POSOUZENí MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA. NA VYTÁPĚNí BD NA CHMELNICI 15, 17 OLOMOUC, NOVÁ ULICE ING. HYNEK, TOMÁŠ KINTR. Alfaprojekt Olomouc a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSOUZENí MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA. NA VYTÁPĚNí BD NA CHMELNICI 15, 17 OLOMOUC, NOVÁ ULICE ING. HYNEK, TOMÁŠ KINTR. Alfaprojekt Olomouc a.s."

Transkript

1 "'! POSOUZENí MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNí BD NA CHMELNICI 15, 17 OLOMOUC, NOVÁ ULICE ING. HYNEK, TOMÁŠ KINTR Alfaprojekt Olomouc a.s. Tylova 4, Olomouc, ZČ:_ ČS: POS 0014_80 NA CHMELNICI

2 Obsah 1. OBECNĚ: 2 2. ZPRACOVATEL: 2 3. STAVEBNíK: 3 4. MíSTO STAVBY: 3 5. PODKLADy: 3 6. POSOUZENí KONSTRUKCíDLE POŽADAVKŮ PROGRAMU: 3 7. VÝPOČET MĚRNÉ ROČNí POTŘEBYTEPLA NA VYTÁPĚNí: 4 8. PŘílOHY: 4 1. OBECNĚ: Posudek řeší BD v obci Olomouc, Na Chmelnici 15, 17, Nová ulice. Posudek je zpracováván pro program "Zelená úsporám". Žadatelé budou žádat o dotaci z tohoto programu z části Ai - Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby tepla 55 kwh na m2. Posudek byl proveden v programu Energie 2009 fy. KCAD. Posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí budov bylo provedeno dle ČSN 7540 Tepelná ochrana budov v platném znění a je součástí samostatné technické zprávy. Výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění byl proveden dle TNI ZPRACOVATEL: Alfaprojekt Olomouc a.s. Tylova 4 Olomouc, Vypracoval: Ing. Rostislav Hynek - Č. oprávnění MPO 0489, ČKAIT Tel: Tomáš Kintr, ČKAIT Tel:

3 3. STAVEBNÍK: Společenstvo vlastníků bytového domu Na Chmelnici 15,17 Olomouc - Nová ulice Výpis vlastníků viz příloha - Výpis z katastru nemovitostí 4. MÍSTO STAVBY: Na Chmelnici 15, 17 Olomouc - Nová ulice k.ú. Nová ulice, č.k.ú PODKLADY: Vstupní údaje Dokumentace stávajícího stavu Legislativa Zákon 406/2000 Sb. v platném znění Vyhláška 148/2007 Sb. ČSN 7540 v platném znění ČSN EN ISO v platném znění TNI 73 v platném znění,, v o 6. POSOUZENI KONSTRUKCI DLE POZADAVKU PROGRAMU: V následující tabulce jsou vypsány konstrukce zahrnuté do výpočtu potřeby tepla a jejich vypočtené a požadované součinitele prostupu tepla U. Stávající konstrukce Upravené konstrukce Označení Součinitel Tepelný Označení Vypočtený Tepelný konstrukce prostupu odpor upravené součinitel odpor tepla u, m 2 K/W konstrukce prostupu m 2 K/W [W/mK} tepla u, [W/mK} Obvodová stěna 051 1,37 0,6 OSlN 0,24 4,0 Podlaha suterénu P1 3,42 0, Strop k suterénu STR1 2,19 0,2 STR1N 0,35 2,7 Střecha SeHl O,4B 1, Stávající dřevěná OV1 2,B okna dvojitě zasklená Stávající plastová OV2 1, okna

4 Nová plastová okna OVIN 1,2 - s izolačním dvojsklem/trojsklem 7. VÝPOČET MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ: Výpočet byl proveden v programy Energie 2009 v fy KCAD. Výpočet byl proveden dle TNI Stávající podlahová plocha objektu (dle z.č. 406/2000 Sb.) _ m 2 /. ~3 O(90 Stávající měrná spotřeba tepla na vytápění: ~Wh/ (m 2.a) Měrná potřeba tepla na vytápění po úpravách: 45 kwh/ (m'.a) Měrná potřeba tepla na vytápění - požadavek programu 55 kwh/ (m 2.a) VYHODNOCENí: 45 kwhl (m 2.a) S 55 kwhl (m 2.a) - VYHOVUJE OBJEKT VYHOVUJE VE VŠECH POŽADAVcíCH PROGRAMU 8. PŘÍLOHY: Oprávnění dle zákona č. 406/2000 Sb. pro vypracovávání průkazů energetické náročnosti budovy Výpis z katastru nemovitostí Protokol výpočtu potřeby tepla na vytápění - stávající stav Protokol výpočtu potřeby tepla na vytápění - navrhovaný stav VOlomouci, ::& Vypracoval: Tomáš Kintr Tel:

5 VYHODNOCENí VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRií ČSN (2007) Název konstrukce: STR1N Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřní teplota Ti: Návrhová venkovní teplota Tae: Teplota na vnější straně Te: Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: Relativní vlhkost v interiéru RHi: 20,0 C -15,0 C -15,OC 21,0 C 50,0 % (+5,0%) Skladba Číslo konstrukce Název vrstvy Podlahové linoleum Potěr cementový A 400 H Dutinový panel Baumit EPS-F d[m] 0,005 0,0 0,0007 0,225 0,100 Lambda [W/mK] 0,170 1,160 0,210 1,200 0,041 Mi[-] 1000,0 19,0 50,0 23,0 40,0 I. Požadavek na teplotní faktor (či. 5.1 v ČSN ) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr + DeltaF = 0,793+0,000 = 0,793 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,941 Kritický teplotni faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota frsi,m (resp. maximální hodnota při hodnoceni skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (či. 5.2 v ČSN ) Požadavek: U,N = 0,60 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,35 W/m2K U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (či. 6.1 a 6.2 v ČSN ) Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu MC,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software

6 VYHODNOCENí VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRií ČSN (2007) Název konstrukce: OS1N Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitřni teplota Ti: Návrhová venkovni teplota Tae: Teplota na vnější straně Te: Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: Relativní vlhkost v interiéru RHi: 20,0 C -15,0 C -15,0 C 21,0 C 50,0 % (+5,0%) Skladba Číslo konstrukce Název vrstvy Omítka vápenná Zdivo COm ti. 375 mm 2 Omítka vápenná AlfaFIX S2 EPS F AlfaFIX S1 + EH BetaDEKOR SF.SD GamaDEKOR SIL d[m] 0,020 0,375 0,020 0,004 0,120 0,003 0,002 0,0003 Lambda [W/mK] 0,870 0,7 0,870 0,790 0,033 0,790 0,780 0,670 Mi[-] 6,0 7,0 6,0 25,0 40,0 29,3 42,5 550,0 I. Požadavek na teplotní faktor (či. 5.1 v ČSN ) Požadavek: f,rsi,n = f,rsi,cr + DeltaF = 0,793+0,000 = 0,793 Vypočtená průměrná hodnota: f,rsi,m = 0,969 Kritický teplotní faktor f,rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota frsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (či. 5.2 v ČSN ) Požadavek: U,N = 0,38 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,24 W/m2K U < U,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (či. 6.1 a 6.2 v ČSN ) Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu MC,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,. nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí: 0,054 kg/m2,rok (materiál: EPS F). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,054 kg/m2,rok Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. Roční množství zkondenzované vodní páry MC,a = 0,0077 kg/m2,rok Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,4354 kg/m2,rok Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. MC,a < Mev,a 2. POZADAVEK JE SPLNEN. Mc,a < Mc,N 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software

7 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Na Františku 32, Praha 1 Ing. Rostislav Hynek r.~ /1443 je oprávněn vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy s plotno ti od podle zškona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energii ve znění pozdějších předpisů. Číslo oprávnění: 0489 ť V Praze dne 14. dubna 2009 Ing. To flš Huner náměstek mlnist a průmyslu a obchodu

8 POČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA ÍZKOENERGETICKÝCH BYTOVÝCH DOMŮ STÁVAJící STAV le TNI 73 = erqie 2009 BD Na Chmelnici Tomáš Kintr KONTROLNí TISK VSTUPNíCH DA T : očet zón v objektu: 1 yp výpočtu potřeby energie: podle TNI 73 (měsíční) Okrajové podmínky výpočtu: áz.ev Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont měsíc -1,0 C 25,2 180,0 54,0 72,0 82,8 2. měsíc 28 1,0 C 46,8 201,6 93,6 100,8 144,0 3. měsíc 4,0 C 82,8 295,2 183,6 190,8 284,4 4. měsíc 9,0 C 115,2 342,0 266,4 259,2 424,8 5. měsíc 14,6 C 169,2 349,2 374,4 334,8 579,6 6. měsíc 17,0 C 187,2 3,2 414,0 6,8 597,6 měsíc 18,2 C 169,2 334,8 360,0 334,8 583,2 8. měsíc 18,8 C 136,8 360,0 6,8 6,8 514,8 9. měsíc 13,8 C 86,4 342,0 216,0 2,4 345,6 10. měsíc 9,4 C 61,2 270,0 122,4 172,8 205,2 11. měsíc 4,0 C 32,4 129,6 50,4 64,8 86,4 12. měsíc -0,5 C 21,6 104,4 39,6 43,2 61,2 ázev Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru SV SZ JV JZ 1. měsíc -1,0 C 43,2 43,2 133,2 158,4 2. měsíc 28 1,0 C 72,0 72,0 169,2 183,6 3. měsíc 4,0 C 129,6 133,2 262,8 273,6 4. měsíc 9,0 C 183,6 176,4 3,2 9,6 ~. měsíc 14,6 C 284,4 262,8 392,4 352,8 měsíc 17,0 C 327,6 262,8 388,8 6,8 měsíc 18,2 C 280,8 270,0 370,8 349,2 měsíc 18,8 C 2,4 226,8 363,6 360,0 9. měsíc 13,8 C 136,8 144,0 295,2 9,6 O. měsíc 9,4 C 75,6 90,0 183,6 255,6. měsíc 4,0 C 36,0 39,6 90,0 115,2 2. měsíc -0,5 C 32,4 32,4 82,8 73,6 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY: VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : BD Na chmelnici 20,0 C /20,0 C ano / ne

9 Regulace otopné soustavy: ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd: Ustálený měrný tok zeminou Hg: ěrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: ěrný tok Trombeho stěnami H,tw: ěrný tok větranými stěnami H,vw: ěrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: Výsledný měrný tok H: 1105,910 W/K 2042,233 W/K 368,866 W/K 3517,009 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících: ěsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 195,380 13,258 11,800 25,058 0, ,0 170, ,895 11,975 14,068 26,043 0, ,0 134, ,497 13,258 21,253 34,511 0, ,0 116, ,271 12,8 25,506 38,337 0, ,0 65, ,224 13,258 28,407 41,666 0, ,0 20, ,226 12,8 27,104 39,934 0,566 62,4 6, ,188 13,258 27,556 40,814 0,470 0,0 8 13,682 13,258 27,561 40,819 0,335 0,0 9 57,644 12,8 24,186 37,016 0,815 85,0 27, ,943 13,258 18,773 32,0 0, ,0 69, ,674 12,8 9,150 21,980 0, ,0 123, ,792 13,258 7,164 20,422 0, ,0 170,513 Vysvětlivky: a,h,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, a,int jsou vnitřní tepelné zisky, a,sol jsou solámí tepelné zisky, a,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta, H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěnlrn vytápěna. a a,h,nd je potřeba tepla na vytápěn! Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 904,343 GJ Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 192,739 11,724 16,416 0, , ,727 11,724 13,500 0, , ,192 11,724 11,232 0, , ,517 11,724 9,180 0,432 94, ,557 11,724 7,560 0,432 43, ,481 11,724 7,020 0,432 26, ,724 7,020 0,432 19, ,724 7,560 0,432 19,716 9,059 11,724 9,396 0,432 52, ,913 11,724 11,124 0, , ,993 11,724 13,392 0, , ,668 11,724 16,200 0, ,024 Vysvětlivky: a,f,h je spotřeba energie na vytápěni, O.ř.C je spotřeba energie na chlazení, a,f,rh je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, a,f,w je spotřeba energie na přípravu teplě vody, a,f,l je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), a,f,a je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a a,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energíe Q.fuel: 1297,4 GJ PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CEL Ý OBJEKT: Rozložení měrných tepelných toků Zóna Položka 1 Celkový měrný tok H: z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb: Měrný tok plošnými kcemi Hd,c: rozložení měrných toků po konstrukcích: Měrný tok [W/K] 3517, , , , ,288 Procento [%] 100,0 %,4 % 10,5 % 0,0% 5,5% 52,5 %

10 Obvodová stěna: Střecha: Podlaha: Otvorová výplň: Zbylé méně významné konstrukce: Měrný tok speciálními konstrukcemi dh: 1019, , , ,945 29,0% 6,6% 10,5 % 16,9 % 0,0% 0,0% Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: 3517,009 W/K Objem budovy stanovený z vnějšich rozměrů: 4402,1 m3 epelná charakteristika budovy podle ČSN 7540 (1994): 0,80 W/m3K Spotřeba tepla na vytápěni podle STN 7540, Zmena 5 (1997): 58,7 kwh/m3,a známka: Orientačni tepelnou ztrátu objektu lze ziskat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami Hl:... dtto pro činitel teplotní redukce výplní otvorů b=1, 15 (dle ČSN 7540): locha obalových konstrukcí budovy: irnřt odvozený z U,req dílčích konstrukci... Uem,lim: Prom. souč. prostupu tepla obálky budovy U,em dle TNI 7329 a : Prům. souě. prostupu tepla obálkv budovy U,em dle ČSN 7540: 2411,1 W/K 2500,5 W/K 1949,5 m2 0,48 W/m2K 1,24 W/m2K 1,28 W/m2K 904,343 GJ 4402,1 m3 13,9 m2 57,1 kwh/(m3.a) 189 kwhl m2.a 251,206 MWh Poz.námka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. Celková energie dodaná do budovy Měsíc O,f,H[GJ] O,f,C[GJ] O,f,RH[GJ] O,f,W[GJ] O,f,L[GJ] O,f,A[GJ] O,fuel[GJ] 1 192,739 11,724 16,416 0, , ,727 11,724 13,500 0, , ,192 11,724 11,232 0, , ,517 11,724 9,180 0,432 94, ,557 11,724 7,560 0,432 43, ,481 11,724 7,020 0,432 26, ,724 7,020 0,432 19, ,724 7,560 0,432 19,716 9,059 11,724 9,396 0,432 52, ,913 11,724 11,124 0, , ,993 11,724 13,392 0, , ,668 11,724 16,200 0, ,024 Vysvětlivky: Q,t,H je spotřeba energie na vytápění, Q,t,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,t,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Spotřeba energie na vytápění za rok O,fuel,H: Spotřeba pom. energie na vytápění O,aux,H: Energetická náročnost vytápění za rok EP,H: Spotřeba energie na chlazení za rok O,fuel,C: Spotřeba pom. energie na chlazení O,aux,C: Energetická náročnost chlazení za rok EP,C: Spotřeba energie na úpravu vlhkosti O,fuel,RH: Spotřeba energie na ventilátory O,aux,F: Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F: Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W: Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W: 1021,846 GJ 3,110 GJ 1024,957 GJ 140,684 GJ 2,074 GJ 283,846 MWh 0,864 MWh 284,710 MWh 39,079 MWh 0,576 MWh 213 kwh/m2 1 kwh/m2 214 kwh/m2 29 kwh/m2 O kwh/m2

11 - rg. náročnost přípravy TV za rok EP,W: řeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: = rg. náročnost osvětlení za rok EP,L: =-ergie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e: =: o se v budově využije: _ - zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedenojen informativně) řina z FV článků za rok Q,PV,el: řina z kogenerace za rok Q,CHP,el: Iková produkce energie za rok Q,e: 142,758 GJ 129,600 GJ 129,600 GJ 39,655 MWh 36,000 MWh 36,000 MWh kwh/m2 27 kwh/m2 27 kwh/m2 Celková roční dodaná energie Q.fue/=EP: 1297,4 GJ 360,365 MWh 271 kwh/m2 Měrná spotřeba energie dodané do budovy elková roční dodaná energie: kwh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 4402,1 m3 Celková podlahová plocha budovy: 13,9 m2 ěrná spotřeba dodané energie EP,V: 81,9 kwh/(m3.a) Měrná spotřeba energie budovy EP,A: 270,8 kwh/(m2.a) Poznámka: Měrná spotřeba energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. STOP, Energie 2009

12 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NíZKOENERGETICKÝCH BYTOVÝCH DOMŮ NOVÝ STAV podle TNI 73 Energie 2009 Název úlohy: BD Na Chmelnici Zpracovatel: Tomáš Kintr Zakázka: Datum: KONTROLNí TISK VSTUPNíCH DA T : Počet zón v objektu: Typ výpočtu potřeby energie: 1 podle TNI 73 (měsíční) Okrajové podmínky výpočtu: Název období 1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 9. měsíc 10. měsíc 11. měsíc 12. měsíc Počet dnů 28 Teplota exteriéru -1,0 C 1,0 C 4,0 C 9,0 C 14,6 C 17,0 C 18,2 C 18,8 C 13,8 C 9,4 C 4,0 C -0,5 C Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] Sever Jih Východ Západ Horizont 25,2 180,0 54,0 72,0 82,8 46,8 201,6 93,6 100,8 144,0 82,8 295,2 183,6 190,8 284,4 115,2 342,0 266,4 259,2 424,8 169,2 349,2 374,4 334,8 579,6 187,2 3,2 414,0 6,8 597,6 169,2 334,8 360,0 334,8 583,2 136,8 360,0 6,8 6,8 514,8 86,4 342,0 216,0 2,4 345,6 61,2 270,0 122,4 172,8 205,2 32,4 129,6 50,4 64,8 86,4 21,6 104,4 39,6 43,2 61,2 Název období 1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 9. měsíc 10. měsíc 11. měsíc 12. měsíc Počet dnů 28 Teplota exteriéru -1,0 C 1,0 C 4,0 C 9,0 C 14,6 C 17,0 C 18,2 C 18,8 C 13,8 C 9,4 C 4,0 C -0,5 C Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] SV SZ JV JZ 43,2 43,2 133,2 158,4 72,0 72,0 169,2 183,6 129,6 133,2 262,8 273,6 183,6 176,4 3,2 9,6 284,4 262,8 392,4 352,8 327,6 262,8 388,8 6,8 280,8 270,0 370,8 349,2 2,4 226,8 363,6 360,0 136,8 144,0 295,2 9,6 75,6 90,0 183,6 255,6 36,0 39,6 90,0 115,2 32,4 32,4 82,8 73,6 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY: VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : Název zóny: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: BD Na chmelnici 20,0 C /20,0 C ano / ne

13 egulace otopné soustavy: ano ěmý tepelný tok větráním Hv: ěmý tok prostupem do exteriéru Hd: s álený měrný tok zeminou Hg: ěrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: ěrný tok Trombeho stěnami H,tw: ěrný tok větranými stěnami H,vw: ěrný tok prvky s transparentni izolací H,ti: Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: Výsledný měrný tok H: 435,382 W/K 803,954 W/K 111,223 W/K 1350,558 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,9n [GJ] Eta,H [o] fh [%] 1 74,992 13,258 11,800 25,058 0, ,0 2 61,375 11,975 14,068 26,043 0, ,0 3 57,390 13,258 21,253 34,511 0, ,0 4 38,505 12,8 25,506 38,337 0,802 73,3 5 20,074 13,258 28,407 41,666 0,482 0,0 6 11,250 12,8 27,104 39,934 0,282 0,0 7 7,401 13,258 27,556 40,814 0,181 0,0 8 5,289 13,258 27,561 40,819 0,1 0,0 9 22,152 12,8 24,186 37,016 0,598 0,0 Q,H,nd[GJ] 50,1 35,806 24,792 7, ,380 13,258 18,773 32,0 0,865 99,3 10, ,539 12,8 9,150 21,980 0, ,0 33, ,232 13,258 7,164 20,422 0, ,0 52,893 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 215,908 GJ Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 56,645 11,724 16,416 0,432 85, ,458 11,724 13,500 0,432 66, ,014 11,724 11,232 0,432 51, ,758 11,724 9,180 0,432, ,724 7,560 0,432 19, ,724 7,020 0,432 19, ,724 7,020 0,432 19, ,724 7,560 0,432 19, ,724 9,396 0,432 21, ,043 11,724 11,124 0,432 35, ,278 11,724 13,392 0,432 63, ,766 11,724 16,200 0,432 88,121 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energie Q,fuel: 5f9,4 GJ PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CEL Ý OBJEKT: Rozložení měrných tepelných toků Zóna Položka 1 Celkový měrný tok H: z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb: Měrný tok plošnými kcemi Hd,c: rozložení měrných toků po konstrukcích: Měrný tok [W/K] 1350, , ,223 97, ,481 Procento [%] 100,0 % 32,2 % 8,2 % 0,0% 7,2 % 52,3 %

14 Obvodová stěna: Střecha: Podlaha: Otvorová výplň: Zbylé méně významné konstrukce: Měrný tok speciálními konstrukcemi dh: 178, , , ,745 0,000 13,2 % 17,2 % 8,2 % 21,9 % 0,0% 0,0% Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 7540 (1994): Spotřeba tepla na vytápěni podle STN 7540, Zmena 5 (1997): 1350,558 W/K 4402,1 m3 0, W/m3K 22,5 kwh/m3,a Poznámka: Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami Ht:... dtto pro činitel teplotní redukce výplní otvorů b=1, 15 (dle ČSN 7540): Plocha obalových konstrukcí budovy: Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim: Prům. souč. prostupu tepla obálky budovy U,em dle TNI 7329 a : Prům. souč. prostupu tepla obálky budovy U,em dle ČSN 7540: 915,2 W/K 959,5 W/K 1949,5 m2 0,51 W/m2K 0,47 W/m2K 0,49 W/m2K Celková a měrná potřeba tepla na vytápěni Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy: 215,908 GJ 59,975 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 4402,1 m3 Celková podlahová plocha budovy: 13,9 m2 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 13,6 kwh/(m3.a) Měrnápotřebatepla na vytápěníbudovy: 45 kwh/(m2.a) Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinnosti systémú výroby, distribuce a emise tepla. Celková energie dodaná do budovy Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 56,645 11,724 16,416 0,432 85, ,458 11,724 13,500 0,432 66, ,014 11,724 11,232 0,432 51, ,758 11,724 9,180 0,432, ,724 7,560 0,432 19, ,724 7,020 0,432 19, ,724 7,020 0,432 19, ,724 7,560 0,432 19, ,724 9,396 0,432 21, ,043 11,724 11,124 0,432 35, ,278 11,724 13,392 0,432 63, ,766 11,724 16,200 0,432 88,121 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H: Spotřeba pom. energie na vytápění O,aux,H: Energetícká náročnost vytápění za rok EP,H: Spotřeba energie na chlazení za rok O,fuel,C: Spotřeba porn. energie na chlazení O,aux,C: Energetická náročnost chlazení za rok EP,C: Spotřeba energie na úpravu vlhkosti O,fuel,RH: Spotřeba energie na ventilátory O,aux,F: Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F: Spotřeba energie na přípravu TV O,fuel,W: Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W: 243,962 GJ 3,110GJ 247,072 GJ 140,684 GJ 2,074 GJ 67,767 MWh 0,864 MWh 68,6 MWh 39,079 MWh 0,576 MWh 51 kwh/m2 1 kwh/m2 52 kwh/m2 kwh/m2 29 kwh/m2

15 Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W: Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L: Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e: z toho se v budově využije: (již zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedenojen informativně) Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el: Elektřina z kogenerace za rok Q,CHP,el: Celková produkce energie za rok Q,e: 142,758 GJ 129,600 GJ 129,600 GJ 39,655 MWh 36,000 MWh 36,000 MWh kwh/m2 27 kwh/m2 27 kwh/m2 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP: GJ MWh 108 kwh/m2 Měrná spotřeba energie dodané do budovy Celková roční dodaná energie: kwh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 4402,1 m3 Celková podlahová plocha budovy: 13,9 m2 Měrná spotřeba dodané energie EP,V: 32,8 kwh/(m3.a) Měrná spotřeba energie budovy EP,A: 108,4 kwh/(m2.a) Poznámka: Měrná spotřeba energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. STOP, Energie 2009

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 RD Kovář - penb dle 148 2 zony

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 RD 722/38 EPD Název úlohy: Zpracovatel: Ing.Kučera Zakázka: RD 722/38

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD_podle TNI 730329 Zpracovatel: Petr Kapička Zakázka:

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 FM1 Název úlohy: Zpracovatel:

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD MAPLE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD SPRUCE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD)

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD) Jednopatrový RD s podkrovím a nevytápěným prostorem-garáží UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI 730329 (RD) Ing. Petr Kapička 1 Pohled východní 2 Pohled jižní 3 Pohled západní 4 Pohled

Více

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Přednáška na SPŠ Stavební v Havlíčkově PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ing. Petr Kapička 1 Aplikační programy tepelné techniky Všechny programy obsahují pomůcky: Katalog

Více

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133.

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Příloha č. 2 Výpočet součinitelů prostupu tepla obvodových stěn po zateplení 140 Příloha č. 3 Výpočet energetické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) Bytový dům Trnková 428-430, 686 05 Uherské Hradiště Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VELTRUSKÁ 533/13 199 00 PRAHA - PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM MARTY KRÁSOVÉ 920/6 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM HAKENOVA 920/1 a 920/3 MARIE PODVALOVÉ 929/3 MARTY KRÁSOVÉ 920/2 a 920/4 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYSOČANSKÁ 231-243 190 00 PRAHA 9 STŘÍŽKOV Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM STÁVAJÍCÍ STAV AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM TRYTOVA 1119/4 198 00 PRAHA 14 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM ÚTULNÁ 504-507 108 00 PRAHA MALEŠICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM KUTTELWASCHEROVA 921-920 198 00 PRAHA 9 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYBÍRALOVA 930-938 198 00 PRAHA 9 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM - NÁVRH AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM FEDEROVA 1602, 198 00 PRAHA - KYJE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM BÍLINSKÁ 493-499 A 501-504 190 00 PRAHA 9 PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Integrovaný dům QUO II. etapa Tyršova 182, 256 01 Benešov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY NEBO JEJÍ ČÁSTI Datum zpracování: Benešov 08/2016 Zpracovatel: NKPROJEKT Ing.

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2014 EDU stěna obvodová Název úlohy : Zpracovatel : Jan

Více

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Odborný posudek PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Posouzení snížení energetické náročnosti a povrchové teploty střešní konstrukce haly při použití materiálu RIZOLIN Objednatel posudku: BONEGO, s.r.o. Gočárova

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540-2 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 Energie 2015 Název úlohy: BD

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST Obsah 1 Příloha - Výpočet energetické náročnosti budovy a průměrného součinitele prostupu tepla podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832... 1 2 Příloha - Posouzení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM ÚJEZD 415/15, 150 00 PRAHA 5 MALÁ STRANA Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1 Příl. 1. Tab. 1. Klimatické charakteristiky okolí obce Střelice průměrná roční teplota vzduchu ( C) 7 8 průměrný roční úhrn srážek (mm) 500 550 průměrná teplota vzduchu na jaře ( C) 8 9 průměrný úhrn srážek

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ Ing. Zdeněk Pešek Sadová 310 Družec IČO : 40914518 DIČ : CZ6103191512 ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Dánská 1991-1995, Kladno - Kročehlavy, 272 01 1. Technická zpráva 2. Odborný posudek

Více

Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01

Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01 AKCE: Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty Riegrova 2111, Hořice 508 01 Investor: město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice 508 01 Projektant ing Jan Bartoš, Havlíčkova 145, Hořice 508

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům KYTLICKÁ parcelní číslo 1121/2 Celková podlahová plocha: 18 832,2 m 2 A B Hodnocení budovy stávající stav po realizaci doporučení C C D E F Měrná vypočtená

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE Varianta B Hlavní nosná stěna ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN

Více

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov 1 Vzor a obsah PENB Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění průkazu Protokol tvoří: a) účel zpracování průkazu b) základní informace o hodnocené

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2005 Název úlohy : Obvodova konstrukce Zpracovatel : Pokorny Zakázka

Více

RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221

RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221 RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221!"#$%&'()!"#$%"!!$ &%$#$&'(%)*+$', *+,-./ Proslunná 75, 36263 Dalovice - Všeborovice Všeborovice 624594 221 Lafková Alena Proslunná 75, 36263 Dalovice - Všeborovice

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: NOVOSTAVBA RD na parcele č. 227/15 Horní Podhájí, 256 01 Struhařov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Datum zpracování: Praha 03/2014 Zpracovatel: Ing. Eduard Novák V Loučkách 062,

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Multifunkční objekt Benešovská č.p. 537 257 41 Týnec nad Sázavou ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY Datum zpracování: Benešov 04/2017 Zpracovatel: NKPROJEKT Ing. Eduard

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BUILDING ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE Dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov According to EPBD (Directive on the Energy Performance of Buildings)

Více

Návrhy zateplení střechy

Návrhy zateplení střechy Návrhy zateplení střechy Vstupní údaje pro výpočet: Návrhová venkovní teplota Tae: -15 C Návrhová relativní vlhkost vnějšího vzduchu Fie: 84% 21 C Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu Fii: 50%

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] PrĤbČ ná 1823-1826

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM VI / 2014

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM VI / 2014 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM VI / 2014 PODLE: ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 ZADAVATEL: jméno: Město Holice

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Integrovaný dům QUO Karla Nového Karla Nového, parc. č. 304/3 256 01 Benešov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY A JEJÍ ČÁSTI Datum zpracování: Benešov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 17 / 18 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 16 / 17 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření ener gií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - ZA

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Jiří Václavík Konradova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Milan Hlaváček Chomutovská 1262, Kadaň, PSČ 432 01 Tel: +420 776 666 452, E-mail: info@zelenadotace.net www.zelenadotace.net PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Akce: Bytový dům, Na Louži 867/14,

Více

Projektová a inženýrská činnost, energetické audity, stavební fyzika Za Branou 276 594 51 Křižanov

Projektová a inženýrská činnost, energetické audity, stavební fyzika Za Branou 276 594 51 Křižanov KOMPAKT 503 Zpracovatel: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Projektová a inženýrská činnost, energetické audity, stavební fyzika Za Branou 276 594 51 Křižanov Doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. Kachlíkova 13 Brno

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 17 / 18 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

VÝPOČET PRODUKCE ELEKTŘINY FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM A JEJÍ VYUŽITELNOSTI V BUDOVĚ s použitím hodinového kroku výpočtu

VÝPOČET PRODUKCE ELEKTŘINY FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM A JEJÍ VYUŽITELNOSTI V BUDOVĚ s použitím hodinového kroku výpočtu VÝPOČET PRODUKCE ELEKTŘINY FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM A JEJÍ VYUŽITELNOSTI V BUDOVĚ s použitím hodinového kroku výpočtu podle knihy K. Staňka Fotovoltaika pro budovy, Grada 2012 Energie 2016 ČOD Název úlohy:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2015 obvodová stěna - Porotherm Název úlohy : Zpracovatel

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Bytové družstvo Keřová 9,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Nemocnice Hustopeče, příspěvková

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Společenství vlastníků jednotek

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 SO1 Název úlohy : Zpracovatel : Josef Fatura Zakázka : VVuB

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PASIVNÍ DŮM BEROUN Č.P. 459/129, K.Ú. BEROUN 602868 Zpracoval: Ing. Ondřej Malý, energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Grůza Dalibor Mírová 4, Hustopeče

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. SaS Projekt www.sasprojekt.cz Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Novostavba dvou oddělení MŠ a čtyř oddělení družiny v areálu ZŠ v Odoleně Vodě na pozemku č.p.

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 Název úlohy : Stěna 1. Zpracovatel : pc Zakázka : Datum :

Více

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ PROJEKT ZELENÁ ÚSPORÁM Navrhovaný stav (Varianta č.1) Stavebník: Petr a Barbora Vojvodíkovi Horní Nětčice 87 Místo stavby: Parcela č. 92/2 v k.ú. Opatovice

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření ener gií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - ZA

Více

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Adaptabilita Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 3 Nízkoenergetické

Více

J PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Bytový dům Na Kopci 4185/4-4189/8, Jihlava

J PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Bytový dům Na Kopci 4185/4-4189/8, Jihlava Autorizovaný Inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a inženýring staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: 777 338 714, e-mall: zdenek.janyr@tiscall.cz Datum: Březen 2016

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2008 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ENERGETICKÝ AUDIT Střední odborné učiliště zemědělské. SOUz Bor, Plzeňská 231, 348 01 Bor

ENERGETICKÝ AUDIT Střední odborné učiliště zemědělské. SOUz Bor, Plzeňská 231, 348 01 Bor ENERGETICKÝ AUDIT Střední odborné učiliště zemědělské Plzeňská 231, 348 01 Bor únor 2012 0 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace zadavatele energetického auditu Střední odborné učiliště zemědělské Bor Plzeňská

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56

!#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 !"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] Chaloupky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. a Stavba: Zadavatel: RODINNÝ DŮM stávající objekt Vrchlického 472, 273

Více

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í

Více

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Praha Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

p.. 666/561; k. ú. Veselí - P edm stí Veselí nad Moravou Rodinný d m

p.. 666/561; k. ú. Veselí - P edm stí Veselí nad Moravou Rodinný d m p.. 666/561; k. ú. Veselí - Pedmstí 698 01 Veselí nad Moravou Rodinný dm Ing. Vojtch Bílek 1400 776 021 958 / vojtech.bilek@seznam.cz / www.ea-bilek.cz 10. 7. 2015 687 37 Polešovice 526 p.. 666/561; k.

Více

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011 INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56

!#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 !"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] Národních

Více

5549/ Bánov. Rodinný d m

5549/ Bánov. Rodinný d m 5549/13 687 54 Bánov Rodinný d m Ing. Vojt ch Bílek 1400 Polešovice 526 vojtech.bilek@seznam.cz 776021958 8.7.2017 68737 Polešovice 5549/13, 687 54 Bánov Bánov 5549/13 Martin Sv tinský Nad Hájkem 878,

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Cvičení č. 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Projektování, poradenství, inženýrská činnost ve stavebnictví Energetické hodnocení budov, technická zařízení a instalace Stavby s nízkou energetickou náročností a úsporná opatření PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice Ing. Václav Lazárek - PENB Pazderky 3779/8, 669 02 Znojmo GSM: 777 / 65 32 29, email: vaclav.lazarek@email.cz www.radonznojmo.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Pořadové číslo: 010/2016 Název akce:

Více

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I 3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I 22 C Vnější návrhová teplota v zimním období Qe -13 C 4. Tepelně technické vlastnosti

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA

VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA podľa STN EN ISO 13790, STN EN 832 a STN 730540 Energie 2005 Názov úlohy: Spracovateľ: Ing.Petr Keller Zákazka: Dátum:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 A.1 SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ B. ENERGETICKÝ POSUDEK a) Průvodní zpráva včetně Závěru a posouzení výsledků b) Protokol výpočtů součinitelů prostupu

Více

program ENERGETIKA verze 3.0.8 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Praha 10, Mračnická 1053, 1054, 10200

program ENERGETIKA verze 3.0.8 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Praha 10, Mračnická 1053, 1054, 10200 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Dle

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Rodinný dům Staré nám. 24/25, Brno Přízřenice Vlastník: František Janíček a Dagmar Janíčková Staré náměstí 24/25, 619 00 Brno Zpracovatel:

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více