KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce"

Transkript

1 - vícevrstvé konstrukce Vícevrstvé konstrukce mají v podstatû podobnou skladbu, pfiiãemï kaïdá plní specifickou funkci. 0 0 KLINKER - lícové zdivo vzduchová mezera POROTHERM, P+D POROTHERM UNIVERSAL plo ná hmotnost 0 kg/m index vzduchové neprûzvuãnosti R w = db tepeln odpor R =, m K/W KLINKER - lícové zdivo vzduchová mezera tepelná izolace (z minerál. vláknit ch desek) POROTHERM P+D POROTHERM UNIVERSAL plo ná hmotnost 00 kg/m index vzduchové neprûzvuãnosti R w = db tepeln odpor R =, m K/W KLINKER - lícové zdivo vzduchová mezera tepelná izolace (z minerál. vláknit ch desek) beton omítka plo ná hmotnost 00 kg/m index vzduchové neprûzvuãnosti R w = db tepeln odpor R =, m K/W - Lícová cihla KLINKER - estetick vzhled - vysoká trvanlivost a odolnost proti povûtrnostním vlivûm - Vzduchová mezera (min. 0 mm) - odvûtrání - vysu ování - Tepelnûizolaãní vrstva - tepelná izolace (podle zásad a poïadavkû tep. techniky) - Nosná stûna POROTHERM - hlavní nosná konstrukce - stabilita - tepelná izolace (pokud splàuje poïadavky na tepeln odpor, není nutná vrstva tepelné izolace) - Vnitfiní omítka - povrchová úprava Zdûní a doporuãené malty Samotnému zdûní lícového zdiva je tfieba vûnovat patfiiãnou pozornost. Jedním z pfiedpokladû úspû né realizace je dûkladné vymûfiení jednotliv ch dilataãních úsekû (nejprve svisl ch) a pfiesné v kové osazení spodní vrstvy lícov ch cihel. Tady je tfieba fie it detaily napojení tepelné izolace a hydroizolace. Nesmíme zapomenout na vûtrací otvory v prvních dvou fiadách cihel. ífiku spár uvaïujeme mm pro loïné (vodorovné) spáry a 0 mm pro styãné (svislé) spáry. Pro pfiesné vymûfiení (kontrolu) ífiky a hloubky spár, kontrolu svislého a vodorovného smûru se pouïívají vhodné pomûcky: vodováha, zednická ÀÛra, latû na rozmûfiení jednotliv ch vrstev. Pfii zdûní je nutné lícové zdivo kotvit, viz. odstavec "Kotvení". Pokud se pro zdûní lícového zdiva pouïije obyãejná malta, zcela urãitû se dfiíve ãi pozdûji na zdivu objeví bûlav povlak, tzv. v kvût. Jedná se o rozpustné soli z malty, které se vlivem vlhkosti obsaïené ve zdivu dostaly k povrchu zdiva, na kterém se vlhkost odpafiila, ale soli zûstaly v krystalické podobû. Aby se zamezilo vzniku neïádoucích v kvûtû, je bezpodmíneãnû nutné pouïít speciální maltu, k jejíï v robû bylo pouïito materiálû bez rozpustn ch solí. V nabídce firmy WIENERBERGER je i malta urãená v hradnû pro zdûní z cihel KLINKER - WIENERBERGER KLINKER malta. PouÏívá se pro zdûní a zároveà spárování pohledového zdiva z klinkerov ch lícov ch cihel firmy WIENERBER- GER. POZOR: Pfiísady do malty: pouïití pfiísad proti mrazu je nepfiípustné, protoïe podporuje v kvûty. Cihly je tfieba pfied zdûním chránit proti povûtrnostním vlivûm - de ti a mrazu. Zdûní a dláïdûní do maltového loïe je moïné jen je-li teplota podkladu pod klinkery a okolní teplota vy í neï + C. âerstvé lícové zdivo je tfieba chránit pfied prudk m de tûm a proti extrémnímu sluneãnímu záfiení. Právû polo- Ïenou dlaïbu do maltového loïe a také jemnû ãlenûné konstrukce, jako napfi. ãerstvû vyspárované pilífie, je tfieba chránit pfied mrazem.

2 - vícevrstvé konstrukce Kotvení Stabilita lícové vrstvy v horizontálním smûru se zabezpeãuje pomocí drátov ch kotev z nerezeové oceli min. mm. Uchycení kotev je závislé na druhu nosné stûny. V pfiípadû nosné stûny z cihel POROTHERM se kotvy pfii zdûní mohou zazdívat pfiímo do loïn ch spár (kotva tvaru Z). Pro dodateãné uchycení kotev se pouïívají speciální zaráïecí hmoïdinky/kotvy tvaru L se závitem). Poãet kotev na m je uveden v tabulce. V eobecné pravidlo pro stanovení poãtu kotev: ks/m zdiva a na okrajích, podél otvorû anebo dilataãních spár ks/bm. Pfiitom je tfieba dodrïet odstup jednotliv ch kotev. Ve vodorovném smûru max. 0 mm a ve svislém smûru max. 00 mm Podmínka Drátové kotvy Min. poãet na m PrÛmûr [mm] (). Pokud není smûrodatné () anebo (). (). V ka zdiva > m anebo vzdálenost vrstev zdiva je 0 aï 0 mm. (). Vzdálenost vrstev zdiva je 0 aï 0 mm. Souãástí kotvícího systému jsou i plastové pfiítlaãné pfiíchytky pro fixaci izolace a krouïky pro odkapávání kondenzátu. HMOÎDINKA DO BETONU, PLNÉ CIHLY A PÓROBETONU Lícové zdivo je samostatná konstrukãní vrstva, která pfiená í svislé zatíïení do nosné konstrukce v místû uloïení na základ popfi. u vícepodlaïních budov je nutné vytvofiit úloïné plochy ve více úrovních nad sebou. Tûmito plochami se rozumí: - speciální konzoly z nerezové oceli - vhodné fie ení nosné konstrukce budov (napfi. základ, Ïelezobetonová stropní deska) Pro uloïení první vrstvy a pro stanovení max. v ky svislého úseku fasády z lícov ch cihel platí následující konstrukãní zásady: uloïení první vrstvy cihel celoplo né min. / ífiky cihly 0 0 max. v ka nepfieru eného konstrukãního úseku fasády m m (nebo max. dvojnásobek konstrukãní v ky podlaïí) MIN. 0 KaÏd svisl úsek je nutné ukonãit vodorovnou dilataãní spárou. Na úloïn ch plochách je nutné dbát na konstrukãní zásady pro provádûní izolací a odvûtrání. Odvûtrání Aby vzduchová vrstva plnila svou funkci je tfieba v lícové vrstvû vytvofiit vûtrací otvory. Ty se vytvofií nepromaltováním styãn ch spár. Vûtrací otvory musí b t v dolní i v horní ãásti (pfiívod a odvod). Plocha vûtracích otvorû musí b t na kaïd ch 0 m lícového zdiva cm vûtracích otvorû (dole i nahofie) tj. dohromady 0 cm. MIN. 0 V KA IZOLACE LEGENDA WIENERBERGER KLINKERlícové zdivo POROTHERM P+D tepelná izolace z minerálnû vláknit ch desek odvûtrávaná vzduchová mezera vûtrání nepromaltovanou svislou spárou extrudovan pûnov polystyren kotevní ocel. prvky (LUTZ, HALFEN) pro dodateãné osazení s kombinovanou pfiíchytkou izolace, nebo do loïn ch spár nosného zdiva hydroizolace ocelová konzola (LUTZ, HALFEN) 0 ochranná pfiizdívka WIENERBERGER KLINKERdlaÏba POROTHERM P+D

3 - vícevrstvé konstrukce Dilatace Pfii správném návrhu venkovních vrstven ch stûn je tfieba poãítat s dûlením stûny do jednotliv ch dilataãních celkû. Dilataãní spáry popfi. pfiipojení k jin m stavebním dílûm (okna, dvefie) nesmí b t vyplnûné maltou. Dilataãní spáry musí b t vodotûsné a proto se vyplàují stlaãiteln m materiálem a utûsàují trvale plastickou hmotou, pro kterou musí b t penetrací zaji tûna dokonalá pfiilnavost k lícov m cihlám KLINKER. Konkrétní rozmístûní dilataãních spár závisí na druhu nosné konstrukce a vlastnostech pou- Ïit ch materiálû. Spárování Pfii pouïití speciální malty pro lícové cihly - WIENERBERGER KLINKER malty je moïné provádût spárování souãasnû se zdûním lícového zdiva, coï je nejãastûj í zpûsob spárování. Pfii zdûní je tfieba dbát na úplné promaltování loïné spáry (u styãn ch spár je to moïné nanesením malty na styãnou plochu je tû pfied uloïením cihly). Po provedení nûkolika fiad lícov ch cihel je tfieba pfieãnívající maltu stáhnout zednickou lïící a následnû CCA - M ZÁPAD SEVER CCA - M CCA - M JIH CCA 0- M V CHOD spáry zahladit pomocí kousku ohybné hadice z PVC o prûmûru, aï -násobku ífiky spáry. Vyhlazením spár do oblouku zamezíme neïádoucímu zachytávání vody a snûhu. Pfii dodateãném spárování nejprve vyãistíme spáry vhodnû tvarovanou dfievûnou laèkou do hloubky aï 0 mm. Teprve po oãistûní zdiva mûïeme pfiikroãit ke spárování. Pfii dodateãném spárování musí b t ~mm KLINKER dilataãní spára stlaãitelná v plà ~mm oboustranná penetrace povrchu trvale elastické zatmelení konzistence malty vlhká aï málo plastická. V pfiípadû pouïití WIENERBERGER KLINKER malty od firmy WIENERBERGER na dodateãné spárování je tfieba ji nejprve pfiesít pfies jemné síto, abychom odstranili vet í zrna. Pfii poïadavku na jinou barvu spár je moïné pouïít barevné spárovací hmoty (napfi. od firmy Dyckerhoff). Vhodn tvar spáry POZOR: Po vyzdûní se klinkerové cihly musí oãistit. Zásady ãistûní lícového zdiva jsou shodné se zásadami pro ãistûní klinkerové dlaïby.

4 Pfieklady v lícovém zdivu ez Nadokenní a nadedvefiní pfieklady v lícovém zdivu se dají fie it více zpûsoby. Nejãastûj ími zpûsoby jsou:. S pouïitím lícové cihly KLINKER: toto fie ení je nejãastûj í a poskytuje nejrozmanitûj í kálu fie ení tohoto architektonického detailu.. V kombinaci s prefabrikovan m prvkem jiného materiálu (napfi. betonu) vhodné barvy. PÛdorys LEGENDA WIENERBERGER KLINKER- lícové zdivo POROTHERM P+D POROTHERM, P+D POROTHERM pfieklad, tepelná izolace z minerálnû vláknit ch desek odvûtrávaná vzduchová mezera vûtrání nepromaltovanou svislou spárou extrudovan pûnov polystyren trvale elastické zatmelení spáry se stlaãitelnou v plní 0 polyuretanová pûna kotevní ocel. prvky (LUTZ, HALFEN) pro dodateãné osazení s kombinovanou pfiíchytkou izolace, nebo do loïn ch spár vnitfi. zdiva hydroizolace oplechování parapetu staveni tní prefabrikát (z KLINKER lícovek dûrovan ch), v ztuï je nutno doloïit statick m v poãtem V obou pfiípadech musí pfieklad splàovat kromû estetick ch poïadavkû také poïadavky na únosnost, i kdyï tyto pfieklady pfiená ejí jen zatíïení z pfiíslu né ãásti lícového zdiva. Pro architektonické vyjádfiení otvoru je moïné navrhnout pfieklad vodorovn ale i obloukov pfiípadnû pûlkruhov. Oblouky nebo klenby z lícov ch cihel by mûl rozhodnû zhotovovat odborník. Oblouky musí b t zhotovené z lichého poãtu cihel - tzv. vrcholová cihla musí b t osazena na stfied oblouku. Spáry na venkovní stranû oblouku nesmí b t vût í neï 0 mm a na vnitfiní stranû nesmí b t men- í neï mm. Pro nosné oblouky platí následující zásady: Oblouky s orientací cihel na v ku mohou b t zhotovené ze dvou anebo ze tfiech vrstev hloubky resp. 0 mm za sebou. DÛleÏité upozornûní: Stfied oblouku je tfieba zvolit tak, aby se vrchol oblouku na venkovní stranû shodoval se spodním okrajem jedné loïné spáry lícového zdiva nad obloukem. Pfieklady se vût inou vyrábûjí podle individuálních potfieb pfiímo na stavbû souãasnû s vyzdíváním lícového zdiva. Vodorovné pfieklady zhotovené souãasnû s lícov m zdivem vyïadují, podle zpûsobu provedení, speciální nosné a ztuïující prvky z nerezové oceli. Jsou to napfi. speciální úloïné a nebo závûsné konzoly, speciální v ztuï loïn ch a styãn ch spár lícového zdiva (napfi. znaãka LUTZ - od firmy DEHA spol. s r.o., HALFEN,...).

5 Zahradní zídky a ploty z lícov ch cihel KLINKER Zahradní zídky Základová spára betonového základu pro zídky a ploty musí b t v nezámrzné hloubce. V první loïné spáfie zdiva, která by mûla b t pfiibliïnû 00 mm nad zeminou, se mezi vrstvy malty provede izolace proti zemní vlhkosti. ZpÛsob zdûní a spárování je shodn jako u venkovního lícového zdiva. V hodné je zakonãit zídku jednou fiadou lícov ch cihel KLINKER pln ch nastojato s dûkladnû promaltovan mi styãn mi spárami a s vyspádováním kvûli stékání de Èové vody. Ploty Lícové cihly KLINKER jsou ideálním materiálem pro stavbu plotû. Sv m vzhledem velmi vhodnû dotváfiejí celkov dojem a tvofií tak rámec pro dfievûnou nebo kovovou v plà. Pro zdûní plotové podezdívky platí stejné zásady jako pro provádûní venkovního lícového zdiva. Plotové sloupy je moïné stavût v závislosti na formátu pouïit ch cihel v nakreslen ch skladebn ch kombinacích. Vzdálenost mezi sloupky by mûla b t násobkem modulu ( mm resp. 0 mm). BûÏn odstup sloupkû se pohybuje v rozmezí od 0 do 0 mm. Pro vût í stabilitu sloupkû se doporuãuje vloïit do druhé a do poslední loïné spáry dva pruty betonáfiské v ztuïe mm dlouhé cca m. Pfii vyzdívání sloupku x mm s dutinou uprostfied, je vhodné tuto dutinu vyplnit betonem, pfiípadnû ho vyztuïit zakotvením do základu. Pro hlavu sloupkû lze vhodnû pouïít prefabrikáty i z jin ch materiálû, popfi. ji zhotovit podle obrázku z dlaïby KLINKER s hladk m povrchem KRYCÍ HLAVICE SLOUPU S POUÎITÍM ZAHRADNÍ DLAÎBY KLINKER

6 konstrukãní detaily ATIKA VNIT NÍ ROH 0 UCHYCENÍ LÍCOVÉHO ZDIVA 0 0 LEGENDA WIENERBERGER KLINKERlícové zdivo POROTHERM P+D POROTHERM, P+D tepelná izolace z minerálnû vláknit ch desek odvûtrávaná vzduchová mezera trvale elastické zatmelení spáry se stlaãitelnou v plní kotevní ocel. prvky (LUTZ, HALFEN) pro dodateãné osazení s kombinovanou pfiíchytkou izolace, nebo do loïn ch spár nosného zdiva kotevní ocel. prvky (LUTZ, HALFEN) atiková konzola vyztuïení - OCEL 0,mm 0 ocelová konzola (LUTZ, HALFEN) vûtrání nepromaltovanou svislou spárou hydroizolace VNùJ Í ROH

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY V eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkû BACHL tecta-pur Tento technick montáïní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové

Více

příručka pro energeticky úspornou domácnost

příručka pro energeticky úspornou domácnost S e n e r g i í H L AVN Í M Eˇ S TO PR A HA e f e k t i v n ě Karel Srdečný Publikaci zpracoval EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Švábky 2 180 00 Praha 8 www.ekowatt.cz info@ekowatt.cz

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Autorsk kolektiv. Ing. Václav Mayer, CSc., vedoucí kolektivu Ing. Daniel Vejchar Libu e Pastorková

Autorsk kolektiv. Ing. Václav Mayer, CSc., vedoucí kolektivu Ing. Daniel Vejchar Libu e Pastorková Publikováno na stránkách www.vuzt.cz Brambory_ZLOM 17.10.2008 11:47 Stránka 2 Metodická pfiíruãka byla vytvofiena v podpûrném programu 9.F.g Metodická ãinnost k podpofie zemûdûlského poradenského systému

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 6. - 8. února 2003 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Obchodní jméno firmy stát Adresa: ulice mûsto PSâ telefon

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ POLO-ECO PLUS PREMIUM 12 POLO-ECO PLUS PREMIUM 10. POLO-ECO PLUS RW

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ POLO-ECO PLUS PREMIUM 12 POLO-ECO PLUS PREMIUM 10. POLO-ECO PLUS RW TECHNICKÉ INFORMACE KANALIZAČNÍ POLO-ECO PLUS PREMIUM 12 POLO-ECO PLUS PREMIUM 10. POLO-ECO PLUS RW POTRUBNÍ SYSTÉMY OBSAH Všeobecné 1.1 Přednosti trubek POLO-ECO plus PREMIUM 12/10... 5 1.2 POLO-EHP

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 Kyslík Zpracovali: Ing. Ludmila Dvofiáková Ing. Marie âíïková Ing. Tomá Zmydlen Ing. Tomá Klimek Ing. Vít Tuãek Jifií

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Sešit řešení Obsah 1. Základy 4 5 2. Dûlení a oh bání 6 9 3. ZpÛsoby spojování 10 13 4. Instalaãní techniky

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU CRAMOLIN CRAMOLIN DÛvûra v osvûdãenou znaãku Bezpeãí díky kompetentnosti UÏ kdyï revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let své vítûzné

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

Fazetovací materiál VITAVM 13. pro kovové konstrukce v obvyklém rozsahu WAK. Návod na zpracování. Stav: 04-05

Fazetovací materiál VITAVM 13. pro kovové konstrukce v obvyklém rozsahu WAK. Návod na zpracování. Stav: 04-05 fazetovací materiály Fazetovací materiál VITAVM 3 pro kovové konstrukce v obvyklém rozsahu WAK Návod na zpracování Stav: 04-05 zuby Vita Systém servis 3D - Master pfií stroje celokeramika Koncentrace na

Více

Technická informace Penetraãní prostfiedky Caparol

Technická informace Penetraãní prostfiedky Caparol Technická informace Penetraãní prostfiedky Caparol pro pouïití venku i uvnitfi Kvalita nátûru je dána jeho základem. Tato stará malífiská moudrost dnes platí víc neï kdykoli pfiedtím. Velké mnoïství dnes

Více

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119 Maloformátové cihly HELUZ 114 Cihelný obkladový pásek HELUZ 116 Cihelná dlažba HELUZ 118 Speciální tvarovky HELUZ 119 2015-03-01 / Strana 113 Použití Maloformátové cihly HELUZ pro vnitřní nosné a výplňové

Více