1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta."

Transkript

1 Z á p i s. 115 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová pan Miroslav Šnaiberk Rozdaný materiál: 1.) zpráva o píprav a opateních pro Státní návštvu JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi stav ke dni ) doporuení návštva papeže Program : 1. Schválení programu jednání rady msta 2. Úkol KV z 23. zasedání ZM zabývat se doporuením obsaženým v Protokolu. 5 p. Penosil 3. Návrh smlouvy na zajištní servisu a údržbu kopírovacích stroj zn. Nashutec p. Penosil 4. Návrh dodatku. 2 ke kupní smlouv na vozidlo Iveco pro SDH St. Boleslav 5. Píspvek msta pro postižené povodnmi 6. Návrh koordinaní dohody o vzájemné spolupráci za úelem stanovení spoleného postupu pi zabezpeování místních záležitostí veejného poádku 7. Odbor kultury a CR návrh smlouvy o vytvoení umleckého díla s prof. Klazarem 8. Odbor kultury a CR žádost o navýšení mzdového fondu Knihovna Eduarda Petišky 9. Odbor kultury a CR žádost p. T. Sváška o povolení k prodloužení hudební produkce 10. Odbor ŽP návrh na vyhodnocení výbrového ízení na zakázku malého rozsahu Dtské hišt U dragouna park pplk. Bilíka stavební a herní prvky 11. Návrh na uzavení smlouvy na pronájem umlého kluzišt 12. Odbor ÚRPP návrh na vypsání výbrového ízení na akci: Oprava stechy ZŠ Školní ve Staré Boleslavi 13. Odbor ÚRPP návrh na vyhodnocení veejné zakázky na opravu fasády domu p. 432, ul. Vestecká, Brandýs nad Labem Stará Boleslav 14. Odbor ÚRPP návrh na vypsání veejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace na akci Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse nad Labem dopravní ešení 15. Odbor ÚRPP návrh na uzavení dodatku. 1 k SoD Oprava budovy ZUŠ v Brandýse nad Labem 16. Odbor ÚRPP zplnomocnní pana Havránka zástupce spolenosti Suncad k jednání v otázkách dopravního ešení v souvislosti s návštvou papeže 17. Odbor ÚRPP projekt opravy místní obslužné komunikace ke sbrnému dvoru ve Staré Boleslavi 18. Odbor ÚRPP rekonstrukce místní komunikace Jiího Wolkera Odbor MM souhlas s umístním vodovodní pípojky na pozemku pp v k.ú. Brandýs n.l. AMZ Financial Group s.r.o. 20.Odbor MM uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene k pozemku pp. 698 v k.ú. Zápy paní ápová 21. Odbor MM - uzavení smlouvy na zízení vcného bemene k pozemkm pp. 444, 453 a 474 v k.ú. Popovice Dial Telecom, a.s. 22. Odbor MM - uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene k pozemku pp v k.ú. Brandýs n.l. EZ Distribuce, a.s. 23. Odbor MM - uzavení nájemní smlouvy na pronájem ásti pozemku pp. 293/6 v k.ú. Brandýs n. L. pan Juris 1

2 24.Odbor MM - uzavení nájemní smlouvy na provozování vánoního tržišt na Masarykov námstí v k.ú. Brandýs n.l. V.L.2001 s.r.o. 25. Odbor MM - odstoupení od nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru Na Dolíku p. 53 v k.ú. Stará Boleslav 26. Odbor MM - odstoupení od nájemní smlouvy na jednorázový pronájem amfiteátru Letního kina Houška v k.ú. Stará Boleslav Tropical 27. Odbor MM - ponechání nebytového prostoru. 4 Na Dolíku p. 53 v k.ú. Stará Boleslav v majetku msta 28. Odbor MM souhlas s podnájmem pedsálí budovy kina pan Jari 29. Odbor MM jednorázový pronájem amfiteátru Letního kina Houška v k.ú. Stará Boleslav pan Roflík 30. Odbor MM - prodloužení nájemních smluv ke služebním bytm ZŠ 31. Odbor MM - prodloužení termínu na odkup byt 32. Odbor MM - plnní úkolu. 1860/09 souhlas s uzavením nájemní smlouvy v.p. 1688, ul. Královická v k.ú. Brandýs nad Labem 33. TDI elektronická podpora vnitních agend 34, Rzné zpráva o píprav a opateních pro Státní návštvu JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi stav ke dni vyjádení ke stavu píprav státní návštvy JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi informace o stavu nemovitostí ve mst Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. 1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. rada msta souhlasí s výše uvedeným programem jednání 2. Úkol KV z 23. zasedání ZM zabývat se doporuením obsaženým v Protokolu. 5 Starosta msta pan Penosil seznámil RM s doporuením obsaženým v Protokolu. 5 zápis z 23. jednání zastupitelstva msta - bod ad 24/ Zpráva kontrolního výboru. rada msta ukládá místostarostovi panu Šnaiberkovi projednat s firmou AVE závry kontrolního výboru obsažené v Protokolu. 5 v termínu do Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 2 3. Návrh na uzavení Rámcové smlouvy o dílo na zajištní servisu a údržby kopírovacích stroj zn. Nashuatec Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že spolenost Reproservis zajišuje prodej a servis kanceláské techniky, pedevším kopírek, tiskáren, skener a fax. Zástupce firmy Petr Spilka pedložil návrh rámcové smlouvy s mstem Brandýs nad Labem Stará Boleslav, ve které jsou zakotveny podmínky nákupu a servisu nových stroj pedevším zn. Nashuatec, HP, Canon, OKI, Xerox, Sharp a dalších. Dále smlouva obsahuje odstavec o pevzetí záruního a pozáruního servisu doposud námi nakoupených stroj zn. Nashuatec za velmi výhodných podmínek (celkem jde o 22 stroj). Dále nabízí 20 % slevu na pravidelné údržbové práce a na náhradní díly. 10% slevu bychom obdrželi na spotební materiál (papír, toner atd.). a) rada msta souhlasí s návrhem uzavít Rámcovou smlouvu o dílo se 2

3 c) spoleností Reproservis rada msta ukládá p. L. Pojmanovi pedložit starostovi msta Rámcovou smlouvu o dílo se spoleností Reproservis k podpisu rozpotové krytí: ORJ 11 paragraf 6171 položka 5137, 5139 a Návrh dodatku. 2 ke kupní smlouv na vozidlo Iveco pro SDH St. Boleslav Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že starosta msta p. Ing. Ondej Penosil seznámil RM s návrhem. krizového ízení na uzavení Dodatku. 2 ke kupní smlouv. 210/2008 ze dne na nákup užitkového automobilu IVECO Daily 50C18V13m pro SDH Stará Boleslav. Jedná se o zmnu bodu 4.1) posunutí termínu dodání z na termín dodání , a to vzhledem k posunutí termínu dodání zahraniního dodavatele do R. a) rada msta se seznámila s pedloženým návrhem a rozhodla o uzavení Dodatku. 2 ke smlouv. 210/2008 ze dne s dodavatelem PROFI AUTO CZ, a.s., na posun termínu dodání vozidla IVECO pro SDH Stará Boleslav rada msta ukládá paní Stahlové pedložit starostovi msta Dodatek. 2 ke kupní smlouv k podpisu, vetn dohodnutých zmn typu majákové rampy a zmny typu reflexní folie a kompenzací za opoždnou dodávku. Celková cena vozidla je nemnná a iní ,-K v.dph 5. Píspvek msta pro postižené povodnmi Starosta msta pan Penosil seznámil RM s návrhem píspvku msta pro postižené povodnmi ve výši K ,-- rada msta souhlasí s poskytnutím píspvku msta pro postižené povodnmi ve výši K ,-- prostednictvím spolenosti lovk v tísni 6. Návrh koordinaní dohody o vzájemné spolupráci za úelem stanovení spoleného postupu pi zabezpeování místních záležitostí veejného poádku Starosta msta pan Penosil seznámil RM s návrhem koordinaní dohody o vzájemné spolupráci za úelem stanovení spoleného postupu pi zabezpeování místních záležitostí veejného poádku. a) rada msta rozhodla o uzavení koordinaní dohody o vzájemné spolupráci za úelem stanovení spoleného postupu pi zabezpeování místních záležitostí veejného poádku rada msta povuje starostu msta k podpisu koordinaní dohody o vzájemné spolupráci za úelem stanovení spoleného postupu pi zabezpeování místních záležitostí veejného poádku 7. Odbor kultury a CR návrh smlouvy o vytvoení umleckého díla s prof. Klazarem Místostarosta msta pan Šnaiberk seznámil RM s návrhem odboru kultury a CR na uzavení smlouvy o vytvoení umleckého díla hudební skladby k výroí staroboleslavské poutní tradice a návštv JS papeže ve Staré Boleslavi a) rada msta schvaluje smlouvu s p. J. Klazarem o vytvoení umleckého 3

4 c) díla hudební skladby k výroí staroboleslavské poutní tradice a návštv JS papeže ve Staré Boleslavi rada msta ukládá vedoucímu odboru kultury a CR pedložit smlouvu starostovi msta k podpisu rozpotové krytí: ORJ 71, par. 3319, pol Odbor kultury a CR žádost o navýšení mzdového fondu Knihovna Eduarda Petišky Místostarosta msta pan Šnaiberk seznámil RM s tím, že odbor kultury a CR pedložil rad msta žádost p. Hany Helisové, editelky knihovny Eduarda Petišky, kterou požaduje navýšení tarifních mezd o ástku ,-- K pesunutím v rámci schváleného rozpotu knihovny na rok 2009 z provozních náklad do mzdového fondu. Tento požadavek vyplynul z naízení vlády. 130/2009 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných službách a správ. rada msta bere na vdomí požadavek editelky Knihovny Eduarda Petišky a ve smyslu schváleného naízení vlády. 130/2009 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných službách a správ souhlasí s navýšením tarifních mezd o ástku ,-- K pesunutím v rámci schváleného rozpotu knihovny na rok 2009 z provozních náklad do mzdového fondu 9. Odbor kultury a CR žádost p. T. Sváška o povolení k prodloužení hudební produkce Místostarosta msta pan Šnaiberk seznámil RM s tím, že odbor kultury a CR pedložil žádost p. Tomáše Sváška o povolení k prodloužení hudební produkce, která se bude konat v rámci letního cyklu hudebních vystoupení v zahradní restauraci Felicita soboru 14. srpna. Jedná se o koncert kubánské kapely Atares. Vzhledem k charakteru celého poadu p. Tomáš Svášek žádá o možnost prodloužení asu ukonení hudebního programu do hodin. rada msta souhlasí s prodloužením asu ukonení hudební produkce kubánské kapely Atares, kterou zajišuje p. Tomáš Svášek, v zahradní restauraci Felicita v soboru dne 14. srpna 2009 do hodin. 10. Odbor ŽP návrh na vyhodnocení výbrového ízení na zakázku malého rozsahu Dtské hišt U dragouna park plk. Bilíka stavební a herní prvky Místostarosta msta pan Šnaiberk seznámil RM s tím, že dne schválila RM zápisem.112 vypsání výbrového ízení na zakázku: Dtské hišt U dragouna - park plk.bilíka stavební a herní prvky, vetn složení výbrové komise pro výbr dodavatele. Vyzvány byly ti firmy, které podaly v ádném termínu svou nabídku s nabídkovými cenami. Pedpokládaná cena dle zpracovaného kontrolního rozpotu pln odpovídala podaným nabídkám- viz.píloha, která tvoí nedílnou souást originálu zápisu. Zápis z jednání komise tvoí též nedílnou souást originálu zápisu. Financování: ve schváleném ( upraveném) rozpotu OŽP na rok 2009 je schválena v paragrafu investiní akce Rekonstrukce parku plk. Bilíka a) rada msta souhlasí s návrhem výbrové komise, aby zakázka Dtské hišt U dragouna - park plk.bilíka stavební a herní prvky byla pidlena firm Linhart s.r.o., a to za nabídkovou cenu K ,-- K v. DPH rada msta ukládá vedoucí odboru ŽP pedložit starostovi msta k podpisu smlouvu o dílo na akci: Dtské hišt U dragouna 4

5 c) Ternín: rozpotové krytí: paragraf Nabídka na pronájem umlého kluzišt Místostarosta msta pan Šnaiberk seznámil RM s nabídkou firmy Super-Ice na pronájem umlého kluzišt v rámci stylových vánoních trh na Masarykov námstí v Brandýse nad Labem. rada msta ukládá místostarostovi panu Šnaiberkovi pedložit návrh rozpotového krytí s termínem do Odbor ÚRPP návrh na vypsání výbrového ízení na akci: Oprava stechy ZŠ Školní ve Staré Boleslavi Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s tím, že odbor ÚRPP pedložil RM návrh na vypsání poptávky na zhotovitele akce Oprava stechy ZŠ Školní ve Staré Boleslavi. Jedná se o opravu stechy, pedevším klempíských prvk, které již dosloužily a je nutná jejich výmna a oprava systémových prvk stechy dle specifikace, která tvoí nedílnou souást originálu zápisu. Termín realizace: 9-11/2009. Odbor ÚRPP doporuil RM obeslat výzvou k podání nabídek na zhotovení díla firmy dle seznamu, který tvoí nedílnou neveejnou pílohu originálu tohoto zápisu z dvodu požadavku 6 zákona o veejných zakázkách Pro otevení obálek s nabídkami, jejich posouzení a vyhodnocení navrhl odbor ÚRPP hodnotící komisi ve složení: p. M.Vávra, p. Havlíek, p. M.Mareš, náhradník p. Penosil Termín pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek: v hod. a) c) c) RM rozhodla o vypsání veejné zakázky na akci Oprava stechy ZŠ Školní ve Staré Boleslavi a ukládá vedoucímu OÚRPP obeslat k podání nabídek firmy dle seznamu, který tvoí nedílnou souást originálu zápisu. rada msta jmenovala hodnotící komisi ve složení: p. M. Vávra, p. M.Mareš, p. P.Havlíek, náhradník p. Penosil, s termínem zasedání dne v hod. rada msta ukládá vedoucímu odboru ÚRPP pedložit RM výsledky hodnotící komise na vybraného uchazee na akci: Oprava stechy ZŠ Školní ve Staré Boleslavi Rozpotové krytí: ORJ 44, ORG 4408, pgf 3114, pol Odbor ÚRPP návrh na vyhodnocení veejné zakázky na opravu fasády domu p. 432, ul. Vestecká, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s tím, že odbor ÚRPP pedložil návrh na vyhodnocení veejné zakázky malého rozsahu na akci Oprava fasády domu.p. 432, ul. Vestecká v Brandýse nad Labem St. Boleslavi. Dle rozhodnutí RM z byly poptávkou na opravu fasády domu p.432, ul. Vestecká, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav obeslány následující firmy: Stavby marketing group,u Šalamounky 16, Praha 5 Bytoprav s r.o. Drahobejlova 41/1413, Praha 9 Geostav Czech.,Elišky Pemyslovny 380, Praha 5 Hodnotící komise ve složení : p. M.. Vávra, p. P. Havlíek, pí E. Zíglerová provedla dne ve hod na Mstském úad v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi posouzení pedložených nabídek s tímto výsledkem: 1) Geostav Czech.,Elišky Pemyslovny 380, Praha 5 s nabídkovou cenou: ,--K vetn 9% DPH 2) Bytoprav s r.o. Drahobejlova 41/1413, Praha 9 5

6 s nabídkovou cenou: ,-- K vetn 9% DPH 3) Stavby marketing group,u Šalamounky 16, Praha 5 s nabídkovou cenou: ,-- K vetn 9% DPH Komise doporuila uzavít smluvní vztah s firmou Geostav Czech.,Elišky Pemyslovny 380, Praha 5 z dvodu nejnižší ceny a dosavadních dobrých zkušeností s realizací prací pro msto. a) rada msta souhlasí s pedloženým návrhem a rozhodla uzavít smlouvu o dílo na akci Oprava fasády domu.p. 432, ul. Vestecká v Brandýse nad Labem St. Boleslavi s firmou Geostav Czech.,Elišky Pemyslovny 380 Praha 5 v nabídkové cen ,- K v. 9% DPH rada msta ukládá firm TOMMI holding, spol. s.r.o. pipravit smlouvu o dílo na akci Oprava fasády domu p.432, ul. Vestecká, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a po schválení vedoucím odboru ÚRPP pedložit k podpisu starostovi msta 14. Odbor ÚRPP návrh na vypsání veejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace na akci Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse nad Labem dopravní ešení Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s tím, odbor ÚRPP pedložil návrh na vypsání veejné zakázky Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse nad Labem dopravní ešení. Seznam firem k obeslání poptávkou pro podání nabídek tvoí neveejnou pílohu originálu zápisu z jednání rady msta z dvodu požadavku 6 zákona o veejných zakázkách. Bylo doporueno jmenovat hodnotitelskou komisi ve složení: p. O. Penosil, p. M. Vávra, p. P. Havlíek, p. J. Polák, p. M. Mareš, náhradník - p. M. Šumavský. a) c) rada msta souhlasí s vypsáním veejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace na akci Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse nad Labem dopravní ešení a ukládá vedoucímu odboru ÚRPP obeslat poptávkou k podání nabídek firmy uvedené v seznamu, který tvoí nedílnou neveejnou pílohu originálu zápisu rada msta jmenovala hodnotitelskou komisi na akci Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse nad Labem dopravní ešení ve složení p. O. Penosil, p. M. Vávra, p. P. Havlíek, p. J. Polák, p. M. Mareš, náhradník p. M. Šumavský s termínem odevzdání nabídek do 10:00 hod., rozpotové krytí: par pol ORG Odbor ÚRPP návrh na uzavení dodatku. 1 k SoD Oprava budovy ZUŠ v Brandýse nad Labem Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s tím, že odbor ÚRPP pedložil návrh na uzavení dodatku.1 k SoD Oprava budovy ZUŠ v Brandýse nad Labem. Z dvodu pidlení dotace na opravu ze státního rozpotu až v msíci ervnu bylo navrženo po konzultaci s ministerstvem financí jako poskytovatelem dotace prodloužit termín plnní díla o ti msíce do a uvolnit zálohu na provedení díla (záloha na objednávku devných oken zhotoviteli) ve výši ,- K vetn DPH 19%, což je 10% z dotace státního rozpotu ve výši ,- K vetn DPH 19%. Termín dokonení díla dle SoD Termín dokonení díla dle dodatku a) rada msta souhlasí s pedloženým návrhem a rozhodla uzavít 6

7 c) Dodatek.1 k SoD Oprava budovy ZUŠ v Brandýse nad Labem rada msta ukládá vedoucímu odboru ÚRPP pedložit starostovi msta dodatek.1 ke smlouv o dílo s firmou Ladislav Dejmek, Dr. Nováka 543, Benátky n/jizerou k podpisu. rozpotové krytí : z dotace MF, UZ , spoluúast bude hrazena z prostedk, které se pevedou z kapitoly ZM Spoluúast na dotacích do ORJ 44, par.3231, pol.5171, ORG Odbor ÚRPP zplnomocnní pana Havránka zástupce spolenosti Suncad s.r.o. k jednání v otázkách dopravního ešení v souvislosti s návštvou papeže Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s tím, že pan Havránek zástupce spolenosti Suncad s.r.o. byl zplnomocnn k jednání v otázkách dopravního ešení v souvislosti s návštvou papeže rada msta souhlasí se zplnomocnním pana Havránka zástupce spolenosti Suncad s.r.o. k jednání v otázkách dopravního ešení v souvislosti s návštvou papeže 17. Odbor ÚRPP projekt opravy místní obslužné komunikace ke sbrnému dvoru ve Staré Boleslavi Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s tím, že s tím, že pedmtem nabídky je zpracování dokumentace pro ohlášení stavby a následné realizaní projektové dokumentace na opravu stávající komunikace vedoucí od ulice Mlnické ve mst Stará Boleslav do sbrného dvora firmy AVE CZ. Souástí nabídky je kompletní zajištní inženýrské innosti a zajištní ohlášení stavby v potebném rozsahu. Rozsah zpracované projektové dokumentace bude odpovídat sazebníku pro navrhování cen projektových prací a inženýrské innosti. Obsah projektové dokumentace bude odpovídat rozsahu požadovanému ve vyhlášce íslo 499/2006 sbírky. Nabídka tvoí nedílnou souást originálu zápisu. Celková nabídková cena vetn DPH K ,--. a) rada msta souhlasí s pedloženým návrhem a rozhodla uzavít SoD na akci: Projekt opravy místní obslužné komunikace ke sbrnému dvoru ve Staré Boleslavi se spoleností Šetelík Oliva s.r.o. v nabídkové cen K ,-- v. DPH rada msta ukládá vedoucímu odboru ÚRPP Havlíkovi pedložit smlouvu o dílo na akci: Projekt opravy místní obslužné komunikace ke sbrnému dvoru ve Staré Boleslavi starostovi msta k podpisu 18. Odbor ÚRPP rekonstrukce místní komunikace Jiího Wolkera Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s návrhem odboru ÚRPP na vypsání veejné zakázky na akci: Rekonstrukce místní komunikace Jiího Wolkera. Odborem ÚRPP byl pedložen návrh seznamu firem k obeslání poptávkou pro podání nabídek. Seznam tvoí neveejnou pílohu originálu zápisu z jednání rady msta z dvodu požadavku 6 zákona o veejných zakázkách. Pro vyhodnocení nabídek byla stanovena hodnotící komise ve složení: p. P. Havlíek, p. M. Mareš, p. J. Polák, náhradník p. M. Šumavský. Termín pro odevzdání nabídek: do hodin na sekretariát starosty Termín pro otevení obálek: ve hodin. a) rada msta souhlasí s vypsáním veejné zakázky na akci: Rekonstrukce 7

8 místní komunikace Jiího Wolkera a ukládá vedoucímu odboru ÚRPP obeslat poptávkou k podání nabídek firmy uvedené v seznamu, který tvoí nedílnou neveejnou pílohu originálu zápisu rada msta jmenovala hodnotící komisi ve složení: p. P. Havlíek, p. M. Mareš, p. J. Polák, náhradník p. M. Šumavský 19. Odbor MM souhlas s umístním vodovodní pípojky na pozemku pp v k.ú. Brandýs n.l. AMZ Financial Group s.r.o. Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že spolenost AMZ Financial Group s.r.o. žádá o vydání souhlasu s umístním vodovodní pípojky pro poteby vydání územního souhlasu. Jedná se o umístní na pozemku msta, a to pp. 2044, pípojka k pozemku pp v k.ú. Brandýs nad Labem, který je v majetku spolenosti AMZ s.r.o. Opravu podzemního vodovodního adu a kanalizaní stoky provádla spolenost AMZ s.r.o. rada msta souhlasí s umístním vodovodní pípojky na pozemku pp v k.ú. Brandýs nad Labem, pípojka k pozemku pp Odbor MM uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene k pozemku pp. 698 v k.ú. Zápy paní ápová Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že pan Krupika požádal o uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene k pozemku pp. 698 v k.ú. Zápy ve vlastnictví pí ápové. Jedná se o umístní peložky vodovodu v rámci stavby Oprava vodovodu ul. Prmyslová, Brandýs nad Labem. Na sousedním pozemku pp. 689/1, který je v jeho vlastnictví realizuje výstavbu, pro kterou je nutné vybudovat tuto peložku. Podle vyjádení jednotlivých odbor, právníka msta a místostarosty se doporuuje uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene. rada msta rozhodla o uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení bezúplatného vcného bemene k pozemku pp. 698 v k.ú. Zápy mezi mstem a paní ápovou. 21. Odbor MM uzavení smlouvy na zízení vcného bemene k pozemkm pp. 444, 453 a 474 v k.ú. Popovice-Dial Telecom, a.s. Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že spolenost EKOPLAN, s.r.o. požádala pro Dial Telecom, a.s. o uzavení smlouvy na zízení vcného bemene k pozemkm pp. 444, pp. 453 a pp. 474 v k.ú. Popovice u Brandýsa nad Labem. Jedná se o umístní liniové trasy optických kabel v rámci stavby VB-1012Popovice u Brandýsa nad Labem/105/09 trasa optických kabel Rozvadov-Hospozín-Lanžhot. Podle vyjádení jednotlivých odbor, právníka msta a místostarosty se doporuuje uzavení smlouvy za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- K. rada msta rozhodla o uzavení smlouvy na zízení vcného bemene k pozemkm pp. 444, pp. 453 a pp. 474 v k.ú. Popovice u Brandýsa nad Labem mezi mstem a spoleností Dial Telecom, a.s.za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- K. 22. Odbor MM uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene k pozemku pp v k.ú. Brandýs n.l. EZ Distribuce, a.s. 8

9 Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že spolenost K. Uhlí s.r.o. Elektromontáže požádala pro EZ Distribuce, a.s. o uzavení smlouvy budoucí na zízení vcného bemene k pozemku pp v k.ú. Brandýs nad Labem. Jedná se o uložení kabelového vedení NN a spojky NN pro akci IV /2 Brandýs n.l.-knn, Na Drahách 1562/2 V.Král. Na základ vyjádení jednotlivých odbor, právníka a místostarosty msta se doporuuje uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene k pozemku pp v k.ú. Brandýs nad Labem za jednorázovou úhradu 50,- K za bžný metr, minimáln 1.000,- K bez DPH. rada msta rozhodla o uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene se spoleností EZ Distribuce, a.s. k pozemku pp v k.ú. Brandýs nad Labem za jednorázovou úhradu 50,- K za bžný metr, minimáln 1.000,- K bez DPH. 23. Odbor MM uzavení nájemní smlouvy na pronájem ásti pozemku pp. 293/6 v k.ú. Brandýs n.l. pan Juris Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že pan Ivan Juris požádal o pronájem ásti pozemku pp. 293/6. Jedná se o pozemek v zahrádkáské osad u domu p Úmysl msta na tento pronájem byl již vyvšen v srpnu 2008 s tím, že pronájem pozemku je na dobu uritou do Tato doba pronájmu je totožná s dobou pronájmu zahrádek, které jsou souástí osady Na Zápské. Na tento úmysl nikdo nereagoval, podle dotaz potencionálních zájemc smovaných na OMM to bylo pedevším proto, že doba pronájmu byla píliš krátká a pímo na pozemku není vodní zdroj. Vzhledem k tomu, že pozemek není užíván již delší dobu, je znan zpustlý a zanedbaný. Odbor MM doporuil vyhovt žádosti pana Ivana Jurise a doporuil uzavít nájemní smlouvu na pronájem ásti pozemku pp. 293/6, a to na dobu neuritou, nebo osada na Zápské požádala o prodloužení doby pronájmu a rada msta rozhodla o vyvšení zámru msta na tento pronájem. Další podmínky pronájmu byly doporueny jako na pozemky ostatních zahrádek, a to za cenu pronájmu K 4,-/m 2 /rok s tím, že pozemek bude dále sloužit pouze k zahrádkáské innosti a nebude zde povolena stavba trvalého charakteru. a) rada msta rozhodla o uzavení nájemní smlouvy na pronájem ásti pozemku pp. 293/6 o celkové výme cca 300 m 2 v k.ú. Brandýs nad Labem, a to na dobu neuritou s panem Ivanem Jurisem za cenu nájmu 4,- K za 1 m 2 za rok s inflaní a sankní doložkou. Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se Odbor MM uzavení nájemní smlouvy na provozování vánoního tržišt na Masarykov námstí v k.ú. Brandýs n.l. V.L.2001 s.r.o. Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že pronájem pozemku mstského tržišt na Masarykov námstí v Brandýse nad Labem na poádání vánoních trh v msíci prosinci byl ádn vyvšen od do Na tento zámr byly dorueny ti nabídky. Komise pro otvírání obálek a vyhodnocení nabídek doporuila dle kritérií obsažených ve výbrovém ízení poadí, a to: 1. V.L.2001 s.r.o. 2. Bohumil Fiala 3. SLATR s.r.o. a) rada msta rozhodla o uzavení nájemní smlouvy na provozování stylového vánoního tržišt v msíci prosinci se spoleností V.L.2001 s.r.o. za podmínek stanovených ve výbrovém ízení. rada msta rozhodla o uzavení dodatku k nájemní smlouv se spoleností SLATR s.r.o. na pronájem tržišt, a to ukonení pronájmu na msíc prosinec s tím, že nájemné bude kráceno alikvotním pomrem 9

10 25. Odbor MM odstoupení od nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru Na Dolíku p. 53 v k.ú. Stará Boleslav Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že rada msta na svých zasedáních konaných ve dnech dne a (zápis. 104, bod 9 a zápis. 109, bod 13) rozhodla o uzavení nájemní smlouvy s Obanským sdružením SEMIRAMIS zastoupeným pedsedou sdružení panem Pavlem Plakem, DiS., na pronájem nebytového prostoru. 24 o celkové výme 45,3 m 2 v areálu p. 53 Na Dolíku v k.ú. Stará Boleslav. Ped podpisem nájemní smlouvy pan Plaek požádal o odstoupení od podpisu nájemní smlouvy na výše uvedený nebytový prostor, a to z dvodu nedostateného finanního krytí na pronájem, které je zpsobeno rapidním snížením dotací v prmru o % v tomto kalendáním roce ze strany krajských a státních orgán. Odbor majetku msta doporuuje rad msta odstoupit od podpisu nájemní smlouvy s Obanským sdružením SEMIRAMIS a vzhledem k tomu, že se nám do tohoto okamžiku nepodailo zajistit vhodného dalšího nájemce, doporuuje odbor majetku msta rad msta ponechat nebytový prostor. 24 o celkové výme 45,3 m 2 v areálu p. 53 Na Dolíku v k.ú. Stará Boleslav pro poteby msta. a) rada msta souhlasí s odstoupením od návrhu nájemní smlouvy s Obanským sdružením SEMIRAMIS, na pronájem nebytového prostoru. 24 o celkové výme 45,3 m 2 v areálu p. 53 Na Dolíku v k.ú. Stará Boleslav. rada msta rozhodla o ponechání nebytového prostoru. 24 o celkové výme 45,3 m 2 v areálu p. 53 Na Dolíku v k.ú. Stará Boleslav pro poteby msta 26. Odbor MM odstoupení od nájemní smlouvy na jednorázový pronájem amfiteátru Letního kina Houška v k.ú. Stará Boleslav Tropical Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že rada msta dne 3. ervna 2009 na svém zasedání (zápis.112, bod 15) rozhodla o uzavení nájemní smlouvy se spoleností Tropical s.r.o., na pronájem amfiteátru nazvaného Letní scéna Houška, v k.ú. Stará Boleslav z dvodu uspoádání koncertu hudebních skupin v termínu od ervence Ped podpisem nájemní smlouvy manažer spolenosti pan Roman Zavel oznámil, že v rámci restrukturalizace spolenosti musí odstoupit od zámru uzavení této smlouvy. Odbor majetku msta doporuil rad msta odstoupit od nájemní smlouvy se spoleností Tropical s.r.o. rada msta souhlasí s odstoupením od návrhu nájemní smlouvy se spoleností Tropical s.r.o., na pronájem amfiteátru nazvaného Letní scéna Houška, v k.ú. Stará Boleslav z dvodu uspoádání koncertu hudebních skupin v termínu od ervence Odbor MM ponechání nebytového prostoru. 4 Na Dolíku p. 53 v k.ú. Stará Boleslav v majetku msta Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že rada msta rozhodla dne 27. kvtna 2009 zápis. 111, bod 28 o vyvšení zámru na pronájem nebytového prostoru.4 o výme 30 m 2 v p. 53 Na Dolíku v k.ú. Stará Boleslav. Ve stanoveném termínu, tj. od 9.6. do nebyla na msto doruena žádná nabídka. V minulosti byl již výše uvedený nebytový prostor vyvšen. Odbor majetku msta doporuil rad msta ponechat nebytový prostor. 4 o výme 30m 2 v p. 53 Na Dolíku v k.ú. Stará Boleslav pro poteby msta. rada msta rozhodla o ponechání nebytového prostoru. 4 o výme 10

11 30m 2 v p. 53 Na Dolíku v k.ú. Stará Boleslav pro poteby msta. 28. Odbor MM souhlas s podnájmem pedsálí budovy kina pan Jari Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že spolenost PRODANCE, s. r. o. zastoupena jednatelem panem Milanem Hrzou uzavela dne 15. února 2008 s Mstem Brandýs n. L. Stará Boleslav nájemní smlouvu na pronájem budovy kina p. 100 v k.ú. Brandýs nad Labem. Nyní požádal pan Milan Hrza o souhlas s podnájmem z dvodu provozování oberstvení v pedsálí budovy kina pro pana Filipa Jarie. V nájemní smlouv se spoleností PRODANCE s.r.o. je zakotveno: Nájemce je oprávnn pronajímat pedmt nájmu a souboru movitého majetku tetím osobám. Pokud by pronájem pesahoval celkovou dobu trvání více jak 5 dní, je nájemce oprávnn pronajímat pedmt nájmu a soubor movitého majetku jen se souhlasem pronajímatele. - l. V. bod 1.f). Vzhledem k tomu, že v minulosti již rada msta pronájem pedsálí odsouhlasila panu Romanu Htovi (dne 2. dubna 2008 zápis. 62, bod 24), odbor majetku msta doporuil rad msta souhlasit s podnájmem pedsálí budovy kina tetí osob a to panu Filipu Jariovi na provozování oberstvení. rada msta souhlasí s podnájmem pedsálí budovy kina tetí osob a to panu Filipu Jariovi k možnosti provozování oberstvení s tím, že umožní využití tchto prostor jako volební místnost v termínu konání voleb bez náhrady a v tomto termínu bude provoz oberstvení zcela uzaven. 29. Odbor MM jednorázový pronájem amfiteátru Letního kina Houška v k.ú. Stará Boleslav pan Roflík Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že odbor majetku msta pedložil žádost pana Vlastimila Roflíka, na jednorázový pronájem amfiteátru nazvaného Letní kino Houška v termínu od záí 2009 z dvodu uspoádání hudebního festivalu - Louení s létem, s tím že se festival bude konat pouze 5. záí 2009 od 15:00 do 24:00 hod. Pan Rolfík požádal o bezplatný pronájem, s tím že na akci nebude vybíráno žádné vstupné. Odbor majetku msta doporuil rad msta uzavít nájemní smlouvu za nájemné ve výši 1,- K bez DPH na dobu uritou za níže uvedených podmínek, tj.: z dvodu rušení obyvatel pilehlých uli Lázeská, Kozinova, Na Písku a Na Prhon, ukonit hudební produkci nejpozdji do 24:00 hod. akce bude projednána s Mstskou policií a poadatelská služba bude s ní spolupracovat rada msta rozhodla o uzavení nájemní smlouvy s panem Vlastimilem Roflíkem, na pronájem amfiteátru nazvaného Letní kino Houška, v k.ú. Stará Boleslav, na dobu uritou od záí 2009 s tím že hudební festival Louení s létem bude pouze dne 5. záí 2009, a to za podmínek, že hudební produkce bude ukonena nejpozdji do 24:00 hod. Za cenu pronájmu paušální cenu spotebovaných energií ve výši K 2.000, Odbor MM prodloužení nájemních smluv ke služebním byt ZŠ Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že editelka Základní školy Mgr. Jarmila Sojevská se dne 22. ervna 2009 obrátila na odbor majetku msta se žádostí o souhlas s prodloužením nájemních smluv ke služebním bytm o velikosti 2+1 v.p. 164, ul. Jungmannova a v.p. 280, ul. Komenského oba v k.ú. Stará Boleslav uitelkám Jan Šidlichovské a Blance elikovské, které psobí na ZŠ ve Staré Boleslavi od r Ob mají sjednanou nájemní smlouvu vždy na dobu uritou 1 rok, nyní do

12 editelka Základní školy paní Nina Koláová potvrdila žádost o souhlas s prodloužením nájemní smlouvy ke služebnímu bytu o velikosti 3+1 v.p. 1750, ul. Kostelecká k.ú. Brandýs nad Labem paní uitelce Mart Misíkové, která psobí na ZŠ Na Výsluní od dubna 2008 a nájemní smlouvu má sjednanou na dobu uritou 1 rok, nyní do Odbor majetku msta navrhl uzavení nájemních smluv na dobu uritou 1 rok. a) rada msta souhlasí s uzavením nájemních smluv na nájem služebních byt Základní školy Stará Boleslav o velikosti 2+1 na dobu uritou 1 rok od do : - v.p. 164, ul. Jungmannova, k.ú. Stará Boleslav s paní uitelkou Janou Šidlichovskou - v.p. 280, ul. Komenského, k.ú. Stará Boleslav s paní uitelkou Blankou elikovskou. rada msta souhlasí s uzavením nájemní smlouvy na nájem služebního bytu Základní školy Na Výsluní o velikosti 3+1 na dobu uritou 1 rok od do : - v.p. 1750, ul. Kostelecká, k.ú. Brandýs nad Labem s paní uitelkou Martou Misíkovou. 31. Odbor MM prodloužení termínu na odkup byt Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že na odbor majetku msta byly dorueny žádosti o prodloužení 1. zákonné 6ti msíní ochranné lhty, a to o 1 až 3 msíce od pevzetí nabídky z dvodu probíhajícího zdlouhavého jednání s bankovními ústavy. V souladu s ust. zák. 72/1994 Sb. o vlastnictví byt po uplynutí 1. ochranné 6ti msíní lhty zaíná 2. ochranná 12ti msíní lhta, kdy má pvodní nájemce pedkupní právo. Odbor majetku msta doporuil vyhovt uvedeným žadatelm a prodloužit lhtu na odkup bytové jednotky pi zachování stejné výše kupní ceny. Seznam žadatel tvoí nedílnou souást originálu zápisu. rada msta souhlasí s prodloužením termínu na odkup bytové jednotky pi zachování stejné výše kupní ceny žadatelm, jejichž seznam tvoí nedílnou souást originálu zápisu Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se Odbor MM plnní úkolu. 1860/09 souhlas s uzavením nájemní smlouvy v.p. 1688, ul. Královická v k.ú. Brandýs nad Labem Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že rada msta na svém zasedání dne rozhodla o vytipování vhodného bytu pro výmnu bytu v.p. 1688, ul. Královická v k.ú. Brandýs nad Labem spolených nájemc manžel Machákových a H. Kuerové za byt s menší podlahovou plochou v dom, který není zaazen do privatizace. Manželm Machákovým poskytli bydlení rodie, nájemcem menšího bytu bude jen p. Hana Kuerová. Dne došlo k prohlídce uvolnného bytu o velikosti 1+kk ve III. poschodí domu.p. 1499/D, ul. Lipová v k.ú. Brandýs nad Labem a p. Kuerová souhlasí s uzavením nájemní smlouvy. Vzhledem k tomu, že byt v.p. 1499/D je v dezolátním stavu (vyhoelé bytové jádro, není kuch. linka, okna nejdou otevít; foto v píloze) žádá p. Kuerová o provedení oprav na náklady msta: výmnu 2 oken za okna plastová vetn parapet, poízení kuch linky dlouhé 1,5 m, vyzdní byt. jádra vetn výmny umyvadla a zbudování sprchového koutu, zakoupení kuch. dvouplotýnkového vaie s troubou. Cena za rekonstrukci pedmtného bytu v.p. 1499/D dle správce byt. fondu msta by se odhadem pohybovala okolo ,- K. V pípad, že dojde k dohod mezi mstem a p. Kuerovou, p. Kuerová vyklidí a pedá mstu byt o velikosti 3+1 (79,6m 2 ) v.p. 1688, jehož kupní cena je ,- K.Po provedení dohodnutých oprav dojde k uzavení nájemní smlouvy mezi mstem a Hanou Kuerovou k bytu. 11 v.p. 1499/D, ul. Lipová v k.ú. Brandýs nad Labem a k pedání bytu. 6 v.p. 1688, ul. Královická v k.ú. Brandýs nad Labem. 12

13 a) rada msta souhlasí s uzavením nájemní smlouvy k bytu 1+kk v.p. 1499/D, ul. Lipová v k.ú. Brandýs nad Labem mezi mstem a p. Hanou Kuerovou s tím, že pí Kuerová je povinna pedat mstu byt v.p. 1688, ul. Královická v k.ú. Brandýs nad Labem, jehož je dosud nájemce rada msta rozhodla po zprostedkování výmny o vrácení zálohy K , TDI elektronická podpora vnitních agend Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s návrhem smlouvy na akci: Technický dozor investora elektronická podpora vnitních agend s firmou Šrám, Kaštanová 1482, Brandýs nad Labem. a) rada msta rozhodla uzavít smlouvu na základ poptávkového ízení na akci: Technický dozor investora elektronická podpora vnitních agend s firmou Šrám, Kaštanová 1482, Brandýs nad Labem rada msta ukládá místostarostovi msta pan Vávrovi pedložit starostovi msta smlouvu s firmou Šram, Kaštanová 1482, Brandýs nad Labem k podpisu Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se Rzné zpráva o píprav a opateních pro Státní návštvu JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi stav ke dni Místostarosta msta p. Šnaiberk seznámil RM se zprávou o píprav a opateních pro Státní návštvu JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi stav ke dni m rada msta vzala informaci na vdomí vyjádení ke stavu píprav státní návštvy JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi Rada msta vyjádila znepokojení se stavem píprav státní návštvy JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi ze strany organizátora návštvy a jeho finanním zajištním a povuje starostu msta, aby o této skutenosti informoval píslušné orgány státní správy. rada msta povuje starostu msta, aby informoval píslušné orgány státní správy o znepokojení se stavem píprav státní návštvy JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi ze strany organizátora návštvy a jeho finanním zajištním informace o stavu nemovitostí ve mst Místostarosta msta pan Šnaiberk informoval RM o jednáních s p. Vítem ohledn stavu jeho nemovitostí ve mst (zámecký statek, budova p. 98 na brandýském námstí). rada msta vzala informaci na vdomí íslo Úkolu íslo zápisu/ Úkol rady msta Zodpovídá Termín Plnní 13

14 bod 1896/09 115/2 Projednat s firmou AVE závry kontrolního výboru obsažené v Protokolu /09 115/3b Pedložit starostovi msta k podpisu Rámcovou smlouvu o dílo s fou Reproservis 1898/09 115/4b Pedložit starostovi msta k podpisu Dodatek. 2 na vozidlo Iveco pro SDH St.Boleslav 1899/09 115/6b Podepsat koordinaní dohodu o vzájemné spolupráci za úelem stanovení spoleného postupu pi zabezpeování místních záležitostí veejného poádku 1900/09 115/7b Pedložit starostovi msta k podpisu smlouvu s p. J. Klazarem 1901/09 115/10b Pedložit starostovi msta k podpisu smlovu o dílo na akci:dtské hišt U dragouna 1902/09 115/11 Pedložit návrh rozpotového krytí na pronájem umlého kluzišt 1903/09 115/12c Pedložit výsledky hodnotící komise na uchazee na akci: Oprava stechy ZŠ Školní ve St. Boleslavi 1904/09 115/13b Pedložit starostovi msta k podpisu smlouvu o dílo na akci: Oprava fasády domu p. 432 ul. Vestecká, Brandýs n.l. 1905/09 115/14a Obeslat poptávkou firmy na akci: Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse n.l. 1906/09 115/15b Pedložit starostovi msta k podpisu dodatek. 1 ke SoD na akci: Oprava budovy ZUŠ v Brandýse n.l. 1907/09 115/17b Pedložit smlouvu o dílo na akci Projekt opravy místní obslužné komunikace ke sbrnému dvoru ve St. Boleslavi 1908/09 115/18a Obeslat poptávkou firmy k podání nabídek na akci: Rekonstrukce místní komunikace Jiího Wolkera 1909/09 115/20 Uzavít smlouvu o sml. budoucí na zízení bezúpl. vc.bemene k pozemku pp. 698 v k.ú. Zápy s pí ápovou 1910/09 115/21 Uzavít smlouvu na zízení vc.bemene k pozemkm pp. 444, 453, 474 se spol. Dial Telecom p. Šnaiberk p. Pojman pí Stahlová Penosil PhDr.Novák Vaculová p. Šnaiberk Havlíek Havlíek Havlíek Havlíek Havlíek Havlíek 1911/09 115/22 Uzavít smlouvu o sml. budoucí na zízení vc.bemene se spol. CEZ k pozemku pp /09 115/23 Uzavít nájemní smlouvu na pronájem 14

15 ásti pozemku pp. 293/6 s p. I. Jurisem 1913/09 115/24/a Uzavít nájemní smlouvu na provozování stylového vánoního tržišt se spol. V.L /09 115/24b Uzavít dodatek k nájemní smlouv se spol. Slatr s.r.o. na pronájem tržišt 1915/09 115/25b Ponechat nebytový prostor. 24 o celkové výme 45,3 m2 v areálu p.53 Na Dolíku pro poteby msta 1916/09 115/26 Odstoupit od návrhu nájemní smlouvy se spol. Tropical s.r.o. na pronájem amfiteátru 1917/09 115/27 Ponechat nebytový prostor. 4 v p. 53 Na Dolíku pro poteby msta 1918/09 115/28 Udlit souhlas s podnájmem pedsálí budovy kina tetí osob p. F.Jariovi 1919/09 115/29 Uzavít nájemní smlouvu s p. V. Roflíkem na pronájem amfiteátru na dobu od /09 115/30a Uzavít nájemní smlouvy na nájem služebních byt v.p. 164, /09 115/30b Uzavít nájemní smlouvu na nájem služ. bytu ZŠ Na Výsluní v.p /09 115/31 Prodloužit termín na odkup bytové jednotky pi zachování stejné výše kupní ceny žadatelm dle seznamu, který tvoí nedílnou souást orig.zápisu 1923/09 115/32a Uzavít nájemní smlouvu k bytu v.p. 1499/D, ul. Lipová 1924/09 115/32b Vrátit zálohu K ,-- po zprostedkování výmny bytu v.p. 1499/D 1925/09 115/33b Pedložit starostovi msta k podpisu smlouvu s firmou Šrám na akci: Technický dozor investora elektronická podpora vnitních agend 1926/09 115/34b Informovat píslušné orgány státní správy o znepokojení se stavem píprav státní návštvy papeže Benedikta XVI. p. Vávra p. Penosil Jednání rady msta ukonil starosta msta p. Penosil. Píští jednání se uskutení dne od hodin. 15

16 Ovovatelé zápisu: paní MUDr. Eva Štíbrová pan Miroslav Šnaiberk Ing. Ondej Penosil starosta msta 16

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 119 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 5. 8. 2009 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : paní Mgr. Eva Hodáková pan Bc. Miroslav

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 159 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 16.7. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Ing. Daniel Procházka paní MUDr.

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 100 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 13. 3. 2013 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. ing. Daniel

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 5 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na brandýském zámku dne 29. 12. 2010 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Ivana ierná-peterová

Více

Havárie zámecké zdi Závry RM související s potvrzením ve funkci editele píspvkové organizace

Havárie zámecké zdi Závry RM související s potvrzením ve funkci editele píspvkové organizace Z á p i s. 110 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 5. 6. 2013 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. Bc. Miroslav

Více

Poet len rady msta pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z jednání rady msta byla omluvena paní Mgr. Nina Nováková.

Poet len rady msta pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z jednání rady msta byla omluvena paní Mgr. Nina Nováková. Z á p i s. 136 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 15. 1. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Ing. Jií Nekvasil paní MUDr.

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 13 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 22. 2. 2011 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Eva Štíbrová p. Josef Dašek

Více

Z á p i s. 54 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne

Z á p i s. 54 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Z á p i s. 54 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 22. 2. 2012 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Eva Štíbrová. p. ing. Daniel

Více

Z á p i s. 90 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 26. 11. 2008 Pítomni: dle prezenní listiny

Z á p i s. 90 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 26. 11. 2008 Pítomni: dle prezenní listiny Z á p i s. 90 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 26. 11. 2008 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Mgr. František Tomášek pan Milan

Více

OMM OMM OMM OMM OMM R zné 1. Schválení programu jednání Stanovisko rady: souhlasí Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 2. Kontrola pln ní úkol

OMM OMM OMM OMM OMM R zné 1. Schválení programu jednání Stanovisko rady: souhlasí Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 2. Kontrola pln ní úkol Z á p i s. 15 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 9. 3. 2011 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Ivana ierná Peterová p. Bohumil

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 151 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 7. 5. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Bc. Miroslav Emr pan Ing. Jií

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

: FO 6. FO

: FO 6. FO Z á p i s. 142 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 5. 3. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. pí MUDr. Eva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. 2011

Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. 2011 Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí Mgr. Nina Nováková. p. Josef Dašek Program

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.01.2007 Usnesení. 75 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15.01.2006 Usnesení. 76 Rada msta rozhodla uzavít mandátní smlouvu, jejíž pedmtem je poskytovat

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Usnesení. 1357 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 11. 12. 2006. Usnesení. 1358 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru prodeje nemovitostí

Více

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin.

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin. Zápis z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Uspoádání užívacího vztahu k.ú. Trhové Sviny Úad pro zastupování státu ve vcech 2) Ohlášení píslušnosti

Více

Rozdaný materiál: 1.) návrh interní smrnice Zásady a postupy pi zadávání veejných zakázek

Rozdaný materiál: 1.) návrh interní smrnice Zásady a postupy pi zadávání veejných zakázek Z á p i s. 23 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 25. 5. 2011 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. ierná Peterová p. Milan

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 17 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 23. 3. 2011 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Eva Štíbrová pí. MUDr. Ivana

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 147 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 9. 4. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. Josef Dašek. p. Bc. Miroslav Emr

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zápis. ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne v sále bohunické radnice Dlouhá 3

Zápis. ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne v sále bohunické radnice Dlouhá 3 Zápis ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne 09.03.2011 v sále bohunické radnice Dlouhá 3 Pítomni: dle prezenní listiny Zasedání ídil starosta M Brno-Bohunice Ing. Miloš Vrážel,

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 111 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 12. 6. 2013 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Bc. Miroslav

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 145 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 26. 3. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Jií Nekvasil pan Josef Dašek

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 135 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 8. 1. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. Bc. Miroslav Emr. p. Josef Dašek

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 139 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 5. 2. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. Bc. Miroslav Emr. p. Josef Dašek

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 86 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 21. 11. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing.. Daniel. Procházka. p. Josef Dašek

Více

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin.

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Zápis z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Pítomno: dle prezenní listiny Program jednání: 1) Rozbor hospodaení k 31.3.2006. 2) Rozpotové opatení. 1/2006. 3) Žádost

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 30.04.2007 Usnesení. 451 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 23.04.2007. Usnesení. 452 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru pronájmu a budoucího prodeje

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.01.2007 Usnesení. 19 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 8. 1. 2007. Usnesení. 20 Rada msta souhlasí v souladu s 715 obanského zákoníku s výmnou

Více

Z á p i s. 157 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Pítomni: dle prezenní listiny

Z á p i s. 157 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Pítomni: dle prezenní listiny Z á p i s. 157 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 3. 7. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí Mgr. Nina Nováková.. p. Bc. Miroslav

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Zápis. z 11. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 28. srpna 2006 od hodin.

Zápis. z 11. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 28. srpna 2006 od hodin. Zápis z 11. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 28. srpna 2006 od 18. 00 hodin. Program jednání: 1) Nabídka na odkoupení sušárny deva v areálu tepelného hospodáství bez materiálu. 2) Dodatek. 1

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 107 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 15. 5. 2013 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí Mgr. Nina Nováková. p. ing. Jií

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Z á p i s. 154 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Pítomni: dle prezenní listiny

Z á p i s. 154 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Pítomni: dle prezenní listiny Z á p i s. 154 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 4. 6. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. Josef Dašek

Více

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z mimoádného 41. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 14. 12. 2005 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání

Více

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 1. 3. 2010 v kancelái

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 9 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 26. 1. 2011 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová p. Bohumil Javrek

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 28 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 13. 7. 2011 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. MUDr. E. Štíbrová p. MUDr. ierná

Více

Z á p i s. 49 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne

Z á p i s. 49 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Z á p i s. 49 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 11. 1. 2012 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Daniel Procházka. p. ing.

Více

Poet len rady msta pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM.

Poet len rady msta pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z á p i s. 141 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 26. 2. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Bc. Miroslav Emr pan Josef Dašek

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 27.06.2006 Usnesení. 617 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19. 06. 2006. Usnesení. 618 Rada msta rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu. 2

Více

Poet len rady msta pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM.

Poet len rady msta pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z á p i s. 122 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 18.9.2013 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : paní MUDr. Eva Štíbrová paní Mgr. Nina

Více

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM.

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z á p i s. 148 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 15. 4. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. ing. Jií

Více

úelem majetkoprávního vypoádání pozemku pod domem p v ul. ervenohrádecká za smluvní kupní cenu ,- K,

úelem majetkoprávního vypoádání pozemku pod domem p v ul. ervenohrádecká za smluvní kupní cenu ,- K, U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva msta Jirkova, konaného dne 30. 4. 2007 v KD ZG N. Ervnice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s. 52 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne

Z á p i s. 52 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Z á p i s. 52 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 8. 2. 2012 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Eva Štíbrová. p. Josef Dašek

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady msta Jirkova ze dne

U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady msta Jirkova ze dne U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady msta Jirkova ze dne 13.12.2006 Usnesení.819/06 Kontrola plnní usnesení 1.Usnesení splnná b e r e n a v d o m í splnná usnesení.689-3b/06, 746/06, 768/06, 784/06, 809/06,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

25. OMM pronájem pozemk pp a pp v k.ú. Lázn Touše zveejnní zámru farma Žiro Jií Glatt

25. OMM pronájem pozemk pp a pp v k.ú. Lázn Touše zveejnní zámru farma Žiro Jií Glatt Z á p i s. 162 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 13. 8. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Bc. Miroslav Emr pan Josef Dašek

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Rozdaný materiál: návrhy na rozpotové opatení. 8/ 2013 - listopad rozpotové provizorium 2014

Rozdaný materiál: návrhy na rozpotové opatení. 8/ 2013 - listopad rozpotové provizorium 2014 Z á p i s. 131 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 27. 11. 2013 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : paní MUDr. Eva Štíbrová pan Ing.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

U s n e s e n í. ze 4. jednání zastupitelstva obce Jindichovice konaného dne Rozpotová zmna.2

U s n e s e n í. ze 4. jednání zastupitelstva obce Jindichovice konaného dne Rozpotová zmna.2 U s n e s e n í ze 4. jednání zastupitelstva obce Jindichovice konaného dne 02.07.2009 Zastupitelstvo obce schvaluje vyazení usnesení zastupitelstva obce.: - 118/08, 160/08, 10/09, 60/09, 61/09, 62/09,

Více

Z á p i s. 152 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 14. 5. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny

Z á p i s. 152 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 14. 5. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Z á p i s. 152 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 14. 5. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. Josef Dašek. p. ing. Daniel Procházka

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 11. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Schválení Smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy na Dodávku tepelné a

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

USNESENÍ z 19. zasedání Rady msta dne

USNESENÍ z 19. zasedání Rady msta dne USNESENÍ z 19. zasedání Rady msta dne 6. 9. 2007 258/19-07 Rada msta schvaluje program 19. zasedání s navrženým doplnním. 259/19-07 Rada msta schvaluje v pedloženém znní Plán zimní údržby Msta Špindlerv

Více

Usnesení z veejného zasedání zastupitelstva obce Bestek konaného dne

Usnesení z veejného zasedání zastupitelstva obce Bestek konaného dne Usnesení z veejného zasedání zastupitelstva obce Bestek konaného dne 26.3.2014 Usnesení. 14/2014 Zastupitelstvo obce podle 84 odst. 1) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších pedpis, schvaluje

Více

pedložení dodatku. 2 ke smlouv o poskytnutí licence právního systému ASPI.j. S- 9065/07/KKX

pedložení dodatku. 2 ke smlouv o poskytnutí licence právního systému ASPI.j. S- 9065/07/KKX Z á p i s. 119 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 28.8.2013 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Ing. Jií Nekvasil pan Bc. Miroslav

Více

Z á p i s. 77 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne

Z á p i s. 77 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Z á p i s. 77 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 12. 9. 2012 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Daniel Procházka. pan Josef Dašek

Více

Z á p i s. 68 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne

Z á p i s. 68 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Z á p i s. 68 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 13. 6. 2012 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí Mgr. Nina Nováková. p. ing. Jií

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE 24. 1. 2007. 1 Zasedání Zastupitelstva obce Syrovice bylo zahájeno v 19.00 hod. v zasedací místnosti obce Syrovice za pítomnosti hosta pana Michala Haška- poslance za

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006 Pítomni: Hosté: Stanislava Chumanová, Ing. Jaroslav Zámeník, Mgr. Karel Steleek, Luboš Dreneni, Mgr. Pavel Dvoák Zdenk Ženíšek, tajemník MÚ Ing. Jana

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái

Více

Z á p i s. 64 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne

Z á p i s. 64 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Z á p i s. 64 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 16. 5. 2012 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. ing. Daniel

Více

ZÁPIS. 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Šaratice dne 15. bezna 2010

ZÁPIS. 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Šaratice dne 15. bezna 2010 ZÁPIS. 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Šaratice dne 15. bezna 2010 Pítomní: Drabálek, Holoubek, Horáek, Kalouda M., Kalouda K., Konený, Kropáek, Kuera, Málek, Pitrová (od bodu 3) Perovský, Válek

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 36 konané dne 14. 5. 2013 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 35 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 14. 9. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Eva Štíbrová p. ing. Daniel Procházka

Více

Pehled usnesení z 18. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 8. 2011 v kancelái starosty

Pehled usnesení z 18. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 8. 2011 v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 18. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 8. 2011 v kancelái

Více