listové formě révokazu (PAVLOUŠEK, 2011) Stolové vedení Je pěstováno ve sponu 3,0 x 1,0-1,2 m s výškou keře 0,9-1,1 m. Výhodou tohoto podnožového vedení je jednoduchá aplikace ochranných látek a lepší mikroklima pro vyzrávání jednoletého dřeva (PAVLOUŠEK, 2011). Obr. 20 Stolové vedení (SOTOLÁŘ, 2004) 28

28 Bratislavské vedení Réva se pěstuje ve sponu 2,5 x 1,0-1,2 m. Sloupy dosahují výšky 2-2,5 m a jsou od sebe vzdáleny 6-8 m. Na vrcholu sloupu je upevněn nosný drát, z kterého je ke každému keři veden vodící drát pod úhlem ukončen napínacím kolíkem. Výhodou je dobrá stabilita a docela nízká konstrukce umožňující realizovat veškerou práci ze země. Letorosty si navzájem stíní, což je nevýhodou tohoto vedení (SEDLO, 1994) Chmelnicové vedení Jedná se o vysoké vedení. Sloupy jsou ve výšce 4-5 m, nahoře jsou spojeny nosným drátem, z kterého jsou ke každému keři kolmo spuštěny vodící dráty zakončeny napínacím kolíkem. Nosné dráty jsou zpevněny dráty, tudíž utvářejí síť. Dřevo na tomto vedení velmi dobře vyzrává. Nevýhodou je špatný přístup k letorostům, jelikož jsou příliš vysoko. Další nevýhodou je, že se letorosty prověšují a zakřivují kvůli své hmotnosti (SEDLO, 1994) Nové tvary pro vedení révy vinné Obr. 21 Bratislavské vedení (SOTOLÁŘ. 2004) Ženevský dvojitý závěs (GDC) Vytvořil jej v roce 1966 profesor Nelson Shaulis v USA. První odrůda, která se na tomto vedení testovala a také se do současnosti pěstuje, je Concord. Tvar má dvě oddělené listové stěny, které jsou zavěšeny směrem dolů. Díky velké listové ploše dosahují hrozny i při vysokém výnosu poměrně dobrou kvalitu hroznů. Kvůli mohutnosti tohoto vedení není vhodné pro vinice se slabým růstem letorostů. Letorosty musíme dobře rozmístit, aby keře nebyly přehuštěné. Využívá se řez na krátké tažně a čípky. Vedení vyhovuje i Obr. 22 Ženevský dvojitý závěs (KRAUS a kol., 2000) mechanizovaná sklizeň. V našich podmínkách je potřeba důkladně kontrolovat, jestli nedochází k přeplození keřů, které by vedlo k nízké kvalitě hroznů (PAVLOUŠEK, 2011). 29

29 Zatížení keře při tomto vedení je 8-10 oček na m 2, což představuje oček rozdělených na oba dva kordony. Opornou konstrukci tvoří tři dráty. První je nosný, který je upevněn ve výšce kmene. Další dva dráty jsou po bocích opěrné konstrukce vzdáleny 0,7-0,8 m od sebe a slouží k upevnění ramen (BRAUN a VANEK, 2003) Lyra Jedná se o kordonový pěstitelský tvar, který vytvořil profesor Alain Carbonneau ve Francii. Principem tohoto vedení jsou rozdělené listové stěny, které ovšem nejsou tvarované vertikálně, ale jsou mírně nakloněny, což zvyšuje jejich asimilační plochu. Spon je obvykle 3,0-3,6 x 2,4 m a výška kmene je v rozmezí 0,6-0,9 m. Listová stěna měří zhruba 1,6 m. Doporučuje se řez na čípky, nebo krátké tažně. Je třeba využívat bujně rostoucí podnože, kvůli rozměrům Lyry. Tvar je vyhovující pro modré odrůdy s vysokým obsahem antokyanových barviv, jako jsou například Cabernet Sauvignon, Merlot nebo Rulandské modré (PAVLOUŠEK, 2011). Hlavním důvodem pro vytvoření tohoto vedení bylo v první řadě zlepšení oslunění listové plochy a zároveň volnější zóna hroznů (PAVLOUŠEK, 2008). Pavloušek (2012, s. 112) tvrdí, že je dalším Obr. 23 Lyra (SOTOLÁŘ, 2004) tvarem doporučovaným pro pěstování stolních hroznů. Opěrou je drátěnka ve formě otevřeného V. Ve výšce 0,8 m jsou ramena V rozevřena na vzdálenost 0,65 m a spojena pevným příčným spojem, který drží úhel rozevření. Uprostřed příčníku je napnut drát, který drží vrcholky příkmenných tyček, které vyčnívají 0,9 m na povrch půdy. Kmeny keřů se pod drátem rozdvojí ve dvě ramena, která směřují k drátům napnutým rovnoběžně se středovým drátem ve výšce 0,8 m v místech, kde je příčník připevněn k šikmým ramenům drátěnky. Podle těchto drátů se vyvazuje vodorovně z každého ramene po jedno tažni. Tažně se kladou na levé straně o směru drátěnky a na pravé straně v opačném směru. V podmínkách velmi dobré výživy a při dostatečné bujnosti růstu se ponechávají na každém rameni dva polotažně, tedy celkem 4 na keř Scott-Henry Tento tvar oproti Lyře vertikálně rozdělené listové stěny. Vedení bylo nejprve užito v roce 1972 v USA. Je možno použít jako řez na tažně, tak kordonové rameno 30

30 s řezem na čípky. Tvar je veden ve sponu 3,0-3,6 x 1,2-1,6 m. Největší výhodou je velká listová stěna, která zvyšuje výkonnost fotosyntézy. V našich podmínkách může réva dosahovat velkých výnosů a kvůli tomu musíme regulovat násadu hroznů během vegetace (PAVLOUŠEK, 2011). Obr. 24 Scott-Henry (PAVLOUŠEK, 2011) Často se zde projevuje dominance horních letorostů nad těmi spodními, jelikož vrchní letorosty rostou bujněji (Tento typ vedení zdvojnásobuje plodonosnou oblast. Zaručuje vyšší výnos a zároveň i vyšší kvalitu hroznů (REYNOLDS a VANDEN HEUVEL, 2009) Trevírské vedení Toto vedení vytvořil v 80. letech minulého stolení dr. Paul Slamka v Trieru. Je vhodný především pro pěstování révy vinné na prudkých svazích. Opěrnou konstrukci tvoří dřevěný kůl, který má ve výšce 160 cm umístěno plastové kolo, které vypadá jako volant. U toho typu vedení není potřeba budovat drátěnku. Řez se provádí na dva polotažně a zásobní čípky. Stejně jako u závěsu visí zelené letorosty přes opěrnou konstrukci. Je velmi vhodný pro pěstování Ryzlinku rýnského (PAVLOUŠEK, 2011). Kmen dosahuje výšky kola, kde z něj vyrůstají 2-4 krátká ramena. Na jejichž konci jsou ponechány polotažně a čípky. Ideální spon pro toto vedení je 1,5 x 1,4 m. Na místech kde je možno využít mechanizaci je v našich podmínkách doporučená šířka meziřadí 2,6 m. Při tomto typu vedení se snižují provozní náklady díky nepotřebě vyvazování tažňů a vylamování zálistků. Pro ekologické vinohradnictví, by do budoucna mělo být ideální vedením révy vinné, avšak při Obr. 25 Trevírské vedení (SOTOLÁŘ, 2004) čtvercovém sponu o základně 1,5 m bez využití mechanizace (SEDLO, 1994). 31

31 3.2.7 Minimální řez Základní tvarem tohoto vedení, je dvouramenný vodorovný kordon, na němž volně rostou letorosty. V zimě se keře jen lehce upraví žací lištou. Hrozny se tvoří na povrchu, zatímco vnitřní část je dutá. Hrozny se dají velmi dobře sklízet pomocí vibračních stolů (KRAUS, 2012). Tento systém pěstování révy vinné pochází z Kalifornie. V Evropě se poprvé testoval až v 80. letech minulého století. Jedná se pouze o okrajový systém vedení révy vinné. Výhodou je samozřejmě nízká pracnost (ochrana, kultivace půdy a sklizeň). Při optimálním vzrůstu jsou letorosty dlouhé maximálně 40 cm. Každé 2-3 se musí seřezat réví a starší dřevo. Meziřadí musí být široké minimálně 3 metry, aby nedošlo při růstu letorostů ke srůstu řádků. Na tento systém se Obr. 26 Minimální řez (SOTOLÁŘ, 2004) může přejít od 15. roku, kdy je réva kvalitně zakořeněna a v plné síle. Hrozny se sklízí o dnů později oproti normálnímu vedení (SEDLO a PUČEK, 2006). Od vzniku samostatného minimálního řezu, se předpokládalo vysoké napadení révy vinné houbovými chorobami. Avšak v středoevropských vinicích se neprokázala vyšší citlivost ani na plíseň révy, ani na padlí révy. Díky volnější struktuře hroznů je i odolnost vůči hnilobě vyšší (PAVLOUŠEK, 2011). Zhruba před 20 lety se tento systém vedení rozšířil i na moštové odrůdy révy vinné pro výrobu vysoce jakostních vín. Využívá se plně mechanizačních prostředků a minimalizuje se potřeba ruční práce ve vinici (PAVLOUŠEK, 2009). Je důležité důkladně zpevnit konstrukci drátěnky, aby unesla váhu révového keře. Je potřeba širší meziřadí, hůře se provádí sklizeň, ochrana a jsou i složitější zelené práce. V České republice se využívá minimálně, zvláště u vinic před vyklučením. Vhodné zejména pro rezistentní odrůdy (SOTOLÁŘ, 2013) 32

32 4 Závěrem V dnešní době už se pěstování révy posunulo kupředu, už se nedbá na nejvyšší možný výnos na úkor kvality. Tyto dvě věci by měli jí spolu ruku v ruce a vinohradník by měl najít optimální stav. Proto se dnes klade důraz na kvalitní řez révy vinné, ale také na zatížení keře, které by mělo vytvářet rovnováhu mezi kvantitou a kvalitou. Také se začíná více využívat mechanizačních prostředků a snaží se omezit lidská práce. Jelikož je velmi nákladná. Proto se při řezu využívá mechanizovaného předřezu a volí se vedení révy, které umožňují použití mechanizace. Také se začíná využívat systém minimálního řezu, který je nejméně náročný na práci. Užívají se také stále častěji vedení, které mají rozdělenou listovou plochu (GDC, Lyra, Scott-Henry) a snaží se využívat co nejvíce potenciál asimilační plochy. Nedbá se pouze na nejvyšší cukernatost, ale komplexní kvalitu, což znamená dobrý poměr mezi cukernatostí a kyselinami, také ph a asimilovatelného dusíku. Mnoho vinohradníků také zahušťuje prostor ve vinici, tím že volí užší spony. Některé firmy uplatňují i na takové spony mechanizační prostředky. Snaží se vytěžit z plochy co nejvíce. Vysazují se také rezistentní odrůdy, snižuje tím pádem množství ochrany a také pojezdů (menší utužení půdy). U těchto odrůd se dá velmi dobře využít systém minimálního řezu. Jelikož jsou odolné vůči chorobám. Vedení révy dělíme na nízké, střední a vysoké. Nejpoužívanější vedení bylo Rýnsko Hessenské s širokým meziřadím a pro lepší využití mechanizace i záclonové tvary a Vertiko. U nás se nejvíce využívá střední vedení s vodorovnými tažni. Pergolové tvary se osvědčili při pěstování stolních odrůd, jelikož hrozny visí, jsou osluněny. Slunce je osuší a není takové riziko houbových chorob. Každý vinohradník si musí zvolit vedení, potažmo řez, který mu dopomůže k výsledné surovině, jakou požaduje. Pokud se zabývá šumivými víny tak zvolí vysoké vedení, jelikož nepožaduje tak vysoké cukry, ale kyseliny. Stejně tak bude jiné vedení u vinaře, který vyrábí jakostní vína a u toho, který vyrábí vína s přívlastkem. 33

PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ MODERNÍ VINOHRADNICTVÍ. Pavel Pavloušek

PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ MODERNÍ VINOHRADNICTVÍ. Pavel Pavloušek PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ MODERNÍ VINOHRADNICTVÍ Pavel Pavloušek Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ MODERNÍ VINOHRADNICTVÍ Grada Publishing Upozornění pro čtenáře a

Více

7. Zastoupení odrůd pěstovaných ve vinohradě Modrý Portugal (červená odrůda) Původ této odrůdy není jednoznačný, od konce 18. století se pěstuje v

7. Zastoupení odrůd pěstovaných ve vinohradě Modrý Portugal (červená odrůda) Původ této odrůdy není jednoznačný, od konce 18. století se pěstuje v Zuzana Bártová, 4.A, Základní škola Velké Pavlovice * Listopad 2013 Název projektu: HISTORIÍ VELKOPAVLOVICKÝCH VINOHRADŮ 1. Název trati (spisovný, hovorový) - NOVÉ HORY Spisovný název viniční trati: Nové

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA Bakalářská práce BRNO 2008 Petr Krejčí Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav šlechtění a množení

Více

PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ MODERNÍ VINOHRADNICTVÍ. Pavel Pavloušek

PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ MODERNÍ VINOHRADNICTVÍ. Pavel Pavloušek PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ MODERNÍ VINOHRADNICTVÍ Pavel Pavloušek PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ MODERNÍ VINOHRADNICTVÍ Grada Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

... a nemáte se koho zeptat

... a nemáte se koho zeptat Pavel Pavloušek, Pavla Burešová Pa U rčitě jste často na rozpacích rozpacích, zda právě ochutnáváte dobré, dobré nebo špatné víno. víno í Podle P dl etikety to obvykle nepoznáte. Možná ani nevíte, jak

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

AKCE: Přednáška Charakteristika vinařství ČR a znojemské podoblasti Ing. Jaromír Čepička CSc. Datum: 30. 3. 2015

AKCE: Přednáška Charakteristika vinařství ČR a znojemské podoblasti Ing. Jaromír Čepička CSc. Datum: 30. 3. 2015 AKCE: Přednáška Charakteristika vinařství ČR a znojemské podoblasti Ing. Jaromír Čepička CSc. Datum: 30. 3. 2015 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace

Více

Pěstování sadebního materiálu buku a dubu řízkováním přednáška 13.11.2013

Pěstování sadebního materiálu buku a dubu řízkováním přednáška 13.11.2013 Pěstování sadebního materiálu buku a dubu řízkováním přednáška 13.11.2013 doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. Tato akce se koná v rámci projektu: Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

POŽADAVKY OVOCNÝCH DRUHŮ NA KLIMATICKÉ FAKTORY

POŽADAVKY OVOCNÝCH DRUHŮ NA KLIMATICKÉ FAKTORY POŽADAVKY OVOCNÝCH DRUHŮ NA KLIMATICKÉ FAKTORY JABLONĚ Svými nároky na klimatické podmínky jabloně patří mezi velmi plastické ovocné druhy. Tato plasticita je dána širokým sortimentem pěstovaných odrůd

Více

srdečné víno z Čejkovic

srdečné víno z Čejkovic srdečné víno z Čejkovic průvodce odrůdami ročníku 2011 srdečné víno z Čejkovic Vinařství Esterka založil Vít Esterka v roce 2006 v Čejkovicích na jižní Moravě. Čejkovice nabízí vinařům nejteplejší klima

Více

Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Slovo vermikompostování vychází z latinského

Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Slovo vermikompostování vychází z latinského Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Slovo vermikompostování vychází z latinského vermes červ, žížala. Malý domácí žížalový kompostér je

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

Diskové žací stroje GMD řady 100 a 100 GII

Diskové žací stroje GMD řady 100 a 100 GII GMD CMD Diskové žací stroje GMD řady 100 a 100 GII To nejlepší pro sklizeň píce! Diskové žací stroje GMD řady 100 a 100 GII Vysoká pracovní rychlost. Žací ústrojí, které se neucpává a není zapotřebí brousit

Více

Fytoplazmy na révě vinné

Fytoplazmy na révě vinné Fytoplazmy na révě vinné K nejvýznamnějším a nejrozšířenějším evropským fytoplazmám na révě vinné patří fytoplazma stolburu bramboru (Potato stolbur phytoplasma, syn. Grapevine bois noir phytoplasma) a

Více

MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi

MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi NATURVIN BÍLÝ - BIO VÍNO suché Jedná se směs dvou odrůd 80 % Hibernal 20 % Festival nyj. Víno je svěží s ovocným charakterem - limetka, bílá broskev, kyselina je výrazná,

Více

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče) Seminář: Dřeviny mimo les III, EKOMONITOR, Hradec Králové, 2015 VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Ekonomické zhodnocení výroby a distribuce vína

Ekonomické zhodnocení výroby a distribuce vína Ekonomické zhodnocení výroby a distribuce vína Bakalářská práce Autor práce: Kateřina Novotná Vedoucí práce: prof. Ing. Iva Živělová, CSc. Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vytvořila samostatně

Více

A.K T I, Technický popis aktisafe J250 aktisafe J500, aktisafe K400, aktisafe K700 Použití aktisafe J250 A.K T I

A.K T I, Technický popis aktisafe J250 aktisafe J500, aktisafe K400, aktisafe K700 Použití aktisafe J250 A.K T I str. 1/22 Použití Technický popis aktisafe J250 aktisafe J500, aktisafe K400, aktisafe K700 aktisafe J250 svahy bez proudící vody, do sklonu 1 : 2, délka svahu do 10 m vhodné současně s mulčování na svahy,

Více

Základy vinohradnictví. Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. pavel.pavlousek@mendelu.cz

Základy vinohradnictví. Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. pavel.pavlousek@mendelu.cz Základy vinohradnictví Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. pavel.pavlousek@mendelu.cz Je cukernatost hroznů skutečným kvalitativním znakem hroznů pro výrobu kvalitních vín? Je cukernatost parametrem kvality?

Více

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN.

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN. SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: V 18. STOLETÍ SE KVŮLI VELKÉ SPOTŘEBĚ DŘEVA ZAČALY ZAKLÁDAT UMĚLÉ LESY A TO ZE SMRKU, PROTOŽE TEN RYCHLE ROSTE A TO SE VYPLATÍ TĚM, KDO HO CHTĚJÍ RYCHLE

Více

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Slivoně dosahují výšky do pěti metrů; foto: okrasná a ovocná školka Fytos

Slivoně dosahují výšky do pěti metrů; foto: okrasná a ovocná školka Fytos Švestka: jakou odrůdu si vybrat Tereza Macháčková Švestka a slivoň dva pojmy, které se často zaměňují. Vysvětlím vám, jaký je mezi nimi rozdíl, a poradím, jak pěstovat švestky na zahradě. Než nějakou odrůdu

Více

Weigela florida 'Red Prince' Vajgélie květnatá

Weigela florida 'Red Prince' Vajgélie květnatá Weigela florida 'Red Prince' Vajgélie květnatá stanoviště: přímé slunce výška: 1,5-2 m použití: soliterní, skupinová výsadba tvar: rozložitý olistění: opadavé barva listu: světle zelená barva květu: červená

Více

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích OBJEDNATEL: AKCE: ČÁST DOKUMENTACE: Město Třinec Plán údržby zeleně pohřebišť na období 2016 2017 Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích ZHOTOVITEL: SAFE TREES,

Více

Cobb500. Brojler. Doporučení pro výkrm kuřat

Cobb500. Brojler. Doporučení pro výkrm kuřat Cobb500 Brojler Brojler Cobb 500 Brojler Cobb 500 nabízí díky neustále zlepšujícímu se genetickému potenciálu předpoklady pro dosahování maximálních hmotnostních přírůstků při současně zlepšené konverzi

Více

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 Základní identifikační údaje o projektu Název akce: PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

PRIM. Villard blanc x Královna vinic

PRIM. Villard blanc x Královna vinic PRIM Villard blanc x Královna vinic Letorosty středního až bujného růstu, hrozny středně velké až velké. Bobule oválné, s pevnou a tuhou slupkou, která dosti dobře odolává hnilobě. Barva slupky je jantarově

Více

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 30 Okrasné jehličnaté

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce Jiří Sedlo, Martin Půček, Lenka Křivánková

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce Jiří Sedlo, Martin Půček, Lenka Křivánková 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce Jiří Sedlo, Martin Půček, Lenka Křivánková Svaz vinařů České republiky provedl koncem roku již v pořadí 23. výběrové šetření

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně CHARAKTERISTIKA OPĚRNÝCH KONSTRUKCÍ VINIC A SADŮ A MECHANIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO JEJICH VÝSTAVBU

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně CHARAKTERISTIKA OPĚRNÝCH KONSTRUKCÍ VINIC A SADŮ A MECHANIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO JEJICH VÝSTAVBU Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici CHARAKTERISTIKA OPĚRNÝCH KONSTRUKCÍ VINIC A SADŮ A MECHANIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO JEJICH VÝSTAVBU Bakalářská práce Vedoucí

Více

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu Kompost patří k nejstarším a nejpřirozenějším prostředkům pro zlepšování vlastností půdy. Pro jeho výrobu jsou zásadní organické zbytky z domácností, ze zahrady atp. Kompost výrazně přispívá k udržení

Více

Vinný CZ lístek k ste ný lí Vin

Vinný CZ lístek k ste ný lí Vin Vinný lístek CZ Vinný lístek Bílá vína Vinařství Baloun Velké Pavlovice 0,75 l Sauvignon, pozdní sběr 2013, /vůně je velmi ušlechtilá, dominuje v ní směs zralých broskví a angreštu/ 330 Kč 0,75 l Veltlínské

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění Vinařství Balážovi Tramín j akostní 70.00 Kč 84.70 Kč Veltlínské zelené, pozdní sběr 2012 suché 116.00 Kč 140.36 Kč Irsai oliver kabinetní 99.00 Kč 119.79 Kč Hibernal pozdní sběr 112.00 Kč 135.52 Kč Sauvignon,

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

VO - Karbula s.r.o. Okouzlení malými skvosty

VO - Karbula s.r.o. Okouzlení malými skvosty VO - Karbula s.r.o. Reevvool luuččnní í 327,, Moorraavvsskkýý PPí ísseekk - kkool loonni iee Tel l..:: 518 387 343,, fax:: 518 387 345 ee-maai il:: vvoo..kkaarrbuul laa@sseezznnaam..cczz Ceník výběrových

Více

12. SUŠENÍ. Obr. 12.1 Kapilární elevace

12. SUŠENÍ. Obr. 12.1 Kapilární elevace 12. SUŠENÍ Při sušení odstraňujeme z tuhého u zadrženou kapalinu, většinou vodu. Odstranění kapaliny z tuhé fáze může být realizováno mechanicky (filtrací, lisováním, odstředěním), fyzikálně-chemicky (adsorpcí

Více

BALENÍ PO 2, 5 A 10 SEMÍNKÁCH.

BALENÍ PO 2, 5 A 10 SEMÍNKÁCH. Abychom vytvořili Auto Blue Amnesia, začali jsme u křížence Amnesie a Blueberry. Tento hybrid si i v samonakvétací verzi zachovává vlastnosti po své sativní matce, čehož jsme dosáhli díky pečlivé selekci

Více

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 AMET, Velké Bílovice 1 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 2 Úvod: V našich podmínkách

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY www.1bow.cz tel. 585 378 012 OPTIMUM Návod k obsluze Verze 1.0 Univerzální zařízení - stříhání - zahýbání - ohýbání 2004 Návod pečlivě uschovejte pro další použití! CZ Stav 27. května 2004 Verze 1.0 SAR

Více

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 - krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS (DOKUMENTACE

Více

2. lekce. www.vinařskýinstitut.cz ODRŮDY RÉVY VINNÉ PĚSTOVANÉ V MORAVSKÝCH A ČESKÝCH VINICÍCH. 1. Odrůdy révy vinné. 2. Rozdělení odrůd révy vinné

2. lekce. www.vinařskýinstitut.cz ODRŮDY RÉVY VINNÉ PĚSTOVANÉ V MORAVSKÝCH A ČESKÝCH VINICÍCH. 1. Odrůdy révy vinné. 2. Rozdělení odrůd révy vinné 2. lekce ODRŮDY RÉVY VINNÉ PĚSTOVANÉ V MORAVSKÝCH A ČESKÝCH VINICÍCH 1. Odrůdy révy vinné Réva vinná je rostlina liánovitá, teplomilná a světlomilná. Tomu odpovídá celá stavba jejího rostlinného těla.

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY SETÍ A SÁZENÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY SETÍ A SÁZENÍ Duben je měsíc, kde se příroda probouzí a kdy naplno začínáme zahradnické aktivity v zahradě. Je to období jarní přípravy půdy pro pěstování a období setí. Půdu (záhony) bychom měli mít připravené z podzimu

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici NOVÉ POZNATKY V OBLASTI ŘEZU RÉVY VINNÉ A TVAROVÁNÍ KEŘŮ RÉVY VINNÉ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing.

Více

Ceník vín z Moravy a z Čech

Ceník vín z Moravy a z Čech VO - Karbula s.r.o. Revoluční 327, Moravský Písek - kolonie Tel.: 731 507 230, 734 449 290 e-mail: karbula@karbula.cz Ceník vín z Moravy a z Čech Adresa provozovny: Otevírací doba: Moravský Písek - kolonie

Více

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku Praha 1.8. 2011 - Jedna z důležitých činností, kterou SZIF zajišťuje, a která vyplývá z Evropské legislativy, je zpracování

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK Seminární práce z předmětu: Aplikovaná dendrologie Datum: 3. 7. 2013 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY OZELENĚNÍ VÝSYPEK

Více

Další škůdci révy vinné

Další škůdci révy vinné Ploštice (rody Lygus, Adelphocoris, Eurydema) Pletiva listů a mladých letorostů v místech vpichu nekrotizují. Listy se kadeří a deformují. Poškození není druhově specifické, může je způsobit mnoho druhů

Více

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Invaze a její důsledky invazní (zavlečené, nepůvodní, introdukované) rostliny nejsou na daném území původní (domácí) a byly do něho člověkem úmyslně nebo neúmyslně

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

Velkoobchodní ceník moravských vín

Velkoobchodní ceník moravských vín Velkoobchodní ceník V naší nabídce naleznete vína z vinařství: Arte Vini str. 2 Vinařství Arte Vini vyrábí vysoce kvalitní vína v Novém Šaldorfu nedaleko Znojma. V sortimentu naleznete suchá bílá a červená

Více

vznik: během růstu stromu během těžby a dopravy během uskladnění postihují kvalitu, zejména fyzikální a mechanické vlastnosti

vznik: během růstu stromu během těžby a dopravy během uskladnění postihují kvalitu, zejména fyzikální a mechanické vlastnosti VADY SUROVÉHO DŘÍVÍ VADA = změna vnějšího vzhledu dřeva, porušení jeho pravidelné struktury, odchylky od normální stavby dřeva, které nepříznivě ovlivňují jeho účelové využití. postihují kvalitu, zejména

Více

Přednosti nástavkových úlů v chovatelství a význam jejich konstrukčního

Přednosti nástavkových úlů v chovatelství a význam jejich konstrukčního ŠECHTĚNÍ VČEL PRO NÁSTAVKOVÝ ÚLOVÝ SYSTÉM Ing. Květoslav Čermák, CSc. Chov včel v nástavkových úlech se v mnohém liší od včelaření v úlech tradičních. Nabízí se otázka, zda pro vícenástavkové úly jsou

Více

PLÍSEŇ BRAMBORU. Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. Ing. Jitka Dejmalová. VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s. r. o.

PLÍSEŇ BRAMBORU. Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. Ing. Jitka Dejmalová. VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s. r. o. PLÍSEŇ BRAMBORU 2011 Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. Ing. Jitka Dejmalová VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s. r. o. PLÍSEŇ BRAMBORU Ing. Ervín Hausvater,CSc., Ing. Petr Doležal,

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Bobtnání dřeva Fyzikální vlastnosti dřeva Protokol č.3 Vypracoval: Pavel Lauko Datum cvičení: 24.9.2002 Obor: DI Datum vyprac.: 10.12.02 Ročník: 2. Skupina:

Více

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF)

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Elektronické publikace: ISBN 978-80-88174-00-4 (ve formátu mobi) ISBN 978-80-88174-02-8 (ve formátu

Více

SYSTÉM DVOJITÉHO Y (YY)

SYSTÉM DVOJITÉHO Y (YY) SYSTÉM DVOJITÉHO Y (YY) Dvojité Y, které bylo vyvinuto Maurice Champey, ovocnářem z Gard, je gobelet se 4 kosterními větvemi rozmístěnými 2 na 2. Z pohledu ve směru řádku se stromy jeví jako V, odpovídajícímu

Více

Dvourotorové shrnovače. Shrnující do středu a shrnující do strany Pracovní záběr 3,6-7,6 m

Dvourotorové shrnovače. Shrnující do středu a shrnující do strany Pracovní záběr 3,6-7,6 m Dvourotorové shrnovače Shrnující do středu a shrnující do strany Pracovní záběr 3,6-7,6 m Shrnovače JF-STOLL jsou osazené robustními a spolehlivými převodovkami, a proto vyžadují pouze minimální údržbu.

Více

Vinařská oblast Morava Bílá vína 0,75 l

Vinařská oblast Morava Bílá vína 0,75 l Upozornění všechna vína mohou obsahovat oxid siřičitý (SO 2 ). Vinařská oblast Morava Bílá vína 0,75 l Rulandské šedé 2014 kabinetní víno, Vinařství Mádl, podoblast velkopavlovická 330 Kč Víno je plné

Více

Generativní rozmnožování ovocných dřevin

Generativní rozmnožování ovocných dřevin Generativní rozmnožování ovocných dřevin Generativní množení představuje množení rostlin semenem. V rámci ovocnářství se tímto způsobem množí některé podnože pro jádroviny, červené a modré peckoviny. Generativní

Více

Acanto. novinka 2007

Acanto. novinka 2007 Acanto novinka 2007 moderní strobilurin nové generace s unikátní kombinací preventivního a kurativního způsobu účinku, velmi rychlého příjmu rostlinami a systémovým rozvodem účinné látky v rostlině určený

Více

Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné- nové turistické lákadlo vinařských regionů

Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné- nové turistické lákadlo vinařských regionů Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné- nové turistické lákadlo vinařských regionů Spolufinancováno Evropskou uniíz Evropského fondu pro regionálnírozvoj Gemeinsammehrerreichen. Společně dosáhneme

Více

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o.

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Pěstování ozimé řepky není jednoduchou záležitostí.

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Organizační směrnice č. 9/2011/SŘ. k výuce Základního kurzu pro obsluhu motorové řetězové pily a křovinořezu

Organizační směrnice č. 9/2011/SŘ. k výuce Základního kurzu pro obsluhu motorové řetězové pily a křovinořezu Organizační směrnice č. 9/2011/SŘ k výuce Základního kurzu pro obsluhu motorové řetězové pily a křovinořezu Čj.: SŠNM/825/2011 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují

Více

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování

Více

8. Klasifikace druhu veřejné zakázky: 9. Předpokládaná hodnota zakázky: 10. Specifikace předmětu veřejné zakázky

8. Klasifikace druhu veřejné zakázky: 9. Předpokládaná hodnota zakázky: 10. Specifikace předmětu veřejné zakázky Zadávací dokumentace V rámci výběrového řízení pod názvem Vytvoření obecního parku v Dubu nad Moravou 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Sídlo: IČ: Právní forma: Statutární zástupce zadavatele:

Více

Vinařská oblast Morava Bílá vína 0,75 l

Vinařská oblast Morava Bílá vína 0,75 l Upozornění všechna vína mohou obsahovat oxid siřičitý (SO 2 ). Vinařská oblast Morava Bílá vína 0,75 l Rulandské šedé 2014 kabinetní víno, suché Vinařství Mádl, podoblast mikulovská 330 Kč Víno je plné

Více

Odvodnění povrchu Spád terasy musí být vždy alespoň 1% (1cm/m) od budovy po délce kladených profilů.

Odvodnění povrchu Spád terasy musí být vždy alespoň 1% (1cm/m) od budovy po délce kladených profilů. Použitelnost / otázky? Informace v tomto montážním návodu jsou založeny na základních procesech pokládání. Kvůli nekonečné rozmanitosti způsobů kladení podlah a kvůli rozměrům a tvarům teras nemůže být

Více

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Protipožární omítky Knauf P91.cz Knauf Novinka P91.cz Knauf P91.cz Protipožární omítky Knauf Obsah Strana P91.cz Knauf Vermiplaster Protipožární sádrová

Více

Dlouhodobé monokultura Problémy zapravení hnojiv během růstu Ca, P, K

Dlouhodobé monokultura Problémy zapravení hnojiv během růstu Ca, P, K Dlouhodobé monokultura Problémy zapravení hnojiv během růstu Ca, P, K 1 2 3 Ohled na Stáří rostliny Vegetační fáze Typ podnože Druh, odrůda Agrotechnika Agrotechnika - zatravnění nebo úhor? 1 2 3 Černý

Více

CENY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA SOUČASNÉM TRHU SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU

CENY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA SOUČASNÉM TRHU SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta CENY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA SOUČASNÉM TRHU SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU (teze k diplomové práci) Vedoucí diplomové práce: Ing. Dobroslava Pletichová

Více

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS)

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS) 1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před

Více

Význam meteorologických měření v systému integrovaného pěstování ovoce

Význam meteorologických měření v systému integrovaného pěstování ovoce Význam meteorologických měření v systému integrovaného pěstování ovoce Tomáš Litschmann Dne 29. března 2005 nabylo účinnosti nařízení vlády č.119/2005 Sb., které ve svém 14a ukládá pěstitelům žádajícím

Více

DOPLNĚNÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ NA JEVIŠOVICKU

DOPLNĚNÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ NA JEVIŠOVICKU DOPLNĚNÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ NA JEVIŠOVICKU únor 2015 DESACON Zlín, s.r.o. 1 OBSAH 2 Identifikační údaje... 3 2.1 Název projektu... 3 2.2 Objednatel... 3 2.3 Zpracovatel... 3 2.4 Použité podklady...

Více

POUŽITÉ ZKRATKY ÚVOD A SOUHRN 1

POUŽITÉ ZKRATKY ÚVOD A SOUHRN 1 2 ÚVOD A SOUHRN 1 POUŽITÉ ZKRATKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY IP Sb. SOT SVZ SZP vinařský rok ČR ČSÚ EK EU GŘC SRS Mze ČR SV ČR SZPI SZIF TIS ÚKZÚZ VF VÚZE Obecné: Integrovaná produkce révy

Více

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ Irena Dundychová Npor. J. Lašky 3095, 580 01 Havlíčkův Brod, soudní znalec v oboru ochrana přírody-dendrologie e-mail: dundychova@green-art.cz, www.green-art.cz, Tel.: +420 603857955 Akce : ZELEŇ DO BRODU

Více

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 596, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vino@szif.cz Ročník VIII., měsíčník, 27. 2. 2004 ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Vývoj cen prům. výrobců: Obsah: stolní

Více

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze Strana 1 HALOVÉ KONSTRUKCE Halové konstrukce slouží nejčastěji jako objekty pro různé typy průmyslových činností nebo jako prostory pro skladování. Jsou také velice často stavěny pro provozování rozmanitých

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Klimatizované skříně pro zrání a servis vína

Klimatizované skříně pro zrání a servis vína Klimatizované skříně pro zrání a servis vína Odborníci dobře vědí, že pro úspěšné zrání vína je nutné vlastnosti vína respektovat. Víno je vysoce komplexní a křehký přírodní produkt, pro jehož správné

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 16. 10. 2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 16. 10. 2012 Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: 1. Autor: Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 16. 10. 2012 VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_14

Více

AUTOMATICKÝ VYSAVAČ BARACUDA

AUTOMATICKÝ VYSAVAČ BARACUDA AUTOMATICKÝ VYSAVAČ BARACUDA INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Montáž Vyndejte z krabice těleso vysavače i ostatní díly a přesvědčte se, že balení obsahovalo všechny komponenty.

Více

Spotřeba vína v tradičních vinařských zemích jako je Francie, Itálie a Portugalsko se pohybuje v rozmezí l na osobu. Domácí spotřeba l na

Spotřeba vína v tradičních vinařských zemích jako je Francie, Itálie a Portugalsko se pohybuje v rozmezí l na osobu. Domácí spotřeba l na 1. Úvod Historie kulturních civilizací např. Číny, Egypta a Babylónie je většinou spjata s vínem a s pěstováním révy vinné (Vitis vinifera L.). Nejstarší důkazy o pěstování vinné révy a výrobě vína pocházejí

Více

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU Úvod: Čas ke studiu: Polovodičové součástky pro výkonovou elektroniku využívají stejné principy jako běžně používané polovodičové součástky

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Ing. Martin Mohapl, Ph.D. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Zateplování

Více

Prague Wine Trophy 2011

Prague Wine Trophy 2011 1. Organizátor soutěže Soutěž organizuje ing. Jindřich Dušek, vydavatel časopisu Víno Revue. Pořadatel soutěže Ing. Jindřich Dušek U Háje 1700, 252 63 Roztoky u Prahy IČ: 45 84 11 61, DIČ: CZ 64 01 25

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 12 Smrk Ing. Hana Márová

Více