1. VÝBĚR ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. VÝBĚR ZÁKLADNÍCH POJMŮ"

Transkript

1 1. VÝBĚR ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1 Měřicí technika Kalibrace (starší název cejchování) je soubor úkonů, hledající za určených podmínek vztah mezi hodnotami udávanými měřicím přístrojem (nebo měřicí sestavou) a mezi příslušnými známými hodnotami měřené veličiny. Výsledek kalibrace dovoluje odstranit chyby údajů měřicího přístroje a přiřadit hodnoty měřené veličiny k měřicím značkám libovolných stupnic. Kalibrací je možno určovat také jiné metrologické vlastnosti. Výsledek kalibrace se často vyjadřuje kalibrační křivkou. Mnohdy může být výsledek kalibrace vyjádřen i jako korekční graf. Původní obsah termínu kalibrace znamená přiřazení hodnot měřené veličiny údaji přístroje, obvykle vyjádřenému v konvenčních jednotkách (dílcích). Současný význam termínu kalibrace je mnohem širší, vyjadřuje zjišťování všech metrologických vlastností. Ověřování měřidla se vztahuje na stanovená měřidla a hlavní etalony, kdy orgány státní metrologie kromě kalibrace posuzují právní a technické náležitosti měřidla. Metrologická konfirmace je soubor činností, potřebných k tomu, aby měřicí zařízení vyhovovalo zamýšlenému používání. Základem konfirmace je kalibrace měřidla. Veličina (měřitelná, měřená veličina, měřená proměnná) je vlastnost jevu nebo tělesa, kterou lze kvalitativně rozlišit, kvantitativně určit a která je předmětem měření, např. teplota, tlak. Veličina se často nahrazuje svým symbolem, např. p pro tlak. Rozměr veličiny je dán součinem rozměrových symbolů základních veličin soustavy jednotek, např. L M T -2 pro sílu, nebo též m kg s -2. Každá vlastnost ještě nemusí být veličinou, např. barva. Hodnota veličiny (měřená hodnota) je kvantitativní určení veličiny vyjádřené součinem číselné hodnoty a příslušné jednotky, např. 10 N, 1,25 Ω. Je-li tato veličina proměnná s časem nebo místem, hovoříme o okamžité nebo místní hodnotě. Jednotka (měřicí) se udává svou značkou, např. značka jednotky tlaku, tj. pascalu je Pa. Rozměr veličiny je výraz, který vyjadřuje veličinu nějaké soustavy jako součin mocnin jednotek základních veličin této soustavy s číselným koeficientem rovným jedna. Nezaměňujte značku jednotky a rozměr jednotky! Veličina tlak má jednotku pascal, jehož značka je Pa a rozměr m -1 kg s -2. Čas má jednotku sekunda, jejíž značka je s a rozměr také s. Měření je soubor úkonů potřebných pro stanovení hodnoty určité veličiny. Princip měření je fyzikální jev nebo souhrn fyzikálních jevů, na kterých je založeno příslušné měření, např. Dopplerův jev pro měření rychlosti. Měřicí metoda je obecný popis praktických a teoretických operací použitých při provádění měření podle daného principu, obvykle je způsob porovnání používaný při měření. Postup měření je sled úkonů nutných k provedení měření. Přímá měřicí metoda je měřicí metoda, kterou se hodnota měřené veličiny získá přímo, aniž by bylo nutno provádět dodatečné výpočty založené na funkční závislosti měřené veličiny na jiných skutečně naměřených veličinách: Za přímou měřicí metodu se považuje i případ, kdy stupnice měřidla je opatřena konvenčními hodnotami (dílky, %), vázanými na příslušné hodnoty měřené veličiny pomocí tabulky nebo grafu. Měřicí metoda zůstává přímou i v případě, že jsou nutná dodatečná měření na stanovení hodnot ovlivňujících veličin, aby se mohly provést příslušné korekce. Příklady přímé metody: měření hmotnosti na vahách se stupnicí nebo rovnoramenných, měření délky pravítkem a teploty skleněným teploměrem nebo měření tlaku deformačním tlakoměrem. Nepřímá měřicí metoda je měřicí metoda, při níž se hodnota veličiny získává měřeními (prováděnými přímými měřicími metodami) jiných veličin, vázaných na měřenou veličinu známým vztahem. Příklady nepřímé metody: měření hustoty tělesa na základě měření hmotnosti a objemu, měření elektrického odporu na základě měření proudu a napětí, měření rychlosti na základě měření dráhy a času. Výchylková měřicí metoda je srovnávací měřicí metoda, při níž je hodnota měřené veličiny určována výchylkou indikačního zařízení, např. elektrické měřicí přístroje magnetoelektrické (deprézské), deformační manometry. Nulová (kompenzační) měřicí metoda je měřicí metoda, při níž se hodnota měřené veličiny stanovuje při rovnováze dosažené nastavením jedné nebo více veličin, známých hodnot, vázaných známým vztahem při rovnováze. Měřená veličina a nastavovaná veličina mohou mít rozdílný charakter. Příklady nulové metody: měření elektrického napětí kompenzátorem, měření na vyváženém můstku. Indikace (údaj) měřidla je hodnota měřené veličiny poskytnutá měřidlem. Indikace je vyjádřená v jednotkách měřené veličiny, ať jsou na stupnici vyznačené jakékoliv jednotky. To, co čteme na stupnici

2 (nazýváme to přímou indikací nebo čtením), musíme násobit konstantou měřidla, abychom dostali indikaci. Termín indikace může být použit také pro záznam registračním přístrojem nebo číslicovým měřicím přístrojem; může se použít také pro měřicí signál v měřicím systému. Termín údaj bývá mnohdy používán i ve významu přímé indikace. Konstanta měřidla je koeficient, kterým je třeba násobit přímou indikaci, abychom dostali indikaci měřidla. Měřidlo, jehož přímá indikace je rovna hodnotě měřené veličiny, má konstantu rovnou jedné. Měřidla s více rozsahy, u nichž je jediná stupnice, mají více konstant, které odpovídají např. různým polohám mechanismu přepínače rozsahů. Pojem konstanta měřidla již v sobě skrývá požadavek lineární závislosti mezi indikací a přímou indikací (přímka procházející počátkem). U některých měřidel může být transformace přímé indikace v indikaci mnohem složitější, nežli je pouhé násobení konstantou, např. funkčním vztahem. Pak je nutno znát tvar tohoto vztahu a číselné hodnoty potřebných konstant. Nekorigovaný výsledek (hrubý výsledek) měření je výsledek měření před odstraněním předpokládaných systematických chyb. Získáme jej výpočtem aritmetického průměru z indikací. jedná-li se o jedinou indikaci, je hrubý výsledek totožný s indikací. Korigovaný výsledek (opravený výsledek) je výsledek měření, který z nekorigovaného výsledku získáme provedením potřebných korekcí, odpovídajících předpokládaným systematickým chybám. K tomuto výsledku bývá zpravidla připojován údaj o nejistotě měření. Přesnost měření je těsnost (souhlasnost) shody mezi výsledkem měření a (konvenčně) pravou hodnotou měřené veličiny. Název přesnost patří spíš do běžné mluvy než do metrologické terminologie, kde se používal v mnoha různých významech. Z těchto důvodů se doporučuje tento název nepoužívat; v případě použití musí být obsah pojmu blíže vymezen. Opakovatelnost měření je těsnost shody mezi po sobě následujícími výsledky měření téže veličiny (na tomtéž objektu), provedených při těchto všech podmínkách: téže měřicí metodě, týmž pozorovatelem, týmž měřidlem, na stejném místě, ve stejných pracovních podmínkách a opakovaně po krátké časové periodě. Opakovatelnost se může kvantitativně vyjádřit charakteristikou variace výsledku. Reprodukovatelnost měření je těsnost shody mezi výsledky měření téže veličiny v případě, že jednotlivá měření jsou prováděna při různých variantách následujících podmínek: měřicí metody, pozorovatele, měřidla, místa, pracovních podmínek a času. Aby byl údaj reprodukovatelnosti platný, je nutno specifikovat, které podmínky se změnily. Reprodukovatelnost se může vyjádřit kvantitativně charakteristikou variace výsledku. Reprodukovatelnost vykazuje menší těsnost shody než opakovatelnost. Výsledky jednotlivých měření musí být opraveny s ohledem na systematické chyby, zejména vznikají-li při různých podmínkách různé systematické chyby. Chyba (měření) je rozdíl mezi výsledkem měření a pravou hodnotou měřené veličiny. Chyba má složku systematickou a náhodnou. U měřidel se také vyskytuje chyba reverzibility a při měření neustálených dějů vzniká i chyba dynamická. Z definice plyne, že chybu obvykle známe, zjistíme ji při kalibraci. Nejistota měření je parametr přidružený k výsledku měření, který charakterizuje rozptyl hodnot, které by mohly být důvodně přisuzovány k měřené veličině. Rozeznáváme standardní nejistotu, nejistotu typu A, nejistotu typu B, kombinovanou nejistotu a rozšířenou nejistotu. Systematická chyba je chyba, která při větším počtu měření, prováděných za týchž podmínek téže hodnoty určité veličiny zůstává co do absolutní hodnoty a znaménka stejná, anebo která se při změně podmínek mění podle určité zákonitosti. Příčiny systematických chyb mohou být známé i neznámé. Systematickou chybu, kterou lze pomocí výpočtu nebo podle zkušenosti určit, je nutno vyloučit patřičnou korekcí. Se systematickými chybami, které sice nelze určit, ale jejichž hodnotu pokládáme ve srovnání s nejistotou měření za dostatečně malou, zachází se při výpočtu nejistoty měření jako s chybami náhodnými. Systematické chyby, které nelze určit, ale jejichž hodnota se považuje ve srovnání s nejistotou měření za dosti velkou, je nutno přibližně odhadnout a uvažovat při výpočtu nejistoty měření. Systematická chyba je obvykle proměnná s měřenou nebo ovlivňující veličinou. Korekce je hodnota, která, je-li algebraicky přičtena k nekorigovanému výsledku měření, kompenzuje předem uvažovanou systematickou chybu. Korekce se rovná předpokládané systematické chybě, avšak s opačným znaménkem. Nemůže-li být systematická chyba poznána exaktně, je korekce zatížena nejistotou. Korekční součinitel se používá ke kompenzaci systematické chyby násobením. Náhodná chyba je chyba měnící se náhodným způsobem při opakovaných měřeních téže veličiny za týchž podmínek. Nelze ji korigovat. Lze ji zmenšovat opakovaným měřením. Statická charakteristika (charakteristická křivka) určitého zařízení nebo přístroje je závislost výstupní veličiny (následku) na vstupní veličině (příčině) v ustáleném stavu, zpracována graficky. Kalibrační graf měřicího přístroje je graf, vyjadřující závislost indikace (údaje) přístroje na měřené veličině v ustáleném stavu. Průběh závislosti se nazývá kalibrační křivka, resp. kalibrační přímka. Experimentální body z kalibrace se prokládají hladkou křivkou.

3 Korekční křivka (graf) měřidla je křivka, vyjadřující v závislosti na určitém parametru korekce, jež je nutno připojit k výsledkům udávaným měřidlem. Má opačný průběh než křivka chyb měřidla. Nejjednodušší forma je lomená čára, spojující úsečkami experimentální body. Nesprávné jsou aproximace, které neprocházejí změřenými body. Korekce se vynášejí do grafu vzhledem k výsledkům udávaným měřidlem nebo vzhledem k hodnotám ovlivňující veličiny. Reverzibilita měřidla je vlastnost měřidla, která charakterizuje jeho schopnost dávat stejnou indikaci, je-li dosaženo stejné hodnoty měřené veličiny jak při spojitém vzrůstu, tak i při spojitém poklesu této veličiny. Chyba reverzibility (chyba zpětného chodu, mrtvé pásmo) je rozdíl indikací měřidla, je-li dosaženo téže hodnoty měřené veličiny jednou při jejím vzrůstu a podruhé při jejím poklesu. Chyba reverzibility je způsobena třením, vůlí a hysterézí. Třída přesnosti představuje určité metrologické požadavky, podle nichž nemají chyby přestoupit určité meze. Třída přesnosti je obvykle udávána dohodnutým číslem nebo symbolem označení třídy. Je to charakteristika měřidel, u kterých jsou stejné požadavky na přesnost. Označení třídy přesnosti se někdy provádí pořadovým číslem (např. u etalonů) a pak z něj nelze přímo vypočítat dovolenou chybu. Údaj třídy přesnosti u elektrických měřicích přístrojů je číslo z normalizované řady, které určuje nejvyšší dovolenou chybu, vyjádřenou v procentech z rozsahu přístroje, kterou nesmí chyba měřidla překročit. Z třídy přesnosti nelze zjistit skutečnou chybu, a proto není bezprostředním ukazatelem přesnosti. Měřicí rozsah je rozsah hodnot měřené veličiny, pro které údaje měřidla, získané za stanovených podmínek používání při jediném měření, nesmí být zatíženy větší chybou než je největší dovolená chyba. Měřicí rozsah se většinou kryje s rozsahem stupnice nebo jej může tvořit jen část stupnice. Měřicí rozsah je omezen horní mezí a dolní mezí měřicího rozsahu. Např. u deformačního manometru je dolní mez určena zvětšením relativní chyby, horní mez je určena hledisky bezpečnostními a životností (červená čára). Pravá hodnota (veličiny) je hodnota, která je ve shodě s definicí dané blíže určené veličiny. Konvenčně pravá hodnota (veličiny) je hodnota, která je přisuzována blíže určené veličině a přijatá, někdy konvencí, jako hodnota, jejíž nejistota je vyhovující pro daný účel. Měřicí sestava (systém) je úplný soubor měřicích přístrojů a jiného vybavení, který je sestaven k provádění specifikovaných měření. Měřicí řetězec je řada prvků měřicího přístroje nebo měřicího systému, která vytváří cestu pro měřicí signál od vstupu k výstupu. Etalon je ztělesněná míra, měřicí přístroj, měřidlo, referenční materiál nebo měřicí systém, které jsou určeny k definování, realizování, uchovávání nebo reprodukování jednotky nebo jedné či více hodnot veličiny k použití pro referenční účely. Referenční materiál je materiál nebo látka, jehož jedna nebo více hodnot vlastností dostatečně homogenních a správně stanovených pro použití k navázání aparatury, vyhodnocení metody měření nebo stanovení hodnot materiálů. Může mít formu čistého nebo směsného plynu, kapaliny nebo pevné látky.

4 1.2 Řídicí technika Řízení je působení řídícího členu na člen řízený. Je to společný název pro ovládání a regulaci. Ovládání (řízení s otevřenou smyčkou) je řízení bez zpětné kontroly měřením. Regulace je udržování hodnot regulované veličiny podle daných podmínek a hodnot této veličiny zjištěných měřením. Tento pochod probíhá v uzavřeném regulačním obvodu. Automatická (nebo samočinná) regulace probíhá bez účasti člověka. Je-li člověk součástí obvodu, mluvíme o ruční regulaci. O spojité regulaci mluvíme tehdy, pracují-li všechny členy obvodu spojitě (tj. výstupní signály jsou spojitými funkcemi signálů vstupních). Nespojitá regulace se vyznačuje nespojitou funkcí alespoň jednoho členu obvodu. Regulace na konstantní nastavenou hodnotu je regulace, při níž se nastavená hodnota regulované veličiny (tj. řídicí veličina) nemění. Mění-li se řídicí veličina, jedná se o regulaci s proměnnou nastavenou hodnotou (řízení regulačního obvodu), kdy rozlišujeme programovou regulaci, vlečnou regulaci a ruční řízení regulačního obvodu. Regulační obvod se skládá z regulované soustavy a regulátoru. Signál se obvodem šíří jednosměrně ve smyčce, jedná se o obvod se zápornou zpětnou vazbou. V regulačním obvodu rozlišujeme veličiny: regulovanou, akční, řídicí, poruchovou a regulační odchylku. Regulovaná soustava je zařízení (nebo jeho část) na kterém se provádí regulace. Obvykle je to technologické zařízení nebo výrobní zařízení.

5 Regulátor je zařízení, které uskutečňuje samočinnou regulaci. Regulátor obvykle zahrnuje měřicí člen (tj. snímač a převodník), ústřední člen (uskutečňuje funkci regulátoru) a akční člen (skládající se ze servopohonu a akčního orgánu). Nejčastějším akčním orgánem je v chemickém průmyslu regulační ventil. U spojitého regulátoru je akční veličina spojitou funkcí vstupních veličin. Příklady nespojitého regulátoru jsou regulátor dvoupolohový (akční veličina má jen dva možné stavy) a impulsní regulátor (akční veličina se skládá z impulsů). Z hlediska funkce rozeznáváme regulátory proporcionální, integrační a derivační, kdy výstupní veličina regulátoru je odpovídající funkcí veličiny vstupní. Regulátor sdružený spojuje některé z těchto funkcí, uvádí se zkratkou, např. PID. Proporcionální složka regulátoru (nebo regulátor) je popsána zesílením nebo pásmem proporcionality, integrační a derivační složky pak integrační resp. derivační časovou konstantou. Regulátor přímý pracuje bez přívodu pomocné energie (energie čidla působí na akční člen). Nepřímý regulátor vyžaduje ke své činnosti vnější zdroj energie. Regulátor může pracovat ve funkci přímé nebo reverzní podle toho, zda v něm nedochází či dochází ke změně znaménka signálu. Regulovaná veličina (regulovaná proměnná) je veličina, jejíž hodnota je upravována regulací podle stanovených podmínek. Vystupuje z regulované soustavy a vstupuje do regulátoru. Akční veličina (akční proměnná) je výstupní veličina regulátoru a současně vstupní veličina soustavy. Jejím působením se uskutečňuje regulace. Řídicí veličina (referenční proměnná) určuje nastavenou (žádanou) hodnotu regulované veličiny. Poruchová veličina je každá veličina s výjimkou akční veličiny, která způsobuje změnu veličiny regulované. I když může poruchová veličina působit na kterýkoliv člen regulačního obvodu, nejčastěji působí na regulovanou soustavu. Regulace se provádí proto, aby se potlačil vliv poruchových veličin. Signál je nositelem informace. Je nositelem fyzikálního působení na regulační obvody, jejich části či členy. Signál vstupní a výstupní se nazývají podle směru působení (vstupu či výstupu) z určitého členu regulačního obvodu. Vzruch je definovaný vstupní signál úmyslně zavedený. Má obvykle standardní průběh (skok, impuls, harmonický průběh) a používá se k vyšetření dynamických vlastností obvodu či jeho částí. Odezva je výstupní signál při vzruchu na vstupu členu. Ustálený stav určité veličiny je stav, v němž se daná veličina nemění. Přechodový jev (děj) je takový jev, při němž přechází veličina z jednoho ustáleného stavu do druhého. Soustava statická je taková soustava, u níž po změně vstupní veličiny přejde výstupní (regulovaná) veličina do nového ustáleného stavu. Nazývá se též autoregulovaná, protože vyrovnává vliv poruchových veličin a někdy ani nepotřebuje regulátor. Soustava astatická se po změně vstupní veličiny neustálí, ale výstupní veličina se trvale mění (klesá nebo roste), až dosáhne hranice dané konstrukcí (nádrž se vyprázdní nebo přeteče). Statické vlastnosti členu regulačního obvodu určují jeho vlastnosti v ustáleném stavu. Důležitý je vzájemný vztah vstupních a výstupních veličin. Je-li tento vztah lineární, pak mluvíme o lineárním členu, jinak se jedná o člen nelineární. Pro lineární člen platí princip superpozice: účinek součtu dvou signálů je roven součtu účinků signálů jednotlivých. Statické vlastnosti členu regulačního obvodu se vyjadřují statickou charakteristikou (charakteristickou křivkou), což jest graficky vyjádřená závislost výstupní veličiny (následku děje) na veličině vstupní (příčině děje) v ustáleném stavu. Důležitou statickou vlastností je zesílení, je to poměr změny výstupního signálu ke změně vstupního signálu, které probíhají mezi dvěma ustálenými stavy. Zesílení lze zjistit ze směrnice statické charakteristiky. U měřicích členů rozlišujeme další statické vlastnosti. Dynamické vlastnosti členu regulačního obvodu popisují jeho vlastnosti při přechodovém ději. Dynamické vlastnosti popisujeme diferenciální rovnicí, přechodovou funkcí, přechodovou charakteristikou, obrazovým přenosem (zkráceně přenosem), frekvenčním přenosem a frekvenční charakteristikou. Diferenciální rovnice je nejobecnější popis dynamických vlastností. Vychází z fyzikálního popisu daného zařízení; bilancuje se některá extenzivní veličina, pro kterou platí zákon o zachování: vstup + zdroj = výstup + změna akumulace. Z diferenciální rovnice se jejím řešením pro daný vstupní signál a dané počáteční podmínky odvodí přechodová funkce. Je-li vstupním signálem jednotkový skok, pak grafické zobrazení přechodové funkce je přechodová charakteristika (skoková odezva), kterou lze snadno zjistit experimentálně. Na přechodové charakteristice soustavy statické prvního řádu lze odečíst její časovou konstantu a zesílení. U soustav druhého a vyšších řádů pak odečítáme charakteristické doby: dobu průtahu (mrtvá doba) a dobu náběhu, jejich součet je pak doba přechodu. Lze odečíst i dobu skokové odezvy, dobu ustálení i dopravní zpoždění, vyskytuje-li se. Pomocí Laplaceovy transformace lze z diferenciální rovnice odvodit obrazový přenos (přenosovou funkci), který platí pro nulové počáteční podmínky. Omezením obrazového přenosu na harmonický signál získáme frekvenční

6 přenos, jehož grafické vyjádření je frekvenční charakteristika. Tu lze získat též experimentálně, jeli vzruchem harmonický signál a zjišťuje se změna amplitudy a fázové posunutí u odezvy. Řád regulované soustavy je určen řádem diferenciální rovnice, která ji popisuje. Soustava s dopravním zpožděním je taková soustava, kde se vyskytuje dopravní zpoždění, časové posunutí projevu odezvy za vzruchem, dané konečnou rychlostí šíření signálu v soustavě. Markantně se projevuje na přechodové charakteristice. Pochod regulační je souhrn jevů (obvykle průběh regulované veličiny), které probíhají v regulačním obvodu při změnách řídících a poruchových veličin při současném působení regulátoru. Stabilní regulační pochod je takový pochod, při kterém regulovaná veličina dosáhne ustáleného stavu, jsou-li vstupní veličiny ustálené. Nestabilní regulační pochod nevyhovuje podmínkám stabilního pochodu, kmitá nebo trvale ujíždí do krajní meze. Podle ČSN IEC 902

Chyby a neurčitosti měření

Chyby a neurčitosti měření Radioelektronická měření (MREM) Chyby a neurčitosti měření 10. přednáška Jiří Dřínovský Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Základní pojmy Měření je souhrn činností s cílem určit hodnotu měřené veličiny

Více

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření. Jan Krystek

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření. Jan Krystek EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření Jan Krystek 9. května 2019 CHYBY A NEJISTOTY MĚŘENÍ Každé měření je zatíženo určitou nepřesností způsobenou nejrůznějšími negativními vlivy,

Více

T- MaR. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. Podmínky názvy. 1.c-pod. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

T- MaR. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. Podmínky názvy. 1.c-pod. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace Podmínky názvy 1.c-pod. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. MĚŘENÍ praktická část OBECNÝ ÚVOD Veškerá měření mohou probíhat

Více

Posouzení přesnosti měření

Posouzení přesnosti měření Přesnost měření Posouzení přesnosti měření Hodnotu kvantitativně popsaného parametru jakéhokoliv objektu zjistíme jedině měřením. Reálné měření má vždy omezenou přesnost V minulosti sloužila k posouzení

Více

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2)

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 27. 3. 2013 Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) 5.5 REGULOVANÉ SOUSTAVY Regulovaná

Více

Nejjednodušší, tzv. bang-bang regulace

Nejjednodušší, tzv. bang-bang regulace Regulace a ovládání Regulace soustavy S se od ovládání liší přítomností zpětné vazby, která dává informaci o stavu soustavy regulátoru R, který podle toho upravuje akční zásah do soustavy, aby bylo dosaženo

Více

Měřicí přístroje a měřicí metody

Měřicí přístroje a měřicí metody Měřicí přístroje a měřicí metody Základní elektrické veličiny určují kvalitativně i kvantitativně stav elektrických obvodů a objektů. Neelektrické fyzikální veličiny lze převést na elektrické veličiny

Více

25.z-6.tr ZS 2015/2016

25.z-6.tr ZS 2015/2016 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace Typové členy 2 25.z-6.tr ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. TEORIE ŘÍZENÍ třetí část tématu předmětu pokračuje. A oblastí

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Vyjadřování přesnosti v metrologii

Vyjadřování přesnosti v metrologii Vyjadřování přesnosti v metrologii Měření soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu veličiny. Výsledek měření hodnota získaná měřením přisouzená měřené veličině. Chyba měření výsledek měření mínus

Více

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Kvalita regulačního pochodu

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Kvalita regulačního pochodu Osnova přednášky 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) Vlastnosti regulátorů 7) Stabilita

Více

Stavba slovníku VIM 3: Zásady terminologické práce

Stavba slovníku VIM 3: Zásady terminologické práce VIM 1 VIM 2:1993 ČSN 01 0115 Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii VIM 3:2007 International Vocabulary of Metrology Basic and General Concepts and Associated Terms Mezinárodní

Více

Regulační obvody se spojitými regulátory

Regulační obvody se spojitými regulátory Regulační obvody se spojitými regulátory U spojitého regulátoru výstupní veličina je spojitou funkcí vstupní veličiny. Regulovaná veličina neustále ovlivňuje akční veličinu. Ta může dosahovat libovolné

Více

Základní terminologické pojmy (Mezinárodní metrologický slovník VIM3)

Základní terminologické pojmy (Mezinárodní metrologický slovník VIM3) Základní terminologické pojmy (Mezinárodní metrologický slovník VIM3) Přesnost a správnost v metrologii V běžné řeči zaměnitelné pojmy. V metrologii a chemii ne! Anglický termín Measurement trueness Measurement

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 SPEC. 2.p 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 Teorie měření a regulace Praxe názvy 1. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. OBECNÝ ÚVOD - praxe Elektrotechnická měření mohou probíhat pouze při

Více

Regulace. Dvoustavová regulace

Regulace. Dvoustavová regulace Regulace Dvoustavová regulace Využívá se pro méně náročné aplikace. Z principu není možné dosáhnout nenulové regulační odchylky. Měřená hodnota charakteristickým způsobem kmitá kolem žádané hodnoty. Regulační

Více

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností různých přístrojů a zařízení. (Mechanizace, Automatizace, Komplexní automatizace) Kybernetika je Věda, která zkoumá obecné

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii a. etalony, b. pracovní měřidla stanovená (stanovená měřidla) c. pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla) d. certifikované referenční materiály Etalon: je ztělesněná

Více

Chyby měření 210DPSM

Chyby měření 210DPSM Chyby měření 210DPSM Jan Zatloukal Stručný přehled Zdroje a druhy chyb Systematické chyby měření Náhodné chyby měření Spojité a diskrétní náhodné veličiny Normální rozdělení a jeho vlastnosti Odhad parametrů

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

2. Základní teorie regulace / Regulace ve vytápění

2. Základní teorie regulace / Regulace ve vytápění Regulace v technice prostředí (staveb) (2161087 + 2161109) 2. Základní teorie regulace / Regulace ve vytápění 9. 3. 2016 a 16. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Regulace v technice prostředí Ing. Jindřich Boháč

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

1 Modelování systémů 2. řádu

1 Modelování systémů 2. řádu OBSAH Obsah 1 Modelování systémů 2. řádu 1 2 Řešení diferenciální rovnice 3 3 Ukázka řešení č. 1 9 4 Ukázka řešení č. 2 11 5 Ukázka řešení č. 3 12 6 Ukázka řešení č. 4 14 7 Ukázka řešení č. 5 16 8 Ukázka

Více

Nespojité (dvou- a třípolohové ) regulátory

Nespojité (dvou- a třípolohové ) regulátory Nespojité (dvou- a třípolohové ) regulátory Jaroslav Hlava TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Jaké měřidlo je vhodné zvolit? Pravidla: Přesnost měřidla má být pětkrát až desetkrát vyšší, než je požadovaná přesnost měření. Např. chceme-li

Více

Práce s PID regulátorem regulace výšky hladiny v nádrži

Práce s PID regulátorem regulace výšky hladiny v nádrži Práce s PID regulátorem regulace výšky hladiny v nádrži Cíl úlohy Zopakování základní teorie regulačního obvodu a PID regulátoru Ukázka praktické aplikace regulačního obvodu na regulaci výšky hladiny v

Více

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k Ú k o l : a) Proveďte kalibraci odporového teploměru, termočlánku a termistoru b) Určete teplotní koeficienty odporového teploměru, konstanty charakterizující

Více

6 Algebra blokových schémat

6 Algebra blokových schémat 6 Algebra blokových schémat Operátorovým přenosem jsme doposud popisovali chování jednotlivých dynamických členů. Nic nám však nebrání, abychom přenosem popsali dynamické vlastnosti složitějších obvodů,

Více

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 3, díl 8, kapitola 4, str. 1 3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT Vyjadřování standardní kombinované nejistoty výsledku zkoušky Výsledek zkoušky se vyjadřuje v

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Otakar Maixner 1 Spojité

Více

Automatické měření veličin

Automatické měření veličin Měření veličin a řízení procesů Automatické měření veličin» Čidla» termočlánky, tlakové senzory, automatické váhy, konduktometry» mají určitou dynamickou charakteristiku» Analyzátory» periodický odběr

Více

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku Měřicí řetězec fyzikální veličina snímač měřicí zesilovač A/D převodník počítač převod fyz. veličiny na elektrickou (odpor, proud, napětí, kmitočet...) převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Více

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony. Nelineární obvody Dosud jsme se zabývali analýzou lineárních elektrických obvodů, pasivní lineární prvky měly zpravidla konstantní parametr, v těchto obvodech platil princip superpozice a pro analýzu harmonického

Více

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Stabilita regulačního obvodu

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Stabilita regulačního obvodu Osnova přednášky 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) Vlastnosti regulátorů 7) 8) Kvalita

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Viz oskenovaný text ze skript Sprušil, Zieleniecová: Úvod do teorie fyzikálních měření http://physics.ujep.cz/~ehejnova/utm/materialy_studium/chyby_meridel.pdf

Více

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. #2 Nejistoty měření

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. #2 Nejistoty měření VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ # Nejistoty měření Přesnost měření Klasický způsob vyjádření přesnosti měření chyba měření: Absolutní chyba X = X M X(S) Relativní chyba δ X = X(M) X(S) - X(M) je naměřená hodnota

Více

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK a/ PNEUMATICKÉHO PROPORCIONÁLNÍHO VYSÍLAČE b/ PNEUMATICKÉHO P a PI REGULÁTORU c/ PNEUMATICKÉHO a SOLENOIDOVÉHO VENTILU ad a/ Cejchování

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

TEST AUTOMATIZACE A POČÍTAČOVÁ TECHNIKA V PRŮMYSLOVÝCH TECHNOLOGIÍCH

TEST AUTOMATIZACE A POČÍTAČOVÁ TECHNIKA V PRŮMYSLOVÝCH TECHNOLOGIÍCH TEST AUTOMATIZACE A POČÍTAČOVÁ TECHNIKA V PRŮMYSLOVÝCH TECHNOLOGIÍCH 1. Mechanizace je definována jako a) proces vývoje techniky, kde se využívá k realizaci nápravných opatření, která vyplývají z provedených

Více

REGULAČNÍ TECHNIKA základní pojmy, úvod do předmětu

REGULAČNÍ TECHNIKA základní pojmy, úvod do předmětu REGULAČNÍ TECHNIKA základní pojmy, úvod do předmětu Mechanizace je zavádění mechanizačních prostředků do lidské činnosti, při které tyto prostředky nahrazují člověka jako zdroj energie, ale ne jako zdroj

Více

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14 Technický lexikon Pojmy z techniky měření sil a točivých momentů a d a tových listů GTM Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14 Úvod V tomto Technickém lexikonu najdete vysvětlení pojmů z techniky měření síly

Více

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení Zapojení teploměrů V této úloze je potřeba zapojit elektrickou pícku a zahřát na požadovanou teplotu, dále zapojit dané teploměry dle zadání a porovnávat jejich dynamické vlastnosti, tj. jejich přechodové

Více

ZABEZPEČENÍ KVALITY V LABORATOŘI

ZABEZPEČENÍ KVALITY V LABORATOŘI ZABEZPEČENÍ KVALITY V LABORATOŘI David MILDE, 2014-2017 QUALITY KVALITA (JAKOST) Kvalita = soubor znaků a charakteristik výrobku či služby, který může uspokojit určitou potřebu. Kvalita v laboratoři=výsledky,které:

Více

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Jaké měřidlo je vhodné zvolit? Pravidla: Přesnost měřidla má být pětkrát až desetkrát vyšší, než je požadovaná přesnost měření. Např. chceme-li

Více

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, 50931 Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, 50931 Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory Regulátory a vlastnosti regulátorů Jak již bylo uvedeno, vlastnosti regulátorů určují kvalitu regulace. Při volbě regulátoru je třeba přihlížet i k přenosovým vlastnostem regulované soustavy. Cílem je,

Více

Úvod do problematiky měření

Úvod do problematiky měření 1/18 Lord Kelvin: "Když to, o čem mluvíte, můžete změřit, a vyjádřit to pomocí čísel, něco o tom víte. Ale když to nemůžete vyjádřit číselně, je vaše znalost hubená a nedostatečná. Může to být začátek

Více

Bezpečnost chemických výrob N111001

Bezpečnost chemických výrob N111001 Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Základní pojmy z regulace a řízení procesů Účel regulace Základní pojmy Dynamické modely regulačních

Více

Regulační obvody s nespojitými regulátory

Regulační obvody s nespojitými regulátory Regulační obvody s nespojitými regulátory Dvoupolohový regulátor ve spojení s regulovanou statickou a astatickou soustavou. Známe již funkci regulovaných soustav a nespojitých regulátorů a můžeme přejít

Více

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová Úvod do teorie měření Eva Hejnová Literatura: Novák, R. Úvod do teorie měření. Ústí nad Labem: UJEP, 2003 Sprušil, B., Zieleniecová, P.: Úvod do teorie fyzikálních měření. Praha: SPN, 1985 Brož, J. a kol.

Více

Analýza lineárních regulačních systémů v časové doméně. V Modelice (ale i v Simulinku) máme blok TransfeFunction

Analýza lineárních regulačních systémů v časové doméně. V Modelice (ale i v Simulinku) máme blok TransfeFunction Analýza lineárních regulačních systémů v časové doméně V Modelice (ale i v Simulinku) máme blok TransfeFunction Studijní materiály http://physiome.cz/atlas/sim/regulacesys/ Khoo: Physiological Control

Více

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ 8. týden doc. Ing. Renata WAGNEROVÁ, Ph.D. Ostrava 2013 doc. Ing. Renata WAGNEROVÁ, Ph.D. Vysoká škola báňská

Více

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru 4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu Pomůcky: 1) Generátor normálové frekvence 2) Tónový generátor 3) Digitální osciloskop 4) Zesilovač 5) Trubice s reproduktorem a posuvným mikrofonem 6) Konektory A)

Více

Nastavení parametrů PID a PSD regulátorů

Nastavení parametrů PID a PSD regulátorů Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Nastavení parametrů PID a PSD regulátorů Semestrální práce z předmětu Teorie řídicích systémů Jméno: Jiří Paar Datum: 9. 1. 2010 Zadání Je dána

Více

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω Měření odporu Elektrický odpor základní vlastnost všech pasivních a aktivních prvků přímé měření ohmmetrem nepříliš přesné používáme nepřímé měřící metody výchylkové můstkové rozsah odporů ovlivňující

Více

Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka

Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka 23.4.2014 Schématické znázornění Posuvová osa s rotačním motorem 3 regulační smyčky Proudová smyčka Rychlostní smyčka Polohová smyčka Blokové schéma

Více

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová Úvod do teorie měření Eva Hejnová Podmínky získání zápočtu: Podmínkou pro získání zápočtu je účast na cvičeních (maximálně tři absence) a úspěšné splnění jednoho písemného testu alespoň na 50 % max. počtu

Více

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy . Omezovače Čas ke studiu: 5 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět definovat pojmy: jednostranný, oboustranný, symetrický, nesymetrický omezovač popsat činnost omezovače amplitudy a strmosti

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Zapojení odporových tenzometrů

Zapojení odporových tenzometrů Zapojení odporových tenzometrů Zadání 1) Seznamte se s konstrukcí a použitím lineárních fóliových tenzometrů. 2) Proveďte měření na fóliových tenzometrech zapojených do můstku. 3) Zjistěte rovnici regresní

Více

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová Úvod do teorie měření Eva Hejnová Literatura: Novák, R. Úvod do teorie měření. Ústí nad Labem: UJEP, 2003 Sprušil, B., Zieleniecová, P.: Úvod do teorie fyzikálních měření. Praha: SPN, 1985 Brož, J. a kol.

Více

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová Úvod do teorie měření Eva Hejnová Program semináře 1. Základní pojmy - metody měření, druhy chyb, počítání s neúplnými čísly, zaokrouhlování 2. Chyby přímých měření - aritmetický průměr a směrodatná odchylka,

Více

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů Osnova přednášky 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) 7) Stabilita regulačního obvodu

Více

1. Regulace proudu kotvy DC motoru

1. Regulace proudu kotvy DC motoru 1. Regulace proudu kotvy DC motoru Regulace proudu kotvy u stejnosměrných pohonů se užívá ze dvou zásadních důvodů: 1) zajištění časově optimálního průběhu přechodných dějů v regulaci otáček 2) možnost

Více

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL VŠB-TUO 2005/2006 FAKULTA STROJNÍ PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL SN 72 JOSEF DOVRTĚL HA MINH Zadání:. Seznamte se s teplovzdušným

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,

Více

Klasické pokročilé techniky automatického řízení

Klasické pokročilé techniky automatického řízení Klasické pokročilé techniky automatického řízení Jaroslav Hlava TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb semmmm Teorie měření a regulace chyby*nejistoty - 2 17.SP-ch.4cv ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. CHYBY Označení v literatuře není jednotné. obvyklý

Více

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Hlavní parametry rádiových přijímačů Hlavní parametry rádiových přijímačů Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Pro posouzení základních vlastností rádiových přijímačů jsou zavedena normalizovaná kritéria parametry, podle kterých se rádiové přijímače

Více

KALIBRACE. Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3)

KALIBRACE. Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3) KALIBRACE Chemometrie I, David MILDE Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3) Činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami

Více

Signál v čase a jeho spektrum

Signál v čase a jeho spektrum Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými měřícími zařízeními se podle zákona č.505/1990 Sb. ve znění č.l 19/2000 Sb. člení na : a. etalony, b.

Více

7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice

7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice 7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejte na mysli, ona nám to vyčíslí Jednou z úloh statistiky je odhad (výpočet) hodnot statistického znaku x i,

Více

VYUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO KALIBRÁTORU PRO ZKRÁCENOU ZKOUŠKU PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU

VYUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO KALIBRÁTORU PRO ZKRÁCENOU ZKOUŠKU PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU VYUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO KALIBRÁTORU PRO ZKRÁCENOU ZKOUŠKU PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU potrubí průtokoměr průtok teplota tlak Přepočítávač množství plynu 4. ročník mezinárodní konference 10. a 11. listopadu

Více

Literatura Elektrická měření - Přístroje a metody, Metrologie Elektrotechnická měření - měřící přístroje

Literatura Elektrická měření - Přístroje a metody, Metrologie Elektrotechnická měření - měřící přístroje Měření Literatura Haasz Vladimír, Sedláček Miloš: Elektrická měření - Přístroje a metody, nakladatelství ČVUT, 2005, ISBN 80-01-02731-7 Boháček Jaroslav: Metrologie, nakladatelství ČVUT, 2013, ISBN 978-80-01-04839-9

Více

Automatizační technika. Regulační obvod. Obsah

Automatizační technika. Regulační obvod. Obsah 30.0.07 Akademický rok 07/08 Připravil: Radim Farana Automatizační technika Regulátory Obsah Analogové konvenční regulátory Regulátor typu PID Regulátor typu PID i Regulátor se dvěma stupni volnosti Omezení

Více

Nová metrologická terminologie. Marta Farková

Nová metrologická terminologie. Marta Farková Nová metrologická terminologie Marta Farková 14. 11. 2013 DŘÍVE POUŽÍVANÉ POJMY Anglicky: Accuracy Precision Reliability Česky: Správnost Přesnost Spolehlivost 2 SOUČASNÝ STAV Anglicky: Trueness Precision

Více

Modelování a simulace Lukáš Otte

Modelování a simulace Lukáš Otte Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast

Více

Přesnost a chyby měření

Přesnost a chyby měření Přesnost a chyby měření Výsledek každého měření se poněkud liší od skutečné hodnoty. Rozdíl mezi naměřenou hodnotou M a skutečnou hodnotou S se nazývá chyba měření. V praxi se rozlišují dvě chyby, a to

Více

Dynamika soustav hmotných bodů

Dynamika soustav hmotných bodů Dynamika soustav hmotných bodů Mechanický model, jehož pohyb je charakterizován pohybem dvou nebo více bodů, nazýváme soustavu hmotných bodů. Pro každý hmotný bod můžeme napsat pohybovou rovnici. Tedy

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Prostá regresní a korelační analýza 1 1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Problematika závislosti V podstatě lze rozlišovat mezi závislostí nepodstatnou, čili náhodnou

Více

MĚŘICÍ METODY 1. PŘEHLED MĚŘICÍCH METOD

MĚŘICÍ METODY 1. PŘEHLED MĚŘICÍCH METOD MĚŘICÍ METODY. PŘEHLED MĚŘICÍCH METOD Metodou měření rozumíme způsob, jakým je možno měřit veličinu. Protože určitou veličinu lze často měřit různým způsobem, rozlišujeme různé měřicí metody pro měření

Více

Charakterizují kvantitativně vlastnosti předmětů a jevů.

Charakterizují kvantitativně vlastnosti předmětů a jevů. Měřicí aparatura 1 / 34 Fyzikální veličiny Charakterizují kvantitativně vlastnosti předmětů a jevů. Můžeme je dělit: Podle rozměrů: Bezrozměrné (index lomu, poměry) S rozměrem fyzikální veličiny velikost

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Korekční křivka napěťového transformátoru

Korekční křivka napěťového transformátoru 8 Měření korekční křivky napěťového transformátoru 8.1 Zadání úlohy a) pro primární napětí daná tabulkou změřte sekundární napětí na obou sekundárních vinutích a dopočítejte převody transformátoru pro

Více

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Speciální praktikum z abc

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Speciální praktikum z abc Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Speciální praktikum z abc Zpracoval: Jan Novák Naměřeno: 1. ledna 2001 Obor: F Ročník: IV Semestr: IX Testováno:

Více

VY_32_INOVACE_E 15 03

VY_32_INOVACE_E 15 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Měření času, periody, šíře impulsu a frekvence osciloskopem

Měření času, periody, šíře impulsu a frekvence osciloskopem http://www.coptkm.cz/ Měření času, periody, šíře impulsu a frekvence osciloskopem Měření času S měřením času, neboli se stanovením doby, která uběhne při zobrazení určité části průběhu, při kontrole časové

Více

Technická diagnostika, chyby měření

Technická diagnostika, chyby měření Technická diagnostika, chyby měření Obsah přednášky Technická diagnostika Měřicí řetězec Typy chyb měření Příklad diagnostiky: termovize ložisko 95 C měření 2/21 Co to je? Technická diagnostika Obdoba

Více

Kalibrace analytických metod

Kalibrace analytických metod Kalibrace analytických metod Petr Breinek BC_Kalibrace_2010 Měřící zařízení (zjednodušeně přístroje) pro měření fyzikálních veličin musí být výrobci kalibrovaná Objem: pipety Teplota (+37 C definovaná

Více

Mechatronika ve strojírenství

Mechatronika ve strojírenství Mechatronika ve strojírenství Zpracoval: Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Pracoviště: katedra vozidel a motorů (TUL) Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským

Více

Převodní charakteristiku sensoru popisuje následující vzorec: C(RH)=C 76 * [1 + HK * (RH 76) + K] (1.1)

Převodní charakteristiku sensoru popisuje následující vzorec: C(RH)=C 76 * [1 + HK * (RH 76) + K] (1.1) REALISTICKÉ MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI PLYNŮ 1.1 Úvod Kapacitní polymerní sensory relativní vlhkosti jsou principielně teplotně závislé. Kapacita sensoru se mění nejen při změně relativní vlhkosti plynného

Více

Praha technic/(4 -+ (/T'ERATU"'P. ))I~~

Praha technic/(4 -+ (/T'ERATU'P. ))I~~ Jaroslav Baláte Praha 2003 -technic/(4 -+ (/T'ERATU"'P ))I~~ @ ZÁKLADNí OZNAČENí A SYMBOLY 13 O KNIZE 24 1 SYSTÉMOVÝ ÚVOD PRO TEORII AUTOMATICKÉHO iízení 26 11 VYMEZENí POJMU - SYSTÉM 26 12 DEFINICE SYSTÉMU

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky Algoritmy řízení topného článku tepelného hmotnostního průtokoměru Autor práce: Vedoucí

Více

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření součinitele tření potrubí Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování:5.5.2011

Více

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka Tel-10 Suma proudů v uzlu (1. Kirchhofův zákon) Posuvným ovladačem ohmické hodnoty rezistoru se mění proud v uzlu, suma platí pro každou hodnotu rezistoru. Tel-20 Suma napětí podél smyčky (2. Kirchhofův

Více