TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK"

Transkript

1 systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK

2 TECHNICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ČÁST TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK Zpracoval: Ing. KAREL SVOBODA autorizovaný inženýr energetický auditor soudní znalec tel./fax: mobil: OBSAH 1. ÚVODEM str POŽADAVKY A VÝPOČTOVÉ POSTUPY TEPELNÉ OCHRANY BUDOV 2.1 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA str DIFÚZE A KONDENZACE VODNÍ PÁRY V KONSTRUKCI str NEJNIŽŠÍ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ TEPLOTA KONSTRUKCE str SKLADBY KONSTRUKCÍ 3.1 SENDVIČ EKO A str SENDVIČ EKO B str SENDVIČ EKO C str SENDVIČ KB A str SENDVIČ KB B str SENDVIČ KLASIK A str SENDVIČ KLASIK B str NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VĚTRANÝCH VZDUCHOVÝCH VRSTEV OBVODOVÝCH STĚN str DETAILY TEPELNÝCH VAZEB 5.1 DETAIL OSTĚNÍ OKNA TYP III str DETAIL NADPRAŽÍ OKNA KB 07 str DETAIL NÁROŽÍ str DETAIL ZÁKLADU KB 14 str KOMBINACE PRVKŮ KB-BLOK S JINÝMI VÝROBKY 6.1 SENDVIČ KOMB 01 A str SENDVIČ KOMB 01 B str SENDVIČ KOMB 02 A str SENDVIČ KOMB 02 B str NÁVAZNOST SKLADEB KB-BLOK NA JINÁ ZDIVA 7.1 DETAIL U VĚNCE KOMB 11 str DETAIL U VĚNCE KOMB 13 str VNITŘNÍ TEPELNÁ IZOLACE ZDIVA KB-BLOK 8.1 VNITŘNÍ TI ITI 01 str VNITŘNÍ TI ITI 02 str DETAIL VNITŘNÍ TI ITI 11 str POZNÁMKY str KONTAKTY str. 52 KONTAKTY TECHNICKÉ ODDĚLENÍ Praha Technické oddělení tel./fax: mobil: České Budějovice Technické oddělení tel.: mobil:

3 systém vibrolisovaných betonových prvků ÚVODEM 1. Tepelná ochrana budov (TOB) je jednou z hlavních disciplin konstrukční fyziky uplatňujících se v procesu projektování a realizace pozemních staveb. Její význam se výrazně zvýšil v posledním desetiletí spolu s nárůstem společenské poptávky po zkvalitnění hygienických podmínek a po úsporách energie při provozu budov. Hlavními zákonnými předpisy vymezujícími šíři záběru a klíčová pravidla tepelné ochrany budov jsou Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky vycházející ze Zákona o technických požadavcích na výrobky a ze Stavebního zákona a Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách vycházející ze Zákona o hospodaření energií. V rámci implementace Směrnice evropského parlamentu a rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov budou některé zákonné předpisy novelizovány. Česká technická norma pro tepelnou ochranu budov byla v roce 2005 ve všech svých částech revidována a uvedena do souladu s převzatým souborem norem evropských. Hlavní zákonné předpisy pro tepelnou ochranu budov: - Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů (NV č. 312/2005 Sb.), - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách, - Směrnice evropského parlamentu a rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. Hlavní technické normy pro tepelnou ochranu budov použité pro ověření konstrukcí stavebního systému KB-BLOK: - ČSN : 06/05, Tepelná ochrana budov Část 1: Terminologie. - ČSN : 11/02, Z1: 03/05, Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky. - ČSN : 11/05, Tepelná ochrana budov Část 3: Návrhové hodnoty veličin. - ČSN : 06/05, Tepelná ochrana budov Část 4: Výpočtové metody. - ČSN EN ISO 10456: 09/01, Stavební materiály a výrobky Postupy stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot. - ČSN EN ISO 6946: 06/08, Stavební prvky a stavební konstrukce Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla Výpočtová metoda. - ČSN EN ISO : 10/97, Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích Tepelné toky a povrchová teplota Část 1: Základní výpočtové metody. - ČSN EN ISO : 05/04, Tepelné chování oken, dveří a okenic Výpočet součinitele prostupu tepla Část 2: Výpočtová metoda pro rámy. - ČSN EN ISO 13788: 10/02, Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody. Pro realizaci vnějších kontaktních zateplovacích systémů (VKZS) platí norma: - ČSN : 04/05, Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) POŽADAVKY A VÝPOČTOVÉ POSTUPY TOB 2. Základní tepelně technické vlastnosti konstrukcí stavebního systému KB-BLOK byly ověřeny výpočtovými postupy podle platných technických norem. Požadované vlastnosti byly stanoveny podle ČSN , Z1. - tepelnou stabilitu místností - pokles výsledné teploty v místnostech v zimním období - stavebně energetické vlastnosti budovy. Ověřeny byly požadavky na: - součinitel prostupu tepla konstrukce - difúzi a kondenzaci vodní páry v konstrukci - nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce. Nové kriterium lineárního činitele prostupu tepla tepelných vazeb mezi konstrukcemi bude ověřeno pro další vydání katalogu stavebního systému KB-BLOK. Zejména požadavek na stavebně energetické vlastnosti budovy nabývá v současné energetické situaci na významu. Ověřuje se výpočtovým postupem podle ČSN a kriterii stanovenými ČSN , Z1 na návrhu konkrétní budovy. Hodnotícím kriteriem je dosažení doporučených hodnot součinitelů prostupu tepla všech konstrukcí na systémové hranici budovy nebo dosažení požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla těchto konstrukcí. Při aplikaci konstrukcí vnějších obvodových stěn stavebního systému KB-BLOK v konkrétním projektu je nutné ověřit i ostatní požadavky ČSN , Z1, zejména: Okrajové podmínky uvažované při výpočtech tepelně technických vlastností konstrukcí stavebního systému KB-BLOK jsou uvedeny u jednotlivých konstrukcí. 3

4 TECHNICKÁ ČÁST Vlastnosti materiálů a výrobků byly stanoveny podle platných technických norem, eventuálně podle jiných relevantních technických podkladů. Následující tabulky uvádějí ve výpočtech uvažované návrhové hodnoty vlastností vybraných materiálů, konkrétních výrobků a nestejnorodých vrstev složených z několika materiálů či výrobků. MATERIÁLY A VÝROBKY ρ u λ u μ u C u MATERIÁL, VÝROBEK (kg/m 3 ) (W/mK) (-) (J/kgK) POUŽITÍ Beton hutný ,33 30, Malta cementová ,16 19,0 840 Vzduchové dutiny λ u, μ u výpočet podle ČSN EN ISO 6946 Zdivo z tvarovek KB-BLOK ve všech skladbách ORSIL TF (MW) 145 0,0464 1,7 840 EKO A HARDSIL (MW) 60 0,0382 1,4 840 EKO C FASSIL (MW) 50 0,0383 1,4 840 KB A, KLASIK A BACHL EPS 70 F 17,5 0,040 35, EKO B BACHL EPS 70 S 17,5 0,040 35, KB B, KLASIK B KNAUF LSZ 2 (3000) ,70 30,0 840 EKO A KNAUF LSZ 1 (2000) ,70 35,0 840 EKO B KNAUF KBELORIT STRUKTURAL, DEKORAL (3000) ,80 12,0 840 EKO A KNAUF AKRYLÁT (2000) ,80 121, EKO B NESTEJNORODÉ VRSTVY SKLADEB KONSTRUKCÍ λ u,ev μ u,ev VRSTVA (W/mK) (-) Zdivo z betonových tvarovek KB 1-20 Ad + vzduchové dutiny + cementová malta 0, ,6 Zdivo z betonových tvarovek KB 1-15 Bd + vzduchové dutiny + cementová malta 0, ,2 ORSIL TF + hmoždinky celoplastové / s ocelovým trnem 0,0465 / 0,0493 1,8 HARDSIL + křížový dřevěný rošt 0,0434 1,6 FASSIL + spony z nerezové oceli 0,0402 1,4 EPS 70 F + hmoždinky celoplastové / s ocelovým trnem 0,0401 / 0, ,5 EPS 70 S + spony z nerezové oceli 0, ,0 2.1 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Stavební konstrukce a výplně otvorů vytápěných nebo klimatizovaných budov musí mít v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ϕ i 60 % součinitel prostupu tepla U takový, aby splňoval podmínku: kde U N U U N, je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla. Splnění podmínky pro doporučenou hodnotu U N je vhodné pro energeticky úsporné budovy. Pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θ im = 20 C (vnitřní teplota θ i = C) a pro všechny venkovní teploty stanoví požadované a doporučené hodnoty U N přímo Tab 3 v ČSN , Z1. POŽADOVANÉ A DOPORUČENÉ HODNOTY SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA U N PRO BUDOVY S RELATIVNÍ VLHKOSTÍ VNITŘNÍHO VZDUCHU ϕ i 60 % A S PŘEVAŽUJÍCÍ NÁVRHOVOU VNITŘNÍ TEPLOTOU θ im = 20 C POŽADOVANÁ HODNOTA DOPORUČENÁ HODNOTA KONSTRUKCE U N (W/m 2 K) U N (W/m 2 K) Stěna vnější těžká 0,38 0,25 Stěna vnější lehká 0,30 0,20 Nové okno, dveře a jiná výplň otvoru ve vnější stěně z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (pro rám platí Uf 2,0 W/m 2 K) 1,70 1,20 4

5 systém vibrolisovaných betonových prvků Vnější obvodové stěny stavebního sytému KB-BLOK s tepelně izolační vrstvou na vnějším povrchu vnitřní vrstvy zděné z betonových tvarovek lze považovat za těžké, stěny s tepelnou izolací na vnitřním povrchu zděné vrstvy za lehké. Pro stěny a podlahy přilehlé k terénu se do vzdálenosti 1 m od rozhraní terénu a vnějšího vzduchu na vnějším povrchu konstrukce uplatňují požadované hodnoty pro vnější stěny. Pro toto hodnocení lze zahrnout i tepelnou izolaci podél základů, pokud navazuje na tepelnou izolaci stěny. Pro prostory s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ϕ i > 60 % a pro budovy s jinou převažující návrhovou vnitřní teplotou se požadavky stanoví výpočtem podle konkrétních parametrů vnějšího a vnitřního prostředí. Při výpočtech součinitelů prostupu tepla vybraných konstrukcí vnějších obvodových stěn stavebního systému KB-BLOK bylo přihlédnuto k vlivu systémových, tj. pravidelně se opakujících tepelných mostů. Analýza byla provedena pomocí rozborů trojrozměrných a dvourozměrných polí teplot a tlaků vodní páry na charakteristických výsecích konstrukcí (ČSN , ČSN EN ISO 6946, ČSN EN ISO ). Tloušťky tepelně izolačních vrstev byly nadimenzovány tak, aby skladba ve variantě MINIMÁLNÍ splnila požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla a ve variantě OPTIMÁLNÍ doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla. 2.2 DIFÚZE A KONDENZACE VODNÍ PÁRY V KONSTRUKCI Pro stavební konstrukci, u které by zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce G k nebo M a.m mohla ohrozit její požadovanou funkci, nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce, tedy: G k nebo M a.m = 0. Pro stavební konstrukci, u které kondenzace vodní páry uvnitř neohrozí její požadovanou funkci, se požaduje omezení celoročního množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce G k nebo M a.m tak, aby splňovalo podmínku: G k nebo M a.m G k,n. Pro vnější obvodovou stěnu s vnějším kontaktním zateplovacím systémem nebo s difúzně málo propustnými povrchovými vrstvami je: G k,n = 0,10 kg/m 2 a, pro ostatní vnější obvodové stěny je: G k,n nižší z hodnot 0,50 kg/m 2 a nebo 0,5 % plošné hmotnosti materiálu. Pro jednoplášťové nevětrané konstrukce vnějších obvodových stěn stavebního systému KB-BLOK s vnější vrstvou zděnou z betonových tvarovek a s oblastí kondenzace vodní páry v konstrukci na rozhraní tepelně izolační vrstvy a vnějšího zdiva byla za rozhodující materiál považována vnitřní vrstva tvarovek vnějšího zdiva, tj. beton hutný o tloušťce 30 mm, tedy: G k,n = 0,34 kg/m 2 a. Ve stavební konstrukci s připuštěnou omezenou kondenzací vodní páry uvnitř konstrukce nesmí v roční bilanci kondenzace a vypařování vodní páry zbýt žádné zkondenzované množství vodní páry, které by trvale zvyšovalo vlhkost konstrukce. Celoroční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce G k tedy musí být nižší než celoroční množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce G v, tedy: G k < G v, resp. výsledné množství akumulované vlhkosti M a,v musí být nulové, tedy: M a,v = 0. U dvouplášťových větraných konstrukcí obvodových stěn stavebního systému KB-BLOK se kromě výše uvedených požadavků požaduje ověření průběhu relativní vlhkosti vzduchu proudícího ve větrané vzduchové vrstvě ϕ cv, která musí po celé délce této vrstvy splňovat podmínku: ϕ cv < 90 %. Výpočty difúze a kondenzace vodní páry ve vybraných konstrukcích vnějších obvodových stěn stavebního systému KB-BLOK byly provedeny jak postupem podle ČSN , tak postupem podle ČSN EN ISO

6 TECHNICKÁ ČÁST 2.3 NEJNIŽŠÍ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ TEPLOTA KONSTRUKCE V zimním období musí stavební konstrukce a výplně otvorů v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ϕ i 60 % vykazovat v každém místě vnitřní povrchovou teplotu θ si podle vztahu: Δθ si bezpečnostní teplotní přirážka ve zohledňující způsob vytápění vnitřního prostředí a tepelnou setrvačnost konstrukce. θ si θ si,n, kde θ si,n je požadovaná hodnota nejnižší vnitřní povrchové teploty stanovená ze vztahu: θ si,n = θ si,cr + Δθ si θ si,cr kritická vnitřní povrchová teplota, při které by vnitřní vzduch s návrhovou teplotou θ ai a návrhovou relativní vlhkostí ϕ i dosáhl kritické vnitřní povrchové vlhkosti ϕ si,cr. Vnější obvodové stěny stavebního sytému KB-BLOK s tepelně izolační vrstvou na vnějším povrchu vnitřní vrstvy zděné z betonových tvarovek lze považovat za těžké, stěny s tepelnou izolací na vnitřním povrchu zděné vrstvy za lehké. Vytápění vnitřních prostorů bylo uvažováno jako tlumené s poklesem výsledné teploty θ r rovným a menším než 7 C, pro konstrukce skupiny SENDVIČ ITI 01 též přerušované s poklesem výsledné teploty θ r větším než 7 C. ϕ si,cr kritická vnitřní povrchová vlhkost je relativní vlhkost vzduchu bezprostředně při vnitřním povrchu konstrukce, která nesmí být pro danou konstrukci překročena. Pro stavební konstrukce mimo výplně otvorů je ϕ si,cr = 80 %, pro výplně otvorů je ϕ si,cr = 100%. Pro návrhovou teplotu vnitřního vzduchu θ ai = 21 C a relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ i = 50 % byly stanoveny následující hodnoty požadované hodnoty nejnižší vnitřní povrchové teploty θ si,n konstrukcí vnějších obvodových stěn stavebního systému KB-BLOK: POŽADOVANÁ HODNOTA KONSTRUKCE θ si,n ( C) Stěna vnější těžká, vytápění tlumené, Δθ r 7 C 14,1 Stěna vnější těžká, vytápění přerušované, Δθ r > 7 C 14,6 Stěna vnější lehká, vytápění tlumené, Δθ r 7 C 14,6 Stěna vnější lehká, vytápění přerušované, Δθ r > 7 C 15,1 Okno, dveře a jiná výplň otvoru ve vnější stěně s otopným tělesem pod ní, vytápění tlumené, Δθ r 7 C 9,7 Okno, dveře a jiná výplň otvoru ve vnější stěně bez otopného tělesa pod ní, vytápění tlumené, Δθ r 7 C 10,7 Konstrukce, které v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ϕ i > 60 % v zimním období nesplní požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu, musí zajistit bezchybnou funkci konstrukce při povrchové kondenzaci a vyloučení nepříznivého působení kondenzátu na navazující konstrukce, popř. také zajistit odvod kondenzátu. U dvouplášťových větraných konstrukcí obvodových stěn stavebního systému KB-BLOK musí vnější plášť vykazovat v zimním období vnitřní povrchovou teplotu θ si větší nebo rovnou požadované hodnotě nejnižší vnitřní povrchové teplotě θ si,n stanovené pro kritickou relativní vlhkost ϕ si,cr = 90 % a pro bezpečnostní teplotní přirážku Δθ si = 0,5 C. Výpočty teplotních polí a polí tlaků vodní páry vybraných detailů tepelných vazeb mezi konstrukcemi byly provedeny metodou konečných prvků na modelech stanovených podle ČSN EN ISO

7 systém vibrolisovaných betonových prvků 7

8 TECHNICKÁ ČÁST 3. SKLADBY KONSTRUKCÍ 3.1 SENDVIČ EKO A Charakteristika konstrukce Jednoplášťová nevětraná vrstvená konstrukce s vnějším kontaktním zateplovacím systémem (VKZS) je určena zejména pro vnější obvodové nosné nebo výplňové stěny prostorů s teplotně a vlhkostně standardním prostředím, tj. s: - vnitřní teplotou θ i = C, - a relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ϕ i = 50 %. Tepelně izolační vrstva je navržena z minerálně vláknitých desek ORSIL TF v tloušťkách potřebných pro dosažení požadované, resp. doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla: - EKO A - MINIMÁLNÍ d TI = 110 mm, - EKO A - OPTIMÁLNÍ d TI = 180 mm. Tepelná izolace se provede z minerálně vláknitých desek kladených těsně na sraz, případné spáry se utěsní tepelně izolujícím materiálem předepsaným výrobcem VKZS. Desky tepelné izolace se kotví lepením a talířovými hmoždinkami. Pro tloušťky tepelně izolační vrstvy do 140 mm se použijí hmoždinky celoplastové, pro větší tloušťky hmoždinky s ocelovým trnem. Uvažován byl počet 6 ks hmoždinek na 1 m 2. Pro lepicí, výztužnou a krycí omítkovou vrstvu VKZS se předpokládá použití komponentů systému KNAUF Pro ochrannou vrstvu může být použit nátěr o ekvivalentní difúzní tloušťce max. 0,15 m. VKZS musí být navržen a proveden podle ČSN Vnitřní nosná zděná vrstva byla uvažována z tvarovek KB 1-20 Ad, maltování ložných spár cementovou maltou ve dvou pruzích, styčných spár plnoplošné. Vnitřní zděná vrstva musí být provedena tak, aby byla zajištěna potřebná vzduchotěsnost. Podmínky a postup výpočtu Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti výrobku určeného pro tepelnou izolaci byla stanovena z hodnoty deklarované výrobcem postupem podle platných předpisů. Návrhové hodnoty faktoru difúzního odporu komponentů systému KNAUF 3000 byly převzaty z technických podkladů výrobce. Vliv vzduchových dutin, malty a talířových hmoždinek na vlastnosti nestejnorodých vrstev byl vyčíslen z analýzy trojrozměrných a dvourozměrných polí teplot a tlaků vodní páry na charakteristickém výseku. Vliv případných dalších tepelných mostů není v hodnotě součinitele prostupu tepla zahrnut. Závěrečné výpočty základních tepelně technických vlastností skladby konstrukce byly provedeny pro následující okrajové podmínky: - návrhová teplota venkovního vzduchu θ e = -13 C, resp. lokalita Louny, - návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu ϕ e = 84 %, resp. lokalita Louny, - návrhová teplota vnitřního vzduchu θ ai = +21 C, - návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ i = 55 %, resp. 4. třída vlhkosti, - ostatní okrajové podmínky podle platných technických norem. Pro odlišné okrajové podmínky je vždy nutné provést nový výpočet. 8

9 systém vibrolisovaných betonových prvků TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI ZNAČKA EKO A - EKO A - VELIČINA JEDNOTKA MINIMÁLNÍ OPTIMÁLNÍ Součinitel prostupu tepla U 0,36 0,25 (W/m 2 K) Maximální množství akumulované vlhkosti podle ČSN EN ISO M a,m 0,09 0,09 (kg/m 2 ) Výsledné množství akumulované vlhkosti podle ČSN EN ISO M a,v 0 0 (kg/m 2 ) Z následujícího obrázku je patrné, že při uvažování návrhových parametrů vzniká oblast kondenzace vodní páry v konstrukci na rozhraní tepelně izolační a výztužné vrstvy. Průběh tlaků vodní páry Rozložení tlaků vodní páry v konstrukci Zatížení vnější návrhovou teplotou a vlhkostí dle ČSN P [Pa] 2070 Zdivo KB 1-20Ad KNAUF LSZ 2 ORSIL TF + hm. KNAUF LSZ 2 KBELORIT Nátěr sd = zóna SENDVIČ EKO A MINIMÁLNÍ Rozložení tlaků: i e Okr. podmínky: Interiér 21,0 C 55,0 % Exteriér -13,0 C 84,0 % nasyc. tlak teoret. tlak skut. tlak kond. zóna ,0000 0,0622 0,1244 0,1866 0,2488 0,3110 Tloušťky d [m] Závěr Konstrukce pro zadané podmínky splňuje požadavky ČSN , Z1 na součinitel prostupu tepla a difúzi a kondenzaci vodní páry v konstrukci. Konstrukční doporučení U varianty OPTIMÁLNÍ se doporučuje provádět zapuštění a zátkování hmoždinek s ocelovým trnem tepelnou izolací o tloušťce mm, což může přispět ke snížení extrémní tloušťky tepelné izolace. 9

10 TECHNICKÁ ČÁST 3.2 SENDVIČ EKO B Charakteristika konstrukce Jednoplášťová nevětraná vrstvená konstrukce s vnějším kontaktním zateplovacím systémem (VKZS) je určena zejména pro vnější obvodové nosné nebo výplňové stěny prostorů s teplotně a vlhkostně standardním prostředím, tj. s: - vnitřní teplotou θ i = C, - a relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ϕ i = 50 %. Tepelně izolační vrstva je navržena z desek pěnového polystyrenu BACHL EPS 70 F v tloušťkách potřebných pro dosažení požadované, resp. doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla: - EKO B - MINIMÁLNÍ d TI = 90 mm, - EKO B - OPTIMÁLNÍ d TI = 160 mm. Tepelná izolace se provede z desek pěnového polystyrenu kladených těsně na sraz, případné spáry se utěsní tepelně izolujícím materiálem předepsaným výrobcem VKZS. Desky tepelné izolace se kotví lepením a talířovými hmoždinkami. Pro tloušťky tepelně izolační vrstvy do 140 mm se použijí hmoždinky celoplastové, pro větší tloušťky hmoždinky s ocelovým trnem. Uvažován byl počet 6 ks hmoždinek na 1 m 2. Pro lepicí, výztužnou a krycí omítkovou vrstvu VKZS se předpokládá použití komponentů systému KNAUF VKZS musí být navržen a proveden podle ČSN Vnitřní nosná zděná vrstva byla uvažována z tvarovek KB 1-20 Ad, maltování ložných spár cementovou maltou ve dvou pruzích, styčných spár plnoplošné. Vnitřní zděná vrstva musí být provedena tak, aby byla zajištěna potřebná vzduchotěsnost. Podmínky a postup výpočtu Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti výrobku určeného pro tepelnou izolaci byla stanovena z hodnoty deklarované výrobcem postupem podle platných předpisů. Návrhové hodnoty faktoru difúzního odporu komponentů systému KNAUF 2000 byly převzaty z technických podkladů výrobce. Vliv vzduchových dutin, malty a talířových hmoždinek na vlastnosti nestejnorodých vrstev byl vyčíslen z analýzy trojrozměrných a dvourozměrných polí teplot a tlaků vodní páry na charakteristickém výseku. Vliv případných dalších tepelných mostů není v hodnotě součinitele prostupu tepla zahrnut. Závěrečné výpočty základních tepelně technických vlastností skladby konstrukce byly provedeny pro následující okrajové podmínky: - návrhová teplota venkovního vzduchu θ e = -13 C, resp. lokalita Louny, - návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu ϕ e = 84 %, resp. lokalita Louny, - návrhová teplota vnitřního vzduchu θ ai = +21 C, - návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ i = 55 %, resp. 4. třída vlhkosti, - ostatní okrajové podmínky podle platných technických norem. Pro odlišné okrajové podmínky je vždy nutné provést nový výpočet. 10

11 systém vibrolisovaných betonových prvků TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI ZNAČKA EKO B - EKO B - VELIČINA JEDNOTKA MINIMÁLNÍ OPTIMÁLNÍ Součinitel prostupu tepla U 0,38 0,24 (W/m 2 K) Maximální množství akumulované vlhkosti podle ČSN EN ISO M a,m 0 0 (kg/m 2 ) Výsledné množství akumulované vlhkosti podle ČSN EN ISO M a,v 0 0 (kg/m 2 ) Z následujícího obrázku je patrné, že při uvažování návrhových parametrů vzniká oblast kondenzace vodní páry v konstrukci na rozhraní tepelně izolační a výztužné vrstvy. Průběh tlaků vodní páry Rozložení tlaků vodní páry v konstrukci Zatížení vnější návrhovou teplotou a vlhkostí dle ČSN P [Pa] Zdivo KB 1-20Ad KNAUF LSZ 1 EPS 70 F KNAUF LSZ 1 + hm. KNAUF AKRYLÁT 1. zóna SENDVIČ EKO B MINIMÁLNÍ 2053 Rozložení tlaků: Okr. podmínky: Interiér 21,0 C 55,0 % Exteriér -13,0 C 84,0 % i e nasyc. tlak teoret. tlak skut. tlak kond. zóna ,0000 0,0578 0,1156 0,1734 0,2312 0,2890 Tloušťky d [m] Závěr Konstrukce pro zadané podmínky splňuje požadavky ČSN , Z1 na součinitel prostupu tepla a difúzi a kondenzaci vodní páry v konstrukci. Konstrukční doporučení U varianty OPTIMÁLNÍ se doporučuje provádět zapuštění a zátkování hmoždinek s ocelovým trnem tepelnou izolací o tloušťce mm, což může přispět ke snížení extrémní tloušťky tepelné izolace. 11

12 TECHNICKÁ ČÁST 3.3 SENDVIČ EKO C Charakteristika konstrukce Dvouplášťová větraná vrstvená konstrukce je určena pro vnější obvodové nosné nebo výplňové stěny. Větraná vzduchová vrstva mezi tepelnou izolací a vnějším pláštěm zlepšuje její vlhkostní režim a umožňuje použití i při vyšší vlhkosti vnitřního prostředí, tj. při: - vnitřní teplotě θ i = C, - a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu ϕ i 50 %. Tepelně izolační vrstva je navržena z minerálně vláknitých desek HARDSIL v tloušťkách potřebných pro dosažení požadované, resp. doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla: - EKO C - MINIMÁLNÍ d TI = 100 mm, - EKO C - OPTIMÁLNÍ d TI = 160 mm. Tepelná izolace se provede ve dvou vrstvách s vystřídáním spár. Minerálně vláknité desky se kladou těsně na sraz, případné spáry se utěsní tepelně izolujícím materiálem. Poloha tepelné izolace se zajistí jejím přitlačením na vnější povrch zdiva křížovým dřevěným roštem a svislými dřevěnými latěmi vymezujícími větranou vzduchovou vrstvu. Podle potřeby se doplní pomocné kotvení talířovými hmoždinkami. Zamezí se proudění vzduchu mezi deskami tepelné izolace a při vnitřním povrchu tepelně izolační vrstvy. Minimální návrhová tloušťka větrané vzduchové vrstvy je 40 mm. Zásady pro navrhování a provádění větrané vzduchové vrstvy jsou uvedeny v části 4. tohoto sešitu. Vnitřní nosná zděná vrstva byla uvažována z tvarovek KB 1-20 Ad, maltování ložných spár cementovou maltou ve dvou pruzích, styčných spár plnoplošné. Konstrukce pro kotvení vnějšího pláště v materiálových variantách byla uvažována jako křížový dřevěný rošt z hranolů průřezu 60 x 80 mm rozmístěných ve vzdálenosti 1 m. Při použití kovového roštu je nutné provést v místech jeho kotvení účinné přerušení tepelných mostů podložkami z tepelně izolujícího materiálu. Konstrukční a materiálové řešení montovaného vnějšího pláště musí zamezit vnikání srážkové vody do tepelné izolace. Konstrukci je možné podle potřeby v závislosti na místních podmínkách vybavit pojistnou hydroizolací. Vnitřní zděná vrstva musí být provedena tak, aby byla zajištěna potřebná vzduchotěsnost. Podmínky a postup výpočtu Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti výrobku určeného pro tepelnou izolaci byla stanovena z hodnoty deklarované výrobcem postupem podle platných předpisů. Vliv vzduchových dutin, malty a dřevěného roštu na vlastnosti nestejnorodých vrstev byl vyčíslen z analýzy trojrozměrných a dvourozměrných polí teplot a tlaků vodní páry na charakteristickém výseku. Vliv případných dalších tepelných mostů není v hodnotě součinitele prostupu tepla zahrnut. Závěrečné výpočty základních tepelně technických vlastností skladby konstrukce byly provedeny pro následující okrajové podmínky: - návrhová teplota venkovního vzduchu θ e = -13 C, resp. lokalita Louny, - návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu ϕ e = 84 %, resp. lokalita Louny, - návrhová teplota vnitřního vzduchu θ ai = +21 C, - návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ i = 55 %, resp. 4. třída vlhkosti, - ostatní okrajové podmínky podle platných technických norem. Pro odlišné okrajové podmínky a při použití doplňkových vrstev, např. pojistné hydroizolace, je vždy nutné provést nový výpočet. 12

13 systém vibrolisovaných betonových prvků TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI ZNAČKA EKO C - EKO C - VELIČINA JEDNOTKA MINIMÁLNÍ OPTIMÁLNÍ Součinitel prostupu tepla U 0,36 0,24 (W/m 2 K) Celoroční množství zkondenzované vodní páry v konstrukci G k 0 0 podle ČSN (kg/m 2 a) Celoroční množství vypařitelné vodní páry v konstrukci G v podle ČSN (kg/m 2 a) Maximální množství akumulované vlhkosti podle ČSN EN ISO M a,m 0 0 (kg/m 2 ) Výsledné množství akumulované vlhkosti podle ČSN EN ISO M a,v 0 0 (kg/m 2 ) Z následujícího obrázku je patrné, že při uvažování návrhových parametrů nedochází ke kondenzaci vodní páry v konstrukční skladbě. Průběh tlaků vodní páry Rozložení tlaků vodní páry v konstrukci Zatížení vnější návrhovou teplotou a vlhkostí dle ČSN P [Pa] Zdivo KB 1-20Ad HARDSIL + dřevo SENDVIČ EKO C MINIMÁLNÍ 2059 Rozložení tlaků: i e Okr. podmínky: Interiér 21,0 C 55,0 % Exteriér -13,0 C 84,0 % nasyc. tlak teoret. tlak skut. tlak kond. zóna ,0000 0,0580 0,1160 0,1740 0,2320 0,2900 Tloušťky d [m] Závěr Konstrukce pro zadané podmínky splňuje požadavky ČSN , Z1 na součinitel prostupu tepla a difúzi a kondenzaci vodní páry v konstrukci. 13

14 TECHNICKÁ ČÁST 3.4 SENDVIČ KB A Charakteristika konstrukce Dvouplášťová větraná vrstvená konstrukce je určena pro vnější obvodové nosné nebo výplňové stěny. Větraná vzduchová vrstva mezi tepelnou izolací a vnějším pláštěm zlepšuje její vlhkostní režim a umožňuje použití i při vyšší vlhkosti vnitřního prostředí, tj. při: - vnitřní teplotě θ i = C, - a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu ϕ i 50 %. Tepelně izolační vrstva je navržena z minerálně vláknitých desek FASSIL v tloušťkách potřebných pro dosažení požadované, resp. doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla: - KB A - MINIMÁLNÍ d TI = 90 mm, - KB A - OPTIMÁLNÍ d TI = 150 mm. Tepelná izolace se provede ve dvou vrstvách s vystřídáním spár. Minerálně vláknité desky se kladou těsně na sraz, případné spáry a prostupy kotevních spon se utěsní tepelně izolujícím materiálem. Poloha tepelné izolace se zajistí jejím přitlačením na vnější povrch vnitřního zdiva samosvornými plastovými kroužky navlečenými na sponách. V místech možného odchlípnutí se doplní pomocné kotvení tepelné izolace talířovými hmoždinkami v počtu asi 3 ks/m 2. Zamezí se proudění vzduchu mezi deskami tepelné izolace a při vnitřním povrchu tepelně izolační vrstvy. Minimální návrhová tloušťka větrané vzduchové vrstvy je 40 mm. Zásady pro navrhování a provádění větrané vzduchové vrstvy jsou uvedeny v části 4. tohoto sešitu. Vnitřní nosná zděná vrstva byla uvažována z tvarovek KB 1-20 Ad, vnější zděná vrstva pak z tvarovek KB 1-15 Bd, maltování ložných spár cementovou maltou ve dvou pruzích, styčných spár plnoplošné. Vnitřní a vnější zděná vrstva je spojena v charakteristickém výseku skladby konstrukce kotevními sponami z nerezové oceli kruhového průřezu o průměru 5 mm v množství 6 kusů na 1 m 2 pohledové plochy stěny. Konstrukční a materiálové řešení vnější zděné vrstvy musí zamezit vnikání srážkové vody do tepelné izolace. Doporučuje se osazení okapních kroužků na kotevní spony. Konstrukci je možné podle potřeby v závislosti na místních podmínkách vybavit pojistnou hydroizolací. Vnitřní zděná vrstva musí být provedena tak, aby byla zajištěna potřebná vzduchotěsnost. Podmínky a postup výpočtu Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti výrobku určeného pro tepelnou izolaci byla stanovena z hodnoty deklarované výrobcem postupem podle platných předpisů. Vliv vzduchových dutin, malty a kotevních spon na vlastnosti nestejnorodých vrstev byl vyčíslen z analýzy trojrozměrných a dvourozměrných polí teplot a tlaků vodní páry na charakteristickém výseku. Vliv případných dalších tepelných mostů není v hodnotě součinitele prostupu tepla zahrnut. Závěrečné výpočty základních tepelně technických vlastností skladby konstrukce byly provedeny pro následující okrajové podmínky: - návrhová teplota venkovního vzduchu θ e = -13 C, resp. lokalita Louny, - návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu ϕ e = 84 %, resp. lokalita Louny, - návrhová teplota vnitřního vzduchu θ ai = +21 C, - návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ i = 55 %, resp. 4. třída vlhkosti, - ostatní okrajové podmínky podle platných technických norem. Pro odlišné okrajové podmínky a při použití doplňkových vrstev, např. pojistné hydroizolace, je vždy nutné provést nový výpočet. 14

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

TOB - Tepelná ochrana budov

TOB - Tepelná ochrana budov Charakteristika programu TOB Program TOB v. 13 je určen k posuzování stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov a ČSN EN ISO 6946 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla. Umožňuje

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK PLATNOST OD 1. 10. 011 1 OBSAH Strana : Profil společnosti Betonové stavby Group s.r.o. 34 Základní charakteristika a možnosti použití zdících prvků LTHERM 4 Stavebně technické

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A A A PRoFEssional DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky www.egger.cz/drevostavby DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER

Více

Parozábrany v plochých střechách

Parozábrany v plochých střechách Parozábrany v plochých střechách Ing. Petr Slanina 1. Úvod Při navrhování jednoplášťových plochých střech s klasickým pořadím vrstev nad prostory s tepelnými požadavky je nezbytné navrhnou ve střešním

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI ABSTRAKT Při jednoduchém výpočtu zkondenzovaného množství vlhkosti uvnitř

Více