Svařování plazmovým obloukem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svařování plazmovým obloukem"

Transkript

1 Svařování plazmovým obloukem doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. ČSÚ, s.r.o., Ostrava doc. Ing. Ivo Hlavatý, CSc. VŠB TU Ostrava, technologie svařování 1. Úvod Svařování plazmou (PAW Plasma Arc Welding) je metoda velmi podobná metodě 141. Vznikla jejím vývojem a zaručuje vyšší produktivitu. Plazmové svařování patří mezi moderní, vysoce produktivní metody obloukového svařování v ochranné atmosféře. Je charakterizováno velmi vysokou koncentrací energie a vysokou pracovní teplotou. Zdrojem tepla pro natavení vzájemně spojovaných součástí je úzký svazek vysokotlakého plazmatu o teplotě řádově až K vystupující nadzvukovou rychlostí z trysky plazmového hořáku [1]. Plazmové svařování je řazeno podle ČSN EN ISO 4063 do skupiny metod obloukového svařování označené číslem Princip metody Všechny metody využívající proudu plazmatu, ať na dělení materiálu nebo svařování, s přeneseným nebo přímým obloukem mají společnou vlastnost usměrněný elektrický oblouk. Pokusy usměrnit elektrický oblouk a přitom zvýšit jeho hustotu výkonu, jsou již velmi staré. V roce 1909 Schönherr dosáhl tangenciálním vháněním vody pod lehkým přetlakem koncentrace oblouku v jeho ose. Pojem tepelná plazma byl zaveden fyzikem Langmuirem v roce Při hledání tzv. čtvrtého skupenství hmoty našel stav, který má určité elektrické vlastnosti a pojmenoval ho plazmou. Tepelná plazma je složená ze směsi elektronů, iontů a neutrálních částic. Molekuly jsou za vysokých teplot disociovány, atomy jsou ionizovány. Energie při tom spotřebovaná se při dopadu na relativně studený povrch materiálu opět uvolní jako rekombinované teplo. Každý oblouk obsahuje uvnitř tepelnou plazmu. Při svařování plazmou je tento stav hmoty dosažen ve větším rozsahu, větší kontrakcí oblouku za vysokých teplot [10]. Rozdíl mezi metodou svařování 141 a plazmovým svařováním z hlediska hoření oblouku a teplot v oblouku je patrný z obr. 1. Z hlediska historie lze vývoj metody charakterizovat následovně: 1941 Ministerstvo obrany USA požaduje novou metodu pro rychlejší svařování a řezání materiálů 1951 Aplikována TIG metoda svařování 1957 První plazmový řezací hořák konstruovaný jako modifikace TIG hořáku (Dr. R. Gagge Buffalo USA) 1962 Dvouproudový plazmový oblouk, stíněný sekundárním plynem 1963 Vzduchová plazma 1965 Vodou stíněná plazma, voda nahrazuje plynové stínění 1968 Vodní injekční plazma, používá vodu ke zúžení oblouku 1972 Vodní tlumič a vodní stůl snižují hluk, kouř a dým při řezání 1977 Řezání pod vodou snížení hluku a nečistot při řezání 1980 Nízkoproudové vzduchové plazmy 1983 Kyslíkové plazmy, zvyšují řeznou rychlost a kvalitu řezu u uhlíkových ocelí 1985 Kyslíkové injekční plazmy, používají dusík jako plazmový plyn, kyslík se injekčně přidává do hubice 1989 Hloubkové řezání pod vodou, umožňuje řezat ve velkých hloubkách 1990 Plazmy s vysokou hustotou oblouku (High Density Plazma) 3. Fyzikální princip plazmového oblouku Obr. 1 Rozdíly v hoření plazmového oblouku a oblouku u metody WIG (TIG) [11] Termín plazma je dnes užíván ve více oborech s odlišným významem. Zde označuje určitou formu disociovaného a vysoce ionizovaného plynu, která umožňuje hoření elektrického oblouku. Koncentrovaný sloupec tohoto plazmového media vzniká stabilizací elektrického oblouku průchodem chlazenou tryskou. Na vnitřním povrchu stěn trysky pak dochází k rekombinaci ionizovaných částic. Tím se jádro sloupce silně přehřívá a vznikající úzký sloupec plazmového oblouku se projevuje svými specifickými vlastnostmi, jako vysoce zkoncentrovanou energií a axiální dynamickou složkou [2]. Základní pojmy [1]: Plazma disociovaný, vysoce ionizovaný elektrický vodivý plyn, který vedle neutrálních molekul a atomů obsahuje i pozitivně nabité částice a záporně nabité částice v různém množství. SVĚT SVARU 1/20014 / 7

2 Plazmový oblouk elektrický oblouk se zvýšenou teplotou a hustotou výkonu v důsledku zúžení jeho vodivého průřezu. Plazmový paprsek ionizovaný proud plynu o velké rychlosti vystupující dýzou z plazmového hořáku působením tlaku plazmového plynu po jeho přeměně na plazmu přechodem přes plazmový oblouk. Plazmový hořák zařízení pro vytvoření plazmového oblouku. Plazmové zařízení zařízení, které využívá plazmový paprsek pro svařování, navařování a nanášení speciálních povrchů nebo dělení materiálů. 4. Procesy při tvorbě plazmového oblouku Dvouatomové plyny jako jsou např. vodík, dusík nebo kyslík jsou složeny ze dvou atomů v molekule [3]. Disociace Při vysokých teplotách dochází ke srážkám molekul a tím k rozpadu molekuly. Dvouatomové molekuly disociují na své dva atomy a přitom spotřebují množství tepla. Ionizace V elektricky neutrálním atomu se nachází záporně nabité elektrony a kladné protony v rovnováze. Vystoupí-li teplota plynu v oblouku na zvlášť vysokou hodnotu, dochází k oddělení elektronu z atomu, elektron je vymrštěn z atomu dalším přívodem tepelné energie. Po ztrátě elektronu vznikne z atomu elektricky kladně nabitá částice, tzv. iont a záporně nabitá částice volný elektron. Tento rozpad na elektricky nabité částice provázený spotřebou tepla je nazýván ionizace. Při styku horkého plazmového plynu vycházejícího z plazmového hořáku ve formě plazmového paprsku s chladným materiálem nebo okolím se energie spotřebovaná na disociaci a ionizaci uvolní za vzniku elektricky neutrálních atomů nebo molekul tento proces je nazýván rekombinace [3]. Takto vzniklá energie se podle druhu plazmových hořáků používá pro nanášení nebo navařování speciálních materiálů, pro svařování plazmou, mikroplazmou nebo pro plazmové dělení materiálů [4]. K disociaci dochází při teplotě až K. Ionizace plynu probíhá při teplotách K. Podle stupně ionizace může být plazma plně ionizovaná nebo částečně ionizovaná. Netečné plyny jako argon, helium, neon mají uzavřenou valenční sféru, jejich molekula je jednoatomová a probíhá pouze ionizace [1]. Jako plazmový plyn je převážně používán argon, který chemicky nenapadá materiál katody a trysky, ale může být použit i jiný plyn, např. argon + vodík, helium, dusík, v závislosti na svařované tloušťce, druhu základního materiálu a použité technologii. Přiváděné množství plynu nesmí překročit určitou hranici, protože by v důsledku velkého dynamického účinku plazmatu nastalo řezání. Od jiných plynů se plazma liší tím, že na ni silně působí elektrické i magnetické pole. Plazma je jako celek elektricky kvazineutrální, to znamená, že koncentrace kladných a záporných částic je přibližně stejná [1]. 5. Plazmové plyny Nejúspornějším plazmovým plynem a ochranným plynem je v řadě aplikací argon. Kombinace Ar + 30 % He umožňuje použití nižší intenzity svařovacího proudu, což se příznivě projevuje na prodloužení životnosti hořáku a elektrody. Směsi argonu a helia, v nichž podíl helia přesahuje 30 %, přenášejí na svařenec více tepla a takto se zvyšuje riziko toho, že buď dojde k nadměrné penetraci, anebo že naopak penetrace bude slabá. K tomu dochází zvláště v poloze PA. Přehled plynů používaných pro plazmové svařování je uveden v tab. 1. Plyn Teplota varu ( C) Rel. hustota (vzduch = 1) Ionizační energie (ev) Chemická aktivita Vodík -252,9 0,06 13,59 Redukční Argon -185,9 1,38 15,76 Inertní Helium -268,9 0,14 24,56 Inertní Dusík 195,8 0,91 14,55 Neredukční Oxid uhličitý -78,5 1,44 Oxidační Kyslík ,04 13,62 Oxidační Tab. 1 Přehled používaných plazmových plynů a jejich vlastností Směsi plynů s vyšším než 30% podílem helia jsou vhodné pro svařování hliníkových součástí do tloušťky zhruba 8 mm ve svislé poloze. I když směsi argonu s heliem mají vyšší koeficient tepelné vodivosti než samotný argon, je obtížné zvyšovat rychlosti svařování s cílem kompenzovat zvýšení množství tepla přiváděného do svaru. Rychlosti svařování pro argon a argon/helium směsi jsou stejné a pohybují se, např. u plechů o tloušťce 5 mm, v pásmu od 21 do 25 cm/min [20]. Podle složení plazmového plynu lze dosáhnout níže uvedené maximální teploty v plazmovém oblouku [5]: Dusík N K Vodík H K Argon K Helium K Vodou stabilizovaná plazma K Plyny pro svařování plazmou se dělí na plazmové, ochranné a fokusační. Vnitřní proud plynu kolem wolframové elektrody je nazýván plazmový (pilotní) plyn. Nejčastěji se jedná o argon, který díky své nízké ionizační energii dosáhne vysokého ionizačního stupně. Při svařování CrNi ocelí nebo slitin na bázi niklu je používána směs argonu a vodíku. V důsledku vyšší tepelné entalpie vodíku a při shodné délce oblouku vyšší energie umožňuje zvýšit rychlost svařování ve srovnání s použitím čistého argonu. K tomu přispívá také vyšší součinitel tepelné vodivosti této směsi. Podobný efekt lze dosáhnout při svařování titanu a zirkonu přimísením helia do plazmového plynu. Ochranný plyn nesmí negativně ovlivňovat vlastnosti základního materiálu. Volba ochranného plynu se řídí v první řadě podle základního materiálu. Jako ochranný plyn je používána u nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, stejně jako u austenitických ocelí a slitin na bázi niklu, zpravidla směs argon/vodík. Pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí je možné použít i směs argon/co 2 nebo argon/o 2. Pro svařování hliníku je vhodná směs argon/helium. Jako fokusační plyn se používá buď čistý argon, směs argon/helium nebo argon/vodík. Fokusační plyn pro zúžení 8 / SVĚT SVARU 1/20014

3 proudu plazmatu je přiváděn do svařovacího hořáku separátním okruhem mezi plazmovým a ochranným plynem [12]. Množství plazmového plynu je, např. pro mikroplazmové svařování 0,2 až 1 l/min, pro svařování tenkých plechů podle velikosti proudu 1 až 6 l/min. Standardně se používá průtok plazmového plynu 5 až 10 l/min popř. 15 až 25 l/min, podle konstrukce hořáku. 6. Typy plazmových oblouků Pro technologické procesy využívající plazmu se používají plazmové hořáky s elektrickým obloukem napájeným stejnosměrným proudem. Rozeznáváme tři základní druhy hořáků podle typů zapojení a to: 1. s nepřeneseným obloukem (mají nezávislé zapojení pro nevodivé materiály) 2. s přeneseným obloukem (mají závislé zapojení pro vodivé materiály) 3. takové, které pracují současně s přeneseným i nepřeneseným obloukem (mají kombinované zapojení) Hořáky s nepřeneseným obloukem U těchto hořáků je elektrický obvod proudu v plazmovém hořáku, při hoření plazmového oblouku uzavřen. Elektrický oblouk vzniká uvnitř hořáku mezi elektrodou a anodou, kterou tvoří měděná dýza, která elektrický oblouk zužuje. Zúžením oblouku dochází ke zvýšení hustoty axiálního elektrického pole v kanálu dýzy a tím k velkému ohřátí plazmového plynu. U hořáků s nepřeneseným obloukem vystupuje z hořáku pouze horký plazmový paprsek. Použití: nanášení ochranných povlaků proti mechanickému, chemickému nebo tepelnému namáhání. Hořák s přeneseným obloukem U těchto hořáků je svařovaný materiál anodou. K zapálení pomocného oblouku dochází vysokonapěťovou jiskrou, která přeskočí mezi elektrodou a měděnou dýzou v hubici hořáku. V kanálu dýzy tím dochází k ionizaci plazmového plynu za vzniku pomocného, tzv. pilotního oblouku. K ochraně dýzy proti vysoké teplotě je proud pomocného oblouku omezen odporem na 10 až 12 A. Proud plazmy vycházející dýzou z plazmového hořáku je pomocným obloukem ionizován natolik, že se při přiblížení hořáku ke svařovanému materiálu zapálí hlavní plazmový oblouk hořící mezi wolframovou elektrodou a svařovaným materiálem. Hořák s kombinovaným zapojením Slouží k nanášení kovových i nekovových prášků na povrchy materiálů proti chemickému, mechanickému nebo tepelnému namáhání. Práškové materiály se nataví pomocí nepřeneseného oblouku a přeneseným plazmovým obloukem se roztaví a spojí se se základním materiálem. 7. Parametry svařování Parametry svařování při plazmovém svařování lze definovat [6]: 1. Mikroplazmové svařování se svařovacím proudem 0,1 A 20 A, tloušťky materiálů t = 0,1 1,0 mm 2. Středně-plazmové svařování se svařovacím proudem 20 A 100 A, tloušťky materiálů t = 1,0 3,5 mm 3. Svařování klíčovou dírkou (keyhole welding), nad 100 A, tloušťky materiálů t = 3,5 10,0 mm. Svařování KLÍČOVOU DÍRKOU Teplo a dynamický účinek plazmového paprsku vytvářejí otvor na přední straně tavné lázně. Tento otvor, kde plazmový paprsek prochází materiálem se nazývá klíčová dírka. Při posuvu plazmového hořáku ve směru svařování dochází vlivem povrchového napětí k opětnému spojení svarového kovu za klíčovou dírkou, obr. 2 [7]. Obr. 2 Svařování metodou Klíčové dírky [7] Tento efekt umožňuje svařování tupých svarů do tloušťky 8 mm bez úpravy svarového úkosu a na jeden průchod. Ekonomický přínos této metody je zřejmý. Snadná kontrola průvaru, nízká citlivost na změny délky oblouku, vysoká stabilita oblouku i při nízkých parametrech společně s malou tepelně ovlivněnou oblastí zajišťují vysokou kvalitu svařovacího procesu. Svařování metodou klíčové dírky je velmi vhodné pro automatizaci svařovacího procesu. Svařuje se obvykle bez použití přídavného materiálu. Pokud je požadován převýšený svar, umístí se přídavný materiál na povrch spojovaných materiálů do místa jejich styku, nebo je nutné speciálně upravit svarové plochy. Svařovací proud ovlivňuje vlastnosti svarů prostřednictvím výstupního tlaku plazmy a teploty. Zvýšení napětí proudu rozšiřuje svar jak na povrchu, tak i v kořenové části spoje. Je-li svařovací proud ve vztahu ke svařovací rychlosti a tloušťce materiálu příliš velký, způsobuje přílišnou penetraci svarové lázně. Rychlost toku plazmového plynu ta souvisí s kinetickou energií oblouku, a týká se tedy i hloubky penetrace. Úměrně s narůstající tloušťkou materiálu resp. s rychlostí svařování se musí zvyšovat též rychlost toku plazmového plynu. Při použití plazmového plynu Ar + 20 % He se dosahují rychlosti toku plazmatu kolem m.s -1, při použití dusíku od do m.s -1. Svařovací rychlost se podle svařované tloušťky a parametrů svařování pohybuje nejčastěji v rozmezí 15 až 85 cm.min -1. K dalším parametrům při svařování plazmou patří: napětí na oblouku druh použitých plynů SVĚT SVARU 1/20014 / 9

4 poměr míchání plynů množství (průtok) jednotlivých plynů přiváděných do místa svaru čistota plynu druh a tvar netavicí se elektrody vzdálenost hubice od svařovaného materiálu 8. Svařované materiály a metody svařování Při použití plazmového svařování můžeme svařovat všechny typy ocelí i slitiny neželezných kovů (hliníku, niklu, mědi, titanu). Velmi dobře se plazmou svařují vysokolegované oceli, feritické chromové oceli, martenzitické chromové oceli, austeniticko-feritické oceli duplexní a austenitické oceli. Doporučené metody svařování v závislosti na svařované tloušťce jsou uvedeny v tabulce 2 [3]. Rozsah svařované tloušťky Metoda svařování Proud I 0,1 1,0 [mm] mikroplazmou 0,1 20 [A] 1,0 3,5 [mm] středně plazmové svařování [A] Obr. 3 Příprava svarových ploch vysokolegované Cr-Ni oceli pro svařování plazmovým obloukem s přidáváním drátu do místa svařování [10] 3,5 10 [mm] svařování klíčovou dírkou nad 100 [A] Tab. 2 Doporučené metody svařování [6] Ochranné plyny u svařování vysokolegovaných ocelí, obsahující vodík se používají jen pro svařování austenitických ocelí. Pro oceli feritické, martenzitické a austeniticko-feritické se používá směs s dusíkem pro udržení požadovaného podílu austenitu a feritu ve svaru. Je-li nutné použít přídavný materiál, pak se volí parametry tak, že paprsek plazmatu zaniká v tavné lázni. Přídavný materiál může být ve formě: prášku, drátu a plněných elektrod [8]. 9. Typy svarových spojů Při svařování plazmou je možné svařovat tupé svary typu I bez úpravy svarových ploch. Nerezavějící austenitická ocel se svařuje bez úpravy svarových ploch do tloušťky 10 až 12 mm s mezerou v kořeni 0,5 1 mm s plynovou ochranou kořene formovacím plynem. Pro nelegované a střednělegované oceli se neupravují svarové plochy do tloušťky 6 mm. U materiálů větších tlouštěk používáme upravené svarové plochy. Příklad úpravy svarových ploch pro svařování vysokolegované Cr-Ni oceli s přídavným materiálem je na obr. 3. Doporučené úpravy svarových ploch při svařování austenitických ocelí mikroplazmou uvádí obr. 4 [1]. U mikroplazmového svařování je značným problémem při spojování tenkých fólií šířka svarové mezery, která se má pohybovat mezi 10 až 20 % tloušťky fólie. Nutností je použít upínacích přípravků pro odvod tepla a zajištění polohy během svařování [2]. 10. Výhody svařování plazmovým obloukem Svařování plazmovým obloukem přináší tyto výhody [9]: vyšší rychlost svařování menší tepelně ovlivněná oblast, a tím i menší deformace menší převýšení svaru, a tím i snížení pracnosti následného opracování svaru svařování bez podložení kořene Obr. 4 Vybrané druhy svarových ploch pro svařování austenitických ocelí mikroplazmovým obloukem bez přídavného materiálu [10] zachování příznivých mechanických hodnot základního materiálu vynikající kvalita svaru (rentgenovou čistotou) snížení pracnosti přípravy svarových ploch do tloušťky 8 mm není nutné plochy úkosovat lze svařovat jedním průchodem pouze z jedné strany možnost svařování střídavým i impulzním proudem lze svařovat všechny typy ocelí i slitiny neželezných kovů úspora přídavného materiálu [13, 2] 11. Použití svarových spojů Svarové spoje svařované plazmovým obloukem se používají v těchto oblastech průmyslu [10]: jaderný chemický potravinářský přístrojové techniky elektrotechniky stavby lodí letecký kosmický automobilový 10 / SVĚT SVARU 1/20014

5 Použitá literatura 1. Turňa, M. Špeciálne metódy zvárania. Alfa. Bratislava s. ISBN Kolektiv autorů. Technologie svařování a zařízení. ZEROSS Ostrava: ISBN KOLAŘÍK, L. Speciální metody svařování. Praha: ČVUT Praha, Fakulta strojní s. 4. KUČERA, J. Teorie svařování. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 1991, 408 s. 5. Odbor technologie svařování a povrchových úprav, ÚST, FSI VUT v Brně [online]. [cit ]. Dostupný z: < technologie_vyroby_i svarovani kubicek.pdf >. 6. Svařování plazmou [online]. [cit ]. Dostupný z: < 7. HLAVATÝ, I. Teorie a technologie svařování - první multimediální publikace svařování. [online]. VŠB TU Ostrava, 2009, poslední revize ISBN Dostupné z: 8. Firemní literatura EWM, OERLIKON, OMNITECH. 9. Trendy vývoje svařování plazmou [online]. [cit ]. Dostupný z: < 10. BARTÁK, J. et al. Učební texty pro evropské svářečské specialisty, praktiky a inspektory. 1. vyd. Ostrava: Zerross, s. ISBN Gottstein, P., Jasenák, J. Mikroplazmové zváranie špeciálnych zliatin. In. Zváranie 2003, XXXI. celoštátna konferencia Rozvoj zvárania na Slovensku. 23 s. 12. SCHLIXBIER, M. Trendy vývoje svařování plazmou. Časopis KONSTRUKCE [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: < trendy-vyvoje-svarovani-plazmou/>. ISSN Přehled kurzů ČSÚ Kurzy a semináře pro rok 2014 Termín Místo konání Přihlášky Výstup Mezinárodní svářečský inženýr ČSÚ s.r.o. Ostrava L. Bučková IWE Mezinárodní svářečský technolog ČSÚ s.r.o. Ostrava L. Bučková IWT Seminář Certifikace výrobců stavebních ocelových a hliníkových konstrukcí podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 305/ ČSÚ s.r.o. Ostrava Ing. Lucie Kotábová Mezinárodní svářečský praktik instruktor svařování ČSÚ s.r.o. Ostrava Ing. L. Kotábová Recertifikační kurz instruktorů svařování ČSÚ s.r.o. Ostrava Ing. L. Kotábová Seminář školení pro svářečský dozor - svářečský technik ČSÚ s.r.o. Ostrava Ing. L. Kotábová Mezinárodní svářečský inspekční personál Úroveň - C (inženýr/technolog), pracoviště ATG/ČSÚ ČSÚ s.r.o. Ostrava L. Bučková IWI-C Specializační kurz pro svařování betonářských ocelí ČSÚ s.r.o. Ostrava L. Bučková Svařování v jaderné energetice VI. Odborné školení v souladu s NTD A. S. I. Sekce I Ostravice horský hotel Sepetná Mezinárodní konstruktér svařovaných konstrukcí ČSÚ s.r.o. Ostrava L. Bučková Mezinárodní svářečský specialista ČSÚ s.r.o. Ostrava L. Bučková IWS Mezinárodní svářečský inženýr ČSÚ s.r.o. Ostrava L. Bučková IWE Mezinárodní svářečský technolog ČSÚ s.r.o. Ostrava L. Bučková IWT Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování 17. ročník mezinárodního semináře pro vyšší svářečský personál Ostravice horský hotel Sepetná Specializační kurz pro svařování betonářských ocelí ČSÚ s.r.o. Ostrava L. Bučková Seminář školení pro svářečský dozor a svářečské školy ČSÚ s.r.o. Ostrava Ing. L. Kotábová Mezinárodní svářečský specialista ČSÚ s.r.o. Ostrava L. Bučková IWS Mezinárodní svářečský praktik instruktor svařování ČSÚ s.r.o. Ostrava Ing. L. Kotábová IWP Mezinárodní svářečský inspekční personál Úroveň - C (inženýr/technolog), pracoviště ATG/ČSÚ ČSÚ s.r.o. Ostrava L. Bučková IWI-C Recertifikační kurz instruktorů svařování ČSÚ s.r.o. Ostrava Ing. L. Kotábová Školicí středisko ČSÚ s.r.o. Ostrava bude v průběhu roku 2014 realizovat celoroční doškolovací vzdělávací program, určený pro vyšší svářečský personál se zaměřením na rozvoj a udržování odborně-technické úrovně. SVĚT SVARU 1/20014 / 11

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec Plazmové svařování a dělení materiálu Jaromír Moravec 1 Definice plazmatu Definice plazmatu je následující: Plazma je kvazineutrální soubor částic s volnými nosiči nábojů, který vykazuje kolektivní chování.

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

Plazmové svařování (navařování) - 15

Plazmové svařování (navařování) - 15 Plazmové svařování (navařování) - 15 Aplikace plazmatu je ve světě značně rozšířena, zejména při navařování prášků a drátů. Metoda má základ v použití vysoce koncentrovaného proudu plazmy pro tavení navařovaného

Více

Svafiování elektronov m paprskem

Svafiování elektronov m paprskem Svafiování elektronov m paprskem Svařování svazkem elektronů je proces tavného svařování, při kterém se kinetická energie rychle letících elektronů mění na tepelnou při dopadu na povrch svařovaného materiálu.

Více

Partner časopisu 1/2014 STARTUJEME SOUTĚŽ MODRÉ SVĚTLO VÍCE INFORMACI V ČASOPISE MIGATRONIC AIR PRODUCTS HADYNA - INTERNATIONAL YASKAWA GCE

Partner časopisu 1/2014 STARTUJEME SOUTĚŽ MODRÉ SVĚTLO VÍCE INFORMACI V ČASOPISE MIGATRONIC AIR PRODUCTS HADYNA - INTERNATIONAL YASKAWA GCE 1/2014 1. května, XVIII. ročník MIGATRONIC FOCUS TIG 200 novinka Migatronic pro robotizaci Samostmívací kukla Migatronic FOCUS 2 AIR PRODUCTS Sníh z kapalného dusíku pro Harrachov HADYNA - INTERNATIONAL

Více

Svařování v ochranných atmosférách Přehled typů ochranných plynů

Svařování v ochranných atmosférách Přehled typů ochranných plynů Svařování v ochranných atmosférách Přehled typů ochranných plynů Svařování v ochranných atmosférách Přehled typů dodávaných plynů Jako na dlani Tento přehledný souhrn jednotlivých typů svařovacích plynů

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní)

Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní) KURZY SVÁŘEČSKÝCH TECHNOLOGŮ A INŽENÝRŮ IWT / IWE Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní) doc. Ing. Jaromír MORAVEC, Ph.D., EWE Obloukové metody svařování v ochranném plynu -

Více

1 Svařování Laser-Hybridem

1 Svařování Laser-Hybridem 1 Svařování Laser-Hybridem Laser-Hybrid je kombinace svařování nejčastěji pevnolátkovým Nd YAG laserem a jinou obloukovou technologií. V zásadě jsou známy tyto kombinace: laser TIG, laser MIG/MAG, laser

Více

Elektrostruskové svařování

Elektrostruskové svařování Nekonvenční technologie svařování Elektrostruskové svařování doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ivo.hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb.cz/~hla80 1 Elektroda zasahuje do tavidla, které je v pevném skupenství nevodivé.

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Svařování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Svařování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Svařování Svařování patří do kategorie nerozebíratelných spojení, při kterém dochází k roztavení přídavného

Více

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj DOUTNAVÝ VÝBOJ Další technologie využívající doutnavý výboj Plazma doutnavého výboje je využíváno v technologiích depozice povlaků nebo modifikace povrchů. Jedná se zejména o : - depozici povlaků magnetronovým

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný Rozdělení

Více

Technologie I. Technologie s vyšší koncentrací tepla. (odpor, plazma, elektronový paprsek, laser)

Technologie I. Technologie s vyšší koncentrací tepla. (odpor, plazma, elektronový paprsek, laser) Technologie I. Technologie s vyšší koncentrací tepla (odpor, plazma, elektronový paprsek, laser) Odporové svařování Odporové svařování patří mezi metody tlakového svařování, kromě metody pod TU v Liberci

Více

Svarové spoje. Druhy svařování:

Svarové spoje. Druhy svařování: Svarové spoje Svarové spoje patří mezi nejpoužívanější a nejefektivnější nerozebíratelné spojení strojních součástí. Svařování je spojování kovových i nekovových materiálů působením tepla nebo tlaku nebo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_G.2.03 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Petr

Více

Plazmové svařovací hořák ABICOR BINZEL

Plazmové svařovací hořák ABICOR BINZEL Plazmové svařovací hořák ABICOR BINZEL Základním požadavkem na všechny moderní procesy spojování materiálů je co vyšší výkon při současné úspoře investičních i provozních nákladů. Z tohoto pohledu je dnes

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

Pálení materiálu plazmou, svařování v ochranné atmosféře MIG, TIG, obalenou elektrodou

Pálení materiálu plazmou, svařování v ochranné atmosféře MIG, TIG, obalenou elektrodou Projekt: Téma: Pálení materiálu plazmou, svařování v ochranné atmosféře MIG, TIG, obalenou elektrodou Obor: Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 1

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ. Ústav strojírenské technologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ. Ústav strojírenské technologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Ústav strojírenské technologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PLAZMOVÉ SVAŘOVÁNÍ KOROZIVZDORNÝCH OCELOVÝCH PLECHŮ MALÝCH TLOUŠTĚK PLASMA WELDING OF THIN AUSTENITIC

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2008 PAVEL ROSENBERG Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové

Více

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU Ing. Alexander Sedláček S.A.F. Praha, spol. s r.o. 1. Úvod, princip 2. Přehled metod vytváření ochranných povlaků 3. Použití technologií žárového

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY VYUŽITÍ

Více

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití:

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití: ARCAL TM Prime Čisté řešení Primární řešení při široké škále použití: TIG a plazmové svařování všech materiálů MIG svařování slitin hliníku a mědi Ochrana kořene svaru u všech materiálů ARCAL TM Prime

Více

Klasifikace ochrann ch plynû

Klasifikace ochrann ch plynû Klasifikace ochrann ch plynû Nová ČSN EN ISO 14175, která byla zavedena do systému ČSN v únoru roku 2009, nahradila předchozí normu ČSN EN 439 a již sám název Plyny a jejich směsi pro tavné svařování a

Více

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TŘETÍ JANA ŠPUNDOVÁ 06.04.2014 Název zpracovaného celku: SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ Používají se pro obrábění těžkoobrobitelných

Více

Vysokorychlostní TIG Svařování austenitické oceli metodou TIG

Vysokorychlostní TIG Svařování austenitické oceli metodou TIG Vysokorychlostní TIG Svařování austenitické oceli metodou TIG Vypracoval: Bc. Ondřej Slabý Vedoucí práce: Ing. Karel Kovanda, Ph.D Dne: 10.4.2016 1. Úvod Cílem této experimentální práce je vyzkoušet svařování

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Plazma v technologiích

Plazma v technologiích Plazma v technologiích Mezi moderními strojírenskými technologiemi se stále častěji prosazují metody využívající různé formy plazmatu. Plazma je plynné prostředí skládající se z poměrně volných částic,

Více

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG Ing. Martin Roubíček, Ph.D., AIR LIQUIDE CZ, s.r.o. Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc.,

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Plyny jsou tvořeny elektricky neutrálními molekulami. Proto jsou za

Více

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG Svařování TIG: Metoda & Graf výběru Metoda TIG Metoda TIG Obloukové svařování metodou TIG Vstup vody (Studená) Vodič proudu TIG hořák Dýza plynu Vstup ochranného plynu Wolframová elektroda Oblouk Svařovací

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY ŘEZÁNÍ PLAZMOU

Více

Svařování svazkem elektronů

Svařování svazkem elektronů Svařování svazkem elektronů RNDr.Libor Mrňa, Ph.D. 1. Princip 2. Interakce elektronů s materiálem 3. Konstrukce elektronové svářečky 4. Svařitelnost materiálů, svařovací parametry 5. Příklady 6. Vrtání

Více

METODICKÉ LISTY Svařování a obrábění

METODICKÉ LISTY Svařování a obrábění Projekt: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Souborné dílo METODICKÉ LISTY Svařování a obrábění Uspořádala: Mgr. Eliška Malá Partner projektu: SOŠ a SOU Milevsko Čs.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_05

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STAVBA A PROVOZ STROJŮ DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013 Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE Obecný úvod Svarové spoje Při svařování dvou dílů se jejich materiály spojí ve

Více

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách 1 OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH Oblouk hoří obklopen atmosférou ochranného plynu, přiváděného hořákem. Ochranný plyn chrání elektrodu, oblouk a tavnou lázeň před účinky okolní atmosféry.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ60 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Kurz Vývoj, zkoušení, výroba, skladování a expedice technických plynů 1 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Vlastnosti a plyny používané ve svařování... 4 3.

Více

Laserové a plazmové řezání (84, 83)

Laserové a plazmové řezání (84, 83) Laserové a plazmové řezání (84, 83) Dělení materiálů je stále velmi důležitou nepominutelnou výrobní operací. Používá se k tomu celá řada metod, každá z nich si vytvořila svoji oblast optimálního použití.

Více

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 platný od 2.ledna 2013 (uvedené ceny jsou bez 21% DPH) Kontakt: Stanislav NĚMEC, vedoucí svářečské školy tel. +420474651848 fax +420474651849 mob. +420606345468

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA (Pro kompletní sortiment navařovacích pásek a tavidel kontaktujte ESAB) Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem... J1 Použité normy pro navařovací pásky...

Více

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů coldarc Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů Dr.-Ing. Sven-F. Goecke 2004 EWM HIGHTEC WELDING GmbH EWM-coldArc 1/ 14 Sven.Goecke@EWM.de 22.03.2006

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG

Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.l. Fakulta výrobních technologií a managementu Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG Vypracoval: Paur Petr Akademický

Více

Využití výkonových laserů ve strojírenské praxi svařování, dělení a další technologie

Využití výkonových laserů ve strojírenské praxi svařování, dělení a další technologie Využití výkonových laserů ve strojírenské praxi svařování, dělení a další technologie RNDr.Libor Mrňa, Ph.D. Ústav přístrojové techniky AV ČR Dendera a.s. VUT Brno, FSI, ÚST, odbor svařování a povrchových

Více

Využití plazmových metod ve strojírenství. Metody depozice povlaků a tenkých vrstev

Využití plazmových metod ve strojírenství. Metody depozice povlaků a tenkých vrstev Využití plazmových metod ve strojírenství Metody depozice povlaků a tenkých vrstev Metody depozice povlaků Využití plazmatu pro depozice (nanášení) povlaků a tenkých vrstev je moderní a stále častěji aplikovaná

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce magnetosféra komety zbytky po výbuchu supernovy formování hvězdy slunce blesk polární záře sluneční vítr - plazma je označována jako čtvrté skupenství hmoty - plazma je plyn s významným množstvím iontů

Více

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Rozdělení a druhy elektrod,značení,volba

Více

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.)

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) OBSAH strana PŘEDMLUVA 3 1. ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) 4 1.1 Výrobní procesy ve strojírenské výrobě 4 1.2 Obsah technologie 6 1.2.1. Technologie stroj írenské výroby 7 1.3 Materiály ve

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Úvod do fyziky plazmatu Lenka Zajíčková, Ústav fyz. elektroniky Doporučená literatura: J. A. Bittencourt, Fundamentals of Plasma Physics, 2003 (3. vydání) ISBN 85-900100-3-1 Navazující a související přednášky:

Více

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1. Ionizační manometry Princip: ionizace molekul a měření počtu nabitých částic Rozdělení podle způsobu ionizace: Manometry se žhavenou katodou Manometry se studenou katodou Manometry s radioaktivním zářičem

Více

Vítězslav Bártl. duben 2012

Vítězslav Bártl. duben 2012 VY_32_INOVACE_VB03_Rozdělení oceli podle chemického složení a podle oblasti použití Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast,

Více

Použití přesně dělený polotovar je nutností pro další potřebné výrobní operace

Použití přesně dělený polotovar je nutností pro další potřebné výrobní operace Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Teoretický úvod k cvičení z předmětu Technologie I : Klasické (konvenční) metody svařování

Teoretický úvod k cvičení z předmětu Technologie I : Klasické (konvenční) metody svařování Teoretický úvod k cvičení z předmětu Technologie I : Klasické (konvenční) metody svařování 1. Svařování elektrickým obloukem v ochranných atmosférách Některé metody svařování byly vyvinuty pro velmi konkrétní

Více

Plazmové depozice povlaků. Plazmový nástřik Plasma Spraying

Plazmové depozice povlaků. Plazmový nástřik Plasma Spraying Plazmové depozice povlaků Plazmový nástřik Plasma Spraying Plazmový nástřik patří do kategorie žárových nástřiků. Žárový nástřik je částicový proces vytváření povlaků o tloušťce obvykle větší než 50 µm,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

Metody depozice povlaků - CVD

Metody depozice povlaků - CVD Procesy CVD, PA CVD, PE CVD Chemická metoda depozice vrstev CVD využívá pro depozici směs chemicky reaktivních plynů (např. CH 4, C 2 H 2, apod.) zahřátou na poměrně vysokou teplotu 900 1100 C. Reakční

Více

SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU

SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

Svařitelnost korozivzdorných ocelí Svařitelnost korozivzdorných ocelí FAKULTA STROJNÍ, ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE L. Kolařík Rozdělení ocelí podle struktury (podle chemického složení) Podle obsahu legujících prvků můžeme dosáhnout různých

Více

Speciální metody obrábění

Speciální metody obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 6. září 2012 Název zpracovaného celku: Speciální metody obrábění Speciální metody obrábění Použití: je to většinou výkonné beztřískové

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Plyny jsou tvořeny elektricky neutrálními molekulami. Proto jsou za

Více

SHIELD-BRIGHT 308L OK TUBROD 14.20

SHIELD-BRIGHT 308L OK TUBROD 14.20 SHIELD-BRIGHT 308L OK TUBROD 14.20 SFA/AWS A 5.22: E308LT1-1 E308LT1-4 EN ISO 17633-A: T 19 9 L P C 2 - US T 19 9 L P M 2 - US Rutilovou náplní plněná elektroda pro svařování nerezavějících ocelí typu

Více

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO: 68380704

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO: 68380704 Normy pro tavné Aktuální stav 11/2014 Požadavky na jakost při tavném EN ISO 3834-1 až 5 CEN ISO/TR 3834-6 Obloukové Skupiny materiálu CEN ISO/TR 15608 ISO/TR 20173 Doporučení pro EN 1011-1 (ISO/TR 17671-1)

Více

OVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121)

OVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SVAŘOV OVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121) doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. místnost A405 ivo.hlavaty hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb vsb.cz/~hla80 Svařov ování

Více

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TECHNOLOGIE I : Technologičnost konstrukce svařenců, rozdíl v konstrukci odlitku a svařence, materiály pro svařenec, materiály pro odlitky, vlastnosti materiálů pro svařenec. Autoři přednášky: prof. Ing.

Více

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Elektrický proud Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Vodivé kapaliny : Usměrněný pohyb iontů Ionizované plyny: Usměrněný pohyb iontů

Více

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34. Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_93 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Tepelné dělení materiálů

Tepelné dělení materiálů Tepelné dělení materiálů Stručný úvod do řezání kyslíkem, plazmou a laserem Ing. Tomáš Zmydlený, IWE Cíl přednášky Představit metody tepelného dělení Předvést teorii metod tepelného dělení Upozornit na

Více

TECHNOLOGIE I. (345303/02)

TECHNOLOGIE I. (345303/02) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TECHNOLOGIE I. (345303/02) ČÁST SVAŘOV OVÁNÍ doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. místnost A405 ivo.hlavaty hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb vsb.cz/~hla80 Podmínky

Více

NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková

NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNU, SAMOSTATNÝ A NESAMOSTATNÝ VÝBOJ

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNU, SAMOSTATNÝ A NESAMOSTATNÝ VÝBOJ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_2S2_D19_Z_ELMAG_Vedeni_elektrickeho_proudu_v_ plynech_samostatny_a_nesamostatny_vyboj_pl

Více

Přehled způsobů svařování a základní dělení metod 2/2016 PŘEHLED ZPŮSOBŮ SVAŘOVÁNÍ A ZÁKLADNÍ DĚLENÍ METOD DLE EN ISO 4063

Přehled způsobů svařování a základní dělení metod 2/2016 PŘEHLED ZPŮSOBŮ SVAŘOVÁNÍ A ZÁKLADNÍ DĚLENÍ METOD DLE EN ISO 4063 PŘEHLED ZPŮSOBŮ SVAŘOVÁNÍ A ZÁKLADNÍ DĚLENÍ METOD DLE EN ISO 4063 1. Základní rozdělení svařování Svařování je proces nerozebíratelného spojování materiálů. Používané způsoby lze rozdělit podle rozhodujícího

Více

Svařování a řezání. Zpracování kovů Plyny, technologie a služby

Svařování a řezání. Zpracování kovů Plyny, technologie a služby Svařování a řezání Zpracování kovů Plyny, technologie a služby SIAD Czech Od svého založení v roce 1993 je společnost SIAD Czech v České republice aktivní prostřednictvím obchodních kanceláří, výrobních

Více

Technologie I. Pájení

Technologie I. Pájení Technologie I. Pájení Pájení Pájením se nerozebíratelně metalurgickou cestou působením vhodného TU v zdroje Liberci tepla, spojují stejné nebo různé kovové materiály (popř. i s nekovy) pomocí přídavného

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

Struktura svaru. Vzniká teplotně ovlivněná oblast změna vlastností

Struktura svaru. Vzniká teplotně ovlivněná oblast změna vlastností Svařování Pájení Svařování Aby se kovy mohly nerozebiratelně spojit, vyžaduje většina svařovacích metod vytvoření vysoké lokální teploty. Typ zdroje ohřevu označuje často svařovací metodu, např. svařování

Více

OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11)

OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11) OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11) SFA/AWS A 5.9: ER 347Si EN ISO 14343A: G 19 9 NbSi Drát typu 18Cr8Ni stabilizovaný niobem pro svařování nerezavějících ocelí odpovídajících AISI 347, AISI 321. Svarový

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Svarové spoje druhy, značení

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Svářečská škola a

Svářečská škola a Svářečská škola18-310 a 18-312 školy s dlouholetou tradicí a zkušenostmi Evidenční číslo školy: 18-310 a 18-312 registrované v systému CWS ANB Sídlo školy:18-310 Křemešnická 298, 393 01 Pelhřimov 18-312

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY.

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. Ing.Schlixbier Air Liquide Welding Cz spol. s r.o. 1.1.Nová generace bezešvých trubičkových drátů a nerezových elektrod pro svařování

Více

POROVNÁNÍ SVAŘOVÁNÍ MAG A PLAZMA COMPARISON OF MAG AND PLASMA WELDING

POROVNÁNÍ SVAŘOVÁNÍ MAG A PLAZMA COMPARISON OF MAG AND PLASMA WELDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY POROVNÁNÍ

Více

TAVNÉ SVAŘOVÁNÍ - SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM. Vypracoval: Ing. Petra Janíčková Kód prezentace: OPVK-TBdV-METALO-STRS-2-STE-PJA-001

TAVNÉ SVAŘOVÁNÍ - SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM. Vypracoval: Ing. Petra Janíčková Kód prezentace: OPVK-TBdV-METALO-STRS-2-STE-PJA-001 TAVNÉ SVAŘOVÁNÍ - SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM Vypracoval: Ing. Petra Janíčková Kód prezentace: OPVK-TBdV-METALO-STRS-2-STE-PJA-001 Technologie budoucnosti do výuky CZ.1.07/1.1.38/02.0032 Svařování plamenem tavné

Více

Tab. 1 Označení pro typ tavidla podle charakteristické chemické složky

Tab. 1 Označení pro typ tavidla podle charakteristické chemické složky Klasifikace tavidel Původní klasifikační norma tavidel pro svařování nelegovaných, nízkolegovaných, vysokolegovaných, korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí včetně niklu a slitin na bázi niklu byla zrušena

Více

MULTIMATRIX Dokonalost jako princip. forcearc forcearc puls Hospodárné svařování, úspory nákladů.

MULTIMATRIX Dokonalost jako princip. forcearc forcearc puls Hospodárné svařování, úspory nákladů. forcearc forcearc puls Hospodárné svařování, úspory nákladů. Taurus Synergic S Phoenix puls alpha Q puls Směrově stabilní účinný oblouk s minimalizovanou teplotou, hlubokým závarem pro horní výkonové pásmo.

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem) Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_17 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

Beztřískové zpracování Svařování tavné 1

Beztřískové zpracování Svařování tavné 1 1 Svařování Svařování je spojování kovových dílů do nerozebíratelného celku - působením tepla nebo tlaku. Přitom lze použít přídavný materiál, který má podobné složení jako svařovaný materiál. Obr.1 Svarový

Více

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění Problémy při obloukovém svařování vad a jejich odstranění Vady svarů mohou být způsobeny jednou nebo více uvedenými příčinami ESAB VAMBERK, s.r.o. Smetanovo nábřeží 334 517 54 VAMBERK ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:

Více

Přednáška 4. Úvod do fyziky plazmatu : základní charakteristiky plazmatu, plazma v elektrickém vf plazma. Doutnavý výboj : oblasti výboje

Přednáška 4. Úvod do fyziky plazmatu : základní charakteristiky plazmatu, plazma v elektrickém vf plazma. Doutnavý výboj : oblasti výboje Přednáška 4 Úvod do fyziky plazmatu : základní charakteristiky plazmatu, plazma v elektrickém vf plazma. Doutnavý výboj : oblasti výboje Jak nahradit ohřev při vypařování Co třeba bombardovat ve vakuu

Více