PRAGOVAC Spolupráce VAKUUM PRAHA s Fyzikálním ústavem AV ČR na projektech CERN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAGOVAC 2006. Spolupráce VAKUUM PRAHA s Fyzikálním ústavem AV ČR na projektech CERN"

Transkript

1 ZPRAVODAJ ČVS 14, (3-4) PRAGOVAC 2006 Ve dnech a se konal ve Fyzikálním ústavu AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8 jubilejní 15. PRAGOVAC organizovaný Českou Vakuovou Společností. Slavnostního zahájení byl účasten též ředitel ústavu Ing. Karel Jungwirth, DrSc., který společně s autorem tohoto příspěvku účastníky tradičního setkání uživatelů a výrobců vakuové techniky přivítal. Na setkání byli přítomni zástupci těchto firem a institucí: Brooks Technology,ČMI, FERROTEC, CHROMSPEC, ILMVAC, Kurt J. Lesker, LABIMEX, LABTECH, MKS Instruments, Pfeiffer Vacuum Austria, PZP Komplet, TEVAC, TESCAN, VAKUUM Praha, VARIAN. Rádi jsme přivítali i zástupce Slovenské Vakuové Společnosti, s nimiž nás pojí mnoho pracovních i neformálních svazků. Večerní setkání bylo doprovázeno rautem, které podtrhl slavnostní atmosféru jubilejního ročníku této akce. Druhý den byl věnován pokračující výstavě vakuových firem a přednáškám některých zástupců firem. Úvodní přednáška: Cooperation of VAKUUM PRAHA with Institute of Physics in CERN je uvedena ve Zpravodaji samostatně. Dále následovaly krátké příspěvky firem o jejich nových produktech a technických zajímavostech. Během dopoledního bloku přednášek vystoupili zástupci CHROMSPEC, Kurt J. LESKER, VARIAN, PFEIFFER VACUUM AUSTRIA (viz krátký příspěvek tomto Zpravodaji Nový kvadrupólový hmotnostní spektrometr Prisma Plus TM ), ČMI, Ferrotec, TEVAC, TESCAN, LABTECH. Organizátoři akce doufají, že všech 103 registrovaných účastníků bylo spokojeno. Vysoká účast znamenala určitá prostorová omezení, jichž si je organizační výbor vědom. V příštím roce bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo skloubit zázemí akademického ústavu s většími prostorovými možnostmi. Věříme, že i další setkání naší vakuové obce bude stejně hojně navštěvována jako doposud. P. Hedbávný Spolupráce VAKUUM PRAHA s Fyzikálním ústavem AV ČR na projektech CERN Pavel Hedbávný VAKUUM PRAHA, Praha 8, V Holešovičkách 2 1. Úvod Lidstvo si téměř po dobu dvou a půl tisíciletí klade otázku, z čeho se skládá vesmír. Co tvoří jeho základní kameny, ze kterých byl vytvořen. Ještě na počátku minulého století se lidé domnívali, že základním stavebním kamenem je atom, který je již dále nedělitelný. Avšak objev atomového jádra tvořeného protony a neutrony spolu s objevem elektronů obíhajících okolo jádra tuto představu zásadně změnil. Studiem srážek těchto částic se ukázalo, že s jejich zvětšující se energií vznikají i nové, do té doby neznámé částice, které mohou existovat pouze po omezenou dobu a které se dále rozpadají. Zkoumáním takovýchto jevů se zabývá jednak jaderná (nukleární) fyzika, studující převážně srážky částic s atomovými jádry, a také subnukleární fyzika, která zkoumá vzájemné srážky částic menších než atomová jádra. Podle současných představ, obsažených ve standardním modelu elementárních částic, považujeme za základní kameny hmoty šest kvarků a šest leptonů, které spolu vzájemně interagují. Při těchto interakcích dochází k vytváření těžších stabilních i nestabilních částic.

2 ZPRAVODAJ ČVS 14, (3-4) Síly, které jsou odpovědné za procesy v nukleární a subnukleární fyzice, jsou trojího typu a příslušné interakce nazýváme podle nich jako 1) slabé, 2) elektromagnetické a 3) silné (hadronové). Interakce jsou mezi částicemi zprostředkovány výměnou speciálních nosičů zvaných bosony: W a Z bosony pro slabé interakce, fotony pro elektromagnetické interakce a gluony pro silné interakce. Ukazuje se, že čím hlouběji chceme poznat strukturu elementárních částic, tím větší musí být energie srážejících se částic. Takovou energii mohou v laboratorních podmínkách získat částice v urychlovačích. Urychlovač tvoří vakuová trubice, do které jsou z injektoru vstříknuty elektricky nabité částice. Působením elektrického napětí přivedeného na vnější elektrodu (rezonátor) dochází k jejich urychlení. Čím více je takových rezonátorů, tím větší energie urychlované částice je možno dosáhnout. Limitujícím faktorem v lineárním uspořádání je délka urychlovací trubice. K dosažení vysokých energií se proto používá urychlovačů, jejichž urychlovací trubice má kruhový tvar (anuloid), umožňující vícenásobný průlet částic. Zakřivení trajektorie prolétajících částic se provádí působením dostatečně silného vnějšího magnetického pole, vytvářeného dipólovými elektromagnety umístěnými mezi rezonátory. Obě pole (elektrické i magnetické) je nutné vhodně synchronizovat, aby urychlovací proces mohl plynule probíhat. Po dosažení požadované energie se částice srážejí s terčem nebo vzájemně (při interakci dvou naproti sobě letících svazků) uvnitř detektoru, který zaznamená dráhy a energie částic v okolí místa srážky. V druhém případě, tj. když proti sobě letí dva vstřícné svazky pohybující se téměř rychlostí světla, je technologicky mimořádně náročné zrealizovat srážku částic o velikosti m v místě interakčního bodu. V praxi se to provádí tak, že z částic, např. protonů, jsou během urychlovacího procesu vytvořeny shluky (angl. bunch), z nichž každý má zhruba částic. Po dosažení potřebné energie dojde ke kolizi obou shluků a vzhledem k velkému množství částic v každém shluku se jich vždy několik srazí. Rozptýlené původní částice a částice vzniklé při srážkách jsou pak detekovány soustavou detektorů, které jsou umístěny okolo interakčního bodu. Detektorový systém má přibližně válcový tvar o délce až několika desítek metrů. Vlastní detekční elementy pracují na různých fyzikálních principech. V současných urychlovačích se používají tyto základní typy detektorů: Kalorimetry jsou detektory, které absorbují dopadající částice a měří jejich energii. Jsou konstruovány jako vrstvové. Jedna vrstva (pasivní), tvořená železem nebo olovem, zbrzdí částici. V druhé aktivní vrstvě z olovnatého skla nebo argonu vznikne světelný záblesk, který pak v připojeném fotonásobiči vybudí elektrický signál, který je dále elektronicky zpracováván. Tyto dvojice vrstev se několikrát za sebou opakují. Různé absorpční materiály se používají pro hadronové a elektromagnetické kalorimetry, které měří energii silně, resp. elektromagneticky interagujících částic. Stripový detektor je polovodičový dráhový detektor, tvořený křemíkovou polovodičovou vrstvou, v níž se při průchodu částice vytvoří elektrický signál. Pomocí tenkých proužků (stripů) je možné lokalizovat částici a určit její trajektorii s velkou přesností. Radiační poškození v křemíkové vrstvě zhoršuje parametry detektoru. Tyto nežádoucí efekty mohou být omezeny chlazením detektoru na nízké teploty. Urychlovače, s mnohakilometrovými podzemními prstenci, s účinnými čerpacími jednotkami a chladicími agregáty pro provoz supravodivých elektromagnetů a s obřími velmi drahými detektory si může dovolit jen několik málo nejbohatších zemí světa nebo silná nadnárodní uskupení států. Jednou z těchto institucí je i CERN v Ženevě. 2. CERN Roku 1952 byl založen v Ženevě Evropský výbor pro jaderný výzkum - Conseil Européenne pour la Recherche (CERN), a v roce 1954 vlastní ústav pod názvem Evropská organizace pro jaderný výzkum, která si ponechala původní zkratku CERN jako své označení. Na rozdíl od

3 ZPRAVODAJ ČVS 14, (3-4) tehdejší doby, kdy výzkum základních hmotných struktur se týkal atomových jader, se dnes CERN soustřeďuje na studium srážek elementárních částic, takže se spíše jedná o Evropskou laboratoř pro částicovou fyziku, která je největší laboratoří tohoto druhu na světě. Tvoří ji 20 členských států, mezi něž patří i Česká republika, a řada dalších spolupracujících zemí a institucí. Obr. 1. Letecký pohled na CERN. Bílé kruhy označují umístění jednotlivých urychlovačů. Největší kruh (o obvodu 27 km) patří urychlovači LHC 3. LHC Urychlovač LHC (Large Hadron Collider) se v současné době buduje v podzemním kruhovém tunelu o obvodu 27 km zhruba 50 až 175 m pod zemí poblíž Ženevy na území Švýcarska a Francie, kde se dříve nacházel elektron-pozitronový urychlovač LEP (Large Electron Positron Collider) - obr. 1. V první etapě se v LHC budou srážet proton protonové svazky s energií do 14 TeV, později svazky iontů olova až o energii 1150 TeV. Svazky budou vytvářeny a postupně urychlovány v systému dosavadních urychlovačů v CERN na energii 450 GeV a pak teprve injektovány do LHC. Oba svazky (každý se pohybuje v samostatné trubici) budou mít v konečné fázi 2808 shluků se 115 miliardami částic. Během každé srážky dvou proti sobě letících shluků dojde zhruba k 20 kolizím. Vhodný tvar shluků bude zajištěn pomocí LHC rezonátorů, které generují vysokofrekvenční elektrické pole potřebné k urychlení shluků částic až na energii 14 TeV. Na každé trubici LHC bude v přímých sekcích umístěno vždy 8 těchto supravodivých rezonátorů pracujících při teplotě 4,5 K. Zhruba kruhový pohyb obou svazků LHC zajistí 1232 supravodivých niob-titanových dipólových magnetů pracujících při teplotě 1.9 K (obr. 2). Ty budou generovat silná magnetická pole o intenzitě 8,4 T. K získání svazků shluků požadovaného tvaru je kromě toho nutné použít ještě 858 kvadrupólových a 9300 vícepólových magnetů. Uvnitř urychlovacích trubic LHC bude udržováno extrémně vysoké vakuum mbar (vztaženo na pokojovou teplotu), aby nemohlo docházet ke srážkám urychlovaných částic s molekulami zbytkových plynů.

4 ZPRAVODAJ ČVS 14, (3-4) Obr. 2. Schematický řez dipólovým supravodivým magnetem zajišťujícím kruhový pohyb shluků v LHC Svazky urychlených částic se mohou srážet ve čtyřech interakčních bodech, okolo kterých bude umístěno celkem pět experimentů ALICE, ATLAS,CMS, LHCb a TOTEM, z nichž ten poslední (TOTEM) bude využívat interakčního bodu CMS. My se zde podrobněji zmíníme o třech experimentech, k nimž se vztahují výsledky práce prezentované v tomto článku. Jedním ze dvou hlavních experimentů na LHC je experiment ATLAS (A Large Toroidal LHC ApparatuS Experiment), který má za cíl studium co nejširší oblasti fyziky elementárních částic. Detektor bude po dokončení doposud největším postaveným zařízením tohoto druhu (délka 44 m, výška 22 m) obr. 3. Okolo jeho interakčního bodu bude umístěn největší doposud zkonstruovaný toroidální supravodivý magnet o velikosti magnetické indukce 2 T, který bude zakřivovat dráhy nabitých částic vyprodukovaných při kolizích protonů, a umožní tak změřit jejich hybnosti. Součástí detektoru ATLAS budou kalorimetry, které absorbují dopadající částice a budou sloužit k měření elektromagnetické a hadronové složky jejich energie. Obr. 3. Schematický nákres detektoru experiment ATLAS Na obvodu detektoru budou umístěny mionové detektory. Fyzikální program experimentu ATLAS je poměrně dost široký: od hledání tzv. Higgsova bosonu - částice, která je podle standardního modelu elementárních částic zodpovědná za to, že kvarky mají nenulovou hmotnost přes struktury kvarků a leptonů až po hledání tzv. supersymetrických

5 ZPRAVODAJ ČVS 14, (3-4) částic. Dále se budou ověřovat experimentální důsledky vyplývajících z teorií sjednocení a z existence vyšších dimenzí, které jsou předpověděny současnými strunovými teoriemi. Druhým velkým experimentem na LHC bude experiment CMS (The Compact Muon Solenoid Experiment), který má podobný fyzikální cíl jako experiment ATLAS, tj. měřit hybnost a energii fotonů, elektronů, mionů a ostatních produktů protonových interakcí. CMS však bude, na rozdíl od experimentu ATLAS, používat k detekci částic odlišné experimentální metody. Je to proto, aby očekávané nové poznatky fyziky elementárních částic bylo možné porovnat na dvou různých experimentech různými a nezávislými metodami. Vnitřní křemíkový dráhový detektor bude obklopen scintilačním krystalovým elektromagnetickým kalorimetrem. Na ten bude z vnějšku navazovat hadronový kalorimetr. Detektory budou umístěny v magnetickém poli supravodivého solenoidu o indukci 4 T tvaru válce o průměru 6 m a délce 13 m, který bude z vnějšku obklopen mionovými detektory. Celý detektor CMS bude zhruba 22 m dlouhý a 15 m široký (obr. 4). Obr. 4. Schematický pohled na detektor CMS 4. Experiment TOTEM Třetí experiment TOTEM (Total Cross Section, Elastic Scattering and Diffraction Dissociation at the LHC) má za cíl zkoumat pružný a difrakční rozptyl protonů při několika energiích až do 14 TeV. Třebaže je ze všech dříve zmíněných experimentů na LHC nejmenší co do velikosti, je nepostradatelný; a to proto, že z dynamických charakteristik pružného rozptylu lze stanovit tzv. totální účinný průřez (tj. pravděpodobnost vzájemné kolize dvou protonů vyjádřená velikostí příčného průřezu) a luminozitu. Luminozita je veličina, charakterizující výkonnost urychlovače, která je nutná k určení diferenciálního účinného průřezu libovolného procesu zkoumaného na LHC. Znalost obou těchto veličin je velmi důležitá pro ostatní experimenty na LHC. Fyzikové očekávají, že analýza difrakčně produkčních procesů by mohla vést k rozšíření našeho poznání doposud nejméně probádané oblasti fyziky vysokých energií. Experiment TOTEM bude umístěn ve stejném podzemí jako experiment CMS. Blízko interakčního bodu experimentu CMS budou umístěny dva pomocné detektory experimentu TOTEM teleskopy T1 a T2. Jejich cílem je detekovat částice v co největší kinematické oblasti, které budou vyprodukovány ve srážce dvou protonů a které jsou nutné právě k určení totálního účinného průřezu a luminozity. Nejdůležitější části experimentu TOTEM jsou detektory RP (angl. Roman Pots ), tzv. římské hrnce, které budou v tunelu urychlovače umístěny symetricky po obou stranách interakčního bodu ve vzdálenostech 147 m a 220 m. Detektory RP budou zasahovat do urychlovacích trubic LHC a při měření se budou téměř

6 ZPRAVODAJ ČVS 14, (3-4) dotýkat trajektorií urychlovaných částic. Účelem experimentu je detekovat a měřit dráhy částic rozptýlených pod velmi malými úhly. Odchylka rozptýlených částic od osy svazku bude v místě RP detektorů v transverzálním směru pouze několik milimetrů. Takováto situace nastává v případě pružného rozptylu a difrakčně produkčních procesů protonů, kdy dochází k malému přenosu čtyřimpulsu mezi nalétávajícím a rozptýleným protonem. Cílem měření je určit počet difrakčních srážek právě v oblasti nejmenších hodnot čtyřimpulsu. Před vlastním měřením trajektorií rozptýlených částic je nutno svazky nejdříve urychlit na požadovanou energii v daném režimu optiky urychlovače, který de facto určuje oblast měřených hodnot přenosů čtyřimpulsu. Svazky musí být také stabilizovány a fokusovány, aby měly požadovaný tvar v transverzální rovině. Zásadní myšlenkou RP detektorů je možnost jejich transverzálního pohybu (kolmo na osu svazku urychlovaných částic), což umožní přesunout detektory dále od osy, pokud svazek částic není perfektně fokusovaný při spouštění urychlovače, tj. v době, kdy se primární protony mohou pohybovat i v místech dále od osy v místech, kde se pak po fokusaci svazku budou nacházet detektory. Pohyb RP detektorů je řízen přesnými krokovými motory, které umožňují pohyb po neuvěřitelně malých krocích 5 mikronů. Pohyb je na vlastní detektory přenášen bez porušení vakua pomocí šroubového mechanismu. Velmi nízký tlak (10-10 mbar) je udržován v místě průletu svazku. Během procesu odlaďování a stabilizace svazků jsou RP detektory maximálně vzdáleny od svazků urychlovaných částic. Pak teprve dojde k jejich zasunutí tak, aby aktivní plocha stripového detektoru byla co nejblíže svazku nerozptýlených částic. Je zřejmé, že stěny RP detektorů musí být v místě, kde se nacházejí aktivní části detektoru, co nejslabší, aby byly minimalizovány nežádoucí interakce měřených protonů se stěnami. Stěna RP detektoru, kde procházejí částice na stripové detektory, je proto tvořena tenkou fólií o tloušťce 150 mikronů. Stripové detektory jsou uvnitř vakuově těsné nádoby ( římského hrnce ) při tlaku 10-4 mbar. Tento tlak je zajišťován nezávislým vakuovém systémem. Pohyb je umožněn propojením pohyblivých částí přes flexibilní vakuové nerezové vlnovce. Nežádoucí silový účinek způsobený atmosférickým tlakem na evakuované pohyblivé části RP je eliminován vyrovnávacím zařízením s vlnovcem. Systém pohybu RP detektorů a vyrovnávací zařízení jsou spojeny vahadly, takže silový účinek je vyrušen a velmi citlivý mechanismus s krokovým motorem nemusí překonávat prakticky žádný odpor. Takto zkonstruovaný pohybový mechanismus umožní proto přiblížení RP detektoru ke svazku na požadovanou minimální vzdálenost. Vakuové nádoby i fólie jsou vyrobeny z vysoce kvalitní austenitické nerezové oceli. K přímému dopadu urychlované částice na detektor samozřejmě nesmí dojít, při provozu má být nejmenší vzdálenost stěny detektoru RP od svazku urychlovaných částic 800 mikronů. Schematický nákres soustavy RP detektorů je uveden na obr. 5. Umístění této stanice přímo v tunelu urychlovače LHC ukazuje obr. 6. Stanice RP detektorů o délce zhruba 4 m tvoří vždy dvojice soustav RP detektorů symetricky umístěných vzhledem k interakčnímu bodu v uvedených vzdálenostech 147m a 220m od interakčního bodu. Každá ze stanic obsahuje systém dvou vertikálních RP detektorů a jeden horizontální RP detektor. 5. Účast VAKUUM PRAHA na realizaci RP detektorů. Z toho, co zde bylo řečeno o CERNu a jeho pilotním projektu LHC, vyplývá, že se jedná o vysoce sofistikované vědecké a technologicky náročné projekty, které nutně vyžadují širokou mezinárodní spolupráci. Čeští fyzikové se v současné době podílejí na realizaci experimentů ATLAS, ALICE a TOTEM. Jejich účast v experimentu TOTEM navazuje na dřívější účast v experimentu UA4/2 (pružný rozptyl protonů na antiprotonech při energii 541 GeV) začátkem 90. let, tj. v době, kdy ČR byla přijímána do CERN jakožto členská země. Firma VAKUUM PRAHA začala v polovině 90. let spolupracovat s Fyzikálním ústavem AV ČR na

7 ZPRAVODAJ ČVS 14, (3-4) problematice RP detektorů ve Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) v USA. Potom následovala spolupráce na projektu TOTEM v CERN, která začala výrobou testovací vakuové komory pro stripové detektory. Po zhotovení prototypu vakuově mechanické soustavy RP detektorů (obr. 7) bylo ve VAKUUM PRAHA zhotoveno všech osm vakuových RP detektorů, které jsou potřebné pro experiment TOTEM. Obr. 5. Návrh soustavy RP detektorů Obr. 6. Umístění soustavy RP detektorů v tunelu LHC Obr. 7. Vakuový a mechanický systém RP během testů v CERN

8 ZPRAVODAJ ČVS 14, (3-4) V současné době pokračuje nejen realizace dalších vakuových systémů pro TOTEM, ale začala též spolupráce na RP detektorech pro experiment ATLAS. Na obr. 8a až 8c jsou zachyceny záběry z výroby a montáže prototypu soustavy RP detektorů pro experiment ATLAS. Toto řešení je jednodušší než v případě experimentu TOTEM. V jedné soustavě jsou pouze dva vertikální RP detektory, horizontální detektor není montován. V době dokončování tohoto příspěvku probíhá montáž v povrchových laboratořích CERN. Pak bude RP soustava testována, podobně jako tomu bylo u zařízení pro TOTEM. Obr. 8: Prototyp soustavy RP detektorů ATLAS a) vakuové díly RP detektorů, b) mechanická kontrola během výroby ve VAKUUM PRAHA, c) počátek montáže prototypu v CERN Urychlovač LHC v CERN by měl být spuštěn ke konci roku 2007, otázkou však je, zda se při mimořádné složitosti celého komplexu zařízení podaří tento termín splnit. Spolupráce VAKUUM PRAHA a Fyzikálního ústavu s CERN však zatím probíhá přesně podle zadaného harmonogramu. Navíc v některých případech bylo třeba předpokládané realizační termíny ještě zkrátit, a i to se zdařilo. Na závěr bych chtěl uvést jednu zajímavou skutečnost. Při výkopu podzemních prostor pro experiment CMS (a TOTEM) byly v této lokalitě nalezeny zbytky keramických římských hrnců. Po dvou tisíciletích jsou zde na urychlovači LHC instalovány ultravakuové římské hrnce tvarem a zvláště pak funkcí značně odlišné od těch původních. A navíc možná ani označení římské hrnce nemusí být konečné. Někteří kolegové z CERN jim začali říkat též pražské hrnce. Kdo však ví, co zde bude vykopáno a nalezeno po dalších dvou tisíciletích a jak to bude pojmenováno. Poděkování: Vřelý dík autora tohoto článku patří RNDr. Vojtěchovi Kundrátovi, DrSc., vedoucímu českého teamu v projektu TOTEM, za množství cenných informací o novém urychlovači LHC a především o fyzikálních experimentech připravovaných na TOTEM a o detailech instrumentálního zabezpečení tohoto projektu. Děkuji též všem spolupracovníkům VAKUUM

9 ZPRAVODAJ ČVS 14, (3-4) PRAHA bez jejichž aktivní spoluúčasti, perfektní inženýrské činnosti a velmi precizní výroby by naše spolupráce s CERN nebyla možná. Literatura: 1. Více informací je o CERN i o jednotlivých experimentech je možno získat na webu Nový kvadrupólový hmotnostní spektrometr PrismaPlusTM firmy Pfeiffer Vacuum GmbH Radan Salomonovič Pfeiffer Vacuum Austria, Pobočka Praha, Novodvorská 1010/14B, Praha 4, Úvod Pfeiffer Vacuum GmbH. přichází s novým kvadrupólovým hmotnostním spektrometrem PrismaPlus, který je nástupcem úspěšného modelu Prisma a navazuje na více než čtyřicetiletou tradici na poli hmotnostních spektrometrů. Nová PrismaPlus se vyznačuje vysokou citlivostí, stabilitou a novým softwarovým ovládáním. Pro rutinní analýzy je zde navíc jednoduchá obsluha, kompaktní design a snadná integrace do existujících systémů. Různé aplikace, různé konfigurace PrismaPlus díky modulární koncepci poskytuje pokrytí širokého spektra aplikací od analyticko-průmyslových, až po vědecko-výzkumné a to jak při sledování kvality procesu tak pro kvantitativní analýzy. PrismaPlus, podobně jako její předchůdce, je nabízena v hmotových rozsazích 100, 200 a 300 amu, se dvěma různými detektory, s možností volby mezi čtyřmi iontovými zdroji (oproti předchozímu modelu je k dispozici navíc grid ion source), s W nebo Yttr. Ir. vlákny a s různými stupni komunikace. Samozřejmostí je spolupráce s vybranými vakuovými měrkami. Nový software Zcela nový je ovládací software Quadera, který zajišťuje nejen sběr a zobrazení dat, ale také snadnou konfiguraci a ladění celého přístroje. K dispozici jsou také analogové a digitální vstupy a ethernetové rozhraní. Uživatele předchozího modelu zajisté potěší možnost upgradu analyzátoru Prisma na PrismaPlus.

10 ZPRAVODAJ ČVS 14, (3-4) Více informací obdrží zvídavý čtenář u zastoupení Pfeiffer-Vacuum GmbH. pro ČR a SR: tel , Pozvání na letní školu vakuové techniky LŠVT 07 Letošní LŠVT bude znovu po třech letech organizována ve spolupráci se Slovenskou vakuovou společností. Pro místo konání bylo zvoleno krásné prostředí Štrbského plesa ve Vysokých Tatrách. Po dvou letních školách (LŠVT05 v Malé Morávce, LŠVT 06 ve Velkých Losinách), které byly tematicky věnovány zejména plazmatu a plazmatickým metodám přípravy tenkých vrstev, se budeme letos zabývat vlastnostmi a diagnostikou tenkých vrstev. Vybraná témata budou přednášena odborníky z dané oblasti z českých zemí i ze Slovenska. Přednášky budou koncipovány tak, aby podaly ucelený přehled o dané tematice i hlubší pohled ve vybraných otázkách. Letní škola je tak určena nejen pro odborníky pracující v daném oboru, ale i pro studenty a odborné pracovníky pracujících v příbuzných oborech na vysokých školách, výzkumných ústavech i v průmyslových podnicích. Organizační výbor LŠVT srdečně zve všechny zájemce na toto již pravidelné setkání., které umožňuje získaní nových informací v oblasti diagnostiky tenkých vrstev, diskusi a přátelská setkání s kolegy i aktivní odpočinek v prostředí vysokých hor. Bližší informace o LŠVT 07 budou zveřejněny na webových stránkách ČVS a prostřednictvím tištěné pozvánky. Za organizační výbor Karel Mašek

11 ZPRAVODAJ ČVS 14, (3-4) Stav Zpravodaje ČVS v roce 2006 a výhled do budoucnosti 53. schůze výboru ČVS projednala stav Zpravodaje ČVS a shledala, že je v zájmu Společnosti dále pokračovat v jeho vydávání s tím, že budou zachovány platné bibliografické údaje. Byly konstatovány problémy při shánění příspěvků do časopisu a tím i dodržení kvóty 4 výtisků ročně. Byla potvrzena Redakční rada Zpravodaje ve složení: Drašar, Peksa, Bok, Drbohlav. Všichni jmenovaní s prací v radě souhlasili. Předpokladem hladkého předávání zpráv mezi výborem a redaktory bude praxe, kdy se jeden člen rady účastní schůzí výboru (Drašar). Bylo konstatováno, že náplň časopisu musí být zajišťována za spolupráce všech členů výboru a členstva. Předpokládá se, že pomohou i spolupracující firmy. Výbor ČVS i redaktoři si jsou společně vědomi svého dluhu členské základně a pokračování existence Zpravodaje ČVS v tištěné i elektronické podobě berou jako formu účinné lítosti. pad Nabídka vzdělávacích akcí Seminář Měření ve vakuové technice. Ve dnech proběhne v Rožnově pod Radhoštěm dvoudenní seminář zaměřený na měření ve vakuové technice. Je koncipován tak, že první den ( ) budou probrány veličiny měřené ve vakuu a jejich jednotky, principy a provoz nejběžnějších typů vakuometrů a také vždy žádaná problematika těsnosti zařízení. Program je určen hlavně méně zkušeným pracovníkům. druhý den ( ) bude připraven program pro zkušenější pracovníky. Bude zahrnovat měření parciálních tlaků, měření proudu plynu, problematiku etalonáže vakua v ČR a kalibrace vakuometrů. Počítáme též se zařazením problematiky měření v systému managementu jakosti. Je možno se zúčastnit odděleně prvního nebo druhého dne, nebo obou dnů, podle zájmu. Kompletní informace o programu semináře najdete na internetové stránce s dotazy se můžete obrátit na organizátora akce, Karla Boka na telefonu Kurz vakuové techniky 2007 Také v letošním roce koncem června připravuje Střední škola informatiky, elektroniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm tradiční Kurz vakuové techniky. (Je to bývalá SPŠE neboli Vakuovka, tzn. že místo zůstalo nezměněno). Letos proběhne kurz již po patnácté. V loňském roce jsme poněkud změnili organizaci kurzu v tom smyslu, že základní část kurzu, tedy teorie, proběhla ve třech dnech a čtvrtý den byl vyhrazen pro laboratorní praktikum. Tento model bude zachován i letos s tím, že chceme akceptovat připomínky účastníků. Předběžné informace najdete na v části připravujeme, podrobnější informace se objeví na internetových stránkách školy v průběhu dubna. Karel Bok

12 ZPRAVODAJ ČVS 14, (3-4) Joint Vacuum Conference (JVC 11) září 2006, TOP hotel Praha V minulém roce organizovala Česká vakuová společnost mezinárodní konferenci Joint Vacuum Conference (JVC 11). Tato konference se tradičně koná každé dva roky a je organizována středoevropskými vakuovými společnostmi (Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko). V posledních několika letech se Česká vakuová společnost aktivně účastnila přípravy těchto konferencí a nakonec získala možnost organizovat JVC 11 v roce 2006 v Praze. Konference byla spoluorganizována Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a byla zaštítěna mezinárodní společností IUVSTA jejíž je česká vakuová společnost členem. Konference se konala ve dnech 24 až 28 září 2006 v TOP hotelu Praha. Podle kladného ohlasu účastníků organizátoři vytvořili příznivé prostředí i bezchybné technické zabezpečení pro hladký a úspěšný průběh akce. Moderní témata konference zahrnující vakuovou fyziku a technologii, fyziku povrchů, tenkých vrstev a povlaků, nanotechnologii, biotechnologii, fyziku plazmatu a elektronické materiály přilákala společně s atraktivním prostředím hlavního města Prahy přes 150 odborníků z Čech a celé střední Evropy, ale i řadu vědců ze západní Evropy i zámoří (Japonsko, USA, Argentina). Takto široká účast byla zároveň zárukou vysoké úrovně konference. Organizátoři vytvořili společně s účastníky konference stimulující atmosféru pro výměnu vědeckých informací a zkušeností i k navázání nových kontaktů. Vybrané příspěvky budou publikovány v mezinárodním recenzovaném časopise Vacuum (Elsevier Science Ltd). Příští konference JVC 12 se bude konat v roce 2008 v Maďarsku. Předseda organizačního výboru Karel Mašek Úspěšný rok 2007 přeje výbor ČVS a redakce Zpravodaje. Redakční rada Zpravodaje ČVS: Pavel Drašar Ladislav Peksa Karel Bok Jiří Drbohlav Zpravodaj České vakuové společnosti je čtvrtletník, který pro své členy k dokumentačním a propagačním účelům vydává Česká vakuová společnost v Praze (Sekretariát ČVS; paní Hana Kacafírková; V Holešovičkách 2, Praha 8, Tel , Fax , URL IČ ). ISSN Zpravodaj je evidován jako periodikum u MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Jiří Chýla místopředseda Výboru pro spolupráci ČR s CERN Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Základní fakta o CERN Charakter výzkumu v CERN

Více

Standardní model a kvark-gluonové plazma

Standardní model a kvark-gluonové plazma Standardní model a kvark-gluonové plazma Boris Tomášik Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT International Particle Physics Masterclasses 2012 7.3.2012 Struktura hmoty molekuly atomy jádra a elektrony

Více

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM IV Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích

Více

Zájezd do CERNu 2012. Obsah. Jakub Šerých, serych@panska.cz

Zájezd do CERNu 2012. Obsah. Jakub Šerých, serych@panska.cz Zájezd do CERNu 2012 Jakub Šerých, serych@panska.cz Obsah Metody zkoumání hmoty Trocha z historie představ o stavbě hmoty Dnešní představa o stavbě hmoty Principy urychlovačů Typy urychlovačů Urychlovač

Více

CERN Evropská organizace pro jaderný výzkum. Tomáš Kubeš www.tomaskubes.net tomas.kubes@cern.ch

CERN Evropská organizace pro jaderný výzkum. Tomáš Kubeš www.tomaskubes.net tomas.kubes@cern.ch CERN Evropská organizace pro jaderný výzkum Tomáš Kubeš www.tomaskubes.net tomas.kubes@cern.ch Obsah Co to je CERN Urychlovače - LHC Minuta fyziky - Higgsův boson Proč základní výzkum - Kde se vzalo WWW

Více

CERN Otázky. a odpovědi LHC. Co je to

CERN Otázky. a odpovědi LHC. Co je to CERN Otázky a odpovědi Co je to LHC Tento soubor informací a údajů o urychlovači LHC (Large Hadron Collider, česky doslova Velký srážeč hadronů) je uspřádán ve formě otázek a odpovědí. Otázky jsou rozděleny

Více

CERN Evropská organizace pro jaderný výzkum. Tomáš Kubeš

CERN Evropská organizace pro jaderný výzkum. Tomáš Kubeš CERN Evropská organizace pro jaderný výzkum Tomáš Kubeš Vítejte! Co Vás dnes čeká? Prezentace (45 minut) Co to je CERN Troška fyziky Jak funguje urychlovač Proč základní výzkum Kde se vzalo WWW Film (10

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

NMR spektroskopie. Úvod

NMR spektroskopie. Úvod NMR spektroskopie Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem umístěným v silném magnetickém poli poskytuje

Více

Zřízení kontrolní místnosti

Zřízení kontrolní místnosti Zřízení kontrolní místnosti Martin Bodlák FJFI 20 1. Informace o projektu 1. Úvod do problematiky 2. Motivace 3. Nová kontrolní místnost 2. Analýza projektu 1. Použité zdroje 2. Činnosti 3. Začátky, konce

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. neutronové číslo

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. neutronové číslo JADERNÁ FYZIKA I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Úvod 4 14 17 1 jádra E. Rutherford, 1914 první jaderná reakce: α+ N O H 2 7 8 + 1 jaderné síly = nový druh velmi silných sil vzdálenost

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

Zdroje částic Supravodivé magnety Aplikace urychlovačů. Mgr. Jan Pipek jan.pipek@gmail.com 25.11.2010 Dostupné na http://fjfi.vzdusne.

Zdroje částic Supravodivé magnety Aplikace urychlovačů. Mgr. Jan Pipek jan.pipek@gmail.com 25.11.2010 Dostupné na http://fjfi.vzdusne. Zdroje částic Supravodivé magnety Aplikace urychlovačů Mgr. Jan Pipek jan.pipek@gmail.com 25.11.2010 Dostupné na http://fjfi.vzdusne.cz/urychlovace Zdroje částic Zdroje částic přehled Cílem je vytvořit

Více

Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra

Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra Jiří Chýla a kolektiv 1 Výzkumný program Sekce fyziky elementárních částic je uskutečňován, obdobně jako je tomu v této oblasti fyziky na celém

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

Interakce jaderného záření s prostředím a metody detekce. Spektrometrie jaderného záření. Umělé zdroje jaderného záření.

Interakce jaderného záření s prostředím a metody detekce. Spektrometrie jaderného záření. Umělé zdroje jaderného záření. 18 Jaderné záření Interakce jaderného záření s prostředím a metody detekce. Spektrometrie jaderného záření. Umělé zdroje jaderného záření. 18.1 Průchod tě«kých nabitých částic látkou Za tě«ké částice pova«ujeme

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

Chemická vazba Něco málo opakování Něco málo opakování Co je to atom? Něco málo opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Plynové lasery pro průmyslové využití

Plynové lasery pro průmyslové využití Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.3 Plynové lasery pro průmyslové využití Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011 Využití plynových laserů v průmyslových aplikacích Atomární - He-Ne

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

ZÁPIS - KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ

ZÁPIS - KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ ZÁPIS - KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ Projekt SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY 09. 08. 2013 Hvězdárna Valašské Meziříčí Přítomni: Viz prezenční listina Předmět jednání: Koordinace realizace přeshraničního projektu Společně

Více

HOW CERN. makes progress

HOW CERN. makes progress HOW CERN makes progress CERN se při monitorování urychlovače částic spoléhá na Progress SonicMQ Vědci pracující v Evropské organizaci pro nukleární výzkum CERN pátrají po základních stavebních kamenech

Více

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková Teorie Kosmologie - věda zabývající se vznikem a vývojem vesmírem. Vznik vesmírů je vysvětlován v bájích každé starobylé

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Vojtěch Přikryl Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 35 ID 143762 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Daniel Radoš 7.3.2012 21.3.2012 Příprava

Více

ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE V TEXTILNÍ METROLOGII

ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE V TEXTILNÍ METROLOGII ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE V TEXTILNÍ METROLOGII Lidské oko jako optická soustava dvojvypuklá spojka obraz skutečný, převrácený, mozek ho otočí do správné polohy, zmenšený rozlišovací schopnost oka cca 0.25

Více

Databáze ve fyzice vysokých energií

Databáze ve fyzice vysokých energií Databáze ve fyzice vysokých energií Vladimír Jarý 1 1 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE mailto:vladimir.jary@cern.ch InstallFest 2011 Školicí centrum Silicon Hill,

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Evropské laboratoři fyziky částic CERN je 50 let

Evropské laboratoři fyziky částic CERN je 50 let Evropské laboratoři fyziky částic CERN je 50 let Jiří Chýla, Fyzikální ústav AV ČR Na přelomu září a října letošního roku uplyne právě půl století od dvou událostí, které rozhodujícím způsobem ovlivnily

Více

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Gama spektroskopie Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Teoretický úvod ke spektroskopii Produkce a transport neutronů v různých materiálech, které se v daných zařízeních vyskytují (urychlovačem

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UVIVERZITY

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UVIVERZITY PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UVIVERZITY Referát z jaderné fyziky Téma: Atomové jádro Vypracoval: Josef Peterka, MVT bak. II. Ročník Datum dokončení: 24. června 2002 Obsah: strana 1. Struktura atomu 2

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012 Název školy Dvojí povaha světla Název a registrační číslo projektu Označení RVP (název RVP) Vzdělávací oblast (RVP) Vzdělávací obor (název ŠVP) Předmět/modul (ŠVP) Tematický okruh (ŠVP) Název DUM (téma)

Více

Křemíkovým okem do nitra hmoty, radioaktivita

Křemíkovým okem do nitra hmoty, radioaktivita Křemíkovým okem do nitra hmoty, radioaktivita BaBar SLAC Zbyněk Drásal 1 Historie diodového jevu v polovodičích Objev tzv. Halbleiteru (polovodiče) bodový kontakt kovu a krystalu (PbS) usměrňuje proud

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

PATENTOVÝ SPIS CO « O?oo 05. ézěk ČESKÁ REPUBLIKA

PATENTOVÝ SPIS CO « O?oo 05. ézěk ČESKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ REPUBLIKA (19) (21) Číslo pfihláiky: 1325-94 (22) PMhláSeno: 31. 05. 94 (40) Zveřejněno: 14. 06. 95 (47) Uděleno: 27. 04. 95 (24) Oznámeno uděleni ve Věstníku: 14. 06. 95 ézěk (11)

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Numerické sériové přístroje

Numerické sériové přístroje Doporučená čtecí vzdálenost 38 mm 60 mm 100 mm čtecí vzdálenost v metrech Hlavní kritéria ovlivňující čitelnost Čitelnost je závislá na dvou faktorech Vliv v závislosti na znacích Druh písma Velikost písma

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Badatelská činnost ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., probíhala v roce 2011 podle programů, které se dlouhodobě vyvíjely v rámcích pěti výzkumných

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

C Mapy Kikuchiho linií 263. D Bodové difraktogramy 271. E Počítačové simulace pomocí programu JEMS 281. F Literatura pro další studium 289

C Mapy Kikuchiho linií 263. D Bodové difraktogramy 271. E Počítačové simulace pomocí programu JEMS 281. F Literatura pro další studium 289 OBSAH Předmluva 5 1 Popis mikroskopu 13 1.1 Transmisní elektronový mikroskop 13 1.2 Rastrovací transmisní elektronový mikroskop 14 1.3 Vakuový systém 15 1.3.1 Rotační vývěvy 16 1.3.2 Difúzni vývěva 17

Více

Elektrické vlastnosti látek

Elektrické vlastnosti látek Elektrické vlastnosti látek A) Výklad: Co mají popsané jevy společného? Při česání se vlasy přitahují k hřebenu, polyethylenový sáček se nechce oddělit od skleněné desky, proč se nám lepí kalhoty nebo

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

20 let kurzů vakuové techniky na SŠIEŘ v Rožnově pod Radhoštěm

20 let kurzů vakuové techniky na SŠIEŘ v Rožnově pod Radhoštěm 20 let kurzů vakuové techniky na SŠIEŘ v Rožnově pod Radhoštěm V roce 2014 je tomu dvacet let, co se na Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel (dále SŠIEŘ) pořádají kurzy vakuové techniky.

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Měsíc: Září Učivo: Látka a těleso Co nás obklopuje Z čeho se tělesa skládají Skupenství látek Atomy a molekuly Opakování a shrnutí Dovede

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

knové senzory v geotechnice a stavebnictví Optovláknov knové senzory v geotechnice a stavebnictví Safibra, s.r.o. 1 Obsah Proč monitorovat? Co lze optovlákny monitorovat. FBG technologie Raman OTDR Brillouin OTDR Úloha firmy Safibra 2 Proč monitorovat?

Více

Elektronová mikroskopie a RTG spektroskopie. Pavel Matějka

Elektronová mikroskopie a RTG spektroskopie. Pavel Matějka Elektronová mikroskopie a RTG spektroskopie Pavel Matějka Elektronová mikroskopie a RTG spektroskopie 1. Elektronová mikroskopie 1. TEM transmisní elektronová mikroskopie 2. STEM řádkovací transmisní elektronová

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Nový kompletní transmisní elektronový mikroskop (TEM) s FEG katodou typu Schottky a urychlovacím napětím do 200 kv, s možností práce ve

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Úvod do fyziky plazmatu Plazma Velmi často se o plazmatu mluví jako o čtvrtém skupenství hmoty Název plazma pro ionizovaný plyn poprvé použil Irwing Langmuir (1881 1957) v roce 1928, protože mu chováním

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D. Zvyšování účinnosti spalovacích procesů v různých odvětvích

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

6.2.7 Princip neurčitosti

6.2.7 Princip neurčitosti 6..7 Princip neurčitosti Předpoklady: 606 Minulá hodina: Elektrony se chovají jako částice, ale při průchodu dvojštěrbinou projevují interferenci zdá se, že neplatí předpoklad, že elektron letí buď otvorem

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více