Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu *KUPAX010O5PX* KUPAX010O5PX Č.j.: KrÚ 26838/2022/7/OMSŘI/Fi Sp. zn.: SpKrÚ 3963/2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ust. 89 odst. 1 a ust. 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ), ve spojení s ust. 178 správního řádu a ust. 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), v platném znění, rozhodl podle ust. 90 odst. 5 správního řádu, v řízení o společném odvolání Ing. Vratislava Levínského, nar , bytem Pardubice, Josefa Gabčíka 345, a Ing. Jany Levínské, nar , bytem Pardubice, Josefa Gabčíka 345, ze dne , a o odvolání Pavly Láskové, nar , bytem Pardubice, Josefa Gabčíka 345, ze dne , obě do rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu, ze dne , č.j. MmP /2021, sp. zn. SÚ 90110/2021/PRO, t a k t o: Společné odvolání Ing. Vratislava Levínského, nar , bytem Pardubice, Josefa Gabčíka 345, a Ing. Jany Levínské, nar , bytem Pardubice, Josefa Gabčíka 345, ze dne , Magistrátu města Pardubice doručené tentýž den, tj. dne , a odvolání Pavly Láskové, nar , bytem Pardubice, Josefa Gabčíka 345, ze dne , Magistrátu města Pardubice doručené tentýž den, tj. dne , do rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu, ze dne , č.j. MmP /2021, sp. zn. SÚ 90110/2021/PRO, s e z a m í t a j í a rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu, ze dne , č.j. MmP /2021, sp. zn. SÚ 90110/2021/PRO, kterým bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby o názvu REZIDENCE TRNOVÁ BYDLENÍ V PARKU bytové domy, mateřská škola, technická a dopravní infrastruktura, Pardubice, Trnová, na pozemcích st. parc. č. 720 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 116/4 (ostatní plocha), parc. č. 131/28 (orná půda), parc. č. 131/36 (orná půda), parc. č. 131/39 (ostatní plocha), parc. č. 131/47 (ostatní plocha), parc. č. 131/52 (ostatní plocha), parc. č. 131/53 (ostatní plocha), parc. č. 131/55 (ostatní plocha), parc. č. 131/56 (ostatní plocha), parc. č. 135/1 (orná půda), parc. č. 135/3 (orná půda), parc. č. 138/1 (orná půda), parc. č. 139/1 (orná půda), parc. č. 139/3 (ostatní plocha), parc. č. 140/1 (orná půda), parc. č. 140/6 (ostatní plocha), parc. č. 140/11 (ostatní plocha), parc. č. 140/13 (ostatní plocha), vše v kat. území Trnová, s e p o t v r z u j e.

2 Účastníci řízení podle ust. 27 odst. 1 správního řádu: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČ , Kostelecká 879, Praha 96 Městský obvod Pardubice VII, generála Svobody 198, Pardubice Městský obvod Pardubice II, Chemiků 128, Pardubice AURES Holding a.s., Dopraváků 874/15, Praha 84 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, Pardubice Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Pardubice GasNet, s.r.o., Klíšská 970/96, Ústí nad Labem Rezidence Nová Trnová s.r.o., Kostelecká 879/59, Praha Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4 Michle CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 Libeň České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, Pardubice Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Praha Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, Pardubice Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, Pardubice T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové Odůvodnění: Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne písemnost Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu (dále jen stavební úřad ), ze dne , č.j. MmP 4708/2022, ve věci předložení odvolání účastníků řízení ve smyslu 88 odst. 1 správního řádu k provedení odvolacího řízení, a to společného odvolání Ing. Vratislava Levínského, nar , bytem Pardubice, Josefa Gabčíka 345, a Ing. Jany Levínské, nar , bytem Pardubice, Josefa Gabčíka 345 (dále oba jen odvolatelé 1 ), ze dne , Magistrátu města Pardubice doručeného tentýž den, tj. dne , a odvolání Pavly Láskové, nar , bytem Pardubice, Josefa Gabčíka 345 (dále jen odvolatelka 2 ), ze dne , Magistrátu města Pardubice doručeného tentýž den, tj. dne , obě odvolání do rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu, ze dne , č.j. MmP /2021, sp. zn. SÚ 90110/2021/PRO, kterým bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby o názvu REZIDENCE TRNOVÁ BYDLENÍ V PARKU bytové domy, mateřská škola, technická a dopravní infrastruktura, Pardubice, Trnová, na pozemcích st. parc. č. 720 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 116/4 (ostatní plocha), parc.č. 131/28 (orná půda), parc. č. 131/36 (orná půda), parc. č. 131/39 (ostatní plocha), parc. č. 131/47 (ostatní plocha), parc. č. 131/52 (ostatní plocha), parc. č. 131/53 (ostatní plocha), parc. č. 131/55 (ostatní plocha), parc. č. 131/56 (ostatní plocha), parc. č. 135/1 (orná půda), parc. č. 135/3 (orná půda), parc. č. 138/1 (orná půda), parc. č. 139/1 (orná půda), parc. č. 139/3 (ostatní plocha), parc. č. 140/1 (orná půda), parc. č. 140/6 (ostatní plocha), parc. č. 140/11 (ostatní plocha), parc. č. 140/13 (ostatní plocha) v kat. území Trnová (dále rovněž jen předmětná stavba ). V souladu s organizačním řádem, kterým jsou vymezeny náplně činnosti odborů a oddělení Krajského úřadu Pardubického kraje, je příslušný k provedení tohoto odvolacího řízení odbor majetkový, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu (dále jen odvolací orgán ). Vydání napadeného rozhodnutí stavebního úřadu předcházely následující skutečnosti rozhodné pro posouzení v odvolacím řízení: Dne podala společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČ , se sídlem Praha Čakovice, Kostelecká 879/59 (dále jen žadatel ), u stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Řízení o žádosti stavební úřad dále vedl pod spisovou značkou SÚ 90110/2021/PRO. str. 2/8

3 Stavební úřad písemností ze dne , č.j. MmP 96011/2021, vyzval žadatele k odstranění nedostatků žádosti ve lhůtě do a usnesením vydaným ve společné písemnosti územní řízení přerušil. Písemností ze dne pod č.j. MmP /2021 stavební úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům podle 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), zahájení územního řízení, ve kterém upustil od ústního jednání. Dotčené orgány a účastníky řízení stavební úřad v oznámení poučil o tom, že mohou závazná stanoviska a námitky uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Stavební úřad společnou písemností sdělil účastníkům řízení, že se mají možnost v souladu s ust. 36 odst. 3 správního řádu ve lhůtě 5 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání námitek seznámit se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Dne obdržel stavební úřad námitky účastníka řízení společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Tato společnost spatřuje ve vydaném oznámení o zahájení územního řízení ze dne pod č.j. MmP /2021 nesrovnalost mezi projektovou dokumentací (ve stupni DUR) předloženou žadatelem k vydání jejich stanoviska dne a popisem a názvem SO 203 uvedeného v oznámení. Dne pod č.j. MmP /2021 stavební úřad vydal rozhodnutí, kterým rozhodl o umístění předmětné stavby a stanovil podmínky pro její umístění (dále jen napadené rozhodnutí ). Rozhodnutí odůvodnil a účastníky řízení poučil o možnosti uplatnění odvolání. Podáním ze dne , doručeným Magistrátu města Pardubic tentýž den, tj , se do vydaného rozhodnutí v zákonné lhůtě odvolali odvolatelé 1 a odvolatelka 2. Text odvolání odvolatelů 1 a odvolatelky 2 je shodný, obsahuje tyto důvody odvolání (následuje citace): - V uvedené lokalitě a v nejbližším okolí jsou budovy s 5+1 nadzemním odsazeným podlažím až 4+3 nadzemním odsazenými podlažími. Ve vydaném rozhodnutí jsou schváleny budovy se 7+1, 10+1 a 13+1 nadzemním odsazeným podlažím. Nové budovy budou tedy značně převyšovat stávající výstavbu ve svém okolí, nových bytových jednotek vyvolá značnou potřebu dalších parkovacích stání, kterou tento projekt plně neřeší. Počet navržených parkovacích stání (krytých i venkovních) nebude pro nové byty dostatečný. V této lokalitě je již v současnosti nedostatek parkovacích stání a nová výstavba v tomto rozsahu tuto situaci ještě zhorší, - v situačním plánu není řešeno napojení nových komunikací na komunikaci Jiřího Potůčka, vzhledem k současnému stavu není jasné, jak bude napojení provedeno. Stávající dopravní napojení lokality s pruhem pro chodce vyznačeným na vozovce neumožňuje současné minutí protijedoucích vozidel a chodců či předjetí cyklisty dle platných zákonných úprav a zvýšení provozu na této komunikaci je nežádoucí. Odvolatelé shodně navrhují zvážit rozsah nové výstavby a řešení parkování v této lokalitě a dopravní řešení včetně napojení na stávající komunikace. Stavební úřad vyzval účastníky řízení písemností ze dne pod č.j. MmP /2021 k vyjádření se k podanému odvolání ve lhůtě do 5 dnů ode dne doručení výzvy. K odvolání se vyjádřil žadatel dne a dne (připojeno vyjádření zpracovatele projektové dokumentace ing. arch. Pavla Zadrobílka). K odvolání se dále vyjádřil účastník řízení Dopravní podnik města Pardubic a.s. dne s obavou z případné kolize stavby SO.02 (budovy A o 13.NP) a retranslační stanice DPMP připravované v Bělehradské ulici při radiové komunikaci. Následně byla stavebnímu úřadu předložena smlouva o spolupráci uzavřená mezi žadatelem a společností Dopravní podnik města Pardubic a.s. ze dne Dopisem doručeným stavebnímu úřadu dne společnost Dopravní podnik města Pardubic a.s. sdělila, že s ohledem na uzavřenou písemnou smlouvu nemá námitky proti napadenému rozhodnutí o umístění předmětné stavby. str. 3/8

4 Stavební úřad písemností č.j. MmP 4708/2022 ze dne postoupil, jak již bylo shora zmíněno, odvolání, odvoláním napadené rozhodnutí včetně souvisejícího spisového materiálu odvolacímu orgánu k provedení odvolacího řízení. Základní zásady činnosti správních orgánů stanoví ve svých ustanoveních hlava II. části I. správního řádu, konkrétně ust Povinnost postupovat v řízení v souladu se zákony a ostatními právními předpisy ukládá stavebnímu úřadu zásada legality zakotvená v ust. 2 odst. 1 správního řádu, z níž dále vychází zásada materiální pravdy zakotvená v ust. 3 téže právní normy, která stanoví povinnost správního orgánu zvolit takový postup, při kterém bude zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v ust. 2 správního řádu. Průběh řízení před stavebním úřadem svědčí o tom, že stavební úřad uvedené zákonné normy respektoval. Odvolací orgán konstatuje, že při přezkoumání napadeného rozhodnutí a listinných důkazů obsažených v postoupeném spise neshledal porušení právních předpisů a práv účastníků řízení, která by měla za následek nesprávnost či přímo nezákonnost rozhodnutí. Podle ust. 89 odst. 2 správního řádu odvolací orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy (obecná zákonnost). Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem (věcná správnost). Stavební úřad po obdržení žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby vyzval žadatele k doplnění žádosti a územní řízení přerušil. Po doplnění žádosti stavební úřad v souladu s ust. 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, upustil od ústního jednání a ohledání na místě, stanovil lhůtu k případnému uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů (dodržena zákonem stanovená minimální lhůta 15 dnů) a upozornil, že k později uplatněným námitkám a stanoviskům nebude přihlédnuto (koncentrační zásada). V průběhu řízení obdržel stavební úřad námitky společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Stavební úřad přiznal účastníkům řízení práva vyplývající z ust. 36 odst. 3 správního řádu, tedy umožnil jim seznámit se s podklady rozhodnutí před jeho vydáním, případně se k nim ve stanovené lhůtě vyjádřit (lhůta stanovena 5 dnů od doručení písemnosti). Následně stavební úřad podle ust. 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, vydal napadené rozhodnutí, kterým předmětnou stavbu umístil a s podanými námitkami se v rozhodnutí vypořádal. Napadené rozhodnutí v obecné části výrokové části rozhodnutí, kterou byla předmětná stavba umístěna, obsahuje označení pozemků dotčených navrhovanou stavbou, rozsah a popis stavby. Stavební úřad ve výrokové části dále stanovil podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby. V odůvodnění rozhodnutí stavební úřad vysvětlil závěry učiněné ve výrokové části ( 68 odst. 3 správního řádu). Rozhodnutí obsahuje veškeré náležitosti požadované ust. 68 správního řádu. Výroková část obsahuje řešení otázek, které byly předmětem územního řízení a právní ustanovení, podle kterých bylo rozhodováno, odůvodnění rozhodnutí řádně popisuje průběh řízení, uvádí důvody výroku a předkládá dostatečné odůvodnění závěrů učiněných ve výrokové části rozhodnutí, přičemž závěry zde učiněné jsou přesvědčivé, vycházející ze zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti a podle názoru odvolacího orgánu správné. Poučení obsahovalo veškeré zákonem požadované náležitosti. Rozhodnutí tedy splňuje veškeré formální i obsahové náležitosti, lze ho kvalifikovat jako správné, zákonné a zabezpečující účel, pro který bylo vydáno. Umístění předmětné stavby bylo přezkoumáno podle ust. 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování posuzován příslušným úřadem územního plánování Magistrátem města Pardubic, odborem hlavního architekta, oddělením územního plánování (dále jen úřad územního plánování ), který shledal, že záměr str. 4/8

5 předmětné stavby je přípustný. Úřad územního plánování vydal kladné závazné stanovisko dne č.j. MmP 34202/2021, Sp.zn. OHA/14753/2021/Rh. Předmětná stavba je navržena na pozemcích, které se dle Územního plánu Pardubice (dále jen ÚPmP ) nachází v rozvojovém území XVII/b/38a v ploše s rozdílným způsobem využití BS bydlení vícepodlažní sídlištní, Zvu zeleň městská všeobecná a KZ zeleň krajinná. Regulativ rozvojové plochy XVII/b/38a podmiňuje změny v tomto území respektováním ochranného a bezpečnostního pásma plynárenského zařízení a umístění staveb ve vzdálenosti větší než 25 m od hranice lesních pozemků, za splnění hygienických limitů hluku z provozu na plánované komunikaci ležící jihozápadně od řešené lokality. Dle předložené projektové dokumentace jsou tyto podmínky splněny, záměr předmětné stavby je v souladu s ÚPmP. Navržená stavba, vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, stanoviska dotčených orgánů jsou kladná. Záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Dokumentace pro územní řízení byla zpracována oprávněnou osobou ing. arch. Pavlem Zadrobílkem, autorizovaným architektem, ČKA Stavební úřad po provedeném územním řízení přezkoumal žádost z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona, tj. soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, a neshledal důvody, které by bránily umístění stavby. Stanovené podmínky pro umístění předmětné stavby, které stavební úřad uvedl ve výroku napadeného rozhodnutí, tzn. podmínky označené č. 1 21, jsou závazné pro žadatele, respektive pro zpracovatele dalšího stupně projektové dokumentace, k žádosti o stavební povolení, která bude podána stavebnímu úřadu a speciálnímu stavebnímu úřadu. Odvolací orgán konstatuje, že stavební úřad naplnil příslušná ustanovení správního řádu týkající se řízení v prvním stupni, účastníkům řízení přiznal veškerá procesní práva a zjistil stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Naplnil tak mimo jiné základní zásady činnosti správních orgánů, rozhodnutí ve věci hodnotí odvolací orgán jako správné a zákonné. Odvolací orgán je povinen vyjádřit se k námitkám odvolatelů 1 a odvolatele 2, které podali ve svých odvoláních, námitky jsou totožné. Odvolací orgán k nim zaujímá následující stanovisko: - Odvolatelé shodně v obecné rovině konstatují, že nové budovy budou vyšší než stávající zástavba v okolí. - Vydání napadeného rozhodnutí záviselo na posouzení jím vyvolané změny v území, podkladem tohoto rozhodnutí muselo být tedy dle ust. 96b odst. 1 stavebního zákona závazné stanovisko orgánu územního plánování. Jak uvedl odvolací orgán výše, umístění předmětné stavby bylo posouzeno příslušným úřadem územního plánování, který k předmětnému záměru vydal kladné závazné stanovisko a předmětný záměr považuje za přípustný. Z odůvodnění tohoto závazného stanoviska úřadu územního plánování vyplývá, že umístění předmětné stavby je v souladu s ÚPmP. Úřad územního plánování současně zkoumal umístění předmětné stavby též z hlediska uplatňování relevantních cílů a úkolů územního plánování stanovených v ust. 18 a 19 stavebního zákona. Úřad územního plánování sledoval, zda je umístění stavby a její řešení v souladu s urbanistickými, architektonickými a estetickými požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a zda je umístění stavby v souladu s charakterem území. Záměr byl několikrát v průběhu projektování návrhu konzultován, na základě toho došlo ke schválení finální varianty, která dle úřadu územního plánování nejlépe reagovala na charakter a měřítko okolní zástavby. str. 5/8

6 - Odvolatelé uvádějí, že v projektu není řešen dostatečný počet parkovacích stání pro 220 nových bytových jednotek, dále poukazují na současný nedostatek parkovacích stání v této lokalitě. Projektová dokumentace zpracovaná oprávněným projektantem obsahuje výpočet parkovacích a odstavných stání pro potřeby navrhovaných staveb (dle ČSN ), tj. pro bytové sekce A, B, C a pro mateřskou školu. Pro bytové sekce je potřeba 296 stání, pro mateřskou školu 19 stání. Připojení nové komunikace na ul. Josefa Gabčíka bude mít za následek naopak zrušení 7 stávajících stání. Tento počet je připočítán k normovému požadavku počtu stání, tzn. celkem je potřeba vybudovat nových 322 parkovacích stání. V projektové dokumentaci je celkem navrženo 330 parkovacích stání venkovní parkovací stání a vnitřní parkovací stání. Z uvedeného je tedy zřejmé, že umístění předmětné stavby v rozsahu dle předložené projektové dokumentace, která je součástí napadeného rozhodnutí o umístění stavby, splňuje normový počet požadovaných parkovacích stání. V rámci územního řízení pro umístění předmětné stavby nelze řešit nedostatek parkovacích stání ve stávající lokalitě bytových domů, na který poukazují odvolatelé. Napadeným rozhodnutím byla umístěna předmětná stavba, jejíž obslužnost je obsahem projektové dokumentace a je tedy samostatně vyřešena. - Odvolatelé uvádějí, že v situačním plánu není řešeno napojení nových komunikací na komunikaci Jiřího Potůčka, vzhledem k současnému stavu není jasné, jak bude napojení provedeno. Dle projektové dokumentace bude území předmětné stavby primárně napojeno pomocí nové veřejné obslužné komunikace na jihu lokality do ulice Jiřího Potůčka. Tuto komunikaci řeší samostatný projekt Dopravní obsluha Polikliniky Trnová s.r.o. a bytových domů III sestry lokalita Pardubice Trnová. Sekundární napojení pak tvoří vyústění do ul. Josefa Gabčíka na severu lokality. Stavební záměr rekonstrukce a prostorové úpravy křižovatky pro propojení ul. Josefa Gabčíka na ulici Jiřího Potůčka byl schválen společným povolením vydaným příslušným speciálním stavebním úřadem odborem dopravy, Magistrátu města Pardubic rozhodnutím ze dne , č.j. MmP 34867/2021/Mo, Sp. zn. OD 6.4/72280/2020/Mo D 43/20 (v právní moci od ). Odvolací orgán připouští, že v odůvodnění napadeného rozhodnutí stavební úřad neuvedl podmiňující podklad pro umístění předmětné stavby, t,j, uvedené společné povolení nové obslužné komunikace napojující předmětnou lokalitu na ul. Jiřího Potůčka, tak aby bylo z napadeného rozhodnutí zřejmé, že napojení nové lokality je bezkonfliktně vyřešeno. Nicméně odvolací orgán závěrem posouzení námitek odvolatelů uvádí, že odvolatelé 1 a odvolatelka 2 měli v průběhu územního řízení jako účastníci řízení možnost nahlédnout do podkladů napadeného rozhodnutí a uplatnit námitky. Odvolací orgán prověřil, že stavební úřad účastníky řízení o této možnosti řádně poučil. Odvolatelé 1 ani odvolatelka 2 svého práva nevyužili. Veškeré namítané skutečnosti odvolateli jsou doloženy v podkladech napadeného rozhodnutí. Stavební úřad v písemném vyhotovení napadeného rozhodnutí chybně označil účastníky řízení dle ust. 27 odst. 1 správního řádu (hlavní účastníci řízení), kteří měli být uvedeni ve výroku rozhodnutí (ust. 68 odst. 2 správního řádu). Stavební úřad neuvedl všechny účastníky řízení dle 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou dle 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatel a dle odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě. Uvedeným pochybením nebyli tito účastníci řízení kráceni na svých právech, z toho důvodu tato skutečnost nemá vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí. Dále stavební úřad v písemnostech chybně přiznává postavení účastenství v řízení a právo podání námitek pro veřejnost. Vzhledem k tomu, že stavební úřad v průběhu řízení neobdržel od veřejnosti žádné reakce, podání, nelze ani v tomto pochybení, nesprávnosti, spatřovat nezákonnost napadeného rozhodnutí. Odvolací orgán v přezkoumávaném spisovém materiálu a v odvoláním napadeném rozhodnutí nezjistil taková závažná pochybení, která by podle jeho názoru a z důvodů výše uvedených zakládala nesprávnost či nezákonnost napadeného rozhodnutí. Stavební úřad respektoval hlavu II. části první správního řádu, kde jsou uvedena základní pravidla řízení, postupoval v řízení v souladu se zákony a jinými právními předpisy, chránil veřejný zájem, práva a zájmy občanů a dotčených orgánů. Předmětné rozhodnutí podle názoru odvolacího správního orgánu vychází ze stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a rozhodnutí str. 6/8

7 samotné i odůvodnění výrokové části jsou přesvědčivá. Výsledné rozhodnutí ve věci lze proto zhodnotit jako správné a v souladu s právními předpisy. Odvolací orgán převzal okruh účastníků řízení tak, jak byl stanovený stavebním úřadem v celém rozsahu, aby nenarušil sled řízení, práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení ( 4 odst. 4 správního řádu). Účastníky řízení jsou CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., Městský obvod Pardubice VII, Městský obvod Pardubice II, AURES Holding a.s., Statutární město Pardubice, ČEZ Distribuce, a.s., Elektrárny Opatovice, a.s., Služby města Pardubic a.s., GasNet, s.r.o., Rezidence Nová Trnová s.r.o., Telco Pro Services, a.s., CETIN a.s., České Radiokomunikace a.s., EDERA Group a.s., Vodafone Czech Republic a.s., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Dopravní podnik města Pardubic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Povodí Labe, státní podnik, osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům - označené čísly pozemků pozemek st. parc. č. 610, 611, 612, 633, 722, 723, 724, 732, pozemek parc. č. 116/11, 116/13, 117/21, 117/22, 117/23, 131/9, 131/17, 131/29, 131/64, 131/79, 131/80, 131/81, 131/83, 131/84, 131/95, 132/3, 132/5, 132/6, 132/8, 132/9, 132/10, 135/2, 137/3, 138/2, 140/3, 140/5, 140/7, 140/8, 140/9, 140/12, 168/32 vše v kat. území Trnová, a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám - označené čísly popisnými Pardubice, Trnová č.p. 294, č.p. 290, č.p. 346, č.p. 345, č.p. 358, č.p Na základě všech shora uvedených skutečností a právních závěrů, rozhodl odvolací orgán tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí o odvolání. Poučení: Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle ust. 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno odvolateli a účastníku řízení podle ust. 27 odst. 1 správního řádu. V Pardubicích dne otisk úředního razítka Ing. Miroslav Vohlídal vedoucí odboru v z. Jan Klimeš vedoucí oddělení stavebního řádu Za správnost vyhotovení: Radka Fialová, oprávněná úřední osoba Obdrží (doporučeně na dodejku): CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČ , Kostelecká 879, Praha 96 Městský obvod Pardubice VII, generála Svobody 198, Pardubice Městský obvod Pardubice II, Chemiků 128, Pardubice AURES Holding a.s., Dopraváků 874/15, Praha 84 Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice zastupující Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, Pardubice Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Pardubice GasNet, s.r.o., Klíšská 970/96, Ústí nad Labem Rezidence Nová Trnová s.r.o., Kostelecká 879/59, Praha Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4 Michle CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 Libeň str. 7/8

8 České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, Pardubice Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Praha Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, Pardubice Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, Pardubice T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové Ostatní účastníci územního řízení (doručení veřejnou vyhláškou): osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům - označené čísly pozemků pozemek st. parc. č. 610, 611, 612, 633, 722, 723, 724, 732, pozemek parc. č. 116/11, 116/13, 117/21, 117/22, 117/23, 131/9, 131/17, 131/29, 131/64, 131/79, 131/80, 131/81, 131/83, 131/84, 131/95, 132/3, 132/5, 132/6, 132/8, 132/9, 132/10, 135/2, 137/3, 138/2, 140/3, 140/5, 140/7, 140/8, 140/9, 140/12, 168/32 vše v kat. území Trnová osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám - označené čísly popisnými Pardubice, Trnová č.p. 294, č.p. 290, č.p. 346, č.p. 345, č.p. 358, č.p Obdrží k vyvěšení na úřední desce: Magistrát města Pardubic, stavební úřad, Štrossova 44, Pardubice Úřad městského obvodu Pardubice VII, generála Svobody 198, Pardubice Úřad městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128, Pardubice Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice Na vědomí (doporučeně): Magistrát města Pardubic, stavební úřad, Štrossova 44, Pardubice Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Jméno, podpis, razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení: Jméno, podpis, razítko oprávněné osoby, která potvrzuje sejmutí: Uvedený úřad se tímto žádá o: a) Vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, s potvrzením o dni vyvěšení, b) Sejmutí tohoto rozhodnutí po 15 dnech od vyvěšení (den vyvěšení se nepočítá, vyvěšení plných 15 dní) s potvrzením o dni sejmutí. c) Zaslání takto potvrzeného rozhodnutí zpět Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému, stavebního řádu a investic, Komenského nám. 125, Pardubice. Vypraveno dne: Adresa: Komenského náměstí 125, Pardubice Ústředna: Fax: Internet: Úřední dny: pondělí a středa, 8,00 17,00 hod. str. 8/8

Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu

Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu Č.j.: KrÚ 80621/164/2014/OMSŘI/Ma-2 Sp. zn.: SpKrÚ 80621/2014 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H

Více

Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu

Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu č.j.: KrÚ 53463/109/2016/OMSŘI/MV-3 Sp. zn.: SpKrÚ 53463/2016 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j. JMK 101416/2013 SpZn. S-JMK 101416/2013 OÚPSŘ Brno 18. 11. 2013 V E Ř E J N Á V Y

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

Krajský úřad Pardubického kraje Odbor majetkový a stavebního řádu oddělení stavebního řádu. ROZHODNUTí

Krajský úřad Pardubického kraje Odbor majetkový a stavebního řádu oddělení stavebního řádu. ROZHODNUTí Krajský úřad Pardubického kraje Odbor majetkový a stavebního řádu oddělení stavebního řádu Č.j.: KrÚ-47751/75/2011/0MSŘlVod-2 Sp.zn.: SpKrÚ 47751/2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTí I. Krajský úřad Pardubického

Více

Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu

Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu Č.j.: KrÚ 80452/161/2014/OMSŘI/Dr Sp.zn.: Sp.KrÚ 80452/2014 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 80184/2013 Sp. zn.: S - JMK 80184/2013 OÚPSŘ Brno 26.09.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 85/12-Mo 85/12-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874 132

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 140501/2010 SpZn. S-JMK 140501/2010/OÚPSŘ Brno 06.12.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Toto

Více

Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, Pardubice

Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, 530 21 Pardubice Č. jednací: MmP 79064/2019 Č. spisu: OŽP/VOD/73731/19/St Počet listů/stran: 3/5 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí č.p.83 503 15 Nechanice č.j.: Nech 0291/2012 Nechanice, dne 13. srpna 2012 spisová značka: Sp-Nech 0291/2012/3 oprávněná úřední

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 149109/2015 Sp. zn.: S-JMK 131818/2015 OÚPSŘ Brno 25.11.2015 Adresáti: dle rozdělovníku

Více

Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu Č.j.: KrÚ 4501/14/2015/OMSŘI/Kn-3 Sp.zn.: SpKrÚ 4501/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský

Více

dle rozdělovníku Č.J.: MURY 27502/2018 Spisová značka: STU 23056/2018 SIL

dle rozdělovníku Č.J.: MURY 27502/2018 Spisová značka: STU 23056/2018 SIL ! +NVSZY11UKWGX+ M U R Y X 0 0 T J V F W Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor Stavební úřad, pracoviště: náměstí Svobody 432/5 Adresát: dle rozdělovníku

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 110324/2012 Sp. zn.: S - JMK 110324/2012 OUPSŘ Brno 9.11.2012 ROZHODNUTÍ Toto

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp. zn. KÚOK/125816/2011/OSR/7000 Olomouc dne 1. února 2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Karla

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o d ě l e n í p o z e m k u. Spis.zn. Č.j.: 283/11-Mo 283/11-Mo. Vyřizuje: Tel.:

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o d ě l e n í p o z e m k u. Spis.zn. Č.j.: 283/11-Mo 283/11-Mo. Vyřizuje: Tel.: Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 283/11-Mo 283/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-40841/2018 vagr DO-56692018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j. JMK 93837/2016 Sp.Zn. S-JMK 59548/2016/OÚPSŘ Brno 15.6.2016 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

č.j. DSH/9590/12 V Plzni dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

č.j. DSH/9590/12 V Plzni dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j. DSH/9590/12 V Plzni dne 19.09.2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Plzeňského kraje,

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j.: SÚ/328/1802/2011/Če MUDr. Jozef Kovalčík vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Kristýna Kovalčíková tel.: 558 666 443 Ahepjukova 2802/13

Více

Obec Malá Štáhle. Malá Štáhle 26, Rýmařov. Silniční správní úřad

Obec Malá Štáhle. Malá Štáhle 26, Rýmařov. Silniční správní úřad Obec Malá Štáhle Silniční správní úřad Žadatel/stavebník: č.j.: 439/5/2016 Obec Malá Štáhle dne: 11. 7. 2016 zastoupená starostou Ladislavem Podhorským sp. zn.: 330/V/5 IČ: 00575968 ROZHODNUTÍ č. 03/2016

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001y9ir MUVRX001Y9IR Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2282/2009 Sp.Zn.: SPIS 138/2009/VAŽP40 13 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j.: OZP/4781/12-3 Hranice dne 2.05.2012 Vyřizuje: Ing. Táňa Drábková E-mail: tana.drabkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 5215/16 743/2016-Hol/3 Chlumec nad Cidlinou, dne 8. února 2017 Naše

Více

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 795/16 Vrdy, dne: 4. 4. 2016 Spis zn. 227/2015mar Oprávněná úřední osoba: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 313 035 905 jindrich.martinec@obecvrdy.cz

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001m2e0 MUVRX001M2E0 Č.j. : MUVR 3041/2008 Sp.Zn. : SPIS 742/2008/VAŽP42 5 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/2287/2012/St Lanča Jakub vyřizuje : Ing. Jana Starůstková Fryčovice 57 tel. : 558 666 443 739 45 Fryčovice e-mail : starustkova@brusperk-mesto.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-02 - ZS - 2013 - Povolení změny stavby před dokončením MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

ROZHODNUTÍ. Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu

ROZHODNUTÍ. Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: 2. 2. 1.2015 JID: 18216/2015/KUUK/Bar Číslo jednací: 496/UPS/2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Ústeckého kraje,

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 3.4.2018 NAŠE ZN.: SZ MMHK/061781/2018ŽP1/Tlu MMHK/091035/2018 VYŘIZUJE: Ladislav Tluka TEL.: 495707649 E-MAIL: Ladislav.Tluka@mmhk.cz DATUM: 16.5.2018

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Pověřena podepisováním. Příloha: Územní rozhodnutí výše uvedené stavby, ze dne , č.j.stav. 535/12-Kr

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Pověřena podepisováním. Příloha: Územní rozhodnutí výše uvedené stavby, ze dne , č.j.stav. 535/12-Kr Č.j. 535/12-Kr] str. 1 ÚŘAD MĚSTYSE LITULTOVICE, STAVEBNÍ ÚŘAD, 747 55 Litultovice 1 Č.j.stav.535/12-Kr Oprávněná úřední osoba: Bc.Jana Kremserová, tel. 555 559 542 Litultovice, dne 5.9.2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A OBECNÍ ÚŘAD BYŠICE Stavební úřad 277 32 Byšice, Tyršovo nám. 153 Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: TEL.: E-MAIL: SU/0655/2015 OUB-1562/2017/JF Ing. Jitka Frýdlová 315696773 stavebni@bysice.eu Byšice, dne 7.11.2017

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu

Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu Č.j.: KrÚ 64531/2018/120/OMSŘI/Fr-r Sp.zn.: SpKrÚ 58733/2018 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/33300-11/4770-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx0016y0i MUVRX0016Y0I Č.j. : MUVR 2681/2007 Sp.Zn. : SPIS 737/2007/VAŽP41 5 Vyřizuje : Pavlovská Renáta Ing. Tel.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 33/09/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) r o z h o d n u t í o u m í s tění stavb y :

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 33/09/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) r o z h o d n u t í o u m í s tění stavb y : Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/13434-09/2044-2009/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 7. července

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/790-2014/5706-2013/vls Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/071998/2016 ST2/Mer MMHK/191534/2016 ST2/Mer Ing.Vladimír Mergl 495 707 866 vladimir.mergl@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19 Úřad městské části Praha 19 se sídlem: Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 Kbely odbor výstavby stavební úřad detašované pracoviště: Železnobrodská 825, 197 00 Praha 9 Kbely Telefon: 286

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-35733/2018 vagr DO-41452018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad ROZHODNUTÍ

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad ROZHODNUTÍ M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Kalová Bohdana, Ing. Tel.: 533304558, e-mail.: kalovab@slapanice.cz

Více

Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby

Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Vaše zn.: ze dne Č.j.: MUPO-2596/2019/SU/SVB Spis. zn.: SZ MUPO 3592/2018 Vyřizuje: Světlíková Beáta Telefon:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 13727/2013 Sp. zn.: S - JMK 13727/2013 OÚPSŘ Brno 6.3.2013 Veřejná vyhláška R

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 15243/2012 SpZn.S-JMK 15243/2012/OÚPSŘ Brno 06.03.2012 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 499-4/2010-330/R V Proseči dne 1.3.2011 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, Zlín

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, Zlín Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-022918/2016/Bez Číslo jednací dokumentu: MMZL 051928/2016 Zlín, dne 21.4.2016

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 392

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 392 Stavební úřad Dominikánská 2, 601 69 Brno Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno Číslo jednací: MCBS/2017/0013110/KALJ K podání: MCBS/2016/0176230 Spisová značka: 3200/MCBS/2016/0176230 Oprávněná úřední osoba:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/11183/2013/Lon Nový Bydžov, dne 2. září 2013 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lonská

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí Oddělení stavebního úřadu a územního plánování tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz

Více

R o z h o d n u t í. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské nám Praha 1. Adresáti: dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské nám Praha 1. Adresáti: dle rozdělovníku MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Adresáti: dle rozdělovníku V Praze dne 4. dubna 2016 Č.j. MMR-10193/2016-83/567 R o z h o d n u t í Ministerstvo pro místní rozvoj, jako

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22 SPIS. ZN..: 6381/2016 Č.J.: SPIS Č.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 2.1.2017 MUHR_0014/2017/STU2 ZVU

Více

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e-mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 2652/2017/OV/DŠ/4 6. února 2018 Spisový znak: 253.2 Skartační znak:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 784/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov Č.j.: KRNODO-1424/2017 vagr Sp.zn.: DO-163082016-vagr Krnov dne 5. 1. 2017 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Vypraveno dne:... Počet listů příloh:0 Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Spisová značka: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Fax:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4928/2012/br Jana Brožová 777 759 471 26.4.2013 Č.j.: MěÚ/1459/2013/Br e-mail: jana.brozova@rudolfov.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu

Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu Č.j.: KrÚ 81380/156/2016/OMSŘI/MV-3 Sp. zn.: SpKrÚ 81380/2016 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j. VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/866/2016/Po Dle přílohy č. 4 vyřizuje: Ing. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 558 666 443, kl. 142 Obec Fryčovice e-mail

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e-mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 1278/2017/OV/DŠ/2 11. srpna 2017 Spisový znak: 252.3 Skartační znak:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/111879/Py/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/111879/2015-12 POČET

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax:

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax: MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/250/13/My V Klatovech, dne : 27.2.2013 Č.j.: OVÚP/1337/13/My

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1809/2016/Po Dle přílohy č. 5 vyřizuje: Ing. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 558 666 443, kl. 142 Obec Fryčovice e-mail

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/23142-11/3473-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 5. října 2011

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ ZS - 2018 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení platnosti MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: CHLNC-1681/18/OVŽP 209/2018-Men Chlumec nad Cidlinou, dne 21. května 2018

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

R O Z H O D N U T Í. zamítá žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. zamítá žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX007CTFJ* Sp. zn.: MMFM_S 8894/2011/OÚRaSŘ/Špa Frýdek-Místek,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 98872/2011 Sp. zn.: S - JMK 98872/2011 OÚPSŘ Brno 31.8.2011 Veřejná vyhláška

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : Dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 vyřizuje: Bc. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 558 666 443, kl. 142 Obec Fryčovice e-mail

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Filip Špetík Lešná 154 756 41 Lešná zastupuje Nikola Sovák Šípková č.p. 1343 757 01 Valašské

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vysoké Mýto odbor stavebního úřadu a životního prostředí, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ 566 32 spis.zn.: č.j.: spis. znak vyřizuje: MUVM/08988/2015 MUVM/12891/2015 328.3 Petr Machata

Více

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/165211/2018 ST1/Řič MMHK/217250/2018 ST1/Řič Ing. Kateřina Řičařová 495 707 863 katerina.ricarova@mmhk.cz DLE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/4919/OST/17 Dvo V Rokycanech: 21.12.2017 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 524/2011/OV/DŠ/5 17. června 2011 Spisový znak: 252.3 Skartační znak:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Spis. zn.: OV/1131-2013/MEL Oprávněná úřední osoba: Melicharová Lucie Tel.: 533 304 460 e-mail: melicharova@slapanice.cz Brno, dne 6. května 2013 M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno,

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (dle 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (dle 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.) ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 050829/2015/HA/Vo MMHK/072591/2015 Eva Voříšková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 636

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp.zn.: KUOK/6698/2012/OSR/336 Olomouc dne 3. dubna 2012 Čj.: KUOK/29708/2012 Oprávněná úřední osoba pro

Více

ROZHODNUTÍ. 4626/15/SÚ 0514/17/SU/DPo Bc. Dita Pořádková, DiS ; Mob.: Úřední hodiny: Po,St 8-12 a

ROZHODNUTÍ. 4626/15/SÚ 0514/17/SU/DPo Bc. Dita Pořádková, DiS ; Mob.: Úřední hodiny: Po,St 8-12 a Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.,fax: E-mail: 4626/15/SÚ 0514/17/SU/DPo Bc. Dita Pořádková, DiS. 283 981 200; Mob.: 773 770 898 Úřední hodiny: Po,St 8-12 a 13-17 stav.urad@libeznice.cz Dne: 26.1.2017 KKNET

Více

S00BX0175IMT. MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

S00BX0175IMT. MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice 53021 Sp. zn.: SÚ 64980/2017/Bo Č.j.: MmP 71621/2017 Pardubice, dne 10.11.2017 Vyřizuje: Bobková Jana, tel.:+420466859161 oprávněná úřední

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 179108/2013HA/Me MMHK/189241/2013 Jana Melichárková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. R o z h o d n u t í. v zastoupení advokátem JUDr. Miroslavem Nyplem, se sídlem Dukelská 15, Hradec Králové,

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. R o z h o d n u t í. v zastoupení advokátem JUDr. Miroslavem Nyplem, se sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje Váš dopis ze dne Vaše značka Naše značka (č. j.) 11782/UP/2015/Sv Hradec Králové 27. 5. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka email územního plánování a stavebního řádu

Více

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč-328.3 Karlovy Vary, dne 5.1.2011 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1576/2017/Če Jaromír Lyčka SÚ/328/1460/2018/Če Záhumenní 417 vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková 739 24 Krmelín tel. : 591 144

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 8876/2013 Sp. zn.: S - JMK 8876/2013 OUPSŘ Brno 17.03.2013 R O Z H O D N U T

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více