Elektronická Příloha č. 2 Smlouvy (EP2) Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronická Příloha č. 2 Smlouvy (EP2) Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče"

Transkript

1 Elektronická Příloha č. 2 Smlouvy (EP2) Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Verze: 2.01 Datum: 6. října 2011 Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 1 / 21

2 Obsah 1. Úvodní informace Metodika vyplňování Přílohy č. 2 Smlouvy Aktualizace EP Práce s formuláři EP Tlačítka ve formuláři Kontrola na rozsah Vkládání numerických údajů Vkládání údajů typu datum Vkládání údajů typu ordinační hodiny Číselníky Seznamy Jednoduché (nerozsáhlé) úpravy seznamů formuláře Export a reimport seznamů přímo z EP Import seznamů z MS Excel Závěrečná kontrola formuláře před předáním do VZP ČR Historie změn dokumentu Uživatelské komentáře Programový log Uzavření verze Použití tabulky Převodník Výkon-Přístroj Co s přístroji, které nejsou potřebné k provádění nasmlouvaných výkonů, v EP2 uvedeny jsou a nepřekódovaly se Postup pro podpis EP2 formuláře Příprava k elektronickému podpisu Realizace opatření dokumentu elektronickým podpisem Ověření elektronických podpisů Doporučené nastavení Acrobatu Readeru Datové rozhraní pro import souborů s dílčími seznamy (dle EP2 verze 7) Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 2 / 21

3 1. Úvodní informace Pro nasmlouvání a úpravy věcného obsahu přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhrady zdravotní péče se používají formuláře EP2 v poslední platné verzi (aktuálně jde o verzi EP2 č. 5). Poskytovatel obdrží od VZP již předvyplněný/é formulář/e EP2 (minimálně je uvedeno IČO, IČZ, IČP, popř. číslo primariátu). Potřebné změny či doplnění údajů zapracuje přímo do příslušných polí (např. adresa, ordinační hodiny, jméno lékaře, atd.). Některá pole upravovat nelze, např. IČO, IČZ, IČP. 2. Metodika vyplňování Přílohy č. 2 Smlouvy Metodika vyplňování Přílohy č. 2 Smlouvy se řídí postupem pro jednotlivé segmenty aktualizovaným na v části pro poskytovatele smluvní vztahy. 3. Aktualizace EP2 Frekvence aktualizace dat Lůžková ZZ: frekvence aktualizace dat závisí na obsahu podepsaného dodatku ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče pro zpracování Příloh č. 2 Smlouvy v elektronické podobě Ambulantní ZZ: frekvence aktualizace dat se řídí dle potřeby změn údajů v Příloze č. 2 Smlouvy Změny v jednotlivých formulářích se provádějí výměnou dosavadního formuláře za nový s tím, že v části Speciální ujednání bude v novém formuláři uvedeno, který formulář nahrazuje a s jakým datem účinnosti. Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 3 / 21

4 4. Práce s formuláři EP2 Pro správné fungování a zobrazení formuláře EP2 musí mít ZZ nainstalován ADOBE READER verzi 9.0 a vyšší Tlačítka ve formuláři Tlačítko Význam/Funkce kontrola proběhne v rámci formuláře, objeví např. nesoulad mezi seznamem pracovníků a uvedenou kapacitou v tabulce součet kapacit stejná funkce jako CTRL+P tlačítko, kterým lze nevratně navýšit číslo verze formuláře (tento krok se provede při předání zpět na VZP) v seznamech přidá jeden řádek na konec seznamu přidá řádek u ordinačních hodin smaže druhé a další ordinační hodiny ve formuláři do seznamu importuje soubor exportuje ze seznamu soubor připraví formulář k elektronickému podpisu (uzamkne jej pro změny) obecné tlačítko pro vymazání řádku záznamu Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 4 / 21

5 4.2. Kontrola na rozsah pole s vyznačeným rozsahem umožňují zadat graficky naznačený počet znaků či počet znaků dle datového rozhraní 4.3. Vkládání numerických údajů pole jsou formátována tak, aby nebylo možné zadat větší počet míst před i za desetinnou čárkou, než jak je uvedeno v datovém rozhraní ukázka pole definovaného s rozsahem 4 místa před a 2 místa za desetinnou čárkou 4.4. Vkládání údajů typu datum pro vkládání data používat objekt nabízený při vstupu do pole je možný přímý zápis data ve formátu d.m.yyyy tam, kde je to možné, jsou vložené údaje typu datum kontrolovány v logické vazbě Datum od musí být menší než Datum do kontrola je prováděna po stisku tlačítka ukázka možností zápisu údaje typu datum: 4.5. Vkládání údajů typu ordinační hodiny je možný přímý zápis hodin ve formátu hhmm nebo hh:mm v případě vložení hodnoty ve tvaru hhmm bude vložený údaj automaticky konvertován do tvaru hh:mm tam, kde je to možné, jsou vložené údaje typu datum kontrolovány v logické vazbě Datum od musí být menší než Datum do kontrola je prováděna po stisku tlačítka Kontrola umístěného v horní části formuláře ukázka možností zápisu údaje typu ordinační hodiny Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 5 / 21

6 4.6. Číselníky Formuláře EP2 obsahují i následující číselníky: Okresy a kraje Obory (v případě přílohy typu C) zápis hodnot do formuláře se provádí výběrem v objektu se seznamem 4.7. Seznamy V případě vyplňování či úprav tzv. seznamů (seznam pracovníků, nasmlouvaných výkonů, zdravotnické techniky, atd.) lze postupovat rozdílně v závislosti na rozsahu potřebných úprav. Předávají se kompletní seznamy (uvádějí se tedy všichni pracovníci, popř. všechny přístroje platné k datu účinnosti hlášení), nestačí uvést pouhé změny. Pouze LZZ vždy doplní Datum účinnosti hlášení pokud není vyplněno (uvede se první den v měsíci). Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 6 / 21

7 Jestliže v aktualizovaném seznamu není uveden dosud existující pracovník (či přístroj), je jeho platnost automaticky v informačním systému VZP ČR ukončena k předešlému dni před účinností hlášení LZZ: Vzhledem k probíhající bonifikaci lékařů je vhodné datum ukončení pracovního poměru pracovníka uvádět co nejpřesněji. LZZ ve všech předávaných seznamech, které jsou součástí EP2 (pracovníci poskytující péči na pracovišti, zdravotnická technika, speciální vybavení pracoviště ) vyplňuje Datum od (popř. Dat. zaháj.) pouze tehdy, je-li zřejmé, že ke změně dojde v průběhu čtvrtletí (tedy např. v případě, že již při předání aktualizace k ví, že k bude ve stavu navíc např. nový přístroj EKG), jinak v případě, že pracovník nebo přístroj pokračuje již z minulého období - zůstávají pole prázdné. ZZ ve všech předávaných seznamech Datum do (popř. Dat. ukonč.) vyplňuje pouze v těch případech, kdy činnost pracovníka nebo přístroje byla ukončena k jinému datu, než je Platnost přílohy do. Nelze však uvést jiné datum, než je interval platnosti přílohy (např. není nutno uvádět Datum do u pracovníků, kteří končí např. v průběhu 4. čtvrtletí 2011 nebo k 31. prosinci stačí, když v následujícím hlášení nebudou uvedeni). LZZ: V případě, že ZZ ukončuje platnost zpětně (před datem účinnosti hlášení), uvede konkrétní Datum do ; nesmí však být vyplněno Datum od (např. ZZ zjistí, že zapomnělo uvést ukončení činnosti pracovníka již v 1. čtvrtletí. Při hlášení s datem účinnosti 1. října 2011 uvede u tohoto pracovníka Datum do 31. března 2011, Datum od nebude vyplněno). Pro hromadné vymazání/doplnění informací do polí Datum od (popř. Datum zaháj.) a Datum do (popř. Dat. ukonč.) je vhodné pro úpravy seznamu v MS Excel za použití exportu a reimportu seznamů přímo v EP2. Současně je třeba také aktualizovat tabulku SOUČET KAPACIT PRACOVNÍKŮ tak, aby odpovídaly souhrny hodin v jednotlivých kategoriích pracovníků v tabulce a součty ze seznamu pracovníků (seznam č.1). Potřebnou shodu lze zkontrolovat stisknutím tlačítka ve formuláři Jednoduché (nerozsáhlé) úpravy seznamů formuláře V případě malých změn (např. změna příjmení jednoho pracovníka; přidání dalšího přístroje; změna kapacity pracovníka atd.) je vhodné činit úpravy přímo ve formuláři EP Export a reimport seznamů přímo z EP2 Přímý export z EP2 a následný import dat zpět do formuláře je vhodný zejména pro hromadné úpravy seznamů - např. úprava řazení dat dle vybraného sloupce, či hromadné vymazání datumu od/do u seznamu č. 1 atd Import seznamů z MS Excel Předpoklady: EP2 s příslušným typem formuláře, do něhož je potřeba data načíst (EP2 pro dané pracoviště) program MS Excel tabulka údajů v Excelu Notepad (Poznámkový blok) pojmenování jednotlivých sloupců dle datového rozhraní Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 7 / 21

8 Vzory názvů sloupců Jsou uvedeny v části Datové rozhraní pro import souborů s dílčími seznamy (uvedené v závěru tohoto materiálu). Názvy sloupců je nutné respektovat, jinak nedojde k načtení dat do formuláře. Postup při importu seznamu, který byl vytvořen v MS Excel Jakmile jsou zkontrolovány názvy sloupců, můžeme přejít k uložení souboru: Soubor -> Uložit jako vybereme umístění, kam si soubor uložíme soubor nazveme jako Typ souboru vybereme CSV (oddělený středníkem) stiskneme Uložit Je velmi pravděpodobné, že se v tomto bodu objeví chybové hlášení: Toto hlášení můžete ignorovat stisknutím Ano. Nyní přistoupíme k otevření vytvořeného seznamu v programu Poznámkový blok alias Notepad. Můžeme si ho otevřít dvěma způsoby: Start -> Všechny programy -> Příslušenství -> Poznámkový blok Start -> Spustit -> napíšeme slovo notepad Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 8 / 21

9 Již vytvořený seznam v Excelu si otevřeme cestou: Soubor -> Otevřít -> abychom nyní našli náš již vytvořený soubor, musíme si změnit Soubory typu z Textové dokumenty na Všechny soubory Po výběru souboru se zobrazí data v poznámkovém bloku. Dále je nutné postupovat takto: Soubor -> Uložit jako -> je nutné k názvu souboru přidat příponu.csv taktéž je nutné změnit typ Kódování na UTF-8 stiskneme tlačítko Uložit Načtení do formuláře Nyní k finálnímu načtení do příslušného seznamu ve formuláři EP2: otevřeme si EP2, pro který byl seznam vytvořen najedeme si na místo formuláře zde stiskneme Import *.xml, *.csv Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 9 / 21

10 4.8. Závěrečná kontrola formuláře před předáním do VZP ČR prováděná po stisknutí tlačítka Kontrola provádí se: kontrola na validitu polí typu datum logická kontrola polí Datum od vs. Datum do logická kontrola polí Hodiny od vs. Hodiny do soulad součtu hodin dle kategorií pracovníků mezi seznamem č. 1 a tabulkou součet kapacit zdravotnických pracovníků a další o výsledku kontroly je uživatel informován hlášením hlášení obsahuje případný popis chyby - seznam chyb včetně jejich popisu je uveden na poslední stránce EP2 (do IS VZP ČR se toto hlášení nepromítá) Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 10 / 21

11 4.9. Historie změn dokumentu V rámci EP2 je na závěr dokumentu uvedena i historie změn dokumentu. Obě tyto části při podpisu EP2 zmizí, rovněž do IS VZP ČR nejsou přenášeny. Historie změn dokumentu je rozdělena na 2 částí: Uživatelské komentáře - povolen vstup uživatele, slouží k informaci smluvnímu partnerovi - komentáře nejsou přenášeny při přenosu výsledné formy *. pdf formuláře do IS VZP ČR Programový log - automaticky zaznamenané změny ve formuláři - programový log není přenášen při přenosu výsledné formy *. pdf formuláře do RPP. - změny provedené v datech jsou označovány na příslušném místě *.pdf formuláře dle - následujícího barevného schématu: Ukázka programového logu - programový log není přenášen při přenosu výsledné formy *. pdf formuláře do RPP. - změny provedené v datech jsou označovány na příslušném místě *.pdf formuláře dle následujícího barevného schématu: Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 11 / 21

12 4.10. Uzavření verze je možné provést v případě, že kontrola dat proběhla v pořádku po stisku tlačítka dojde k nevratnému navýšení čísla verze Ukázka: výsledek kontrol je OK uživatel může navýšit číslo verze a formulář uložit Použití tabulky Převodník Výkon-Přístroj pokud bude při aktualizaci EP2 v seznamu č. 3 uvedeno přístrojové vybavení bez kódů výkonů (u těchto přístrojů budou vyplněny položky evidenční číslo, počet, výrobce a v poli název od ZZ bude uveden původní název přístroje, který není shodný s názvem z číselníku přístrojů), můžete jako vodítko k dohledání kódů přístrojů využít tabulku Převodník Výkon-Přístroj, jež tvoří Přílohu č. 3 tohoto materiálu návod na použití této tabulky naleznete na listu Návod k použití - tabulka tedy pomáhá identifikovat přístrojové vybavení potřebné pro provádění nasmlouvaných výkonů (při využití možnosti dohledání dle nasmlouvaného seznamu výkonů na EP2) rovněž ale můžete vyhledat příslušný přístroj (který se neokódoval v EP2) na listu Převodník pomocí klávesové kombinace CTRL + F - kdy zadáte část vyhledávaného slova (například víte, že se neokódoval EKG přístroj a budete vyhledávat tedy EKG ) - viz níže postupně se Vám pak budou zobrazovat pole, který tento klíčový vyhledávací text budou obsahovat v poli Vyktech_z pak naleznete kód techniky, který při rozpoznání přístroje doplníte do EP2 Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 12 / 21

13 4.12. Co s přístroji, které nejsou potřebné k provádění nasmlouvaných výkonů, v EP2 uvedeny jsou a nepřekódovaly se pokud tyto nejsou potřebné pro provedení nasmlouvaných výkonů, lze postupovat více způsoby: můžete je ze seznamu přístrojového vybavení vymazat můžete se pokusit dohledat kód přístroje dle předchozího bodu dokumentu (4.11) v případě EP2 typu A, B můžete tyto přístroje přesunout do seznamu č. 4 Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 13 / 21

14 5. Postup pro podpis EP2 formuláře 5.1. Příprava k elektronickému podpisu ZZ podepisuje dokument elektronickým podpisem až po té, co jej podepsala VZP (výjimkou jsou Informativní části formulářů pro lůžkovou péči, které podepisuje pouze LZZ). Před podpisem první strany je nutné učinit přípravu na elektronický podpis - a to ve formě stisku tlačítka: 5.2. Realizace opatření dokumentu elektronickým podpisem Klikneme levým tlačítkem na políčko pro elektronický podpis za Pojišťovnu/Podpis za zdravotnické zařízení. a) Pokud máte nastavenou vlastnost Zobrazovat dokumenty v režimu náhled při podepisování objeví se informační okno, kde zvolíme Pokračovat a poté lze dokument podepsat. Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 14 / 21

15 b) Pokud nemáte nastavenou vlastnost Zobrazovat dokumenty v režimu náhled při podepisování, na liště pod menu se objeví nabídka pro podpisy. Klikněte na nabídku Podepsat dokument Objeví se informační okno s nabídkou certifikátů pro podpis a zvolíte tlačítko Podepsat. Objeví se dialogové okno pro název souboru s podpisem pro uložení. Můžete přepsat, nebo ponechat název souboru, do kterého se ukládá PDF formulář doplněný o elektronický podpis. A pomocí tlačítka Uložit provedete uložení podepsaného dokumentu. Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 15 / 21

16 5.3. Ověření elektronických podpisů V nabídce Dokument -> Podepsat -> Ověřit všechny podpisy - tím provedete ověření všech elektronických podpisů. V tomto dialogovém okně prosím zvolte tlačítko OK a poté proběhne ověření všech elektronických certifikátů. Po ověření podpisů zvolíte opět OK. V liště pod menu již vidíte 1. Informaci, že všechny podpisy jsou platné Na levé straně je nabídka podpisů nebo v liště pod menu je ikonka nazvaná Panel podpisů, pomocí kterého můžete získat další informace o stavu podepsaného dokumentu Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 16 / 21

17 Další cestou jak získat informaci o stavu podpisu je možnost zobrazení informace konkrétního podpisu. 2x poklepejte myší na vybraný podpis a zobrazí se: Kde pomocí tlačítka Vlastnosti podpisu si můžete zobrazit detail podpisu Doporučené nastavení Acrobatu Readeru Aby Acrobat Reader mohl ověřit elektronické podpisy, musí být kořenový certifikát daného elektronického podpisu uložen mezi důvěryhodnými kořenovými certifikáty Microsoft Internet Explorer -> Nástroje -> Možnosti Internetu Záložka obsah a zde tlačítko certifikáty a zde na kartě Důvěryhodné kořenové certifikační úřady musí být uložen kořenový certifikát od certifikační autority ( například PostSignum Root QCA pro certifikát vydaný PostSignem) Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 17 / 21

18 Vyberte tlačítko Certifikáty Pro podepisování je dobré nastavit následujíc vlastnosti Acrobatu Readeru V Nabídce Úpravy -> Předvolby Nabídka zabezpečení odznačte v bloku pro digitální podpis políčka Ověřit podpisy při otevření dokumentu Zobrazovat dokumenty v režimu náhledu při podepisování Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 18 / 21

19 6. Datové rozhraní pro import souborů s dílčími seznamy (dle EP2 verze 7) Seznam 1: <seznam1> <pracovnik> <Rodne_cislo> <Prijmeni> <Jmeno> <Titul> <Kategorie_pracovnika> <Typ_pracovnika> <Datum_zahajeni_cinnosti> <Datum_ukonceni_cinnosti> <Kapacita_pracovnika> <Funkcni_licence_FL1> <Funkcni_licence_FL2> <Funkcni_licence_FL3> <Funkcni_licence_FL4> <Funkcni_licence_FL5> <Funkcni_licence_FL6> <Funkcni_licence_FL7> <Funkcni_licence_FL8> <Funkcni_licence_FL9> <Funkcni_licence_FL10> </pracovnik> </seznam1> Seznam 2a: <seznam2a> <vykon> <Kod_vykonu> <Nazev_vykonu> <Datum_od> <Datum_do> </vykon> </seznam2a> Seznam 2b: <seznam2b> <vykon> <Kod_vykonu> <Nazev_vykonu> <Datum_od> <Datum_do> </vykon> </seznam2b> Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 19 / 21

20 Seznam 2c: <seznam2a> <vykon> <Kod_vyrobku> <Nazev_vyrobku> <Datum_od> <Datum_do> </vykon> </seznam2c> Seznam 2d: <seznam2d> <vykon> <Kod_vykonu> <Nazev_vykonu> <Datum_od> <Datum_do> </vykon> </seznam2d> Seznam 3: <Seznam_zdravotnicke_techniky> <technika> <Vyktech_z> <Nazev_150> <Souhrn_150> <Evidencni_cislo> <Pocet> <Vyrobce> <Nazev> <Datum_od> <Datum_do> </technika> </Seznam_zdravotnicke_techniky> Seznam 4: <seznam4> <vybaveni> <Nazev> <Pocet_kusu> <Datum_od> <Datum_do> </vybaveni> </seznam4> Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 20 / 21

21 Seznam 7: <seznam7> <polozka> <Skupina> <Kod_materialu> <Nazev_materialu> <Smluvni_cena> <Datum_od> <Datum_do> </polozka> <seznam7> Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 21 / 21

ELEKTRONICKÁ PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY (EP2) Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotních služeb

ELEKTRONICKÁ PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY (EP2) Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotních služeb ELEKTRONICKÁ PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY (EP2) Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotních služeb Verze: 3.00 Datum: 10. dubna 2017 Obsah 1. Úvodní informace... 3 2. Metodika vyplňování EP2 a její aktualizace...

Více

Elektronický výpis v Internet Bance

Elektronický výpis v Internet Bance Elektronický výpis v Internet Bance Obsah Elektronický výpis...3 Jak si nastavíte elektronický výpis...3 Jak si prohlédnete elektronický výpis...5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický výpis...7

Více

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s.

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. 2011 EKO-KOM, a.s. 1. ÚVOD Vzhledem k častým dotazům týkajících se elektronického (digitálního) podpisu obsaženého v dokumentech

Více

Adobe Reader, Podpisy Sídlo firmy: Telefon: Provozovna: Fax: e-mail: internet:

Adobe Reader, Podpisy Sídlo firmy: Telefon: Provozovna: Fax: e-mail: internet: Manuál pro ověření elektronického podpisu v pdf fakturách společnosti Alváris Profile Systems s.r.o., které podepisuje Jaromír Chamrád . Aby mohl být elektronický podpis používán

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

Formulář NÚV v programu PPP4

Formulář NÚV v programu PPP4 Formulář NÚV v programu PPP4 Verze programu: 4.2.1.0 Datum: 16. 5. 2017 1. Nastavení programu PPP4 V programu je nutné nastavit: 1. cestu k programu Form Filler 602 (tento program musí mít každý uživatel

Více

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Návod popisuje kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v prostředí operačního systému Apple

Více

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Obsah Elektronický výpis... 3 Jak si nastavíte elektronický výpis... 3 Jak si prohlédnete elektronický výpis... 5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Postup ověření podpisu u PDF faktury, nastavení programu Adobe Reader

Postup ověření podpisu u PDF faktury, nastavení programu Adobe Reader Postup ověření podpisu u PDF faktury, nastavení programu Adobe Reader Květen 2012 Datum vydání: 7. 5. 2012 Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Práce s programem MPVaK

Práce s programem MPVaK Práce s programem MPVaK Tato informace popisuje postup práce s programem "MPVaK Vybrané údaje z majetkové a Vybrané údaje z provozní evidence. Jsou v ní popsány nejdůležitější úlohy, které budete s programem

Více

2) Zkontrolujte načtený název souboru pro instalaci certifikátu a pokračujte stisknutím tlačítka Další.

2) Zkontrolujte načtený název souboru pro instalaci certifikátu a pokračujte stisknutím tlačítka Další. Návod na instalaci certifikátu ze souboru.p12 V návodu je nejprve popsán běžný postup pro automatickou instalaci certifikátu ze souboru.p12 do úložiště certifikátů Vašeho počítače (bod 1). V případě, že

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ Hromadné platby a stahování výpisů

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ Hromadné platby a stahování výpisů INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ Hromadné platby a stahování výpisů Vážená klientko, vážený kliente, v internetovém bankovnictví Raiffeisenbank máme pro Vás k dispozici funkcionality pro import hromadných plateb

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ. Společnost pro kvalitu školy, o.s. část druhá. administrace testování na portálu

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ. Společnost pro kvalitu školy, o.s. část druhá. administrace testování na portálu Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o.s. část druhá administrace testování na portálu Ostrava 2012 1 Obsah Úvod:... 3 1. Výběr kampaně výběr Termínu testování...

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Obnova certifikátu Obsah Obsah... 2 1. Úvodní stránka... 3 2. Správa certifikátů... 3 2.1. Seznam certifikátů... 3 2.2 Registrace certifikátů OBNOVA certifikátu

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Předpoklady správného fungování formulářů

Předpoklady správného fungování formulářů Předpoklady správného fungování formulářů Uživatelská příručka Aktualizováno: 19. 2. 2018 Obsah 1 Úvod... 3 2 Systémové požadavky... 3 3 Práce s přílohami... 3 4 MS Internet Explorer... 3 4.1 Instalace

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Ověřené výstupy z ISKN. elektronická značka. Jiří Formánek

Ověřené výstupy z ISKN. elektronická značka. Jiří Formánek Ověřené výstupy z ISKN elektronická značka Jiří Formánek 27.6.2006 Ověřující osoba Podle zákona č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy vzniká institut

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Tento návod popisuje všechny kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v

Více

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka [1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka 06.10.2011 [2] Obsah 1 - ÚVOD... 3 2 - POUŽITÉ ZKRATKY... 3 3 POŽADAVKY... 4 3.1 POŽADAVKY PRO SPRÁVNÝ CHOD APLIKACE... 4 3.2 POŽADAVKY NA OBNOVOVANÝ CERTIFIKÁT...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 7. 6. 2017 Verze: 2.4 2017 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3 1.1

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Nápověda pro vyplnění elektronického formuláře Oznámení o provedení asanace vytěženého jehličnatého dříví

Nápověda pro vyplnění elektronického formuláře Oznámení o provedení asanace vytěženého jehličnatého dříví Nápověda pro vyplnění elektronického formuláře Oznámení o provedení asanace vytěženého jehličnatého dříví Nápověda pro vyplnění elektronického formuláře Oznámení o provedení asanace vytěženého jehličnatého

Více

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMŮM VYSTAVENÝCH DOKUMENTŮ

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMŮM VYSTAVENÝCH DOKUMENTŮ INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. www.itczlin.cz NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMŮM VYSTAVENÝCH DOKUMENTŮ Obsah: I. Návod na registraci pro přístup k seznamům vystavených dokumentů (odborná posouzení,

Více

Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.19 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Vydání ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 4.3 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah... 1 Úvod... 2 Práce s elektronickým formulářem... 2 Instalace programu... 2 Popis prostředí programu 602XML Filler...

Více

Formulář NÚV v programu PPP4

Formulář NÚV v programu PPP4 1. Nastavení programu PPP4 Formulář NÚV v programu PPP4 V programu je nutné nastavit: 1. cestu k programu Form Filler 602 (tento program musí mít každý uživatel nainstalován na svém počítači) 2. cestu

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Toto je příručka pro uživatele aplikace Ohlašování údajů pro vodní bilanci. Obsah Obsah...1 O aplikaci...2 Úvodní stránka...3 Přihlášení...4

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Vydání ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Vydání ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Vydání ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 4.0 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace (provozní řád) Žádost o výpis z rejstříku trestů právnických osob Vytvořeno dne: 13.4.2012 Aktualizováno: 2.5.2012 Verze: 1.0 2012 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT...

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu Strategie CLLD

Uživatelská příručka IS KP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu Strategie CLLD Uživatelská příručka IS KP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu Strategie CLLD Verze: 2.0 Červen 2016 1 Obsah Přehled provedených změn... 2 1. Žádost o integrovanou strategii... 4 1.1. 1.1. 1.2.

Více

Konzervace, restaurování 2

Konzervace, restaurování 2 Příručka uživatele systému Museion Konzervace, restaurování 2 úvod, evidence požadavků na zásahy Autorská práva Copyright 2012-2014 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna

Více

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA Strana č. 1 ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘŮ IČ: 63078236, DIČ: CZ63078236, OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 3044 Strana 1 / 13 Strana č. 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod...

Více

Založení nové karty - základy

Založení nové karty - základy Příručka uživatele systému Museion Založení nové karty - základy Autorská práva Copyright 2012-2013 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 18.6.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Název úlohy : VZP Kontrol Verze : 1.60 Poslední UPG : Datum : 9. Ledna 2012 Odběratel : Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Hlavní dodavatel : HEWLETT-PACKARD ČR Subdodavatel : PIKE

Více

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů Metodika NZIS Sběr dat výkazů resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů Uživatelská příručka verze CUV_20170216 Tuto kompletní metodiku sběru dat vydal, na základě

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Elektronická komunikace s ČSSZ

Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace není ani v roce 2017 povinná. Nicméně je dobré být připraven a na elektronickou komunikaci se připravit. Elektronická komunikace v DUNA MZDY se týká

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/14 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Účty... 3 3. Výpisy z Účtů... 5 3.1. Výpisy ve

Více

MANUÁL administrátora elektronické spisové služby

MANUÁL administrátora elektronické spisové služby MANUÁL administrátora elektronické spisové služby Administrace obálek a sestav (NÁVRHÁŘ) 1 PilsCom, s.r.o. OBSAH 1. NÁVRHÁŘ OBECNĚ... 3 2. NASTAVENÍ MS INTERNET EXPLORERU... 4 3. SPUŠTĚNÍ NÁVRHÁŘE OBÁLKY...

Více

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0 aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Verze 1.0 2013 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

Návod jak žádat o dotace pro neorganizovanou mládež

Návod jak žádat o dotace pro neorganizovanou mládež Návod jak žádat o dotace pro neorganizovanou mládež Založit a podat žádost pro neorganizovanou mládež je v současné době umožněno pouze v roli vedoucí/admin dané organizační jednotky. Pokud tuto roli nemáte,

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka k registraci a zpracování elektronické žádosti o dotaci v prostředí aplikace Komunikace s občany (RAP) Obsah: 1. Úvod... 1 2. Než začnete vyplňovat elektronickou žádost o dotaci...

Více

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2)

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) K práci s termíny zkoušek slouží modul Termíny zkoušek vypisování, přístupný na hlavní stránce SIS po přihlášení. I. VYPSÁNÍ NOVÉHO TERMÍNU Termín zápočtu nebo zkoušky

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS

Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS Vytvořeno dne: 31. října 2016 1 Obsah Žádosti o registrace Vázaných zástupců a Zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru... 3 1.

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/11 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Účty... 3 3. Výpisy z Účtů... 4 4. Historie transakcí...

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

manual_dealerum_a4 9/19/05 11:06 AM Stránka 1 Grafický manuál 2005

manual_dealerum_a4 9/19/05 11:06 AM Stránka 1 Grafický manuál 2005 manual_dealerum_a4 9/19/05 11:06 AM Stránka 1 Grafický manuál 2005 manual_dealerum_a4 9/19/05 11:06 AM Stránka 2 OBSAH Vizitky...3 Obálky...4 Dopisy...5 Tisk jmenovek...6 Jmenovky...8 Komplimentka...10

Více

Evidence odpadů k 15.únoru

Evidence odpadů k 15.únoru Evidence odpadů k 15.únoru Cílem tohoto dokumentu je popsat základní postupy, které je vhodné provést v programu EVI8 s koncem evidenčního roku. Je zde popsáno uzavření průběžné evidence, vytvoření ročního

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). Import certifikátů Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více