DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK"

Transkript

1 U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

2

3

4

5 M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ... 4 START MODULU Ú ETNICTVÍ...5 P ÍSTUPOVÁ PRÁVA... 5 VYTVO ENÍ A P IPOJENÍ Ú ETNÍ DATABÁZE... 5 KONFIGURACE A ÍSELNÍKY... 6 HLAVNÍ KNIHA...12 ROZHRANÍ HLAVNÍ KNIHY P EHLEDY TISK K Í OVÉ TABULKY ETNÍ DOKLADY...15 PRINCIP P EVZETÍ DOKUMENTU P EVZETÍ FAKTUR VYSTAVENÝCH P EVZETÍ FAKTUR P IJATÝCH P EVZETÍ POKLADNÍCH DOKLAD P EVZETÍ BANKOVNÍCH VÝPIS P EVZETÍ SKLADOVÝCH DOKLAD P EVZETÍ ZÁPO T SALDOKONTO...22 VÝKAZY...23 OBRATOVÁ P EDVAHA ROZVAHA VÝSLEDOVKA ZJEDNODU ENÁ ROZVAHA A VÝSLEDOVKA DPH...25 DEFINICE VAZEB UZÁV RKA...26 MAJETEK...27 MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 18, Strana 1

6 STRUKTURA SYSTÉMU MENU SYSTÉMU Struktura systému a jeho dostupné funkce jsou nejlépe z ejmé ze struktury menu modulu: Ekonomika Hlavní kniha Hlavní kniha Hlavní kniha dokladov Hlavní kniha obratov Tisk hlavní knihy ová tabulka hlavní knihy ová tabulka obrat hlavní knihy Rozhraní hlavní knihy Import dat na rozhraní HK etní doklady ehled doklad Nový doklad Tisk p ehledu ú etních doklad evzetí faktur vystavených evzetí faktur p ijatých evzetí pokladen evzetí bankovních výpis evzetí skladových p íjemek evzetí skladových výdejek evzetí zápo evzetí interních doklad Doklady po áte ních stav Import ú etních doklad Konfigurace evzetí faktur vystavených evzetí faktur p ijatých evzetí pokladen evzetí bankovních výpis evzetí skladových p íjemek evzetí skladových výdejek evzetí zápo evzetí interních doklad Saldo ehled saldokonta Tisk saldokonta Konfigurace saldokonta Výkazy Obratová p edvaha Tisk obratové p edvahy ová tabulka obratové p edvahy Rozvaha Výsledovka Cash-Flow Konfigurace Definice rozvahy Definice výsledovky Definice cash-flow MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 18, Strana 2

7 DPH iznání DPH Tisk p ehled pro DPH Konfigurace íselník kód typ DPH íselník zákonných typ DPH Uzáv rka Uzáv rka kursových rozdíl etní uzáv rka Datová uzáv rka urnály urnál zm n v hlavní knize urnál chybových zpráv Konfigurace Firemní konfigurace etní konfigurace etní osnova íselné ady edkontace Kursovní lístek íselníky St ediska Zakázky innosti Firmy Bankovní ú ty Pokladny Cizí m ny etní skupiny Státy Bankovní kódy Majetek ehled investi ního majetku Po ízení investi ního majetku Import karet investi ního majetku Tisk p ehled investi ního majetku Tisk plán odpis ehled drobného majetku Nový drobný majetek Tisk p ehled drobného majetku Konfigurace ídy investi ního majetku ídy drobného majetku Da ové odpisové skupiny etní odpisové skupiny a p edpisy ipojení ú etních dat MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 18, Strana 3

8 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE) Obr.. 1. Schéma d lení dat na ú etní a neú etní databázi P ÍSTUPY: obchodní a operativní data: jsou jediná spole ná pro mnoho rok a p itom distribuovaná na více míst (satelit ) pomocí replikací, data mají velkou míru volnosti etní data: jsou vedena jako samostatná databáze pro jednotlivá ú etní období, data nejsou distribuovaná, data mohou být dostupná jen vybranému okruhu u ivatel, zaú tovaná data mají nízkou míru volnosti které obchodní záznamy se mohou stát ú etními zápisy v ú etní databázi. Tento proces je ízený a nazýváme jej p evzetí VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ Obr.. 2. Vnit ní struktura ú etnictví MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 18, Strana 4

9 START MODULU Ú ETNICTVÍ Na za átku pou ití ekonomického modulu systém vy aduje t i základní kroky: 1. ÍSTUPOVÁ PRÁVA 2. VYTVO ENÍ A P IPOJENÍ Ú ETNÍ DATABÁZE 3. KONFIGURACE A ÍSELNÍKY P ÍSTUPOVÁ PRÁVA ivatel ú etnictví musí dostat p ístupová práva k modulu Ekonomika vy í ne NONE. Po upgrade jsou v ichni u ivatelé s nejni í právem, a proto menu Ekonomika v bec nevidí! Proto p id lení p ístupových práv bude Va ím prvním krokem. Nastavení p ístupových práv provedete v menu Systém P ístupová práva U ivatelé. Obr.. 3. P ehled u ivatel systému Soft-4-Sale Dvojklikem p ed ádek u ivatele nebo kliknutím na ikonu nad p ehledem u ivatel, zobrazíte p ístupová práva vybraného u ivatele (ú etní). V ádku Ekonomika doporu ujeme zm nit nastavení z NONE na CTRL (plný p ístup) a následn zav ete okno Nastavení schématu p ístupu. Provedené zm ny se projeví po znovu p ihlá ení daného u ivatele (ú etního). Nyní u máme nastavená p ístupová práva a s tím související zobrazení menu Ekonomika. Dal ím krokem bude vytvo ení a p ipojení ú etní databáze. VYTVO ENÍ A P IPOJENÍ Ú ETNÍ DATABÁZE ipojení ú etních dat je v podstat základní pokyn, který vytvá í nebo p ipojuje ú etní databázi. Dle schématu o struktu e databází je jasné, e pro ka dý ú etní období vzniká nová ú etní databáze. Ú etní databáze vzniká p i provedení ú etní uzáv rky. S tím souvisí vznik nové ú etní databáze. To, se kterou ú etní databází ú etní pracuje, í tato konfigurace. Konfigurace sou asn umo uje vytvo it úpln novou ú etní databázi ze vzorové systémové databáze, kterou pro tuto akci pou ije. Pojmenování databáze není ni ím omezeno, u ivatel m e zvolit libovolné jméno databáze a pod databázového souboru a sou asn u ivatel m e zvolit libovolné umíst ní. Ta logika také spo ívá v tom, e umíst ní ú etní databáze m e být na disku nebo serveru, do kterého má p ístup pouze omezený okruh u ivatel. To znamená, e p i práci s obchodním systémem Soft-4-Sale mohou n kte í u ivatelé pracovat s p ipojenou ú etní databází, proto e na ní vidí a proto e pou ili funkci pro p ipojení ú etních dat. Zbývající ást u ivatel pracuje jen s obchodní ástí a kdyby se pokusili o p ipojení ú etní databáze zjistí, e p íslu ný disk, datový soubor není pro n k dispozici. To znamená, e se nemají do ú etní databáze jak dostat. V takové situaci ov em, pokud oby ejní u ivatelé nemají p ístup do ú etní databáze, není mo né MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 18, Strana 5

10 konfigurovat automatické p evzetí doklad v rámci p evzetí doklad ze Soft-4-Sale. Proto e doklad nap. faktura vystavená se p i provedení automaticky p evezme do ú etního systému. P i této konfiguraci samoz ejm ten u ivatel, který provádí fakturu, musí mít správn p ipojen ú etní systém. Pokud ú etní systém nemá p ipojen, systém neprovede evzetí dokladu do ú etního systému a doklad z stane p ipraven k p evzetí do ú etního systému a vlastn nic zvlá tního se nestane. Zárove pokud má p ipojenou jinou ú etní databázi, tzn. omylem minulý rok nebo t eba budoucí rok, v tom p ípad op t nedojde k p evzetí, proto e systém kontroluje i asovou osu. V sou asné dob je tedy mo né mít k obchodní databázi systému Soft-4-Sale p ipojeno více ú etních databází. Systém p i evzetí kontroluje p edev ím ú etní období, do kterého jsou ty doklady sm ovány, tzn., nep edávám fakturu z roku 1999 do ú etnictví roku 2006 a poté samoz ejm kontroluje i to, zda-li byl doklad u jednou do systému p evzat/zadán. Pokud p evzat byl a v cílové databázi není, systém pro u ivatele s vy ími právy umo ní opakované p evzetí dokumentu. Tato situace je zajímavá p edev ím z po átku, proto e pokud si v testovacím re imu p evezmete faktury do testovací verze ú etního systému, pak budete chtít tyto doklady p evzít opakovan ostrých dat ú etního systému. Druhou kontrolou, která je samoz ejm tvrd í je to, e systém kontroluje, zda doklady v cílovém ú etním systému v ú etní databázi ji nejsou zapsány do ú etních doklad. Pokud ano, tak je to vlastn druhý pokus o p evzetí a p epsání ú etního dokladu vyvolá takovou událost, e systém doklad ú etní je smazán, zápis do hlavní knihy je také smazán, tak e probíhají vlastn kontroly: zda u ivatel má právo takovou akci provést, jako je p epsání zda má právo provést výmaz ádku z hlavní knihy, kdy je zaú tován ú etní doklad zda se nejedná o doklad, který je mimo ú etní období POSTUP NASTAVENÍ Vytvo ení a p ipojení ú etní databáze nastavíte v menu Ekonomika P ipojení ú etních dat. Zde u ivatel zadá libovolné jméno ú etní databáze a to bu k tomu vyu ije generátor jména nové databáze, nebo zvolí jméno neexistujícího souboru a systém jej vytvo í. Obr.. 4. Vytvo ení a p ipojení datového souboru ú etnictví Otev e existující ú etní databázi Otev e okno k vyhledání existující ú etní databáze Vygeneruje novou ú etní databázi To, která ú etní databáze je aktivní poznáte podle 2 ervených ipek p ed názvem ú etní databáze. Nyní máme vytvo enou prázdnou ú etní databázi a jsme p ipraveni k její konfiguraci. KONFIGURACE A ÍSELNÍKY Nastavení konfigura ních parametr a napln ní resp. modifikace základních íselník bude jist první inností v ú etním modulu. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 18, Strana 6

11 íselníky Obr.. 5. Menu íselníky Konfiguraci íselník nastavíte v menu Ekonomika íselníky. V SYSTÉMU SOFT-4-SALE EXISTUJÍ DVA P ÍSTUPY K ÍSELNÍK M: Máme íselníky, které jsou automaticky dopl ovány ze s4s v rámci p evzetí ú etních doklad. Tyto íselníky jsou napl ovány v ú etní databázi proto, aby byla z hlediska zp tného náhledu konzistentní. Není mo né, aby existovali doklady, kterým není korektní zápis o zakázce nebo o firm. Proto íselník zakázek a firem se kopíruje vícemén z databáze obchodního systému Soft-4-Sale. Jen ty základní informace s tím e tyto dokumenty jsou mezi sebou provázány. Ale vzhledem k tomu, e obchodní systém je m kký a umo uje manipulace s firmami, tak i se zakázkami ani by n jak zásadn kontroloval etní zápisy, je zaji no takto, e v ú etním systému z stanou korektní zápisy o firm a zakázce, které jsou sou asn zaú továny. Dal í typ íselník vy aduje, aby byly napln ny ve shod s databází s4s a dochází k jejich ed napln ní v rámci inicializace databáze, tzn. ve chvíli, kdy se vytvá í zcela nová databáze, systém se sna í naplnit íselník st edisek, pokladen a íselník m n a stát z íselník, které mají podobnou funkci v s4s. Tyto íselník jsou jednorázov p evzaty do etní databáze, ale je mo né dál up es ovat a pracovat s t mito íselníky jen v ú etní databázi. Tedy je mo né dopl ovat nové bankovní ú ty nové cizí m ny, nová st ediska a nové innosti. íselník inností nemá obraz v s4s v obchodním, to znamená, e je nutné jej vyplnit. íselník ú etní skupiny je pouze informativní, který v podstat rekapituluje ú etní osnovu podle jednoho respektive podle dvou prvních znak. Bankovní kódy je íselník, který obsahuje kódy bank v R. Jedná se o podp rný jednoduchý íselník, který je p epln n v prázdné databázi od výrobce software. V echny íselníky je samoz ejm mo né mazat a ru it, ale je pot eba íci, e na rozdíl od systému obchodního systém ú etní neumo uje zru it nap. zakázku, která je pou ita v zaú tování v hlavní knize. Systém neumo uje zru it st edisko, které je pou ito v hlavní knize. Ta vazba je ostrá proto, aby data byly naprosto konzistentní. Tak e na jedné stran nezaú tujete na st edisko, které neexistuje v íselníku st edisek. Takový záznam neulo íte do hlavní knihy a systém to bude hlásit jako chybu. Na druhé stran nezru íte st edisko, které bylo v hlavní knize pou ito. Pokud nap. b hem roku chcete zm nit íslování st edisek, znamená to, e sice m ete vytvo it íselník nových st edisek, ale nem ete zru it íselník starých st edisek do té doby, dokud neopravíte echny v tve v hlavní knize, které byli pou ity na hlavní knihu tak, e upravíte staré íslo st ediska na nové íslo st ediska. Tyto opravy samoz ejm se navíc dostanou do urnálu zm n hlavní knihy. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 18, Strana 7

12 Konfigurace Obr.. 6. Menu Konfigurace FIREMNÍ KONFIGURACE Firemní konfigurace je slo ena z 5 zálo ek umo ují její podrobné nastavení: zálo ka období popisuje ú etní období, ve kterém je ú továno a to formou od-do etn titulku, který se potom bude objevovat v hlavi ce Soft-4-Sale, aby u ivatel v l v jaké verzi Soft-4-Sale u ivatel je a s jakým ú etnictvím je práv p ipojen zálo ka firma popisuje dr itele respektive subjekt, pro který je ú továno, tzn. Va í firmu zálo ka finan ní ú ad obsahuje informace o finan ním ú adu, které budou pou ity v tiskových sestavách zálo ka da ové p iznání obsahuje d le ité informace pro sestavení da ového p iznání DPH, tzn. správné obchodní jméno fyzické a právnické osoby, p ípadn jméno oprávn ného zástupce nebo ú etní poslední zálo ka etní obsahuje ú ty pro jednotlivé odvody, které mají p edev ím informativní charakter. Ú ETNÍ KONFIGURACE Druhou konfigurací v systému na této úrovni je konfigurace ú etní, která obsahuje 6 konfigura ních zálo ek: zálo ka len ní definuje, zda bude nebo nebude ú továno na st ediska, na innosti a na zakázky. Je mo né ke v em t mto len ním vyjet hlavní knihy, definovat výchozí hodnoty, které se automaticky dopl ují do nových ú etních doklad p i ru ním vstupu zálo ka cizí m ny umo uje p eddefinovat, zda se bude pou ívat denní kurz, nebo pevný kurz. Pokud se jedná o denní kurz, pak existuje kurzovní lístek s mo ností zápisu aktuálních denních kurz. Existuje i p ehled ve kerých kurz zadaných a existuje i íselník cizích m n, pro které jsou kurzy sledovány. V rámci p edkontace jsou ipraveny vazby na p edkontace pro kurzový zisk/ztrátu. U pohledávek a závazk a p i ro ním zú tování u pokladen a bank kurzový zisk/ztráta jak bude ú tována. Tzn., e je zde mo né definovat p edkonta ní p edpisy pro kurzové rozdíly zálo ka DPH definuje, zda jste m sí ní nebo kvartální plátce, zda jste plátce a v p ípadné nového plátce od kdy zálo ka tování umo uje nastavení, zda se za datum zaú tování bude pova ovat datum zdanitelného pln ní. V ka dém ádku hlavní knihy je uvedeno vedle data etního datum uskute ní data zdanitelného pln ní, a pokud toho datum je vypln no a pokud zvolíte tu variantu, e ú etní p ípad dává p ednost datu zdanitelného pln ní, pak ve keré tiskové výstupy typu rozvaha, výsledovka jsou zpracovávány podle tohoto data. Volba dobropisy p ijaté a vydané ú tovat kladn znamená zm nu ú etní metodiky z hlediska zaú tování obchodního dokladu typu dobropis. Standardn se ú tuje se zápornými ástkami, tzn., e je mo né tolerovat ú tování v kladných ástkách. K tomu ov em musí odpovídat i p edkonta ní p edpis. U této situace potom je nutné v rámci edkonfigurace p evzetí faktur vystavených a faktur p ijatých je nutné správn se odkázat na jiný ú etní p edpis pro dobropisy ne pro faktury vystavené a musí být oto ené strany MD a DAL. Ú ty zaokrouhlení pro výnosy a pro náklady souvisí s mo ností ú tovat halé ové zaokrouhlování s ú etních doklad p evzetí, týká se edev ím faktur vystavených/p ijatých, ale týká se i pokladních doklad výdajových, pultového prodeje MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 18, Strana 8

13 zálo ka odpisy obsahuje nastavení, zda se odpisy budou ú tovat podle da ového edpisu nebo se budou ú tovat podle ú etního p edpisu jako ro ní odpisy nebo podle etního p edpisu jako m sí ní odpisy. Navíc je tato mo nost definována na ka dé kart investi ního majetku, tzn., tady se jedná spí o p ednastavení pro nové majetkové karty zálo ka urnál umo uje nastavení urnálu zm n. urnál zm n je p ipraven s mo ností standardního re imu, kdy zapisuje textové informace o zm nách údaj v hlavní knize. Roz ená varianta si pamatuje obsah záznamu v hlavní knize a ukládá ho jako starý záznam a je mo né se k n mu kompletn vrátit. Ta varianta s vypnutým urnálováním v podstat umo uje ne urnálovat zm ny, ke kterým dochází v hlavní knize a je spí e my lena pro oblast testování tohoto systému. V rámci urnálu je definován i u ivatel, který hraje roli správce ú etnictví, proto e p i n kterých událostech systém pou ívá nástroj proaktivních dokument, aby upozornil správce na n které záva né situace, ke kterým do lo p i zpracování n kterých ú etních dokument. Ú ETNÍ OSNOVA etní osnova je vlastn základním nástrojem ú etnictví. Je zdrojem základních informací jako je íslo ú tu a název ú tu. Je t eba zmínit, e pracujeme s estimístným íslem ú tu, systém nedovoluje ukládat zkrácená ísla ú tu a vy aduje estimístný kód, tzn., pokud nechcete pou ívat analytické len ní, pou ívejte t i nuly na konci. etní osnovu byste m li mít mo nost jednodu e dostat do íselníku i pomocí clipboardu z excelovské tabulky. Je zapot ebí dodr et pojmenování sloupc tak jak je pojmenoval Soft- 4-Sale co zjistíte, kdy si vyexportujete jeden ádek ú etní osnovy nebo si p ed tete p ílohu dokumentace, kterou je datová struktura ú etní databáze. Nej ast í variantou bude, naimportování ú etní osnovy jen na úrovni ú et a popis s tím, e pak bude nutné dodat echny dopl kové informace, které ú etní osnova v Soft-4-Sale vy aduje. Mezi n pat í i druh ú tu: A (aktivní) P (pasivní) R (rozvahový) N (nákladový) V (výnosový) D (podrozvahový) Z (záv rkový) I (vnitropodnikový) a mínus je neznámý ú et tj. nový ú et, u kterého je nebylo rozhodnuto, o jaký ú et se jedná Obr.. 7. Ukázka ú etní osnovy MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 18, Strana 9

14 POSTUP KONFIGURACE Ú ETNÍ OSNOVY v prvním kroku je t eba rozhodnout z hlediska výnos a náklad zda se jedná o da ový et (sloupec D ) následuje rozhodnutí, který z ú chcete saldokont sledovat sloupec SA. Samoz ejm je mo né na chvilku zapnout ú et jako saldokont sledovaný a pak ho zase vypnout. Ovliv uje to v podstat jen agendu staticky a dynamicky vytvá eného saldokonta. dal í je p íznak pou ití ú tu N. Pokud pou íváte analytické len ní, pak úvodní lánek se t emi nulami nechcete, aby u ivatelé pou ívali p i typování doklad. Je mo né takové to ú ty ozna it, e by nem li být pou ívány, tím se nebudou u ivateli nabízet p i zadávání ísla ú tu, nap. v p edkontacích, ú etních dokladech, oprav záznamu v hlavní knize se budou nabízet pouze ty ú ty, které jsou vedeny jako pou ívané. Samoz ejm pokud pot ebujete vyhledat íslo ú tu a pou ít pro filtraci, budou Vám nabízeny kompletní ísla ú tu, v etn t ch, které jsou zna eny jako nepou ívané pro nou editaci. následuje je p íznak, zda se jedná o korektní ú et K. V takovém p ípad ú et ovliv uje výpo et rozvahy na stran aktiv a ur uje který ú et se pova uje za korek ní. Dal í údaje, které jsou v rámci ú ta vedeny se týkají rozvahy a výsledovky v zkráceném a plném zn ní. Systém umo uje tyto sestavy p ipravit, tak e se v ú etní osnov tyto standardní sestavy odkazují ádky ú etní osnovy p ímo na ádek rozvahy. Pokud se jedná o pasivní ú et, tzn., na ádek rozvahy v plném zn ní a potom na ádek rozvahy ve zkráceném zn ní (na aktiva i pasiva). V p ípad, e se jedná o ú et rozvá ný, který sou asn pat í do aktiv i pasiv podle toho jak vyjde výpo et strany MD, DAL a jeho charakteristika, tak v tom ípad u t chto rozvá ných ú je pot eba definovat jak íslo ádku pro aktiva, tak íslo ádku pro pasiva. Tzn., je tam druhé íslo ú tu ádku, které se pou ívá v p ípad pasivního statku (pro pasiva). To se týká jak rozvahy v plném zn ní tak rozvahy ve zkráceném zn ní. Sou asn u ú tu výnosových a nákladových je nutné vyplnit ádky, do kterých jsou eneseny tyto ú ty v rámci výsledovky. A to jednak v rámci výsledovky v plném zn ní a jednak výsledovky ve zkráceném zn ní. P íznak planosti ú tu je více v podstat ozna uje ty, které nechcete, aby byly pou ity (neplatné ú ty) pokud na nich nebude z statková hodnota, nebudou p evzaty do nového ú etního období. et nelze smazat, pokud je k n mu veden záznam v hlavní knize. Jedná-li se o ú et, který chcete p estat pou ívat, ale máte vedeny záznamy v hlavní knize, ozna te si ho jako neplatný a on se p estane nabízet obdobn jako ú et nepou ívaný a tento ú et pak nebude evzat do nového ú etního období, ale pouze v p ípad, e na n m není z statek. ÍSELNÉ ADY íselník íselných ad popisuje íselné ady pou ité v systému. íselné ady jsou t íd ny do kolika základních skupin: faktura ní bankovní podkladní interní skladové A v rámci ka dého druhu je mo né up es ovat konkrétní íselnou adu. Pou ité zkratky jsou v textovém formátu. U u íselné ady si m ete definovat standardní p edkontaci, která se nabídne, pokud k vytvo ení nového ú etního dokladu pou ijete pouze íselné ady. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 18, Strana 10

15 P EDKONTACE Obr.. 8. Ukázka p edkontace v systému Soft-4-Sale edkontace je ádek hned pod ú etní osnovou. P edkontace definuje zp sob zaú tování etního dokladu a krom názvu, který by m l slou it jako mnemotechnická pom cka pro etního s mo ností pou ití délky a 16 znak libovolného textu pro ozna ení p edkontace íká, pro který typ ú etního dokladu bude tato p edkontace pou ívána. Rozli ujeme tedy edkontace pro faktury, bankovní výpisy, pokladnu, interní doklady a skladové doklady. Sou asn u taky p edkontace íká, pro jakou íselnou adu bude pou ívána respektive, jaká íselná ada bude dokumentu p id lena. Pak je jednoduchý název a ú et MD, DAL na hlavní úrovni. Pokud je to dokument, který m e nést DPH, je nutné je definovat MD, DAL pro sní enou a základní sazbu DPH. Tzn., ty jednoduché p edkontace budou mít pouze ú et MD a název a vazbu na typ ady a íselnou adu dokument. U ostatních ú etních doklad budou vypln ny v ech 6 ísel ú. P edkontace bude pou ívána jednak p i p evzetí etního dokladu do ú etnictví a jednak p i zadávání interních doklad ru do ú etnictví. Sou asn p edkontace m e slou it i v rámci p evzetí údaj z modulu majetek. Minimální po et p edkontací, které pot ebujete, je jedna p edkontace pro ka dý druh ú etního dokladu tzn., pro fakturu vystavenou jednu p edkontaci, pro fakturu p ijatou druhou p edkontaci atd. Proto e potom v rámci up esn ní p edkontací p evzetí ú etních doklad je mo né se u odkazovat na konkrétní ú ty nebo u ívat p edkontace. Nastavení p edkontace je umíst no v menu Ekonomika Konfigurace P edkontace. Horní ást formulá e p edkontace zobrazuje nastavení vybraného ádku p edkontace. Zde ete provád t ve keré úpravy, které se okam it promítají do ádku p edkontace. Obr.. 9. Nastavení p edkontace KURZOVNÍ LÍSTEK Kurzovní lístek navazuje na íselník m n a umo uje zadávat dne ní kurzy, nahlí et na poslední kurzy a je mo né prohlí et vývoj kurzu ur ité m ny. MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 18, Strana 11

16 HLAVNÍ KNIHA Hlavní kniha umo uje základní náhled na hlavní knihu s mo ností libovolné filtrace a mo ností otev ení libovolného ádku hlavní knihy s mo ností opravit tento ádek pro etního s tím, e zm na se zapisuje do urnálu zm n hlavní knihy. P i otvíraní ádku hlavní knihy, je mo né pou ívat trojí zp sob: klasický zp sob, poklepnutím p ed ádek knihy ikona erné ipky dol na nástrojové li umo uje otev ít v echny ádky hlavní knihy, které máte aktuáln ve výb ru do jedné karty, ve které je mo né listovat mezi ádky výb ru pomocí PageUP a PageDown es zdrojový ú etní doklad, pokud takový doklad v rámci hlavní knihy tohoto záznamu existuje, tzn. otev ít odkaz na konkrétní íslo dokladu a otev e se ú etní doklad, který má i pr hled do ádku hlavní knihy a je tam hlavn mo né po ádat o zm nu zaú tování, tzn. ud lat zm nu zaú tování p ímo v tomto ú etním dokladu a ta se potom promítne do hlavní knihy tím zp sobem, e v echny ádky, které tam doposud byly zapsány jsou smazány a místo nich se objeví nové ádky podle nov zadaného ú etního dokladu. Obr Karta zápisu hlavní knihy Speciální funk nost p edstavuje rozhraní hlavní knihy. ROZHRANÍ HLAVNÍ KNIHY Rozhraní hlavní knihy má v podstat toto nou strukturu se strukturou zápisu v hlavní knize. Hlavním rozdílem je ur itá m kkost hlavní knihy, do které m ete zahrnout zápisy, které je neodpovídají p esn normám, tzn., mohou tam být patn zadány st ediska, zakázky, mohou tam být dokonce i patn zadány ú ty. Rozhraní hlavní knihy p edstavuje místo, do kterého lze dostat doklady bu z oblasti ú etních doklad, e posíláme doklady na rozhraní hlavní knihy nebo importem dat z jiného systému, který má p edp ipravený ádky zaú tování a není úpln mo né naimportovat tyto ádky p ímo do hlavní knihy, ale je mo né, aby vstoupili na rozhraní hlavní knihy. V rámci tohoto rozhraní je potom p ipravena funkce pro evzetí nebo odeslání záznamu do hlavní knihy a v rámci tohoto odeslání u dojde ke MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 18, Strana 12

17 kompletnímu ov ení v ech souvislostí, které v t chto záznamech mají být dodr eny. A pokud u ur itého dokumentu jeho ádek nevyhovuje, tzn., e je pou ito patné íslo ú tu, patné st edisko, není dopln na innost, je patn íslo zakázky, neznámý kód DPH nebo jiná niance, tak do hlavní knihy se nedostane nejen tento jediný ádek, který nese chybu, ale nedostanou se tam v echny ádky daného dokladu. Tzn., na rozhraní hlavní knihy jsou ádky skupinovány podle ísla dokladu a p enos probíhá po jednotlivých dokladech. V p ípad, e chcete do hlavní knihy po áte ní stavy ú, co je samoz ejm mo né, tak je p eneste jako jeden jediný doklad, pravd podobn doklad typu I (interní) s íselnou adou PS (po áte ní stav) a tento doklad bude doklad íslo 1 a bude mít nula ádk o zaú tování po áte ního stavu. Dojde-li k jakékoliv chyb v rámci p evzetí dat do hlavní knihy, nap. k chyb v ísle tu nebo k chyb jícímu ádku ú tové osnovy, nedostane se do systému v ta kompletní. V takovém p ípad v echny ádky z stanou na rozhraní hlavní knihy. P edání dat na hlavní knihu probíhá formou p esunutí. ádky z rozhraní zmizí a nov se zobrazí v hlavní knize. Obr Import dat na rozhraní hlavní knihy Otev e okno pro vyhledání existujícího souboru ve formátu *.xls k importu Provede import vybraných dat Zobrazí Zav e aktuální okno MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 18, Strana 13

18 P EHLEDY ehledy hlavní knihy jsou v podstat jenom sdru ující p ehledy nad hlavní knihou, které ukazují pouze hlavní ádky vzta ené k doklad m. Hlavní kniha obratov otá í pohled, tak e MD, DAL není na ú tech, ale MD, DAL je finan ní vyjád ení. Ten obratový pohled v podstat zdvojnásobuje po et v t v hlavní knize. Provede výb r a zobrazení záznam dle zadaných kritérií a zp sobu t íd ní Vyma e aktuální výb rová kritéria Provede sou et nastavených sledovaných kritérií TISK Tisk hlavní knihy umo uje jak jednoduché p ehledy ú etního deníku v tuzemské nebo zahrani ní m, tak obratové pohledy na hlavní knihu. Vytiskne vybranou sestavu dle daných kritérií výb ru a zp sobu t íd ní Zobrazí náhled p ed tiskem Vyma e aktuální výb rová kritéria K OVÉ TABULKY ové tabulky slou í pro dopl kovou analýzu obsahu hlavní knihy. Zobrazí náhled p ed tiskem Zobrazí graf dle daných kritérií Zobrazí výsledné hodnoty do p ehledné tabulky Konfigurace tisku k ové tabulky Vyma e aktuální výb rová kritéria Zav e okno k ové tabulky MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 18, Strana 14

19 Ú ETNÍ DOKLADY Sekce ú etních doklad umo uje vést ú etní doklady, jako obraz doklad obchodních, které se p evzaly ze systému Soft-4-Sale, ale také jako obraz ru zadaných ú etních interních ú etních doklad, které v postat nemají ádný obraz v systému Soft-4-Sale. Existuje velký p ehled ú etních doklad, ve kterém je mo né filtrovat podle druhu a íselné ady konkrétních ú etních doklad, dále je mo né vyvolávat funkci pro zadání nového etního dokladu a p edev ím je mo né konfigurovat a realizovat hromadné p evzetí doklad ze Soft-4-Sale. Ú ETNÍ DOKLAD etní doklad je dokument, který je bu p evzat z ú etního systému, nebo je ru zadán ivatelem. Nese ve keré atributy nutné k zaú tování a má n kolik zálo ek. První dv zálo ky p edstavují klasicky polo kový pohled na ádky v jednotkových cenách x mno ství a to bu v tuzemských, nebo zahrani ních cenách, ale u t chto ádk je mo né vypl ovat edkontace a z t chto ádk vznikají v ty k zaú tování. evzetí jakéhokoliv dokumentu z systému Soft-4-Sale je funkce, která je p edem konfigurována a která zpracuje ú etní doklad tak, aby byl p ipraven k zaú tování v etn ipravených ádk pro zaú tování. Po p evzetí následuje odeslání dokumentu bu na rozhraní hlavní knihy, nebo p ímo do hlavní knihy. Obr Prázdná karta ú etního dokladu Otev e kartu pro import ekonomických doklad Automaticky vygeneruje nové po adové íslo dokumentu Ode le ekonomický doklad na rozhraní nebo p ímo do hlavní knihy Nastavení parametr p evzetí ekonomických doklad MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 18, Strana 15

20 PRINCIP P EVZETÍ DOKUMENTU V systému Soft-4-Sale je z ejmé, který doklad byl ji do ú etnictví odeslán. V ka dém dokladu Soft-4-Sale je íslo identifikace ú etního systému, do kterého byl dokument odeslán. Je mo né po ádat o opakované odeslání, pokud v cílové ú etní databázi takový dokument neexistuje, bude zalo en jako nový. Pokud v cílové ú etní databázi takový dokument ji existuje, dojde k jeho výmazu v etn následného odmazání ádk v hlavní knize, pokud byl zaú tován a vytvo ení nového ú etního dokladu p ipraveného k zaú tování do hlavní knihy. Doklady k p evzetí se nabízí pouze ty, které odpovídají ú etnímu období, které je konfigurováno jako základní konfigurace této ú etní databáze. Obr Princip toku informací v systému Soft-4-Sale P EVZETÍ FAKTUR VYSTAVENÝCH FV - Základní p edkontace FV zahrani ní - up esn ná p edkontace dobropis - up esn ná p edkontace zahrani ní dobropis - up esn ná p edkontace ZAHRANICNI DOBROPIS ada FV1 v s4s - up esn ná p edkontace ada FV2 v s4s - up esn ná p edkontace... ADA OBLAST Obr Konfigurace p evzetí FV Oblast produkce1 - up esn ný ú et výnos Oblast produkce2 - up esn ný ú et výnos... evzetí faktur vstavených umo uje nastavit p edkontace na faktury vystavené: obecn, tzn. jednu p edkontaci pro faktury vystavené, kterou m ete up es ovat speciáln pro zahrani ní faktury, dobropisy a zahrani ní dobropisy. To je základní konfigurace, kterou m ete detailn nastavit MTJ Service s.r.o., Musilova 2, Brno, tel.: , , revize: 18, Strana 16

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006 Úvod...2 1. Zakázkový list...2 1.1. Identifikační údaje...2 1.2. Položková část...2 1.3. Rezervace (materiálu, resp. zboží)...3 1.4. Materiálové náklady (resp. Výdej nebo Prodej ze skladu)...3 1.5. Běžné

Více

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2 1. Základní nastavení ekonomického software POHODA 1 Malé a střední podniky velmi často pracují s programem POHODA, který se neřadí k sofistikovanějším programům jako je např. Money S3 nebo Premiér, ale

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Novela zákona o DPH a změny v programu Účtárna k 1.4.2011

Novela zákona o DPH a změny v programu Účtárna k 1.4.2011 Novela zákona o DPH a změny v programu Účtárna k 1.4.2011 Vážení uživatelé programového vybavení firmy VIS, jistě jste z médií zaznamenali informaci, o novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Modul Řízení objednávek. www.money.cz

Modul Řízení objednávek. www.money.cz Modul Řízení objednávek www.money.cz 2 Money S5 Řízení objednávek Funkce modulu Obchodní modul Money S5 Řízení objednávek slouží k uskutečnění hromadných akcí s objednávkami, které zajistí dostatečné množství

Více

Konfigurační soubor *** IES.CFG

Konfigurační soubor *** IES.CFG Konfigurační soubor *** IES.CFG Ú Č E T N I C T V Í U.01 Import ÚD s koeficientem formát: UCTO_IMPORT_UD_KOEFICIENT=ANO Výstupy. Import účetních dokladů Implicitní vstupní menu: Vstupní menu po nastavení

Více

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/07

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/07 NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/07 N E W S 0 7 / 2 0 0 6 DOPRAVA...2 KONFIGURACE... 2 DOPRAVNÍ LIST... 3 TISKOVÉ VÝSTUPY... 5 REKLAMACE...6 KARTA REKLAMACE... 6 TISKOVÉ VÝSTUPY REKLAMACE... 6 K Í OVÉ TABULKY...

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Evidence DPH v systému KEO (od 1. 1. 2009)

Evidence DPH v systému KEO (od 1. 1. 2009) (od 1. 1. 2009) Obsah 1. Základní popis 1.1. Funkce programu 1.2. Princip pořízení daňových záznamů 1.3. Návaznost na jiné agendy 2. Pořízení daňových záznamů 2.1. Způsob pořízení položek DPH 2.2. Pořízení

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S49 SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ Č.j.: ZS SM 79/2011 Účinnost od: 1.4.2011 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Článek

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr chmelnic na eagri Základní popis funkcí a formulářů Verze 1.8 Registr chmelnic

Více

MTJ Service, s.r.o., Žilkova 44, 621 00 Brno, tel.: 545 576 759, www.mtj.cz, e-mail: info@mtj.cz

MTJ Service, s.r.o., Žilkova 44, 621 00 Brno, tel.: 545 576 759, www.mtj.cz, e-mail: info@mtj.cz P ECHOD NA EUR PRINCIPY 1. Nové doklady vznikají v tuzemské m EUR se zobrazením duální m ny Sk 2. Data minulých období z stávají v systému 3. Všechny hodnoty v Sk jsou i v minulosti p epo teny na EUR 4.

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 V Praze dne 27.11.2004 Sekr. 39 922/2004 Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 Systém zpracování účetnictví S platností od 1.11.2004 vydávám tuto směrnici. Účelem této směrnice je stanovení zásad vedení účetnictví

Více

1) List č. 1 Přehled o činnosti sekce regionu za rok 2007

1) List č. 1 Přehled o činnosti sekce regionu za rok 2007 SMĚRNICE Metodický pokyn pro zpracování přehledu o činnosti a vyúčtování sekcí a regionů České asociace sester za rok 2007 Vydání: 7. 1. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium

Více

Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů

Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Vzdělávací centrum www.sluzbyapodnikani.cz Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016 VI.verze ( MB ) OBSAH 1. Úvod do účetnictví...

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"

Více

Co poskytuje Czech POINT

Co poskytuje Czech POINT Co poskytuje Czech POINT Výpis z Katastru nemovitostí O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

Pomocník diabetika Uživatelská příručka

Pomocník diabetika Uživatelská příručka Pomocník diabetika Uživatelská příručka Úvod Pomocník diabetika je označení pro webovou aplikaci určenou pro diabetiky zejména prvního typu. Webová aplikace je taková aplikace, se kterou můžete pracovat

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/09

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/09 NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/09 N E W S 0 9 / 2 0 0 6 IPOJENÉ OBRÁZKY...2 KONFIGURACE VAZEB... 2 TISKOVÉ SESTAVY... 2 HELP-DESK DIALOGY S NOTIFIKACÍ A PROAKTIVITAMI...3 NOVÁ FUNCIONALITA SYSTÉMU...4 BONUSOVÝ

Více

Novinky v programu Stravné 4.46 a starších

Novinky v programu Stravné 4.46 a starších Novinky v programu Stravné 4.46 a starších Nový dialog pro strávníky, kteří si objednávají na boxu (S44601/30) pro objednací box lze nastavit dialog s velikými texty a obrázky. Nastavení: uživatel zvládne

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Nejčastěji se o JDF hovoří při řízení procesů v tiskových provozech. JDF se však má stát komunikačním prostředkem mezi všemi

Více

Obchodní podmínky II. Objednávka, vznik kupní smlouvy

Obchodní podmínky II. Objednávka, vznik kupní smlouvy Obchodní podmínky I. Hlavní charakteristika zboží a služeb E-shop www.drevenekoliky.cz zastoupený panem Dušanem Marečkem, dále jen prodávající, nabízí koupi výrobků, pomůcek a příslušenství používaných

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Směrnice pro zpracování účetnictví

Směrnice pro zpracování účetnictví Obec Salačova Lhota Směrnice č.3 Směrnice pro zpracování účetnictví Obec : Salačova Lhota Směrnici zpracoval: Švecová Zdeňka Obsah směrnice: I.Oddíl: Úvodní ustanovení Čl. 1: Legislativní rámec Čl. 2:

Více

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní:

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: DATABÁZE 2007 DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: - jednoduše a rychle provést úpravy ve struktuře vaší databáze podle potřeby

Více

3.3.6. Změna kontace při zpracování ročních kurzových rozdílů 16

3.3.6. Změna kontace při zpracování ročních kurzových rozdílů 16 Setkání uživatelů IES 1. Novela zákona o DPH a její vliv na IESWIN 3 1.1. Změna sazeb DPH 3 1.2. Přepočítání cen Skladových karet po změně sazeb DPH 3 1.3. Kopie faktury do faktury po změně sazby DPH 4

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Návod na elektronické podání

Návod na elektronické podání Návod na elektronické podání Od 1. ledna 2015 došlo k rozšíření okruhu podání, které je nutné činit elektronicky - buď datovou schránkou či přes portál EPO s elektronickou autentizací. Programy WinVabank

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ www.marketingovepruzkumy.cz Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ 28.4.2011 Miloš Voborník Obsah 1. Uživatelská příručka... 1 1.1. Běžný uživatel... 1 1.1.1. Celkové rozvržení, úvodní strana...

Více

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, který v rámci modernizace celní správy zavedl dvoustupňové řízení, a také snížení počtu

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec: Staré Hradiště Adresa: Staré Hradiště 155 533 52 Staré Hradiště Směrnici zpracovala: Lucie Kotrčová Směrnici schválil: starosta obce Ing. Miroslav Čepčář Směrnice

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Aplikace Heluz komíny je určena pro výpočet potřebných komponentů zvoleného komínového systému a pro zjištění jeho ceníkové ceny. V levém sloupci je nabídka:

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Spisová služba / Elisa Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Strana 1 (celkem 16) Obsah Obsah... 2 1. Modul podatelna... 3 1.1 Příjem datová schránka... 3 1.2 Příjem obecná zásilka... 5

Více

S_5_Spisový a skartační řád

S_5_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1. 5. 2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah 1 Koncová zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb logistika KZ Dodání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další

Více

Metodika testování navazujících evidencí

Metodika testování navazujících evidencí Metodika testování navazujících evidencí Základní metodický dokument k testování navazujících evidencí Centrálního depozitáře cenných papírů Verze: 3.0 Datum: 13.5.2010 Strana 1 (celkem 10) Úvod 1.1. Cíl

Více

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Panevropská vysoká škola

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Panevropská vysoká škola Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Přijímací řízení Svazek 6 Verze: 2.69 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Přijímací řízení 7 2 Úvod

Více

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík ULGAT/L0015 přednáška č.3 1 1 janik@vosahs.cz konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 24. března 2010 Obsah přednášky 1 Mefisto -

Více

POUZE SILNÍ MOHOU BÝT STABILNÍ A LEVNÍ

POUZE SILNÍ MOHOU BÝT STABILNÍ A LEVNÍ Úsek 07 správa domů Tel: 385 3486 06, 9 Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl A, vložka 7527 JSME ZDE PRO VÁS POUZE SILNÍ MOHOU BÝT STABILNÍ A LEVNÍ naše

Více

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet.

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet. UPOZORNĚNÍ Tato osnova je určena výhradně pro studijní účely posluchačů předmětu Obchodní právo v případových studiích přednášeném na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a má sloužit pro jejich

Více

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Mendelova univerzita v Brně

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Mendelova univerzita v Brně Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Přijímací řízení Svazek 6 Verze: 2.69 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Přijímací řízení 7 2 Úvod

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00298875 Název: Obec Grygov 3026 @I=75. @S=700. @U=712. A.1. Informace podle

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 21. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2015

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2015 Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2015 1. Změna parametrů pro mzdy: V parametrech se mění hodnoty s ohledem na počet parametrů jsou rozděleny do dvou obrazovek mezi kterými se přepíná pomocí kláves

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Věc : Oběh dokladů pro faktury zhotovitele akcí OPD

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Věc : Oběh dokladů pro faktury zhotovitele akcí OPD Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Směrnice SŽDC č. 43 Oběh dokladů pro faktury zhotovitele akcí OPD státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Vyrobeno pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro administrace zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH Tento dokument slouží

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Náležitosti nutné k zahájení znaleckých úkonů

Náležitosti nutné k zahájení znaleckých úkonů 1 Náležitosti nutné k zahájení znaleckých úkonů 1. V písemné podobě dodat žádost o vypracování znaleckého posudku Žádost musí obsahovat: a) Jméno (název firmy), adresu zadavatele posudku b) Spojení na

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2006 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada II. Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2006 1. Rozvaha 2.

Více

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120 Základní informace o struktu e dat: Komise (nadkomise) obsahují leny schválené VR (po jejich identifikaci v SIS, p íp. dopln ní budou obsahovat všechny schválené leny, po novém za azení se vyplní datum

Více

DENT 11.2 popis novinek

DENT 11.2 popis novinek DENT 11.2 popis novinek DENT byl doplněn o řešení problematiky evidence a tisku skladby materiálů obsažených v zakázce (výrobku) Princip řešení spočívá v tom, že u výrobků (v ceníku výrobků) lze evidovat

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 11/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 11/2010 Město Štramberk VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 11/2010 PODROZVAHA a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky k 45-54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS 701. Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku

Více

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD )

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD ) Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064 Praha 29.11.2012 Počet listů:11 Přílohy: 1/2 Zastoupená

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Tereza Hynková se sídlem Sedlec 60, Mšeno 277 35 identifikační číslo: 87796155 nejsem plátce DPH pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Školení hospodářů. Obecně pro všechny:

Školení hospodářů. Obecně pro všechny: Školení hospodářů Obecně pro všechny: Hospodaření STTO se v první řadě řídí obecně platnými právními předpisy, Stanovami STTO a směrnicemi pro Vedení. Za hospodaření STTO zodpovídá Místopředseda pro ekonomiku

Více