Primární nádory kostí jsou vzácnou skupinou nádorových onemocnění, tvoří méně než 1% ze všech malignit.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Primární nádory kostí jsou vzácnou skupinou nádorových onemocnění, tvoří méně než 1% ze všech malignit."

Transkript

1 Primární nádory kostí jsou vzácnou skupinou nádorových onemocnění, tvoří méně než 1% ze všech malignit. Incidence a mortalita v ČR: C40 nádory kosti a kloubní chrupavky končetin C41 nádory kosti a kloubní chrupavky jiných lokalizací Mezi nejčastější primární nádory kostí patří osteosarkom (35%), chondrosarkom (30%),nádory skupiny Ewingova sarkomu (16%). Léčba všech typů primárních kostních nádorů by měla být vedena na specializovaném pracovišti s fungujícím multidisciplinárním týmem (ortoped, hrudní chirurg, patolog,klinický/dětský onkolog,radiační onkolog,radiolog, případně plastický chirurg, vaskulární chirurg,intervenční radiolog, další specializace), kam by měl být pacient odeslán již při prvním podezření na toto onemocnění.

2 Staging je pro všechny typy primárních kostních nádorů společný: 1) TNM Staging (UICC-TNM, 6. edice 2002) st. IA T1 N0 M0 G I-II, low grade (T1- do 8 cm v největším rozměru) st. IB T2 N0 M0 G I-II, low grade (T2- nad 8 cm v největším rozměru) st. IIA T1 N0 M0 G III-IV, high grade st. IIB T2 N0 M0 G III-IV, high grade st. III T3 N0 M0 G I-IV (T3-diskontinuální nádory v primární lokalizaci) st. IVA T1-3 N0 M1a G I-IV (M1a plíce) st. IVB T1-3 N1 jakékoliv M1 GI-IV. T1-3 N0-1 M1b GI-IV. (M1b jiné vzdálené lokalizace) Nádory skupiny Ewingova sarkomu jsou klasifikovány jako G IV. 2) SSS (Surgical Staging System, from Enneking) st. IA low grade (G1) intrakompartmentový (T1) st. IB low grade (G1) extrakompartmentový (T2) st. IIA high grade (G2) intrakompartmentový (T1) st. IIB high grade (G2) extrakompartmentový (T2) st. III jakýkoliv grade, regionální/vzdálené metastázy,jakýkoliv tumor 1) Osteosarkom Epidemiologie : Patří mezi relativně vzácná onemocnění, představující asi 0,2-0,3% ze všech zhoubných nádorů s incidencí 1-3 pacienti ročně na 1 milión obyvatel. Je to nejčastější primární maligní kostní nádor. Etiologie : Ve většině případů není možné jednoznačně určit specifické etiologické agens. Je znám vyšší výskyt sekundárních osteosarkomů u Pagetovy choroby, osteogenesis imperfecta, u kostních infarktů, po předchozí radioterapii, osteochondromu, neosifikujícího fibromu, fibrózní dysplazie, chronické osteomyelitidy, aneurysmatické kostní cysty a dalších stavů. Je znám výskyt u pacientů s retinoblastomem (výskyt až 500x vyšší než v ostatní populaci), u dětí matek s malignitou, u Li-Fraumeni syndromu (familiární mutace p 53 ). Genetické změny : Nepochybnou roli při vzniku onemocnění má mutace supresorového genu p53 na chromosomu 17p. U více než 20 % nemocných je nacházena amplifikace genu MDM-2, jsou popisovány i jiné genetické odchylky alterace Rb genu na chromozomu 13q, zvýšená transkripce genu MDR-1, pravděpodobné zesílení vlivu růstového faktoru IGF-1, defektní receptor CD 95, který zabezpečuje přenos signálu pro apoptózu,příp. přítomnost HER-2/erb-B2 proteinu. Všeobecné informace : Osteosarkom je nádor charakterizovaný přímou tvorbou kosti nebo osteoidní tkáně nádorovými buňkami. Je vysoce maligní, šíří se lokálně dřeňovou dutinou, dochází k invazi do okolních měkkých tkání a k časnému hematogennímu rozsevu především do plic, kostí. Je nejvíce diagnostikován ve věku let (medián 20 let) s maximem v období růstové akcelerace. Jsou popisovány i osteosarkomy kojenců i lidí starších 90 let. Primární osteosarkomy postihují nejčastěji metafýzy dlouhých kostí, distálního femuru (35%), proximální tibie (13 %), proximálního humeru (12%), osového skeletu (10% - prognóza špatná). Vzácně může osteogenní sarkom vznikat i v měkkých tkáních.

3 Příznaky: Intermitentní bolest, která může být v případě postižení dolních končetin spojena s poruchou chůze, později bolestivé zduření, někdy může být prvním příznakem až patologická zlomenina. Histologické typy a jejich výskyt : Centrální osteosarkomy: - až v 80 % klasický (konvenční) osteosarkom (osteo-, chondro-, fibroblastický) má vysokou mitotickou aktivitu, G III-IV, po destrukci kortikalis se šíří do okolí, ale většinou neproniká přes růstovou ploténku, jeho varianta teleangiektatický osteosarkom obsahuje množství dutin oddělených vazivovými septy vyplněných krví, roste velmi rychle, ale většinou dobře reaguje na chemoterapii, vysoké riziko patologických zlomenin, - méně než 2 % G I centrální osteosarkom vykazuje minimální buněčné atypie s omezenou mitotickou aktivitou ve vazivové a kostní tkáni, při adekvátním chirurgickém ošetření má výrazně lepší prognózu než konvenční osteosarkom, chemoterapie se většinou neindikuje, % výskytu tvoří osteosarkom kulatobuněčný (z malých buněk), G III-IV, dobře reaguje na chemoterapii, vykazuje charakteristiky jak osteosarkomu, tak Ewingova sarkomu. Povrchové osteosarkomy: - méně než 5 % juxtakortikální osteosarkom parostální, GI, vyrůstá většinou ze zevního povrchu kosti, roste excentricky a plášťově obklopuje kost, při adekvátním chirurgickém výkonu bez další onkologické léčby má dobrou prognózu, případné lokální recidivy mají pomalý vývoj, periostální osteosarkom G I-IV může připomínat periostální chondrosarkom, varianty G III-IV se však chovají jako konvenční osteosarkom, - povrchový osteosarkom s vysokým stupněm malignity G III-IV je histologickým obrazem i prognózou podobný klasickému(konvenčnímu) osteosarkomu, bývá uložen na povrchu diafýzy femuru či humeru. Vzácnější varianty osteosarkomu: - zřídka multicentrický osteosarkom, G III-IV., vzniká víceložiskově s velmi špatnou prognózou - kraniofaciální osteosarkom, G II-IV., - na podkladě Pagetovy choroby vzniká Pagetův sarkom G III-IV s velmi špatnou prognózou, má destruktivní charakter s predilekcí vzniku pánev, proximální femur a proximální humerus, - postradiační sarkom G III-IV se může vyvinout v důsledku předchozího ozařování, vyskytuje se ve vyšším věku a horší prognóza proti klasické formě osteosarkomu je dána jeho lokalizací převážně v axiálním skeletu. Vyšetřovací metody:zhodnocení anamnézy, klinického stavu, zobrazovací metody rtg, CT, MRI primárního tumoru, angiografie, CT plic, scintigrafie skeletu, případně PET, základní hematologické a biochemické parametry včetně ALP,LDH, histologická verifikace tru-cut nebo otevřená biopsie na specializovaném pracovišti. Před plánovanou chemoterapií doplnění UZ vyšetření srdce, břicha, audiogram, event. kryoprezervace spermatu dle přání pacienta. Prognostické a prediktivní faktory: Nejdůležitějším prognostickým faktorem je aplikovaná léčba. Celkový stav, velikost a lokalizace nádoru, histologický typ a grade, operabilita, přítomnost a lokalizace MTS, hladina ALP, LDH, histopatologické hodnocení odpovědi nádoru na chemoterapii.

4 Zásady léčby: multimodální přístup st. I A/B : operabilní operace primárně inoperabilní zvážit chemoterapii (cisplatina, adriamycin) dle efektu operace +- chemoterapie dle % nekróz (je-li histopatologický efekt, týž režim do celkově 5-6 aplikací,není-li, bez pooperační chemoterapie) st. IIA/B, III : operabilní předoperační chemoterapie operace - pooperační chemoterapie (u pacientů nad 60 let věku lze zvážit operaci jako primární metodu léčby s následnou chemoterapií) inoperabilní předoperační chemoterapie (+- RT není-li možná operace)- operace- pooperační chemoterapie st. IVA/B : předoperační chemoterapie - operace prima + snaha o resekci všech MTS + pooperační chemoterapie (primární léčba je stejná jako u lokalizovaného onemocnění), není-li operabilita možná, potom jen paliativní operace,chemoterapie, radioterapie, bisfosfonáty, podpůrná léčba. Léčba dle histologického typu osteosarkomu: - klasický(konvenční) osteosarkom G III-IV pod 4O let věku protokol EURAMOS, nad 40 (event.45) let věku dvojkombinace cisplatina, adriamycin - parostální osteosarkom, G1 centrální osteosarkom, G1 intraosseální osteosarkom operace - periostální osteosarkom - GI-II zvážení chemoterapie (DDP, ADM) - operace+- chemoterapie dle % nekróz - GIII-IV léčba jako konvenční osteosarkom Chemoterapie: dvojkombinace : DDP 100mg/m2/ve 24 hod. kont. i.v. infúzi dl ADM 25 mg/m2 ve 3 hod. i.v. infúzi dl,2,3 á 21 dnů, 2-3 série-operace-poté event. chemot. dle % nekróz, do celkově 5, max. 6 serií kombinační léčba: EURAMOS (COG, COSS, EORTC/MRC, SSG) - verze 11/2005. (ve stručnosti: indukční léčba: týden 1: ADM, DDP týden 4 a 5: HD MTX týden 6: ADM, DDP týden 9 a lo: HD MTX týden 11: restaging a operace pooperační CHT: nad 90% nekroz: režim MAP (týden 12-29) pod 90% nekroz: režim MAPIE (týden 12-40) s maximální podpůrnou léčbou, případnou modifikací dávek při toxicitě. Chirurgická léčba: Do poloviny 70. let 20. století byla jedinou léčebnou metodou radikální operace, resp. amputace postižené končetiny. Zásadní obrat přineslo zavedení agresivní neoadjuvatní chemoterapie. Ta usnadní operabilitu nádoru, působí nekrózy v nádorové tkáni a je současně profylaxí mikrometastáz. V současné době je maximální snaha o zachování funkce končetiny.

5 Zásady chirurgického řešení primárního nádoru po předchozí chemoterapii - doc. MUDr. P. Janíček, CSc., Ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně - vyžadujeme širokou resekci (ideální je en-block resekce s odstraněním i místa incise, kde byla provedena PE, tj. odstranění celého kompartmentu, tedy celé kosti, odkud nádor vychází, ev. měkkých tkání) a náhradu individuální endoprotézou, homoštěpem, autoštěpem na cévní stopce nebo vaskularizovaným muskulokutánním lalokem. - neporušení pseudokapsuly (pokud je to možné) - ponechání alespoň 5 mm vrstvu zdravé tkáně nad fascií, 2 mm v resekcích procházejících tukovou nebo svalovou tkání, alespoň 1 cm, pokud však lze, tak 2-5 cm lem zdravé kosti Amputační zákroky zvažujeme: - u obrovských tumorů, které nereagují na neoadjuvantní chemoterapii, - i u patologických zlomenin nosných kostí (tibie, femur)je při dobrém efektu neoadjuvantní chemoterapie snaha o zachování končetiny, - při postižení nervově-cévního svazku, při exulceraci nádoru - u tumorů, jejichž uložení po lokální chirurgické terapii neumožní uspokojivou funkci končetiny (např. rozsáhlé postižení karpu nebo tarsu), - u lokální recidivy předtím lege artis léčeného osteosarkomu Pokud velikost tumoru a jeho uložení neumožňuje kompletní resekci (např. velké léze sakra, páteře, pánve), je operační zákrok velmi sporný, protože se prakticky omezí jen na pouhé zmenšení masy tumoru. Indikaci paliativního zákroku může být exulcerace kožního krytu. Radioterapie: Má v léčbě osteosarkomu postavení metody doplňkové, neboť tento patří k rel. radiorezistentním nádorům. Avšak dávky kolem 60, resp. 66, resp. 70 Gy (viz RADIATION THERAPY GUIDELINES str. 74 protokol EURAMOS) mohou hrát roli v případě nádoru osového skeletu, který zůstává inoperabilní i po neodjuvantní chemoterapii, event. k omezení výskytu lokální recidivy, stejně jako v případě kraniofaciálního osteosarkomu, který obvykle ohrožuje pacienta spíše lokální recidivou než vzdálenou diseminací. Svoji roli má radioterapie i v léčbě paliativní. Léčba relabujujícího onemocnění: V případě lokální recidivy především chirurgické řešení se zvážením následné chemoterapie dle celkového stavu pacienta,předléčení, doby do progrese a dalších parametrů. V případě limitované plicní diseminace je indikována resekce, je-li to možné. Zásadní je odstranění všech plicních metastáz a to i opakovaně. V případě kostních metastáz je prognóza většinou infaustní (paliativní radioterapie, bisfosfonáty, radionuklidy). Role second line chemoterapie v případě relapsu není jednoznačně definována (HD IFO, CBDCA/VP, gemcitabin, topotekan, low dose VP). Možnosti použití cílené biologické léčby jsou ve fázi klin. zkoušení především u dětských pacientů. Prognóza: Dříve umíralo do 2 let téměř 100 % nemocných, v 70. letech 20. století se uvádělo 5 leté přežití mezi 20 a 30 %, dnes udávají špičková pracoviště dlouhodobé přežití v % v případě prim. lokalizovaných high grade osteosarkomů, v případě primárně metastatických - především u pacientů dospělého věku zůstává nadále prognóza velmi špatná. Follow up: 1.a 2. rok po léčbě: po 2-3 měsících 3 a 4. rok: po 3-4 měsících rok: po 6 měsících při high grade, ostatní po 12 měsících - při každé kontrole klin. vyšetření,rtg plic, - ortopedie: rtg prim. tu a 4 měsíce do konce roku 4 (event. UZ, při susp. CT, MRI) - CT plic je považováno za doplnkové tehdy, je-li rtg plic nekonkluzivní či susp. z relapsu

6 - scinti skeletu či rtg skeletu při klin. podezření na kostní diseminaci, nejsou-li konkluzivní, tak CT či MRI - v případě relapsu nutný kompletní restaging, - v případě proběhlé chemoterapie s antrackliny rok po ukončení léčby kontrolní UZ vyšetření srdce, - KO+diff, biochemie vč. ALP, LDH, Ca lx ročně 2) Chondrosarkom Epidemiologie: 2. nejčastější primární maligní nádor kosti, obsahuje dvou či vícejaderné buňky s hyperchromními jádry produkujícími chrupavčitou matrix bez osteoidu. Vyskytuje se nejčastěji ve věkových skupinách nad 40 let. Etiopatogeneze: 75 % chondrosarkomů je klasifikováno jako primární, 25 % je označováno jako sekundární, které se vyvinuly na podkladě původně benigní léze (Ollierova choroba, Maffuciho sy, Pagetova choroba, fibrózní dysplasie, solitární kostní cysta, chondromyxoidní fibrom, chondroblastom, synoviální chondromatóza, teratom). Primární (centrální, axiální skelet postihující) chondrosarkomy mají malignější průběh než sekundární (periferní). V patogenezi nádoru se uplatňují aberace na chromozomu 12q 13-15, kde jsou lokalizovány geny HMGIC a ATF-1. Častým nálezem je amplifikace genu MDR-1, což vysvětluje častou chemorezistenci tohoto nádoru. U agresivních forem se nachází zvýšená koncentrace matrixmetaloproteáz (MMP). Histologické typy chondrosarkomu: Centrální klasický chondrosarkom, vznikající uvnitř kosti, juxtakortikální (periostální), světlobuněčný chondrosarkom s velmi dobrou prognózou, dediferencovaný s infaustní prognózou a mezenchymová varianta (chemosenzitivní k DDP a ADM). Všeobecné informace: Chondrosarkom roste relativně pomalu, při recidivách vykazuje vyšší stupeň diferenciace, velmi pozdě metastazuje nejčastěji do plic a měkkých tkání a to zejména jeho hůře diferencované formy. Příznaky: Chondrosarkom může díky pomalému růstu dorůst až do enormní velikosti a nemocný přichází s tuhým, nebolestivým, nepohyblivým zduřením měkkých tkání, které se často pojí s omezením pohyblivosti kloubu. Diagnostika: Jako u osteosarkomu (bez PET). Prognostické faktory: Primární nebo sekundární chondrosarkom, lokalizace nádoru, histologický grading, operabilita. Zásady léčby: Vzhledem k relativní rezistenci na chemoterapii i radioterapii je zásadní chirurgické odstranění nádoru. G1 : asymptomatický observace nebo operace různé radikality - symptomatický - operace různé radikality v obou případech v případě lok. relapsu široká reresekce, + radioterapie Gy jen v případě poz. okrajů, nebo amputace GII-III + z jasných bb : rad. operace, při resekci s nedostatečnými okraji (pokud není reresekce možná) pooperační radioterapie G IV operace, při resekci s nedostatečnými okraji (pokud není reresekce možná) nebo při inoperabilitě pooperační radioterapie Role chemoterapie v léčbě chondrosarkomu nebyla dosud definována (chybí prospektivní randomizované studie), dle některých studií (Césari a spol.) prodlužuje chemoterapie v dvojkombinaci cisplatina, adriamycin přežití u pacientů s mesenchymální variantou chondrosarkomu.

7 NCCN doporučuje léčit dediferencovaný chondrosarkom jako osteosarkom a mesenchymální chondrosarkom jako Ewingův sarkom. Prognóza : chondrosarkom je nádor velmi specifický, může být dlouho klinicky němý, méně často metastazuje než např. osteosarkom, avšak může dorůst obrovských rozměrů, zejména v pánvi, což limituje radikalitu chirurgického výkonu při relativní chemo- a radiorezistenci. Follow up: při low grade: klinické vyšetření, rtg prim Tu a plic á 6-12 měsíců první dva roky, poté ročně, při high grade: podobně jako u osteosarkomu, 1.a 2 rok: á 3 měsíce 3 a 4. rok: á 4 měsíce dále á 6 měsíců, resp. později á 12 měsíců. 3) Nádory skupiny Ewingova sarkomu / PNET Epidemiologie: Malobuněčný sarkom, který se nejčastěji vyskytuje mezi 10. a 18. rokem věku(85%, medián věku 15 let), vzácný po 30. roce (humerus), poměr chlapci - dívky 1,5:1. U černé rasy velmi vzácný, incidence 3 případy onemocnění na milión obyvatel ročně. Etiopatogeneze: Spojitost s vrozenými chorobami nebo jinými nádory nebyla zjištěna. Vícečetný výskyt v rodině je vyjímečný. Genetické změny: Typickou je translokace mezi chromozomem 11 a 22 (t11/22,q24,q12)- až v 85 %, vzácněji translokace mezi chromozomem 21 a 22 či jinými (7/22, 17/22). Tato translokace vede k juxtapozici genů EWS na chromozomu 22 a genu FLI-1 na chromozomu 11, s produkcí chimerického proteinu s transkripčními vlastnostmi. Pozitivita antigenu CD 99. Rovněž častá exprese onkogenu c-myc RNA s nebo bez amplifikace, exprese n-myc není častá. PNET může produkovat inzulinu podobný růstový faktor IGF-1, asi 50 % nádorů je aneuploidních. Všeobecné informace: Nádor vzniká zpravidla v dřeňové dutině dlouhých kostí (31 % na horních a 28 % na dolních končetinách), asi ve 20 % v pánevních kostech a asi v 15 % v osovém skeletu. Možný je i mimokostní výskyt. Často je víceložiskový. Nádor má vysokou biologickou aktivitu, záhy metastazuje hematogenně především do plic (38 %), kostí (31%), kostní dřeně (11 %), vzácně CNS. Metastazování lymfatickou cestou je méně časté. Až 30 % pacientů má metastázy již v době stanovení diagnózy. Časté je i přímé prorůstání do okolních tkání především při lokalizaci v oblasti plochých kostí a hrudní stěny. Příznaky: -celkové - teploty (až septického rázu) mohou být i prvním příznakem onemocnění vůbec, jejich podkladem mohou být hemorhagie a nekrózy v nádoru, leukocytóza, úbytek na váze, nechutenství, zvýšená hodnota LDH,..., - místní - bolest, ev. zduření, další možné příznaky dle lokalizace (např.:patologická fraktura, intrapleurální propagace, bolesti v zádech méně často příznaky komprese míšní,...). Histopatologie: - Ewingův sarkom, ( méně často atypický Ewingův sarkom, extraosseální Ewingův sarkom) - PNET periferní primitivní neuroektodermální tumor - vzácněji Askinův malobuněčný nádor torakopulmonální oblasti, primitivní kulatobuněčné sarkomy kostí a nemyogenní sarkomy měkkých tkání. Převládající hypotéza o histogenezi těchto předpokládá jejich původ v cholinergních postgangliových buňkách parasympatiku. Ewingův sarkom je

8 v současné době považován za nádor z primitivních buněk bez diferenciace, zatímco PNET za diferencovanou formu téhož nádoru. Význam diferenciace pro prognózu v současné době není znám. Diagnostika : Zhodnocení anamnézy, klinické vyšetření, histologická verifikace cestou probatorní excise s odběrem dostatečného množství materiálu k mikroskopickému, imunohistochemickému, cytogenetickému a molekulárně biologickému vyšetření,rtg, CT, MRI primárního tumoru,angiografie, CT plic, scintigrafie skeletu, sonografie břicha, trepanobiopsie na cytologické, cytogenetické vyš., PET, s ohledem na plánovanou léčbu funkční vyšetření ledvin, echokardiografie, biochemické včetně ALP,LDH, Ca, clearence, hematologické vyšetření, NSE,zvážení kryoprezervace spermatu. Staging: U nádorů skupiny Ewingova sarkomu se většinou nepoužívá klasická TNM klasifikace, nebot z hlediska léčby je zásadní dělení na 3 skupiny : - nádory lokalizované, primárně operabilní - nádory lokalizované, primárně inoperabilní - nádory primárně metastatické. Prognostické a prediktivní faktory : 1) přítomnost nebo nepřítomnost klinicky detekovatelných metastáz v době stanovení diagnózy, jejich lokalizace, 2) histopatologické procento nekróz po indukční chemoterapii (signifikantní faktor), 3) objem primárního nádoru ( V>100 cm 3 prognosticky nepříznivý), po intenzifikaci chemoterapie nesignifikantní prognostický faktor, 4) lokalizace primárního nádoru: nesignifikantní faktor - relativně příznivé - distální konec dlouhých kostí, žebra, - nepříznivé - páteř, pánev, 5) věk - čím nižší, tím lepší prognóza, signifikantní faktor 6) hladina LDH (nesignifikantní faktor): - normální - příznivá prognóza, - zvýšená - nepříznivá prognóza, marker 7) je-li zvýšená hladina NSE v úvodu léčby, může být dále použita jako marker úspěšnosti léčby. 8) radikalita lokálního chirurgického výkonu Stanovení objemu tumoru: (nejlépe v rámci CT vyšetření primárního ložiska, případně dle RTG ve dvou na sebe kolmých projekcích) A) tumor elipsoidního tvaru s rozsáhlou mimokostní složkou: V = a. b. c. 0,52 B) tumor cylindrického tvaru s diskrétní mimokostní složkou: V = a. b. c. 0,785 Terapie: komplexní, multimodální léčba. Moderní interdisciplinární přístup k léčbě Ewingova sarkomu umožňuje vysokou kurabilitu (5 leté přežití % u lokalizovaného onemocnění). Jde o nádor vysoce chemo, radiosenzitivní, k základním léčebným modalitám patří chemoterapie,po které následuje lokální kontrola nádoru, tj. chirurgická léčba, +- radioterapie, poté pokračuje adjuvantní chemoterapie. Chemoterapie: zavedení multimodální léčby včetně kombinované chemoterapie zvýšilo 5 leté přežití z 10% na více než 60% u lokalizovaného onemocnění. Nyní je léčba vedena dle protokolu EURO-E.W.I.N.G. 99.(ET 2OOO/03), sestává z indukční chemoterapie režim VIDE 6x, následuje lokální léčba většinou operační(preference), poté stratifikace další léčby dle histopatologické odpovědi na CHT a rozsahu onemocnění.

9 Používané režimy: VIDE: VCR 1.5mg/m 2 /d, max. 2 mg d1 IFO 3gr/m 2/ d plus mesna d1,d2,d3 DOX 20 mg/m 2 /d d1,d2,d3 ETO 150 mg/m 2 /d d1,d2,d3 VAI: VCR 1.5mg/m 2 /d, max. 2mg d1 ACT 0,75mg/m 2 /d d1,d2 IFO 3gr/m 2 /d plus mesna d1,d2 VAC: VCR 1.5mg/m 2 /d, max. 2mg d1 ACT 0,75mg/m 2 /d d1,d2 CYC 1500mg/m 2 /d plus mesna d1 případně Bu-Mel + autopbsc (stimulace a sběr perif. kmenových buněk obvykle po 3. a/nebo 4. serii VIDE v úvodu léčby) Chirurgická léčba(doc. MUDr. P. Janíček, CSc., Ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně) Zásady chirurgického řešení primárního nádoru po předchozí chemoterapii : - co nejdříve po ukončení indukční chemoterapie a restituci krvetvorby, - pouze tehdy, nejsou-li známky progrese nádoru a nebo, když nejsou projevy akutních neurologických obtíží (=míšní komprese) Efekt neoadjuvantní chemoterapie (event. radioterapie) umožňuje plánovaný operační zákrok. - vyžadujeme širokou resekci (ideální je en-block resekce s odstraněním i místa incise, kde byla provedena PE, t,j, odstranění celého kompartmentu, tedy celé kosti, odkud nádor vychází, ev. měkkých tkání) a náhradu individuální endoprotézou, homoštěpem, autoštěpem na cévní stopce nebo vaskularizovaným musculokutánním lalokem. - neporušení pseudokapsuly (pokud je to možné) - ponechání alespoň 2 mm vrstvu zdravé tkáně nad fascií, 5 mm v resekcích procházejících tukovou nebo svalovou tkání - alespoň 1 cm, pokud však lze, tak 2-5 cm lem zdravé kosti. Amputační zákroky zvažujeme: 1. u obrovských extraoseálních tumorů, které nereagují na neoadjuvantní chemoterapii, 2. u tumorů, které jsou lokalizovány v místech růstového potenciálu dlouhých kostí u dětí mladších 8 let (např. proximální tibie, distální femur, proximální humerus) a kde růstem dochází k diskrepanci délek končetin, 3. u patologických zlomenin nosných kostí (tibia, femur), které předtím byly event. léčeny vysokodávkovanou radioterapií, 4. u tumorů, jejichž uložení po lokální chirurgické terapii neumožní uspokojivou funkci končetiny (např. rozsáhlé postižení karpu nebo tarsu), 5. u lokální recidivy předtím lege artis léčeného Ewingova sarkomu. Pokud velikost tumoru a jeho uložení neumožňuje kompletní resekci (např. velké léze sakra, páteře, pánve), je operační zákrok velmi sporný, protože se prakticky omezí jen na pouhé zmenšení masy tumoru. Indikaci paliativního zákroku může být exulcerace kožního krytu. Radioterapie: jako lokální léčba má svoje místo v případě, kdy je nemožný radikální chirurgický výkon, taktéž je zvažována v případě nedostatečné odpovědi na chemoterapii. Je-li konsolidační chemoterapie vysokodávkovaná s podporou periferních kmenových buněk, pak radioterapie následuje až po této léčbě. Léčba relapsu : 5 leté přežití nepřesahuje 15%, prognóza pacientů s relabující chorobou je špatná a to především tehdy, kdy k progresi dochází již v průběhu léčby nebo časně po jejím ukončení. Není definován chemoterapeutický standard k léčbě relapsu (obvykle kombinace alkylačních látek a inhibitorů topoizomeráz). Onemocnění neodpovídající na léčbu nebo

10 progredující je léčeno paliativně (operace, radioterapie, nejlepší podpůrná léčba). Prognóza: Pacienti s diseminovaným onemocněním v době stanovení diagnózy, objemným nádorem přesahující 100 cm3 o průměru větším než 10 cm či nemocní s neresekabilní formou onemocnění jsou zařazováni do skupiny s vysokým rizikem relapsu, sem patří bohužel až 70 % pacientů. K prognosticky nepříznivým lokalizacím se řadí též postižení pánevní oblasti nádorem, který bývá dlouhodobě asymptomatický a dorůstá velkého objemu. U ostatních nemocných je prognóza vzhledem k senzitivitě nádoru relativně příznivá. Přežití dle literatury: 5-ti leté : všechna stadia - 50 % lokalizované onemocnění : % MTS onemocnění (vyjma plic) : % Follow up:většina relapsů nastává v prvních třech letech, i když k pozdnímu relapsu může dojít i po více než 15 letech od stanovení diagnózy. 1.a 2 rok: á 2-3 měsíce 3. rok: á 4 měsíce dále á 6 měsíců, resp. později á 12 měsíců. - klinické vyšetření, ortopedická kontrola (rtg, UZ prim Tu, ev CT), rtg/ct plic, scinti skeletu, NSE+LDH, aktivní sledování možné toxicity léčby (fce ledvin, srdce, hematologie, fertilita, horm. aktivita). D. Adámková Krákorová Literatura: - NCCN Clinical Practise Guidlines in Oncology, Bone Cancer, V. 1/ Osteosarcoma: ESMO Clinical Recommendations for diagnosis, treatment and follow up, Annals of Oncology /Suplement 2/, ii94-ii96, Ewing s sarcoma of the bone: ESMO Clinical Recommendations for diagnosis, treatment and follow up, Annals of Oncology /Suplement 2/, ii97-ii98, De Vita, V.T.: Cancer. Principles and practise of oncology (6 th ed). Lippincott-Raven, Philadelphia, Perez, C.A.: Principles and Practise of Radiation Oncology,fourth edition, Lippincott, Philadelphia, Roland T. Skeel : Handbook of Cancer Chemotherapy,sixth edition, Lippincot, Philadeplhia J. Cassidy, D. Bissett, R. Spence : Oxford Handbook of Oncology, OXFORD C.K. Bomford, I.H. Kunkler : Walter and Miller s Textbook of Radiotherapy and Oncology, sixth edition, Adam Z., Vorlíček J., Vaníček J.: Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Avicenum, Praha Klener P.: Klinická onkologie. Galen, Praha NOR, - B. Uscinska et al.: Localised Extremity Osteosarcoma: Mature Survival Data from Two European Osteosarcoma Intergroup Randomised Clinical Trials, ASCO 2000, S.A.Ahmad : Estraosseous Osteosarcoma.ASCO 2000, G. Bacci: Neoadjuvant chemotherapy for osteosarcoma of the extremities with synchronous lung metastates: treatment with cisplatin, adriamycin and high dose of methotrexate and ifosfamid. Oncology reports 7, , G. Bacci et al.: Pattern of relapse in patient with osteoarcoma of the extremities treated with neoadjuvant chemotherapy. European Journal of Cancer, No 37, 32-38, P. Picci et al.: High Dose Ifosfamid and Aggressive Lung Surgery as Salvage Treatment for High Risk Relapsed Osteosarcoma Patients. ASCO 2001, G. Bacci et al.: Neoadjuvant chemotherapy for osteoarcoma of the extremity: long-term results of the Rizzoli s 4 th protocol. European Journal of Cancer 37, , G. Bacci et al.: Neoadjuvant chemotherapy for synchronous multifocal osteosarcoma. ASCO 2001, Phase II window of topotecan in newly diagnosed metastatic osteosarcoma CCG ASCO 2001, Bielack SS et al.: Prognostic factors in high grade osteosarcoma of the extremities or trunk: an analysis of 1,702 patients treated on neoadjuvant cooperative osteosarcoma study group protocols. J Clin Oncol 2002, 20:

11 - Longhi et al.: Neoadjuvant chemotherapy for high grade osteosarcoma of the extremity: local and systemic relapse in 560 patients treated with limb salvage or amputation. ASCO 2002, Shailesh J. Patel : Dose-Intense Ifosfamid/Doxorubicin/Cisplatin Based Chemotherapy for Osteosarcoma in Adults. Am J Clin Oncol 25, , S. Smeland :Neoadjuvant chemotherapy with high dose Ifosfamid added to methotrexat, cisplatin and doxorubicin for patient with localized osteosarcoma of the extremity. A joint study by the Italian and Scandinavian sarcoma groups. ASCO 2003, Helmke H et al.: Relapsed osteosarcoma. An analysis of 576 Cooperative Osteosarcoma Study Group (COSS) patients.asco 2003, A.A. Cardoso : High dose Ifosfamid for metastatic osteosarcoma. ASCO 2003, S. Smeland et al.: Scandinavian Sarcoma Group Osteosarcoma Study SSG VIII: prognostic factors outcome and the role of replacement salvage chemotherapy for poor histological responders. European Journal of Cancer 39, , G. Bacci et al.: Nonmetastatic osteosarcoma of the extremity with patologic fracture at presentation: local and systemic control by amputation or limb salvage after preoperative chemotherapy. Acta Ortop Scand. 74, , Delépine N at al..: Progress and stagnation in chemotherapy for primary osteosarcoma. Ann Med, Interne (Paris), 2003 Feb, Grimer RJ, Canon SR, Taminiau AM et al.: Osteosarcoma over the age of forty. Eur J Cancor 2003, 39: Kager L, Zoubek A, Potschger U at al.: Primary metastatic osteosarcoma: presentation and outcome of patiens treated on neoadjuvant Cooperative Osteosarcoma Study Group protocols. J. Clin. Oncol 2003, 21: R. Kebudi : Oral etoposid for recurrent/progressive sarcomas of childhood. Pediatr Blood Cancer, 42, , D. Donati et al.: Osteosarcoma of the pelvis. European Journal Surg Oncology, 30, , SR Patel: A phase II study of cisplatin, doxorubicin and ifosfamid with peripheral blood stem cell support in patient with skeletal osteosarcoma and variant bone tumors with a poor prognosis. Cancer 101, , KR Sajadi et al: The incidence and prognosis of osteosarcoma skip metastases. Clinical Ortop relat. Res, 426, 92-96, K Okada : Osteosarcomas after the age of 50: a clinicopathologist study of 64 cases-an expirience in nothern Japan. Ann Surg Oncol, 11, , G Bacci et al.: Prognostic significance of serum lactate dehydrogenase in osteosarcoma of the extremity: experience at Rizzoli on 1421 patients treated over the last 30 years. Tumori,90, , B Kempf-Bielack et al.: Osteosarcoma relapse after combined modality therapy: an analysis of unselected patients in the Cooperative Osteosarcoma Study Group (COSS).Journal of Clinical Oncology 23, , G Bacci et al.: Primary high grade osteosarcoma: comparsion between preadolescent and older patients. Journal of Pediatr Hematol Oncology, 27, , RJ Grimer : Management and outcome after local recurrence of osteosarcoma. European Journal of Cancer 41, , De Laney TF et al.: Radiotherapy for local control of osteosarcoma. Int J radiat Oncol Biol Phys. 61, , Carrle D, Bielack SS: Current strategie of chemotherapy in osteosarcoma. Int Ortop 2006, 30: Whelan J, Seddon B, Perisoglou M.: Management of osteosarcoma, Curr Treat Options Oncol, , Tunn PU, Reichardt P.: Chemotherapy for osteosarcoma without high-dose methotrexate: a 12- year follow-up on 53 patients. Onkologie, 2007 May, G Bacci et al.: Local recurrence and local kontrol of non-metastatic osteosarcoma of the extremities: a 27 year experience in a single institution, J Surg. Oncol, , 2007 Aug. - Lewis IJ at al.: Improvement in histologic response but not survival in osteosarcoma patiens treted with intensified chemotherapy: a randomized puse III trial of the European Osteosarcoma Intergroup. J Natl Cancor Indy 2007,99: Brunem, Elbracht M, Niggermeyer O. Chondrosarcoma of bone: an oncological and functional follow up study. Ann Oncol 2001, 12(6), Fiorenza F, Abudu A, Grimer RJ et al. Risk factors for survival and local control in chondrosarcoma of bone. J Bone Point Surg Br 2002, 84(1), Ahmed AR, Tan TS, Unni KK, Collins MS, Wenger DE, SIm FH. Secondary Chondrosarcoma in Osteochondroma: report of 107 patients. Clin Orthop Relat Res. 2003, 411: Staals EL, Bacchini P, Bertoni F. Dedifferentiated central chondrosarcoma. Cancer (12): Grimer RJ, Gosheger G, Taminiau A at al. Dedifferentiated chondrosarcoma: prognostic factors and outcome from a European group. Eur J Cancer 2007, 43(14): Cesari M, Bertoni F, Bacchini P, Mercuri M, Palmieri E, Ferrari S. Mesenchymal chondrosarcoma. An analysis of patiens treated at a single institution. Tumori. 2007,93(5), Gelderblom H, Hogendoorn PC, Dijkstra SD et al. The clinical approach towards chondrosarcoma. Oncologist. 2008, 13(3), Dantonello TM, Int-Veen C, Leuschner I et al. Mesenchymal chondrosarcoma of soft tissues and bone in children, adolescents, and young adults: experience of the CWS and COSS study groups. Cancer 2008, 112(11),

12 - Bacci G, Ferrari S Bertoni F et al.: Prognostic factors in nonmetastatic Ewing s sarcoma of bone treated with adjuvant chemotherapy: Analysis of 359 patients at the Instituto Ortopedico Rizzoli. J Clin Oncol 2000, 18: Schuck A, Ahrens S, Paulussen M et al.: Local therapy in localized Ewing tumors:results of 1058 patients treated in the CESS 81, CESS 86 and EICESS 92 trials. Int J Radiat Oncol Biol Phys : Bacci G, Ferrari S, Longhi A et al. Therapy and survival after recurrence of Ewing s tumors: the Rizzoli experience in 195 patients treated with adjuvant and neoadjuvant chemotherapy from 1979 to Ann Oncol 2003, 14(11): Bacci G, Forni C, Longhi A et al. Long-term outcome for patiens with non-metastatic Ewing s sarcoma treated with adjuvant and neoadjuvant chemotherapies. 402 patients treated at Rizzoli between Eur J Cancer 2004, 40(1): Berlin O, Rey A, Desfachelles AS et al. Impact of High-Dose Busulfan Plus Melphalan As Consolidation in Metastatic Ewing Tumours: A study by the Societe Francoise des Cancers de I Enfant. J Clin Oncol 2006,24(24): Engelhardt M, Zeiser R, Ihorst G, Finke J, Miller Cl. High-dose chemotherapy and autologous peripheral blood stem cell transplantation in adult patiens with high-risk or advanced Ewing and soft tissue sarcoma. J Cancer Res Clin Oncol. 2007,133(1): Pieper S at al.: Ewing s tumor ower the age of 40: a retrospective analysis of 47 patients treated according to the International Clinical Trials EICESS 92 and EURO-E.W.I.N.G.99. Onkologie, 2008 Dec,

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Některé aspekty ortopedické onkologie

Některé aspekty ortopedické onkologie 190 Některé aspekty ortopedické onkologie Dagmar Adámková Krákorová Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno Komise pro nádory měkkých tkání a skeletu (KMST), Brno Nádorová

Více

40% Myelom 35% OSA 30% CHoSA 25% EwingSA/PNET 20% Primární kostní lymfom Chordom 15% 10% Fibrosarkom. Ostatní

40% Myelom 35% OSA 30% CHoSA 25% EwingSA/PNET 20% Primární kostní lymfom Chordom 15% 10% Fibrosarkom. Ostatní Kostní nádory - úvod - Pazourek L., Ondrůšek Š. Klasifikace: Maligní kostní nádory Primární kostní nádory Osteosarkom, chondrosarkom, Ewingův sarkom, kostní maligní fibrózní hystiocytom, adamantinom, chordom,

Více

Staging je pro všechny typy primárních kostních nádorů společný:

Staging je pro všechny typy primárních kostních nádorů společný: Sarkomy kostí (C40,C41) jsou velmi vzácnou skupinou nádorových onemocnění. V období dětského věku 0-14 let jde o 3-5 %, u adolescentů v rozmezí věku 15-19 let tvoří 8 % všech nově diagnostikovaných nádorů.

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

Kostní nádory - úvod. Janíček, P, Pazourek L., Ondrůšek Š., Rozkydal, Z.

Kostní nádory - úvod. Janíček, P, Pazourek L., Ondrůšek Š., Rozkydal, Z. Kostní nádory - úvod Janíček, P, Pazourek L., Ondrůšek Š., Rozkydal, Z. Výukový specialista: Doc. MUDr. P. Janíček, CSc. Garant kurzu : doc. MUDr. Z. Rozkydal, Ph.D. Konkrétní výuka: Ortopedie a rehabilitace

Více

Solitární kostní plazmocytom

Solitární kostní plazmocytom Solitární kostní plazmocytom Pika T., Ščudla V. III. interní klinika NRE Centrum pro diagnostiku a léčbu monoklonálních gamapatií LF UP a FN Olomouc 2013 Definice lokalizovaný infiltrát skeletu s kostní

Více

M a s a r y k ů v o n k o l o g i c k ý ú s t a v. Standard

M a s a r y k ů v o n k o l o g i c k ý ú s t a v. Standard 1/11 1. Epidemiologie: (C40,C41) jsou velmi vzácnou skupinou nádorových onemocnění. V období dětského věku (0-14 let) jde o 3-5 %, u adolescentů v rozmezí věku 15-19 let tvoří 8 % všech nově diagnostikovaných

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Metastatický renální karcinom Andrašina Tomáš

Metastatický renální karcinom Andrašina Tomáš Metastatický renální karcinom Andrašina Tomáš Department of Radiology and Nuclear Medicine, University Hospital Brno and Medical Faculty, Masaryk University, Brno, Czech Republic Renální karcinom 25-30

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti

Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti Chaloupka, R., Grosman, R., Repko, M., Tichý, V. Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice Ortopedická klinika, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Postižení

Více

Biopsie č /2012. Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie

Biopsie č /2012. Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie Biopsie č. 14580/2012 Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie Klinické údaje 5-měsíční holčička 22.10.2012 plánovaně přijata k došetření pro těžkou periferní

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Radioterapie po radikální prostatektomii

Radioterapie po radikální prostatektomii Radioterapie po radikální prostatektomii Štěpán Veselý Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha ART po RRP - ART (aplikace u high-risk do 90 dnů po operaci) high-risk: - pozitivní chirurgické okraje

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Prognostické faktory konvenčního osteosarkomu dospělých pacientů

Prognostické faktory konvenčního osteosarkomu dospělých pacientů PŮVODNÍ PRÁCE Prognostické faktory konvenčního osteosarkomu dospělých pacientů Analysis of Prognostic Factors in Osteosarcoma Adult Patients, a Single Institution Experience Adámková Krákorová D. 1,2,

Více

Míšní komprese u nádorů a úrazů páteře

Míšní komprese u nádorů a úrazů páteře Míšní komprese u nádorů a úrazů páteře Chaloupka, R., Grosman, R., Repko, M., Tichý, V. Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice Ortopedická klinika, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Postižení páteře Bolest u

Více

MUDr. Markéta Palácová, Masarykův onkologický ústav, Brno. J. Beyer, P. Albers, et al. Annals of oncology 24; ,

MUDr. Markéta Palácová, Masarykův onkologický ústav, Brno. J. Beyer, P. Albers, et al. Annals of oncology 24; , Maintaining success, reducing treatment burden,focusing on survivorship: highlights from the third European consensus conference on diagnosis and treatment of germ-cell cancer 8. 8. 2013 MUDr. Markéta

Více

Nádory ledvin kazuistiky. T. Rohan KRNM FN Brno a LF MU Přednosta prof. MUDr. V. Válek CSc., MBA, EBIR

Nádory ledvin kazuistiky. T. Rohan KRNM FN Brno a LF MU Přednosta prof. MUDr. V. Válek CSc., MBA, EBIR Nádory ledvin kazuistiky T. Rohan KRNM FN Brno a LF MU Přednosta prof. MUDr. V. Válek CSc., MBA, EBIR KAZUISTIKA Č.1 Muž 63 let OA: 2008 Stav po radikální nefrektomii vpravo pro světlobuněčný renální karcinom

Více

Kostní biopsie role patologa

Kostní biopsie role patologa Kostní biopsie role patologa Karel Veselý I. patologicko-anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny, Brno IV. KONGRES TRAUMATOLOGIE A MUSKULOSKELETÁLNÍ RADIOLOGIE 14. 15. dubna 2016 Brno, hotel Myslivna Úvod

Více

Benigní kostní nádory a afekce

Benigní kostní nádory a afekce Benigní kostní nádory a afekce Klasifikace benigních nádorů vídeňská registrace 1984 kostní tkáň (osteom, osteoid osteom, osteoblastom) chrupavčitá tkáň (chondrom, osteochondrom, chondroblastom, chondromyxoidní

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

SYSTÉMOVÁ LÉČBA NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

SYSTÉMOVÁ LÉČBA NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE SYSTÉMOVÁ LÉČBA NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE Jana Katolická FN u svaté Anny, Brno CZ/ONCO/617/0088 1 UROTELIÁLNÍ KARCINOM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE CHEMOSENZITIVNÍ ONEMOCNĚNÍ. V době stanovení diagnózy je 15 % lokálně

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Měkkotkáňovýtumor kazuistika. MUDr. Kucharský Jiří RDK FN Brno a LF MUNI Brno

Měkkotkáňovýtumor kazuistika. MUDr. Kucharský Jiří RDK FN Brno a LF MUNI Brno Měkkotkáňovýtumor kazuistika MUDr. Kucharský Jiří RDK FN Brno a LF MUNI Brno 71- letá pacientka Anamnéza Rodinná anamnéza: otec zemřel po ochrnutí, matka CMP infarkt myokardu 2014, hypotyreoza, hypertenze,

Více

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Košatová K, Bělohlávek O, Skácel Z, Schützner J. 1. plicní klinika 1. lékařská fakulta UK ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Oddělení TRN FN Motol

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole

MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole Základní data Meduloblastom - maligní nádor z primitivní neuroektodermové tkáně V dospělosti vzácný : 0,5-1% všech nádorů CNS,

Více

Nádory měkkých tkání v CT a MRI zobrazení

Nádory měkkých tkání v CT a MRI zobrazení Nádory měkkých tkání v CT a MRI zobrazení Mašek M. 1, Matějovský Z. 2, Lesenský J. 2 1 RDG klinika NNB 2 Ortopedická klinika 1.LF UK s IPVZ Praha, NNB Nádory měkkých tkání Incidence: 100 benigních nálezů

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

VNL. Onemocnění bílé krevní řady

VNL. Onemocnění bílé krevní řady VNL Onemocnění bílé krevní řady Změny leukocytů V počtu leukocytů Ve vzájemném zastoupení morfologických typů leukocytů Ve funkci leukocytů Reaktivní změny leukocytů Leukocytóza: při bakteriální infekci

Více

M. Babjuk Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol

M. Babjuk Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol Operační léčba jako součást multimodálního přístupu k léčbě vysocerizikového karcinomu prostaty M. Babjuk Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol Synopse Definice Výsledky a místo operační léčby Kombinace

Více

Mechl M. Šprláková A., Keřkovský M. Radiologická klinika LF MU a FN Brno Bohunice

Mechl M. Šprláková A., Keřkovský M. Radiologická klinika LF MU a FN Brno Bohunice Mechl M. Šprláková A., Keřkovský M. Radiologická klinika LF MU a FN Brno Bohunice Skelet -všeobecně četnost : meta - myelom - hemangiom - chordom M,OM M, EG, MY M, OM ABC OB OO ABC OB OO M - metastáza

Více

18. ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (C62)

18. ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (C62) 18. ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (C62) Prognostické schéma podle IGCCCG Seminomy příznivá prognóza intermediární prognóza nepříznivá prognóza kterákoliv primární lokalizace, kromě plic bez viscerálních metastáz

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let IgD myelomy Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let Maisnar V., Ščudla V., Hájek R., Gregora E., Tichý M., Minařík J., Havlíková K. za CMG II. interní klinika

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Zhoubné nádory čípku děložního Incidence a mortalita v České republice (2000) děložního abs. na 100 000 C53 incidence 1045 19,8 mortalita 363 6,9

Zhoubné nádory čípku děložního Incidence a mortalita v České republice (2000) děložního abs. na 100 000 C53 incidence 1045 19,8 mortalita 363 6,9 5.3 Karcinom děložního čípku Úvod Incidencí okolo 20 žen na 100 000 obyvatel ( 19,8 v r.2000) je rakovina děložního čípku druhým nejčastějším gynekologickým nádorovým onemocněním. Incidence je zhruba o

Více

Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. V eurokavkazské populace lze pozorovat klesajííc tendenci.

Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. V eurokavkazské populace lze pozorovat klesajííc tendenci. Malobuněčný bronchogenní karcinom (SCLC) Epidemiologie Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. V eurokavkazské populace lze pozorovat klesajííc tendenci. Biologické

Více

Léčba high-risk a lokálně pokročilého karcinomu prostaty - guidelines. Tomáš Hradec Urologická klinika VFN a 1.LF v Praze

Léčba high-risk a lokálně pokročilého karcinomu prostaty - guidelines. Tomáš Hradec Urologická klinika VFN a 1.LF v Praze Léčba high-risk a lokálně pokročilého karcinomu prostaty - guidelines Tomáš Hradec Urologická klinika VFN a 1.LF v Praze High-risk lokalizovaný a lokálně pokročilý karcinom prostaty GR LE Doplnit screening

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky MUDr. Zuzana Donátová Onkologická klinika 1. LF UK Praha a Thomayerovy nemocnice Praha, 12.9.2012 Edukační a informační platforma onkologických center pro

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

Nové možnosti v terapii PCNSL kazuistika

Nové možnosti v terapii PCNSL kazuistika Nové možnosti v terapii PCNSL kazuistika Vladimíra Vosáhlová Novinky v léčbě lymfomů a CLL Hotel Tereziánský Dvůr, 11. 10. 2018 Anamnéza J.A., muž, 60 let OA: st.p. appendektomii, hypercholesterolemie

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Standard. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice (2014) ZN slinivky břišní MUŽI ŽENY CELKEM

Standard. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice (2014) ZN slinivky břišní MUŽI ŽENY CELKEM /7. Epidemiologie: Karcinom slinivky břišní je celosvětově čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění a Česká republika je druhou zemí s nejvyšší incidencí tohoto onemocnění. Incidence karcinomu

Více

PLICNÍ METASTÁZY. Autor: Magdaléna Krupárová

PLICNÍ METASTÁZY. Autor: Magdaléna Krupárová PLICNÍ METASTÁZY Autor: Magdaléna Krupárová Plicní metastázy, tedy sekundární ložiska zhoubného nádoru v plicích, se vyskytují u velkého počtu onkologických pacientů a tato diagnóza může být stanovena

Více

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Karcinomy u dětí a dospívajících v letech 2007-2012 na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol L. Cingrošová 1, V. Šmelhaus 1 D. Sumerauer 1, J. Šnajdauf 2, P. Vlček 3, M. Kynčl 4, R.

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Co potřebujete vědět o nádorech kostí a pojivových tkání?

Co potřebujete vědět o nádorech kostí a pojivových tkání? M A S A R Y K Ů V O N K O L O G I C K Ý Ú S TAV 2 0 1 8 Co potřebujete vědět o nádorech kostí a pojivových tkání? Co potřebujete vědět o nádorech kostí a pojivových tkání? Obsah: O nemoci.......................................

Více

Zhoubné nádory jícnu Incidence a mortalita v České republice (2005)

Zhoubné nádory jícnu Incidence a mortalita v České republice (2005) 3.1. Karcinom jícnu Epidemiologie Jako nádory jícnu označujeme maligní onemocnění vznikající zvratem dlaždicového epitelu jícnu (epidermioidní karcinom) nebo metaplastického epitelu Barretova jícnu či

Více

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Bělohlávek O. ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Farmakokinetika 18 FDG obecně - FDG vstupuje do buněk jako glukóza - Není metabolizována - je akumulována

Více

Současné ortopedické postupy v léčbě kostních sarkomů

Současné ortopedické postupy v léčbě kostních sarkomů 200 Současné ortopedické postupy v léčbě kostních sarkomů Pavel Janíček 1, Tomáš Tomáš 1, Zdeněk Jurášek 2 1 I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 2 Klinika zobrazovacích metod LF MU, FN u

Více

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Bukvová M., Mejzlík J. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice a.s Maligní melanom neuroektodermální původ

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32)

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) 20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) Léčba nádorů hlavy a krku je velmi komplexní. Volba léčebné strategie závisí na lokalizaci primárního nádoru a jeho histologickém typu, přítomnosti regionálních

Více

Operační léčba karcinomu prsu

Operační léčba karcinomu prsu Operační léčba karcinomu prsu Pavlišta D., Zikán M., Janoušek M., Cibula D. Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Cíle chirurgické léčby: complete local disease control určení stádia a

Více

Gastrointestinální stromální tumor

Gastrointestinální stromální tumor Gastrointestinální stromální tumor léčebné aspekty z pohledu chirurga Neoral Č.,Aujeský R.,Stašek M.,Vrba,R.,Janíková M.,Škarda J. I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc Ústav patologické anatomie LF

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

18. ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (C62)

18. ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (C62) 18. ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (C62) Prognostické schéma podle IGCCCG Seminomy příznivá prognóza intermediární prognóza nepříznivá prognóza Kterákoliv primární lokalizace, kromě plic bez viscerálních metastáz.

Více

Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny

Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny Diagnostika kostních metastáz karcinomu plic s využitím kostní scintigrafie a SPECT/CT Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny Všeobecné poznámky I I. Metastázami

Více

9. ZHOUBNÝ NOVOTVAR OVARIÍ A TUBY (C56-57)

9. ZHOUBNÝ NOVOTVAR OVARIÍ A TUBY (C56-57) 9. ZHOUBNÝ NOVOTVAR OVARIÍ A TUBY (C56-57) 9.1 Epiteliální 9.1.1 Chemoterapie jako součást primární léčby Po chirurgické léčbě epiteliálních ovariálních ZN nutno považovat primární chemoterapii za kurativní.

Více

Feochromocytom u Recklingausenovy neurofibromatosy. Anetta Jedlovská Nemocnice Jablonec nad Nisou, endokrinologie 21.9.

Feochromocytom u Recklingausenovy neurofibromatosy. Anetta Jedlovská Nemocnice Jablonec nad Nisou, endokrinologie 21.9. Anetta Jedlovská Nemocnice Jablonec nad Nisou, endokrinologie 21.9.2018 Řevnice 36 letá pacientka RA: matka + v 50 letech CMP, sestra na zástavu srdce ve 37 letech, dvě děti m. Recklingausen, dcera 2009

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

Cementoplastika u onkologických pacientů

Cementoplastika u onkologických pacientů Cementoplastika u onkologických pacientů Křístek J., Neumann A., Pazourek L. 1, Grell P. 2, Grossman R. 3 Odd. radiodiagnostiky, MOÚ Brno 1 I. Ortop. kl., FN USA Brno 2 Kl. kompl. onkol. péče, MOÚ Brno

Více

Klinická dozimetrie v NM 131. I-MIBG terapie neuroblastomu

Klinická dozimetrie v NM 131. I-MIBG terapie neuroblastomu Klinická dozimetrie v NM 131 I-MIBG terapie neuroblastomu Prchalová D., Solný P., Kráčmerová T. Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol 7. Konference radiologické fyziky Harrachov,

Více

Karcinom vaječníků a vejcovodů. Epidemiologie

Karcinom vaječníků a vejcovodů. Epidemiologie Karcinom vaječníků a vejcovodů Epidemiologie Ovariální karcinom se vyskytuje ve všech věkových skupinách v závislosti na histologickém typu. Průměrný věk pacientek s epiteliálním typem nádoru je 57 let,

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

24. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (C73)

24. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (C73) 24. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (C73) 24.1 Diferencovaný karcinom štítné žlázy Papilární karcinom představuje 40 80% a folikulární karcinom 15 % tyreoidálních malignit. Léčba diferencovaných karcinomů

Více

Nádory kostí. POZNÁMKA: Primární kostní nádory mohou být zhoubné nebo nezhoubné a z hlediska náležité léčby musí být přesně diagnostikovány.

Nádory kostí. POZNÁMKA: Primární kostní nádory mohou být zhoubné nebo nezhoubné a z hlediska náležité léčby musí být přesně diagnostikovány. Nádory kostí DEFINICE Primární nádory kloubů jsou nádory, které mají svůj původ z buněk lokalizovaných v kostní struktuře. Měkkotkáňové nádory, které se rozšíří do kosti (metastatické kostní nádory) se

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

OPERAČNÍ LÉČBA KARCINOMU PROSTATY

OPERAČNÍ LÉČBA KARCINOMU PROSTATY MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY OPERAČNÍ LÉČBA KARCINOMU PROSTATY Petr Filipenský Primář Urologického oddělení Seminář pro pacienty Mám rakovinu prostaty, co dál? 08.11.2018

Více

Standard. 000 incidence , , ,1 mortalita 509 9, , ,23

Standard. 000 incidence , , ,1 mortalita 509 9, , ,23 1/6 1. Epidemiologie: Hepatocelulární karcinom (HCC) patří ve světě k nejčastějším malignitám, a je častější u mužů nežli u žen. V České republice, stejně jako v ostatních zemích Evropy, jsou v dospělosti

Více

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Informační hodnota core cut biopsií mammy I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Datový audit mamografického screeningu v praxi Brno, 18.11.2005 Informační hodnota core cut biopsií

Více

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 RENIS - Votrient Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu 1.7. 2013

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu 1.7. 2013 Lékový registr YONDELIS stav registru k datu 1.7. 2013 Základní informace o projektu Odborná garance Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D, CSc.; doc. RNDr. Ladislav Dušek,

Více

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov Přínos intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Zdeněk k Papík Jiří Petera, Josef Dvořák Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov lové

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

MALIGNÍ NÁDORY KOSTÍ. Janíček, P., Pazourek L., Ondrůšek Š.

MALIGNÍ NÁDORY KOSTÍ. Janíček, P., Pazourek L., Ondrůšek Š. MALIGNÍ NÁDORY KOSTÍ Janíček, P., Pazourek L., Ondrůšek Š. Výukový specialista: Doc. MUDr. P. Janíček, CSc. Garant kurzu : doc. MUDr. Z. Rozkydal, Ph.D. Konkrétní výuka: Ortopedie a rehabilitace VLOR7X1

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Český a slovenský gastroenterologický kongres 13.11.2015

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D.

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha Přednosta plk. prof. MUDr. Ryska M., CSc. Kasuistika č. 1: K.I., r. 1946 Onkologická anamnéza:

Více