občanská a etická výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "občanská a etická výchova"

Transkript

1 1 občanská a etická výchova Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu Vzdělávací oblast Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro občanská a etická výchova Člověk a společnost V občanské a etické výchově je cílem rozvíjení verbálních a komunikačních schopností žáků (umění souvisle a jasně prezentovat své názory a postoje), dále rozvíjení jejich tvořivosti a fantazie pomocí vlastních zpracovaných projektů. Vedeme je k uvědomění si sebe sama jako plnohodnotné osoby schopné myslet a rozhodovat se v různých situacích, jako osoby, která je součástí širšího celku (rodiny, třídního kolektivu, města, státu či celého světa) a jako taková si je vědoma svých práv a povinností. Občanská a etická výchova má za cíl rozvíjení žákovy osobnosti, pochopení mezilidských vztahů, rozpoznání toho, co je dobré a co špatné. Zasahuje do takových oblastí života jako je náboženství, sociologie, psychologie, právo, atd. Vyučovací předmět Občanská a etická výchova má časovou dotaci v 6., 7., 8. a 9. ročníku jednu hodinu týdně.

2 Název předmětu jeho realizaci) občanská a etická výchova Výuka probíhá většinou ve třídách, někdy v učebně informatiky (informace potřebné pro výuku vyhledáváme na internetu). Výjimečně vedeme výuku v terénu, a to například při prezentaci referátu o důležitých památkách našeho města. Metody práce zaměřujeme především na samostatnou aktivitu žáků, často při práci ve dvojicích či ve skupinách (např. při zpracování projektů), dále pak podněcujeme jejich fantazii a komunikaci pomocí her a modelových situací, či vedeme žáky k řešení problémů formou debaty. Integrace předmětů Etická výchova Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Kompetence k učení uvádí věci dosouvislostí propojuje získané poznatky vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení Kompetence k řešení problémů žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

3 Název předmětu Kompetence komunikativní občanská a etická výchova naslouchápromluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně raguje účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině a k debatě celé třídy chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu respektuje a čerpá poučení z toho, co si druzí myslí, říkají a dělají Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí, je schopen se vcítit do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé

4 Název předmětu občanská a etická výchova zacházení, respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví rozhoduje se zodpovědně podle dané situace poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti Kompetence pracovní využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost Popis forem a metod výuky činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření Metody práce zaměřujeme především na samostatnou aktivitu žáků, často při práci ve dvojicích či ve skupinách (např. při zpracování projektů), dále pak podněcujeme jejich fantazii a komunikaci pomocí her a modelových situací, či vedeme žáky k řešení problémů formou debaty. Předmět Občanská a etická výchova vyučuje v daném ročníku třídní učitel. Je tak vytvořen prostor pro práci s třídním kolektivem: vytváření pozitivních vztahů v třídním kolektivu, předcházení a řešení konfliktů mezi žáky a předcházení a řešení problémového chování. občanská a etická výchova 6. ročník

5 6. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Učivo ŠVP výstupy naše škola: život ve škole, práva a povinnosti žáků, význam a otevřeně a citlivě komunikuje činnost žákovské samosprávy, společná pravidla a normy, rozvíjí schopnost naslouchání druhým vklad vzdělání pro život otevřená a citlivá komunikace: otevřené vyjadřování; komunikační chyby; důležitost respektu a vzájemného naslouchání otevřeně a citlivě komunikuje rozvíjí schopnost naslouchání druhým uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem naše obec, region, kraj: důležité instituce, zajímavá a památná zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti místa, významní rodáci, místní tradice, ochrana kulturních památek, přírodních objektů a majetku; zodpovědnost za prostředí němu vystupuje přijímá zodpovědnost za prostředí, ve kterém žije, a aktivně se podílí na ochraně přírody naše vlast: pojem vlasti a vlastenectví, zajímavá a památná zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti místa, co nás proslavilo, významné osobnosti, české vynálezy, němu vystupuje

6 6. ročník státní svátky, významné dny přijímá zodpovědnost za prostředí, ve kterém žije, a aktivně se podílí na ochraně přírody kulturní život: rozmanitost kulturních projevů (při zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, představování, děkování, ), kulturní hodnoty, kulturní které ho zajímají tradice, kulturní instituce, masová kultura, prostředky masové přijímá zodpovědnost za prostředí, ve kterém žije, a aktivně se komunikace = masmédia (kritický přístup k působení médií) podílí na ochraně přírody kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí rodina, ve které žiji: poznání vlastní rodiny a jejích pravidel; více poznává vlastní rodinu a uplatňuje osvojené sociální role v rodině; hodnota rodiny; komunikace v rodině; vzájemná dovednosti v rodině úcta lidská setkání: přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, lidská zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity solidarita, pomoc lidem v nouzi mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu vztahy mezi lidmi osobní a neosobní vztahy; vztahy mezi uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých děvčaty a chlapci; mezilidská komunikace; konflikty v životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými mezilidských vztazích; způsoby řešení problému; spolupráce lidmi řeší nenásilným způsobem ve ztížených podmínkách zásady lidského soužití: dělba práce a činností, výhody objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní spolupráce lidí, fair play: význam pravidel zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení

7 6. ročník lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám majetek, vlastnictví formy vlastnictví, hospodaření s penězi, rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně majetkem a různými formami vlastnictví duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady peníze funkce a podoby peněz, formy placení; hospodaření: sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy rozpočet domácnosti a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácností dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi RVP výstupy ŠVP výstupy EV komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro rozvíjí schopnost naslouchání druhým potřeby druhých a přiměřeně situaci otevřeně a citlivě komunikuje EV analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem EV nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem EV rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj

8 6. ročník se s pozitivními prosociálními vzory EV spolupracuje i v obtížných sociálních situacích EV je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení VO zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje VO zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají VO kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí VO zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu VO uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými

9 6. ročník druhými lidmi řeší nenásilným způsobem lidmi řeší nenásilným způsobem VO objasní potřebu tolerance ve společnosti, objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám VO rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady příklady VO sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácností dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi Průřezová témata, přesahy, souvislosti OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

10 6. ročník OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - fungování a vliv médií ve společnosti občanská a etická výchova 7. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Učivo přiměřené sebevědomí: rozvoj sebevědomí, sebepřijetí, sebepoznání silné a slabé stránky, práce s chybami, seberozvoj ŠVP výstupy respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru

11 7. ročník naše vlast: země a národy ČR, národnostní menšiny, státní symboly, vlastenectví lidská setkání: rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen, potřební lidé ve společnosti; pravdivá komunikace: připomenutí základních komunikačních dovedností; čest a dobré jméno, nebezpečí polopravd a lži vztahy mezi lidmi: problémy a projevy lidské nesnášenlivosti; prosociální chování ve ztížených podmínkách, pozitivní hodocení událostí a druhých význam dovednosti pozitivně přeformulovat význam situace a události, verbální vyjádření pozitiv druhých asertivita agresivní a pasivní styl chování, asertivní komunikační dovednosti zásady lidského soužití morálka a mravnost, svědomí, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování; reálné a zobrazované vzory: smysl autority, funkce a vliv vzorů objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu uvědomuje si nebzpečí lží pro mezilidské vztahy rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva rozvíjí svůj mravní úsudek na příkladech ze života vzorů posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání rozvíjí svůj mravní úsudek na příkladech ze života vzorů

12 7. ročník podobnost a odlišnost lidí projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené předpoklady, osobní potenciál lidská práva základní lidská práva, práva dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v dokumentech; poškozování lidských práv, šikana, diskriminace RVP výstupy EV respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí EV nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva EV analyzuje etické aspekty různých životních situací EV aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu ŠVP výstupy respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva uvědomuje si nebzpečí lží pro mezilidské vztahy rozvíjí svůj mravní úsudek na příkladech ze života vzorů

13 7. ročník VO objasní účel důležitých symbolů našeho státu a objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich způsoby jejich používání používání VO rozlišuje projevy vlastenectví od projevů rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu nacionalismu VO rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem proti všem projevům lidské nesnášenlivosti projevům lidské nesnášenlivosti VO posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve rodině, ve škole, v obci škole, v obci VO objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života vztahy s druhými lidmi i kvalitu života VO posoudí vliv osobních vlastností na dosahování nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při neagresivním způsobem obhajuje svá práva dosahování cílů a překonávání překážek VO rozpoznává projevy záporných charakterových rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své koriguje své chování a jednání chování a jednání VO popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru

14 7. ročník VO přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem povinnostem občana při zajišťováni obrany státu občana při zajišťování obrany státu Průřezová témata, přesahy, souvislosti OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

15 7. ročník MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ občanská a etická výchova 8. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Učivo empatie: vnímavost k situaci druhých, pochopení situace druhých prostřednictvím vlastních zkušeností a zážitků, vzájemné pochopení ve třídě komunikace citů: nácviky vyjádření citů, emoce a hodnocení jevů, dopady jednání při hněvu, ve strachu a při pesimismu, techniky vyjádření negativních citů právní řád České republiky význam a funkce právního řádu, ŠVP výstupy analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu rozhoduje se uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů objasní význam právní úpravy důležitých vztahů vlastnictví,

16 8. ročník orgány právní ochrany občanů, soustava soudů; právní norma, pracovní poměr, manželství předpis, publikování právních předpisů provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci protiprávní jednání druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce, trestní postižitelnost; porušování předpisů v dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování silničním provozu, porušování práv k duševnímu vlastnictví právo v každodenním životě význam právních vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající; základní práva spotřebitele, styk s úřady porovnává úkoly orgánů právní ochrany, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů, rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady, diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání peníze: úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, leasing, uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti, význam daní; prostředky a způsoby krytí deficitu etika a ekonomie rozumné nakládání s penězi, rozvíjení reflektuje rizika konzumního způsobu života ekonomických ctností (šetrnost, podnikavost, ), konzumní způsob života, skromnost banky a jejich služby: aktivní a pasivní operace, úročení, na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů pojištění, produkty finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede

17 8. ročník nejčastější druhy pojištění a navrhne, kde je využít rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané výroba, obchod, služby jejich funkce a návaznost rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti principy tržního hospodářství nabídka, poptávka, trh; tvorba na příkladech chování kupujících a prodávajících vyloží ceny, inflace, podstata fungování trhu; nejčastější právní formy podnikání podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a jeji změny na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz RVP výstupy ŠVP výstupy EV analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu EV se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů rozhoduje se uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů VO na příkladech ukáže vhodné využití různých na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich použití debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení omezení VO vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kde je využít

18 8. ročník využít VO uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými volnými prostředky a způsoby krytí deficitu prostředky a způsoby krytí deficitu VO na příkladu chování kupujících a prodávajících na příkladech chování kupujících a prodávajících vyloží vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny tvorbu ceny a jeji změny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a hodnotu peněz DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz VO rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané VO rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede služeb, uvede příklady jejich součinnosti příklady jejich součinnosti VO objasní význam právní úpravy důležitých vztahů objasní význam právní úpravy důležitých vztahů vlastnictví, vlastnictví, pracovní poměr, manželství pracovní poměr, manželství VO provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní občanskoprávní vztahy osobní přeprava; koupě, oprava či vztahy osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci pronájem věci VO dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a a uvědomuje si rizika jejich porušování uvědomuje si rizika jejich porušování VO rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany porovnává úkoly orgánů právní ochrany, uvede příklady jejich

19 8. ročník občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při činnosti a spolupráce při postihování trestných činů, rozpozná postihování trestných činů protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady, diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání VO rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a porovnává úkoly orgánů právní ochrany, uvede příklady jejich trestný čin, uvede jejich příklady činnosti a spolupráce při postihování trestných činů, rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady, diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání VO diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního porovnává úkoly orgánů právní ochrany, uvede příklady jejich jednání činnosti a spolupráce při postihování trestných činů, rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady, diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání Průřezová témata, přesahy, souvislosti OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

20 8. ročník OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality občanská a etická výchova 9. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Učivo já: smysl a cíl mého života; moje postoje, moje role; zodpovědný život právní základy státu znaky státu, typy a formy státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; složky státní moci, jejich orgány a instituce,obrana státu ŠVP výstupy reflektuje smysl svého života a formuluje si cíle svého života rozlišuje typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich

21 9. ročník orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu státní správa a samospráva orgány a instituce státní správy a vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech samosprávy, jejich úkoly a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů principy demokracie znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu; politický pluralismus, sociální objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů dialog a jejich význam; význam a formy voleb do zastupitelstev vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů evropská integrace podstata, význam, výhody; Evropská unie popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, a ČR uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování mezinárodní spolupráce ekonomická, politická a uvede některé významné mezinárodní organizace a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody; významné mezinárodní organizace (Rada Evropy, NATO, OSN aj.) společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích globalizace projevy, klady a zápory; významné globální problémy včetně válek a terorismu, možnosti jejich řešení uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva

22 9. ročník objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni v obci, regionu uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru komplexní prosociálnost a rozvojová pomoc: informace o rozvíjí porozumění k etnickým, národnostním, sociálním a menšinách; využití prosociálnosti v multikulturní společnosti; náboženským minoritám informovanost o situaci zemí třetího světa; formy humanitární pomoci etické ctnosti: dobro a zlo, svědomí, morální dilemata, etika reflektuje rozdíly mezi dobrem a zlem, vnímá a rozvíjí úsudek pevného bodu svého svědomí RVP výstupy ŠVP výstupy EV respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, reflektuje smysl svého života a formuluje si cíle svého života objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé reflektuje rozdíly mezi dobrem a zlem, vnímá a rozvíjí úsudek sebevědomí svého svědomí EV je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své rozvíjí porozumění k etnickým, národnostním, sociálním a situace a svých možností přispívá k jejich řešení náboženským minoritám VO rozlišuje nejčastější typy a formy států a na rozlišuje typy a formy států a na příkladech porovná jejich příkladech porovná jejich znaky znaky VO rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich

23 9. ročník státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu státu VO objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů VO vyloží smysl voleb do zastupitelstev v vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat voleb ovlivňovat každodenní život občanů každodenní život občanů VO popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování VO uvede některé významné mezinárodní organizace a uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích VO uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory VO uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva VO objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních příklady možných projevů a způsobů řešení globálních

24 9. ročník problémů na lokální úrovni v obci, regionu problémů na lokální úrovni v obci, regionu VO uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského nevojenského charakteru charakteru Průřezová témata, přesahy, souvislosti OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

25 9. ročník ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6. 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VO9101 VO9102 objasní účel důležitých

Více

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla naše škola

Více

Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP

Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP G1 Člověk ve společnosti, komunikace Kultura, obec, vlast Člověk a lidská práva, důstojnost lidské osoby žák: Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 7. 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VO9101 objasní účel důležitých symbolů

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8. 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VO9101 objasní účel důležitých symbolů

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky Rok v jeho proměnách a slavnostech - kalendář, letopočty -

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Výchova k občanství. Člověk ve společnosti. Mezipředmětové přesahy. Kompetence žáka

Výchova k občanství. Člověk ve společnosti. Mezipředmětové přesahy. Kompetence žáka Výchova k občanství Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Učivo Mezipředmětové přesahy Člověk ve společnosti Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání Zdůvodní nepřijatelnost

Více

Občanská a prosociální výchova

Občanská a prosociální výchova Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA G1 Člověk ve společnosti, komunikace Kultura, obec, vlast Člověk a hospodářství uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné

Více

5.2 Výchova k občanství charakteristika předmětu

5.2 Výchova k občanství charakteristika předmětu 5.2 Výchova k občanství charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství seznamujeme žáky s důležitými společenskými jevy, které se promítají do každodenního života. U žáků se snažíme utvářet dovednosti

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ Autoři/autorky: Čapek Robert, Čapková Jana, Čepl Jan, Konečný Jakub, Mannová Elena, Michková Lenka, Pavlíková Eva, Pavlišová Zdeňka, Rousková Iva, Skřivánková

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SPOLEČNOST OBČANSKÁ VÝCHOVA Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SPOLEČNOST OBČANSKÁ VÝCHOVA Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SPOLEČNOST OBČANSKÁ VÝCHOVA Mgr. Daniela Javorská Charakteristika: Vyučovací předmět je řazen samostatně v 6. 9. ročníku v hodinové

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní 1.

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společenských cílů,

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenových třídách, multimediální učebně v učebně s interaktivní tabulí, v okolí školy.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenových třídách, multimediální učebně v učebně s interaktivní tabulí, v okolí školy. 7.5.2 Charakteristika předmětu 2. stupně Občanská výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. - 9. ročníku 1 hodinu týdně. Vyučovací hodiny mohou

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 9. ročník Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 8 (Fraus)

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 7. ročník Janošková, D.: - Rodinná výchova 6 Janošková, D.: - Rodinná výchova 7 Janošková, D.: - Rodinná výchova 8 Janošková,

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 6 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus)

Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 6 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 6. ročník Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 6 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus)

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků

Více

Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 6.

Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 6. Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Člověk ve společnosti - objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání - zhodnotí

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika výuky OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova je realizován v 6. až 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Tento předmět je

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Etická - občanská - výchova ke zdraví

Etická - občanská - výchova ke zdraví Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 1 2 7 Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast

Více

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Výchova k občanství 6. 9. ročník 1 hodina týdně třídy besedy s odborníky, exkurze vést

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu k občanství Vyučovací předmět k občanství je vyučován ve všech ročnících druhého stupně základní školy. Vyučovací předmět má časovou dotaci jednu hodinu týdně v šestém

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

5.5.2 Výchova k občanství

5.5.2 Výchova k občanství 5.5.2 Výchova k občanství Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na utváření

Více

Občanská výchova

Občanská výchova 5.5.2. Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vzdělávací oblast předmětu postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků

Více

5.5.2. Občanská výchova

5.5.2. Občanská výchova 5.5.2. Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vzdělávací oblast předmětu postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 7. Vzdělávací oblast:

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Předmět: Ročník: 7. řízení státu pro vyjmenuje základní lidská práva Lidská práva a jejich ochrana 1 řízení státu pro -ví, v jakých dokumentech jsou zakotvena - uvědomuje si nutnost dodržování lidských

Více

Občanská výchova

Občanská výchova 5.5.2 5.5.2 Občanská výchova OBČANSKÁ VÝCHOVA - 6. ročník 5.5.2/01 ROK V JEHO PROMĚNÁCH A SLAVNOSTECH vysvětlí závislost člověka na přírodním cyklu dokáže se orientovat v kalendáři a uvede souvislost mezi

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA 5.2.1. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Člověk a pracovní život Příprava na pracovní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

Základní škola Ostrava Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace, Školní vzdělávací program

Základní škola Ostrava Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace, Školní vzdělávací program uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví textový editor Microsoft Word rodina poznání vlastní rodiny

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu výchova k občanství se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Dílčí výstupy

Učební osnovy vyučovacího předmětu výchova k občanství se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Dílčí výstupy - Zná základní práva a povinnosti vyplývající z jeho příslušnosti k obci, státu a Evropské unii a ví, kde a jak se svých práv domáhat, umí komunikovat s úřady a ví, jak by se měl ve styku s nimi chovat.

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 6. chápe závislost člověka na přírodě v návaznosti na vegetační cyklus přírody umí vysvětlit původ a způsoby dodržování

Více

7. ročník. Výchova ke zdravému občanství. kulturní život masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia

7. ročník. Výchova ke zdravému občanství. kulturní život masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia list 1 / 10 VzO časová dotace: 1 hod / týden Výchova ke zdravému občanství 7. ročník VO 9 1 04 VO 9 1 04.1 VO 9 1 05 VO 9 1 05.1 VO 9 1 05.2 VO 9 1 06 VO 9 1 06.1 VO 9 1 06.2 VO 9 1 06.3 VO 9 1 06.4 zhodnotí

Více

Výstup Učivo Průřezová témata, projektové vyučování Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy

Výstup Učivo Průřezová témata, projektové vyučování Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy OV6 Vzdělávací oblast: Člověk aspolečnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 6. orientuje se v kalendáři, zná letopočty vysvětlí původ a způsoby dodržování svátků uvádí příklady pořekadel a přísloví

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

ŠKOLA PRO KAŽDÉHO ( ETICKÁ VÝCHOVA )

ŠKOLA PRO KAŽDÉHO ( ETICKÁ VÝCHOVA ) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a kultura, Člověk a práce ( ETICKÁ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 8. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí Posoudí význam ochrany

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast předmětu - postupné

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je zde realizován vzdělávací

Více

Výchovné a vzdělávací strategie Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.

Výchovné a vzdělávací strategie Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ vyučovací předmět - OBČANSKÁ VÝCHOVA Výchovné a vzdělávací strategie Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. kompetence k učení umožňujeme

Více

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA

Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA Předmět výchova k občanství navazuje na učivo prvouky, vlastivědy a dalších předmětů I. stupně. Je vyučován jako samostatný předmět od 6. do 9. ročníku jednu hodinu

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Člověk a společnost Výchova k občanství

Člověk a společnost Výchova k občanství Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství se vyučuje v 6.,7.,8. a 9. ročníku jednu hodinu týdně. V rámci výchovy k občanství se od 7. do 9.ročníku

Více

Člověk a společnost Výchova k občanství

Člověk a společnost Výchova k občanství Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

Předmět: Občanská výchova

Předmět: Občanská výchova 5.5.2 Obor: Výchova k občanství Předmět: Občanská výchova Charakteristika předmětu Občanská výchova 2. stupeň Předmět Občanská výchova spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost a realizuje výstupy

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.7.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost PŘEDMĚT: Občanská výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - uvědomuje si vliv přírodních rytmů na život člověka

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchov k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Společenskovědní seminář Charakteristika vyučovacího předmětu Společenskovědní seminář je povinně volitelný předmět, určený žákům 9. ročníku. Učivo volně navazuje a prohlubuje učivo předmětu Občanská výchova,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět : OBČANSKÁ VYCHOVA

Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět : OBČANSKÁ VYCHOVA 225 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět : OBČANSKÁ VYCHOVA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět je koncipovaný na základě očekávaných výstupů v oboru Výchova

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný ČVS: Svoboda projevu Žák: kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí Svoboda projevu - reklama a její

Více

Člověk a společnost. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství

Člověk a společnost. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství Člověk a společnost Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním

Více

Vzdělávací obor Výchova k občanství Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět výchova k občanství směřuje k tomu, aby se žáci: - dokázali orientovat v sociální realitě a začlenit sama sebe do

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Informatika 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika je zařazena jako samostatný předmět v

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací oblast výchova k občanství je zařazena do vzdělávání od 6. do 9. ročníku. Vede žáky k tomu, aby se na základě všech

Více

9. OBČANSKÁ VÝCHOVA. 1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 1.2 Výchovné a vzdělávací strategie

9. OBČANSKÁ VÝCHOVA. 1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 1.2 Výchovné a vzdělávací strategie 9. OBČANSKÁ VÝCHOVA 10 Občanská výchova Název vyuč. předmětu: Občanská výchova (OV) Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Občanská výchova Ročník: 6, 7, 8, 9 ročník 1. r. 2. r. 3. r.

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Výchova ke zdravému občanství. 9. ročník

Výchova ke zdravému občanství. 9. ročník list 1 / 8 VzO časová dotace: 1 hod / týden Výchova ke zdravému občanství 9. ročník VO 9 4 09 VO 9 4 09.1 VO 9 4 09.2 VO 9 4 09.3 VO 9 4 06 VO 9 4 06.1 VO 9 4 06.2 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 21. OBČANSKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor vyučovací předmět: Výchova k občanství Občanská výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

Člověk ve společnosti

Člověk ve společnosti Vyučovací předmět Člověk a společnost Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák 1 a) vyjmenuje symboly našeho

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 9.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 9.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru výchova k občanství vzdělávací oblasti člověk a společnost. Předmět

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 1 Výchova k občanství 2. Hodinová dotace 1 1 1 1 Výchova k občanství Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost,

Více