Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města"

Transkript

1 srpen

2 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Každý z nás se v životě může ocitnout v situaci, kdy bude potřebovat využít některou ze sociálních služeb, neboť již vlastními silami nebude schopen vyřešit svou obtížnou životní situaci, či sociální situaci svých blízkých. Právě pro lepší orientaci v širokém spektru nabízených sociálních služeb byl v rámci komunitního plánování vytvořen tento katalog. Věřím, že Vám Katalog poskytne potřebné informace k výběru takové služby, která pro Vás a Vaše blízké bude nejvhodnější při hledání východiska z Vaší obtížné životní situace. Mgr. Ivan Týle starosta města 1

3 Informace o jednotlivých organizacích v Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín byl těmito organizacemi odsouhlasen. Upozorňujeme, že některé údaje se mohou rychle měnit. Katalog rovněž nemusí obsahovat všechny sociální služby provozované na území města. Vytištění katalogu bylo spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 2

4 Charakteristika sociálních služeb Sociální služby jsou poskytovány dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje zejména podmínky poskytování pomoci a podpory osobách v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. Základní zásadou tohoto zákona je skutečnost, že každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Sociální služby poskytují zejména obce a kraje, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby a také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Základní druhy a formy sociálních služeb Sociální služby zahrnují: a) sociální poradenství, b) služby sociální péče, c) služby sociální prevence. Formy poskytování sociálních služeb: a) pobytové spojené s ubytování v zařízeních sociálních služeb b) ambulantní služby, za kterými osoba dochází, je doprovázena nebo dopravována a tato služby nezahrnuje ubytování c) terénní služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí (např. v domácnosti osoby). Základní činnosti při poskytování sociálních služeb: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, e) pomoc při zajištění chodu domácnosti, f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, g) sociální poradenství h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, i) sociálně terapeutické činnosti, j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, k) telefonická krizová pomoc, l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování, m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Sociální služby se poskytují osobám bez úhrady nákladů nebo za částečnou nebo plnou úhradu nákladů. Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí osoba ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby. Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou osobě, které je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou, pokud osoba, které je sociální služba poskytována, nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů. 3

5 Sociální poradenství Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Služby sociální péče Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich zdravotní stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osob. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 4

6 V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Služby sociální prevence Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. 5

7 Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové. Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy. Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. 6

8 Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umistitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. 7

9 OSOBY V TÍŽIVÉ SITUACI RODINA Organizace poskytující sociální služby ADRA, o.s. Azylový dům Nový Jičín Druh poskytované služby azylový dům Adresa: Dolní brána 57, Nový Jičín Telefon: Web: Azylový dům zabezpečují ubytování nejen matkám s dětmi, ale i mužům, ženám a rodinám v bez přístřeší. Služba je poskytována za úhradu. Služba je poskytována nepřetržitě. 8

10 OSOBY V TÍŽIVÉ SITUACI HANDICAPOVANÍ SENIOŘI RODINA APOVANÍ ZDRAV Centrum pro zdravotně postižené moravskoslezského kraje, o.s. detašované pracoviště Nový Jičín Druh poskytované služby osobní asistence odborné sociální poradenství Adresa: Sokolovská 9, Nový Jičín Telefon: Web: Poradna pro osoby se zdravotním postižením a Půjčovna kompenzačních pomůcek je ambulantní služba, v rámci které poskytujeme poradenství v oblasti důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální podpory, sociální péče, kompenzačních pomůcek a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Služba se poskytuje zcela zdarma. Komu je služba určena: osobám se zdravotním postižením, seniorům, opatrovníkům nebo rodičům těchto osob. Minimální věk uživatele je 15 let. Konzultační hodiny poradny: Pondělí 9:00 12:00 13:00 16:00 Úterý 9:00 12:00 13:00 16:00 Středa 9:00 12:00 13:00 17:00 Osobní asistence je terénní služba, jejímž posláním je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo věkem, a to prostřednictvím kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života. Jedná se o placenou službu (zpravidla hrazenou z příspěvku na péči), která se poskytuje v přirozeném prostředí uživatele (např. v domácnosti). Služba může být poskytována nepřetržitě (dle kapacitních možností pracoviště). Komu je služba určena: osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistence je určena osobám od šesti let věku. Občanská poradna je ambulantní služba, jejímž posláním je podporovat uživatele z cílové skupiny v tom, aby znali svá práva a povinnosti, uměli účinně vyjádřit své potřeby a znali dostupné služby potřebné k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba se poskytuje zcela zdarma. Komu je služba určena: osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace nebo jsou touto situací ohroženy, a nedokážou ji řešit vlastními silami bez potřebné pomoci a podpory. Minimální věk uživatele je 15 let. 9

11 Oblasti, ve kterých pomáháme: sociální dávky, sociální pomoc, pojištění, pracovně právní vztahy a zaměstnanost, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, majetkoprávní vztahy a náhrada škody, finanční a rozpočtová problematika, zdravotnictví, školství a vzdělávání, ochrana spotřebitele, občanské soudní řízení, veřejná správa, trestní právo a další. Konzultační hodiny Nový Jičín Středa 9:00 12:00 13:00 17:00 Čtvrtek 9:00 12:00 13:00 16:00 (objednaní) Kontaktní místo Kopřivnice (Štefánikova 1163 budova MěÚ) Pondělí 9:00 12:00 a 13:00 16:00 Úterý 9:00 12:00 a 13:00 16:00 (objednaní) 10

12 OSOBY V TÍŽIVÉ SITUACI RODINA Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace detašované pracoviště Rodinná a manželská poradna Nový Jičín Druh poskytované služby odborné sociální poradenství Adresa: Štefánikova 7, Nový Jičín Telefon: Web: Odborné sociální poradenství poskytované poradnou zahrnuje manželské, předmanželské, rodinné a psychosexuální poradenství, sociálně-právní poradenství, terapeutickou činnost, poradenskou činnost a mnoho další. První kontakt se děje telefonicky, osobně na pracovišti či prostřednictvím elektronické pošty, kdy se mohou zájemci objednat. Zájemce nepotřebuje žádná doporučení či vyšetření, má možnost zachování anonymity. Služba je poskytována bezplatně. Činnost poradny také zahrnuje oblast náhradní rodinné péče odborné posouzení žadatelů o NRP včetně příprav, poradenství pro zájemce, žadatele o NRP a pro adoptivní či pěstounské rodiny. Provozní doba Pondělí 8: Úterý 8: Středa 8: Čtvrtek 8: Pátek

13 HANDICAPOVANÍ APOVANÍ ZDRAV SENIOŘI Domov Duha, příspěvková organizace Druh poskytované služby domov pro osoby se zdravotním postižením domov pro seniory Adresa: Hřbitovní 41, Nový Jičín Telefon: Web: Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová služba určená mužům i ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují péči, která jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky ani jinou formou pomoci. Uživatelé jsou podporováni k samostatnosti a zapojení do společenského života se snahou udržet rozvoj jejich schopností. Služba je poskytována za úhradu. Služba je poskytována nepřetržitě. Domov pro seniory je pobytovou službou určenou lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky ani jinou formou pomoci. Služba je poskytována nepřetržitě. Služba podporuje plnohodnotný a důstojný život seniorů se snahou udržet a rozvíjet jejich schopnosti. Služba je poskytována za úhradu. Služba je poskytována nepřetržitě. 12

14 HANDICAPOVANÍ APOVANÍ ZDRAV SENIOŘI Domov Paprsek, příspěvková organizace Druh poskytované služby domov pro osoby se zdravotním postižením domov pro seniory Adresa: Bezručova 20, Nový Jičín Telefon: , Web: Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová služba určená mužům i ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují péči, která jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky ani jinou formou pomoci. Uživatelé jsou podporováni k samostatnosti a zapojení do společenského života se snahou udržet rozvoj jejich schopností. Služba je určena pro cílovou skupinu osob ve věku od let. Služba je poskytována za úhradu. Služba je poskytována nepřetržitě. Domov pro seniory je pobytovou službou určenou lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky ani jinou formou pomoci. Služba je poskytována nepřetržitě. Služba je určena pro cílovou skupinu osob ve věku nad 65 let. Služba je poskytována za úhradu. Služba je poskytována nepřetržitě. 13

15 HANDICAPOVANÍ APOVANÍ ZDRAV RODINA Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. - Středisko rané péče Tamtam Druh poskytované služby raná péče Adresa: Jungmanova 25, Olomouc Telefon: Web: Raná péče je službou pro rodiny dětí se sluchovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let věku. Základem programu Střediska rané péče Tamtam je široká podpora rodiny vychovávající dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením raného věku. Terénní služby rané péče jsou poskytovány bezplatně formou pravidelných konzultací v klientských rodinách po celé Moravě. 14

16 HANDICAPOVANÍ APOVANÍ ZDRAV SENIOŘI KAFIRA, o.s., středisko Nový Jičín Druh poskytované služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením odborné sociální poradenství Adresa: Štefánikova 7, Nový Jičín Telefon: Web: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé (vč. možnosti certifikace ECDL*) jazykové kurzy pro začátečníky i pokročilé odborné zaškolení s kompenzační pomůckou pomoc a podpora při hledání, získání a udržení pracovního místa volnočasové a zájmové aktivity sociálně terapeutické činnosti Odborné sociální poradenství sociálně právní poradenství pracovně právní poradenství poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek odborné zaškolení s kompenzační pomůckou poradenství v oblasti dalšího vzdělávání pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Provozní doba Pondělí 8: Úterý 8:00 15:30 Středa 8: Čtvrtek 8: Pátek Konzultační hodiny pro neobjednané a internetový klub: ČT hod. * ECDL mezinárodně uznávaný certifikát počítačové gramotnosti 15

17 OSOBY V TÍŽIVÉ SITUACI HANDICAPOVANÍ APOVANÍ ZDRAV SENIOŘI RODINA Pečovatelská služba města Nový Jičín, organizační složka Města Nový Jičín Druh poskytované služby pečovatelská služba denní stacionář krizová pomoc Adresa: Revoluční 6, Nový Jičín Telefon: Web: Pečovatelská služba pomáhá seniorům, zdravotně postiženým občanům nebo rodinám s více dětmi, kteří vlivem věku nebo neuspokojivého zdravotního stavu nejsou schopni sami zvládnout běžné úkony péče o sebe a svou rodinu. Cílem poskytované služby je, aby občané mohli žít co nejdéle běžným a důstojným životem, udržovat kontakty s okolím a rodinou, účastnit se na aktivitách volného času, starat se o sebe a svou domácnost. Terénní pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů nebo ve středisku osobní hygieny Pod Lipami 19 a U Jičínky 25. Poskytuje se denně od hodin na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. Pečovatelská služba je poskytována pouze na území města a jeho místních částí. Služba je poskytována za úhradu (pouze v zákonem stanovených případech může být poskytnuta zdarma). Denní stacionář (Domovinka) je určen pro seniory, kteří potřebují dohled a péči a tuto pomoc jim nemohou zajistit rodinní příslušníci v době, kdy jsou v zaměstnání. Jedná se o ambulantní službu, která je umístěna v Domě s pečovatelskou službou na ul. Pod Lipami 19, Nový Jičín. Služba je poskytována za úhradu. Provozní doba Pondělí až pátek Krizová pomoc (akutní sociální lůžko) je pobytová služba, určená osobě v krizi bez přístřeší, která vlastními silami nemůže zvládnou svou tíživou životní situaci. Služba je určena pro osoby od 19 let s bydlištěm na území města Nový Jičín. 16

18 HANDICAPOVANÍ APOVANÍ ZDRAV SENIOŘI RODINA Pečovatelská služba OASA Nový Jičín, o.p.s. Druh poskytované služby pečovatelská služba Adresa: Štefánikova 7, Nový Jičín Telefon: Web: Pečovatelská služba pomáhá seniorům, zdravotně postiženým občanům nebo rodinám s více dětmi, kteří vlivem věku nebo neuspokojivého zdravotního stavu nejsou schopni sami zvládnout běžné úkony péče o sebe a svou rodinu. Cílem poskytované služby je, aby občané mohli žít co nejdéle běžným a důstojným životem, udržovat kontakty s okolím a rodinou, účastnit se na aktivitách volného času, starat se o sebe a svou domácnost. Terénní pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů. Poskytuje se denně od hodin na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. Služba je poskytována za úhradu (pouze v zákonem stanovených případech může být poskytnuta zdarma). 17

19 HANDICAPOVANÍ APOVANÍ ZDRAV SENIOŘI RODINA Podané ruce, o.s. Projekt OsA Frýdek Místek, Zborovská 465, Frýdek-Místek Druh poskytované služby osobní asistence canisterapie (není sociální služba) Adresa: Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek Telefon: Web: Osobní asistence pomáhá zdravotně postiženým lidem a seniorům překovávat jejich handicap a tímto je rovněž pomáhá začleňovat zpátky do společnosti. Je to služba aktivizační, což znamená, že člověk se zdravotním postižením musí chtít něčeho dosáhnout a osobní asistent mu v tomto jeho počínání pomáhá. Osobní asistent nevykonává činnosti za daného člověka, ale poskytuje mu svou pomoc. Osobní asistent tedy dělá věci společně se svým klientem - asistuje mu. Jedná se o placenou službu. Může být poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, individuálně, dle smluvního ujednání mezi klientem a organizací. Poskytované služby: - pomoc v péči o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně - pomoc při zajištění stravy - pomoc při zajištění chodu domácnosti - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - společnost, dohled a doprovody - pomoc při dopravě prostředkem poskytovatele nebo asistenta Úřední hodiny (po telefonické domluvě) Konzultační hodiny Pondělí a středa 8:00 11:30 12:30 16:00 Pátek 8:00 12:00 hod Úterý a čtvrtek je terénní den v tuto dobu nejsme v kanceláři, ale můžete nás kontaktovat na mobilních telefonních číslech. Canisterapie je způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž klade důraz především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně-integračních a působení na fyzické zdraví člověka je u ní druhotné. 18

20 OSOBY V TÍŽIVÉ SITUACI RENARKON, o.p.s. Terénní program na Novojičínsku Druh poskytované služby terénní programy Adresa: Štefánikova 1163, Kopřivnice Telefon: , Web: Renarkon vyhledává a kontaktuje skrytou populaci uživatelů nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí a snaží se minimalizovat rizika spojená s užíváním nealkoholových drog a ochranu veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich užíváním na území bývalého okresu Nový Jičín. Svými aktivitami usiluje o motivaci uživatelů nealkoholových drog směrem k zodpovědnějšímu chování vůči sobě a svému okolí. Služba je bezplatná. S pracovníky organizace se můžete kontaktovat telefonicky v pracovní dny od 8:30 17:00 hodin. 19

21 HANDICAPOVANÍ APOVANÍ ZDRAV SENIOŘI Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Nový Jičín Druh poskytované služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením odborné sociální poradenství Adresa: Štefánikova 7, Nový Jičín Telefon: , Web: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením zájmové kluby (jazykové, výtvarné) poznávací zájezdy besedy se zajímavými lidmi z regionu společenské akce sportovní aktivity Odborné sociální poradenství poskytnutí informace, rady nebo podpory při výběru druhu sociální služby, v oblasti základních práv a povinností v souvislosti s poskytováním sociálních služeb a informování o možnostech využití běžně dostupných zdrojů poskytnutí informace, rady nebo podpory směřující k řešení nepříznivé sociální situace vzniklé nebo hrozící v důsledku zrakového postižení poskytnutí informace, rady nebo podpory členům rodiny a osobám blízkým v případech, kdy se podílejí na péči o osobu se zrakovým postižením zprostředkování navazujících služeb a potřebných kontaktů poradenství v systému dávek pomoci v hmotné nouzi, sociální péče a státní sociální podpory důchodového, zdravotního a nemocenského pojištění odborné poradenství v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti odborné poradenství zajišťující základní orientaci v dalších odvětvích práva odborné poradenství v oblasti vzdělávání a přípravy k povolání odborné poradenství v oblasti rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, včetně možnosti vypůjčení vybraných kompenzačních pomůcek odborné poradenství v oblasti odstraňování architektonických bariér a přístupnosti veřejných objektů poskytnutí pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při vyřizování osobních záležitostí (pomoc při sepsání žádosti, odvolání a dalších právních úkonů) Další činnost: rekondiční a rehabilitační pobyty pro zrakově postižené, besedy na školách Poradenské hodiny pondělí a středa 9:00 12:00 13:00 15:00 (jinak po předchozí domluvě) 20

22 HANDICAPOVANÍ APOVANÍ ZDRAV RODINA Slezská diakonie, církevní organizace Druh poskytované služby denní stacionář sociálně terapeutické dílny raná péče chráněné bydlení Adresa: Beskydská 274, Nový Jičín Telefon: , Web: Denní stacionář Nový Jičín poskytuje sociální služby osobám se středně těžkým až těžkým mentálním a kombinovaným postižením prostřednictvím vzdělávacích, pracovních a volnočasových aktivit k upevňování a rozvíjení dosažených dovedností a schopností tak, aby mohli žít svůj život v co největší míře, které jsou individuálně schopni, samostatně s co nejmenší mírou pomoci jiné osoby. Služba je poskytována za úhradu. Provozní doba Pondělí, středa, čtvrtek a pátek 7:00 15:00 Úterý 7:30 15:00 21

23 EFFATHA Nový Jičín sociálně terapeutická dílna - podporuje dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v upevnění a získání pracovních dovedností a návyků na základě jejich individuálních potřeb. Služba je poskytována bezplatně. Provozní doba Pondělí - pátek 7:30 15:30 Raná péče Poradenské centrum Krnov je terénní služba určená rodinám dětí se mentálním, kombinovaným, pohybovým postižení či autismem, dále rodinám s dětmi s opožděným či ohroženým vývojem ze zdravotních důvodů, ale také rodinám, které potřebují poradit v případě, že se jim vývoj dítěte nezdá v pořádku. Služba je určena dětem v raném věku od 0 do maximálně 7 let. Provozní doba sociální služby je dle dohody. Služba je poskytována zdarma. ARCHA chráněné bydlení Nový Jičín (od ) - poskytuje dospělým lidem s mentálním postižením bydlení v samostatných domácnostech s možností využít společné zázemí a podporu asistenta dle individuálních potřeb každého z klientů, přičemž je kladen důraz na jedinečnost, důstojnost a samostatnost každého klienta. Služba je poskytována za úhradu. Služba je poskytována nepřetržitě. 22

24 HANDICAPOVANÍ APOVANÍ ZDRAV RODINA Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Místní organizace SPMP Nový Jičín denní stacionář ŠKOLA ŽIVOTA Druh poskytované služby denní stacionář Adresa: Beskydská 176, Nový Jičín Telefon: Web: Denní stacionář Škola Života poskytuje sociální služby osobám s lehkou a středně těžkou retardací s mentálním postižením, ve věku od let. Služba je za úhradu. Provozní doba Pondělí až pátek

25 HANDICAPOVANÍ APOVANÍ ZDRAV RODINA Středisko rané péče SPRP Ostrava, o.s. Druh poskytované služby raná péče Adresa: Nádražní 80, Ostrava Telefon: Web: Raná péče je terénní služba určená rodinám dětí se zrakovým a/či jiným postižením, ale také rodinám, které potřebují poradit v případě, že se jim vývoj dítěte nezdá v pořádku. Služba je určená dětem v raném věku od 0 do maximálně 7 let. Provozní doba sociální služby je dle dohody. Služba je poskytována zdarma a je poskytována v domácnostech klientů. 24

26 HANDICAPOVANÍ APOVANÍ ZDRAV Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Slovanská Druh poskytované služby chráněné bydlení Adresa: Slovanská 1555, Nový Jičín Telefon: , Web: Chráněné bydlení Slovanská (od ) poskytuje dospělým lidem s lehkým až středně těžkým mentálním postižením ve věku let bydlení v samostatných domácnostech s možností využít společné zázemí a podporu asistenta dle individuálních potřeb každého z klientů, přičemž je kladen důraz na jedinečnost, důstojnost a samostatnost každého klienta. Služba je poskytována za úhradu. Služba je poskytována nepřetržitě. 25

27 Další související kontakty Děcko, o.p.s. Adresa: Komenského 64, Nový Jičín Telefon: Web: Děcko, o.p.s. zajišťuje a poskytuje služby zdravotně postiženým klientům, zejména dětem a žákům speciální školy, jako například denní svozovou dopravu z místa bydliště těchto dětí do speciální školy, sportovní a kulturní akce a finančně zajišťuje alternativní výukové formy a doplňkové programy. Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Adresa: Revoluční 56, Nový Jičín Telefon: Web: Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy. Poskytuje plné přímé zaopatření dětem do 18-ti, respektive do 26- ti let, které z mnoha důvodů nemohou dočasně žít ve své rodině. Dům s pečovatelskou službou Pod Lipami Adresa: Pod Lipami 19, Nový Jičín Telefon: Web: Dům s pečovatelskou službou je obytný dům, který slouží k trvalému bydlení zdravotně postižených občanů a občanů starších 55 let, kteří potřebují vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu postižení pomoc. 26

28 Dům s pečovatelskou službou Revoluční Adresa: Revoluční 6, Nový Jičín Telefon: Web: Dům s pečovatelskou službou je obytný dům, který slouží k trvalému bydlení zdravotně postižených občanů a občanů starších 55 let, kteří potřebují vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu postižení pomoc. Dům s pečovatelskou službou U Jičínky Adresa: U Jičínky 25, Nový Jičín Telefon: Web: Dům s pečovatelskou službou je obytný dům, který slouží k trvalém bydlení zdravotně postižených osob a občanů starších 55 let, kteří potřebují vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu postižení pomoc. Klub seniorů Nový Jičín Adresa: Msgr. Šrámka 13, Nový Jičín Telefon: Web: Zařízení zaměřené na využití volného času seniorů města. Místo vzájemného setkávání seniorů. Členové klubu se mohou také účastnit zájezdů, přednášek a jiných činností organizovaných klubem. 27

29 Klub seniorů Loučka Adresa: Za Potokem 90, Nový Jičín Telefon: Web: Zařízení zaměřené na využití volného času seniorů města. Místo vzájemného setkávání seniorů. Členové klubu se mohou také účastnit zájezdů, přednášek a jiných činností organizovaných klubem. Klub seniorů Libhošť Adresa: Libhošť 1, Nový Jičín Telefon: Web: Zařízení zaměřené na využití volného času seniorů města. Místo vzájemného setkávání seniorů. Členové klubu se mohou také účastnit zájezdů, přednášek a jiných činností organizovaných klubem. Klub seniorů Straník Adresa: Straník 80, Nový Jičín Telefon: Web: Zařízení zaměřené na využití volného času seniorů města. Místo vzájemného setkávání seniorů. Členové klubu se mohou také účastnit zájezdů, přednášek a jiných činností organizovaných klubem. 28

30 Klub stomiků okresu Nový Jičín, o.s. Telefon: Web: Klub stomiků okresu Nový Jičín je dobrovolné sdružení nositelů stomie, jehož posláním je pomáhat postiženým jak v získávání ztraceného osobního sebevědomí, tak k získávání stomických pomůcek a informací o jejich používání. Členové si navzájem radí a předávají zkušenosti při ošetřování stomií, diskutují o svých problémech. M-centrum, rodinné centrum pro nový život, o.s. Telefon: , Web: M-centrum, je rodinné centrum, které pořádá pravidelně i nepravidelně rodinné akce, vzdělávací kurzy pro děti i rodiče, zájmové kroužky pro děti, přípravu matek (i otců) na těhotenství, porod a rodičovství, herna pro děti, Ma&Mi club, odborné přednášky a spousty dalšího. Odborné učiliště a Praktická škola Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Sokolovská 45, Nový Jičín Telefon: Web: Odborné učiliště a Praktická škola, přestože není sociální služba, s jednotlivými organizacemi úzce spolupracuje a někteří její absolventi tyto sociální služby využívají. Odborné učiliště a Praktická škola je střední škola samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením. Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni v oborech vzdělání Kuchařské práce a Zámečnické práce a údržba. Tyto obory jsou ukončeny závěrečnou zkouškou s výučním listem. 29

31 Žáci jsou vedeni tak, aby se začlenili do společnosti, vypěstovali si kladný vztah k práci, aby se uplatnili na trhu práce. Obory vzdělání Praktická škola jednoletá a dvouletá jsou určeny pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Praktická škola poskytuje přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života, které absolventům usnadní integraci do společnosti. Vzdělávací proces je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností a dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Probační a mediační služba ČR, Středisko Nový Jičín Adresa: Divadelní 3, Nový Jičín Telefon: , Web: Probační a mediační služba je státní organizace a je součástí systému trestní justice. Zaměřuje se na zprostředkování alternativních způsobů řešení trestné činnosti, snaží se motivovat pachatele trestných činů k odpovědnosti za jejich jednání a řešení způsobených škod (probace). Zohledňuje zájmy obětí trestné činnosti a nabízí jim možnosti a informace, jak se zapojit do řešení škod jim vzniklých, zprostředkovává jednání mezi pachatelem a obětí o urovnání následků trestného činu (mediace). Mimo tuto činnost zajišťuje také kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, připravuje podklady pro jejich ukládání. Veškeré služby PMS jsou poskytovány zdarma. Proficio, o.s. nejen rodinné centrum Adresa: Máchova 30, Nový Jičín Telefon: , Web: Místo setkávání pro mámy, táty, babičky, dědečky, ale i dcery a syny, zkrátka pro všechny, kteří chtějí svůj volný čas trávit aktivně ve společnosti podobně smýšlejících lidí. U nás naleznete pravidelné kroužky pro děti i dospělé (výtvarné, hudební, pohybové, jazykové), přednášky (na téma zdraví, výchova, rodinné finance atd.), individuální poradenství (laktační poradna, služby duly, finanční poradenství aj.) a mnoho dalšího. 30

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní Plánování Sociálních Služeb Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Domov seniorů v Příboře - podrobnosti na str. 13 Domy

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dovolujeme si Vám nabídnout Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících dále jen Adresář - ze

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v olomouci 2014 STATUTÁNÍ MĚSTO Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v Olomouci 2014 Finální verzi dokumentu zpracovala:

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více