Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu o činnosti školy. Vedení Základní umělecké školy Dolní Újezd výroční zprávu zpracovává za účelem zhodnocení celkové činnosti školy, jako zdroj základních informací o škole pro zřizovatele a kontrolní orgány a jako podklad pro autoevaluaci nebo-li vlastní hodnocení školy podle novely vyhlášky č. 225/2009 Sb. Obsah: 1. Výroční zpráva za školní rok 2008/ Příloha č. 1: Některé ekonomické údaje 3. Příloha č. 2: Výhledový plán pro školní rok 2009/ Příloha č. 3: Hodnocení plnění výhledového plánu pro rok 2008/2009 Výroční zprávu vytvořili: Mgr. Jiří Kučík ředitel školy Marcela Kohoutová zástupkyně ředitele školy

2 1.Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1) Charakteristika školy, organizace oborů, vyučování, počty žáků Název školy: Adresa školy: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Základní umělecká škola Dolní Újezd čp. 480 PSČ: Telefon: Místa poskytovaného vzdělávání: Litomyšl Morašice Sebranice Trstěnice Zřizovatel školy: Ředitel školy: Mgr. Jiří Kučík Obec Dolní Újezd Zástupkyně ředitele: Marcela Kohoutová Ekonomka, tajemnice: Helena Půlkrábková Počet pedagogických zaměstnanců: 15 Počet provozních zaměstnanců: 5 ZUŠ Dolní Újezd poskytovala pro školní rok 2008/2009 základní vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech jmenovitě v oboru hudebním, výtvarném a tanečním. ZUŠ je členem Asociace ZUŠ ČR. ZUŠ Dolní Újezd sídlí v samostatných prostorách Základní školy v Dolním Újezdě a ve třech odloučených pracovištích. Místa poskytovaného vzdělávání jsou umístěna v budovách Základních škol v Morašicích, Sebranicích, Trstěnici, a také v Litomyšli, Stříteského ulici. Děti ze Sebranic, Lubné, Pohodlí, Morašic, Makova, Lažan, Chotovic, Chotěnova, Jarošova, Nové Vsi u Jarošova, Vidlaté Seče, Říkovic, Nových Sídel tak nemusejí dojíždět do nejbližších měst Litomyšle nebo Poličky. V ZUŠ Dolní Újezd se vzdělávají také děti z obce Osík, Horní Újezd, Jiříkov, Poříčí, Mladočov, Desná, Budislav.

3 Poskytované obory ve školním roce 2008/2009: Hudební obor: Klavír, keyboard, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, trubka, kytara klasická a doprovodná, housle, sólový zpěv. V Dolním Újezdě a v Morašicích působí kytarový soubor a soubor zobcových fléten, v Dolním Újezdě navíc ještě soubor instrumentální. Taneční obor: Základy moderního a scénického tance s baletními prvky. Dramatické pohybové hry a celkový rozvoj a kultivace pohybových dovedností dětí. Výtvarný obor: Výuka kresby a malby, ruční keramická tvorba, grafické techniky /linoryt, kovoryt, papírořez/, malba na textil, experimentální tvorba, teorie výtvarné kultury. Vyučování probíhá podle stávajících učebních dokumentů pro základní umělecké vzdělávání vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR do doby nabytí platnosti Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání. Jednotliví žáci v hudebních oborech mají vyučujícím vytvořen individuální plán výuky. Žáci, kteří chtějí studovat na školách s výtvarným zaměřením, jsou vyučováni podle speciálního plánu vytvořeného na základě charakteristiky budoucí zvolené školy. Několik učitelů se zabývá službou pro žáky a rodiče naší školy. Jedná se především o profesionální poradenství žákům v oblasti volby povolání a psychologické poradenství. Učitelé odborně pomáhají rodičům žáků v otázkách nákupu, oprav a ladění nástrojů. Ve školním roce 2008/2009 byl celkem vyučován v Dolním Újezdě 141 žák, v Sebranicích 87 žáků, v Morašicích 53 žáci, v Trstěnici 17 žáků, v Litomyšli 2 žáci. Celkový počet žáků v tomto školním roce byl 307 žáků. I v tomto školním roce se žáci naší školy účastnili národních soutěží ZUŠ. V soutěži ve hře na dechové nástroje dřevěné a v sólovém zpěvu postoupili vybraní žáci školy do okresních kol, kde získali hodnotná umístění. Po celý školní rok pracoval velmi aktivně kytarový a instrumentální soubor pod vedením Mgr. R. Plívové a M. Kučerové. Začátek školního roku a především výuku zkomplikoval nařízený lékařský dohled a protiepidemická opatření v ZŠ v Morašicích, která postihla i naše žáky. Lékařský dohled vyhlásila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Územní pracoviště ve Svitavách na základě kontaktu jednoho žáka ZŠ s infekční žloutenkou. Dva měsíce karantény, a tím i přerušení výuky, žáci a jejich vyučující doháněli celý školní rok. V některých oborech jsme opět pocítili ekonomickou konkurenci v kroužcích základních škol. Rodiče nerozlišují kvalitu, systematičnost a odbornost výuky ZUŠ a raději zvolí formu zájmových kroužků v domnění, že v kroužku jde taktéž o kvalifikovanou výuku. Přehled o počtech žáků v místech poskytovaného vzdělávání Hudební obor Výtvarný Taneční obor Celkem obor Dolní Újezd Litomyšl 2 2 Morašice Sebranice Trstěnice Celkem Ve školním roce 2008/2009 ukončilo základní studium 1. stupně celkem 9 žáků v hudebním oboru. 7 z nich zvolilo pokračování v základním studiu 2. stupně.

4 2) Vedení školy, přehled o zaměstnancích: Vedení školy je náročné, výuka se uskutečňuje na několika místech vzdálených od hlavní budovy až 10 km, přesto práce na odloučených pracovištích probíhá bez vážnějších problémů. Učitelé zde pracují samostatně a spolehlivě. Bez přímého dohledu nadřízených jsou povinni dodržovat podmínky dané obsahem pracovní smlouvy. Pro školní rok 2008/2009 byli v hudebním oboru přijati tři noví pedagogičtí pracovníci. Na počátku 2. pololetí nastoupila jedna vyučující na mateřskou dovolenou. Management školy tvoří ředitel školy Mgr. Jiří Kučík, zástupkyně ředitele školy Marcela Kohoutová a ekonomka školy Helena Půlkrábková. Spolupracujícím orgánem je umělecká rada. Umělecká rada (dále URŠ) ZUŠ Dolní Újezd byla ustavena na pedagogické radě v úterý dne 11. listopadu URŠ, jmenovanou ředitelem školy, tvoří Marcela Kohoutová, Mgr. Jana Frišová a Ing. Jana Bulantová. URŠ odborně i metodicky organizuje veškeré školní akce. Nejvýznamnější akcí URŠ pro tento školní rok bylo vytvoření a provedení vzdělávacího semináře Keyboard na ZUŠ Dolní Újezd v celkovém rozsahu 10 hodin. Seminář odborně vedla Mgr. Jana Frišová, která vytvořila pro účastníky semináře návrh učebních osnov, učebních plánů a metodický materiál k výuce elektronických klávesových nástrojů. Vše poslouží jako základ budoucího ŠVP naší školy. Pro URŠ a pro celý pedagogický sbor byla velmi náročná organizace květnových koncertů. Velké úsilí bylo značným přínosem pro naši další práci. Výchovné a náborové koncerty pro žáky základních škol, koncert k oslavě Dne matek, absolventský koncert a v neposlední řadě Koncert učitelů a jejich hostů ukázaly na dobrou kvalitu výuky, připravenost žáků i učitelů a hlavně na cílevědomé, jednotné a odborné vedení školy. Uvedené koncerty vytvořily základ pro založení tradic školy. Mezi tradiční akce se již nyní mohou počítat tzv. Třídní přehrávky nebo-li malé koncerty v rámci tříd, které si učitelé organizují sami a které zároveň slouží jako třídní schůzky. Přehrávky umožňují vytvořit užší kontakty mezi žákem, učitelem a rodiči dítěte, pomohou vytvořit vazby mezi žáky ve třídě i v celé škole. Při koncertech a soutěžích společně muzicírují žáci i učitelé ze všech poboček, všichni vědomě a dobře reprezentují naši školu. Spolupráce se zřizovatelem školy v Dolním Újezdě probíhá stále na vysoké úrovni. Se starostou ing. J. Kladivem se scházíme pravidelně nejméně 4 x za školní rok. Dobrá je též spolupráce s Radou obecního úřadu. Škola nezištně propůjčila taneční a koncertní sál pro aktivity v rámci Lidových misií organizovaných farností Dolní Újezd či k tanečním činnostem spolku místních žen. Na škole se pořádají veřejné koncerty ve spolupráci s Obecním úřadem Dolní Újezd. Pod záštitou Obecního úřadu v Morašicích jsou prováděny pravidelné Závěrečné žákovské koncerty v kostele sv. Petra a Pavla. Kvalita výuky po technické stránce se na škole i na některých pobočkách zlepšuje každoročním nákupem hudebních nástrojů a pomůcek. Na škole v tomto školním roce pracovalo 20 zaměstnanců, z toho bylo 15 pedagogických pracovníků. Každý zaměstnanec v září obdržel Přílohu k pracovní smlouvě s uvedenou platovou třídou, s výší úvazku a celkovou pracovní dobou. Dále Příloha obsahovala dvě dohody. Jedna dohoda byla sepsána o pracích souvisejících s vyučováním a druhá dohoda o pracích nad rámec pracovních povinností, za které pracovník pobíral osobní příplatek. Kromě toho učitelé 2x za kalendářní rok dostali vyplacené odměny za svědomité plnění úkolů nad rámec základních pracovních povinností. S finančním ohodnocením učitelé obdrželi od ředitele školy osobní dopis. Již druhým rokem mají učitelé k dispozici počítač s tiskárnou a s připojením na internet. Aktivním používáním počítačové techniky se zdokonaluje počítačová gramotnost našich učitelů.

5 Pedagogičtí zaměstnanci: Jurij Artjuščenko Hana Baťová Zuzana Brůnová Ing. Jana Bulantová Alena Dalihodová Klára Fajfrová, DiS. Mgr. Jana Frišová Eva Jelínková, prom.ped. Marcela Kohoutová Jana Kolaříková Marcela Kučerová Mgr. Jiří Kučík Mgr. Romana Plívová Jan Pohorský Mgr. Monika Sychrová příčná a zobcová flétna, klarinet kytara, klavír, keyboard keyboard, zobcová flétna, taneční obor, výtvarný obor klavír, keyboard housle, zobcová flétna, hudební nauka housle, zobcová flétna, keyboard, klavír, hudební nauka klavír, keyboard, korepetice, hudební nauka klavír zobcová flétna, keyboard, hudební nauka klavír, keyboard kytara, zobcová flétna, klavír, keyboard výtvarný obor kytara, sólový zpěv nástroje žesťové, bicí klavír, keyboard, sólový zpěv, hudební nauka Provozní zaměstnanci: Helena Půlkrábková Božena Střasáková Ladislav Doseděl Hana Kyselá Lenka Chadimová ekonomická pracovnice a tajemnice školnice údržbář uklízečka uklízečka 3) Aprobace a vzdělání pedagogů školy ve školním roce 2008/2009: Mgr. Jiří Kučík: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové, obor výtvarná výchova a český jazyk. Universita Praha, obor psychopedie. Universita Praha, obor psychologické poradenství. Nástavbové studium na Pedagogické škole v Litomyšli, specializace výtvarný a hudební obor. Marcela Kohoutová: Úplné střední odborné a pedagogické. Absolvování studia hudebně terapeutického projektu Rehabilitace dýchání hrou na zobcovou flétnu. Absolvování ročního cyklu Klavírních sobot na Konzervatoři v Brně. Absolvování kurzů Teorie a dějin umění na FF UP Olomouc. Praxe výuka hry na zobcovou flétnu. Jurij Artjuščenko: Vysokoškolské umělecké, VŠU Doněck. Praxe hra na příčnou flétnu, klarinet, saxofon, zobcovou flétnu, klavír, bicí. Hana Baťová: Úplné střední odborné. Praxe výuka hry na klavír, kytaru. Zuzana Brůnová: Úplné střední odborné a pedagogické. Absolvování vzdělávacích kurzů Taneční dílny v Ústí nad Orlicí. Praxe výuka hry na zobcovou flétnu, klavír, keyboard. Ing. Jana Bulantová: Vysokoškolské Univerzita Pardubice, doplněno studiem pedagogické způsobilosti. Praxe výuka hry na klavír. Alena Dalihodová: Úplné střední všeobecné. Absolvování studia pedagogické způsobilosti AMU Praha. Absolvování cyklů Houslové soboty na Konzervatoři v Brně. Praxe hra na housle, zobcovou flétnu. Klára Fajfrová, DiS.: Vyšší odborné, Konzervatoř Pardubice, obor hra na violu.

6 Mgr. Jana Frišová: Eva Jelínková, prom.ped.: Jana Kolaříková: Marcela Kučerová: Mgr. Romana Plívová: Jan Pohorský: Mgr. Monika Sychrová: Vysokoškolské pedagogické PF UK Praha, obor hudební výchova. Absolvování cyklů Klavírní soboty na Konzervatoři v Brně. Vysokoškolské pedagogické, UP FF Olomouc, obor hudební výchova pro odborné školy. Úplné střední odborné. Praxe výuka hry na klavír. Úplné střední odborné a pedagogické, zahájeno studium na Konzervatoři v Pardubicích, obor hra na trubku. Praxe výuka hry na kytaru, zobcovou flétnu, klavír, keyboard, trubku. Vysokoškolské pedagogické UP PF Olomouc, obor hudební výchova. Absolvování cyklů Kytarové soboty na Konzervatoři v Brně. Lidová konzervatoř Praha, obor hra na trubku. Vysokoškolské pedagogické JU PF České Budějovice, Vyšší odborné pedagogické VOŠP Litomyšl. Absolvování cyklu Klavírních sobot na Konzervatoři v Brně. 4) Vzdělávání a účast učitelů na vzdělávacích programech akreditovaných MŠMT ČR ve školním roce 2008/2009: Kvalifikační studium: o Učitelka Zuzana Brůnová zahájila vysokoškolské studium na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. o Ing. Jana Bulantová obhájila závěrečnou zkouškou studium pedagogické způsobilosti na Univerzitě v Pardubicích. o Mgr. Jana Frišová pokračovala ve studiu na Ostravské konzervatoři obor hra na klavír. o Zástupkyně ředitele Marcela Kohoutová ukončila studium obor hudební věda na FF UP v Olomouci. o Učitelka Marcela Kučerová pokračovala ve studiu hry na trubku na Konzervatoři v Pardubicích. o Mgr. Monika Sychrová zahájila studium pedagogické způsobilosti na UP v Olomouci. Rozšiřující a prohlubující studium: o Učitelka Zuzana Brůnová se zúčastnila týdenní taneční dílny Letní dny tance v Klubcentru v Ústí nad Orlicí. o Učitelka Alena Dalihodová se zúčastnila ročního vzdělávacího kurzu Houslových sobot na Konzervatoři v Brně. o Učitelka Mgr. Jana Frišová se zúčastnila ročního vzdělávacího kurzu Klavírních sobot na Konzervatoři v Brně. o Zástupkyně ředitele Marcela Kohoutová a členka umělecké rady Mgr. Jana Frišová absolvovaly dvoudenní vzdělávací seminář organizovaný NIDV v Pardubicích Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v základním uměleckém vzdělávání v Seči u Chrudimi. o Učitelka Mgr. Romana Plívová se účastnila vzdělávacího cyklu Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v ZUŠ práce s kytarovým orchestrem v NIDV v Hradci Králové.

7 5)Mimoškolní aktivity, veřejná činnost pedagogů školy ve školním roce 2008/2009: Mgr. Jiří Kučík: Jurij Artjuščenko: Hana Baťová: Zuzana Brůnová: Alena Dalihodová: Marcela Kučerová: Mgr. Romana Plívová: Jan Pohorský: Mgr. Monika Sychrová: Člen Výboru Zastupitelstva Pardubického kraje, zástupce 26 ZUŠ Pardubického kraje ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Člen mezinárodní společnosti INTER-KONTAKT GRAFIK. Člen Svazu branně technických sportů ČR.(Závodní činnost) Výstavní činnost: Galerie Vysočina Polička, účast na výstavách výtvarného umění v Litomyšli. Výstavní činnost: Dům U rytířů v Litomyšli. Člen Dechového orchestru Smetanova domu města Litomyšle. Člen litomyšlského dechového orchestru Bekras. Zajišťování hudebních částí liturgie pro Římskokatolickou farnost v Dolním Újezdě. Zajišťování hudebního programu pro akci Vítání občánků. Členka houslové sekce Litomyšlského symfonického orchestru. Členka litomyšlského dechového orchestru Bekras. Členka Okresní poroty dechových nástrojů za okres Svitavy. Členka pěveckého sboru Iuventus Svitavy. Členka Big bandu Svitavy. Členka Okresní poroty nástrojové sekce kytar za okres Svitavy. Člen Dechového orchestru Smetanova domu města Litomyšle. Členka litomyšlského dechového orchestru Bekras. Členka taneční kapely Omega. 6) Akce organizované školou ve školním roce 2008/2009: Adventní koncert Horní Újezd Vánoční koncert Sebranice Vánoční koncert Dolní Újezd Vánoční koncert Morašice Vánoční koncert Trstěnice Vánoční přehrávka Dolní Újezd Okresní kolo soutěže Jevíčko (dechové nástroje) Okresní kolo soutěže Moravská Třebová (sólový zpěv) Jarní koncert Sebranice Jarní koncert Morašice Jarní koncert Dolní Újezd Absolventský koncert Dolní Újezd Den matek Dolní Újezd Koncert pro žáky ZŠ Dolní Újezd Koncert učitelů a jejich hostů Dolní Újezd Seminář EKN Dolní Újezd Postupové zkoušky všechna pracoviště Závěrečný koncert Sebranice Třídní přehrávka Morašice Závěrečný koncert Dolní Újezd Závěrečný koncert Morašice Závěrečný koncert Trstěnice Rozloučení s předškoláky Dolní Újezd

8 7) Přehlídka úspěchů žáků ZUŠ Dolní Újezd ve školním roce 2008/2009: a) Vyhlášení žáka roku 2007/2008: o Za reprezentaci ZUŠ Dolní Újezd na celostátní výstavě výtvarných prací ve Šternberku byli jmenováni žákem roku Petr Klička a Leysa Drach ze třídy Mgr. Jiřího Kučíka. o Za účast, reprezantaci školy a výborné umístění v okresním kole soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru byly jmenovány žákyní roku Anna Kudrnová a Jana Štanclová ze třídy Mgr. Romany Plívové. o Za účast, reprezantaci školy a výborné umístění v okresním kole soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír byla žákyní roku jmenována Martina Půlkrábková ze třídy Jany Kolaříkové b) Účast na soutěžích základních uměleckých škol: o Okresního kola národní soutěže žáků v sólovém zpěvu v Moravské Třebové dne se zúčastnila Lucie Tomanová ze třídy Mgr. Moniky Sychrové. V 7. kategorii získala čestné uznání. o Okresního kola národní soutěže žáků v sólovém zpěvu v Moravské Třebové dne se zúčastnila Gabriela Zerzánová ze třídy Mgr. Romany Plívové. V 6. kategorii získala čestné uznání. o Okresního kola národní soutěže žáků v sólovém zpěvu v Moravské Třebové dne se zúčastnila Kristýna Stráníková ze třídy Mgr. Romany Plívové. Ve 2. kategorii získala čestné uznání. o Okresního kola národní soutěže žáků ve hře na dechové nástroje dřevěné v Jevíčku dne se zúčastnila Lucie Nádvorníková ze třídy Jurije Artjuščenka. V 5. kategorii získala čestné uznání. o Okresního kola národní soutěže žáků ve hře na dechové nástroje žesťové v Jevíčku dne se zúčastnila jako členka poroty učitelka hudebního oboru Marcela Kučerová. c) Přijatí studenti na umělecko-průmyslové školy: o Nikola Sokolová, žákyně výtvarného oboru pod vedením Mgr. Jiřího Kučíka, byla přijata do 1. ročníku Střední uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad Orlicí. 2.Příloha č.1: Některé ekonomické údaje Provozní dar: Obec Lubná Obec Sebranice Obec Morašice Obec Trstěnice Kč/Určeno na nákup učebních pomůcek Kč/Určeno na nákup učebních pomůcek Kč/Určeno na nákup učebních pomůcek Kč/Určeno na opravu pianina Během roku byly pravidelně prováděny kontroly hospodaření finanční komisí Obecního úřadu Dolní Újezd. Nikdy nebyly shledány žádné nedostatky.

9 3. Příloha č. 2 : Výhledový plán školní rok a) Plán koncertů: Listopad koncert agentury MARIO pro veřejnost Výchovný koncert agentury Mario pro žáky ZŠ a MŠ Prosinec Vánoční koncert Dolní Újezd Vánoční koncert Trstěnice Vánoční koncert Morašice Vánoční koncert Sebranice Březen Jarní koncert Dolní Újezd Jarní koncert Trstěnice Jarní koncert Morašice Jarní koncert Sebranice Koncert učitelů a jejich hostů Duben Absolventský koncert Absolventský koncert Květen Den matek Náborový koncert Dolní Újezd Postupové zkoušky Náborové akce Morašice Červen Náborové akce Sebranice Závěrečný koncert Dolní Újezd Závěrečný koncert Trstěnice Závěrečný koncert Morašice v kostele Závěrečný koncert Sebranice v kostele Rozloučení s předškoláky Dolní Újezd b) Webové stránky, prezentace školy: o Aktualizace webových textů pro všechna pracoviště. Rozšíření a doplňování stávajících rubrik. o Aktualizace vývěsek na všech pracovištích, ve vstupních prostorách obecních úřadů a dalších veřejných míst. o Pravidelná informovanost prostřednictvím textů a fotografií v místním tisku. o Vytvoření propagačních materiálů pro náborové či výchovné akce. o Zajištění tisku a rozeslání novoročenek. c) etwinning: Pokračování v aktivitách pro uskutečnění projektu v rámci etwinningu se ZUŠ ve Svitu ve Slovenské republice nebo s jinou ZUŠ na Slovensku, koordinátorkou projektu jmenována Mgr. Jana Frišová. d) Notační program: Výběr, nákup a zprovoznění notačního programu včetně seznámení všech pedagogických pracovníků s pracovním manuálem. e) Vzdělávací seminář Keyboard na ZUŠ Dolní Újezd: Organizace pokračování vzdělávacího semináře pro učitele klávesových nástrojů i další zájemce.

10 f) Zakoupení nástrojů: Nákup kytary se všemi doplňky pro pracoviště v Sebranicích, nákup doplňujících velikostí smyčcových nástrojů včetně doplňků, zajištění opravy keyboardu a příčné flétny. Nákup shodných nástrojů elektronických klávesových včetně doplňků (síťové adaptéry, pedály, stojany, povlaky) pro zajištění výuky komorní hry na klávesové nástroje. g) Doplnění pomůcek: Doplňování notových materiálů, CD nosičů, odborných a vzdělávacích publikací včetně praktického využívání všemi pracovníky. h) Komorní hra na klávesové nástroje: Příprava podmínek pro uskutečnění výuky nové složky předmětu komorní hra na keyboard. ch) Organizace náborových koncertů a dalších akcí: o Zajištění akce Žák roku 2008/2009 v rámci Vánočních koncertů. o Navázání na úspěšné a kvalitní náborové koncerty z minulých let. o Rozšíření nabídky o výchovné koncerty. o Pokračování v provedení Koncertu učitelů. 4. Příloha č. 3: Hodnocení plnění výhledového plánu za rok 2008/2009: a) Plán koncertů: Vánoční koncerty Pondělí Sebranice Úterý Dolní Újezd Středa Morašice Čtvrtek Trstěnice Jarní koncerty Pondělí Sebranice Úterý Dolní Újezd Středa Morašice Čtvrtek Trstěnice Absolventské koncerty Úterý Čtvrtek Den matek Neděle Postupové zkoušky Od Závěrečné koncerty Pondělí Sebranice Úterý Dolní Újezd Středa Morašice Čtvrtek Trstěnice Plánové akce byly úspěšně uskutečněny a výrazně doplněny dalšími akcemi viz. odstavec 6). Ke změně termínů jarních koncertů došlo pod vlivem značného onemocnění žáků i učitelů. Absolventský koncert byl proveden pouze jeden z důvodu nižšího počtu absolventů.

11 b) Webové stránky: Plán: Aktualizace textů pro všechna pracoviště. Rozšíření a doplňování stávajících rubrik. Zvýšení počtu cizojazyčných textů. Aktualizace textů je nezbytná vzhledem ke stálému dění ve škole ať již plánovanému či vlivem náhlých změn a též k naplnění účinnosti některých zákonů např. o svobodném přístupu k informacím, o povinnosti zveřejnění výroční zprávy apod. c) etwinning: Plán: Příprava pro uskutečnění projektu v rámci etwinningu s partnerskou ZUŠ ve Svitu ve Slovenské republice, koordinátorkou projektu jmenována Mgr. Jana Frišová. Zaměření na projekty v německy mluvících zemích, jejichž výběrem byla pověřena Ing. Jana Bulantová. Vedení školy oficiální cestou i koordinátorka projektu svou osobní návštěvou několikrát kontaktovali ZUŠ Svit, ovšem bez odezvy oslovené strany. Projekty pro německy mluvící země nebyly zatím vybrány. d) Plakáty: Plán: Zhotovení, tisk a používání plakátů s jednotným logem školy. Ve školním roce 2008/2009 byly již jako samozřejmost používány vizitky školy a žákovské sešity s jednotným logem školy. Během školního roku byly vytvořeny návrhy plakátů s logem školy a vyrobeny pomocí školní techniky. e) Klimatizace (z prostředků FKSP): Plán: Provedení instalace zakoupené mobilní klimatizace pro úpravu teploty vyučovací místnosti. Provedena instalace klimatizace v učebně hudební nauky a v učebně kytarové sekce. f) Zakoupení nástrojů: Dechových dřevěných, především altové a tenorové zobcové flétny, flétny příčné. Dále nákup nástrojů elektronických klávesových a jejich doplňků (síťové adaptéry, pedály, stojany, povlaky), nákup elektrické basové kytary se zesilovačem a potřebnými doplňky, rozšíření nabídky velikostí smyčcových nástrojů. Nástroje pořízeny přesně dle plánu. Dechové nástroje dřevěné měly poněkud vyšší pořizovací hodnotu. Používání basové kytary se zesilovačem vedlo učitele ke zprovoznění celé zesilovací aparatury. g) Doplnění pomůcek: Plán: Doplňování notových materiálů, CD nosičů, odborných a vzdělávacích publikací. Odborná literatura v tomto školním roce byla velmi rozšířena především o notový materiál dechových a strunných nástrojů.

12 h) Rozšíření nabídky oborů pro pracoviště v Trstěnici: Plán: Pro školní rok 2008/2009 byl zorganizován nábor, představena nabídka otevření výtvarného oboru pro žáky ZUŠ v Trstěnici a tato výuka výtvarného oboru byla ke dni zahájena. Výuka výtvarného oboru probíhala celý školní rok a bude pokračovat i v dalším školním roce. ch) Organizace náborových koncertů a náborových akcí: Plán: Navázání na úspěšné a kvalitní náborové koncerty v roce 2007/2008, které měly vliv na konečný počet 307 žáků pro nadcházející školní rok 2008/2009. Náborové koncerty měly velmi kvalitní úroveň a pro další školní rok bude doporučen tento druh koncertů pro všechna pracoviště. Závěrem výroční zprávy ještě sdělujeme: Vzhledem k tomu, že se snažíme otevřít co nejvíce veřejnosti, žákům a příznivcům naší školy, nabízíme nejen tuto zprávu, ale také možnost zjistit si další podrobnosti na našich webových stránkách nebo po dohodě formou osobní konzultace. S našimi příznivci se těšíme na shledání při jakékoliv z akcí naší školy. Zprávu vypracovali: Mgr. Jiří Kučík, ředitel školy Marcela Kohoutová, zástupkyně ředitele V Dolním Újezdě

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Rok 15. výročí založení školy Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/2012 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2012/2013. Rok 20. výročí založení ZUŠ Dolní Újezd. Rok zahájení výuky dle Školního vzdělávacího programu Duhový klíč

Výroční zpráva. o činnosti školy 2012/2013. Rok 20. výročí založení ZUŠ Dolní Újezd. Rok zahájení výuky dle Školního vzdělávacího programu Duhový klíč Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Rok 20. výročí založení ZUŠ Dolní Újezd Rok zahájení výuky dle Školního vzdělávacího

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Anna Pataková Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Přehled učebních plánů

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 044 252/98-4019 Inspektorát č.05 Karlovy Vary Signatura: ae3ks102.doc Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2015 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 rok 2012 1. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Fráni Šrámka 131, je samostatnou

Více

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice je příspěvkovou organizací, jejímž

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2015 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2010/2011 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018

2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018 Příloha A: K PLÁNU PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018 Říjen 6. říjen 2017 (pátek) Šternberk

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

za školní rok 2014/15

za školní rok 2014/15 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/ ČELÁKOVICE

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/ ČELÁKOVICE VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - ČELÁKOVICE V níže uvedených tabulkách naleznete výsledky přijímacích zkoušek do Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, Vašátkova 343, Čelákovice:

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP06/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Marie Pochopová Město Liberec ŠÚ v Liberci

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Marie Pochopová Město Liberec ŠÚ v Liberci Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 083 538/98-4017 Oblastní pracoviště č. 8 Signatura: ah4ks101 Okresní pracoviště Liberec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Liberec

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-495/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 Sídlo: Jungmannova 740,

Více

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1. základní údaje 2 1.2. vize školy.....2 2. Studium 2.1. nabídka oborů...3 2.2. přehled učebních

Více