TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ"

Transkript

1 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ BD Obsah: 1. Zadání Seznam podkladů Normy a předpisy Odborný software Charakteristika situace Místní šetření Obecné podmínky výpočtu Parametry prostředí dle ČSN Požadavky dle ČSN Požadavky na kondenzaci vodní páry v konstrukci Požadavky na vnitřní povrchovou teplotu Prostory s relativní vlhkosti do 60% Prostory s relativní vlhkosti nad 60% Posouzení detailů konstrukcí Detail D Schéma detailu Posouzení Detail D Schéma detailu Posouzení detailu Detail D Schéma detailu Posouzení detailu Závěr...24 A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 1/24

2 1. Zadání Na základě objednávky Ivety Novákové, správkyně objektu, ze dne bylo provedeno tepelně technické posouzení zadaných kritických detailů bytového domu č.p v ul. Bašteckého, Praha 13 Stodůlky. Dokumentace byla vypracována firmou A.W.A.L. s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , Eliášova ul. č.p. 20, Praha 6 Dejvice, specializující se na stavební fyziku. 2. Seznam podkladů - Místní šetření provedené na místě samém za účasti Ing. Richarda Rothbauera a Ing. Kateřiny Ullmannové z firmy A.W.A.L. s.r.o. a manželů Novákových dne ; - informace od objednatele; - částečná projektová dokumentace 2.1. Normy a předpisy - ČSN Tepelná ochrana budov 2.2. Odborný software - Výpočetní tepelně technický program AREA Výpočetní tepelně technický program CUBE 3D Charakteristika situace Bylo provedeno posouzení zadaných konstrukčních detailů z hlediska stavební tepelné techniky dle současných požadavků. Bytový dům v ulici byl postaven cca před 10-ti lety. Pro nosnou konstrukci bylo použito standardizovaného panelového systému VVÚ ETA. Z technických informací dostupných pro tento systém lze předpokládat, že součástí stěnového panelu je min. 40 mm pěnového polystyrenu. 4. Místní šetření Místní šetření dne bylo vykonáno za účasti Ing. Rothbauera a Ing. Ullmannové z firmy A.W.A.L., s.r.o.. Šetření se dále zúčastnili správci objektu, manželé Novákovi. Při místním šetření bylo vizuálně zjišťováno konstrukční uspořádání detailů, které budou předmětem posouzení. Během místního šetření byly navštíveny i další byty, ve kterých se vyskytují vlhkostní poruchy. Vzhledem ke klimatickým podmínkám během průzkumu (jasno, teplota cca 10 C) nebyly žádné z popi sovaných poruch patrné. Z popisů projevů lze soudit, že značná část je způsobena zatékáním, v některých případech se může jednat i o kondenzaci způsobenou nízkými povrchovými teplotami, tedy tepelnými mosty. A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 2/24

3 V případě, že k projevům vlhkostních poruch dochází v zimním období za nízkých teplot pod bodem mrazu a s nižšími teplotami jsou projevy masivnější, je velice pravděpodobné, že daná porucha je způsobená nízkými povrchovými teplotami, případně kombinací tepelných mostů a nevhodných podmínek v interiéru. V případě, že se daná porucha projevuje v průběhu celého roku, bez ohledu na venkovní teploty, ale zato v souvislosti s průběhem srážek, je velice pravděpodobné, že se jedná o zatékání. Pro možnosti posouzení příčin vzniku vlhkostních poruch je velice důležité sledovat jejich průběh, pořizovat záznamy o projevech (např. fotografickou dokumentaci, náčrtky) a zároveň sledovat průběh počasí. V bytech, kde proběhla výměna původních dřevěných oken za nová plastová, je třeba udržovat vhodné parametry interiéru - udržovat přiměřenou teplotu a vlhkost vzduchu v bytě (tzn. relativní vlhkost nižší než 50%), zajistit intenzitu a četnost větrání. Je třeba důsledně používat digestoř s odtahem vzduchu mimo místnost při vaření a odvětrávání koupelny. V případě, že tyto základní zásady nejsou dodržovány, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a tím i zvýšená teplota rosného bodu mohou mít za následek výraznější projev vlhkostních poruch a to i v místech, kde by k tomu docházet nemělo. Pro zajištění dostatečných povrchových teplot na výplních otvorů je důležité jejich správné zabudování. Tepelně izolační vrstva by měla překrývat rám okna nejméně o 30 až 40 mm. Připojovací spára mezi ostěním a výplní otvoru by měla být účinně a trvale tepelně izolována a těsněna. Tím dojde k výraznému omezení tepelného mostu. Při provádění dílčích výměn konstrukcí ve stávající budově je nutné pamatovat na to, že tato výměna může vyvolat změnu parametrů vnitřního prostředí (např. zvýšení vlhkosti vzduchu v důsledku výměny oken za těsnější). V takovém případě je třeba současně zlepšit vlastnosti dalších konstrukcí (např. dodatečnou tepelnou izolací tepelných mostů a vazeb, zejména ostění, nadpraží a parapetů) nebo současně změnit provozní režim (nucené větrání). 5. Obecné podmínky výpočtu 5.1. Parametry prostředí dle ČSN Na základě ČSN a informací objednatele byly stanoveny následující parametry prostředí. Tyto parametry byly použity při výpočtu. - obytné místnosti Θ i = +20 C ϕ i = 50% - poloha stavby Praha Θ e = -13 C ϕ e = 84% 6. Požadavky dle ČSN Požadavky byly stanoveny dle ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky z dubna Tato norma stanovuje tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem vnitřního prostředí při jejich užívání, které podle stavebního zákona zajišťují hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu. Platí pro nové budovy a pro stavební úpravy, udržovací práce, změny v užívání budov a jiné změny dokončených budov. Norma platí i pro nevytápěné budovy nebo nevytápěné zóny budov, požaduje-li se v nich určitý stav vnitřního prostředí, např. pro skladování, provoz technického zařízení apod. Ustanovení normy se využijí přiměřeně možnostem tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při užívání těchto budov nebo zón budov. Norma neplatí pro budovy převážně velkoplošně otevřené, nafukovací haly, stany, mobilní buňky, skleníky, stájové objekty, chladírny a mrazírny a pro stavby, kde není požadován stav vnitřního prostředí. A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 3/24

4 6.1. Požadavky na kondenzaci vodní páry v konstrukci Pro stavební konstrukci, u které kondenzace vodní páry uvnitř neohrozí její požadovanou funkci, se požaduje omezení ročního množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce M c, v kg/(m 2 a) tak, aby splňovalo podmínku: M c M c,n Pro jednoplášťovou střechu, konstrukci se zabudovanými dřevěnými prvky, konstrukci s vnějším tepelně izolačním systémem, vnějším obkladem, popř. jinou obvodovou konstrukci s difúzně málo propustnými vnějšími povrchovými vrstvami, je nižší z hodnot: M c,n = 0,10 kg/(m 2 a) nebo 3% plošné hmotnosti materiálu, pro ostatní stavební konstrukce je nižší z hodnot: M c,n = 0,50 kg/(m 2 a) nebo 5% plošné hmotnosti materiálu. Ve stavební konstrukci s připuštěnou omezenou kondenzací vodní páry uvnitř konstrukce nesmí v roční bilanci kondenzace a vypařování vodní páry zbýt žádné zkondenzované množství vodní páry, které by trvale zvyšovalo vlhkost konstrukce. Roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce M c, v kg/(m 2 a) tedy musí být nižší než roční množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce M ev, v kg/(m 2 a) Požadavky na vnitřní povrchovou teplotu Vnitřní povrchová teplota Θ si se hodnotí v poměrném tvaru jako teplotní faktor vnitřního povrchu f Rsi. f Rsi je jednoznačnou vlastností konstrukce nebo styků konstrukcí ve sledovaném místě, která nezávisí na teplotách přilehlých prostředí. Pro Θ si a f Rsi platí vztah: f RSi Θ = Θ si ai Θ Θ e e [-] Prostory s relativní vlhkosti do 60% V zimním období musí konstrukce v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ϕ i 60 % vykazovat v každém místě teplotní faktor vnitřního povrchu f Rsi podle vztahu: f Rsi f Rsi,N kde f Rsi,N je požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu, stanovená ze vztahu: f Rsi,N = f Rsi,cr + f Rsi kde f Rsi,cr je kritický teplotní faktor vnitřního povrchu f Rsi bezpečnostní přirážka teplotního faktoru Vnitřní povrchové teploty Θ si a jim odpovídající teplotní faktory vnitřního povrchu f Rsi se obvykle stanoví řešením teplotního pole pro kritické detaily stavebních konstrukcí a výplní otvorů, kterými jsou například tepelné mosty v konstrukci a tepelné vazby mezi konstrukcemi, např. okenní ostění poblíž koutu, pod střechou apod. ověřuje se vždy nejnižší zjištěný teplotní faktor vnitřního povrchu f Rsi,min. V místě spojení více konstrukcí se uvažuje vyšší z hodnot f Rsi,cr a f Rsi, stanovených pro jednotlivé konstrukce. Splnění požadavku je prevencí rizika povrchové kondenzace u výplní otvorů a růstu plísní u ostatních konstrukcí. A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 4/24

5 Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu f Rsi,cr, při kterém by vnitřní vzduch s návrhovou relativní vlhkostí ϕ i a návrhovou teplotou vnitřního vzduchu Θ ai dosáhl u vnitřního povrchu kritické vnitřní povrchové vlhkosti ϕ si,cr, se stanoví ze vztahu: f RSi,cr 237, 3+ 21, Θ = 1 Θ Θ ai e ai 1 11, 17, 269/ ln( ϕ / ϕ i si,cr ) [-] kde Θ ai je návrhová teplota vnitřního vzduchu, ve ºC, stanovená pro budovu nebo její ucelenou část pro požadované užívání podle ČSN Θ e je návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období, ve ºC, u konstrukcí přilehlých k jinému prostředí než venkovní vzduch se použije návrhová teplota přilehlého prostředí v zimním období, např. návrhová teplota zeminy Θ gr u konstrukcí přilehlých k terénu, teplota vnitřního vzduchu Θ ai na odvrácené straně vnitřních konstrukcí ϕ i návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu, v %, stanovená pro budovu nebo její ucelenou část pro požadované užívání podle ČSN bez bezpečnostní vlhkostní přirážky. Kromě prostorů s vlhkými a mokrými provozy se uvažuje ϕ i = 50%, vzduchotechnikou však může být trvale zajišťována i jiná vhodná hodnota ϕ i ϕ si,cr kritická vnitřní povrchová vlhkost v %, je relativní vlhkost vzduchu bezprostředně při vnitřním povrchu konstrukce, která nesmí být pro danou konstrukci překročena. Pro výplně otvorů podle bodu 4.6 normy ČSN je kritická vnitřní povrchová vlhkost ϕ si,cr = 100% (riziko orosování), pro ostatní konstrukce je kritická vnitřní povrchová vlhkost ϕ si,cr = 80% (riziko růstu plísní) Požadované hodnoty kritického teplotního faktoru a bezpečnostních přirážek viz tab. č. 1 a 2: Tab č. 1: Požadované hodnoty kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu f Rsi,cr pro relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ i = 50% Konstrukce Návrhová teplota vnitřního vzduchu Θ ai [ C] Návrhová teplota venkovního vzduchu Θ e [ C] Požadovaný kritický teplotní faktor vnitřního povrchu f Rsi,cr 20 0,675 0,693 0,710 0,725 0,738 Výplň otvoru Ostatní konstrukce 21 0,682 0,700 0,715 0,730 0, ,689 0,705 0,721 0,734 0, ,776 0,789 0,801 0,811 0, ,781 0,793 0,804 0,814 0, ,786 0,798 0,808 0,817 0,826 A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 5/24

6 Tab č. 2: Požadované hodnoty bezpečnostní přirážky teplotního faktoru f Rsi,cr Konstrukce Vytápění s poklesem výsledné teploty Θ v [ C] Θ v <2 C (nepřerušované) 2 C Θ v 5 C (tlumené) Θ v >5 C (přerušované) Bezpečnostní přirážka teplotního faktoru f Rsi,cr Výplň otvoru topné těleso pod výplní otvoru Ostatní konstrukce ano -0,030-0,015 0 ne 0 0,015 0,030 těžká 0 0,015 0,030 lehká 0,015 0,030 0, Prostory s relativní vlhkosti nad 60% Konstrukce, které v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ϕ i > 60% v zimním období nesplní požadavek na nejnižší teplotní faktor, musí při splnění požadavku na součinitele prostupu tepla zajistit bezchybnou funkci konstrukce při povrchové kondenzaci a vyloučení nepříznivého působení kondenzátu na navazující konstrukce, popř. zajištění odvodu kondenzátu. 7. Posouzení detailů konstrukcí 7.1. Detail D1 Předmětem tepelně technického posouzení je detail atiky. Panel tvořící atiku má tl. 250 mm. Okno bylo ve výpočtu uvažováno jako plastové s celkovým součinitelem prostupu tepla U w =1,7 W/(m 2 K) a s izolačním dvojsklem s U g =1,1 W/(m 2 K). Připojovací spára byla uvažována pouze jako vyplněná polyuretanovou pěnou. Větraná vzduchová mezera byla uvažována jako řádně větraná. Schéma detailu viz obr. č. 1. Umístění Stěnový panel Schéma detailu Tab. č. 3: Popis tepelných izolací detailu D2 Tloušťka [mm] Materiál EPS (pěnový polystyren) kontaktní zateplení uvnitř panelu Střešní plášť 140 MW (minerální vlákna) nadpraží 0 - A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 6/24

7 Obr.č.1 Schéma detailu D Posouzení Výpočtem bylo provedeno tepelně technické posouzení detailu D1 z hlediska stavební fyziky - tepelné techniky. Pomocí výpočetního programu AREA bylo ověřeno, zda na vnitřním líci zadaného detailu nedochází k povrchové kondenzaci vodní páry a riziku vzniku plísní a zda splňuje požadavky ČSN Tepelná ochrana budov. Vnitřní povrchové teploty byly stanoveny řešením teplotního pole. Ověřeny byly vždy nejnižší ze zjištěných teplot. V místě spojení více konstrukcí byla uvažována vyšší z bezpečnostních přirážek stanovených pro jednotlivé konstrukce. Hodnocení nebylo provedeno pro výplň otvoru, hodnocena byla neprůhledná konstrukce. A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 7/24

8 Detail D1 Průběh kritické izotermy Simulace termovize A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 8/24

9 Parametry prostředí Θ ai = 21 C ϕ i = 50% Nejnižší teplotní faktor vnitřního povrchu f Rsi konstrukce 0,744 12,29 C* Požadovaný teplotní faktor vnitřního povrchu f Rsi,N kce 0,796 14,06 C* Teplotní faktor vnitřního povrchu odpovídají rosnému bodu 0,682 10,19 C* Posouzení nevyhovuje Posuzovaný detail nesplňuje požadavky normy ČSN Tepelná ochrana budov z hlediska nejnižších povrchových teplot. Nejnižší povrchová teplota je vyšší než teplota rosného bodu, k povrchové kondenzaci by nemělo docházet, ale hrozí zde riziko vzniku plísní Rozložení relativních vlhkostí, znázornění přibližné oblasti kondenzace Dle výpočtu by mohlo docházet ke kondenzaci vodní páry v místě návaznosti okna na panel. Tato kondenzace však záleží na skutečném osazení okna a na provedení připojovací spáry. Ve dvojrozměrném modelu tepla není možné zjistit množství zkondenzované páry, a proto nelze zhodnotit, zda je množství zkondenzované vodní páry přípustné. * teplota odpovídající příslušnému teplotnímu faktoru A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 9/24

10 7.2. Detail D2 Posuzovaný detail se nachází v bytě č. 29, Bašteckého Kritickým místem je styk obvodových stěn pod balkónovou deskou s nepřerušeným tepelným mostem. Jako výplňové zdivo u balkonových dveří jsou použity tvárnice z lehkého betonu Hebel o tl. 200 mm. Schémata posuzovaného detailu viz obr. č. 2 až 5 a viz příloha č. 1. Výplně otvorů byly uvažovány dřevěné, původní se součinitelem prostupu tepla U=2,4W/(m2K). Umístění Stěnový panel Schéma detailu Tab. č. 3: Popis tepelných izolací detailu D2 Tloušťka [mm] 100 Materiál Hebel 20 EPS ostění 20 EPS nadpraží 0 - parapet 0 - balkonová deska zespoda 50 EPS balkonová deska v podlaze 20 EPS 40 EPS (pěnový polystyren) kontaktní zateplení uvnitř panelu Obr. č. 2 a 3 Schéma detailu D2 - půdorysy A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 10/24

11 Obr. č. 4 Schéma detailu D2 řez AA Obr. č. 5 Schéma detailu D2 řez BB A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 11/24

12 Posouzení detailu Výpočtem bylo provedeno tepelně technické posouzení detailu D2 z hlediska stavební fyziky - tepelné techniky. Pomocí výpočetního programu CUBE 3D bylo ověřeno, zda na vnitřním líci zadaného detailu nedochází k povrchové kondenzaci vodní páry a riziku vzniku plísní a zda splňuje požadavky ČSN Tepelná ochrana budov. Vnitřní povrchové teploty byly stanoveny řešením teplotního pole. Ověřeny byly vždy nejnižší ze zjištěných teplot. V místě spojení více konstrukcí byla uvažována vyšší z bezpečnostních přirážek stanovených pro jednotlivé konstrukce. Hodnocení nebylo provedeno pro výplň otvoru, hodnocena byla neprůhledná konstrukce. A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 12/24

13 Detail D2 Okrajové podmínky A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 13/24

14 Průběh kritických izoterm A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 14/24

15 Simulace termovize A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 15/24

16 Parametry prostředí Θ ai = 21 C ϕ i = 50% Nejnižší teplotní faktor vnitřního povrchu f Rsi konstrukce 0,561 6,06 C* Požadovaný teplotní faktor vnitřního povrchu f Rsi,N 0,796 14,06 C* Teplotní faktor vnitřního povrchu odpovídají rosnému bodu 0,682 10,19 C* Posouzení nevyhovuje Posuzovaný detail nesplňuje požadavky normy ČSN Tepelná ochrana budov z hlediska nejnižších povrchových teplot. V místě, kde byla výpočtem stanovena nejnižší povrchová teplota, je tato teplota dokonce nižší než teplota rosného bodu. Hrozí zde riziko nejen růstu plísní, ale i povrchové kondenzace. Rozložení relativních vlhkostí, znázornění přibližné oblasti kondenzace * teplota odpovídající příslušnému teplotnímu faktoru A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 16/24

17 7.3. Detail D3 Posuzovaný detail se nachází v místě terasy umístěné nad obytnou místností. Schémata posuzovaného detailu viz obr. č. 6 až 9 a viz příloha č. 1. Výplně otvorů byly uvažovány dřevěné, původní se součinitelem prostupu tepla U=2,4 W/(m 2 K). Umístění Stěnový panel Schéma detailu Tab. č. 4: Popis tepelných izolací detailu D3 Tloušťka [mm] 100 Materiál Hebel 20 EPS ostění 20 EPS nadpraží parapet 0 - balkonová deska zespoda - balkonová deska v podlaze 100 EPS EPS (pěnový polystyren) kontaktní zateplení uvnitř panelu Hebel železobeton Obr. č. 6 a 7 Schéma detailu D3 - půdorysy A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 17/24

18 Obr. č. 8 Schéma detailu D3 řez AA Obr. č. 9 Schéma detailu D3 řez BB A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 18/24

19 Posouzení detailu Výpočtem bylo provedeno tepelně technické posouzení detailu D3 z hlediska stavební fyziky - tepelné techniky. Pomocí výpočetního programu CUBE 3D bylo ověřeno, zda na vnitřním líci zadaného detailu nedochází k povrchové kondenzaci vodní páry a riziku vzniku plísní a zda splňuje požadavky ČSN Tepelná ochrana budov. Vnitřní povrchové teploty byly stanoveny řešením teplotního pole. Ověřeny byly vždy nejnižší ze zjištěných teplot. V místě spojení více konstrukcí byla uvažována vyšší z bezpečnostních přirážek stanovených pro jednotlivé konstrukce. Hodnocení nebylo provedeno pro výplň otvoru, hodnocena byla neprůhledná konstrukce. A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 19/24

20 Detail D3 Okrajové podmínky A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 20/24

21 Průběh kritických izoterm A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 21/24

22 Simulace termovize A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 22/24

23 Parametry prostředí Θ ai = 21 C ϕ i = 50% Nejnižší teplotní faktor vnitřního povrchu f Rsi konstrukce 0,567 6,28 C* Požadovaný teplotní faktor vnitřního povrchu f Rsi,N 0,796 14,06 C* Teplotní faktor vnitřního povrchu odpovídají rosnému bodu 0,682 10,19 C* Posouzení nevyhovuje Posuzovaný detail nesplňuje požadavky normy ČSN Tepelná ochrana budov z hlediska nejnižších povrchových teplot. V místě, kde byla výpočtem stanovena nejnižší povrchová teplota, je tato teplota dokonce nižší než teplota rosného bodu. Hrozí zde riziko nejen růstu plísní, ale i povrchové kondenzace. Rozložení relativních vlhkostí, znázornění přibližné oblasti kondenzace * teplota odpovídající příslušnému teplotnímu faktoru A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 23/24

24 8. Závěr Bylo provedeno tepelně technické posouzení zadaných detailů BD Bašteckého v Praze 13, Stodůlkách. Posuzované detaily nesplňují požadavky z hlediska povrchových teplot dle normy ČSN Tepelná ochrana budov. Konstrukce byly posuzovány pouze z pohledu stavební tepelné techniky. Konstrukce nebyly posuzovány z hlediska požární bezpečnosti, statiky, provádění, atd.. Tento posudek vychází z podkladů a informací, které jsme měli při zpracování k dispozici. Zpracovatel si vyhrazuje právo na korekce závěrů pokud budou zjištěny další podstatné skutečnosti, které nebyly známy při zpracování tohoto posudku. V Praze , Vypracovala: Ing. Kateřina Ullmannová Přílohy: - 1. Schémata posuzovaných detailů - 2. Výstup z programů CUBE 3D 2009 a AREA 2009 A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6 strana: 24/24

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE Řešitel: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. soudní znalec v oboru stavebnictví, M-451/2004 Pod nemocnicí 3, 625 00 Brno Brno ČERVENEC 2009

Více

TZB II Architektura a stavitelství

TZB II Architektura a stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB II Architektura a stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Obecní úřad Suchonice Ulice: 29 PSČ: 78357 Město: Stručný popis budovy Seznam

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) 3 Jan Tywoniak A428 tywoniak@fsv.cvut.cz Bilanci lze sestavit pro krátký nebo dlouhý časový úsek odlišná využitelnost (proměňujících

Více

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ posouzení stavu obvodového pláště budovy Kabáty č.p. 44 Objednatel: Ing. Vladimír Duša V Předpolí 1464/17 100 00 Praha 10 Strašnice Zpracovatel: Ing. Jiří Süssland a Ing. Michal

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Ing. Danuše Čuprová, CSc. Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Výpočet součinitele prostupu okna Lineární a bodový činitel prostupu tepla Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Základní škola Slatina nad Zdobnicí Ulice: Slatina nad zdobnicí 45 PSČ:

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 2. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 2. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Energetický audit budov Seminář č. 2 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Tepelná ochrana budov Přehled základních požadavků na stavební

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

NPS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

NPS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích NPS Nízkoenergetické a pasivní stavby Přednáška č. 3 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Více

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Literatura, podmínky zápočtu Zadání, protokoly Součinitel prostupu tepla U, teplotní

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Přednáška č. 4 Přídavný difúzní odpor Výpočet roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry v konstrukci -ručně Výpočet roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

Protokol termografického měření

Protokol termografického měření Prokop Dolanský Chodovecké nám. 353/6, 141 00 Praha 4 www.termorevize.cz dolansky@termorevize.cz Tel.: 736 168 970 IČ: 87522161 Protokol termografického měření Zkrácená termografická zkouška dle ČSN EN

Více

Ing. Pavel Šuster. březen 2012

Ing. Pavel Šuster. březen 2012 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět 1.2. Úkol 1.3. Zadavatel 1.4. Zpracovatel 1.5. Vypracoval 1.6. Zpracováno v období Bytový dům Peškova 6, Olomouc Jiří Velech byt pod střechou v 5.NP Diagnostika parametrů vnitřního

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství. BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství. BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Literatura: Studijní opory: BH10 Tepelná technika budov Normy: ČSN 73 0540 Tepelná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

SF2 Podklady pro cvičení

SF2 Podklady pro cvičení SF Podklady pro cvičení Úloha 7 D přenos tepla riziko růstu plísní a kondenzace na vnitřním povrchu konstrukce Ing. Kamil Staněk 11/010 kamil.stanek@fsv.cvut.cz 1 D přenos tepla 1.1 Úvodem Dosud jsme se

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 5. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 5. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Přednáška č. 5 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal

Více

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP změny související s vydáním ČSN 73 0540-2 (2011) Ing. Olga Vápeníková ČSN 73 0540-2 (říjen 2011, platnost listopad 2011) PROJEKČNÍ NORMA okna + dveře = výplně otvorů ostatní

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Lineární činitel prostupu tepla

Lineární činitel prostupu tepla Lineární činitel prostupu tepla Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2018 především s ohledem na změny v normách. Lineární činitel

Více

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa jan.kurc@knaufinsula;on.com Zateplená dřevostavba Prvky které zásadně ovlivňují tepelně technické vlastnos; stěn - Elementy nosných rámových konstrukcí

Více

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ČVUT V PRAZE, FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV STAVITELSTVÍ II. SGS14/160/OHK1/2T/15 ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST OBNOVY VYBRANÝCH HISTORICKÝCH BUDOV 20. STOLETÍ. SGS14/160/OHK1/2T/15 ENERGETICAL EFFICIENCY OF RENEWAL

Více

Stavební tepelná technika 1

Stavební tepelná technika 1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební tepelná technika 1 Část B Prof.Ing.Jan Tywoniak,CSc. Praha 2011 04/11/2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16 Stavební, inženýrská a projektová kancelář Ing. Josef Fuk Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Soborská 28, Praha 6 - Dejvice, (Hanspaul City), PSČ: 16000 P. O. BOX 174, Praha 6 - Dejvice, PSČ:

Více

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Úvod Normy Klíčovou normou pro tepelnou ochranu budov v ČR je norma ČSN 73 0540-1 až 4 ČSN 73 0540-1 (2005) Část 1: Terminologie ČSN 73 0540-2 (2011) Část 2:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) 4 Jan Tywoniak A428 tywoniak@fsv.cvut.cz volba modelu pro výpočet vícerozměrného vedení tepla Lineární a bodový tepelný most Lineární

Více

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku:

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku: Posouzení konstrukce podle ČS 050-:00 TOB v...0 00 POTECH, s.r.o. Nový Bor 080 - Ing.Petr Vostal - Třebíč Datum tisku:..009 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Místo:

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrh skladby a koncepce sanace teras Návrh skladby a koncepce sanace teras Bytový dům Kamýcká 247/4d 160 00 Praha - Sedlec Zpracováno v období: Březen 2016 Návrh skladby a koncepce sanace střešního pláště Strana 1/8 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2014 EDU stěna obvodová Název úlohy : Zpracovatel : Jan

Více

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Praha Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h =

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h = Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: MŠ Krasno Místo: Zadavatel: Zpracovatel: Zakázka: Archiv: Projektant: E-mail: Datum: Telefon:..0 Výpočet je proveden dle STN 00:00 SCH -

Více

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 5 a 6. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 5 a 6. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích PTV Progresivní technologie budov Seminář č. 5 a 6 Seminář: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vývoj

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ DETAILŮ OBLUKOVÝCH PŘEKLADŮ ATBET

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ DETAILŮ OBLUKOVÝCH PŘEKLADŮ ATBET STOPTERM spol. s r.o.,plamínkové 1564 / 5, Praha 4 tel. / fax : 241 400 533 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ DETAILŮ OBLUKOVÝCH PŘEKLADŮ ATBET Zadavatel : Roman Čejka Hrdlořezy 208 293 07 Zpracoval : Robert

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lipnická 1448 198 00 Praha 9 - Kyje kraj Hlavní město Praha Majitel: Společenství

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

Energetická studie varianty zateplení bytového domu

Energetická studie varianty zateplení bytového domu Zakázka číslo: 2015-1102-ES Energetická studie varianty zateplení bytového domu Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově Kozlovská

Více

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK TECHNICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ČÁST TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK Zpracoval: Ing.

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - BYTOVÉ DOMY v rámci 1. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

Vlhkost. Voda - skupenství led voda vodní pára. ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára

Vlhkost. Voda - skupenství led voda vodní pára. ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára Vlhkost Voda - skupenství led voda vodní pára ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára Vlhkost ve stavebních konstrukcích nežádoucí účinky... zdroje: srážková v. zemní v.

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Raichlova 2610, 155 00, Praha 5, Stodůlky kraj Hlavní město Praha

Více

slovo odborníka Vdne ní dobû narûstajících Posouzení spodní stavby panelového z hlediska stavební tepelné techniky 12/2008 Modelované konstrukce

slovo odborníka Vdne ní dobû narûstajících Posouzení spodní stavby panelového z hlediska stavební tepelné techniky 12/2008 Modelované konstrukce 26-30_12_08 27.11.2008 11:04 Stránka 1 Vdne ní dobû narûstajících cen energií se zaãínají klást ãím dál tím vût í po- Ïadavky na omezení úniku tepla z objektu. Jednou z moïností omezení ztrát tepla je

Více

STOPTERM spol. s r.o.,plamínkové 1564 / 5, Praha 4 tel. / fax : 241 400 533. Zadavatel: Ing. Marian Groch Třemblat 93 251 65 Ondřejov

STOPTERM spol. s r.o.,plamínkové 1564 / 5, Praha 4 tel. / fax : 241 400 533. Zadavatel: Ing. Marian Groch Třemblat 93 251 65 Ondřejov STOPTERM spol. s r.o.,plamínkové 1564 / 5, Praha 4 tel. / fax : 241 400 533 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY reprezentant rodinných domů EKORD 182 t 78 a POSOUZENÍ POROVNÁVACÍCH UKAZATELŮ stavebních

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015 OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce - kontaktní plášť - skládaný plášť bez vzduchové mezery - skládaný plášť s provětrávanou

Více

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Dokument vznikl za podpory SGS14/160/OHK1/2T/15 Ing.arch.et Ing. Jiří Adámek: Energetická efektivnost obnovy vybraných historických

Více

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 810/16 Certifikační orgán 3048 STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ Bytový dům: Sportovní

Více

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing.

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing. TECHNICKÁ Odborná inženýrská, projekční a poradenská kancelář v oblasti oken/dveří, lehkých obvodových plášťů (LOP) a jiných fasádních konstrukcí. KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. a Stavba: Zadavatel: RODINNÝ DŮM stávající objekt Vrchlického 472, 273

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR Kalcium silikátová minerální deska Tvarová stálost Vynikající paropropustnost Nehořlavost Jednoduchá aplikace Venkovní i vnitřní izolace Specifikace Minerální, bezvláknitá

Více

Projektová dokumentace adaptace domu

Projektová dokumentace adaptace domu Projektová dokumentace adaptace domu Fotografie: Obec Pitín Starší domy obvykle nemají řešenu žádnou tepelnou izolaci nebo je nedostatečná. Při celkové rekonstrukci domu je jednou z důležitých věcí snížení

Více

Předmět VYT ,

Předmět VYT , Předmět VYT 216 1085, 216 2114 Podmínky získání zápočtu: 75 % docházka na cvičení (7 cvičení = minimálně 5 účastí) Konzultační hodiny: po dohodě Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Místnost č. 215 Fakulta strojní,

Více

Katalog konstrukčních detailů oken SONG

Katalog konstrukčních detailů oken SONG Katalog konstrukčních detailů oken SONG Květen 2018 Ing. Vítězslav Calta Ing. Michal Bureš, Ph.D. Stránka 1 z 4 Úvod Tento katalog je vznikl za podpory programu TAČR TH01021120 ve spolupráci ČVUT UCEEB

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3.

TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3. TOB v... POTECH spol. s r.o. 00 - Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: Místo: Zpracovatel: odinný dům Kaplice Zadavatel: Zakázka: Projektant:

Více

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1 Příl. 1. Tab. 1. Klimatické charakteristiky okolí obce Střelice průměrná roční teplota vzduchu ( C) 7 8 průměrný roční úhrn srážek (mm) 500 550 průměrná teplota vzduchu na jaře ( C) 8 9 průměrný úhrn srážek

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit 1. Energetický štítek obálky budovy 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB 3. Energetický audit Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB ENB obsahuje informace o

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

TECHNICKO EKONOMICKÁ STUDIE MOŽNOSTÍ SNÍŽENÍ ENERGTICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

TECHNICKO EKONOMICKÁ STUDIE MOŽNOSTÍ SNÍŽENÍ ENERGTICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU energetické hodnocení budov TECHNICKO EKONOMICKÁ STUDIE MOŽNOSTÍ SNÍŽENÍ ENERGTICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 - Bohnice červenec 2013 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zadavatel studie Společenství

Více

ICS Listopad 2005

ICS Listopad 2005 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91. 120. 10 Listopad 2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin ČSN 73 0540-3 Thermal protection of buildings - Part 3: Design value quantities La protection

Více

Seminář pro gestory a členy pracovních skupin pro TN

Seminář pro gestory a členy pracovních skupin pro TN Seminář pro gestory a členy pracovních skupin pro TN Výzkumný ústav pozemních staveb Certifikační Společnost AO 227 NO 1516 Technické požadavky na vybrané stavební výrobky z hlediska základního požadavku

Více

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více