Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu o činnosti školy. Vedení Základní umělecké školy Dolní Újezd výroční zprávu zpracovává za účelem zhodnocení celkové činnosti školy, jako zdroj základních informací o škole pro zřizovatele a kontrolní orgány a jako podklad pro autoevaluaci nebo-li vlastní hodnocení školy podle novely vyhlášky č. 225/2009 Sb. Obsah: 1. Výroční zpráva za školní rok 2008/ Příloha č. 1: Některé ekonomické údaje 3. Příloha č. 2: Výhledový plán pro školní rok 2009/ Příloha č. 3: Hodnocení plnění výhledového plánu pro rok 2008/2009 Výroční zprávu vytvořili: Mgr. Jiří Kučík ředitel školy Marcela Kohoutová zástupkyně ředitele školy

2 1.Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1) Charakteristika školy, organizace oborů, vyučování, počty žáků Název školy: Adresa školy: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Základní umělecká škola Dolní Újezd čp. 480 PSČ: Telefon: Místa poskytovaného vzdělávání: Litomyšl Morašice Sebranice Trstěnice Zřizovatel školy: Ředitel školy: Mgr. Jiří Kučík Obec Dolní Újezd Zástupkyně ředitele: Marcela Kohoutová Ekonomka, tajemnice: Helena Půlkrábková Počet pedagogických zaměstnanců: 15 Počet provozních zaměstnanců: 5 ZUŠ Dolní Újezd poskytovala pro školní rok 2008/2009 základní vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech jmenovitě v oboru hudebním, výtvarném a tanečním. ZUŠ je členem Asociace ZUŠ ČR. ZUŠ Dolní Újezd sídlí v samostatných prostorách Základní školy v Dolním Újezdě a ve třech odloučených pracovištích. Místa poskytovaného vzdělávání jsou umístěna v budovách Základních škol v Morašicích, Sebranicích, Trstěnici, a také v Litomyšli, Stříteského ulici. Děti ze Sebranic, Lubné, Pohodlí, Morašic, Makova, Lažan, Chotovic, Chotěnova, Jarošova, Nové Vsi u Jarošova, Vidlaté Seče, Říkovic, Nových Sídel tak nemusejí dojíždět do nejbližších měst Litomyšle nebo Poličky. V ZUŠ Dolní Újezd se vzdělávají také děti z obce Osík, Horní Újezd, Jiříkov, Poříčí, Mladočov, Desná, Budislav.

3 Poskytované obory ve školním roce 2008/2009: Hudební obor: Klavír, keyboard, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, trubka, kytara klasická a doprovodná, housle, sólový zpěv. V Dolním Újezdě a v Morašicích působí kytarový soubor a soubor zobcových fléten, v Dolním Újezdě navíc ještě soubor instrumentální. Taneční obor: Základy moderního a scénického tance s baletními prvky. Dramatické pohybové hry a celkový rozvoj a kultivace pohybových dovedností dětí. Výtvarný obor: Výuka kresby a malby, ruční keramická tvorba, grafické techniky /linoryt, kovoryt, papírořez/, malba na textil, experimentální tvorba, teorie výtvarné kultury. Vyučování probíhá podle stávajících učebních dokumentů pro základní umělecké vzdělávání vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR do doby nabytí platnosti Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání. Jednotliví žáci v hudebních oborech mají vyučujícím vytvořen individuální plán výuky. Žáci, kteří chtějí studovat na školách s výtvarným zaměřením, jsou vyučováni podle speciálního plánu vytvořeného na základě charakteristiky budoucí zvolené školy. Několik učitelů se zabývá službou pro žáky a rodiče naší školy. Jedná se především o profesionální poradenství žákům v oblasti volby povolání a psychologické poradenství. Učitelé odborně pomáhají rodičům žáků v otázkách nákupu, oprav a ladění nástrojů. Ve školním roce 2008/2009 byl celkem vyučován v Dolním Újezdě 141 žák, v Sebranicích 87 žáků, v Morašicích 53 žáci, v Trstěnici 17 žáků, v Litomyšli 2 žáci. Celkový počet žáků v tomto školním roce byl 307 žáků. I v tomto školním roce se žáci naší školy účastnili národních soutěží ZUŠ. V soutěži ve hře na dechové nástroje dřevěné a v sólovém zpěvu postoupili vybraní žáci školy do okresních kol, kde získali hodnotná umístění. Po celý školní rok pracoval velmi aktivně kytarový a instrumentální soubor pod vedením Mgr. R. Plívové a M. Kučerové. Začátek školního roku a především výuku zkomplikoval nařízený lékařský dohled a protiepidemická opatření v ZŠ v Morašicích, která postihla i naše žáky. Lékařský dohled vyhlásila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Územní pracoviště ve Svitavách na základě kontaktu jednoho žáka ZŠ s infekční žloutenkou. Dva měsíce karantény, a tím i přerušení výuky, žáci a jejich vyučující doháněli celý školní rok. V některých oborech jsme opět pocítili ekonomickou konkurenci v kroužcích základních škol. Rodiče nerozlišují kvalitu, systematičnost a odbornost výuky ZUŠ a raději zvolí formu zájmových kroužků v domnění, že v kroužku jde taktéž o kvalifikovanou výuku. Přehled o počtech žáků v místech poskytovaného vzdělávání Hudební obor Výtvarný Taneční obor Celkem obor Dolní Újezd Litomyšl 2 2 Morašice Sebranice Trstěnice Celkem Ve školním roce 2008/2009 ukončilo základní studium 1. stupně celkem 9 žáků v hudebním oboru. 7 z nich zvolilo pokračování v základním studiu 2. stupně.

4 2) Vedení školy, přehled o zaměstnancích: Vedení školy je náročné, výuka se uskutečňuje na několika místech vzdálených od hlavní budovy až 10 km, přesto práce na odloučených pracovištích probíhá bez vážnějších problémů. Učitelé zde pracují samostatně a spolehlivě. Bez přímého dohledu nadřízených jsou povinni dodržovat podmínky dané obsahem pracovní smlouvy. Pro školní rok 2008/2009 byli v hudebním oboru přijati tři noví pedagogičtí pracovníci. Na počátku 2. pololetí nastoupila jedna vyučující na mateřskou dovolenou. Management školy tvoří ředitel školy Mgr. Jiří Kučík, zástupkyně ředitele školy Marcela Kohoutová a ekonomka školy Helena Půlkrábková. Spolupracujícím orgánem je umělecká rada. Umělecká rada (dále URŠ) ZUŠ Dolní Újezd byla ustavena na pedagogické radě v úterý dne 11. listopadu URŠ, jmenovanou ředitelem školy, tvoří Marcela Kohoutová, Mgr. Jana Frišová a Ing. Jana Bulantová. URŠ odborně i metodicky organizuje veškeré školní akce. Nejvýznamnější akcí URŠ pro tento školní rok bylo vytvoření a provedení vzdělávacího semináře Keyboard na ZUŠ Dolní Újezd v celkovém rozsahu 10 hodin. Seminář odborně vedla Mgr. Jana Frišová, která vytvořila pro účastníky semináře návrh učebních osnov, učebních plánů a metodický materiál k výuce elektronických klávesových nástrojů. Vše poslouží jako základ budoucího ŠVP naší školy. Pro URŠ a pro celý pedagogický sbor byla velmi náročná organizace květnových koncertů. Velké úsilí bylo značným přínosem pro naši další práci. Výchovné a náborové koncerty pro žáky základních škol, koncert k oslavě Dne matek, absolventský koncert a v neposlední řadě Koncert učitelů a jejich hostů ukázaly na dobrou kvalitu výuky, připravenost žáků i učitelů a hlavně na cílevědomé, jednotné a odborné vedení školy. Uvedené koncerty vytvořily základ pro založení tradic školy. Mezi tradiční akce se již nyní mohou počítat tzv. Třídní přehrávky nebo-li malé koncerty v rámci tříd, které si učitelé organizují sami a které zároveň slouží jako třídní schůzky. Přehrávky umožňují vytvořit užší kontakty mezi žákem, učitelem a rodiči dítěte, pomohou vytvořit vazby mezi žáky ve třídě i v celé škole. Při koncertech a soutěžích společně muzicírují žáci i učitelé ze všech poboček, všichni vědomě a dobře reprezentují naši školu. Spolupráce se zřizovatelem školy v Dolním Újezdě probíhá stále na vysoké úrovni. Se starostou ing. J. Kladivem se scházíme pravidelně nejméně 4 x za školní rok. Dobrá je též spolupráce s Radou obecního úřadu. Škola nezištně propůjčila taneční a koncertní sál pro aktivity v rámci Lidových misií organizovaných farností Dolní Újezd či k tanečním činnostem spolku místních žen. Na škole se pořádají veřejné koncerty ve spolupráci s Obecním úřadem Dolní Újezd. Pod záštitou Obecního úřadu v Morašicích jsou prováděny pravidelné Závěrečné žákovské koncerty v kostele sv. Petra a Pavla. Kvalita výuky po technické stránce se na škole i na některých pobočkách zlepšuje každoročním nákupem hudebních nástrojů a pomůcek. Na škole v tomto školním roce pracovalo 20 zaměstnanců, z toho bylo 15 pedagogických pracovníků. Každý zaměstnanec v září obdržel Přílohu k pracovní smlouvě s uvedenou platovou třídou, s výší úvazku a celkovou pracovní dobou. Dále Příloha obsahovala dvě dohody. Jedna dohoda byla sepsána o pracích souvisejících s vyučováním a druhá dohoda o pracích nad rámec pracovních povinností, za které pracovník pobíral osobní příplatek. Kromě toho učitelé 2x za kalendářní rok dostali vyplacené odměny za svědomité plnění úkolů nad rámec základních pracovních povinností. S finančním ohodnocením učitelé obdrželi od ředitele školy osobní dopis. Již druhým rokem mají učitelé k dispozici počítač s tiskárnou a s připojením na internet. Aktivním používáním počítačové techniky se zdokonaluje počítačová gramotnost našich učitelů.

5 Pedagogičtí zaměstnanci: Jurij Artjuščenko Hana Baťová Zuzana Brůnová Ing. Jana Bulantová Alena Dalihodová Klára Fajfrová, DiS. Mgr. Jana Frišová Eva Jelínková, prom.ped. Marcela Kohoutová Jana Kolaříková Marcela Kučerová Mgr. Jiří Kučík Mgr. Romana Plívová Jan Pohorský Mgr. Monika Sychrová příčná a zobcová flétna, klarinet kytara, klavír, keyboard keyboard, zobcová flétna, taneční obor, výtvarný obor klavír, keyboard housle, zobcová flétna, hudební nauka housle, zobcová flétna, keyboard, klavír, hudební nauka klavír, keyboard, korepetice, hudební nauka klavír zobcová flétna, keyboard, hudební nauka klavír, keyboard kytara, zobcová flétna, klavír, keyboard výtvarný obor kytara, sólový zpěv nástroje žesťové, bicí klavír, keyboard, sólový zpěv, hudební nauka Provozní zaměstnanci: Helena Půlkrábková Božena Střasáková Ladislav Doseděl Hana Kyselá Lenka Chadimová ekonomická pracovnice a tajemnice školnice údržbář uklízečka uklízečka 3) Aprobace a vzdělání pedagogů školy ve školním roce 2008/2009: Mgr. Jiří Kučík: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové, obor výtvarná výchova a český jazyk. Universita Praha, obor psychopedie. Universita Praha, obor psychologické poradenství. Nástavbové studium na Pedagogické škole v Litomyšli, specializace výtvarný a hudební obor. Marcela Kohoutová: Úplné střední odborné a pedagogické. Absolvování studia hudebně terapeutického projektu Rehabilitace dýchání hrou na zobcovou flétnu. Absolvování ročního cyklu Klavírních sobot na Konzervatoři v Brně. Absolvování kurzů Teorie a dějin umění na FF UP Olomouc. Praxe výuka hry na zobcovou flétnu. Jurij Artjuščenko: Vysokoškolské umělecké, VŠU Doněck. Praxe hra na příčnou flétnu, klarinet, saxofon, zobcovou flétnu, klavír, bicí. Hana Baťová: Úplné střední odborné. Praxe výuka hry na klavír, kytaru. Zuzana Brůnová: Úplné střední odborné a pedagogické. Absolvování vzdělávacích kurzů Taneční dílny v Ústí nad Orlicí. Praxe výuka hry na zobcovou flétnu, klavír, keyboard. Ing. Jana Bulantová: Vysokoškolské Univerzita Pardubice, doplněno studiem pedagogické způsobilosti. Praxe výuka hry na klavír. Alena Dalihodová: Úplné střední všeobecné. Absolvování studia pedagogické způsobilosti AMU Praha. Absolvování cyklů Houslové soboty na Konzervatoři v Brně. Praxe hra na housle, zobcovou flétnu. Klára Fajfrová, DiS.: Vyšší odborné, Konzervatoř Pardubice, obor hra na violu.

6 Mgr. Jana Frišová: Eva Jelínková, prom.ped.: Jana Kolaříková: Marcela Kučerová: Mgr. Romana Plívová: Jan Pohorský: Mgr. Monika Sychrová: Vysokoškolské pedagogické PF UK Praha, obor hudební výchova. Absolvování cyklů Klavírní soboty na Konzervatoři v Brně. Vysokoškolské pedagogické, UP FF Olomouc, obor hudební výchova pro odborné školy. Úplné střední odborné. Praxe výuka hry na klavír. Úplné střední odborné a pedagogické, zahájeno studium na Konzervatoři v Pardubicích, obor hra na trubku. Praxe výuka hry na kytaru, zobcovou flétnu, klavír, keyboard, trubku. Vysokoškolské pedagogické UP PF Olomouc, obor hudební výchova. Absolvování cyklů Kytarové soboty na Konzervatoři v Brně. Lidová konzervatoř Praha, obor hra na trubku. Vysokoškolské pedagogické JU PF České Budějovice, Vyšší odborné pedagogické VOŠP Litomyšl. Absolvování cyklu Klavírních sobot na Konzervatoři v Brně. 4) Vzdělávání a účast učitelů na vzdělávacích programech akreditovaných MŠMT ČR ve školním roce 2008/2009: Kvalifikační studium: o Učitelka Zuzana Brůnová zahájila vysokoškolské studium na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. o Ing. Jana Bulantová obhájila závěrečnou zkouškou studium pedagogické způsobilosti na Univerzitě v Pardubicích. o Mgr. Jana Frišová pokračovala ve studiu na Ostravské konzervatoři obor hra na klavír. o Zástupkyně ředitele Marcela Kohoutová ukončila studium obor hudební věda na FF UP v Olomouci. o Učitelka Marcela Kučerová pokračovala ve studiu hry na trubku na Konzervatoři v Pardubicích. o Mgr. Monika Sychrová zahájila studium pedagogické způsobilosti na UP v Olomouci. Rozšiřující a prohlubující studium: o Učitelka Zuzana Brůnová se zúčastnila týdenní taneční dílny Letní dny tance v Klubcentru v Ústí nad Orlicí. o Učitelka Alena Dalihodová se zúčastnila ročního vzdělávacího kurzu Houslových sobot na Konzervatoři v Brně. o Učitelka Mgr. Jana Frišová se zúčastnila ročního vzdělávacího kurzu Klavírních sobot na Konzervatoři v Brně. o Zástupkyně ředitele Marcela Kohoutová a členka umělecké rady Mgr. Jana Frišová absolvovaly dvoudenní vzdělávací seminář organizovaný NIDV v Pardubicích Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v základním uměleckém vzdělávání v Seči u Chrudimi. o Učitelka Mgr. Romana Plívová se účastnila vzdělávacího cyklu Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v ZUŠ práce s kytarovým orchestrem v NIDV v Hradci Králové.

7 5)Mimoškolní aktivity, veřejná činnost pedagogů školy ve školním roce 2008/2009: Mgr. Jiří Kučík: Jurij Artjuščenko: Hana Baťová: Zuzana Brůnová: Alena Dalihodová: Marcela Kučerová: Mgr. Romana Plívová: Jan Pohorský: Mgr. Monika Sychrová: Člen Výboru Zastupitelstva Pardubického kraje, zástupce 26 ZUŠ Pardubického kraje ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Člen mezinárodní společnosti INTER-KONTAKT GRAFIK. Člen Svazu branně technických sportů ČR.(Závodní činnost) Výstavní činnost: Galerie Vysočina Polička, účast na výstavách výtvarného umění v Litomyšli. Výstavní činnost: Dům U rytířů v Litomyšli. Člen Dechového orchestru Smetanova domu města Litomyšle. Člen litomyšlského dechového orchestru Bekras. Zajišťování hudebních částí liturgie pro Římskokatolickou farnost v Dolním Újezdě. Zajišťování hudebního programu pro akci Vítání občánků. Členka houslové sekce Litomyšlského symfonického orchestru. Členka litomyšlského dechového orchestru Bekras. Členka Okresní poroty dechových nástrojů za okres Svitavy. Členka pěveckého sboru Iuventus Svitavy. Členka Big bandu Svitavy. Členka Okresní poroty nástrojové sekce kytar za okres Svitavy. Člen Dechového orchestru Smetanova domu města Litomyšle. Členka litomyšlského dechového orchestru Bekras. Členka taneční kapely Omega. 6) Akce organizované školou ve školním roce 2008/2009: Adventní koncert Horní Újezd Vánoční koncert Sebranice Vánoční koncert Dolní Újezd Vánoční koncert Morašice Vánoční koncert Trstěnice Vánoční přehrávka Dolní Újezd Okresní kolo soutěže Jevíčko (dechové nástroje) Okresní kolo soutěže Moravská Třebová (sólový zpěv) Jarní koncert Sebranice Jarní koncert Morašice Jarní koncert Dolní Újezd Absolventský koncert Dolní Újezd Den matek Dolní Újezd Koncert pro žáky ZŠ Dolní Újezd Koncert učitelů a jejich hostů Dolní Újezd Seminář EKN Dolní Újezd Postupové zkoušky všechna pracoviště Závěrečný koncert Sebranice Třídní přehrávka Morašice Závěrečný koncert Dolní Újezd Závěrečný koncert Morašice Závěrečný koncert Trstěnice Rozloučení s předškoláky Dolní Újezd

8 7) Přehlídka úspěchů žáků ZUŠ Dolní Újezd ve školním roce 2008/2009: a) Vyhlášení žáka roku 2007/2008: o Za reprezentaci ZUŠ Dolní Újezd na celostátní výstavě výtvarných prací ve Šternberku byli jmenováni žákem roku Petr Klička a Leysa Drach ze třídy Mgr. Jiřího Kučíka. o Za účast, reprezantaci školy a výborné umístění v okresním kole soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru byly jmenovány žákyní roku Anna Kudrnová a Jana Štanclová ze třídy Mgr. Romany Plívové. o Za účast, reprezantaci školy a výborné umístění v okresním kole soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír byla žákyní roku jmenována Martina Půlkrábková ze třídy Jany Kolaříkové b) Účast na soutěžích základních uměleckých škol: o Okresního kola národní soutěže žáků v sólovém zpěvu v Moravské Třebové dne se zúčastnila Lucie Tomanová ze třídy Mgr. Moniky Sychrové. V 7. kategorii získala čestné uznání. o Okresního kola národní soutěže žáků v sólovém zpěvu v Moravské Třebové dne se zúčastnila Gabriela Zerzánová ze třídy Mgr. Romany Plívové. V 6. kategorii získala čestné uznání. o Okresního kola národní soutěže žáků v sólovém zpěvu v Moravské Třebové dne se zúčastnila Kristýna Stráníková ze třídy Mgr. Romany Plívové. Ve 2. kategorii získala čestné uznání. o Okresního kola národní soutěže žáků ve hře na dechové nástroje dřevěné v Jevíčku dne se zúčastnila Lucie Nádvorníková ze třídy Jurije Artjuščenka. V 5. kategorii získala čestné uznání. o Okresního kola národní soutěže žáků ve hře na dechové nástroje žesťové v Jevíčku dne se zúčastnila jako členka poroty učitelka hudebního oboru Marcela Kučerová. c) Přijatí studenti na umělecko-průmyslové školy: o Nikola Sokolová, žákyně výtvarného oboru pod vedením Mgr. Jiřího Kučíka, byla přijata do 1. ročníku Střední uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad Orlicí. 2.Příloha č.1: Některé ekonomické údaje Provozní dar: Obec Lubná Obec Sebranice Obec Morašice Obec Trstěnice Kč/Určeno na nákup učebních pomůcek Kč/Určeno na nákup učebních pomůcek Kč/Určeno na nákup učebních pomůcek Kč/Určeno na opravu pianina Během roku byly pravidelně prováděny kontroly hospodaření finanční komisí Obecního úřadu Dolní Újezd. Nikdy nebyly shledány žádné nedostatky.

9 3. Příloha č. 2 : Výhledový plán školní rok a) Plán koncertů: Listopad koncert agentury MARIO pro veřejnost Výchovný koncert agentury Mario pro žáky ZŠ a MŠ Prosinec Vánoční koncert Dolní Újezd Vánoční koncert Trstěnice Vánoční koncert Morašice Vánoční koncert Sebranice Březen Jarní koncert Dolní Újezd Jarní koncert Trstěnice Jarní koncert Morašice Jarní koncert Sebranice Koncert učitelů a jejich hostů Duben Absolventský koncert Absolventský koncert Květen Den matek Náborový koncert Dolní Újezd Postupové zkoušky Náborové akce Morašice Červen Náborové akce Sebranice Závěrečný koncert Dolní Újezd Závěrečný koncert Trstěnice Závěrečný koncert Morašice v kostele Závěrečný koncert Sebranice v kostele Rozloučení s předškoláky Dolní Újezd b) Webové stránky, prezentace školy: o Aktualizace webových textů pro všechna pracoviště. Rozšíření a doplňování stávajících rubrik. o Aktualizace vývěsek na všech pracovištích, ve vstupních prostorách obecních úřadů a dalších veřejných míst. o Pravidelná informovanost prostřednictvím textů a fotografií v místním tisku. o Vytvoření propagačních materiálů pro náborové či výchovné akce. o Zajištění tisku a rozeslání novoročenek. c) etwinning: Pokračování v aktivitách pro uskutečnění projektu v rámci etwinningu se ZUŠ ve Svitu ve Slovenské republice nebo s jinou ZUŠ na Slovensku, koordinátorkou projektu jmenována Mgr. Jana Frišová. d) Notační program: Výběr, nákup a zprovoznění notačního programu včetně seznámení všech pedagogických pracovníků s pracovním manuálem. e) Vzdělávací seminář Keyboard na ZUŠ Dolní Újezd: Organizace pokračování vzdělávacího semináře pro učitele klávesových nástrojů i další zájemce.

10 f) Zakoupení nástrojů: Nákup kytary se všemi doplňky pro pracoviště v Sebranicích, nákup doplňujících velikostí smyčcových nástrojů včetně doplňků, zajištění opravy keyboardu a příčné flétny. Nákup shodných nástrojů elektronických klávesových včetně doplňků (síťové adaptéry, pedály, stojany, povlaky) pro zajištění výuky komorní hry na klávesové nástroje. g) Doplnění pomůcek: Doplňování notových materiálů, CD nosičů, odborných a vzdělávacích publikací včetně praktického využívání všemi pracovníky. h) Komorní hra na klávesové nástroje: Příprava podmínek pro uskutečnění výuky nové složky předmětu komorní hra na keyboard. ch) Organizace náborových koncertů a dalších akcí: o Zajištění akce Žák roku 2008/2009 v rámci Vánočních koncertů. o Navázání na úspěšné a kvalitní náborové koncerty z minulých let. o Rozšíření nabídky o výchovné koncerty. o Pokračování v provedení Koncertu učitelů. 4. Příloha č. 3: Hodnocení plnění výhledového plánu za rok 2008/2009: a) Plán koncertů: Vánoční koncerty Pondělí Sebranice Úterý Dolní Újezd Středa Morašice Čtvrtek Trstěnice Jarní koncerty Pondělí Sebranice Úterý Dolní Újezd Středa Morašice Čtvrtek Trstěnice Absolventské koncerty Úterý Čtvrtek Den matek Neděle Postupové zkoušky Od Závěrečné koncerty Pondělí Sebranice Úterý Dolní Újezd Středa Morašice Čtvrtek Trstěnice Plánové akce byly úspěšně uskutečněny a výrazně doplněny dalšími akcemi viz. odstavec 6). Ke změně termínů jarních koncertů došlo pod vlivem značného onemocnění žáků i učitelů. Absolventský koncert byl proveden pouze jeden z důvodu nižšího počtu absolventů.

11 b) Webové stránky: Plán: Aktualizace textů pro všechna pracoviště. Rozšíření a doplňování stávajících rubrik. Zvýšení počtu cizojazyčných textů. Aktualizace textů je nezbytná vzhledem ke stálému dění ve škole ať již plánovanému či vlivem náhlých změn a též k naplnění účinnosti některých zákonů např. o svobodném přístupu k informacím, o povinnosti zveřejnění výroční zprávy apod. c) etwinning: Plán: Příprava pro uskutečnění projektu v rámci etwinningu s partnerskou ZUŠ ve Svitu ve Slovenské republice, koordinátorkou projektu jmenována Mgr. Jana Frišová. Zaměření na projekty v německy mluvících zemích, jejichž výběrem byla pověřena Ing. Jana Bulantová. Vedení školy oficiální cestou i koordinátorka projektu svou osobní návštěvou několikrát kontaktovali ZUŠ Svit, ovšem bez odezvy oslovené strany. Projekty pro německy mluvící země nebyly zatím vybrány. d) Plakáty: Plán: Zhotovení, tisk a používání plakátů s jednotným logem školy. Ve školním roce 2008/2009 byly již jako samozřejmost používány vizitky školy a žákovské sešity s jednotným logem školy. Během školního roku byly vytvořeny návrhy plakátů s logem školy a vyrobeny pomocí školní techniky. e) Klimatizace (z prostředků FKSP): Plán: Provedení instalace zakoupené mobilní klimatizace pro úpravu teploty vyučovací místnosti. Provedena instalace klimatizace v učebně hudební nauky a v učebně kytarové sekce. f) Zakoupení nástrojů: Dechových dřevěných, především altové a tenorové zobcové flétny, flétny příčné. Dále nákup nástrojů elektronických klávesových a jejich doplňků (síťové adaptéry, pedály, stojany, povlaky), nákup elektrické basové kytary se zesilovačem a potřebnými doplňky, rozšíření nabídky velikostí smyčcových nástrojů. Nástroje pořízeny přesně dle plánu. Dechové nástroje dřevěné měly poněkud vyšší pořizovací hodnotu. Používání basové kytary se zesilovačem vedlo učitele ke zprovoznění celé zesilovací aparatury. g) Doplnění pomůcek: Plán: Doplňování notových materiálů, CD nosičů, odborných a vzdělávacích publikací. Odborná literatura v tomto školním roce byla velmi rozšířena především o notový materiál dechových a strunných nástrojů.

12 h) Rozšíření nabídky oborů pro pracoviště v Trstěnici: Plán: Pro školní rok 2008/2009 byl zorganizován nábor, představena nabídka otevření výtvarného oboru pro žáky ZUŠ v Trstěnici a tato výuka výtvarného oboru byla ke dni zahájena. Výuka výtvarného oboru probíhala celý školní rok a bude pokračovat i v dalším školním roce. ch) Organizace náborových koncertů a náborových akcí: Plán: Navázání na úspěšné a kvalitní náborové koncerty v roce 2007/2008, které měly vliv na konečný počet 307 žáků pro nadcházející školní rok 2008/2009. Náborové koncerty měly velmi kvalitní úroveň a pro další školní rok bude doporučen tento druh koncertů pro všechna pracoviště. Závěrem výroční zprávy ještě sdělujeme: Vzhledem k tomu, že se snažíme otevřít co nejvíce veřejnosti, žákům a příznivcům naší školy, nabízíme nejen tuto zprávu, ale také možnost zjistit si další podrobnosti na našich webových stránkách nebo po dohodě formou osobní konzultace. S našimi příznivci se těšíme na shledání při jakékoliv z akcí naší školy. Zprávu vypracovali: Mgr. Jiří Kučík, ředitel školy Marcela Kohoutová, zástupkyně ředitele V Dolním Újezdě

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/12

Výroční zpráva školní rok 2011/12 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České Výroční zpráva školní rok 2011/12 Schváleno školskou radou dne 1. máje 249/37, 742 35 Odry Tel.: 556 730 129 E-mail: info@cssodry.cz

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 OSNOVA 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika základní umělecké školy 3) Údaje o pracovnících

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Obsah 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2.0 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Počet oborů,

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN 1 Základní údaje o škole Škola: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun IČO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2002/2003 vypracoval: Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ pro: Krajský úřad - OŠMT, ČŠI 1 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola, Nejdek, Dvořákova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více