1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta."

Transkript

1 Z á p i s. 115 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová pan Miroslav Šnaiberk Rozdaný materiál: 1.) zpráva o píprav a opateních pro Státní návštvu JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi stav ke dni ) doporuení návštva papeže Program : 1. Schválení programu jednání rady msta 2. Úkol KV z 23. zasedání ZM zabývat se doporuením obsaženým v Protokolu. 5 p. Penosil 3. Návrh smlouvy na zajištní servisu a údržbu kopírovacích stroj zn. Nashutec p. Penosil 4. Návrh dodatku. 2 ke kupní smlouv na vozidlo Iveco pro SDH St. Boleslav 5. Píspvek msta pro postižené povodnmi 6. Návrh koordinaní dohody o vzájemné spolupráci za úelem stanovení spoleného postupu pi zabezpeování místních záležitostí veejného poádku 7. Odbor kultury a CR návrh smlouvy o vytvoení umleckého díla s prof. Klazarem 8. Odbor kultury a CR žádost o navýšení mzdového fondu Knihovna Eduarda Petišky 9. Odbor kultury a CR žádost p. T. Sváška o povolení k prodloužení hudební produkce 10. Odbor ŽP návrh na vyhodnocení výbrového ízení na zakázku malého rozsahu Dtské hišt U dragouna park pplk. Bilíka stavební a herní prvky 11. Návrh na uzavení smlouvy na pronájem umlého kluzišt 12. Odbor ÚRPP návrh na vypsání výbrového ízení na akci: Oprava stechy ZŠ Školní ve Staré Boleslavi 13. Odbor ÚRPP návrh na vyhodnocení veejné zakázky na opravu fasády domu p. 432, ul. Vestecká, Brandýs nad Labem Stará Boleslav 14. Odbor ÚRPP návrh na vypsání veejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace na akci Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse nad Labem dopravní ešení 15. Odbor ÚRPP návrh na uzavení dodatku. 1 k SoD Oprava budovy ZUŠ v Brandýse nad Labem 16. Odbor ÚRPP zplnomocnní pana Havránka zástupce spolenosti Suncad k jednání v otázkách dopravního ešení v souvislosti s návštvou papeže 17. Odbor ÚRPP projekt opravy místní obslužné komunikace ke sbrnému dvoru ve Staré Boleslavi 18. Odbor ÚRPP rekonstrukce místní komunikace Jiího Wolkera Odbor MM souhlas s umístním vodovodní pípojky na pozemku pp v k.ú. Brandýs n.l. AMZ Financial Group s.r.o. 20.Odbor MM uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene k pozemku pp. 698 v k.ú. Zápy paní ápová 21. Odbor MM - uzavení smlouvy na zízení vcného bemene k pozemkm pp. 444, 453 a 474 v k.ú. Popovice Dial Telecom, a.s. 22. Odbor MM - uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene k pozemku pp v k.ú. Brandýs n.l. EZ Distribuce, a.s. 23. Odbor MM - uzavení nájemní smlouvy na pronájem ásti pozemku pp. 293/6 v k.ú. Brandýs n. L. pan Juris 1

2 24.Odbor MM - uzavení nájemní smlouvy na provozování vánoního tržišt na Masarykov námstí v k.ú. Brandýs n.l. V.L.2001 s.r.o. 25. Odbor MM - odstoupení od nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru Na Dolíku p. 53 v k.ú. Stará Boleslav 26. Odbor MM - odstoupení od nájemní smlouvy na jednorázový pronájem amfiteátru Letního kina Houška v k.ú. Stará Boleslav Tropical 27. Odbor MM - ponechání nebytového prostoru. 4 Na Dolíku p. 53 v k.ú. Stará Boleslav v majetku msta 28. Odbor MM souhlas s podnájmem pedsálí budovy kina pan Jari 29. Odbor MM jednorázový pronájem amfiteátru Letního kina Houška v k.ú. Stará Boleslav pan Roflík 30. Odbor MM - prodloužení nájemních smluv ke služebním bytm ZŠ 31. Odbor MM - prodloužení termínu na odkup byt 32. Odbor MM - plnní úkolu. 1860/09 souhlas s uzavením nájemní smlouvy v.p. 1688, ul. Královická v k.ú. Brandýs nad Labem 33. TDI elektronická podpora vnitních agend 34, Rzné zpráva o píprav a opateních pro Státní návštvu JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi stav ke dni vyjádení ke stavu píprav státní návštvy JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi informace o stavu nemovitostí ve mst Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. 1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. rada msta souhlasí s výše uvedeným programem jednání 2. Úkol KV z 23. zasedání ZM zabývat se doporuením obsaženým v Protokolu. 5 Starosta msta pan Penosil seznámil RM s doporuením obsaženým v Protokolu. 5 zápis z 23. jednání zastupitelstva msta - bod ad 24/ Zpráva kontrolního výboru. rada msta ukládá místostarostovi panu Šnaiberkovi projednat s firmou AVE závry kontrolního výboru obsažené v Protokolu. 5 v termínu do Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 2 3. Návrh na uzavení Rámcové smlouvy o dílo na zajištní servisu a údržby kopírovacích stroj zn. Nashuatec Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že spolenost Reproservis zajišuje prodej a servis kanceláské techniky, pedevším kopírek, tiskáren, skener a fax. Zástupce firmy Petr Spilka pedložil návrh rámcové smlouvy s mstem Brandýs nad Labem Stará Boleslav, ve které jsou zakotveny podmínky nákupu a servisu nových stroj pedevším zn. Nashuatec, HP, Canon, OKI, Xerox, Sharp a dalších. Dále smlouva obsahuje odstavec o pevzetí záruního a pozáruního servisu doposud námi nakoupených stroj zn. Nashuatec za velmi výhodných podmínek (celkem jde o 22 stroj). Dále nabízí 20 % slevu na pravidelné údržbové práce a na náhradní díly. 10% slevu bychom obdrželi na spotební materiál (papír, toner atd.). a) rada msta souhlasí s návrhem uzavít Rámcovou smlouvu o dílo se 2

3 c) spoleností Reproservis rada msta ukládá p. L. Pojmanovi pedložit starostovi msta Rámcovou smlouvu o dílo se spoleností Reproservis k podpisu rozpotové krytí: ORJ 11 paragraf 6171 položka 5137, 5139 a Návrh dodatku. 2 ke kupní smlouv na vozidlo Iveco pro SDH St. Boleslav Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že starosta msta p. Ing. Ondej Penosil seznámil RM s návrhem. krizového ízení na uzavení Dodatku. 2 ke kupní smlouv. 210/2008 ze dne na nákup užitkového automobilu IVECO Daily 50C18V13m pro SDH Stará Boleslav. Jedná se o zmnu bodu 4.1) posunutí termínu dodání z na termín dodání , a to vzhledem k posunutí termínu dodání zahraniního dodavatele do R. a) rada msta se seznámila s pedloženým návrhem a rozhodla o uzavení Dodatku. 2 ke smlouv. 210/2008 ze dne s dodavatelem PROFI AUTO CZ, a.s., na posun termínu dodání vozidla IVECO pro SDH Stará Boleslav rada msta ukládá paní Stahlové pedložit starostovi msta Dodatek. 2 ke kupní smlouv k podpisu, vetn dohodnutých zmn typu majákové rampy a zmny typu reflexní folie a kompenzací za opoždnou dodávku. Celková cena vozidla je nemnná a iní ,-K v.dph 5. Píspvek msta pro postižené povodnmi Starosta msta pan Penosil seznámil RM s návrhem píspvku msta pro postižené povodnmi ve výši K ,-- rada msta souhlasí s poskytnutím píspvku msta pro postižené povodnmi ve výši K ,-- prostednictvím spolenosti lovk v tísni 6. Návrh koordinaní dohody o vzájemné spolupráci za úelem stanovení spoleného postupu pi zabezpeování místních záležitostí veejného poádku Starosta msta pan Penosil seznámil RM s návrhem koordinaní dohody o vzájemné spolupráci za úelem stanovení spoleného postupu pi zabezpeování místních záležitostí veejného poádku. a) rada msta rozhodla o uzavení koordinaní dohody o vzájemné spolupráci za úelem stanovení spoleného postupu pi zabezpeování místních záležitostí veejného poádku rada msta povuje starostu msta k podpisu koordinaní dohody o vzájemné spolupráci za úelem stanovení spoleného postupu pi zabezpeování místních záležitostí veejného poádku 7. Odbor kultury a CR návrh smlouvy o vytvoení umleckého díla s prof. Klazarem Místostarosta msta pan Šnaiberk seznámil RM s návrhem odboru kultury a CR na uzavení smlouvy o vytvoení umleckého díla hudební skladby k výroí staroboleslavské poutní tradice a návštv JS papeže ve Staré Boleslavi a) rada msta schvaluje smlouvu s p. J. Klazarem o vytvoení umleckého 3

4 c) díla hudební skladby k výroí staroboleslavské poutní tradice a návštv JS papeže ve Staré Boleslavi rada msta ukládá vedoucímu odboru kultury a CR pedložit smlouvu starostovi msta k podpisu rozpotové krytí: ORJ 71, par. 3319, pol Odbor kultury a CR žádost o navýšení mzdového fondu Knihovna Eduarda Petišky Místostarosta msta pan Šnaiberk seznámil RM s tím, že odbor kultury a CR pedložil rad msta žádost p. Hany Helisové, editelky knihovny Eduarda Petišky, kterou požaduje navýšení tarifních mezd o ástku ,-- K pesunutím v rámci schváleného rozpotu knihovny na rok 2009 z provozních náklad do mzdového fondu. Tento požadavek vyplynul z naízení vlády. 130/2009 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných službách a správ. rada msta bere na vdomí požadavek editelky Knihovny Eduarda Petišky a ve smyslu schváleného naízení vlády. 130/2009 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných službách a správ souhlasí s navýšením tarifních mezd o ástku ,-- K pesunutím v rámci schváleného rozpotu knihovny na rok 2009 z provozních náklad do mzdového fondu 9. Odbor kultury a CR žádost p. T. Sváška o povolení k prodloužení hudební produkce Místostarosta msta pan Šnaiberk seznámil RM s tím, že odbor kultury a CR pedložil žádost p. Tomáše Sváška o povolení k prodloužení hudební produkce, která se bude konat v rámci letního cyklu hudebních vystoupení v zahradní restauraci Felicita soboru 14. srpna. Jedná se o koncert kubánské kapely Atares. Vzhledem k charakteru celého poadu p. Tomáš Svášek žádá o možnost prodloužení asu ukonení hudebního programu do hodin. rada msta souhlasí s prodloužením asu ukonení hudební produkce kubánské kapely Atares, kterou zajišuje p. Tomáš Svášek, v zahradní restauraci Felicita v soboru dne 14. srpna 2009 do hodin. 10. Odbor ŽP návrh na vyhodnocení výbrového ízení na zakázku malého rozsahu Dtské hišt U dragouna park plk. Bilíka stavební a herní prvky Místostarosta msta pan Šnaiberk seznámil RM s tím, že dne schválila RM zápisem.112 vypsání výbrového ízení na zakázku: Dtské hišt U dragouna - park plk.bilíka stavební a herní prvky, vetn složení výbrové komise pro výbr dodavatele. Vyzvány byly ti firmy, které podaly v ádném termínu svou nabídku s nabídkovými cenami. Pedpokládaná cena dle zpracovaného kontrolního rozpotu pln odpovídala podaným nabídkám- viz.píloha, která tvoí nedílnou souást originálu zápisu. Zápis z jednání komise tvoí též nedílnou souást originálu zápisu. Financování: ve schváleném ( upraveném) rozpotu OŽP na rok 2009 je schválena v paragrafu investiní akce Rekonstrukce parku plk. Bilíka a) rada msta souhlasí s návrhem výbrové komise, aby zakázka Dtské hišt U dragouna - park plk.bilíka stavební a herní prvky byla pidlena firm Linhart s.r.o., a to za nabídkovou cenu K ,-- K v. DPH rada msta ukládá vedoucí odboru ŽP pedložit starostovi msta k podpisu smlouvu o dílo na akci: Dtské hišt U dragouna 4

5 c) Ternín: rozpotové krytí: paragraf Nabídka na pronájem umlého kluzišt Místostarosta msta pan Šnaiberk seznámil RM s nabídkou firmy Super-Ice na pronájem umlého kluzišt v rámci stylových vánoních trh na Masarykov námstí v Brandýse nad Labem. rada msta ukládá místostarostovi panu Šnaiberkovi pedložit návrh rozpotového krytí s termínem do Odbor ÚRPP návrh na vypsání výbrového ízení na akci: Oprava stechy ZŠ Školní ve Staré Boleslavi Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s tím, že odbor ÚRPP pedložil RM návrh na vypsání poptávky na zhotovitele akce Oprava stechy ZŠ Školní ve Staré Boleslavi. Jedná se o opravu stechy, pedevším klempíských prvk, které již dosloužily a je nutná jejich výmna a oprava systémových prvk stechy dle specifikace, která tvoí nedílnou souást originálu zápisu. Termín realizace: 9-11/2009. Odbor ÚRPP doporuil RM obeslat výzvou k podání nabídek na zhotovení díla firmy dle seznamu, který tvoí nedílnou neveejnou pílohu originálu tohoto zápisu z dvodu požadavku 6 zákona o veejných zakázkách Pro otevení obálek s nabídkami, jejich posouzení a vyhodnocení navrhl odbor ÚRPP hodnotící komisi ve složení: p. M.Vávra, p. Havlíek, p. M.Mareš, náhradník p. Penosil Termín pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek: v hod. a) c) c) RM rozhodla o vypsání veejné zakázky na akci Oprava stechy ZŠ Školní ve Staré Boleslavi a ukládá vedoucímu OÚRPP obeslat k podání nabídek firmy dle seznamu, který tvoí nedílnou souást originálu zápisu. rada msta jmenovala hodnotící komisi ve složení: p. M. Vávra, p. M.Mareš, p. P.Havlíek, náhradník p. Penosil, s termínem zasedání dne v hod. rada msta ukládá vedoucímu odboru ÚRPP pedložit RM výsledky hodnotící komise na vybraného uchazee na akci: Oprava stechy ZŠ Školní ve Staré Boleslavi Rozpotové krytí: ORJ 44, ORG 4408, pgf 3114, pol Odbor ÚRPP návrh na vyhodnocení veejné zakázky na opravu fasády domu p. 432, ul. Vestecká, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s tím, že odbor ÚRPP pedložil návrh na vyhodnocení veejné zakázky malého rozsahu na akci Oprava fasády domu.p. 432, ul. Vestecká v Brandýse nad Labem St. Boleslavi. Dle rozhodnutí RM z byly poptávkou na opravu fasády domu p.432, ul. Vestecká, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav obeslány následující firmy: Stavby marketing group,u Šalamounky 16, Praha 5 Bytoprav s r.o. Drahobejlova 41/1413, Praha 9 Geostav Czech.,Elišky Pemyslovny 380, Praha 5 Hodnotící komise ve složení : p. M.. Vávra, p. P. Havlíek, pí E. Zíglerová provedla dne ve hod na Mstském úad v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi posouzení pedložených nabídek s tímto výsledkem: 1) Geostav Czech.,Elišky Pemyslovny 380, Praha 5 s nabídkovou cenou: ,--K vetn 9% DPH 2) Bytoprav s r.o. Drahobejlova 41/1413, Praha 9 5

6 s nabídkovou cenou: ,-- K vetn 9% DPH 3) Stavby marketing group,u Šalamounky 16, Praha 5 s nabídkovou cenou: ,-- K vetn 9% DPH Komise doporuila uzavít smluvní vztah s firmou Geostav Czech.,Elišky Pemyslovny 380, Praha 5 z dvodu nejnižší ceny a dosavadních dobrých zkušeností s realizací prací pro msto. a) rada msta souhlasí s pedloženým návrhem a rozhodla uzavít smlouvu o dílo na akci Oprava fasády domu.p. 432, ul. Vestecká v Brandýse nad Labem St. Boleslavi s firmou Geostav Czech.,Elišky Pemyslovny 380 Praha 5 v nabídkové cen ,- K v. 9% DPH rada msta ukládá firm TOMMI holding, spol. s.r.o. pipravit smlouvu o dílo na akci Oprava fasády domu p.432, ul. Vestecká, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a po schválení vedoucím odboru ÚRPP pedložit k podpisu starostovi msta 14. Odbor ÚRPP návrh na vypsání veejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace na akci Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse nad Labem dopravní ešení Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s tím, odbor ÚRPP pedložil návrh na vypsání veejné zakázky Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse nad Labem dopravní ešení. Seznam firem k obeslání poptávkou pro podání nabídek tvoí neveejnou pílohu originálu zápisu z jednání rady msta z dvodu požadavku 6 zákona o veejných zakázkách. Bylo doporueno jmenovat hodnotitelskou komisi ve složení: p. O. Penosil, p. M. Vávra, p. P. Havlíek, p. J. Polák, p. M. Mareš, náhradník - p. M. Šumavský. a) c) rada msta souhlasí s vypsáním veejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace na akci Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse nad Labem dopravní ešení a ukládá vedoucímu odboru ÚRPP obeslat poptávkou k podání nabídek firmy uvedené v seznamu, který tvoí nedílnou neveejnou pílohu originálu zápisu rada msta jmenovala hodnotitelskou komisi na akci Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse nad Labem dopravní ešení ve složení p. O. Penosil, p. M. Vávra, p. P. Havlíek, p. J. Polák, p. M. Mareš, náhradník p. M. Šumavský s termínem odevzdání nabídek do 10:00 hod., rozpotové krytí: par pol ORG Odbor ÚRPP návrh na uzavení dodatku. 1 k SoD Oprava budovy ZUŠ v Brandýse nad Labem Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s tím, že odbor ÚRPP pedložil návrh na uzavení dodatku.1 k SoD Oprava budovy ZUŠ v Brandýse nad Labem. Z dvodu pidlení dotace na opravu ze státního rozpotu až v msíci ervnu bylo navrženo po konzultaci s ministerstvem financí jako poskytovatelem dotace prodloužit termín plnní díla o ti msíce do a uvolnit zálohu na provedení díla (záloha na objednávku devných oken zhotoviteli) ve výši ,- K vetn DPH 19%, což je 10% z dotace státního rozpotu ve výši ,- K vetn DPH 19%. Termín dokonení díla dle SoD Termín dokonení díla dle dodatku a) rada msta souhlasí s pedloženým návrhem a rozhodla uzavít 6

7 c) Dodatek.1 k SoD Oprava budovy ZUŠ v Brandýse nad Labem rada msta ukládá vedoucímu odboru ÚRPP pedložit starostovi msta dodatek.1 ke smlouv o dílo s firmou Ladislav Dejmek, Dr. Nováka 543, Benátky n/jizerou k podpisu. rozpotové krytí : z dotace MF, UZ , spoluúast bude hrazena z prostedk, které se pevedou z kapitoly ZM Spoluúast na dotacích do ORJ 44, par.3231, pol.5171, ORG Odbor ÚRPP zplnomocnní pana Havránka zástupce spolenosti Suncad s.r.o. k jednání v otázkách dopravního ešení v souvislosti s návštvou papeže Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s tím, že pan Havránek zástupce spolenosti Suncad s.r.o. byl zplnomocnn k jednání v otázkách dopravního ešení v souvislosti s návštvou papeže rada msta souhlasí se zplnomocnním pana Havránka zástupce spolenosti Suncad s.r.o. k jednání v otázkách dopravního ešení v souvislosti s návštvou papeže 17. Odbor ÚRPP projekt opravy místní obslužné komunikace ke sbrnému dvoru ve Staré Boleslavi Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s tím, že s tím, že pedmtem nabídky je zpracování dokumentace pro ohlášení stavby a následné realizaní projektové dokumentace na opravu stávající komunikace vedoucí od ulice Mlnické ve mst Stará Boleslav do sbrného dvora firmy AVE CZ. Souástí nabídky je kompletní zajištní inženýrské innosti a zajištní ohlášení stavby v potebném rozsahu. Rozsah zpracované projektové dokumentace bude odpovídat sazebníku pro navrhování cen projektových prací a inženýrské innosti. Obsah projektové dokumentace bude odpovídat rozsahu požadovanému ve vyhlášce íslo 499/2006 sbírky. Nabídka tvoí nedílnou souást originálu zápisu. Celková nabídková cena vetn DPH K ,--. a) rada msta souhlasí s pedloženým návrhem a rozhodla uzavít SoD na akci: Projekt opravy místní obslužné komunikace ke sbrnému dvoru ve Staré Boleslavi se spoleností Šetelík Oliva s.r.o. v nabídkové cen K ,-- v. DPH rada msta ukládá vedoucímu odboru ÚRPP Havlíkovi pedložit smlouvu o dílo na akci: Projekt opravy místní obslužné komunikace ke sbrnému dvoru ve Staré Boleslavi starostovi msta k podpisu 18. Odbor ÚRPP rekonstrukce místní komunikace Jiího Wolkera Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s návrhem odboru ÚRPP na vypsání veejné zakázky na akci: Rekonstrukce místní komunikace Jiího Wolkera. Odborem ÚRPP byl pedložen návrh seznamu firem k obeslání poptávkou pro podání nabídek. Seznam tvoí neveejnou pílohu originálu zápisu z jednání rady msta z dvodu požadavku 6 zákona o veejných zakázkách. Pro vyhodnocení nabídek byla stanovena hodnotící komise ve složení: p. P. Havlíek, p. M. Mareš, p. J. Polák, náhradník p. M. Šumavský. Termín pro odevzdání nabídek: do hodin na sekretariát starosty Termín pro otevení obálek: ve hodin. a) rada msta souhlasí s vypsáním veejné zakázky na akci: Rekonstrukce 7

8 místní komunikace Jiího Wolkera a ukládá vedoucímu odboru ÚRPP obeslat poptávkou k podání nabídek firmy uvedené v seznamu, který tvoí nedílnou neveejnou pílohu originálu zápisu rada msta jmenovala hodnotící komisi ve složení: p. P. Havlíek, p. M. Mareš, p. J. Polák, náhradník p. M. Šumavský 19. Odbor MM souhlas s umístním vodovodní pípojky na pozemku pp v k.ú. Brandýs n.l. AMZ Financial Group s.r.o. Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že spolenost AMZ Financial Group s.r.o. žádá o vydání souhlasu s umístním vodovodní pípojky pro poteby vydání územního souhlasu. Jedná se o umístní na pozemku msta, a to pp. 2044, pípojka k pozemku pp v k.ú. Brandýs nad Labem, který je v majetku spolenosti AMZ s.r.o. Opravu podzemního vodovodního adu a kanalizaní stoky provádla spolenost AMZ s.r.o. rada msta souhlasí s umístním vodovodní pípojky na pozemku pp v k.ú. Brandýs nad Labem, pípojka k pozemku pp Odbor MM uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene k pozemku pp. 698 v k.ú. Zápy paní ápová Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že pan Krupika požádal o uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene k pozemku pp. 698 v k.ú. Zápy ve vlastnictví pí ápové. Jedná se o umístní peložky vodovodu v rámci stavby Oprava vodovodu ul. Prmyslová, Brandýs nad Labem. Na sousedním pozemku pp. 689/1, který je v jeho vlastnictví realizuje výstavbu, pro kterou je nutné vybudovat tuto peložku. Podle vyjádení jednotlivých odbor, právníka msta a místostarosty se doporuuje uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene. rada msta rozhodla o uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení bezúplatného vcného bemene k pozemku pp. 698 v k.ú. Zápy mezi mstem a paní ápovou. 21. Odbor MM uzavení smlouvy na zízení vcného bemene k pozemkm pp. 444, 453 a 474 v k.ú. Popovice-Dial Telecom, a.s. Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že spolenost EKOPLAN, s.r.o. požádala pro Dial Telecom, a.s. o uzavení smlouvy na zízení vcného bemene k pozemkm pp. 444, pp. 453 a pp. 474 v k.ú. Popovice u Brandýsa nad Labem. Jedná se o umístní liniové trasy optických kabel v rámci stavby VB-1012Popovice u Brandýsa nad Labem/105/09 trasa optických kabel Rozvadov-Hospozín-Lanžhot. Podle vyjádení jednotlivých odbor, právníka msta a místostarosty se doporuuje uzavení smlouvy za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- K. rada msta rozhodla o uzavení smlouvy na zízení vcného bemene k pozemkm pp. 444, pp. 453 a pp. 474 v k.ú. Popovice u Brandýsa nad Labem mezi mstem a spoleností Dial Telecom, a.s.za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- K. 22. Odbor MM uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene k pozemku pp v k.ú. Brandýs n.l. EZ Distribuce, a.s. 8

9 Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že spolenost K. Uhlí s.r.o. Elektromontáže požádala pro EZ Distribuce, a.s. o uzavení smlouvy budoucí na zízení vcného bemene k pozemku pp v k.ú. Brandýs nad Labem. Jedná se o uložení kabelového vedení NN a spojky NN pro akci IV /2 Brandýs n.l.-knn, Na Drahách 1562/2 V.Král. Na základ vyjádení jednotlivých odbor, právníka a místostarosty msta se doporuuje uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene k pozemku pp v k.ú. Brandýs nad Labem za jednorázovou úhradu 50,- K za bžný metr, minimáln 1.000,- K bez DPH. rada msta rozhodla o uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene se spoleností EZ Distribuce, a.s. k pozemku pp v k.ú. Brandýs nad Labem za jednorázovou úhradu 50,- K za bžný metr, minimáln 1.000,- K bez DPH. 23. Odbor MM uzavení nájemní smlouvy na pronájem ásti pozemku pp. 293/6 v k.ú. Brandýs n.l. pan Juris Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že pan Ivan Juris požádal o pronájem ásti pozemku pp. 293/6. Jedná se o pozemek v zahrádkáské osad u domu p Úmysl msta na tento pronájem byl již vyvšen v srpnu 2008 s tím, že pronájem pozemku je na dobu uritou do Tato doba pronájmu je totožná s dobou pronájmu zahrádek, které jsou souástí osady Na Zápské. Na tento úmysl nikdo nereagoval, podle dotaz potencionálních zájemc smovaných na OMM to bylo pedevším proto, že doba pronájmu byla píliš krátká a pímo na pozemku není vodní zdroj. Vzhledem k tomu, že pozemek není užíván již delší dobu, je znan zpustlý a zanedbaný. Odbor MM doporuil vyhovt žádosti pana Ivana Jurise a doporuil uzavít nájemní smlouvu na pronájem ásti pozemku pp. 293/6, a to na dobu neuritou, nebo osada na Zápské požádala o prodloužení doby pronájmu a rada msta rozhodla o vyvšení zámru msta na tento pronájem. Další podmínky pronájmu byly doporueny jako na pozemky ostatních zahrádek, a to za cenu pronájmu K 4,-/m 2 /rok s tím, že pozemek bude dále sloužit pouze k zahrádkáské innosti a nebude zde povolena stavba trvalého charakteru. a) rada msta rozhodla o uzavení nájemní smlouvy na pronájem ásti pozemku pp. 293/6 o celkové výme cca 300 m 2 v k.ú. Brandýs nad Labem, a to na dobu neuritou s panem Ivanem Jurisem za cenu nájmu 4,- K za 1 m 2 za rok s inflaní a sankní doložkou. Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se Odbor MM uzavení nájemní smlouvy na provozování vánoního tržišt na Masarykov námstí v k.ú. Brandýs n.l. V.L.2001 s.r.o. Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že pronájem pozemku mstského tržišt na Masarykov námstí v Brandýse nad Labem na poádání vánoních trh v msíci prosinci byl ádn vyvšen od do Na tento zámr byly dorueny ti nabídky. Komise pro otvírání obálek a vyhodnocení nabídek doporuila dle kritérií obsažených ve výbrovém ízení poadí, a to: 1. V.L.2001 s.r.o. 2. Bohumil Fiala 3. SLATR s.r.o. a) rada msta rozhodla o uzavení nájemní smlouvy na provozování stylového vánoního tržišt v msíci prosinci se spoleností V.L.2001 s.r.o. za podmínek stanovených ve výbrovém ízení. rada msta rozhodla o uzavení dodatku k nájemní smlouv se spoleností SLATR s.r.o. na pronájem tržišt, a to ukonení pronájmu na msíc prosinec s tím, že nájemné bude kráceno alikvotním pomrem 9

10 25. Odbor MM odstoupení od nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru Na Dolíku p. 53 v k.ú. Stará Boleslav Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že rada msta na svých zasedáních konaných ve dnech dne a (zápis. 104, bod 9 a zápis. 109, bod 13) rozhodla o uzavení nájemní smlouvy s Obanským sdružením SEMIRAMIS zastoupeným pedsedou sdružení panem Pavlem Plakem, DiS., na pronájem nebytového prostoru. 24 o celkové výme 45,3 m 2 v areálu p. 53 Na Dolíku v k.ú. Stará Boleslav. Ped podpisem nájemní smlouvy pan Plaek požádal o odstoupení od podpisu nájemní smlouvy na výše uvedený nebytový prostor, a to z dvodu nedostateného finanního krytí na pronájem, které je zpsobeno rapidním snížením dotací v prmru o % v tomto kalendáním roce ze strany krajských a státních orgán. Odbor majetku msta doporuuje rad msta odstoupit od podpisu nájemní smlouvy s Obanským sdružením SEMIRAMIS a vzhledem k tomu, že se nám do tohoto okamžiku nepodailo zajistit vhodného dalšího nájemce, doporuuje odbor majetku msta rad msta ponechat nebytový prostor. 24 o celkové výme 45,3 m 2 v areálu p. 53 Na Dolíku v k.ú. Stará Boleslav pro poteby msta. a) rada msta souhlasí s odstoupením od návrhu nájemní smlouvy s Obanským sdružením SEMIRAMIS, na pronájem nebytového prostoru. 24 o celkové výme 45,3 m 2 v areálu p. 53 Na Dolíku v k.ú. Stará Boleslav. rada msta rozhodla o ponechání nebytového prostoru. 24 o celkové výme 45,3 m 2 v areálu p. 53 Na Dolíku v k.ú. Stará Boleslav pro poteby msta 26. Odbor MM odstoupení od nájemní smlouvy na jednorázový pronájem amfiteátru Letního kina Houška v k.ú. Stará Boleslav Tropical Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že rada msta dne 3. ervna 2009 na svém zasedání (zápis.112, bod 15) rozhodla o uzavení nájemní smlouvy se spoleností Tropical s.r.o., na pronájem amfiteátru nazvaného Letní scéna Houška, v k.ú. Stará Boleslav z dvodu uspoádání koncertu hudebních skupin v termínu od ervence Ped podpisem nájemní smlouvy manažer spolenosti pan Roman Zavel oznámil, že v rámci restrukturalizace spolenosti musí odstoupit od zámru uzavení této smlouvy. Odbor majetku msta doporuil rad msta odstoupit od nájemní smlouvy se spoleností Tropical s.r.o. rada msta souhlasí s odstoupením od návrhu nájemní smlouvy se spoleností Tropical s.r.o., na pronájem amfiteátru nazvaného Letní scéna Houška, v k.ú. Stará Boleslav z dvodu uspoádání koncertu hudebních skupin v termínu od ervence Odbor MM ponechání nebytového prostoru. 4 Na Dolíku p. 53 v k.ú. Stará Boleslav v majetku msta Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že rada msta rozhodla dne 27. kvtna 2009 zápis. 111, bod 28 o vyvšení zámru na pronájem nebytového prostoru.4 o výme 30 m 2 v p. 53 Na Dolíku v k.ú. Stará Boleslav. Ve stanoveném termínu, tj. od 9.6. do nebyla na msto doruena žádná nabídka. V minulosti byl již výše uvedený nebytový prostor vyvšen. Odbor majetku msta doporuil rad msta ponechat nebytový prostor. 4 o výme 30m 2 v p. 53 Na Dolíku v k.ú. Stará Boleslav pro poteby msta. rada msta rozhodla o ponechání nebytového prostoru. 4 o výme 10

11 30m 2 v p. 53 Na Dolíku v k.ú. Stará Boleslav pro poteby msta. 28. Odbor MM souhlas s podnájmem pedsálí budovy kina pan Jari Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že spolenost PRODANCE, s. r. o. zastoupena jednatelem panem Milanem Hrzou uzavela dne 15. února 2008 s Mstem Brandýs n. L. Stará Boleslav nájemní smlouvu na pronájem budovy kina p. 100 v k.ú. Brandýs nad Labem. Nyní požádal pan Milan Hrza o souhlas s podnájmem z dvodu provozování oberstvení v pedsálí budovy kina pro pana Filipa Jarie. V nájemní smlouv se spoleností PRODANCE s.r.o. je zakotveno: Nájemce je oprávnn pronajímat pedmt nájmu a souboru movitého majetku tetím osobám. Pokud by pronájem pesahoval celkovou dobu trvání více jak 5 dní, je nájemce oprávnn pronajímat pedmt nájmu a soubor movitého majetku jen se souhlasem pronajímatele. - l. V. bod 1.f). Vzhledem k tomu, že v minulosti již rada msta pronájem pedsálí odsouhlasila panu Romanu Htovi (dne 2. dubna 2008 zápis. 62, bod 24), odbor majetku msta doporuil rad msta souhlasit s podnájmem pedsálí budovy kina tetí osob a to panu Filipu Jariovi na provozování oberstvení. rada msta souhlasí s podnájmem pedsálí budovy kina tetí osob a to panu Filipu Jariovi k možnosti provozování oberstvení s tím, že umožní využití tchto prostor jako volební místnost v termínu konání voleb bez náhrady a v tomto termínu bude provoz oberstvení zcela uzaven. 29. Odbor MM jednorázový pronájem amfiteátru Letního kina Houška v k.ú. Stará Boleslav pan Roflík Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že odbor majetku msta pedložil žádost pana Vlastimila Roflíka, na jednorázový pronájem amfiteátru nazvaného Letní kino Houška v termínu od záí 2009 z dvodu uspoádání hudebního festivalu - Louení s létem, s tím že se festival bude konat pouze 5. záí 2009 od 15:00 do 24:00 hod. Pan Rolfík požádal o bezplatný pronájem, s tím že na akci nebude vybíráno žádné vstupné. Odbor majetku msta doporuil rad msta uzavít nájemní smlouvu za nájemné ve výši 1,- K bez DPH na dobu uritou za níže uvedených podmínek, tj.: z dvodu rušení obyvatel pilehlých uli Lázeská, Kozinova, Na Písku a Na Prhon, ukonit hudební produkci nejpozdji do 24:00 hod. akce bude projednána s Mstskou policií a poadatelská služba bude s ní spolupracovat rada msta rozhodla o uzavení nájemní smlouvy s panem Vlastimilem Roflíkem, na pronájem amfiteátru nazvaného Letní kino Houška, v k.ú. Stará Boleslav, na dobu uritou od záí 2009 s tím že hudební festival Louení s létem bude pouze dne 5. záí 2009, a to za podmínek, že hudební produkce bude ukonena nejpozdji do 24:00 hod. Za cenu pronájmu paušální cenu spotebovaných energií ve výši K 2.000, Odbor MM prodloužení nájemních smluv ke služebním byt ZŠ Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že editelka Základní školy Mgr. Jarmila Sojevská se dne 22. ervna 2009 obrátila na odbor majetku msta se žádostí o souhlas s prodloužením nájemních smluv ke služebním bytm o velikosti 2+1 v.p. 164, ul. Jungmannova a v.p. 280, ul. Komenského oba v k.ú. Stará Boleslav uitelkám Jan Šidlichovské a Blance elikovské, které psobí na ZŠ ve Staré Boleslavi od r Ob mají sjednanou nájemní smlouvu vždy na dobu uritou 1 rok, nyní do

12 editelka Základní školy paní Nina Koláová potvrdila žádost o souhlas s prodloužením nájemní smlouvy ke služebnímu bytu o velikosti 3+1 v.p. 1750, ul. Kostelecká k.ú. Brandýs nad Labem paní uitelce Mart Misíkové, která psobí na ZŠ Na Výsluní od dubna 2008 a nájemní smlouvu má sjednanou na dobu uritou 1 rok, nyní do Odbor majetku msta navrhl uzavení nájemních smluv na dobu uritou 1 rok. a) rada msta souhlasí s uzavením nájemních smluv na nájem služebních byt Základní školy Stará Boleslav o velikosti 2+1 na dobu uritou 1 rok od do : - v.p. 164, ul. Jungmannova, k.ú. Stará Boleslav s paní uitelkou Janou Šidlichovskou - v.p. 280, ul. Komenského, k.ú. Stará Boleslav s paní uitelkou Blankou elikovskou. rada msta souhlasí s uzavením nájemní smlouvy na nájem služebního bytu Základní školy Na Výsluní o velikosti 3+1 na dobu uritou 1 rok od do : - v.p. 1750, ul. Kostelecká, k.ú. Brandýs nad Labem s paní uitelkou Martou Misíkovou. 31. Odbor MM prodloužení termínu na odkup byt Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že na odbor majetku msta byly dorueny žádosti o prodloužení 1. zákonné 6ti msíní ochranné lhty, a to o 1 až 3 msíce od pevzetí nabídky z dvodu probíhajícího zdlouhavého jednání s bankovními ústavy. V souladu s ust. zák. 72/1994 Sb. o vlastnictví byt po uplynutí 1. ochranné 6ti msíní lhty zaíná 2. ochranná 12ti msíní lhta, kdy má pvodní nájemce pedkupní právo. Odbor majetku msta doporuil vyhovt uvedeným žadatelm a prodloužit lhtu na odkup bytové jednotky pi zachování stejné výše kupní ceny. Seznam žadatel tvoí nedílnou souást originálu zápisu. rada msta souhlasí s prodloužením termínu na odkup bytové jednotky pi zachování stejné výše kupní ceny žadatelm, jejichž seznam tvoí nedílnou souást originálu zápisu Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se Odbor MM plnní úkolu. 1860/09 souhlas s uzavením nájemní smlouvy v.p. 1688, ul. Královická v k.ú. Brandýs nad Labem Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že rada msta na svém zasedání dne rozhodla o vytipování vhodného bytu pro výmnu bytu v.p. 1688, ul. Královická v k.ú. Brandýs nad Labem spolených nájemc manžel Machákových a H. Kuerové za byt s menší podlahovou plochou v dom, který není zaazen do privatizace. Manželm Machákovým poskytli bydlení rodie, nájemcem menšího bytu bude jen p. Hana Kuerová. Dne došlo k prohlídce uvolnného bytu o velikosti 1+kk ve III. poschodí domu.p. 1499/D, ul. Lipová v k.ú. Brandýs nad Labem a p. Kuerová souhlasí s uzavením nájemní smlouvy. Vzhledem k tomu, že byt v.p. 1499/D je v dezolátním stavu (vyhoelé bytové jádro, není kuch. linka, okna nejdou otevít; foto v píloze) žádá p. Kuerová o provedení oprav na náklady msta: výmnu 2 oken za okna plastová vetn parapet, poízení kuch linky dlouhé 1,5 m, vyzdní byt. jádra vetn výmny umyvadla a zbudování sprchového koutu, zakoupení kuch. dvouplotýnkového vaie s troubou. Cena za rekonstrukci pedmtného bytu v.p. 1499/D dle správce byt. fondu msta by se odhadem pohybovala okolo ,- K. V pípad, že dojde k dohod mezi mstem a p. Kuerovou, p. Kuerová vyklidí a pedá mstu byt o velikosti 3+1 (79,6m 2 ) v.p. 1688, jehož kupní cena je ,- K.Po provedení dohodnutých oprav dojde k uzavení nájemní smlouvy mezi mstem a Hanou Kuerovou k bytu. 11 v.p. 1499/D, ul. Lipová v k.ú. Brandýs nad Labem a k pedání bytu. 6 v.p. 1688, ul. Královická v k.ú. Brandýs nad Labem. 12

13 a) rada msta souhlasí s uzavením nájemní smlouvy k bytu 1+kk v.p. 1499/D, ul. Lipová v k.ú. Brandýs nad Labem mezi mstem a p. Hanou Kuerovou s tím, že pí Kuerová je povinna pedat mstu byt v.p. 1688, ul. Královická v k.ú. Brandýs nad Labem, jehož je dosud nájemce rada msta rozhodla po zprostedkování výmny o vrácení zálohy K , TDI elektronická podpora vnitních agend Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s návrhem smlouvy na akci: Technický dozor investora elektronická podpora vnitních agend s firmou Šrám, Kaštanová 1482, Brandýs nad Labem. a) rada msta rozhodla uzavít smlouvu na základ poptávkového ízení na akci: Technický dozor investora elektronická podpora vnitních agend s firmou Šrám, Kaštanová 1482, Brandýs nad Labem rada msta ukládá místostarostovi msta pan Vávrovi pedložit starostovi msta smlouvu s firmou Šram, Kaštanová 1482, Brandýs nad Labem k podpisu Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se Rzné zpráva o píprav a opateních pro Státní návštvu JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi stav ke dni Místostarosta msta p. Šnaiberk seznámil RM se zprávou o píprav a opateních pro Státní návštvu JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi stav ke dni m rada msta vzala informaci na vdomí vyjádení ke stavu píprav státní návštvy JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi Rada msta vyjádila znepokojení se stavem píprav státní návštvy JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi ze strany organizátora návštvy a jeho finanním zajištním a povuje starostu msta, aby o této skutenosti informoval píslušné orgány státní správy. rada msta povuje starostu msta, aby informoval píslušné orgány státní správy o znepokojení se stavem píprav státní návštvy JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi ze strany organizátora návštvy a jeho finanním zajištním informace o stavu nemovitostí ve mst Místostarosta msta pan Šnaiberk informoval RM o jednáních s p. Vítem ohledn stavu jeho nemovitostí ve mst (zámecký statek, budova p. 98 na brandýském námstí). rada msta vzala informaci na vdomí íslo Úkolu íslo zápisu/ Úkol rady msta Zodpovídá Termín Plnní 13

14 bod 1896/09 115/2 Projednat s firmou AVE závry kontrolního výboru obsažené v Protokolu /09 115/3b Pedložit starostovi msta k podpisu Rámcovou smlouvu o dílo s fou Reproservis 1898/09 115/4b Pedložit starostovi msta k podpisu Dodatek. 2 na vozidlo Iveco pro SDH St.Boleslav 1899/09 115/6b Podepsat koordinaní dohodu o vzájemné spolupráci za úelem stanovení spoleného postupu pi zabezpeování místních záležitostí veejného poádku 1900/09 115/7b Pedložit starostovi msta k podpisu smlouvu s p. J. Klazarem 1901/09 115/10b Pedložit starostovi msta k podpisu smlovu o dílo na akci:dtské hišt U dragouna 1902/09 115/11 Pedložit návrh rozpotového krytí na pronájem umlého kluzišt 1903/09 115/12c Pedložit výsledky hodnotící komise na uchazee na akci: Oprava stechy ZŠ Školní ve St. Boleslavi 1904/09 115/13b Pedložit starostovi msta k podpisu smlouvu o dílo na akci: Oprava fasády domu p. 432 ul. Vestecká, Brandýs n.l. 1905/09 115/14a Obeslat poptávkou firmy na akci: Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse n.l. 1906/09 115/15b Pedložit starostovi msta k podpisu dodatek. 1 ke SoD na akci: Oprava budovy ZUŠ v Brandýse n.l. 1907/09 115/17b Pedložit smlouvu o dílo na akci Projekt opravy místní obslužné komunikace ke sbrnému dvoru ve St. Boleslavi 1908/09 115/18a Obeslat poptávkou firmy k podání nabídek na akci: Rekonstrukce místní komunikace Jiího Wolkera 1909/09 115/20 Uzavít smlouvu o sml. budoucí na zízení bezúpl. vc.bemene k pozemku pp. 698 v k.ú. Zápy s pí ápovou 1910/09 115/21 Uzavít smlouvu na zízení vc.bemene k pozemkm pp. 444, 453, 474 se spol. Dial Telecom p. Šnaiberk p. Pojman pí Stahlová Penosil PhDr.Novák Vaculová p. Šnaiberk Havlíek Havlíek Havlíek Havlíek Havlíek Havlíek 1911/09 115/22 Uzavít smlouvu o sml. budoucí na zízení vc.bemene se spol. CEZ k pozemku pp /09 115/23 Uzavít nájemní smlouvu na pronájem 14

15 ásti pozemku pp. 293/6 s p. I. Jurisem 1913/09 115/24/a Uzavít nájemní smlouvu na provozování stylového vánoního tržišt se spol. V.L /09 115/24b Uzavít dodatek k nájemní smlouv se spol. Slatr s.r.o. na pronájem tržišt 1915/09 115/25b Ponechat nebytový prostor. 24 o celkové výme 45,3 m2 v areálu p.53 Na Dolíku pro poteby msta 1916/09 115/26 Odstoupit od návrhu nájemní smlouvy se spol. Tropical s.r.o. na pronájem amfiteátru 1917/09 115/27 Ponechat nebytový prostor. 4 v p. 53 Na Dolíku pro poteby msta 1918/09 115/28 Udlit souhlas s podnájmem pedsálí budovy kina tetí osob p. F.Jariovi 1919/09 115/29 Uzavít nájemní smlouvu s p. V. Roflíkem na pronájem amfiteátru na dobu od /09 115/30a Uzavít nájemní smlouvy na nájem služebních byt v.p. 164, /09 115/30b Uzavít nájemní smlouvu na nájem služ. bytu ZŠ Na Výsluní v.p /09 115/31 Prodloužit termín na odkup bytové jednotky pi zachování stejné výše kupní ceny žadatelm dle seznamu, který tvoí nedílnou souást orig.zápisu 1923/09 115/32a Uzavít nájemní smlouvu k bytu v.p. 1499/D, ul. Lipová 1924/09 115/32b Vrátit zálohu K ,-- po zprostedkování výmny bytu v.p. 1499/D 1925/09 115/33b Pedložit starostovi msta k podpisu smlouvu s firmou Šrám na akci: Technický dozor investora elektronická podpora vnitních agend 1926/09 115/34b Informovat píslušné orgány státní správy o znepokojení se stavem píprav státní návštvy papeže Benedikta XVI. p. Vávra p. Penosil Jednání rady msta ukonil starosta msta p. Penosil. Píští jednání se uskutení dne od hodin. 15

16 Ovovatelé zápisu: paní MUDr. Eva Štíbrová pan Miroslav Šnaiberk Ing. Ondej Penosil starosta msta 16

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více