OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY"

Transkript

1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Nučice è. 1/2020/OOP ZMĚNA č. 2 územního plánu Nučic

2 OBEC NUČICE ZASTUPITELSTVO OBCE Kubrova 31, Nučice; okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČO Tel.: ; IDS: 433b2fy 1. Změnou č. 2 se mění a doplňuje textová část ÚP Nučic, jak je uvedeno v bodu 2 Změnou č. 2 je doplněna a upravena textová část ÚP Nučic v těchto kapitolách: v kapitolách nebo subkapitolách a) A Vymezení zastavěného území, b) C.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby, c) C.3 Systém sídelní zeleně, d) D.1.2 Občanské vybavení, e) D.2.1 Silniční doprava, f) D.2.5 Doprava pěší, g) D.3.1 Zásobování elektrickou energií, h) D.3.3 Vodní hospodářství, i) F Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jičj.: 154/2020 V Nučicích dne: 12. února 2020 Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o. tel , mobil Opatření obecné povahy č. 1/2020/OOP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC *************************************************************** Zastupitelstvo obce Nučice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), podle 43 odst. 4 stavebního zákona, 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 500/2006 Sb. ), ve spojení s 55 odst. 6 a 55b odst. 7 stavebního zákona, usnesením č. 2/2020/B ze dne 6. února 2020 v y d á v á změnu č. 2 územního plánu Nučic ve formě opatření obecné povahy (dále také jen změna č. 2 ), jejíž územně plánovací dokumentaci zhotovila společnost PRISVICH, s.r.o., IČO , projektantem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Foglarem, autorizovaným architektem ČKA 02667, kterou se mění a doplňuje územní plán Nučic, vydaný jako opatření obecné povahy č. 1/2016/OOP dne 23. března 2016 a účinný dne 8. dubna 2016 (dále také jen ÚP Nučic nebo jen územní plán ), ve znění změny č. 1, účinné dne 28. prosince 2018, zejména takto: 1

3 ných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití), j) J Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání, k) M Zadání regulačního plánu RP1 Nučice Na Stráži textové části změny č. 2 označené jako Textová část. 2. Změnou č. 2 je aktualizováno zastavěné území ke dni 25. ledna 2019 v souladu s 58 odst. 3 stavebního zákona v katastrálním území Nučice u Rudné, jak je uvedeno v kapitole A VYMEZE- NÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ bodu 2 textové části změny č. 2, vymezené ve výřezu č. 1 výkresu č. 1 Výkres základního členění území grafické části změny č Změnou č. 2 se mění ÚP Nučic v 1 lokalitě, a to Z2-1, v rozsahu dle textové a grafické části změny č. 2 v katastrálním území Nučice u Rudné obce Nučice. 4. Lokalita Z2-1 změny č. 2 se skládá ze zastavitelné plochy Z6a a podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se stanovují jako BV Plochy bydlení - venkovské a) BV Plochy bydlení venkovské, b) PV plochy veřejných prostranství, c) PZ plochy veřejných prostranství veřejná zeleň dle výkresu č. 2 HLAVNÍ VÝKRES výřezy 1 grafické části změny č Změna č. 2 nemění základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, koncepci uspořádání krajiny, vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo uplatnit předkupní právo a vymezení ploch a koridorů územních rezerv, uvedené takto v ÚP Nučic. 6. Změna č. 2 nestanovuje kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona. 7. Nedílnou součástí změny č. 2 je její textová část a výkresy grafické části změny č. 2, kterými se mění obsah grafické části ÚP Nučic takto a) výkres č. 1 Základního členění území výřez č. 1, 1 : 5000, mění výkres č. 1 Základní členění území územního plánu, b) výkres č. 2 Hlavní výkres výřez č. 1, 1 : 5000, mění výkres č. 2 Hlavní výkres územního plánu, c) výkres č. 3 Koncepce technické infrastruktury výřez č. 1, 1 : 5000, mění výkres č. 3 Koncepce technické infrastruktury územního plánu. 8. Ode dne účinnosti změny č. 2 ÚP Nučic ( 55c stavebního zákona a 173 odst. 1 správního řádu) platí nadále ÚP Nučic, pokud toto opatření obecné povahy, tj. změna č. 2, nestanoví jinak. O d ů v o d n ě n í Odůvodnění změny č. 2 obsahuje textovou a grafickou část takto: A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 1. Textová část odůvodnění územně plánovací dokumentace změny č. 2 zpracovaná projektantem v rozsahu části II odst. 1 přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., jako samostatná část 2

4 změny č. 2 označená 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP NUČIC je nedílnou součástí tohoto odůvodnění. 2. Postup při pořizování změny č. 2 územního plánu Nučic Pořízení změny č. 2 ÚP Nučic schválilo Zastupitelstvo obce Nučice usnesením č. 6/2018 ze dne 20. června 2018 v souladu s 6 odst. 5 písm. a) a 44 písm. d) s použitím 55 odst. 2 stavebního zákona na základě smlouvy o spolupráci v lokalitě Na Stráži uzavřené dne 15. června 2018 mezi obcí Nučice a společností ACRAN, a.s., IČO , schválené usnesením č. 3/2018 Zastupitelstva Nučice ze dne 21. března Pořizovatelem změny č. 2 byl Obecní úřad Nučice, který zajistil v souladu s 6 odst. 2 stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle 24 stavebního zákona prostřednictvím výkonného pořizovatele, Ing. Ladislava Vicha, který má osvědčení Ministerstva vnitra o zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování č a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. Ing. Ladislav Vich je pracovníkem právnické osoby, společnosti PRISVICH, s.r.o., IČO , se kterou byla uzavřena smlouva na pořízení a zhotovení změny č. 2. Uzavření trojstranné smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., oprávněnou k územně plánovací činnosti a společností ACRAN, a.s., IČO , schválilo Zastupitelstvo obce Nučice usnesením č. 6/2018 ze dne 20. června 2018 podle 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona. Současně se schválením pořízení změny č. 2 ÚP Nučic Zastupitelstvo obce Nučice pověřilo usnesením č. 6/2018 ze dne 20. června 2018 člena zastupitelstva Mgr. Martina Hejla, starostu obce, k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem změny č. 2 jako tzv. určený zastupitel ve smyslu 47 a násl. stavebního zákona (dále jen určený zastupitel ). Po komunálních volbách 2018 byl usnesením č. 9/2018 Zastupitelstva obce Nučice ze dne 26. listopadu 2018 pověřen určeným zastupitelem opět Mgr. Martin Hejl, starosta obce. Při pořizování a vydávání změny č. 2 bylo po novele stavebního zákona účinné od 1. ledna 2018 postupováno v rozsahu změny podle 55 odst. 2 stavebního zákona v etapě zadání, po které následovala etapa návrh podle 55b odst. 1 stavebního zákona, tj. v režimu zkráceného postupu pořizování změny územního plánu. Při aplikaci 55b stavebního zákona bylo při pořizování a vydání změny č. 2 územního plánu dále postupováno obdobně podle 53, 54 a 55 odst. 4 a 5 stavebního zákona. Zpracování variantního řešení návrhu změny č. 2 nebylo zadáním požadováno. Návrh zadání změny č. 2 zpracoval podle předchozího usnesení č. 6/2018 Zastupitelstva obce Nučice pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Mgr. Martinem Hejlem, a doručil jej veřejnou vyhláškou čj. 850/2018 ze dne 2. srpna 2018 s jeho vystavením k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky podle 20 odst. 1 stavebního zákona, a to od 7. srpna 2018 do 5. září 2018, a současně jej pořizovatel zaslal jednotlivě subjektům uvedeným v 47 odst. 2 stavebního zákona v příloze oznámení čj. 849/2018 ze dne 2. srpna Na základě vyhodnocení uplatněných vyjádření, stanovisek, podnětů a připomínek k návrhu zadání změny č. 2, které provedl pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Mgr. Martinem Hejlem, upravil pořizovatel návrh zadání změny č. 2 a předložil jej dne 18. září 2018 ke schválení Zastupitelstvu obce Nučice. Zadání změny č. 2 ÚP Nučic schválilo Zastupitelstvo obce Nučice usnesením č. 7/2018/C ze dne 26. září 2018 podle 6 odst. 5 písm. b) a 47 odst. 5 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona a bylo předáno dne 29. října 2018 zhotoviteli, společnosti PRISVICH, s.r.o. Schválené zadání bylo zaevidována v registru územně plánovací činnosti na základě návrhu pořizovatele ze dne 29. října Při schvalování zadání změny č. 2 rozhodlo Zastupitelstvo obce Nučice stejným usnesením ze dne 26. září 2018, že změna č. 2 ÚP Nučic bude s použitím schváleného zadání změny č. 2 ÚP 3

5 Nučic pořizována zkráceným postupem podle 55b odst. 1 stavebního zákona, ve znění účinném od 1. ledna Návrh změny č. 2 zhotovila v květnu 2019 společnost PRISVICH, s.r.o., IČO , projektantem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Foglarem, autorizovaným architektem ČKA 02667, na základě schváleného zadání podle 55b odst. 1 stavebního zákona a v rozsahu změny č. 2 podle 55 odst. 6 stavebního zákona, a vyhlášky č. 500/2006 Sb. a dne 13. června 2019 jej předala pořizovateli. Vyhodnocení vlivů změny č. 2 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo, jeho zpracování nebylo zadáním změny č. 2 požadováno. Pořizovatel doručil návrh změny č. 2 ÚP Nučic z 05/2019 v příloze dopisu čj. 2019/096/Vi ze dne 19. června 2019 podle 55b odst. 1 stavebního zákona dne 19. června 2019 obci Nučice a dne 19. června 2019 Krajskému úřadu Středočeského kraje, jako nadřízenému orgánu k posouzení podle 55b odst. 4 stavebního zákona, ve stanovené lhůtě, a to nejméně 30 dnů přede dnem veřejného projednání návrhu změny č. 2. Veřejné projednání návrhu změny č. 2 ve zkráceném způsobu pořizování podle 55b odst. 2 stavebního zákona, obdobně s použitím 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona, s výkladem projektanta zhotovitele, Ing. arch. Akad. arch. Petra Foglara, nařídil pořizovatel podle 22 odst. 1 stavebního zákona na den 22. července 2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nučice, Kubrova 31, Nučice. Veřejné projednání bylo oznámeno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Nučice, sousedním obcím a oprávněným investorům ( 23a stavebního zákona) jednotlivě pořizovatelem oznámením čj. 748/2019 ze dne 17. června Současně pořizovatel doručil návrh změny č. 2 veřejnou vyhláškou čj. 749/2019 ze dne 17. června 2019 a ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky zajistil jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí minimálně po dobu 30 dnů, a to ode dne 20. června 2019 do dne 29. července Veřejného projednání se nezúčastnil žádný zástupce přizvaných dotčených orgánů, krajského úřadu či sousedních obcí, ale ani žádná dotčená osoba nebo veřejnost. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Mgr. Martinem Hejlem, vyhodnotil podle 53 odst. 1 stavebního zákona výsledky veřejného projednání a konstatoval, že ve stanovené lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do dne 29. července 2019, nebyla uplatněna žádná námitka dotčené osoby ( 52 odst. 2 stavebního zákona) a byly uplatněny 2 připomínky subjekty uvedenými v 172 odst. 4 správního řádu. Dotčené orgány uplatnily celkem 8 stanovisek podle 55b odst. 2 stavebního zákona. Po ukončení fáze veřejného projednání návrhu změny č. 2 byly podle 55b odst. 4 stavebního zákona krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu doručeny dne 9. října 2019 v příloze dopisu pořizovatele čj. 2019/147/Vi ze dne 9. října 2019 stanoviska, námitky a připomínky uplatněné při veřejném projednání podle 55b odst. 2 stavebního zákona se žádostí o vydání stanoviska podle 55b odst. 4 stavebního zákona. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, vydal stanovisko čj /2019/KUSK ze dne 21. října 2019 se závěrem, že neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o změně územního plánu. Na základě výsledků veřejného projednání byly pořizovatelem stanoveny Pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 2 ÚP Nučic před vydáním k provedení nepodstatné úpravy návrhu změny č. 2 před vydáním, kterou provedl projektant před podáním návrhu na vydání změny č. 2. Protože se v souladu s 53 odst. 2 stavebního zákona nejedná o podstatnou úpravu návrhu změny č. 2 po veřejném projednání, ale pouze zpřesnění textové části návrhu změny č. 2 a textové části odůvodnění či koordinančního výkresu grafické části odůvodnění, nenařídil pořizovatel opakované veřejné projednání. Upravený návrh změny č. 2 z ledna 2020 pořizovatel dne 31. ledna 2020 předložil společně s odůvodněním a návrhem na vydání změny č. 2 Zastupitelstvu obce Nučice podle 54 odst. 1 stavebního zákona. 4

6 3. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 2 s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem [ 53 odst. 4 písm. a) stavebního zákona] Soulad návrhu změny č. 1 s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července 2009, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. dubna 2015, a Aktualizací č. 2 a 3, schválených usneseními vlády České republiky č. 629 a 630 ze dne 2. září 2019 (dále jen PÚR ČR ), a soulad se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, účinnými dne 22. února 2012, ve znění 1. aktualizace účinné dne 26. srpna 2015 a 2. aktualizace účinné dne 4. září 2018 (dále je ZÚR Středočeského kraje ), jako územně plánovací dokumentací vydanou Zastupitelstvem Středočeského kraje, přezkoumal pořizovatel s použitím odstavce Vyhodnocení souladu návrhu změny s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem kapitoly 2.1 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, textové části odůvodnění návrhu změny č. 2. Regulační plán není pro území obce Nučice Středočeským krajem vydán, ZÚR Středočeského kraje nevymezily žádnou plochu či koridor, ve kterých by rozhodování o změnách v území bylo podmíněno vydáním regulačního plánu. ZÁVĚR: Návrh změny č. 2 je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, a v souladu se ZÚR Středočeského kraje, ve znění pozdějších aktualizací. 4. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 2 s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území [ 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona] Soulad návrhu změny č. 2 s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území přezkoumal pořizovatel s použitím odstavce Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území kapitoly 2.1 VYHODNOCENÍ KO- ORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, textové části odůvodnění návrhu změny č. 2. ZÁVĚR: Návrh změny č. 2 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 5. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 2 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů [ 53 odst. 4 písm. c) stavebního zákona] Soulad návrhu změny č. 2 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů přezkoumal pořizovatel s použitím odstavce Vyhodnocení souladu návrhu změny s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů kapitoly 2.1 VYHODNO- CENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, textové části odůvodnění návrhu změny č. 2. ZÁVĚR: Návrh změny č. 2 je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. 6. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 2 s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů [ 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona] Soulad návrhu změny č. 2 s požadavky zvláštních právních předpisů přezkoumal pořizovatel s použitím kapitoly 2.9 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁV- NÍCH PŘEDPISŮ textové části odůvodnění návrhu změny č. 2. Při pořizování návrhu změny č. 2 byly akceptovány požadavky dotčených orgánů, které uplatnily ve svých stanoviscích při veřejném projednání. Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 2 z 05/2019, provedeného ve spolupráci s určeným zastupitelem, sta- 5

7 rostou obce Mgr. Martinem Hejlem, byly pořizovatelem stanoveny pokyny k nepodstatné úpravě návrhu změny č. 2 před vydáním spojené se zapracováním výsledků dohadovacích jednání ke stanoviskům dotčených orgánů uplatněných k veřejnému projednání návrhu změny č. 2. Nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 2 provedl v lednu 2020 projektant, a takto byl návrh změny č. 2 z 01/2020 předložen Zastupitelstvu obce Nučice dne 31. ledna 2020 k vydání. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu označeném jako Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Nučic a Pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 2 územního plánu Nučic před vydáním, které jsou součástí dokladů o pořizování a vydání změny č. 2 ÚP Nučic. Při pořizování návrhu změny č. 2 ÚP Nučic nebyly řešeny žádné rozpory postupem podle 136 odst. 6 správního řádu. Formou dohodovacího jednání pořizovatele s dotčeným orgánem byl řešen nesouhlas a požadavky orgánu ochrany přírody a krajiny, uvedené ve stanovisku Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí, čj. MUCE 47513/2019 OŽP/Hru ze dne 24. července 2019, uplatněnému k veřejnému projednání návrhu změny č. 2 ÚP Nučic. Výsledkem byla dohoda o vypořádání požadavků a nesouhlasu, jak je uvedeno v protokolu z dohodovacího jednání čj. MUCE 70769/2019 OŽP/Hru ze dne 6. listopadu 2019 konaného dne 6. listopadu 2019 na Městském úřadu Černošice, odboru životního prostředí, pracoviště Podskalská. Závěry byly na základě Pokynů pro nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 2 územního plánu Nučic před vydáním zpracovány do návrhu změny č. 2 z 01/2020 předloženému k vydání dne 31. ledna 2020 Zastupitelstvu obce Nučice. ZÁVĚR: Návrh změny č. 2 je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 7. Zpráva o vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 2 na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí [ 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona] Při projednávání návrhu zadání změny č. 2 ÚP Nučic Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný dotčený orgán na úseku ochrany přírody ve stanovisku čj /2018/KUSK ze dne 16. srpna 2018, uvedl podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, že lze vyloučit významný vliv předložené koncepce samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními, které jsou v působnosti krajského úřadu a své stanovisko odůvodnil a to s ohledem na charakter předmětné koncepce, která se týká již vymezené zastavitelné plochy v platné ÚPD. Koncepce řeší pouze využití zastavitelné plochy dle Smlouvy o spolupráci a její přílohy č. 1 Studie zástavby Obytného souboru Na Stráži a vypuštění podmínky regulačního plánu RP1 Nučice Na Stráži. Na základě této skutečnosti, nelze očekávat negativní ovlivnění žádné evropsky významné lokality.. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, v souhrnném vyjádření ředitele krajského úřadu čj /2018/KUSK ze dne 28. srpna 2018, k návrhu zadání změny č. 2 jako příslušný dotčený orgán na úseku posuzování vlivů na životní prostředí, uvedl, že na základě ust. 10i odst. 2 zákona, kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a předloženého návrhu zadání nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 2 ÚP Nučic na životní prostředí (tzv. SEA). a své stanovisko odůvodnil tím, že Předložená změna č. 2 ÚP Nučic řeší změnu, která svým charakterem, využitím, rozsahem a lokalizací nelze z hlediska vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví řešeném území považovat za významnou. V rámci změny dojde k vypuštění podmínky vydání regulačního plánu. Nedojde k záboru zemědělské půdy nad rámec platného ÚP. Nedochází ke změně funkčního využití navržené plochy. Závažnost a rozsah vlivů je 6

8 možné vyloučit, jelikož nebyly identifikovány jako významné. Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví z provedení koncepce nejsou identifikována jako významná. V návrhu zadání ÚP nebyly identifikovány významné střety se zvláštními přírodními charakteristikami území, nebo kulturním dědictvím. Rozsah koncepce odpovídá míře urbanizace řešeného území, nebudou překročeny normy kvality životního prostředí.. ZÁVĚR: Na základě výše uvedeného nebylo zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 2 na udržitelný rozvoj území zadáním změny č. 2 podle 47 odst. 3 stavebního zákona požadováno. 8. Stanovisko krajského úřadu podle 55b odst. 5 stavebního zákona [ 53 odst. 5 písm. c) stavebního zákona] Vyhodnocení vlivů změny č. 2 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo. Pořizovatel proto nezaslal stanoviska a připomínky uplatněné k veřejnému projednání návrhu změny č. 2 podle 55b odst. 5 stavebního zákona krajskému úřadu jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. ZÁVĚR: Stanovisko krajského úřadu podle 55b odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno, vyhodnocení vlivů změny č. 2 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo. 9. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle 55b odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly [ 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona] Stanovisko krajského úřadu podle 55b odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno. ZÁVĚR: Vyhodnocení vlivů změny č. 2 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo. 10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty [ 53 odst. 5 písm. e) stavebního zákona] Komplexní zdůvodnění přijatého řešení zpracoval projektant a je součástí textové části odůvodnění návrhu změny č. 2 v kapitole 2.3 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, CÍLE ŘEŠENÍ, KONCEPCE ŘEŠENÍ ZMĚNY č Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch [ 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona] Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch zpracoval projektant a je součástí textové části odůvodnění návrhu změny č. 2 v kapitole 2.8 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘE- BY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. 12. Rozhodnutí o námitkách k veřejnému projednání návrhu změny č. 2 ÚP Nučic z května 2019 konanému dne 22. července 2019 a jejich odůvodnění ve zkráceném postupu pořizování. Pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou, čj. 749/2019 ze dne 17. června 2019, návrh změny č. 2 ÚP Nučic z května 2019 a současně oznámil konání veřejného projednání návrhu změny č. 2 ÚP Nučic na den 22. července 2019 od 16:00 hodin podle 55b odst. 2 s použitím 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejného projednání se vyjma zástupců pořizovatele, zhotovitele a výkonného pořizovatele, nezúčastnil žádný zástupce přizvaných dotčených orgánů, krajského úřadu či sousedních obcí, ale ani žádná veřejnost nebo dotčené osoby. Pořizovatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do dne 29. července 2019, dle 55b odst. 2 stavebního zákona, neobdržel žádné námitky dotčených osob vymezených v 55b odst. 2 s použitím 52 odst. 2 stavebního zákona, tj. vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněných investorů a zástupců veřejnosti. 13. Vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání návrhu změny č. 2 ÚP Nučic z května 2019 konanému dne 22. července

9 Pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou, čj. 749/2019 ze dne 17. června 2019, návrh změny č. 2 ÚP Nučic z května 2019 a současně oznámil konání veřejného projednání návrhu změny č. 2 ÚP Nučic na den 22. července 2019 od 16:00 hodin podle 55b odst. 2 s použitím 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejného projednání se vyjma zástupců pořizovatele, zhotovitele a výkonného pořizovatele, nezúčastnil žádný zástupce přizvaných dotčených orgánů, krajského úřadu či sousedních obcí, ale ani žádná veřejnost nebo dotčené osoby. Pořizovatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do dne 29. července 2019, dle 55b odst. 2 stavebního zákona, obdržel 2 připomínky oprávněných investorů, tj. osob, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem změny č. 2 přímo dotčeny podle 172 odst. 4 správního řádu, uvedené pod pořadovými č. 29 a 32 vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 2 ÚP Nučic z května Obecní úřad Nučice jako pořizovatel příslušný podle 6 odst. 2 stavebního zákona, se připomínkami zabýval a ve spolupráci určeným zastupitelem, starostou obce Mgr. Martinem Hejlem, je vyhodnotil a v souladu s 55b odst. 7 a obdobně s použitím 53 odst. 1 stavebního zákona k nim učinil závěry, které jsou uvedeny v příloze č. 4 Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Nučic usnesení č. 2/2020/B Zastupitelstva obce Nučice ze dne 6. února Vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání konanému dne 22. července 2019 pod pořadovými čísly 29 a 32 je uváděno takto: údaje o podateli připomínky*) úplné znění nebo významná část připomínky (k veřejnému projednání návrhu změny č. 2 ÚP Nučic z 05/2019 konanému dne 22. července 2019) ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE Připomínky oprávněných investorů ( 23a a 55b odst. 2 SZ) 29 a 32 (dle vyhodnocení VP) GasNet, s.r.o., odbor správy DS-Čechy východ, IČO , Klíšská 940/96, Klíše Ústí nad Labem (č. 29; D ; čj. 883/2019) Povodí Vltavy, státní podnik, IČO , závod Dolní Vltava, provozní středisko povrchových a podzemních vod, Grafická 429/36, Praha 5 (č. 32; D ; čj. ) Návrh změny č. 2 ÚP Nučic Obdrželi jsme Vaše oznámení ve věci návrhu změny č. 2 ÚP Nučic. K tomuto sdělujeme následující stanovisko: V řešeném území se nachází následující plynárenská zařízení ve správě společnosti GasNet, s.r.o.: vysokotlaké plynovody, středotlaké plynovody a přípojky. K návrhu změny č. 2 ÚP Nučic nemáme žádné námitky. Pozn.: Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí GasNet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. Příloha: Orientační situace plynárenského zařízení v měřítku 1 : Legenda: červená barva STL plynovody modrá barva VTL plynovody Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na nebo NON- STOP zákaznická linka Návrh změny č. 2 ÚP Nučic vyjádření správce povodí a oprávněného investora Útvar povrchových vod: DVL_0630 Nučický potok od pramene po ústí do toku Sázava Útvar podzemních vod: Krystalinikum v povodí Střední Vltavy severní část Dne jsme obdrželi oznámení o návrhu změny č. 2 ÚP Nučic. Pořizovatelem změny ÚP je Obecní úřad Nučice, Kubrova 31, Nučice, starosta obce: Mgr. Martin Hejl. Zhotovitelem a výkonným pořizovatelem je PRISVICH, s.r.o., Nad Orionem 140, Davle. Projektantem změny je FOGLAR-ARCHITECTS, Kubištova Podání uvozené jako stanovisko bylo pořizovatelem vyhodnoceno jako připomínka, protože oprávnění investoři nemají podle 23a stavebního zákona postavení dotčeného orgánu, který je oprávněn stanoviska uplatňovat podle 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, a o námitku se nejedná, protože oprávněný investor nic nenamítá. Připomínka vzata na vědomí. Ze strany podatele připomínky, oprávněného investora, se jedná pouze o informaci, že nemá žádné námitky k veřejnému projednání návrhu Změny č. 2. Podle Orientační situace plynárenského zařízení se v řešeném území návrhu Změny č. 2 žádné plynárenské zařízení podatele připomínky nenalézá. Podání uvozené jako vyjádření bylo pořizovatelem vyhodnoceno jako připomínka, protože podle 55b odst. 2 stavebního zákona nelze, vyjma dotčených orgánů státní správy, uplatňovat jiná podání nežli námitky a připomínky, a o námitku se nejedná, protože oprávněný investor nic nenamítá. Připomínka vzata na vědomí. V připomínce její podatel jako oprávněný investor vedený v seznamu oprávněných investorů Krajským úřadem Středočeského 8

10 údaje o podateli připomínky*) úplné znění nebo významná část připomínky (k veřejnému projednání návrhu změny č. 2 ÚP Nučic z 05/2019 konanému dne 22. července 2019) ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE Připomínky oprávněných investorů ( 23a a 55b odst. 2 SZ) 29 a 32 (dle vyhodnocení VP) Povodí Vltavy, státní podnik, IČO , závod Dolní Vltava, provozní středisko povrchových a podzemních vod, Grafická 429/36, Praha 5 (č. 32; D ; čj. ) (DOKONČENÍ) 6/1101, Praha 4, vedoucí projektant: Ing. akad. Arch. Petr Foglar. Ke změně č. 1 ÚP Nučic jsme se již vyjadřovali čj / / Št dne Návrh zm ěny č. 2 řeší zastavitelnou plochu Z6a. Stávající vodovod vedoucí zastavitelnou plochou Z6a bude přeložen do trasy komunikací obytného souboru Na Stráži a celý soubor bude zásobován tímto vodovodem vodou z obce Rudná, a to do doby, kdy bude zásobování vodou zajištěno z nově vybudované vodovodní čerpací stanice nebo vodojemu uvnitř obytného souboru Na Stráži. Splašková kanalizace v zastavitelné ploše Z6a v obytném souboru Na Stráži bude tlaková a bude napojena na obecní kanalizaci v ulici na Krahulově a na ČOV Nučice. Dešťová kanalizace z obytného souboru bude svedena do rybníčku na poz. parc. č. 538/10 nebo likvidována jiným vhodným způsobem (např. vsakem) v rámci plochy Z6a. Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL 0630 Nučický potok od pramene po ústí do toku Sázava, jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý a ekologický stav jako střední a ve vodním útvaru podzemních Krystalinikum v povodí Střední Vltavy severní část. A. Povodí Vltavy, státní podnik, jako oprávn ěný investor nemá k návrhu změny č. 2 ÚP Nučic námitky. B. Jako správce povodí, který vykonává správu v díl čím povodí Dolní Vltavy, souhlasíme s návrhem změny č. 2 ÚP Nučic bez připomínek. kraje pod písm. A uvádí: nemáme námitek. V části připomínky pod písm. B uvádí souhlasíme bez připomínek. Pořizovatel vzal podání na vědomí, protože se jedná pouze o informaci oprávněného investora. Použité zkratky: *) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) připomínky dle Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Nučic z 05/2019, dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací, pod kterým bylo podání zapsáno (čj.). stavební zákon zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ÚPD územně plánovací dokumentace ÚP územní plán (Nučic) Změna č. 2 změna č. 2 ÚP Nučic B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Grafickou část odůvodnění změny č. 2 ÚP Nučic tvoří výkresy a) OD1 Koordinační výkres výřez č. 1, 1 : 5000, b) OD2 Výkres širších vztahů, grafické měřítko, c) OD3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu výřez č. 1, 1 : které jsou nedílnou součástí odůvodnění změny č. 2. Poučení: Proti opatření obecné povahy č. 1/2020/OOP, tj. proti změně č. 2 územního plánu Nučic, nelze podat opravný prostředek ( 173 odst. 2 správního řádu). Mgr. Martin Hejl v. r. starosta obce Eliška Sedláčková v. r. místostarostka obce 9

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastup it e ls t v a obce Vysoký Újezd è. 1/2 0 1 6 / O O P ZMĚNA č. 6 územního plánu obce Vysoký Újezd OBEC VYSOKÝ ÚJEZD ZASTUPITELSTVO OBCE Vysoký Újezd 113, 267 16 Vysoký Újezd

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Kamen ic e è. 1/2 0 1 5 / O O P ZMĚNA č. 4 územního plánu obce Kamenice OBEC KAMENICE ZASTUPITELSTVO OBCE Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice, okres

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu pit e lst v a obce Jeneč è. 1/2 0 1 5 / O O P ZMĚNA č. 3 územního plánu obce Jeneč OBEC JENEČ ZASTUPITELSTVO OBCE Lidická 82, 252 61 Jeneč, okres Praha-západ, kraj Středočeský,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Zlatn ík y- H o d ko v ic e è. 1/2 0 1 7 / O O P ZMĚNA č. 1 regulačního plánu Zlatníky-Hodkovice lokalita H2 Obec Zlatníky Hodkovice ZASTUPITELSTVO OBCE

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va města Kleca n y è. 2/2 0 1 6 / O O P ZMĚNA č. 3 územního plánu Klecan MĚSTO KLECANY ZASTUPITELSTVO MĚSTA Do Klecánek 52, 250 67 Klecany; okres Praha-východ, kraj

Více

OBEC STEHELČEVES ZASTUPITELSTVO OBCE

OBEC STEHELČEVES ZASTUPITELSTVO OBCE OBEC STEHELČEVES ZASTUPITELSTVO OBCE Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves; okres Kladno, kraj Středočeský, IČO 00234915 Tel.: 601 333 454; e-mail: ou@obecstehelceves.cz; http://www.obecstehelceves.cz; IDS: n6vbnzm

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastup it e ls t v a obce Dolní Břežan y è. 1/2 0 1 6 / O O P ZMĚNA č. 5 územního plánu Dolních Břežan OBEC DOLNÍ BŘEŽANY ZASTUPITELSTVO OBCE 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany;

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e ls tv a obce Dobře j ov ic e è. 1/2 0 1 4 / O O P ZMĚNA č. 1 územního plánu Dobřejovic OBEC DOBÿEJOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany u

Více

OBEC LETY ZASTUPITELSTVO OBCE

OBEC LETY ZASTUPITELSTVO OBCE OBEC LETY ZASTUPITELSTVO OBCE Na Návsi 160, 252 29 Lety; okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČO 00241393, IDS: e4uamak Tel.: 257 711 180; mobil 602 134 889; e-mail: podatelna@obeclety.cz; http://www.obec-lety.cz

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Chráš ť a ny è. 1/2 0 1 5 / O O P ZMĚNA č. 1 územního plánu Chrášťan OBEC CHRÁŠŤANY ZASTUPITELSTVO OBCE Chrášťany 28, 252 19 Rudná u Prahy; okres Praha-západ,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Nučice. è. 2/2010 ze dne 19. kvìtna 2010 ZMĚNA Č. 8. územního plánu sídelního útvaru Nučice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Nučice. è. 2/2010 ze dne 19. kvìtna 2010 ZMĚNA Č. 8. územního plánu sídelního útvaru Nučice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Nučice è. 2/2010 ze dne 19. kvìtna 2010 ZMĚNA Č. 8 územního plánu sídelního útvaru Nučice OBEC NU»ICE ZASTUPITELSTVO OBCE Kubrova 31, 252 16 Nučice, okres Praha-západ,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Mnichovice. è. 1/2011. ZMĚNA č. 3. územního plánu města Mnichovice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Mnichovice. è. 1/2011. ZMĚNA č. 3. územního plánu města Mnichovice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva města Mnichovice è. 1/2011 ZMĚNA č. 3 územního plánu města Mnichovice MÃSTO MNICHOVICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA Masarykovo náměstí 83, 267 01 Mnichovice; okres Praha-východ,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Zlatn ík y- H o d ko v ic e è. 1/2 0 1 6 / O O P ZMĚNA č. 2 územního plánu Zlatníky-Hodkovice Obec Zlatníky Hodkovice ZASTUPITELSTVO OBCE Náves sv. Petra

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastup it els t v a města Buště h r ad è. 1/2011/OOP ZMĚNA č. 3 územního plánu města Buštěhrad MÃSTO BUäTÃHRAD ZASTUPITELSTVO MĚSTA Hřebečská 660, 267 01 Buštěhrad; okres Kladno,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Vyšehořovice. è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu obce Vyšehořovice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Vyšehořovice. è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu obce Vyšehořovice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Vyšehořovice è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1 územního plánu obce Vyšehořovice OBEC VYäEHOÿOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE Vyšehořovice 23, 250 87 Mochov;

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Králův Dvůr. è. 1/2010 ze dne 5. øíjna ZMĚNA č. 1. územního plánu města Králův Dvůr

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Králův Dvůr. è. 1/2010 ze dne 5. øíjna ZMĚNA č. 1. územního plánu města Králův Dvůr OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva města Králův Dvůr è. 1/2010 ze dne 5. øíjna 2010 ZMĚNA č. 1 územního plánu města Králův Dvůr MÃSTO KR LŸV DVŸR ZASTUPITELSTVO MĚSTA náměstí Míru 139, 267 01 Králův

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e ls tv a obce Nučic e è. 1/2012/OOP ze dne 19. dubna 2012 ZMĚNA č. 7a územního plánu sídelního útvaru Nučice OBEC NU»ICE ZASTUPITELSTVO OBCE Kubrova 31, 252 16 Nučice;

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Buštěhrad. è. 1/2010 ze dne 3. února 2010 ZMĚNA Č. 2. územního plánu města Buštěhrad

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Buštěhrad. è. 1/2010 ze dne 3. února 2010 ZMĚNA Č. 2. územního plánu města Buštěhrad OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva města Buštěhrad è. 1/2010 ze dne 3. února 2010 ZMĚNA Č. 2 územního plánu města Buštěhrad MÃSTO BUäTÃHRAD ZASTUPITELSTVO MĚSTA Hřebečská 660/11, 273 43 Buštěhrad, okres

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva města Buštěhrad è. 1/2018/OOP ZMĚNA č. 7 územního plánu města Buštěhrad MĚSTO BUŠTĚHRAD ZASTUPITELSTVO MĚSTA Revoluční 1/4, 273 43 Buštěhrad; okres Kladno, kraj Středočeský,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Jinoč a n y è. 1/2 0 1 7 / O O P ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru Jinočany OBEC JINOČANY ZASTUPITELSTVO OBCE Náměstí 5. května 19, 252 25 Jinočany;

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Dolní Břežany. è. 4/2009 ze dne 21. záøí 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu Dolních Břežan

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Dolní Břežany. è. 4/2009 ze dne 21. záøí 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu Dolních Břežan OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Dolní Břežany è. 4/2009 ze dne 21. záøí 2009 ZMĚNA Č. 1 územního plánu Dolních Břežan OBEC DOLNÕ BÿEéANY ZASTUPITELSTVO OBCE 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany;

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL Zastupitelstvo obce Benešov u Semil příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

č. / 2014 ze dne 2014

č. / 2014 ze dne 2014 NÁVRH O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Svinaře č. / 2014 ze dne 2014 ÚZEMNÍ PLÁN SVINAŘE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Svinaře Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastu p it e l s tv a obce Vyšeh o řo v i c e. è. 1/2012/OOP ze dne 28. èervna 2012 ZMĚNA Č. 2

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastu p it e l s tv a obce Vyšeh o řo v i c e. è. 1/2012/OOP ze dne 28. èervna 2012 ZMĚNA Č. 2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e l s tv a obce Vyšeh o řo v i c e è. 1/2012/OOP ze dne 28. èervna 2012 ZMĚNA Č. 2 územního plánu obce Vyšehořovice OBEC VYäEHOÿOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE Vyšehořovice

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Řisuty è. 1/2013/OOP ze dne 3. øíjna 2013 ZMĚNA č. 1 územního plánu Řisuty OBEC ÿisuty ZASTUPITELSTVO OBCE Řisuty 84, 273 78 Řisuty, okres Kladno, kraj Středočeský,

Více

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva města Velvary è. 1/2013/OOP ZMĚNA č. 4 územního plánu města Velvary MÃSTO VELVARY ZASTUPITELSTVO MĚSTA náměstí Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary, okres Kladno, kraj

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Velké Přílepy. è. 1/2008 ze dne 25. záøí 2008 ZMĚNA Č. 2. územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Velké Přílepy. è. 1/2008 ze dne 25. záøí 2008 ZMĚNA Č. 2. územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Velké Přílepy è. 1/2008 ze dne 25. záøí 2008 ZMĚNA Č. 2 územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy OBEC VELKÉ PŘÍLEPY okres Praha-západ, kraj Středočeský Pražská

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu pit e lst v a městy se Brodc e è. 1/2 0 1 7 / O O P ZMĚNA č. 4 územního plánu obce Brodce MĚSTYS BRODCE ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE Dobrovická 34, 294 73 Brodce, okres Mladá Boleslav,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastu p i te l s t va obce Zlatn í k y- H o d ko v i c e. è. 1/2013/OOP ze dne 20. srpna ZMĚNA č. 1

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastu p i te l s t va obce Zlatn í k y- H o d ko v i c e. è. 1/2013/OOP ze dne 20. srpna ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p i te l s t va obce Zlatn í k y- H o d ko v i c e è. 1/2013/OOP ze dne 20. srpna 2013 ZMĚNA č. 1 územního plánu Zlatníky-Hodkovice Obec ZlatnÌky-Hodkovice ZASTUPITELSTVO OBCE

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Dobrovice. è. 1/2010 ze dne 11. kvìtna 2010 ZMĚNA Č. 4. územního plánu města Dobrovice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Dobrovice. è. 1/2010 ze dne 11. kvìtna 2010 ZMĚNA Č. 4. územního plánu města Dobrovice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva města Dobrovice è. 1/2010 ze dne 11. kvìtna 2010 ZMĚNA Č. 4 územního plánu města Dobrovice MÃSTO DOBROVICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice;

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

Územní plán Hodice- návrh opatření obecné povahy jihlvp17v01exk. Č. j. xxxxxxx Hodice, xx. xx. xxxx

Územní plán Hodice- návrh opatření obecné povahy jihlvp17v01exk. Č. j. xxxxxxx Hodice, xx. xx. xxxx Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hodice, xx. xx. xxxx Zastupitelstvo obce Hodice v souladu s ustanovením 6 odst. 5 písm.

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy N á v r h O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy č. 1/2015 ze dne 2015 ÚZEMNÍ PLÁN PODBRDY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Podbrdy Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá,

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá, NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zastupitelstvo obce Bělá příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e ls tv a obce Stašo v è. 1/2012/OOP ze dne 3. února 2012 ZMĚNA č. 2 územního plánu obce Stašov OBEC STAäOV ZASTUPITELSTVO OBCE Stašov 114, 267 51 Zdice; okres Beroun,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e ls tv a obce Nučic e è. 1/2 0 1 6 / O O P ÚZE M N Í PL Á N NUČIC OBEC NUČICE ZASTUPITELSTVO OBCE Kubrova 31, 252 16 Nučice; okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ 00233668;

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Červený Újezd è. 1/2012/OOP ze dne 18. èervna 2012 ZMĚNA č. 4 územního plánu obce Červený Újezd OBEC»ERVEN JEZD ZASTUPITELSTVO OBCE Červený Újezd 26, 273 51 Unhošť,

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice è. 1/2012/OOP ze dne 31. øíjna 2012 regulační plán ZLATNÍKY-HODKOVICE LOKALITA H2 Obec ZlatnÌky-Hodkovice ZASTUPITELSTVO OBCE Náves sv. Petra

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE Únor 2016 ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO

Více

OBEC Kunovice. referentka odboru územního plánování a stavebního řádu

OBEC Kunovice. referentka odboru územního plánování a stavebního řádu OBEC Kunovice Kunovice 153, 756 44 Loučka Záznam o účinnosti Správní orgán, který změnu č. 1 vydal: Zastupitelstvo obce Kunovice Datum nabytí účinnosti změny č.1: Pořizovatel: Oprávněná úřední osoba pořizovatele

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ Zastupitelstvo obce Veselá příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Dolní Břežany è. 1/2012/OOP ze dne 4. prosince 2012 ZMĚNA č. 3 územního plánu Dolních Břežan OBEC DOLNÕ BÿEéANY ZASTUPITELSTVO OBCE 5. května 78, 252 41 Dolní

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění)

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) Zastupitelstvo obce Nestrašovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY

OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY Zastupitelstvo obce Oplocany, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, Krhová

OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, Krhová OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, 756 63 Krhová Záznam o účinnosti Správní orgán, který OOP vydal: Zastupitelstvo obce Krhová Číslo usnesení: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Razítko

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva města Velvary è. 1/2018/OOP ZMĚNA č. 6 územního plánu města Velvary MĚSTO VELVARY ZASTUPITELSTVO MĚSTA náměstí Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary; okres Kladno, kraj

Více

změny č. 4 územního plánu obce

změny č. 4 územního plánu obce ZADÁNÍ změny č. 4 územního plánu obce JENEČ zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Územní plán KRALOVICE. Změna č. 5. Květen 2018 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Územní plán KRALOVICE. Změna č. 5. Květen 2018 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Územní plán KRALOVICE Změna č. 5 Květen 2018 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydáno Zastupitelstvem města Kralovice Nabytí účinnosti dne...... MÚ Kralovice, odbor regionálního rozvoje a územního

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.I ÚP DRAHANOVICE - POŘIZOVATEL

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.I ÚP DRAHANOVICE - POŘIZOVATEL ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU D R A H A N O V I C E ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.I ÚP DRAHANOVICE - POŘIZOVATEL 1. Postup pořízení změny územního plánu Schválení a pořízení změny územního plánu O pořízení

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu pit e lst v a obce Újezd è. 1/2 0 1 6 / O O P ÚZE M N Í PL Á N ÚJEZD U OBEC ÚJEZD ZASTUPITELSTVO OBCE Újezd 34, 267 61 Cerhovice, okres Beroun, kraj Středočeský, IČ 00233951

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA POŘIZOVATEL

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6.

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e l s tv a obce Zelen e č è. 2/2013/OOP ze dne 8. øíjna 2013 ZMĚNA Č. 4 územního plánu zóny Zeleneč část Mstětice OBEC ZELENE» ZASTUPITELSTVO OBCE Kasalova 467, 250 91

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno červenec 2016 Za pořizovatele

Více

SIVICE. územní plán. Projekt je spolufinancován z rozpočtu jihomoravského kraje

SIVICE. územní plán. Projekt je spolufinancován z rozpočtu jihomoravského kraje Ing arch Ivo Kabeláč autorizovaný architekt /OKR_BRNO_VENKOV/SIVICE/SIVICE_ÚP_2013-17/SIV_ÚP_NV/SIV_ÚP_NV_0::2017/SIV_ÚP_NV_VYDÁNO_:9:2017/SIV_TIT-NV_08:2017_upr.doc* 3 října 2017 * 18:30 * SIVICE územní

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Červený Újezd è. 2/2012/OOP ze dne 14. záøí 2012 regulační plán ČERVENÝ ÚJEZD VÝCHOD OBEC»ERVEN JEZD ZASTUPITELSTVO OBCE Červený Újezd 26, 273 51 Unhošť, okres

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Obec Budětsko. IČ , Budětsko 31, Budětsko ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUDĚTSKO

Obec Budětsko. IČ , Budětsko 31, Budětsko ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUDĚTSKO Obec Budětsko IČ 599999, Budětsko 31, 798 52 Budětsko V Budětsku dne........... ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUDĚTSKO Záznam o účinnosti: Správní orgán, který Změnu č. 2 územního plánu Budětsko vydal: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMENTÁŘ A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN A. 1. Textová část A. 1. 1. Vymezení zastavěného území - datum, ke kterému bylo vymezeno zastavěné území

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Nový Jáchymov

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Nový Jáchymov O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Nový Jáchymov č. 1/2015 ze dne 26. března 2015 ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 Seznam dokumentace (včetně připojené grafické části): I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 C. Urbanistická koncepce,

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá. Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan

Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá. Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá pořizovatel: Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan Květen 2017 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY Zastupitelstvo města Semily příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy. Změnu č. 1 Územního plánu Blazice

NÁVRH Opatření obecné povahy. Změnu č. 1 Územního plánu Blazice OBEC BLAZICE Blazice 70, 768 61 Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Blazice, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne.

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne. K R A L O V I C E ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3 Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice č..... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více

Pořizovatel: Městský úřad Nové Strašecí. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice

Pořizovatel: Městský úřad Nové Strašecí. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice ZMĚNA č.4 ÚPSNÚ NOVÉ STRAŠECÍ Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Nové Strašecí Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice březen 2013 Název dokumentace: Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant:

Více

Zadání Změny č. 1 územního plánu Borovník

Zadání Změny č. 1 územního plánu Borovník Zadání Změny č. 1 územního plánu Borovník Návrh Zadání Změny č. 1 územního plánu Borovník bylo schváleno usnesením č.. přijatým Zastupitelstvem obce Borovník na. zasedání dne Pořizovatel: Městský úřad

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Zastupitelstvo obce Myštice Číslo usnesení: Ze dne: 5. 4. 2019 Datum nabytí

Více

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UNIČOVA Uničov, červenec 2016 Zpracoval : Ing. Renáta Urbášková ve spolupráci

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. /

NÁVRH Opatření obecné povahy č. / Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Slavkov pod Hostýnem Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Jméno a příjmení: Ing. Iva Kasalová

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠŤÁLOV. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Košťálov,

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠŤÁLOV. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Košťálov, NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠŤÁLOV Zastupitelstvo obce Košťálov příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ BOR

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ BOR OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ BOR Zastupitelstvo města Nový Bor, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona ř. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Drhovy

Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Drhovy Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Drhovy úprava po neschválení zastupitelstvem obce k novému projednání Zadání zpracoval: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí Úřad územního plánování

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

MÃSTO JÕLOV U PRAHY ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MÃSTO JÕLOV U PRAHY ZASTUPITELSTVO MĚSTA MÃSTO JÕLOV U PRAHY ZASTUPITELSTVO MĚSTA Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy, okres Praha-západ, kraj Středočeský Tel.: 241 021 901, fax: 241 021 916; e-mail: radnice@jilove.cz; http://www.jilove.cz;

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Chráš ť a ny è. 1/2 0 1 7 / O O P ZMĚNA č. 2 územního plánu Chrášťan OBEC CHRÁŠŤANY ZASTUPITELSTVO OBCE Plzeňská 28, 252 19 Chrášťany; okres Praha-západ,

Více

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Číslo usnesení: Zastupitelstvo obce Myštice Ze dne: Datum nabytí účinnosti Oprávněná

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE I. TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Tršice se mění takto: Označení plochy Kód navrhované funkce Lokalizace Výměra (ha) Specifické podmínky, k koeficient

Více

BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy. č... ze dne.

BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy. č... ze dne. BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1 Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy č.... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou - zpracovaný v souladu s ustanovením 47 odst. 1 a projednaný a upravený v souladu s ustanovením 47 odst. 2-4 zákona č. 183/2006

Více

D Územní plán Obsah územního plánu

D Územní plán Obsah územního plánu D.2.3.2 Územní plán Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., přináší zejména ve stanovaní obsahu územního plánu (dále jen ÚP) daleko více podrobností, než tomu bylo v předchozím zákoně č. 50/1976 Sb., o územním

Více