J PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Bytový dům Na Kopci 4185/4-4189/8, Jihlava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Bytový dům Na Kopci 4185/4-4189/8, Jihlava"

Transkript

1 Autorizovaný Inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a inženýring staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: , e-mall: Datum: Březen 2016 PRODEJ, PRONÁJEM BYTOVÉHO DOMU NEBO UCELENÉ ČASTI OBJEKTU PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY + Výsledky výpočtů Bytový dům Na Kopci 4185/4-4189/8, Jihlava Vypracoval: Ing. Zdeněk Janýr PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY- strana 1/ J

2 Autorizovaný inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a inženýring staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: , Datum: Březen 2016 PRODEJ, PRONÁJEM BYTOVÉHO DOMU NEBO UCELENÉ ČASTI OBJEKTU Úvod: Předmětem průkazu energetické náročnosti budov je hodnocení stavu bytového domu nebo ucelené části objektu pro účel prodeje nebo pronájmu. Hodnocení je vyhotoveno dle vyhlášky č.78/2013 Sb. pro Bytový dům Na Kopci 4185/4-4189/8v Jihlavě. Stručný popis budovy: Stávající objekt bytového domu se nachází v katastrálním území obce Jihlava v zástavbě dalších bytových objektů a občanské vybavenosti v okrajové části města. Objekt je samostatně stojící bytový dům s pěti vchody. Pozemek v okolí objektu je rovinný až mírně svažitý. V suterénu objektu - l.pp jsou umístěny sklepní kóje, ostatní pomocné vybavení domu a předávací stanice tepla. V l.np - 4.NP jsou byty. Obvodové konstrukce jsou tvořeny stěnami ze železobetonových panelů panelového systému T06B. Obvodové stěny jsou od l.np po střechu původní bez zateplení, štítové stěny jsou zatepleny deskami z minerální vaty s dřevěným roštem a obkladem z plechových lišt systému Feal. Stropní konstrukce jsou z betonových panelů se skladbou podlah odpovídající době výstavby. Střešní konstrukce dvouplášťová nově realizovaná. Spodní část střechy je složena ze stropních panelů a spádovaného souvrství starého střešního pláště s asfaltovou střešní krytinou se zateplením z minerálních desek MW tl.260mm a novou druhou konstrukcí střešního pláště zhotovenou vazníkovou valbovou střechou s plechovou střešní krytinou. Okna v bytech jsou plastová s izolačním dvojsklem, pouze v některých bytech jsou stará zdvojená dřevěná okna. Vchodové dveře jsou z hliníkových profilů s izolačním dvojsklem, okna na schodišti jsou stará zdvojená dřevěná. Okna v suterénu jsou ocelová s jednoduchým zasklením. Stručný popis energetického a technického zařízení budovy: V objektu je vytápění řešeno pomocí centrálního dvoutrubkového otopného systému. Zdroj tepla - kotelna je umístěna mimo objekt. Předání tepelné je zajištěno protiproudým deskovým výměníkem a samostatným oběhovým čerpadlem topné vody. Otopná soustava je hydraulicky oddělená od zdroje tepla. Ohřev TUV je řešen taktéž pomocí centrálního dvoutrubkového otopného systému. Předání tepelné je zajištěno protiproudým deskovým výměníkem a samostatným oběhovým čerpadlem teplé vody. V systému teplé vody je vsazen 200 litrový zásobník TUV pro pokrytí odběrových špiček spotřeby TUV vody. Větrání objektu je přirozené, pomocí oken. V objektu jsou převážně žárovková stropní nebo stěnová svítidla s úspornými žárovkami. PRŮKAZ ENE "Y - strana 2/22

3 latum Autorizovaný inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a inženýring staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: , PRODEJ, PRONÁJEM BYTOVÉHO DOMU NEBO UCELENÉ ČASTI OBJEKTU Seznam podkladů použitých k hodnocení budow: 1) Informace o objektu dané vlastníkem - správcem 2) Projektové dokumentace,,12.byt.jednotek tl3/52". Právní předpisy: - směrnice 2002/91/ES, o energetické náročnosti budov (EPBD) - zákon č.406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů - vyhláška č.78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Technické normy: -ČSN EN ISO Tepelné chování budov, Výpočet potřeby na vytápění - EN ISO Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody - ČSN Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování - ČSN EN Tepelné chování budov - Výpočtové potřeby tepla na vytápění - Obytné budovy - ČSN EN Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu - ČSN Tepelná ochrana budov Ostatní: - ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB; kolektiv autorů: Odborné doplňkové texty a manuály k "Národní metodice výpočtu energetické náročnosti budov" - TNI Energetická náročnost budov-typické hodnoty pro výpočet Závěr: Průkaz energetické náročnosti budov obsahuje: Protokol k výpočtu energetické náročnosti objektu zpracovaný dle projektové dokumentace 1.2Byt.jednotek tl3/52" včetně grafického znázornění podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN Průkaz energetické náročnosti budov byl zpracován pomocí softwaru ENERGIE 2015 (autor Doc.Dr.Ing. Zbyněk Svoboda) v souladu s požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb. Příloha č.l: Základní komplexní tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí Příloha č.2: Výpočet energetické náročnosti budov a průměrného součinitele prostupu tepla podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN V Jihlavě Vypracoval: Ing. Zdeněk Janýr v." i:

4 Datum: Březen 2016 Autorizovaný inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a Inženýrlng staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: , PRODEJ, PRONÁJEM BYTOVÉHO DOMU NEBO UCELENÉ ČASTI OBJEKTU PŘÍLOHA C l : KOMPLEXNÍ POSOUZENI SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 2014 Název úlohy : STĚNA NEZATEPLENÁ OBVODOVÁ Zpracovatel: ING. ZDENĚK JANÝR Zakázka : NA KOPCI Datum: ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du Stěna vnější jednoplášťová W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru) Číslo 1 2 Název Omítka vápenoc Keramzitbeton D [m] Lambda [W/(m.K)] 0,0150 0^900 0,3000 0,5600 c JJ/(kg.K)] 790,0 880,0 Ro [kg/m3] 2000,0 1100,0 [ ] 19,0 11,0 Ma [kg/m2] Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor dlfúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná vlhkost ve vrstvě. Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti 1 Omítka vápenocementová 2 Keramzitbeton 2 Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi: dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi: Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse : 0.13 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 22.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi: 55.0 % VÝSLEDKY VYPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : m2k/w W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 1.41 /1.44 /1.49 /1.59 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN STOP, Teplo 2014 PRŮKAZ ENERGETICKÉ TI BUDOVY - strana 4/22

5 Datum: Březen 2016 Autorizovaný inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a Inženýrlng staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: , PRODEJ, PRONÁJEM BYTOVÉHO DOMU NEBO UCELENÉ ČASTI OBJEKTU KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 2014 Název úlohy : STĚNA ZATEPLENÁ ŠTÍTOVÁ Zpracovatel : ING. ZDENĚK JANÝR Zakázka: NA KOPCI Datum : ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Stěna vnější jednoplášťová W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru): Číslo Název D Lambda c Ro Mi Ma [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2] 1 Omítka vapenoc 0,0150 0, ,0~ 2000,0 19, Keramzitbeton 0,3000 0, ,0 1100,0 11, Min. plsť liso 0,0600 0, ,0 350,0 9, Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Ml je faktor dlfúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná vlhkost ve vrstvě. Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivostí 1 Omítka vápenocementová 2 Keramzitbeton 2 3 Min. plsť lisovaná 2 (do roku 2003) Okrajové podmínky vypočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi: dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse : Návrhová venkovní teplota Te : Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 0.13 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2ka/v C 22.0 C 84.0 % 55.0 % VÝSLEDKY VYPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U m2k/w W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.62 / 0.65 / 0.70 / 0.80 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN STOP, Teplo 2014 ; : ;<.,..nana 5/22

6 Datum: Březen 2016 Autorizovaný Inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a Inženýrlng staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: , PRODEJ, PRONÁJEM BYTOVÉHO DOMU NEBO UCELENÉ ČASTI OBJEKTU KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 2014 Název úlohy : STĚNA SCHODIŠŤOVÁ 140MM Zpracovatel: ING. ZDENĚK JANÝR Zakázka: NA KOPCI Datum: ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Stěna vnější jednoplášťová W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru): Číslo Název D Lambda c Ro Mi Ma [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] H [kg/m2] 1 Omítka vápenoc 0,0050 0, ,0 2000,0 19, Železobeton 2 0,1400 1, ,0 2400,0 29, Omítka vápenoc 0,0050 0, ,0 2000,0 19, Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Ml je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná vlhkost ve vrstvě. Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti 1 Omítka vápenocementová 2 Železobeton 2 3 Omítka vápenocementová Okrajové podmínky vypočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi: dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi: Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse : 0.13 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 22.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi: 55.0 % VÝSLEDKY VYPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : m2k7w W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 3.74 / 3.77 / 3.82 / 3.92 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle poznámek k Cl. B.9.2 v ČSN STOP, Teplo 2014 "J f : - :líana6/22

7 Datum: Březen 2016 Autorizovaný Inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a inženýring staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: , e-mall: PRODEJ, PRONÁJEM BYTOVÉHO DOMU NEBO UCELENÉ ČASTI OBJEKTU KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 2014 Název úlohy : STŘECHA Zpracovatel: ING. ZDENĚK JANÝR Zakázka : NA KOPCI Datum: ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Střecha jednoplášťová W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D Lambda c Ro Mi Ma [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] H [kg/m2] 1 Omítka vápenoc 0,0150 0, ,0 2000,0 19, Železobeton 3 0,1200 1, ,0 2500,0 32, Štěrk 0,1000 0, ,0 1650,0 15, Pěnový polysty 0,0500 0, ,0 10,0 40, IPA 0,0100 0, ,0 1280, , Minerální vlák 0,2600 0, ,0 50,0 1, Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Ml je faktor dlfúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná vlhkost ve vrstvě. Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti 1 Omítka vápenocementová 2 Železobeton 3 3 Štěrk 4 Pěnový polystyren 1 (do roku 2003) 5 IPA 6 Minerální vlákna 1 (po roce 2003) Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi: dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi: Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse : 0.10 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 22.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % VÝSLEDKY VYPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : m2k/w W/m2K PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY - strana 7/22

8 Datum: Březen 2016 Autorizovaný inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a Inženýrlng staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: , e-mall: PRODEJ, PRONÁJEM BYTOVÉHO DOMU NEBO UCELENÉ ČASTI OBJEKTU Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN STOP, Teplo 2014 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 2014 PODLAHA-BYTY Název úlohy: Zpracovatel: ING. ZDENĚK JANÝR Zakázka: NA KOPCI Datum: ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Podlaha na zemině W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru): Číslo Název D Lambda c Ro Mi Ma [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K>] [kg/m3] [-] [kg/m2] T~ Guma 0,0030 0, ,0 1200, , Beton hutný 1 0,0570 1, ,0 2100,0 17, Pěnový polysty 0,0200 0, ,0 10,0 40, Železobeton 3 0,1200 1, ,0 2500,0 32, Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor dlfúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná vlhkost ve vrstvě. Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti 1 Guma 2 Beton hutný 1 3 Pěnový polystyren 1 (do roku 2003) 4 Železobeton 3 Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi: dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi: Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse : 0.17 m2ka/v 0.25 m2k/w 0.00 m2k/w 0.00 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : 6.7 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % VÝSLEDKY VYPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : m2k/w W/m2K PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY - strana 8722

9 Datum: Březen 2016 Autorizovaný inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a inženýring staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: , PRODEJ, PRONÁJEM BYTOVÉHO DOMU NEBO UCELENÉ ČASTI OBJEKTU Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 1.46 /1.49 /1.54 /1.64 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN STOP, Teplo 2014 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 2014 Název úlohy : PODLAHA SUTERÉN Zpracovatel : ING. ZDENĚK JANÝR Zakázka : NA KOPCI Datum : ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Podlaha na zemině W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru): Číslo Název D Lambda c Ro Mi Ma [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K>] [kg/m3] [-] [kg/m2] 1 Guma 0,0030 0, ,0 1200, , Beton hutný 1 0,0570 1, ,0 2100,0 17, IPA 0,0051 0, ,0 1280, , Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Ml je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná vlhkost ve vrstvě. Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti 1 Guma 2 Beton hutný 1 3 IPA Okrajové podmínky vypočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi: dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi: Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse : 0.17 m2ka/v 0.25 m2k/w 0.00 m2k/w 0.00 m2k7w Návrhová venkovní teplota Te : 6.7 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi: 55.0 % VÝSLEDKY VYPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : m2k/w W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 3.89 / 3.92 / 3.97 / 4.07 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN STOP, Teplo 2014 PRŮKAZ ENE V_: V - strana 9/22

10 Datum: Březen 2016 Autorizovaný inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a inženýring staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: , PRODEJ, PRONÁJEM BYTOVÉHO DOMU NEBO UCELENÉ ČASTI OBJEKTU PŘÍLOHA Č.2: VYPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA a podle EN ISO 13790, EN ISO a EN ISO Energie 2015 Název úlohy: BYTOVÝ DŮM NA KOPCI Zpracovatel: ING. ZDENĚK JANÝR Zakázka: PENB-STÁVAJÍCÍ STAV Datum: ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY: Počet zón v budově: 2 Typ výpočtu potřeby : měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) Okrajové podmínky vypočtu: Název Počet Teplota Celková globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont leden 31-1,3 C 29,5 123,1 50,8 50,8 74,9 únor 28-0,1 C 48,2 184,0 91,8 91,8 133,2 březen 31 3,7 C 91,1 267,8 168,8 168,8 259,9 duben 30 8,1 C 129,6 308,5 267,1 267,1 409,7 květen 31 13, ,8 313,2 313,2 313,2 535,7 červen 30 16,1 C 186,5 272,2 324,0 324,0 526,3 červenec 31 18,0 C 184,7 281,2 302,8 302,8 519,5 srpen 31 17, ,6 345,6 289,4 289,4 490,3 září 30 13,5 C 103,7 280,1 191,9 191,9 313,6 říjen 31 8,3 C 67,0 267,8 139,3 139,3 203,4 listopad 30 3,2 C 33,8 163,4 64,8 64,8 90,7 prosinec 31 0,5 C 21,6 104,4 40,3 40,3 53,6 Název Počet Teplota Celková globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru SV SZ JV JZ leden 31-1,3 G 29,5 29,5 96,5 96,5 únor 28-0,1 C 53,3 53,3 147,6 147,6 březen 31 3,7 C 107,3 107,3 232,9 232,9 duben 30 8,1 C 181,4 181,4 311,0 311,0 květen 31 13,3 C 235,8 235,8 332,3 332,3 červen 30 16,1 C 254,2 254,2 316,1 316,1 červenec 31 18,0 C 238,3 238,3 308,2 308,2 srpen 31 17,9C 203,4 203,4 340,2 340,2 září 30 13,5C 127,1 127,1 248,8 248,8 říjen 31 8,3C 77,8 77,8 217,1 217,1 listopad 30 3,2 C 33,8 33,8 121,7 121,7 prosinec 31 0,5 C 21,6 21,6 83,2 83,2 PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZON V BUDOVĚ : PARAMETRY ZONY C. 1 : Základní popis zóny Název zóny: OBYTNÁ ČÁST BYTOVÉHO DOMU PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY - strana 10/22

11 Datum: Březen 2016 Autorizovaný Inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a inženýrlng staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: , PRODEJ, PRONÁJEM BYTOVÉHO DOMU NEBO UCELENÉ ČASTI OBJEKTU Typ zóny pro určeni Uem.N: Typ zóny pro refer. budovu: Typ hodnocení: Obsazenost zóny: Uvažovaný počet osob v zóně: Objem z vnějších rozměrů: Podlah, plocha (celková vnitřní) Celk. energet. vztažná plocha: Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Typ vytápění: Regulace otopné soustavy: Průměrné vnitřní zisky: odvozeny pro Potřeba tepla na přípravu TV: odvozeno pro Zpětně získané teplo mimo VZT: jiná než nová obytná budova bytový dům prodej budovy nebo její části 31,0 m2/osobu 110,4 (informativní údaj, ve výpočtu se nepoužije) 10726,8 m3 3422,06 m2 3622,25 m2 165,0 kj/(m2.k) 20,0 Cl 20,0 C ano / ne nepřerušované ano 9305 W produkci tepla: 2,0+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba minimální přípustnou osvětlenost: 50,0 Ix měrný příkon osvětlení: 0,05 W/(m2.lx) činitel obsazenosti 1,0 a závislosti na denním světle 1,0 roční dobu využití osvětlení ve dne/v noci: 1600 /1200 h prům. účinnost osvětlení: 10 % další tepelné zisky: 0,0 W ,4 MJ/rok roční potřebu teplé vody: 2250,2 m.3 teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0-10,0) C 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Teplovzdušné vytápění: ne Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava: Název zdroje tepla: DÁLKOVÝ ZDROJ TEPLA (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 99,0 % Účinnost sdílení/distribuce: 88,0 % / 85,0 % Příkon čerpadel vytápění: 390,0 W (max. příkon) Příkon regulace/emise tepla: 30,0 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: Typ zdroje přípravy TV: Účinnost zdroje přípravy TV: Objem zásobníku TV: Měrná tep. ztráta zásobníku TV: Délka rozvodů TV: Měrná tep. ztráta rozvodů TV: Příkon čerpadel distribuce TV: Příkon regulace: Měrný tepelný tok větráním zóny č, 1 DÁLKOVÝ ZDROJ TEPLA (podíl 100,0 %) obecný zdroj tepla (např. kotel) 99,0 % 200,0 I 7,9 Wh/(l.d) 696,0 m 154,8 Wh/(m.d) 99,0 W 10,0 W Objem vzduchu v zóně: 7616,028 m.3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 71,0 % Typ větrání zóny: přirozené Minimální násobnost výměny: 0,5 1/h Návrhová násobnost výměny: 0,5 1/h OVY - strana 11/22

12 Datum Březen 2016 Autorizovaný inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a inženýring staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: , PRODEJ, PRONÁJEM BYTOVÉHO DOMU NEBO UCELENÉ ČASTI OBJEKTU Měrný tepelný tok větráním Hv: 1256,645 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezí zónou č. 1 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b[-] H,T [W/K] U,N,20 [W stěna obvodová 1277,38 1,387 1, ,726 0,300 štíty 413,57 0,601 1,00 248,556 0,300 střecha 933,0 0,129 1,00 120,357 0,240 Okno dřevo - SV 16,8(2,1x1,6x5) 2,400 1,00 40,320 1,500 Okno dřevo - SV 9,6 (0,8x2,4x5) 2,400 1,00 23,040 1,500 Okno dřevo - SV 10,4 (1,3x1,6x5) 2,400 1,00 24,960 1,500 Okno PVC - SV 114,4 (1,3x1,6x55) 1,300 1,00 148,720 1,500 Okno PVC - SV 105,6 (0,8x2,4x55) 1,300 1,00 137,280 1,500 Okno PVC - SV 100,8 (2,1x1,6x30) 1,300 1,00 131,040 1,500 Okno dřevo - JZ 20,16 (2,1x1,6x6) 2,400 1,00 48,384 1,500 Okno PVC - JZ 248,64(2,1x1,6x74) 1,300 1,00 323,232 1,500 Vysvětlivky: U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN pro Tim=20 C. Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU.tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU.tbm: 0,10 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 3017,615 W/K a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 325,035 W/K Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 1 : Název konstrukce: Tepelná vodivost zeminy: Plocha podlahy: Exponovaný obvod podlahy: Součinitel vlivu spodní vody Gw Typ podlahové konstrukce: Tloušťka suterénní stěny: PODLAHA V 1.NP 2,0 W/mK 1021,3 m2 204,7 m 1,0 Tepelný odpor podlahy nad suterénem: Tepelný odpor podlahy suterénu: Tepelný odpor suterénních stěn: Tepelný odpor stěn nad terénem: Hloubka podlahy suterénu pod terénem: Výška horní hrany podlahy nad terénem: Násobnost výměny vzduchu v suterénu: Objem vzduchu v suterénu: Plocha vytápěné části suterénu: Součinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy Uf: Požadovaná hodnota souč. prostupu U,N,20: Činitel teplotní redukce b: Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U Ustálený měrný tok zeminou Hg: Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 1. konstrukce ve styku se zeminou nevytápěný nebo částečně vytápěný suterén 0,4 m 0,525 m2k/w 0,088 m2k/w 0,551 m2k/w 0,551 m2k/w 1,12 m 1,5 m 0,3 1/h 2140,7 m3 0,0 m2 1,156 W/m2K 0,6 W/m2K 0,5 0,583 W/m2K 595,557 W/K od 513,496 do 1454,531 W/K 646,241 / 415,98 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hq: a příslušnými tep. vazbami Hg.tb: Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: W/K 102,130 W/K od 513,496 do 1454,531 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : Zeměpisná šířka lokality: 50,0 st. sev. šířky Markýza Levá stěna Pravá stěna Celk. Název výplně otvoru Orientace Úhel F,ov Úhel F.finL Úhel F,finR F,fin Okno dřevo-sv SV - 1, ,000 PRŮKAZ ENERGETICKi O VY - strana 12/22

13 Datum: Březen 2016 Autorizovaný Inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a Inženýrlng staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: , PRODEJ, PRONÁJEM BYTOVÉHO DOMU NEBO UCELENÉ ČASTI OBJEKTU Okno dřevo Okno dřevo Okno PVC - Okno PVC - Okno PVC - Okno dřevo Okno PVC - -SV -SV SV SV SV - JZ JZ SV SV SV SV SV JZ JZ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Okolí / Horiz. Celkový Způsob stanovení Název výplně otvoru Orientace Úhel F.hor činitel Fsh celk. činitele stíněni Okno dřevo - SV SV 0,600 0,600 přímé zadání uživatelem Okno dřevo - SV SV 0,600 0,600 přímé zadání uživatelem Okno dřevo - SV SV 0,600 0,600 přímé zadání uživatelem Okno PVC - SV SV 0,600 0,600 přímé zadání uživatelem Okno PVC - SV SV 0,600 0,600 přímé zadání uživatelem Okno PVC - SV SV 0,600 0,600 přímé zadání uživatelem Okno dřevo - JZ JZ 0,600 0,600 přímé zadání uživatelem Okno PVC - JZ JZ 0,600 0,600 přímé zadání uživatelem Vysvětlivky: Název konstrukce Okno dřevo - SV Okno dřevo - SV Okno dřevo - SV Okno PVC - SV Okno PVC - SV Okno PVC - SV Okno dřevo - JZ Okno PVC - JZ Vysvětlivky: F.ov je korekční činitel stínění markýzou, F.flnL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu zevnitř), F.finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F.fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel. Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fsh [-] Orientace 16,8 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 SV (90 ) 9,6 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 SV (90 ) 10,4 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 SV (90 ) 114,4 0,67 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 SV (90 ) 105,6 0,67 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 SV (90 ) 100,8 0,67 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 SV (90 ) 20,16 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 JZ (90 ) 248,64 0,67 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 JZ (90 ) g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího povrchu neprúsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými částmi budovy a okolní zástavbou. Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 9332, , , , , ,3 Měsíc: Zisk (vytápění): 43016, , , , ,8 7694,9 PARAMETRY ZONY C. 2 Základní popis zóny Název zóny: Typ zóny pro určení Uem.N: Typ zóny pro refer. budovu: Typ hodnocení: Obsazenost zóny: Uvažovaný počet osob v zóně: Objem z vnějších rozměrů: Podlah, plocha (celková vnitřní): Celk. energet. vztažná plocha: Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Typ vytápění: Regulace otopné soustavy: SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU jiná než nová obytná budova bytový dům prodej budovy nebo její části 31.0 m2/osobu 14.1 (informativní údaj, ve výpočtu se nepoužije) 1375,86 m.3 437,08 m2 463,03 m2 0,0 kj/(m2.k) 16.0C/20,0 C ano / ne nepřerušované ano. :

14 Datum: Březen 2016 Autorizovaný inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a inženýring staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: , PRODEJ, PRONÁJEM BYTOVÉHO DOMU NEBO UCELENÉ ČASTI OBJEKTU Průměrné vnitřní zisky: odvozeny pro Potřeba tepla na přípravu TV: odvozeno pro Zpětně získané teplo mimo VZT: 45 W produkci tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba minimální přípustnou osvětlenost: 50,0 Ix dodanou energii na osvětlení: 1,0 kwh/(m2.a) (vztaženo na podlah, plochu z celk. vnitřních rozměrů) prům. účinnost osvětlení: 10 % další tepelné zisky: 0,0 W 0,0 MJ/rok roční potřebu teplé vody: 0,0 m.3 teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0-10,0) C 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Teplovzdušné vytápění: ne Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava: Název zdroje tepla: DÁLKOVÝ ZDROJ TEPLA (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 90,0 % Účinnost sdílení/distribuce: 88,0 % / 89,0 % Příkon čerpadel vytápění: 20,0 W (max. příkon) Příkon regulace/emise tepla: 1,0 / 0,0 W Měrný tepelný tok větráním zóny č. 2 : Objem vzduchu v zóně: 976,861 m.3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 71,0 % Typ větrání zóny: přirozené Minimální násobnost výměny: 0,5 1/h Návrhová násobnost výměny: 0,5 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 161,182 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 2 a exteriérem Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b[-] H,T [W/K] U,N,20 [W stěna obvodová 142,05 1,387 1,00 197,023 0,300 střecha 83,1 0,129 1,00 10,720 0,240 Okno dřevo - JZ 28,8 (0,8x2,4 x 15) 2,400 1,00 69,120 1,500 Okno dřevo - JZ 31,2 (1,3x1,6x15) 2,400 1,00 74,880 1,500 Dveře AL-SV 25,2 (2,4x2,1 x5) 1,700 1,00 42,840 1,700 Dveře AL-JZ 25,2 (2,4x2,1 x5) 1,700 1,00 42,840 1,700 Vysvětlivky: U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla a U,N,20je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN protlm=20 C. Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU.tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU.tbm: 0,07 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd.c: W/K a příslušnými tepelnými vazbami Hd.tb: 23,489 W/K Měrný tepelný tok nevytápěnými prostory u zóny č. 2 : Název nevytápěného prostoru: Objem vzduchu v prostoru: Násobnost výměny do interiéru: Násobnost výměny do exteriéru: STROJOVNA VÝTAHU 42,5 m3 0,3 1/h 0,3 1/h 1 nevytápěny prostor Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] Umístění U,N,20 [W/m2K] iosti BUDOVY - strana 14/22

15 Datum: Březen 2016 Autorizovaný Inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a Inženýrlng staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: , PRODEJ, PRONÁJEM BYTOVÉHO DOMU NEBO UCELENÉ ČASTI OBJEKTU strop pod strojovnou 23,1 4,047 do interiéru 0,000 stěna strojovna 59,0 3,261 do exteriéru střecha strojovna 23,1 0,711 do exteriéru okno 3,6 5,650 do exteriéru Dveře kovové 9,0 5,650 do exteriéru Vysvětlivky: U je součinitel prostupu tepla konstrukce a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN pro Tlm=20 C. Měrný tep. tok prostupem H,t,iu: 93,486 W/K Měrný tep. tok prostupem H,t,ue: 280,013 W/K Měrný tok Hiu (z interiéru do nevytápěného prostoru): Měrný tok Hue (z nevytápěného prostoru do exteriéru): 97,693 W/K 284,221 W/K Teplota v nevytápěném prostoru: -8,6 C (při návrhové venkovní teplotě -17,0 C). Parametr b dle EN ISO 13789: 0,744 Měrný tepelný tok nevytápěnými prostory Hu: a příslušnými tep. vazbami Hu.tb: 72,703 W/K 1,617 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 2 : Zeměpisná šířka lokality: 50,0 st. sev. šířky Markýza Levá stěna Pravá stěna Celk. Název výplně otvoru Orientace Úhel F,ov Úhel F,finL Úhel F.finR F.fin Okno dřevo - JZ JZ 1,000 1,000 Okno dřevo - JZ JZ 1,000 1,000 Dveře AL-SV SV 1,000 1,000 Dveře AL-JZ JZ 1,000 1,000 Okolí / Horiz. Celkový Způsob stanovení Název výplně otvoru Orientace Úhel F.hor činitel Fsh celk. činitele stínění Okno dřevo - JZ JZ 0,600 0,600 přímé zadáni uživatelem Okno dřevo - JZ JZ 0,600 0,600 přímé zadání uživatelem Dveře AL-SV SV 0,600 0,600 přímé zadání uživatelem Dveře AL-JZ JZ 0,600 0,600 přímé zadání uživatelem Vysvětlivky: F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F.flnL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu zevnitř), F.flnR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F.fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel. Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fsh [-] Orientace Okno dřevo-jz 28,8 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 JZ (90 ) Okno dřevo-jz 31,2 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 JZ (90 ) Dveře AL-SV 25,2 0,67 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 SV (90 ) Dveře AL-JZ 25,2 0,67 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 JZ (90 ) Vysvětlivky: g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltlvost slunečního záření vnějšího povrchu neprůsvltných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými částmi budovy a okolní zástavbou. Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 2445,6 3792,9 6132,8 8432,7 9278,1 9016,6 Měsíc: Zisk (vytápění): 8730,3 9256,1 6631,1 5575,0 3062,5 2084,1 PARAMETRY ROZHRANÍ MEZI ZÓNAMI: Název konstrukce Plocha [m2] Souč.prostupu [W/m2K] Rozhraní zón stěna schodiště 860,4 3, dveře bytové 88,0 2, strop 1np 109,8 1, Objemový tok vzduchu mezi zónami 1 a 2: Propustnost zeminou mezi zónami 1 a 2: 0,0 m3/s 0,0 W/K PRŮK;. :. ' : «VY - strana 15/22

16 Datum: Březen 2016 Autorizovaný inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a inženýring staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: , e-mall: PRODEJ, PRONÁJEM BYTOVÉHO DOMU NEBO UCELENÉ ČASTI OBJEKTU Rozhraní Ht [W/K] Hv [W/K] H [W/K] 1a2 3536,411 0, ,411 Vysvětlivky: Ht je měrný tok prostupem tepla mezi i-tou a j-tou zónou, Hv je měrný tok výměnou vzduchu mezi i-tou a j-tou zónou, H je výsledný měrný tok mezi I-tou a j-tou zónou. PARAMETRY NEVYTÁPĚNÉHO PROSTORU C. 1 : Základní popis prostoru Název nevytápěného prostoru: Měrná dod. na osvětlení: Celk. půdorysná plocha nevyt, prostoru: Dodaná elektřina na osvětlení: suterén 1,0 kwh/(m2.rok) 1021,3 m2 3676,7 MJ/rok PŘEHLEDNE VÝSLEDKY VYPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZONY : VÝSLEDKY VYPOČTU PRO ZONU C. 1 Název zóny: OBYTNÁ ČÁST BYTOVÉHO DOMU Vnitřní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne Regulace otopné soustavy: ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: Ustálený měrný tok zeminou Hg: Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t: Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v: Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: Měrný tok větranými stěnami H,vw: Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: Výsledný měrný tok H: Výsledný měrný tok do zóny č.2 H,12: 1256,645 W/K 3444,780 W/K 595,557 W/K 5296,981 W/K 3536,411 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta.H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 327,350 28,351 9,333 37,683 0, ,0 289, ,557 24,000 15,025 39,024 0, ,0 238, ,005 25,187 25,834 51,021 0, ,0 196, ,152 23,162 37,992 61,154 0, ,0 112, ,158 22,946 44,442 67,388 0, ,0 40, ,115 21,886 45,016 66,903 0,679 69,7 11, ,976 22,616 43,016 65,632 0,502 0,0 8 34,347 22,946 42,014 64,960 0,480 7,8 3, ,413 23,290 28,741 52,031 0, ,0 46, ,212 25,121 22,044 47,165 0, ,0 129, ,514 25,650 11,458 37,108 0, ,0 211, ,651 28,219 7,695 35,914 0, ,0 263,791 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q.tnt jsou vnitřní tepelné zisky; Q.sol jsou solární tepelné zisky; Q.gn jsou celkové tepelné zisky; Eta.H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q.H.nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 1544,123 GJ (s vlivem přeruš, vytápění) Roční energetická bilance výplní otvorů: Název výplně otvoru Orientace Ql [GJ] Qs.ini [GJ] Qs [GJ] Qs/QI U.eq.min U.eq.max Okno dřevo - SV SV 14,643 7,447 5,751 0,39-3,9 2,3 Okno dřevo - SV SV 8,368 4,255 3,286 0,39-3,9 2,3 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY - Strana 16/22

17 Datum: Březen 2016 Autorizovaný Inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a Inženýrlng staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: , PRODEJ, PRONÁJEM BYTOVÉHO DOMU NEBO UCELENÉ ČÁSTI OBJEKTU Okno dřevo -SV SV 9,065 4,610 3,560 0,39-3,9 2,3 Okno PVC - SV SV 54,011 45,299 34,982 0,65-4,4 1,2 Okno PVC - SV SV 49,856 41,815 32,291 0,65-4,4 1,2 Okno PVC - SV SV 47,590 39,914 30,823 0,65-4,4 1,2 Okno dřevo - JZ JZ 17,572 15,749 12,817 0,73-5,8 1,9 Okno PVC - JZ JZ 117, , ,218 1,20-6,1 0,9 Vysvětlivky: Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qsjnl jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využitelné solární zisky za rok; Qs/QI je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, U,eq,mln je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem denostupňů) během roku a U.eq.max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 391,234 43,993 16,632 0, , ,240 42,800 13,236 0, , ,145 43,993 13,117 0, , ,379 43,595 11,347 0, , ,965 43,993 10,626 0, , ,759 43,595 9,929 0,591 69, ,993 10,260 0,217 54, ,283 43,993 10,626 0,261 59, ,138 43,595 11,488 0, , ,194 43,993 13,043 0, , ,626 43,595 14,111 0, , ,225 43,993 16,486 0, ,484 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba na chlazení; Q.f.RH je vypočtená spotřeba na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba na nucené větrání; Q.f.Wje vypočtená spotřeba na přípravu teplé vody; Q.f.L je vypočtená spotřeba na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná Q,fuel: 2769,170 GJ Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle ČI v ČSN (2011) Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U.em: 4040,3 W/K 4271,7 m.2 0,51 W/m2K 0,95 W/m2K VÝSLEDKY VYPOČTU PRO ZONU C. 2 : Název zóny: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: SCHODIŠTĚ BYTOVÉHO DOMU 16,0 C/20,0 C ano / ne ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: Ustálený měrný tok zeminou Hg: Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t: Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v: Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: Měrný tok větranými stěnami H,vw: Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: Výsledný měrný tok H: 161,182 W/K 462,529 W/K 69,572 W/K 3,131 W/K 696,414 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.1 H,21: 3536,411 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících:

18 Datum: Březen 2016 Autorizovaný Inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a inženýrlng staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: , PRODEJ, PRONÁJEM BYTOVÉHO DOMU NEBO UCELENÉ ČASTI OBJEKTU Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q.solfGJ] Q,gn [GJ] Eta.H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 2,430 0,183 2,446 2,628 0, ,0 1, ,432 0,136 3,793 3,929 0, ,0 1, ,917 0,125 6,133 6,258 0, ,0 2, ,338 0,099 8,433 8,532 0, ,0 2, ,275 0,084 9,278 9,362 0,259 50,0 0, ,0 7 0,0 Q n n O u,u 9 2,702 0,101 6,631 6,732 0,286 50,0 0, ,080 0,124 5,575 5,699 0, ,0 1, ,816 0,144 3,063 3,207 0, ,0 1, ,100 0,180 2,084 2,264 0, ,0 1,010 Vysvětlivky: Q.H.htje potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Qjntjsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta.H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q.H.nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 12,637 GJ Roční enerqetická bilance výplní otvorů: Název výplně otvoru Orientace Ql [GJ] Qs.ini [GJ] Qs [GJ] Qs/QI U.eq.min U,eq,max Okno dřevo - JZ JZ 16,383 22,499 5,570 0,34-1,0 2,4 Okno dřevo - JZ JZ 17,749 24,374 6,034 0,34-1,0 2,4 Dveře AL-S V SV 10,154 9,978 1,993 0,20-0,4 1,7 Dveře AL-JZ JZ 10,154 17,587 4,354 0,43-1,3 1,7 Vysvětlivky: Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qsjnl jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využitelné solární zisky za rok; Qs/QI je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, U.eq.mln je nejnlžší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem denostupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] n ,657 2,270 3,069 2,915 1, ,098 2,415 1,868 1,433 0,203 0,151 0,139 0,110 0,094 0,084 0,087 0,094 0,113 0,138 0,160 0,200 0,032 0,029 0,032 0,031 0,017 0,003 0,003 0,003 0,017 0,032 0,031 0,032 1,891 2,449 3,240 3,055 1,315 0,087 0,090 0,096 1,227 2,584 2,059 1,666 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba na úpravu vlhkosti vzduchu; Q.f.F je vypočtená spotřeba na nucené větrání; Q.f.Wje vypočtená spotřeba na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná (čerpadla, regulace atd.) a Q.fuel je celková dodaná. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná Q.fuel: 19,758 GJ Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011) Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U.em: 532,1 W/K 358,7 m2 0,68 W/m2K 1,48 W/m2K VÝSLEDKY VYPOČTU PRO NEVYTÁPĚNY PROSTOR C. 1 Název prostoru: suterén Energie dodaná do prostoru po měsících: PRŮKAZ ENERGETICK ivf - Strana i:~

19 Datum: Březen 2016 Autorizovaný inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a inženýring staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: , PRODEJ, PRONÁJEM BYTOVÉHO DOMU NEBO UCELENÉ ČASTI OBJEKTU Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 0,312 0, ,282 0, ,312 0, ,302 0, ,312 0, ,302 0, ,312 0, ,312 0, ,302 0, ,312 0, ,302 0, ,312 0,312 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba na úpravu vlhkosti vzduchu; Q.f.F je vypočtená spotřeba na nucené větrání; Q.f.Wje vypočtená spotřeba na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná (čerpadla, regulace atd.) a Q.fuel je celková dodaná. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná Q.fuel: 3,677 GJ I PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU : Faktor tvaru budovy A/V: 0,38 m2/m3 Rozložení měrných tepelných toků Zóna Položka Plocha [m2] Měrný tok [W/K] Procento [%] 1 Celkový měrný tok H: 5296, ,00% z toho: Měrný tok větráním Hv: 1256,645 23,72 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: ,557 11,24 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: ,00 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: ,165 8,06 % Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: 3017,615 56,97 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: 1691,0 2020,282 38,14% Střecha: 933,0 120,357 2,27 % Podlaha: 1021,3 595,557 11,24 % OKNA: 626,4 876,976 16,56% 2 Celkový měrný tok H: , ,00 % z toho: Měrný tok větráním Hv: 161,182 23,14% Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: ,00 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: 72,703 10,44 % z toho tok prostupem Hu,t: 69,572 9,99 % a tok větráním Hu,v: 3,131 0,45 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:... 25,106 3,60 % Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: ,423 62,81 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: 165,2 266,596 38,28 % Střecha: 83,1 10,720 1,54 % OKNA: 60,0 144,000 20,68 % Dveře: 50,4 85,680 12,30 % Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Tepelná charakteristika budovy podle ČSN (1994): Spotřeba tepla na vytápění podle STN , Změna 5 (1997): Poznámka: 5993,395 W/K 12102,7 m3 0,50 W/m3K 36,4 kwh/(m3.a) Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. ' KAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY - Strana 19/22

20 Datum: Březen 2016 Autorizovaný inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a inženýring staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: , PRODEJ, PRONÁJEM BYTOVÉHO DOMU NEBO UCELENÉ ČASTI OBJEKTU Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: Plocha obalových konstrukcí budovy: 4572,4 W/K 4630,3 m2 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011) Uem,N,20: 0,52 W/m2K Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U.em: 0,99 W7m2K Potřeba tepla na vytápění budovy Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta.H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 329,780 28,534 11,778 40,312 0, ,0 290, ,988 24,135 18,817 42,953 0, ,0 240, ,921 25,312 31,967 57,279 0, ,0 198, ,490 23,261 46,425 69,686 0, ,0 114, ,433 23,030 53,720 76,750 0,793 75,0 41, ,115 21,962 54,033 75,995 0,598 34,9 11, ,976 22,694 51,746 74,440 0,443 0,0 8 34,347 23,030 51,271 74,300 0,420 3,9 3, ,115 23,391 35,373 58,764 0,839 75,0 46, ,292 25,245 27,619 52,864 0, ,0 131, ,330 25,794 14,520 40,315 0, ,0 212, ,751 28,399 9,779 38,178 0, ,0 264,802 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q.lnt jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární tepelné zisky; Q.gn jsou celkové tepelné zisky; Eta.H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 1556,760 GJ 432,433 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 12102,7 m.3 Celková energeticky vztažná podlah, plocha budovy: 4085,3 m2 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m.3): Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D = ,7 kwh/(m3.a) 106 kwh/(m2.a) Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. Celková enerqie dodaná do budovy Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] a,f,f[gj] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q.fuel [GJ] 1 392, ,993 17,147 0, , , ,800 13,669 0, , , ,993 13,568 0, , , ,595 11,759 0, , , ,993 11,032 0, , ,759 43,595 10,315 0,593 70, ,993 10,659 0,220 54, , ,993 11,032 0,264 59, , ,595 11,903 0, , , ,993 13,493 0, , , ,595 14,574 0, , , ,993 16,998 0, ,462 Vysvětlivky: Q.f.H je vypočtená spotřeba na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba na nucené větrání; Q.f.W je vypočtená spotřeba na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná (čerpadla, regulace atd.) a Q.fuel je celková dodaná. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Dodané : Vyp.spotřeba na vytápění za rok Q.fuel.H: 2103,115 GJ 584,199 MWh 143kWh/m2 Pomocná na vytápění Q.aux.H: 6,596 GJ 1,832 MWh 0 kwh/m2 Dodaná na vytápění za rok EP,H: 2109,711 GJ 586,031 MWh 143 kwh/m2 Vyp.spotřeba na chlazení za rok Q.fuel,C: Pomocná na chlazení Q,aux,C: V' - " 3VY - strana 20/22

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540-2 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 Energie 2015 Název úlohy: BD

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VELTRUSKÁ 533/13 199 00 PRAHA - PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM MARTY KRÁSOVÉ 920/6 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 FM1 Název úlohy: Zpracovatel:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM FEDEROVA 1602, 198 00 PRAHA - KYJE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM HAKENOVA 920/1 a 920/3 MARIE PODVALOVÉ 929/3 MARTY KRÁSOVÉ 920/2 a 920/4 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) Bytový dům Trnková 428-430, 686 05 Uherské Hradiště Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM TRYTOVA 1119/4 198 00 PRAHA 14 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM STÁVAJÍCÍ STAV AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD_podle TNI 730329 Zpracovatel: Petr Kapička Zakázka:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM ÚTULNÁ 504-507 108 00 PRAHA MALEŠICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYSOČANSKÁ 231-243 190 00 PRAHA 9 STŘÍŽKOV Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 RD Kovář - penb dle 148 2 zony

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYBÍRALOVA 930-938 198 00 PRAHA 9 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM KUTTELWASCHEROVA 921-920 198 00 PRAHA 9 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 RD 722/38 EPD Název úlohy: Zpracovatel: Ing.Kučera Zakázka: RD 722/38

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Integrovaný dům QUO II. etapa Tyršova 182, 256 01 Benešov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY NEBO JEJÍ ČÁSTI Datum zpracování: Benešov 08/2016 Zpracovatel: NKPROJEKT Ing.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM - NÁVRH AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD SPRUCE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD MAPLE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM BÍLINSKÁ 493-499 A 501-504 190 00 PRAHA 9 PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM ÚJEZD 415/15, 150 00 PRAHA 5 MALÁ STRANA Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST Obsah 1 Příloha - Výpočet energetické náročnosti budovy a průměrného součinitele prostupu tepla podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832... 1 2 Příloha - Posouzení

Více

RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221

RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221 RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221!"#$%&'()!"#$%"!!$ &%$#$&'(%)*+$', *+,-./ Proslunná 75, 36263 Dalovice - Všeborovice Všeborovice 624594 221 Lafková Alena Proslunná 75, 36263 Dalovice - Všeborovice

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] PrĤbČ ná 1823-1826

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Milan Hlaváček Chomutovská 1262, Kadaň, PSČ 432 01 Tel: +420 776 666 452, E-mail: info@zelenadotace.net www.zelenadotace.net PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Akce: Bytový dům, Na Louži 867/14,

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Multifunkční objekt Benešovská č.p. 537 257 41 Týnec nad Sázavou ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY Datum zpracování: Benešov 04/2017 Zpracovatel: NKPROJEKT Ing. Eduard

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření ener gií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - ZA

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56

!#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 !"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] Národních

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Integrovaný dům QUO Karla Nového Karla Nového, parc. č. 304/3 256 01 Benešov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY A JEJÍ ČÁSTI Datum zpracování: Benešov

Více

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Odborný posudek PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Posouzení snížení energetické náročnosti a povrchové teploty střešní konstrukce haly při použití materiálu RIZOLIN Objednatel posudku: BONEGO, s.r.o. Gočárova

Více

5549/ Bánov. Rodinný d m

5549/ Bánov. Rodinný d m 5549/13 687 54 Bánov Rodinný d m Ing. Vojt ch Bílek 1400 Polešovice 526 vojtech.bilek@seznam.cz 776021958 8.7.2017 68737 Polešovice 5549/13, 687 54 Bánov Bánov 5549/13 Martin Sv tinský Nad Hájkem 878,

Více

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133.

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Příloha č. 2 Výpočet součinitelů prostupu tepla obvodových stěn po zateplení 140 Příloha č. 3 Výpočet energetické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PASIVNÍ DŮM BEROUN Č.P. 459/129, K.Ú. BEROUN 602868 Zpracoval: Ing. Ondřej Malý, energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Přednáška na SPŠ Stavební v Havlíčkově PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ing. Petr Kapička 1 Aplikační programy tepelné techniky Všechny programy obsahují pomůcky: Katalog

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Nemocnice Hustopeče, příspěvková

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2005 Název úlohy : Obvodova konstrukce Zpracovatel : Pokorny Zakázka

Více

VÝPOČET PRODUKCE ELEKTŘINY FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM A JEJÍ VYUŽITELNOSTI V BUDOVĚ s použitím hodinového kroku výpočtu

VÝPOČET PRODUKCE ELEKTŘINY FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM A JEJÍ VYUŽITELNOSTI V BUDOVĚ s použitím hodinového kroku výpočtu VÝPOČET PRODUKCE ELEKTŘINY FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM A JEJÍ VYUŽITELNOSTI V BUDOVĚ s použitím hodinového kroku výpočtu podle knihy K. Staňka Fotovoltaika pro budovy, Grada 2012 Energie 2016 ČOD Název úlohy:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Milan Hlaváček Chomutovská 1262, Kadaň, PSČ 432 01 Tel: +420 776 666 452, E-mail: info@zelenadotace.net www.zelenadotace.net PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Akce: Rodinný dům, Třešňová č.p. 1694,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Bytové družstvo Keřová 9,

Více

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD)

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD) Jednopatrový RD s podkrovím a nevytápěným prostorem-garáží UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI 730329 (RD) Ing. Petr Kapička 1 Pohled východní 2 Pohled jižní 3 Pohled západní 4 Pohled

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření ener gií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - ZA

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: NOVOSTAVBA RD na parcele č. 227/15 Horní Podhájí, 256 01 Struhařov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Datum zpracování: Praha 03/2014 Zpracovatel: Ing. Eduard Novák V Loučkách 062,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

.p Otnice. Rodinný d m

.p Otnice. Rodinný d m .p. 263 68354 Otnice Rodinný d m Ing. Vojt ch Bílek 1400 776 021 958 / vojtech.bilek@seznam.cz / www.ea-bilek.cz 15. 8. 2017 687 37 Polešovice 526 .p. 263, 68354 Otnice Otnice 242 DV Alegria s.r.o. Za

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Milan Hlaváček Chomutovská 1262, Kadaň, PSČ 432 01 Tel: +420 776 666 452, E-mail: info@zelenadotace.net www.zelenadotace.net PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Akce: Bytový dům, Zlonická 703, Praha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Společenství vlastníků jednotek

Více

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ Ing. Zdeněk Pešek Sadová 310 Družec IČO : 40914518 DIČ : CZ6103191512 ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Dánská 1991-1995, Kladno - Kročehlavy, 272 01 1. Technická zpráva 2. Odborný posudek

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 16 / 17 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice Ing. Václav Lazárek - PENB Pazderky 3779/8, 669 02 Znojmo GSM: 777 / 65 32 29, email: vaclav.lazarek@email.cz www.radonznojmo.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Pořadové číslo: 010/2016 Název akce:

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2014 EDU stěna obvodová Název úlohy : Zpracovatel : Jan

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 17 / 18 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 153/2016 Evidenční číslo MPO: Název akce: RD Višňové

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 153/2016 Evidenční číslo MPO: Název akce: RD Višňové Ing. Václav Lazárek - PENB Pazderky 3779/8, 669 02 Znojmo GSM: 777 / 65 32 29, email: vaclav.lazarek@email.cz www.radonznojmo.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Pořadové číslo: 153/2016 Evidenční

Více

p.. 666/561; k. ú. Veselí - P edm stí Veselí nad Moravou Rodinný d m

p.. 666/561; k. ú. Veselí - P edm stí Veselí nad Moravou Rodinný d m p.. 666/561; k. ú. Veselí - Pedmstí 698 01 Veselí nad Moravou Rodinný dm Ing. Vojtch Bílek 1400 776 021 958 / vojtech.bilek@seznam.cz / www.ea-bilek.cz 10. 7. 2015 687 37 Polešovice 526 p.. 666/561; k.

Více

Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01

Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01 AKCE: Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty Riegrova 2111, Hořice 508 01 Investor: město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice 508 01 Projektant ing Jan Bartoš, Havlíčkova 145, Hořice 508

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2015 obvodová stěna - Porotherm Název úlohy : Zpracovatel

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56

!#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 !"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] Chaloupky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BUILDING ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE Dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov According to EPBD (Directive on the Energy Performance of Buildings)

Více

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Adaptabilita Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 3 Nízkoenergetické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Projektování, poradenství, inženýrská činnost ve stavebnictví Energetické hodnocení budov, technická zařízení a instalace Stavby s nízkou energetickou náročností a úsporná opatření PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 17 / 18 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy č. 176/PENB/2017

Průkaz energetické náročnosti budovy č. 176/PENB/2017 Průkaz energetické náročnosti budovy č. 176/PENB/2017 dle zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb. ve znění pozdějších změn PŘEDMĚT ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Grůza Dalibor Mírová 4, Hustopeče

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

p.. 548; k. ú. Prace Prace Rodinný d m

p.. 548; k. ú. Prace Prace Rodinný d m p.. 548; k. ú. Prace 664 58 Prace Rodinný dm Ing. Vojtch Bílek 1400 776 021 958 / vojtech.bilek@seznam.cz / www.ea-bilek.cz 26. 4. 2017 687 37 Polešovice 526 p.. 548; k. ú. Prace, 664 58 Prace Prace 548

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům KYTLICKÁ parcelní číslo 1121/2 Celková podlahová plocha: 18 832,2 m 2 A B Hodnocení budovy stávající stav po realizaci doporučení C C D E F Měrná vypočtená

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Raichlova 2610, 155 00, Praha 5, Stodůlky kraj Hlavní město Praha

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56

!#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 !"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] Lány 1359-1361

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. a Stavba: Zadavatel: RODINNÝ DŮM stávající objekt Vrchlického 472, 273

Více

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Rodinný dům Pavel Hrych Zpracovatel: Ing. Lada Kotláříková Sídlo firmy: Na Staré vinici 299/31, 140 00 Praha 4 IČ:68854463,

Více

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Praha Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Zpracovatel: Rodinný dům Vodňanského č.p. 2249, 253 80 Hostivice JUDr. Farouk Azab a Ing. arch. Amal Azabová Ing. Lada

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Průkaz energetické náročnosti budovy PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Bytový dům Jáchymovská 264/38 a 265/36, 460 10 Liberec X - Františkov Společenství

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lipnická 1448 198 00 Praha 9 - Kyje kraj Hlavní město Praha Majitel: Společenství

Více

POSOUZENí MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA. NA VYTÁPĚNí BD NA CHMELNICI 15, 17 OLOMOUC, NOVÁ ULICE ING. HYNEK, TOMÁŠ KINTR. Alfaprojekt Olomouc a.s.

POSOUZENí MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA. NA VYTÁPĚNí BD NA CHMELNICI 15, 17 OLOMOUC, NOVÁ ULICE ING. HYNEK, TOMÁŠ KINTR. Alfaprojekt Olomouc a.s. "'! POSOUZENí MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNí BD NA CHMELNICI 15, 17 OLOMOUC, NOVÁ ULICE ING. HYNEK, TOMÁŠ KINTR Alfaprojekt Olomouc a.s. Tylova 4, Olomouc, 77200 ZČ:_ ČS: POS 0014_80 NA CHMELNICI Obsah

Více

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 810/16 Certifikační orgán 3048 STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ Bytový dům: Sportovní

Více

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov 1 Vzor a obsah PENB Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění průkazu Protokol tvoří: a) účel zpracování průkazu b) základní informace o hodnocené

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 SO1 Název úlohy : Zpracovatel : Josef Fatura Zakázka : VVuB

Více

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, 267 23 LOCHOVICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 171280.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY RODINNÝ DŮM DVORY 132, 288 02 DVORY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 110314.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Nemovitost:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/213 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 Letňany Investor: BPT DEVELOPMENT, a.s. Václavské nám.161/147 Vypracoval:

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, 277 01 DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 89081.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Jiří Václavík Konradova

Více