1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta."

Transkript

1 Z á p i s. 115 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová pan Miroslav Šnaiberk Rozdaný materiál: 1.) zpráva o píprav a opateních pro Státní návštvu JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi stav ke dni ) doporuení návštva papeže Program : 1. Schválení programu jednání rady msta 2. Úkol KV z 23. zasedání ZM zabývat se doporuením obsaženým v Protokolu. 5 p. Penosil 3. Návrh smlouvy na zajištní servisu a údržbu kopírovacích stroj zn. Nashutec p. Penosil 4. Návrh dodatku. 2 ke kupní smlouv na vozidlo Iveco pro SDH St. Boleslav 5. Píspvek msta pro postižené povodnmi 6. Návrh koordinaní dohody o vzájemné spolupráci za úelem stanovení spoleného postupu pi zabezpeování místních záležitostí veejného poádku 7. Odbor kultury a CR návrh smlouvy o vytvoení umleckého díla s prof. Klazarem 8. Odbor kultury a CR žádost o navýšení mzdového fondu Knihovna Eduarda Petišky 9. Odbor kultury a CR žádost p. T. Sváška o povolení k prodloužení hudební produkce 10. Odbor ŽP návrh na vyhodnocení výbrového ízení na zakázku malého rozsahu Dtské hišt U dragouna park pplk. Bilíka stavební a herní prvky 11. Návrh na uzavení smlouvy na pronájem umlého kluzišt 12. Odbor ÚRPP návrh na vypsání výbrového ízení na akci: Oprava stechy ZŠ Školní ve Staré Boleslavi 13. Odbor ÚRPP návrh na vyhodnocení veejné zakázky na opravu fasády domu p. 432, ul. Vestecká, Brandýs nad Labem Stará Boleslav 14. Odbor ÚRPP návrh na vypsání veejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace na akci Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse nad Labem dopravní ešení 15. Odbor ÚRPP návrh na uzavení dodatku. 1 k SoD Oprava budovy ZUŠ v Brandýse nad Labem 16. Odbor ÚRPP zplnomocnní pana Havránka zástupce spolenosti Suncad k jednání v otázkách dopravního ešení v souvislosti s návštvou papeže 17. Odbor ÚRPP projekt opravy místní obslužné komunikace ke sbrnému dvoru ve Staré Boleslavi 18. Odbor ÚRPP rekonstrukce místní komunikace Jiího Wolkera Odbor MM souhlas s umístním vodovodní pípojky na pozemku pp v k.ú. Brandýs n.l. AMZ Financial Group s.r.o. 20.Odbor MM uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene k pozemku pp. 698 v k.ú. Zápy paní ápová 21. Odbor MM - uzavení smlouvy na zízení vcného bemene k pozemkm pp. 444, 453 a 474 v k.ú. Popovice Dial Telecom, a.s. 22. Odbor MM - uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene k pozemku pp v k.ú. Brandýs n.l. EZ Distribuce, a.s. 23. Odbor MM - uzavení nájemní smlouvy na pronájem ásti pozemku pp. 293/6 v k.ú. Brandýs n. L. pan Juris 1

2 24.Odbor MM - uzavení nájemní smlouvy na provozování vánoního tržišt na Masarykov námstí v k.ú. Brandýs n.l. V.L.2001 s.r.o. 25. Odbor MM - odstoupení od nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru Na Dolíku p. 53 v k.ú. Stará Boleslav 26. Odbor MM - odstoupení od nájemní smlouvy na jednorázový pronájem amfiteátru Letního kina Houška v k.ú. Stará Boleslav Tropical 27. Odbor MM - ponechání nebytového prostoru. 4 Na Dolíku p. 53 v k.ú. Stará Boleslav v majetku msta 28. Odbor MM souhlas s podnájmem pedsálí budovy kina pan Jari 29. Odbor MM jednorázový pronájem amfiteátru Letního kina Houška v k.ú. Stará Boleslav pan Roflík 30. Odbor MM - prodloužení nájemních smluv ke služebním bytm ZŠ 31. Odbor MM - prodloužení termínu na odkup byt 32. Odbor MM - plnní úkolu. 1860/09 souhlas s uzavením nájemní smlouvy v.p. 1688, ul. Královická v k.ú. Brandýs nad Labem 33. TDI elektronická podpora vnitních agend 34, Rzné zpráva o píprav a opateních pro Státní návštvu JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi stav ke dni vyjádení ke stavu píprav státní návštvy JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi informace o stavu nemovitostí ve mst Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. 1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. rada msta souhlasí s výše uvedeným programem jednání 2. Úkol KV z 23. zasedání ZM zabývat se doporuením obsaženým v Protokolu. 5 Starosta msta pan Penosil seznámil RM s doporuením obsaženým v Protokolu. 5 zápis z 23. jednání zastupitelstva msta - bod ad 24/ Zpráva kontrolního výboru. rada msta ukládá místostarostovi panu Šnaiberkovi projednat s firmou AVE závry kontrolního výboru obsažené v Protokolu. 5 v termínu do Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 2 3. Návrh na uzavení Rámcové smlouvy o dílo na zajištní servisu a údržby kopírovacích stroj zn. Nashuatec Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že spolenost Reproservis zajišuje prodej a servis kanceláské techniky, pedevším kopírek, tiskáren, skener a fax. Zástupce firmy Petr Spilka pedložil návrh rámcové smlouvy s mstem Brandýs nad Labem Stará Boleslav, ve které jsou zakotveny podmínky nákupu a servisu nových stroj pedevším zn. Nashuatec, HP, Canon, OKI, Xerox, Sharp a dalších. Dále smlouva obsahuje odstavec o pevzetí záruního a pozáruního servisu doposud námi nakoupených stroj zn. Nashuatec za velmi výhodných podmínek (celkem jde o 22 stroj). Dále nabízí 20 % slevu na pravidelné údržbové práce a na náhradní díly. 10% slevu bychom obdrželi na spotební materiál (papír, toner atd.). a) rada msta souhlasí s návrhem uzavít Rámcovou smlouvu o dílo se 2

3 c) spoleností Reproservis rada msta ukládá p. L. Pojmanovi pedložit starostovi msta Rámcovou smlouvu o dílo se spoleností Reproservis k podpisu rozpotové krytí: ORJ 11 paragraf 6171 položka 5137, 5139 a Návrh dodatku. 2 ke kupní smlouv na vozidlo Iveco pro SDH St. Boleslav Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že starosta msta p. Ing. Ondej Penosil seznámil RM s návrhem. krizového ízení na uzavení Dodatku. 2 ke kupní smlouv. 210/2008 ze dne na nákup užitkového automobilu IVECO Daily 50C18V13m pro SDH Stará Boleslav. Jedná se o zmnu bodu 4.1) posunutí termínu dodání z na termín dodání , a to vzhledem k posunutí termínu dodání zahraniního dodavatele do R. a) rada msta se seznámila s pedloženým návrhem a rozhodla o uzavení Dodatku. 2 ke smlouv. 210/2008 ze dne s dodavatelem PROFI AUTO CZ, a.s., na posun termínu dodání vozidla IVECO pro SDH Stará Boleslav rada msta ukládá paní Stahlové pedložit starostovi msta Dodatek. 2 ke kupní smlouv k podpisu, vetn dohodnutých zmn typu majákové rampy a zmny typu reflexní folie a kompenzací za opoždnou dodávku. Celková cena vozidla je nemnná a iní ,-K v.dph 5. Píspvek msta pro postižené povodnmi Starosta msta pan Penosil seznámil RM s návrhem píspvku msta pro postižené povodnmi ve výši K ,-- rada msta souhlasí s poskytnutím píspvku msta pro postižené povodnmi ve výši K ,-- prostednictvím spolenosti lovk v tísni 6. Návrh koordinaní dohody o vzájemné spolupráci za úelem stanovení spoleného postupu pi zabezpeování místních záležitostí veejného poádku Starosta msta pan Penosil seznámil RM s návrhem koordinaní dohody o vzájemné spolupráci za úelem stanovení spoleného postupu pi zabezpeování místních záležitostí veejného poádku. a) rada msta rozhodla o uzavení koordinaní dohody o vzájemné spolupráci za úelem stanovení spoleného postupu pi zabezpeování místních záležitostí veejného poádku rada msta povuje starostu msta k podpisu koordinaní dohody o vzájemné spolupráci za úelem stanovení spoleného postupu pi zabezpeování místních záležitostí veejného poádku 7. Odbor kultury a CR návrh smlouvy o vytvoení umleckého díla s prof. Klazarem Místostarosta msta pan Šnaiberk seznámil RM s návrhem odboru kultury a CR na uzavení smlouvy o vytvoení umleckého díla hudební skladby k výroí staroboleslavské poutní tradice a návštv JS papeže ve Staré Boleslavi a) rada msta schvaluje smlouvu s p. J. Klazarem o vytvoení umleckého 3

4 c) díla hudební skladby k výroí staroboleslavské poutní tradice a návštv JS papeže ve Staré Boleslavi rada msta ukládá vedoucímu odboru kultury a CR pedložit smlouvu starostovi msta k podpisu rozpotové krytí: ORJ 71, par. 3319, pol Odbor kultury a CR žádost o navýšení mzdového fondu Knihovna Eduarda Petišky Místostarosta msta pan Šnaiberk seznámil RM s tím, že odbor kultury a CR pedložil rad msta žádost p. Hany Helisové, editelky knihovny Eduarda Petišky, kterou požaduje navýšení tarifních mezd o ástku ,-- K pesunutím v rámci schváleného rozpotu knihovny na rok 2009 z provozních náklad do mzdového fondu. Tento požadavek vyplynul z naízení vlády. 130/2009 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných službách a správ. rada msta bere na vdomí požadavek editelky Knihovny Eduarda Petišky a ve smyslu schváleného naízení vlády. 130/2009 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných službách a správ souhlasí s navýšením tarifních mezd o ástku ,-- K pesunutím v rámci schváleného rozpotu knihovny na rok 2009 z provozních náklad do mzdového fondu 9. Odbor kultury a CR žádost p. T. Sváška o povolení k prodloužení hudební produkce Místostarosta msta pan Šnaiberk seznámil RM s tím, že odbor kultury a CR pedložil žádost p. Tomáše Sváška o povolení k prodloužení hudební produkce, která se bude konat v rámci letního cyklu hudebních vystoupení v zahradní restauraci Felicita soboru 14. srpna. Jedná se o koncert kubánské kapely Atares. Vzhledem k charakteru celého poadu p. Tomáš Svášek žádá o možnost prodloužení asu ukonení hudebního programu do hodin. rada msta souhlasí s prodloužením asu ukonení hudební produkce kubánské kapely Atares, kterou zajišuje p. Tomáš Svášek, v zahradní restauraci Felicita v soboru dne 14. srpna 2009 do hodin. 10. Odbor ŽP návrh na vyhodnocení výbrového ízení na zakázku malého rozsahu Dtské hišt U dragouna park plk. Bilíka stavební a herní prvky Místostarosta msta pan Šnaiberk seznámil RM s tím, že dne schválila RM zápisem.112 vypsání výbrového ízení na zakázku: Dtské hišt U dragouna - park plk.bilíka stavební a herní prvky, vetn složení výbrové komise pro výbr dodavatele. Vyzvány byly ti firmy, které podaly v ádném termínu svou nabídku s nabídkovými cenami. Pedpokládaná cena dle zpracovaného kontrolního rozpotu pln odpovídala podaným nabídkám- viz.píloha, která tvoí nedílnou souást originálu zápisu. Zápis z jednání komise tvoí též nedílnou souást originálu zápisu. Financování: ve schváleném ( upraveném) rozpotu OŽP na rok 2009 je schválena v paragrafu investiní akce Rekonstrukce parku plk. Bilíka a) rada msta souhlasí s návrhem výbrové komise, aby zakázka Dtské hišt U dragouna - park plk.bilíka stavební a herní prvky byla pidlena firm Linhart s.r.o., a to za nabídkovou cenu K ,-- K v. DPH rada msta ukládá vedoucí odboru ŽP pedložit starostovi msta k podpisu smlouvu o dílo na akci: Dtské hišt U dragouna 4

5 c) Ternín: rozpotové krytí: paragraf Nabídka na pronájem umlého kluzišt Místostarosta msta pan Šnaiberk seznámil RM s nabídkou firmy Super-Ice na pronájem umlého kluzišt v rámci stylových vánoních trh na Masarykov námstí v Brandýse nad Labem. rada msta ukládá místostarostovi panu Šnaiberkovi pedložit návrh rozpotového krytí s termínem do Odbor ÚRPP návrh na vypsání výbrového ízení na akci: Oprava stechy ZŠ Školní ve Staré Boleslavi Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s tím, že odbor ÚRPP pedložil RM návrh na vypsání poptávky na zhotovitele akce Oprava stechy ZŠ Školní ve Staré Boleslavi. Jedná se o opravu stechy, pedevším klempíských prvk, které již dosloužily a je nutná jejich výmna a oprava systémových prvk stechy dle specifikace, která tvoí nedílnou souást originálu zápisu. Termín realizace: 9-11/2009. Odbor ÚRPP doporuil RM obeslat výzvou k podání nabídek na zhotovení díla firmy dle seznamu, který tvoí nedílnou neveejnou pílohu originálu tohoto zápisu z dvodu požadavku 6 zákona o veejných zakázkách Pro otevení obálek s nabídkami, jejich posouzení a vyhodnocení navrhl odbor ÚRPP hodnotící komisi ve složení: p. M.Vávra, p. Havlíek, p. M.Mareš, náhradník p. Penosil Termín pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek: v hod. a) c) c) RM rozhodla o vypsání veejné zakázky na akci Oprava stechy ZŠ Školní ve Staré Boleslavi a ukládá vedoucímu OÚRPP obeslat k podání nabídek firmy dle seznamu, který tvoí nedílnou souást originálu zápisu. rada msta jmenovala hodnotící komisi ve složení: p. M. Vávra, p. M.Mareš, p. P.Havlíek, náhradník p. Penosil, s termínem zasedání dne v hod. rada msta ukládá vedoucímu odboru ÚRPP pedložit RM výsledky hodnotící komise na vybraného uchazee na akci: Oprava stechy ZŠ Školní ve Staré Boleslavi Rozpotové krytí: ORJ 44, ORG 4408, pgf 3114, pol Odbor ÚRPP návrh na vyhodnocení veejné zakázky na opravu fasády domu p. 432, ul. Vestecká, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s tím, že odbor ÚRPP pedložil návrh na vyhodnocení veejné zakázky malého rozsahu na akci Oprava fasády domu.p. 432, ul. Vestecká v Brandýse nad Labem St. Boleslavi. Dle rozhodnutí RM z byly poptávkou na opravu fasády domu p.432, ul. Vestecká, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav obeslány následující firmy: Stavby marketing group,u Šalamounky 16, Praha 5 Bytoprav s r.o. Drahobejlova 41/1413, Praha 9 Geostav Czech.,Elišky Pemyslovny 380, Praha 5 Hodnotící komise ve složení : p. M.. Vávra, p. P. Havlíek, pí E. Zíglerová provedla dne ve hod na Mstském úad v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi posouzení pedložených nabídek s tímto výsledkem: 1) Geostav Czech.,Elišky Pemyslovny 380, Praha 5 s nabídkovou cenou: ,--K vetn 9% DPH 2) Bytoprav s r.o. Drahobejlova 41/1413, Praha 9 5

6 s nabídkovou cenou: ,-- K vetn 9% DPH 3) Stavby marketing group,u Šalamounky 16, Praha 5 s nabídkovou cenou: ,-- K vetn 9% DPH Komise doporuila uzavít smluvní vztah s firmou Geostav Czech.,Elišky Pemyslovny 380, Praha 5 z dvodu nejnižší ceny a dosavadních dobrých zkušeností s realizací prací pro msto. a) rada msta souhlasí s pedloženým návrhem a rozhodla uzavít smlouvu o dílo na akci Oprava fasády domu.p. 432, ul. Vestecká v Brandýse nad Labem St. Boleslavi s firmou Geostav Czech.,Elišky Pemyslovny 380 Praha 5 v nabídkové cen ,- K v. 9% DPH rada msta ukládá firm TOMMI holding, spol. s.r.o. pipravit smlouvu o dílo na akci Oprava fasády domu p.432, ul. Vestecká, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a po schválení vedoucím odboru ÚRPP pedložit k podpisu starostovi msta 14. Odbor ÚRPP návrh na vypsání veejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace na akci Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse nad Labem dopravní ešení Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s tím, odbor ÚRPP pedložil návrh na vypsání veejné zakázky Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse nad Labem dopravní ešení. Seznam firem k obeslání poptávkou pro podání nabídek tvoí neveejnou pílohu originálu zápisu z jednání rady msta z dvodu požadavku 6 zákona o veejných zakázkách. Bylo doporueno jmenovat hodnotitelskou komisi ve složení: p. O. Penosil, p. M. Vávra, p. P. Havlíek, p. J. Polák, p. M. Mareš, náhradník - p. M. Šumavský. a) c) rada msta souhlasí s vypsáním veejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace na akci Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse nad Labem dopravní ešení a ukládá vedoucímu odboru ÚRPP obeslat poptávkou k podání nabídek firmy uvedené v seznamu, který tvoí nedílnou neveejnou pílohu originálu zápisu rada msta jmenovala hodnotitelskou komisi na akci Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse nad Labem dopravní ešení ve složení p. O. Penosil, p. M. Vávra, p. P. Havlíek, p. J. Polák, p. M. Mareš, náhradník p. M. Šumavský s termínem odevzdání nabídek do 10:00 hod., rozpotové krytí: par pol ORG Odbor ÚRPP návrh na uzavení dodatku. 1 k SoD Oprava budovy ZUŠ v Brandýse nad Labem Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s tím, že odbor ÚRPP pedložil návrh na uzavení dodatku.1 k SoD Oprava budovy ZUŠ v Brandýse nad Labem. Z dvodu pidlení dotace na opravu ze státního rozpotu až v msíci ervnu bylo navrženo po konzultaci s ministerstvem financí jako poskytovatelem dotace prodloužit termín plnní díla o ti msíce do a uvolnit zálohu na provedení díla (záloha na objednávku devných oken zhotoviteli) ve výši ,- K vetn DPH 19%, což je 10% z dotace státního rozpotu ve výši ,- K vetn DPH 19%. Termín dokonení díla dle SoD Termín dokonení díla dle dodatku a) rada msta souhlasí s pedloženým návrhem a rozhodla uzavít 6

7 c) Dodatek.1 k SoD Oprava budovy ZUŠ v Brandýse nad Labem rada msta ukládá vedoucímu odboru ÚRPP pedložit starostovi msta dodatek.1 ke smlouv o dílo s firmou Ladislav Dejmek, Dr. Nováka 543, Benátky n/jizerou k podpisu. rozpotové krytí : z dotace MF, UZ , spoluúast bude hrazena z prostedk, které se pevedou z kapitoly ZM Spoluúast na dotacích do ORJ 44, par.3231, pol.5171, ORG Odbor ÚRPP zplnomocnní pana Havránka zástupce spolenosti Suncad s.r.o. k jednání v otázkách dopravního ešení v souvislosti s návštvou papeže Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s tím, že pan Havránek zástupce spolenosti Suncad s.r.o. byl zplnomocnn k jednání v otázkách dopravního ešení v souvislosti s návštvou papeže rada msta souhlasí se zplnomocnním pana Havránka zástupce spolenosti Suncad s.r.o. k jednání v otázkách dopravního ešení v souvislosti s návštvou papeže 17. Odbor ÚRPP projekt opravy místní obslužné komunikace ke sbrnému dvoru ve Staré Boleslavi Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s tím, že s tím, že pedmtem nabídky je zpracování dokumentace pro ohlášení stavby a následné realizaní projektové dokumentace na opravu stávající komunikace vedoucí od ulice Mlnické ve mst Stará Boleslav do sbrného dvora firmy AVE CZ. Souástí nabídky je kompletní zajištní inženýrské innosti a zajištní ohlášení stavby v potebném rozsahu. Rozsah zpracované projektové dokumentace bude odpovídat sazebníku pro navrhování cen projektových prací a inženýrské innosti. Obsah projektové dokumentace bude odpovídat rozsahu požadovanému ve vyhlášce íslo 499/2006 sbírky. Nabídka tvoí nedílnou souást originálu zápisu. Celková nabídková cena vetn DPH K ,--. a) rada msta souhlasí s pedloženým návrhem a rozhodla uzavít SoD na akci: Projekt opravy místní obslužné komunikace ke sbrnému dvoru ve Staré Boleslavi se spoleností Šetelík Oliva s.r.o. v nabídkové cen K ,-- v. DPH rada msta ukládá vedoucímu odboru ÚRPP Havlíkovi pedložit smlouvu o dílo na akci: Projekt opravy místní obslužné komunikace ke sbrnému dvoru ve Staré Boleslavi starostovi msta k podpisu 18. Odbor ÚRPP rekonstrukce místní komunikace Jiího Wolkera Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s návrhem odboru ÚRPP na vypsání veejné zakázky na akci: Rekonstrukce místní komunikace Jiího Wolkera. Odborem ÚRPP byl pedložen návrh seznamu firem k obeslání poptávkou pro podání nabídek. Seznam tvoí neveejnou pílohu originálu zápisu z jednání rady msta z dvodu požadavku 6 zákona o veejných zakázkách. Pro vyhodnocení nabídek byla stanovena hodnotící komise ve složení: p. P. Havlíek, p. M. Mareš, p. J. Polák, náhradník p. M. Šumavský. Termín pro odevzdání nabídek: do hodin na sekretariát starosty Termín pro otevení obálek: ve hodin. a) rada msta souhlasí s vypsáním veejné zakázky na akci: Rekonstrukce 7

8 místní komunikace Jiího Wolkera a ukládá vedoucímu odboru ÚRPP obeslat poptávkou k podání nabídek firmy uvedené v seznamu, který tvoí nedílnou neveejnou pílohu originálu zápisu rada msta jmenovala hodnotící komisi ve složení: p. P. Havlíek, p. M. Mareš, p. J. Polák, náhradník p. M. Šumavský 19. Odbor MM souhlas s umístním vodovodní pípojky na pozemku pp v k.ú. Brandýs n.l. AMZ Financial Group s.r.o. Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že spolenost AMZ Financial Group s.r.o. žádá o vydání souhlasu s umístním vodovodní pípojky pro poteby vydání územního souhlasu. Jedná se o umístní na pozemku msta, a to pp. 2044, pípojka k pozemku pp v k.ú. Brandýs nad Labem, který je v majetku spolenosti AMZ s.r.o. Opravu podzemního vodovodního adu a kanalizaní stoky provádla spolenost AMZ s.r.o. rada msta souhlasí s umístním vodovodní pípojky na pozemku pp v k.ú. Brandýs nad Labem, pípojka k pozemku pp Odbor MM uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene k pozemku pp. 698 v k.ú. Zápy paní ápová Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že pan Krupika požádal o uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene k pozemku pp. 698 v k.ú. Zápy ve vlastnictví pí ápové. Jedná se o umístní peložky vodovodu v rámci stavby Oprava vodovodu ul. Prmyslová, Brandýs nad Labem. Na sousedním pozemku pp. 689/1, který je v jeho vlastnictví realizuje výstavbu, pro kterou je nutné vybudovat tuto peložku. Podle vyjádení jednotlivých odbor, právníka msta a místostarosty se doporuuje uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene. rada msta rozhodla o uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení bezúplatného vcného bemene k pozemku pp. 698 v k.ú. Zápy mezi mstem a paní ápovou. 21. Odbor MM uzavení smlouvy na zízení vcného bemene k pozemkm pp. 444, 453 a 474 v k.ú. Popovice-Dial Telecom, a.s. Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že spolenost EKOPLAN, s.r.o. požádala pro Dial Telecom, a.s. o uzavení smlouvy na zízení vcného bemene k pozemkm pp. 444, pp. 453 a pp. 474 v k.ú. Popovice u Brandýsa nad Labem. Jedná se o umístní liniové trasy optických kabel v rámci stavby VB-1012Popovice u Brandýsa nad Labem/105/09 trasa optických kabel Rozvadov-Hospozín-Lanžhot. Podle vyjádení jednotlivých odbor, právníka msta a místostarosty se doporuuje uzavení smlouvy za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- K. rada msta rozhodla o uzavení smlouvy na zízení vcného bemene k pozemkm pp. 444, pp. 453 a pp. 474 v k.ú. Popovice u Brandýsa nad Labem mezi mstem a spoleností Dial Telecom, a.s.za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- K. 22. Odbor MM uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene k pozemku pp v k.ú. Brandýs n.l. EZ Distribuce, a.s. 8

9 Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že spolenost K. Uhlí s.r.o. Elektromontáže požádala pro EZ Distribuce, a.s. o uzavení smlouvy budoucí na zízení vcného bemene k pozemku pp v k.ú. Brandýs nad Labem. Jedná se o uložení kabelového vedení NN a spojky NN pro akci IV /2 Brandýs n.l.-knn, Na Drahách 1562/2 V.Král. Na základ vyjádení jednotlivých odbor, právníka a místostarosty msta se doporuuje uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene k pozemku pp v k.ú. Brandýs nad Labem za jednorázovou úhradu 50,- K za bžný metr, minimáln 1.000,- K bez DPH. rada msta rozhodla o uzavení smlouvy o smlouv budoucí na zízení vcného bemene se spoleností EZ Distribuce, a.s. k pozemku pp v k.ú. Brandýs nad Labem za jednorázovou úhradu 50,- K za bžný metr, minimáln 1.000,- K bez DPH. 23. Odbor MM uzavení nájemní smlouvy na pronájem ásti pozemku pp. 293/6 v k.ú. Brandýs n.l. pan Juris Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že pan Ivan Juris požádal o pronájem ásti pozemku pp. 293/6. Jedná se o pozemek v zahrádkáské osad u domu p Úmysl msta na tento pronájem byl již vyvšen v srpnu 2008 s tím, že pronájem pozemku je na dobu uritou do Tato doba pronájmu je totožná s dobou pronájmu zahrádek, které jsou souástí osady Na Zápské. Na tento úmysl nikdo nereagoval, podle dotaz potencionálních zájemc smovaných na OMM to bylo pedevším proto, že doba pronájmu byla píliš krátká a pímo na pozemku není vodní zdroj. Vzhledem k tomu, že pozemek není užíván již delší dobu, je znan zpustlý a zanedbaný. Odbor MM doporuil vyhovt žádosti pana Ivana Jurise a doporuil uzavít nájemní smlouvu na pronájem ásti pozemku pp. 293/6, a to na dobu neuritou, nebo osada na Zápské požádala o prodloužení doby pronájmu a rada msta rozhodla o vyvšení zámru msta na tento pronájem. Další podmínky pronájmu byly doporueny jako na pozemky ostatních zahrádek, a to za cenu pronájmu K 4,-/m 2 /rok s tím, že pozemek bude dále sloužit pouze k zahrádkáské innosti a nebude zde povolena stavba trvalého charakteru. a) rada msta rozhodla o uzavení nájemní smlouvy na pronájem ásti pozemku pp. 293/6 o celkové výme cca 300 m 2 v k.ú. Brandýs nad Labem, a to na dobu neuritou s panem Ivanem Jurisem za cenu nájmu 4,- K za 1 m 2 za rok s inflaní a sankní doložkou. Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se Odbor MM uzavení nájemní smlouvy na provozování vánoního tržišt na Masarykov námstí v k.ú. Brandýs n.l. V.L.2001 s.r.o. Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že pronájem pozemku mstského tržišt na Masarykov námstí v Brandýse nad Labem na poádání vánoních trh v msíci prosinci byl ádn vyvšen od do Na tento zámr byly dorueny ti nabídky. Komise pro otvírání obálek a vyhodnocení nabídek doporuila dle kritérií obsažených ve výbrovém ízení poadí, a to: 1. V.L.2001 s.r.o. 2. Bohumil Fiala 3. SLATR s.r.o. a) rada msta rozhodla o uzavení nájemní smlouvy na provozování stylového vánoního tržišt v msíci prosinci se spoleností V.L.2001 s.r.o. za podmínek stanovených ve výbrovém ízení. rada msta rozhodla o uzavení dodatku k nájemní smlouv se spoleností SLATR s.r.o. na pronájem tržišt, a to ukonení pronájmu na msíc prosinec s tím, že nájemné bude kráceno alikvotním pomrem 9

10 25. Odbor MM odstoupení od nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru Na Dolíku p. 53 v k.ú. Stará Boleslav Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že rada msta na svých zasedáních konaných ve dnech dne a (zápis. 104, bod 9 a zápis. 109, bod 13) rozhodla o uzavení nájemní smlouvy s Obanským sdružením SEMIRAMIS zastoupeným pedsedou sdružení panem Pavlem Plakem, DiS., na pronájem nebytového prostoru. 24 o celkové výme 45,3 m 2 v areálu p. 53 Na Dolíku v k.ú. Stará Boleslav. Ped podpisem nájemní smlouvy pan Plaek požádal o odstoupení od podpisu nájemní smlouvy na výše uvedený nebytový prostor, a to z dvodu nedostateného finanního krytí na pronájem, které je zpsobeno rapidním snížením dotací v prmru o % v tomto kalendáním roce ze strany krajských a státních orgán. Odbor majetku msta doporuuje rad msta odstoupit od podpisu nájemní smlouvy s Obanským sdružením SEMIRAMIS a vzhledem k tomu, že se nám do tohoto okamžiku nepodailo zajistit vhodného dalšího nájemce, doporuuje odbor majetku msta rad msta ponechat nebytový prostor. 24 o celkové výme 45,3 m 2 v areálu p. 53 Na Dolíku v k.ú. Stará Boleslav pro poteby msta. a) rada msta souhlasí s odstoupením od návrhu nájemní smlouvy s Obanským sdružením SEMIRAMIS, na pronájem nebytového prostoru. 24 o celkové výme 45,3 m 2 v areálu p. 53 Na Dolíku v k.ú. Stará Boleslav. rada msta rozhodla o ponechání nebytového prostoru. 24 o celkové výme 45,3 m 2 v areálu p. 53 Na Dolíku v k.ú. Stará Boleslav pro poteby msta 26. Odbor MM odstoupení od nájemní smlouvy na jednorázový pronájem amfiteátru Letního kina Houška v k.ú. Stará Boleslav Tropical Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že rada msta dne 3. ervna 2009 na svém zasedání (zápis.112, bod 15) rozhodla o uzavení nájemní smlouvy se spoleností Tropical s.r.o., na pronájem amfiteátru nazvaného Letní scéna Houška, v k.ú. Stará Boleslav z dvodu uspoádání koncertu hudebních skupin v termínu od ervence Ped podpisem nájemní smlouvy manažer spolenosti pan Roman Zavel oznámil, že v rámci restrukturalizace spolenosti musí odstoupit od zámru uzavení této smlouvy. Odbor majetku msta doporuil rad msta odstoupit od nájemní smlouvy se spoleností Tropical s.r.o. rada msta souhlasí s odstoupením od návrhu nájemní smlouvy se spoleností Tropical s.r.o., na pronájem amfiteátru nazvaného Letní scéna Houška, v k.ú. Stará Boleslav z dvodu uspoádání koncertu hudebních skupin v termínu od ervence Odbor MM ponechání nebytového prostoru. 4 Na Dolíku p. 53 v k.ú. Stará Boleslav v majetku msta Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že rada msta rozhodla dne 27. kvtna 2009 zápis. 111, bod 28 o vyvšení zámru na pronájem nebytového prostoru.4 o výme 30 m 2 v p. 53 Na Dolíku v k.ú. Stará Boleslav. Ve stanoveném termínu, tj. od 9.6. do nebyla na msto doruena žádná nabídka. V minulosti byl již výše uvedený nebytový prostor vyvšen. Odbor majetku msta doporuil rad msta ponechat nebytový prostor. 4 o výme 30m 2 v p. 53 Na Dolíku v k.ú. Stará Boleslav pro poteby msta. rada msta rozhodla o ponechání nebytového prostoru. 4 o výme 10

11 30m 2 v p. 53 Na Dolíku v k.ú. Stará Boleslav pro poteby msta. 28. Odbor MM souhlas s podnájmem pedsálí budovy kina pan Jari Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že spolenost PRODANCE, s. r. o. zastoupena jednatelem panem Milanem Hrzou uzavela dne 15. února 2008 s Mstem Brandýs n. L. Stará Boleslav nájemní smlouvu na pronájem budovy kina p. 100 v k.ú. Brandýs nad Labem. Nyní požádal pan Milan Hrza o souhlas s podnájmem z dvodu provozování oberstvení v pedsálí budovy kina pro pana Filipa Jarie. V nájemní smlouv se spoleností PRODANCE s.r.o. je zakotveno: Nájemce je oprávnn pronajímat pedmt nájmu a souboru movitého majetku tetím osobám. Pokud by pronájem pesahoval celkovou dobu trvání více jak 5 dní, je nájemce oprávnn pronajímat pedmt nájmu a soubor movitého majetku jen se souhlasem pronajímatele. - l. V. bod 1.f). Vzhledem k tomu, že v minulosti již rada msta pronájem pedsálí odsouhlasila panu Romanu Htovi (dne 2. dubna 2008 zápis. 62, bod 24), odbor majetku msta doporuil rad msta souhlasit s podnájmem pedsálí budovy kina tetí osob a to panu Filipu Jariovi na provozování oberstvení. rada msta souhlasí s podnájmem pedsálí budovy kina tetí osob a to panu Filipu Jariovi k možnosti provozování oberstvení s tím, že umožní využití tchto prostor jako volební místnost v termínu konání voleb bez náhrady a v tomto termínu bude provoz oberstvení zcela uzaven. 29. Odbor MM jednorázový pronájem amfiteátru Letního kina Houška v k.ú. Stará Boleslav pan Roflík Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že odbor majetku msta pedložil žádost pana Vlastimila Roflíka, na jednorázový pronájem amfiteátru nazvaného Letní kino Houška v termínu od záí 2009 z dvodu uspoádání hudebního festivalu - Louení s létem, s tím že se festival bude konat pouze 5. záí 2009 od 15:00 do 24:00 hod. Pan Rolfík požádal o bezplatný pronájem, s tím že na akci nebude vybíráno žádné vstupné. Odbor majetku msta doporuil rad msta uzavít nájemní smlouvu za nájemné ve výši 1,- K bez DPH na dobu uritou za níže uvedených podmínek, tj.: z dvodu rušení obyvatel pilehlých uli Lázeská, Kozinova, Na Písku a Na Prhon, ukonit hudební produkci nejpozdji do 24:00 hod. akce bude projednána s Mstskou policií a poadatelská služba bude s ní spolupracovat rada msta rozhodla o uzavení nájemní smlouvy s panem Vlastimilem Roflíkem, na pronájem amfiteátru nazvaného Letní kino Houška, v k.ú. Stará Boleslav, na dobu uritou od záí 2009 s tím že hudební festival Louení s létem bude pouze dne 5. záí 2009, a to za podmínek, že hudební produkce bude ukonena nejpozdji do 24:00 hod. Za cenu pronájmu paušální cenu spotebovaných energií ve výši K 2.000, Odbor MM prodloužení nájemních smluv ke služebním byt ZŠ Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že editelka Základní školy Mgr. Jarmila Sojevská se dne 22. ervna 2009 obrátila na odbor majetku msta se žádostí o souhlas s prodloužením nájemních smluv ke služebním bytm o velikosti 2+1 v.p. 164, ul. Jungmannova a v.p. 280, ul. Komenského oba v k.ú. Stará Boleslav uitelkám Jan Šidlichovské a Blance elikovské, které psobí na ZŠ ve Staré Boleslavi od r Ob mají sjednanou nájemní smlouvu vždy na dobu uritou 1 rok, nyní do

12 editelka Základní školy paní Nina Koláová potvrdila žádost o souhlas s prodloužením nájemní smlouvy ke služebnímu bytu o velikosti 3+1 v.p. 1750, ul. Kostelecká k.ú. Brandýs nad Labem paní uitelce Mart Misíkové, která psobí na ZŠ Na Výsluní od dubna 2008 a nájemní smlouvu má sjednanou na dobu uritou 1 rok, nyní do Odbor majetku msta navrhl uzavení nájemních smluv na dobu uritou 1 rok. a) rada msta souhlasí s uzavením nájemních smluv na nájem služebních byt Základní školy Stará Boleslav o velikosti 2+1 na dobu uritou 1 rok od do : - v.p. 164, ul. Jungmannova, k.ú. Stará Boleslav s paní uitelkou Janou Šidlichovskou - v.p. 280, ul. Komenského, k.ú. Stará Boleslav s paní uitelkou Blankou elikovskou. rada msta souhlasí s uzavením nájemní smlouvy na nájem služebního bytu Základní školy Na Výsluní o velikosti 3+1 na dobu uritou 1 rok od do : - v.p. 1750, ul. Kostelecká, k.ú. Brandýs nad Labem s paní uitelkou Martou Misíkovou. 31. Odbor MM prodloužení termínu na odkup byt Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že na odbor majetku msta byly dorueny žádosti o prodloužení 1. zákonné 6ti msíní ochranné lhty, a to o 1 až 3 msíce od pevzetí nabídky z dvodu probíhajícího zdlouhavého jednání s bankovními ústavy. V souladu s ust. zák. 72/1994 Sb. o vlastnictví byt po uplynutí 1. ochranné 6ti msíní lhty zaíná 2. ochranná 12ti msíní lhta, kdy má pvodní nájemce pedkupní právo. Odbor majetku msta doporuil vyhovt uvedeným žadatelm a prodloužit lhtu na odkup bytové jednotky pi zachování stejné výše kupní ceny. Seznam žadatel tvoí nedílnou souást originálu zápisu. rada msta souhlasí s prodloužením termínu na odkup bytové jednotky pi zachování stejné výše kupní ceny žadatelm, jejichž seznam tvoí nedílnou souást originálu zápisu Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se Odbor MM plnní úkolu. 1860/09 souhlas s uzavením nájemní smlouvy v.p. 1688, ul. Královická v k.ú. Brandýs nad Labem Starosta msta pan Penosil seznámil RM s tím, že rada msta na svém zasedání dne rozhodla o vytipování vhodného bytu pro výmnu bytu v.p. 1688, ul. Královická v k.ú. Brandýs nad Labem spolených nájemc manžel Machákových a H. Kuerové za byt s menší podlahovou plochou v dom, který není zaazen do privatizace. Manželm Machákovým poskytli bydlení rodie, nájemcem menšího bytu bude jen p. Hana Kuerová. Dne došlo k prohlídce uvolnného bytu o velikosti 1+kk ve III. poschodí domu.p. 1499/D, ul. Lipová v k.ú. Brandýs nad Labem a p. Kuerová souhlasí s uzavením nájemní smlouvy. Vzhledem k tomu, že byt v.p. 1499/D je v dezolátním stavu (vyhoelé bytové jádro, není kuch. linka, okna nejdou otevít; foto v píloze) žádá p. Kuerová o provedení oprav na náklady msta: výmnu 2 oken za okna plastová vetn parapet, poízení kuch linky dlouhé 1,5 m, vyzdní byt. jádra vetn výmny umyvadla a zbudování sprchového koutu, zakoupení kuch. dvouplotýnkového vaie s troubou. Cena za rekonstrukci pedmtného bytu v.p. 1499/D dle správce byt. fondu msta by se odhadem pohybovala okolo ,- K. V pípad, že dojde k dohod mezi mstem a p. Kuerovou, p. Kuerová vyklidí a pedá mstu byt o velikosti 3+1 (79,6m 2 ) v.p. 1688, jehož kupní cena je ,- K.Po provedení dohodnutých oprav dojde k uzavení nájemní smlouvy mezi mstem a Hanou Kuerovou k bytu. 11 v.p. 1499/D, ul. Lipová v k.ú. Brandýs nad Labem a k pedání bytu. 6 v.p. 1688, ul. Královická v k.ú. Brandýs nad Labem. 12

13 a) rada msta souhlasí s uzavením nájemní smlouvy k bytu 1+kk v.p. 1499/D, ul. Lipová v k.ú. Brandýs nad Labem mezi mstem a p. Hanou Kuerovou s tím, že pí Kuerová je povinna pedat mstu byt v.p. 1688, ul. Královická v k.ú. Brandýs nad Labem, jehož je dosud nájemce rada msta rozhodla po zprostedkování výmny o vrácení zálohy K , TDI elektronická podpora vnitních agend Místostarosta msta pan Vávra seznámil RM s návrhem smlouvy na akci: Technický dozor investora elektronická podpora vnitních agend s firmou Šrám, Kaštanová 1482, Brandýs nad Labem. a) rada msta rozhodla uzavít smlouvu na základ poptávkového ízení na akci: Technický dozor investora elektronická podpora vnitních agend s firmou Šrám, Kaštanová 1482, Brandýs nad Labem rada msta ukládá místostarostovi msta pan Vávrovi pedložit starostovi msta smlouvu s firmou Šram, Kaštanová 1482, Brandýs nad Labem k podpisu Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se Rzné zpráva o píprav a opateních pro Státní návštvu JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi stav ke dni Místostarosta msta p. Šnaiberk seznámil RM se zprávou o píprav a opateních pro Státní návštvu JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi stav ke dni m rada msta vzala informaci na vdomí vyjádení ke stavu píprav státní návštvy JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi Rada msta vyjádila znepokojení se stavem píprav státní návštvy JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi ze strany organizátora návštvy a jeho finanním zajištním a povuje starostu msta, aby o této skutenosti informoval píslušné orgány státní správy. rada msta povuje starostu msta, aby informoval píslušné orgány státní správy o znepokojení se stavem píprav státní návštvy JS papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi ze strany organizátora návštvy a jeho finanním zajištním informace o stavu nemovitostí ve mst Místostarosta msta pan Šnaiberk informoval RM o jednáních s p. Vítem ohledn stavu jeho nemovitostí ve mst (zámecký statek, budova p. 98 na brandýském námstí). rada msta vzala informaci na vdomí íslo Úkolu íslo zápisu/ Úkol rady msta Zodpovídá Termín Plnní 13

14 bod 1896/09 115/2 Projednat s firmou AVE závry kontrolního výboru obsažené v Protokolu /09 115/3b Pedložit starostovi msta k podpisu Rámcovou smlouvu o dílo s fou Reproservis 1898/09 115/4b Pedložit starostovi msta k podpisu Dodatek. 2 na vozidlo Iveco pro SDH St.Boleslav 1899/09 115/6b Podepsat koordinaní dohodu o vzájemné spolupráci za úelem stanovení spoleného postupu pi zabezpeování místních záležitostí veejného poádku 1900/09 115/7b Pedložit starostovi msta k podpisu smlouvu s p. J. Klazarem 1901/09 115/10b Pedložit starostovi msta k podpisu smlovu o dílo na akci:dtské hišt U dragouna 1902/09 115/11 Pedložit návrh rozpotového krytí na pronájem umlého kluzišt 1903/09 115/12c Pedložit výsledky hodnotící komise na uchazee na akci: Oprava stechy ZŠ Školní ve St. Boleslavi 1904/09 115/13b Pedložit starostovi msta k podpisu smlouvu o dílo na akci: Oprava fasády domu p. 432 ul. Vestecká, Brandýs n.l. 1905/09 115/14a Obeslat poptávkou firmy na akci: Rekonstrukce ulice Pražská v Brandýse n.l. 1906/09 115/15b Pedložit starostovi msta k podpisu dodatek. 1 ke SoD na akci: Oprava budovy ZUŠ v Brandýse n.l. 1907/09 115/17b Pedložit smlouvu o dílo na akci Projekt opravy místní obslužné komunikace ke sbrnému dvoru ve St. Boleslavi 1908/09 115/18a Obeslat poptávkou firmy k podání nabídek na akci: Rekonstrukce místní komunikace Jiího Wolkera 1909/09 115/20 Uzavít smlouvu o sml. budoucí na zízení bezúpl. vc.bemene k pozemku pp. 698 v k.ú. Zápy s pí ápovou 1910/09 115/21 Uzavít smlouvu na zízení vc.bemene k pozemkm pp. 444, 453, 474 se spol. Dial Telecom p. Šnaiberk p. Pojman pí Stahlová Penosil PhDr.Novák Vaculová p. Šnaiberk Havlíek Havlíek Havlíek Havlíek Havlíek Havlíek 1911/09 115/22 Uzavít smlouvu o sml. budoucí na zízení vc.bemene se spol. CEZ k pozemku pp /09 115/23 Uzavít nájemní smlouvu na pronájem 14

15 ásti pozemku pp. 293/6 s p. I. Jurisem 1913/09 115/24/a Uzavít nájemní smlouvu na provozování stylového vánoního tržišt se spol. V.L /09 115/24b Uzavít dodatek k nájemní smlouv se spol. Slatr s.r.o. na pronájem tržišt 1915/09 115/25b Ponechat nebytový prostor. 24 o celkové výme 45,3 m2 v areálu p.53 Na Dolíku pro poteby msta 1916/09 115/26 Odstoupit od návrhu nájemní smlouvy se spol. Tropical s.r.o. na pronájem amfiteátru 1917/09 115/27 Ponechat nebytový prostor. 4 v p. 53 Na Dolíku pro poteby msta 1918/09 115/28 Udlit souhlas s podnájmem pedsálí budovy kina tetí osob p. F.Jariovi 1919/09 115/29 Uzavít nájemní smlouvu s p. V. Roflíkem na pronájem amfiteátru na dobu od /09 115/30a Uzavít nájemní smlouvy na nájem služebních byt v.p. 164, /09 115/30b Uzavít nájemní smlouvu na nájem služ. bytu ZŠ Na Výsluní v.p /09 115/31 Prodloužit termín na odkup bytové jednotky pi zachování stejné výše kupní ceny žadatelm dle seznamu, který tvoí nedílnou souást orig.zápisu 1923/09 115/32a Uzavít nájemní smlouvu k bytu v.p. 1499/D, ul. Lipová 1924/09 115/32b Vrátit zálohu K ,-- po zprostedkování výmny bytu v.p. 1499/D 1925/09 115/33b Pedložit starostovi msta k podpisu smlouvu s firmou Šrám na akci: Technický dozor investora elektronická podpora vnitních agend 1926/09 115/34b Informovat píslušné orgány státní správy o znepokojení se stavem píprav státní návštvy papeže Benedikta XVI. p. Vávra p. Penosil Jednání rady msta ukonil starosta msta p. Penosil. Píští jednání se uskutení dne od hodin. 15

16 Ovovatelé zápisu: paní MUDr. Eva Štíbrová pan Miroslav Šnaiberk Ing. Ondej Penosil starosta msta 16

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 119 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 5. 8. 2009 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : paní Mgr. Eva Hodáková pan Bc. Miroslav

Více

Z á p i s. 90 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 26. 11. 2008 Pítomni: dle prezenní listiny

Z á p i s. 90 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 26. 11. 2008 Pítomni: dle prezenní listiny Z á p i s. 90 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 26. 11. 2008 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Mgr. František Tomášek pan Milan

Více

OMM OMM OMM OMM OMM R zné 1. Schválení programu jednání Stanovisko rady: souhlasí Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 2. Kontrola pln ní úkol

OMM OMM OMM OMM OMM R zné 1. Schválení programu jednání Stanovisko rady: souhlasí Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 2. Kontrola pln ní úkol Z á p i s. 15 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 9. 3. 2011 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Ivana ierná Peterová p. Bohumil

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. 2011

Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. 2011 Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí Mgr. Nina Nováková. p. Josef Dašek Program

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Usnesení. 1357 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 11. 12. 2006. Usnesení. 1358 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru prodeje nemovitostí

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin.

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Zápis z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Pítomno: dle prezenní listiny Program jednání: 1) Rozbor hospodaení k 31.3.2006. 2) Rozpotové opatení. 1/2006. 3) Žádost

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM.

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z á p i s. 148 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 15. 4. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. ing. Jií

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

Z á p i s. 152 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 14. 5. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny

Z á p i s. 152 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 14. 5. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Z á p i s. 152 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 14. 5. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. Josef Dašek. p. ing. Daniel Procházka

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Rozdaný materiál: návrhy na rozpotové opatení. 8/ 2013 - listopad rozpotové provizorium 2014

Rozdaný materiál: návrhy na rozpotové opatení. 8/ 2013 - listopad rozpotové provizorium 2014 Z á p i s. 131 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 27. 11. 2013 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : paní MUDr. Eva Štíbrová pan Ing.

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006 Pítomni: Hosté: Stanislava Chumanová, Ing. Jaroslav Zámeník, Mgr. Karel Steleek, Luboš Dreneni, Mgr. Pavel Dvoák Zdenk Ženíšek, tajemník MÚ Ing. Jana

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ ze 14. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 16. prosince 2004 ve 14.30 hodin v objektu bývalé ZŠ ve Velké Úp, p. 236 Pítomni: Alan Tomášek,

Více

Pehled usnesení z 18. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 8. 2011 v kancelái starosty

Pehled usnesení z 18. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 8. 2011 v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 18. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 8. 2011 v kancelái

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

K bodu 1 programu: 51. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne 3. 10. 2006 v 18:00 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: 51. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne 3. 10. 2006 v 18:00 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z 51. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 3. 10. 2006 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: 51. zasedání ZM Praha Bchovice

Více

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev...

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev... Stránka. 1 z 5 U S N E S E N Í z 2. schze Rady mstského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 16. 12. 2002 od 9.00 do 13.00 hodin v kancelái tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavba 2. Usn.. 11/02 Výbrová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 39 konaného dne 12. záí 2012

Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 39 konaného dne 12. záí 2012 Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 39 konaného dne 12. záí 2012 Tento zápis není doslovným záznamem prbhu jednání. Zápis pesn zachycuje pítomné osoby, pedložené návrhy, výsledky hlasování a pijatá usnesení.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Usnesení. 492 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15. 05. 2006 Usnesení. 493 Rada msta Vimperk bere na vdomí zprávu o aktivitách a zámrech

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 34 konaného dne 16. kvtna 2012

Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 34 konaného dne 16. kvtna 2012 Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 34 konaného dne 16. kvtna 2012 Tento zápis není doslovným záznamem prbhu jednání. Zápis pesn zachycuje pítomné osoby, pedložené návrhy, výsledky hlasování a pijatá

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

23. zasedání. ídícího výboru IPRM 17. 3. 2014. Program jednání

23. zasedání. ídícího výboru IPRM 17. 3. 2014. Program jednání IPRM Kopivnice Obytná zóna Kopivnice JIH 23. zasedání ídícího výboru IPRM 17. 3. 2014 Píloha. 1 záznamu IPRM Kopivnice Obytná zóna Kopivnice JIH Program jednání projednání a schválení seznamu projekt pedložených

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Zápis. z 1. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 8. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 1. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 8. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 1. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 8. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Výsledek provedení kontroly výkonu státní správy na úseku územního plánování a stavebního ádu. 2)

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení programu. 3. Základní a Mateská škola

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE na základ ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Veejná zakázka: Údržba veejné zelen na ásti území msta Tebí - západ

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Závrený úet roku 2006 ( rozpoet )

Závrený úet roku 2006 ( rozpoet ) Vodohospodáské sdružení Turnov Antonína Dvoáka 287, Turnov Závrený úet roku 2006 ( rozpoet ) ENÍ TURNOV únor 2007 PÍJMY ROZPOET 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA SKUTENOST POZNÁMKA.. OdPa Pol. Org. UZ Finanní operace

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Pehled usnesení z 51. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 28. 11. 2012 v kancelái starosty

Pehled usnesení z 51. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 28. 11. 2012 v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 51. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 28. 11. 2012 v kancelái

Více

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 3.zasedání Zastupitelstva M-Praha-Kunratice 26.2.2003 U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 Zastupitelstvo M návrhovou komisi ve složení: Ovovatele zápisu

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

!"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6

!#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 !"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 )* 7$898:7#/' )+ )*) ;7',$8'=,:?89@=/,: )+ )*)5 ;7',

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více