C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel"

Transkript

1 C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Vnitřní pokyn č. : 63 / 2004 Věc : Postup celních úřadů při aplikaci ustanovení 23 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k Vyhlášeno ve Věstníku CS č. 57/2004 Skupina : III. Referent : Ing. Houška, Ing. Ille Rozdělovník : B Datum schválení : Č.j.: 2004/9294/2 Účinnost : Čl. 1 Účel Účelem tohoto vnitřního pokynu je stanovit postup celních úřadů při aplikaci vybraných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k (dále jen zákon o DPH ), z nichž vyplývá změna správce daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ) v případech, kdy vzniká při dovozu zboží daňová povinnost plátci daně z přidané hodnoty (dále jen plátce DPH ) propuštěním zboží do celního režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení a při ukončení celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla. Čl. 2 Právní úprava (1) V souladu s ustanovením 23 odst. 3 zákona o DPH vzniká daňová povinnost v případech, kdy je dovezené zboží propuštěno plátci DPH do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení a rozhodnutí o propuštění zboží je učiněno na tiskopise Jednotného správního dokladu (dále jen JSD ), dnem propuštění zboží do příslušného režimu. Plátce DPH je DPH povinen uvést do svého daňového přiznání za období, ve kterém bylo zboží do některého z výše uvedených celních režimů propuštěno. (2) V souladu s ustanovením 23 odst. 4 zákona o DPH vzniká daňová povinnost v případech, kdy bylo dovezené zboží propuštěno plátci DPH do celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, dnem ukončení tohoto celního režimu. Plátce DPH je povinen uvést DPH do svého daňového přiznání za období, v němž byl celní režim dočasného použití ukončen, nejpozději však dnem uplynutí lhůty 34 měsíců od okamžiku propuštění zboží do tohoto režimu. (3) Plátcem DPH je pro účely tohoto vnitřního pokynu osoba povinná k DPH ve smyslu 5 zákona o DPH, která byla registrována k DPH v tuzemsku podle 95 zákona o DPH. (4) S ohledem na skutečnost, že daňovou povinnost podle ustanovení 23 odst. 3 a 4 zákona o DPH uvádí plátce DPH v souladu s ustanovením 101 zákona o DPH do daňového přiznání podávaného příslušnému finančnímu úřadu, a s přihlédnutím k 1

2 ustanovení 4 odst. 1 písm. r) zákona o DPH je v těchto případech správcem daně příslušný finanční úřad. (5) Celní úřad je správcem DPH u dovozu zboží při vzniku daňové povinnosti podle 23 odst. 1, 2 a 5 zákona o DPH a DPH vyměří a vybere v případech: a) propuštění dováženého zboží do celního režimu volný oběh, aktivní zušlechťovací styk v systému navracení a dočasné použití s částečným osvobozením od cla jiné osobě než je plátce DPH, b) propuštění dováženého zboží plátci DPH do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navracení, pokud zboží bylo do těchto režimů propuštěno na základě rozhodnutí celního úřadu, které nebylo učiněno na tiskopise JSD, c) nezákonného dovozu zboží (vznik celního dluhu podle čl. 202 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen celní kodex )), d) porušení podmínek dočasného uskladnění zboží (porušení podmínek stanovených čl. 50 až 53 celního kodexu, tj. při vzniku celního dluhu podle čl. 204 celního kodexu) nebo e) porušení podmínek stanovených pro celní režim do něhož bylo zboží propuštěno (např. porušením podmínek stanovených při propuštění zboží do režimů s hospodářským účinkem, tj. při vzniku celního dluhu podle čl. 204 celního kodexu). (6) Za porušení podmínek dočasného uskladnění nebo porušení podmínek celního režimu do něhož bylo zboží propuštěno se považuje pro účely vzniku daňové povinnosti i odnětí zboží celnímu dohledu, tj. případy,kdy vzniká celní dluh na základě ustanovení čl. 203 celního kodexu. Čl. 3 Osoba povinná DPH přiznat a zaplatit (1) Plátcem DPH, který je povinen DPH uvést ve svém daňovém přiznání na základě ustanovení 23 odst. 3 a 4 zákona o DPH, je smyslu 108 odst. 1 písm. j) zákona o DPH osoba, které je při dovozu zboží propuštěno do celního režimu, u kterého vznikla daňová povinnost. (2) Pro účely uplatnění zákona o DPH se za tuto osobu považuje osoba oprávněná učinit celní prohlášení podle článku 64 odst. 1 celního kodexu (kód VJ/VP v kolonce 54 JSD v případech, kdy si tato osoba nezvolí zástupce). Toto ustanovení je platné i v případech, kdy se tato osoba nechá zastupovat ve smyslu článku 5 celního kodexu (kódy JO/JP a VJ/JP v kolonce 54 JSD). Plátcem DPH podle odstavce 1 tohoto článku není jak přímý, tak i nepřímý zástupce. (3) V případech, kdy je zboží propouštěno do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení neplátci DPH, vzniká neplátci DPH jako osobě, které je při dovozu zboží toto zboží propuštěno do celního režimu, povinnost uhradit DPH vyměřenou celním úřadem. V těchto případech se jedná o zvláštní povinnost podle článku 64 odst. 2 písm. a) celního kodexu a celní prohlášení může být učiněno pouze neplátcem DPH (kód VJ/VP v kolonce 54 JSD) nebo jeho jménem v případě přímého zastoupení (kód JO/JP v kolonce 54 JSD). (4) Pokud je celní prohlášení na propuštění zboží do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navracení podáno v zastoupení nepřímém, kdy jedná nepřímý zástupce vlastním jménem a na účet jiné osoby neplátce DPH, celní úřad toto celní prohlášení s odkazem na ustanovení článku 64 odst. 2 písm. 2

3 a) celního kodexu nepřijme a postupuje podle zvláštního vnitřního předpisu, který upravuje postup při nesplnění podmínek pro přijetí celního prohlášení. Obdobně se postupuje i v případě, kdy se při propuštění zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla nechává neplátce DPH zastupovat zástupcem v zastoupení nepřímém. (5) V příloze 1 tohoto vnitřního pokynu je uveden přehled případů, kdy je při propuštění zboží do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení plátci DPH nebo při ukončení dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla plátci DPH správcem DPH celní úřad a kdy finanční úřad. Čl. 4 Postup celního úřadu při propuštění zboží do celního režimu volného oběhu a aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení (1) Po podání celního prohlášení na tiskopise JSD je pověřený zaměstnanec celního úřadu (dále jen pověřený zaměstnanec ) povinen ověřit, zda je osoba povinná DPH přiznat a zaplatit (viz článek 3 odst. 1 tohoto vnitřního pokynu) v postavení plátce DPH registrovaného v České republice. Tímto ustanovením není dotčen postup daný ustanovením Hlavy II dílu 1 SPČ 24/2004, týkající se ověřování identifikačních čísel (DIČ, IČ, r.č.) uváděných v kolonkách 2, 8 a 14 JSD předložením příslušných dokladů (např. originál nebo ověřená kopie dokladu o přidělení DIČ, výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění). (2) Pověřený zaměstnanec ověří registraci k DPH v ČR způsobem uvedeným v příloze č. 2 tohoto vnitřního pokynu. (3) Ve výjimečných případech, např. pokud není možno z technických důvodů ověřit registraci k DPH způsobem uvedeným v příloze č. 2 tohoto vnitřního pokynu, pověřený zaměstnanec učiní prokazatelným způsobem přímý dotaz na finanční úřad, u kterého je registrován deklarant, příp. zastoupená osoba. (4) Pokud je zjištěno, že v případě nepřímého zastoupení je zastoupenou osobou neplátce DPH, pověřený zaměstnanec celní prohlášení nepřijme a postupuje podle článku 3 odst. 3 a 4 tohoto vnitřního pokynu. V ostatních případech, po splnění dalších podmínek stanovených celními předpisy pro přijetí celního prohlášení, pověřený zaměstnanec celní prohlášení přijme a skutečnost, zda je osoba uvedená v článku 3 odst. 1 tohoto vnitřního pokynu plátcem DPH či nikoliv, uvede při zápisu údajů z JSD do modulu Dovoz aplikace WDIS. Uvedením této skutečnosti v modulu Dovoz pověřený pracovník stvrzuje, že provedl ověření podle odstavců 1 až 3 tohoto článku. (5) V rámci propuštění zboží do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navracení uvádí pověřený zaměstnanec v kolonce 47 JSD, případně Jednotného správního dokladu doplňkového (dále jen JSDd ), údaje o základu DPH, sazbě a výši DPH do sloupců Základ pro vyměř. popl., Sazba, Částka, pouze v případě, kdy je dovezené zboží u příslušných režimů propouštěno neplátci DPH. (6) Je-li zboží propuštěno do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navracení plátci DPH, údaje o základu DPH, sazbě a výši DPH se do příslušných sloupců kolonky 47 JSD, případně JSDd, neuvádějí. (7) Ustanovení tohoto článku se použijí rovněž v případech, kdy je celní režim dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla ukončen propuštěním zboží do celního režimu volný oběh. 3

4 (8) V případech, kdy bylo zboží do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navracení propuštěno na základě zjednodušeného celního prohlášení přijatého před včetně a dodatečné celní prohlášení je přijato po , postupuje celní úřad podle předpisů platných v den přijetí prvního zjednodušeného celního prohlášení. Celní úřad je správcem DPH i u dodatečných JSD podaných plátcem po a je tedy povinen v kolonce 47 JSD uvést údaje o základu, sazbě a výši DPH. (9) S přihlédnutím k ustanovení 71 odst. 8 zákona o DPH, není možné poskytnout daňovou úlevu v případech, kdy je osobou deklarantem, v jehož prospěch je celní prohlášení učiněno neplátce DPH. Důvodem nepřiznání této úlevy je skutečnost, že neplátce DPH nemůže zajistit splnění podmínky, že při dodání tohoto zboží do jiného členského státu bude osvobozeno od DPH podle 64 zákona o DPH (osvobození při dodání zboží do jiného členského státu plátcem DPH). Je-li požadováno poskytnutí daňové úlevy podle 71 odst. 8 zákona o DPH a zastoupenou osobou je v zastoupení nepřímém neplátce DPH, postupuje celní úřad po nepřiznání požadované daňové úlevy podle ustanovení článku 3 odst. 4 tohoto pokynu. (10) Jsou-li v případech, kdy celní úřad není správcem DPH, požadovány úlevy týkající se DPH, celní úřad upozorní na nepříslušnost a bude-li žadatel na přijetí žádosti trvat, postoupí ji podle 22 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, příslušnému správci daně a o této skutečnosti uvědomí žadatele. Čl. 5 Postup celního úřadu při ukončení režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla jiným způsobem než propuštěním zboží do režimu volný oběh (1) V souladu s ustanovením 111 odst. 1 zákona o DPH a ustanovením čl. XI bod 1. části desáté zákona č. 635/2004Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích, se pro uplatnění DPH u zdanitelných plnění vzniklých před nabytím účinnosti těchto zákonů postupuje podle dosavadních právních předpisů. V souladu s výše uvedenými ustanoveními je pro postup celního úřadu při ukončení celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla rozhodující skutečnost, kdy vznikne dle daňových předpisů daňová povinnost pro zboží propuštěné do tohoto režimu. (2) V případě, kdy bylo zboží propuštěno do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla do včetně, postupuje celní úřad při vyměření DPH způsobem daným ustanovením 44 zákona č. 588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni propuštění zboží do tohoto režimu, tj. vyměří DPH ve výši 3% za každý započatý kalendářní měsíc, během kterého bylo zboží do režimu dočasného použití propuštěno, z DPH, která by měla být vyměřena za uvedené zboží, kdyby v okamžiku propuštění do dočasného použití bylo propuštěno do volného oběhu. Takto stanovená DPH nesmí být vyšší než ta, která by byla vyměřena v případě propuštění zboží do volného oběhu v okamžiku propuštění zboží do režimu dočasného použití. Správcem daně je v těchto případech v souladu s 2 odst. 2 písm. l) zákona č. 588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni propuštění zboží do tohoto režimu, celní úřad, který vyměří DPH platebním výměrem bez ohledu na skutečnost, zda bylo zboží propuštěno do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla plátci DPH nebo neplátci DPH. (3) V případě, kdy bylo zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla propuštěno v období od do včetně, postupuje celní úřad při vyměření DPH způsobem daným ustanovením 38 zákona o DPH, ve znění platném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. vyměří DPH ve výši 3% 4

5 za každý započatý kalendářní měsíc, během kterého bylo zboží do režimu dočasného použití propuštěno, z DPH, která by měla být vyměřena za uvedené zboží, kdyby v okamžiku propuštění do dočasného použití bylo propuštěno do volného oběhu. Takto stanovená DPH nesmí být vyšší než ta, která by byla vyměřena v případě propuštění zboží do volného oběhu v okamžiku propuštění zboží do režimu dočasného použití. Správcem daně je v těchto případech v souladu s 4 odst. 1 písm. r) zákona o DPH, ve znění platném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, celní úřad, který vyměří DPH platebním výměrem bez ohledu na skutečnost, zda bylo zboží propuštěno do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla plátci DPH nebo neplátci DPH. (4) Je-li ukončován režim dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, do kterého bylo zboží propuštěno po včetně, je pověřený zaměstnanec povinen způsobem stanoveným v článku 4 odst. 2 a 3 tohoto vnitřního pokynu ověřit skutečnost, zda zboží bylo do tohoto režimu propuštěno plátci DPH nebo neplátci DPH. (5) Je-li v rámci ověřování podle odstavce 4 tohoto článku zjištěno, že zboží bylo do celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla propuštěno neplátci DPH, vyměří celní úřad v souvislosti s ukončením tohoto režimu, nejpozději dnem uplynutí lhůty 34 měsíců od okamžiku propuštění zboží do tohoto režimu, DPH ve výši stanovené 23 odst. 5 zákona o DPH, tj. DPH ve výši, která by byla vyměřena při propuštění zboží do volného oběhu (100% DPH). DPH se vyměří platebním výměrem, který musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. (6) Je-li v rámci ověřování podle odstavce 4 tohoto článku zjištěno, že zboží bylo do celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla propuštěno plátci DPH, vyměří celní úřad v souvislosti s ukončením tohoto režimu platebním výměrem pouze poplatky stanovené celními předpisy (dovozní clo podle článku 4 odst. 9 celního kodexu). Celní úřad v tomto případě DPH nevyměřuje a plátce je povinen DPH uvést ve svém daňovém přiznání a to za zdaňovací období, ve kterém byl režim ukončen nejpozději však uplynutím lhůty 34 měsíců. Čl. 6 Postup celního úřadu v rámci následných kontrol a v případě oprav, změn a rušení rozhodnutí celního úřadu (1) Pokud bude celním úřadem propuštěno zboží plátci DPH po do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navracení a bude zjištěno, že plátce DPH uvedl ve svém daňovém přiznání jinou částku DPH než odpovídá platným předpisům (např. v rámci následné kontroly), není celní úřad oprávněn doměřit DPH, resp. vrátit, a je o této skutečnosti povinen informovat příslušný finanční úřad, který je v těchto případech správcem DPH. (2) Způsobem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku postupuje celní úřad i v případech, kdy je zjištěno chybné uvedení údajů o DPH plátcem DPH v daňovém přiznání při ukončení dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, do kterého bylo zboží plátci DPH propuštěno po (3) Způsobem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku postupuje celní úřad i v případě oprav, změn a zrušení rozhodnutí v celním řízení učiněných na tiskopise JSD, resp. JSDd, kdy bylo zboží propuštěno po do režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení plátci DPH, případně v případech, kdy se oprava, změna nebo zrušení týká rozhodnutí učiněných celním úřadem v souvislosti s ukončením režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, do kterého bylo zboží propuštěno plátci DPH po

6 (4) Způsobem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku postupuje celní úřad rovněž v případech, kdy jsou po propuštění zboží do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení po plátci DPH dodatečně přiznávány preferenční sazební opatření včetně celních kvót nebo stropů, případně, kdy tato opatření nejsou dodatečně po propuštění zboží do celního režimu celním úřadem přiznána (např. oznámení o uzavření příslušné celní kvóty). (5) Ustanoveními odstavců 1 až 4 tohoto článku není dotčena povinnost celního úřadu doměřit, resp. vrátit, celní dluh (dovozní clo), který byl celním úřadem vyměřen v rozporu s celními předpisy. Čl. 7 Zajištění celního dluhu (1) Uplatnění 23 odst. 3 zákona o DPH se rovněž vztahuje na oblast zajištění celního dluhu, z čehož vyplývá, že DPH se nezahrnuje do výše požadovaného zajištění celního dluhu v případech, kdy má být zboží propuštěno do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení plátci DPH na základě rozhodnutí učiněného formou písemného celního prohlášení na tiskopisu JSD. (2) Je-li zajištění celního dluhu požadováno od osoby, která není plátcem DPH, je DPH vždy zahrnuta do výše požadovaného zajištění. (3) V souladu s ustanovením 23 odst. 1 písm. c) zákona o DPH a v návaznosti na článek 204 celního kodexu a 254 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen celní zákon ), je DPH součástí zajištění celního dluhu v případech, kdy se zboží dostane do postavení dočasného uskladnění. Pokud celní úřad v těchto případech požaduje zajištění celního dluhu musí být DPH zahrnuta do výše požadovaného zajištění. (4) Uplatnění 23 odst. 1 písm. d) zákona o DPH v návaznosti na článek 204 celního kodexu a články 341, 345 a 379 nařízení Komise (EHS) č. 2454/1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje na oblast zajištění celního dluhu v režimu tranzitu z čehož vyplývá, že DPH je součástí zajištění celního dluhu a tudíž se zahrnuje do výše požadovaného zajištění. Tato skutečnost se rovněž promítá do výpočtu referenční částky u zajištění celního dluhu v režimu tranzitu formou souborné jistoty nebo povolením osvobození od záruky. (5) V souladu s ustanovením 23 odst. 1 písm. d) zákona o DPH a v návaznosti na článek 204 celního kodexu a 254 celního zákona je DPH součástí zajištění celního dluhu při propouštění zboží do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, dočasného použití s částečným osvobozením od cla, přepracování pod celním dohledem a uskladňování v celním skladu, s výjimkou celního skladu typu F, pokud celní úřad toto zajištění v souladu s celními předpisy požaduje. Čl. 8 Účinnost (1) Tento vnitřní pokyn nabývá na účinnosti dnem JUDr. Jan Kaňák, v.r. ředitel odboru Celního dohledu GŘC 6

7 Seznam případů, kdy je správcem DPH celní úřad a kdy finanční úřad Příloha č. 1 REŽIM CELNÍ DOKLAD SPRÁVCE DPH DAŇOVÁ POVINNOST PODLE ZÁKONA O DPH JSD bez uvedení základu, sazby a výše DPH, pouze clo a případně SPD. FÚ 23 odst. 3 AZS systém navracení JSD bez uvedení základu, sazby a výše DPH, pouze clo a SPD. FÚ 23 odst. 3 DP ukončeno JSD bez uvedení základu, sazby a výše DPH, pouze clo. FÚ 23 odst. 3 (zboží je propouštěno do volného oběhu). DP ukončeno jinak než do (Zboží do DP propuštěno před ) JSD na ukončení DP bez uvedení základu, sazby a výše DPH + PV obsahuje údaje o vyměřeném clu a základu, sazbě a výši vyměřené DPH CÚ Clo a DPH se vyměřuje podle stavu předpisů před novelou zákona o DPH, proto se clem vyměří CÚ také DPH. DP ukončeno jinak než do (Zboží do DP propuštěno po ) JSD na ukončení DP bez uvedení základu, sazby a výše DPH + PV obsahuje pouze clo bez uvedení základu pro DPH, sazby a částky DPH FÚ 23 odst. 4 plátce DPH uvádí daň do daňového přiznání a režim není ukončován propuštěním do. Použité zkratky: AZS DP JSD JCD PV CÚ FÚ volný oběh aktivní zušlechťovací styk dočasné použití s částečným osvobozením jednotný správní doklad jednotná celní deklarace platební výměr celní úřad finanční úřad 7

8 Způsob ověřování registrace k DPH Příloha č. 2 (1) Informatici celních úřadů nastaví prohlížeč Internet Explorer podle pokynů 6. odboru GŘC tak, aby umožňoval ověření registrace k DPH. (2) Pověřený zaměstnanec bude postupovat při ověřování registrace osoby povinné k DPH v ČR podle následujícího postupu: a) na intranetu GŘC ve skupině Externí odkazy zvolí odkaz na Ministerstvo financí ; po zobrazení obrazovky Resortní Intranet zvolí ve skupině Daňová správa odkaz na Plátce DPH (lze zadat i rodné číslo), nebo b) na intranetu GŘC ve skupině Interní odkazy zvolí odkaz na ARES ; na obrazovce ARESu zvolí Veřejná část a Ekonom. Subjekty (nelze zadat rodné číslo), c) do formuláře zobrazeného podle výše uvedeného písmene a) nebo b) uvede pověřený zaměstnanec kmenovou část DIČ, tj. DIČ bez CZ nebo rodné číslo, a potvrdí žádost o vyhledání, d) po zobrazení výsledku vyhledávání podle písmene b) si pověřený zaměstnanec kliknutím na odkaz DPH zobrazí údaje z registru plátců DPH. Není-li osoba povinná k DPH v ČR plátcem DPH, nezobrazí se odkaz DPH. Je-li prováděno ověřování podle písmene a), tyto údaje se zobrazí automaticky, e) je-li zobrazena odpověď o ukončení registrace nebo o nenalezení osoby v rejstříku, postupuje pověřený zaměstnanec podle ustanovení článku 4 odst. 3 tohoto vnitřního pokynu, f) pokud je zobrazena potvrzena platná registrace k DPH, pověřený zaměstnanec tuto odpověď vytiskne. (3) Vytištěná potvrzení o platnosti registrace budou k dispozici pracovníkům provádějícím celní řízení, aby se v jeden kalendářní den neověřovala registrace vícekrát u jednoho celního úřadu. (4) V případě technických problémů při ověřování registrace k DPH, která neumožní použít postup uvedený v odstavci 2, použije pověřený zaměstnanec následující náhradní postup prostřednictvím SMS zprávy, zaslané na mobilního operátora (pouze T-Mobile): a) forma dotazu musí být DPH xxxxxxxx, kde xxxxxxxx je IČO firmy nebo rodné číslo, b) text dotazu se zašle na číslo 4616, c) během několika vteřin obdrží pověřený zaměstnanec odpověď ve tvaru nnnnnnnnnnnnnn CZxxxxxxxx registrace od dddddddd, kde nnnnnnnnnnnnn je jméno firmy a její právní forma (např. akciová společnost), CZxxxxxxxx je kompletní DIČ firmy, dddddddd je datum, od kdy je firma registrována k DPH u finančního úřadu, d) za údajem o počátku registrace k DPH se může zobrazit také text zrušení registrace a datum, ke kterému byla registrace zrušena, e) nebyla-li osoba v rejstříku nalezena, obdrží pověřený zaměstnanec odpověď ve tvaru Nebyl nalezen žádný záznam odpovídající Vaší podmínce, f) je-li zobrazena odpověď o ukončení registrace nebo o nenalezení osoby v rejstříku, postupuje pověřený zaměstnanec podle ustanovení článku 4 odst. 3 tohoto vnitřního pokynu, g) v případě ověřování registrace k DPH prostřednictvím SMS zprávy pověřený zaměstnanec opíše údaje z odpovědi do evidence, kterou si pro tyto výjimečné případy povedou jednotlivé útvary, přičemž tento záznam ověří vedoucí pracovník, h) s ostatními mobilními operátory bude vedeno jednání ze strany ÚFDŘ, neboť jejich odpověď na SMS dotaz neobsahuje korektní data. 8

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Více

Celní právo a celní správa Základy celního práva

Celní právo a celní správa Základy celního práva Celní právo a celní správa Základy celního práva Dana Šramková Pyramida norem celního práva Právo EU celní kodex prováděcí nařízení k celnímu kodexu nařízení o osvobození od cla = nařízení nařízení TIR

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 2002 final, ANNEXES 1 to 2.

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 2002 final, ANNEXES 1 to 2. Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) 7613/16 ADD 1 UD 72 DELACT 61 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. dubna 2016 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka

Více

PŘÍLOHY. nařízení Komise v přenesené pravomoci,

PŘÍLOHY. nařízení Komise v přenesené pravomoci, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, kterým se doplňuje

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY

NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY Ing. Jiří Štrupl, odbor 21 GŘC (j.strupl@cs.mfcr.cz) Předpisy/použité zkratky ZDPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 150/2003. ze dne 21. ledna 2003

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 150/2003. ze dne 21. ledna 2003 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 150/2003 ze dne 21. ledna 2003 o pozastavení dovozního cla pro některé zbraně a vojenskou výzbroj RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 11.5.2016 L 121/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/698 ze dne 8. dubna 2016, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, kterým se

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH.

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH. Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ pro výpočet DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH,

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2007

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Základ pro výpočet DPH a

Základ pro výpočet DPH a Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH

Více

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění Odpočet DPH Problematiku odpočtu DPH řeší ZDPH v 72 79, Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na

Více

P Ř Í R U Č K A D Í L A

P Ř Í R U Č K A D Í L A P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového (s úpravami vyplývajícími z předpisů ke dni 1.1.2013) D Í L A Společná ustanovení strana 1 I.

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

I N F O R M A C E. Pověřené útvary, kterými jsou všechny celní úřady v České republice (nikoliv

I N F O R M A C E. Pověřené útvary, kterými jsou všechny celní úřady v České republice (nikoliv I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování registračního a identifikačního čísla (EORI) pro celní účely v rámci Evropské unie S účinností od 1. 7. 2009 byla v Evropské

Více

VYHLÁŠKA ze dne 13. července 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona

VYHLÁŠKA ze dne 13. července 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona Strana 3640 Sbírka zákonů č. 245 / 2016 245 VYHLÁŠKA ze dne 13. července 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona Ministerstvo financí stanoví podle 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 216 k provedení některých ustanovení celního zákona Ministerstvo financí stanoví podle 7 zákona č. /216 Sb., celní zákona: 1 Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní,

Více

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017 Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 4/2017 Směrnice k DPH 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice se vztahuje k DPH. 1.2. Směrnice je stanovena v souladu s ustanoveními zákona

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

CLO: Pojem. Charakteristika: Povinná platba sui generis. Vybírána v přímé souvislosti s přechodem. které zboží dováží/vyváží či

CLO: Pojem. Charakteristika: Povinná platba sui generis. Vybírána v přímé souvislosti s přechodem. které zboží dováží/vyváží či Celní právo Dana Šramková 19 září 2007 CLO: Pojem Charakteristika: Povinná platba sui generis Stanovená právními předpisy Vybírána v přímé souvislosti s přechodem zboží přes st. hranici Od osob, které

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (Externí žádost)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (Externí žádost) GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL Odbor 21 Oddělení 212 Referát Celní nomenklatury APLIKACE EENVS (Elektronická evidence nezávazných vyjádření a stanovisek) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (Externí žádost) Zpracoval: RCN

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 95 Sbírka zákonů č. 243 / 2016 Strana 3595 243 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

Zadávací dokumentace: Vývoj systému GMS

Zadávací dokumentace: Vývoj systému GMS Příloha č. 1 Předmět plnění díla, jehož součástí je dokument Zadávací dokumentace GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL Zadávací dokumentace: Vývoj systému GMS Petra Žáčková, Karel Kocourek 28.5.2014 Obsah 1 Úvod...

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

C E L N Í S P R Á V A Generální ředitelství cel

C E L N Í S P R Á V A Generální ředitelství cel C E L N Í S P R Á V A Generální ředitelství cel Č R Služební předpis č.: 40 / 2009 Výhradně pro informativní účely a pracovní použití Věc : Pravidla aplikace lhůt pro výpočet, zaúčtování, sdělení a platbu

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce )

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce ) SMLOUVA O PŘÍMÉM ZASTOUPENÍ v celním řízení uzavřená ve smyslu ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami firma: sídlem:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 717/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 717/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 717/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona Zástupce předkladatele: ministr financí

Více

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( )

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( ) Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů(14.4.2009) Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ( zákon

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH u vývozu zboží

Informace o uplatňování zákona o DPH u vývozu zboží Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 101444/17/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH u vývozu zboží 1. Cíl Informace Generální

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

2001R1207 CS

2001R1207 CS 2001R1207 CS 18.02.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B M1 Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001

Více

Dovozní licence pro ovoce a zeleninu

Dovozní licence pro ovoce a zeleninu Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz http://www.szif.cz Dovozní licence pro ovoce a zeleninu Při dovozu čerstvého ovoce a zeleniny ze třetích

Více

Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí

Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 43 11/07 Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 29.12.2017 L 348/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2454 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti

Více

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf Porovnání textu Porovnané dokumenty 540_7.pdf 540_8.pdf Přehled 4 slov bylo přidáno 39 slov bylo odstraněno 85 slov je shodných bloků je shodných Abyste se podívali, kde jsou změny, rolujte prosím dolů.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Věstník NKÚ, kontrolní závěry 385 07/07 Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2007 pod č. 07/07.

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Příručka pro žadatele. Licence na dovoz drůbežího masa a vajec

Příručka pro žadatele. Licence na dovoz drůbežího masa a vajec tel.: 222 871 871 fax: 296 871 765 Datová schránka: jn2aiqd Příručka pro žadatele Licence na dovoz drůbežího masa a vajec Stránka 1 z 24 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DRŮBEŽ... 4 DOVOZ v režimu celních kvót řízených

Více

1. Jméno/název, úplná adresa a země, kontaktní údaje, identifikační číslo TIN vývozce

1. Jméno/název, úplná adresa a země, kontaktní údaje, identifikační číslo TIN vývozce CS PŘÍLOHA I PŘÍLOHA 22-06 ŽÁDOST O REGISTRACI VÝVOZCE pro účely systémů všeobecných celních preferencí Evropské unie, Norska, Švýcarska a Turecka( 1 ) 1. Jméno/název, úplná adresa a země, kontaktní údaje,

Více

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z Díl 1 MANIPULACE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU

Více

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Otázka: Financování podniku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Terka Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Přidaná hodnota je rozdíl mezi vstupy a výstupy, znázorňuje

Více

Platné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu c

Platné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu c Platné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2016 13c Zrušení povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně z

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 115/2004 Sb. ze dne 18. února 2004,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 115/2004 Sb. ze dne 18. února 2004, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 115/2004 Sb. ze dne 18. února 2004, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů Změna: 543/2004 Sb. Změna:

Více

ZÁKON ze dne 2018, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I. Změna zákona o spotřebních daních

ZÁKON ze dne 2018, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I. Změna zákona o spotřebních daních ZÁKON ze dne 2018, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Změna zákona o spotřebních daních

Více

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b

Více

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚVOD 9 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b Volba předmětu daně 12 3 Územní působnost 15 4 Vymezení

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 5412_13.pdf POKYNY k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty Pokud jsou v pokynech uvedeny odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

Více

Stanovisko k výrobě bylinných extraktů mimo daňový sklad

Stanovisko k výrobě bylinných extraktů mimo daňový sklad Stanovisko k výrobě bylinných extraktů mimo daňový sklad V návaznosti na množící se dotazy daňových subjektů týkající se výroby bylinných extraktů mimo daňový sklad uvádí GŘC k této problematice následující

Více

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU Obsah 1 Registrace nového uživatele... 3 1.1 Právnická osoba... 3 1.2 Fyzická osoba... 4 1.3 Fyzická osoba podnikající... 5 1.4 Dokončení registrace prostřednictvím

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.1.2012 KOM(2011) 938 v konečném znění 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení

Více

(2) Podle dohody má Evropská unie otevřít několik celních kvót pro některé výrobky z drůbežího masa.

(2) Podle dohody má Evropská unie otevřít několik celních kvót pro některé výrobky z drůbežího masa. L 71/18 13.3.2019 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/398 ze dne 8. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007, pokud jde o některé dodatečné celní kvóty v odvětví drůbežího masa, a kterým se

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY 1. Zadavatel: SRUBMONT s.r.o. se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČ: 27972925 Tel.: 608 555 400 E-mail: administrace@srubmont.cz

Více

Téma: Selektivní daně ze spotřeby. Spotřební daně Příklad 1 Jak se nazývá obecně předmět spotřebních daní? Doplňte termín do rámečku.

Téma: Selektivní daně ze spotřeby. Spotřební daně Příklad 1 Jak se nazývá obecně předmět spotřebních daní? Doplňte termín do rámečku. Téma: Selektivní daně ze spotřeby. Spotřební daně Příklad 1 Jak se nazývá obecně předmět spotřebních daní? Doplňte termín do rámečku. Příklad 2 Uveďte u jednotlivých vybraných výrobků nástroje, které stát

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2001 rozpočtový výbor 398 USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D045810/01.

Delegace naleznou v příloze dokument D045810/01. Rada Evropské unie Brusel 22. července 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 22. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D045810/01

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 85 Rozeslána dne 26. září 2014 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 85 Rozeslána dne 26. září 2014 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 85 Rozeslána dne 26. září 2014 Cena Kč 27, O B S A H : 201. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Více

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1 POKYNY k vyplnění formuláře daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění platné od 1. 1. 2011 - k tiskopisu 25 552

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o dovozu rýže pocházející z Bangladéše CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU ke dni

PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU ke dni PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU ke dni 2.5.2018 DPH 521/02.05.18 Aplikace ustanovení 104 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH Předkládají: Ing. Ivana Krylová, daňový poradce, č. osv. 3951 Ing. Růžena

Více

clo a celní politika od A do Z

clo a celní politika od A do Z clo a celní politika od A do Z 1. vydání 1. aktualizace k 1. 2. 2014 Od vydání publikace Clo a celní politika od A do Z v listopadu 2012 došlo v celní legislativě k řadě změn, z nichž se publikace týkají

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Vymezení pojmů FILMFEST, s.r.o. Společnost FILMFEST, s.r.o., IČ: 262 73 365, se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ: 76179,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Planá Sídlo: Planá 59, 370 01 České

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Vyřizuje: Mgr. Petr Burdík, Oddělení daňového procesu II Tel: 296854428 Email: Petr.Burdik@fs.mfcr.cz ID datové

Více

PROBLEMATIKA PŮVODU ZBOŽÍ

PROBLEMATIKA PŮVODU ZBOŽÍ PROBLEMATIKA PŮVODU ZBOŽÍ s ohledem na celní kodex Unie (UCC), implementovaný (IA) a delegovaný (DA) akt od 1. 5. 2016 1 Prohlášení dodavatele a osvědčení údajů INF 4 Prokazování a ověřování preferenčního

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

B PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

B PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 02013R1352 CS 15.05.2018 001.001 1 Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění

Více

Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi

Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi Schváleno radou kraje usnesením

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/07 Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí

Informace z kontrolní akce č. 11/07 Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí Informace z kontrolní akce č. 11/07 Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ )

Více