Modul Ekonomika MTJ Service, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o."

Transkript

1 Modul Ekonomika

2

3 Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící se zákony eské republiky.

4

5 Obsah 5 Obsah Ekonomika 9 ást I Nápov da k modulu Ekonomika v ást II Úvod 10 1 Copyright Doporu ená... konfigurace 10 3 Technická... podpora 11 4 Než za nete... ú tovat 11 Zavedení ú etnictví ístupová práva Vytvo ení a p ipojení... ú etní databáze 13 Konfigurace a íselníky ást III Kde a Jak Kde a Jak... nastavím ú etní osnovu 18 2 Kde a Jak... nastavím p edkontace 19 3 Kde a Jak... nastavím typy DPH 19 4 Jak zaú tuji... ú etní doklad 20 Ru ní založení nového... ú etního dokladu 20 evzetí ú etních doklad Zú tování faktur... vystavených 21 Zú tování faktur... p ijatých 24 Zú tování pokladen Zú tování bankovních... výpis 30 Zú tování skladových... p íjemek 34 Zú tování skladových... výdejek 36 Zú tování zápo Zú tování interních... doklad 39 5 Jak vytvo it... p ehled pro p iznání DPH 39 ást IV Modul Ekonomika 39 1 Hlavní kniha Hlavní kniha p ehled Hlavní kniha dokladov Hlavní kniha obratov Tisk hlavní knihy ížová tabulka hlavní... knihy 43 ížova tabulka obrat... hlavní knihy 43 Rozhraní hlavní knihy Import dat na rozhraní... hlavní knihy 45 2 etní doklady ehled doklad Nový doklad

6 6 Modul Ekonomika 3 Saldo Tisk p ehledu ú etních... doklad 50 evzetí faktur vystavených evzetí faktur p ijatých evzetí pokladen evzetí bankovních... výpis 54 evzetí skladových... p íjemek 55 evzetí skladových... výdejek 56 evzetí zápo evzetí interních odklad Doklady po áte ních... stav 57 Import ú etních doklad Konfigurace evzetí faktur vystavených evzetí faktur p ijatých evzetí pokladen evzetí bankovních... výpis 69 evzetí skladových... p íjemek 69 evzetí skladových... výdejek 69 evzetí zápo evzetí interních... doklad 71 Tisková sestava... dokladu ehled saldokonta Tisk saldokonta Konfigurace saldokonta Výkazy DPH Obratová p edvaha Tisk obratové p edvahy ížová tabulka obratové... p edvahy 77 Rozvaha Výsledovka Cash-Flow Konfigurace Definice rozvahy Definice výsledovky Definice Cash-Flow iznání DPH Tisk p ehledu pro DPH Konfigurace íselník kód typ... DPH 85 íselník zákonných... typ DPH 86 6 Uzáv rka Uzáv rka kurzových... rozdíl 86 etní uzáv rka Datová uzáv rka Žurnály Žurnál zm n v hlavní... knize 89 Žurnál chybových... zpráv 89 8 Konfigurace íselníky... 96

7 Obsah 7 10 Majetek ehled investi ního... majetku 98 Po ízení investi ního... majetku 98 Import karet investi ního... majetku 99 Tisk p ehledu investi ního... majetku 99 Tisk plán odpis ehled drobného... majetku 100 Nový drobný majetek Tisk p ehled drobného... majetku 101 Tisk p ehledu majetku Konfigurace ídy majetku ídy drobného... majetku 103 Da ové odpisové... skupiny 103 etní odpisové... skupiny a p edpisy ipojení... ú etní databáze 103 Index 105 7

8

9 Ekonomika 9 MODUL EKONOMIKA Podvojného ú etnictví a evidence majetku.

10 10 Modul Ekonomika 1 Nápov da k modulu Ekonomika v Ekonomický modul systému Soft-4-Sale je ur en pro zpracování finan ního ú etnictví malých a st edních firem. Podporuje zpracování ú etnictví podnikatelských subjekt. V programu jsou dodržovány relevantní principy a postupy ú tování. i ú tování jsou využívány pojmenované ú etní souvztažnosti, tzv. p edkontace. V ú etnictví je používáno ú tování prost ednictvím p edkontací, ale program rovn ž umož uje ve výjime ných ípadech použít i p ímé ú tování na souvztažné ú ty bez použití p edkontace. ísla ú jsou šestimístná. První t i ísla tvo í syntetické ú ty, druhá t i ísla tvo í analytický ú et. Ze systému lze vytisknout standardní sestavy ú etní záv rky v plném i zkráceném rozsahu. Prost ednictvím rozlišení nákladových a výnosových ú na da ové a neda ové program v etnictví eší oblast týkající se dan z p íjm. V da ové evidenci jsou da ové a neda ové p íjmy a výdeje rozlišeny pomocí typu p edkontace. 2 Úvod Produkt umož uje sledování náklad a výnos v len ní na st ediska, innosti a zakázky. Verze nápov dy Copyright MTJ Service, s.r.o. Soft-4-Sale je registrovaná známka. 2.2 Doporu ená konfigurace Požadavky na systém do zna né míry vycházejí z požadavk na provoz opera ního systému Windows. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Pro provoz programu na jednom po íta i posta í zcela b žné vybavení. Pro provoz sí ové verze na více po íta ích doporu ujeme kvalitn jší vybavení. Opera ní systém. Doporu ujeme MS Windows XP nebo MS Windows 2000 s využitím souborového systému NTFS. Procesor. Intel Pentium 1 GHz. Pam. Opera ní pam doporu ujeme 256 MB nebo více. Pevný disk. Doporu ujeme rychlý pevný disk ATA100/7200 s alespo 1 GB volného místa p ed zapo etím instalace. Instalace zabere na pevném disku p ibližn 100MB, další místo budete pot ebovat pro ú etní data a jejich zálohy. Opera ní systém pot ebuje zna ný prostor pro systémový odkládací soubor. UPS. Po íta doporu ujeme napájet ze záložního zdroje UPS, aby p i výpadku proudu nedošlo ke ztr

11 Úvod 11 át dat nebo porušení databází. Monitor. Minimáln 15" v rozlišení 800x600. Z hlediska ergonomie práce doporu ujeme 17" TFT displej. Tiskárna. Laserová tiskárna, nap. HP LaserJet Pro rychlý tisk paragon lze použít pokladní tiskárnu. Volitelné dopl ky. K po íta i lze p ipojit celou adu systémem Soft-4-Sale podporovaných za ízení, nap. te ku árových kód, pokladní displej, pokladní zásuvku, registra ní pokladnu nebo fiskální modul. Bližší informace naleznete na našich int. stránkách DALŠÍ SYSTÉMOVÁ DOPORU ENÍ PRO SÍ OVOU VERZI Sí ová verze Soft-4-Sale umož uje pracovat s daty umíst nými na serveru s libovolným po tem stanic propojených do sít. P i sí ové práci se po síti p enášejí zna né objemy dat. Pro bezpe ný provoz sí ové verze Soft-4-Sale je proto t eba kvalitní, výkonný a správn nastavený hardware. Zde uvádíme dopl ující informace týkající se požadavk sí ových verzí. Server. Po íta by m l být vybaven také zálohovací jednotkou, nap. páskovou jednotkou apod. Na tomto po íta i by ideáln nem l nikdo pracovat, m l by sloužit pouze jako server. Stanice. Klientské po íta e, na kterých budou pracovat jednotliví uživatelé Soft-4-Sale, by ideáln m ly být stejné konfigurace. Jedna nekvalitní stanice nebo sí ová karta m že být p inou výpadk cel é sít. Sí. Doporu ujeme kvalitní 100Mb sí ové prvky stejného výrobce s použitím pouze protokolu TCP/IP. P i v tším zatížení doporu ujeme p ipojit server k sí ovému prvku rychlostí 1 Gb. Nastavení vypínání harddisk a sí ových karet z d vodu úspory energie není vhodné. UPS. Všechny po íta e a aktivní sí ové prvky je t eba napájet ze záložních zdroj UPS. Software. Základem bezchybného provozu je správn nainstalovaný opera ní systém v etn prost edk základní desky s omezením režimu zpožd ného zápisu na disk. Doporu ujeme provedení údrž by systému p ed instalací aplikace a následný pravidelný datový servis. Nasazení sí ové verze doporu ujeme sv it kvalifikovaným odborník m. Jsme p ipraveni vyhov t Vá m i v p ípad zájmu o tyto služby. Naši specialisté Vás navštíví a poskytnou servisní služby typu instalace, nastavení systému, individuální zaškolení nebo provedou servisní zásah dle pot eby. 2.3 Technická podpora Technickou podporu a aktualizace produktu Soft-4-Sale poskytuje výrobce prost ednictvím souboru služeb zákaznické podpory (programu servisní údržby), který garantuje svým držitel m automatický p ísun všech nových verzí, informací a poskytování dalších služeb. Bližší informace se dozvíte p ímo na stránkách výrobce nebo na telefonním ísle Než za nete ú tovat ed tím než se pustíme do samotného popisu nastavení a ovládání modulu Ekonomika, považujeme za nutné, zastavit se a vysv tlit provázanost ekonomického modulu na obchodní ást systému Soft-4-Sale. A už se jedná o vazby uvnit systému Soft-4-Sale nebo p ímo vnit ní strukturu etnictví. VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE) Provázanost a vazby mezi databázemi systému Soft-4-Sale jsou graficky znázorn ny na obrázku "Vazby ú etního modulu na Soft-4-Sale a zbývající".

12 12 Modul Ekonomika ístupy: obchodní a operativní data: jsou jediná spole ná pro mnoho rok a p itom distribuovaná na více míst (satelit ) pomocí replikací, data mají velkou míru volnosti etní data: jsou vedena jako samostatná databáze pro jednotlivá ú etní období, data nejsou distribuovaná, data mohou být dostupná jen vybranému okruhu uživatel, zaú tovaná data mají nízkou míru volnosti které obchodní záznamy se mohou stát ú etními zápisy v ú etní databázi. Tento proces je ízený a nazýváme jej p evzetí VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ Vnit ní struktura ú etnictví a její provázanost na jednotlivé agendy systému Soft-4-Sale je názorn zobrazena na schématu Zavedení ú etnictví V modulu EKONOMIKA lze ú tovat prakticky neomezený po et ú etních p ípad, tzn. ú etnictví jedné firmy v jednom ú etním roce. Konkrétn v modulu EKONOMIKA mohou vést ú etnictví právnické i fyzické osoby. Tato kapitola popisuje postup p i zavedení nového ú etnictví do programu, v etn souvisejících

13 Úvod 13 nastavení. Na za átek použití ekonomického modulu systém vyžaduje t í základní kroky: 1. ÍSTUPOVÁ PRÁVA 2. VYTVO ENÍ A P IPOJENÍ Ú ETNÍ DATABÁZE 3. KONFIGURACE A ÍSELNÍKY ístupová práva Uživatel ú etnictví musí dostat p ístupová práva k modulu Ekonomika vyšší než NONE. Po instalaci jsou všichni uživatelé s nejnižší právem, a proto menu Ekonomika v bec nevidí! Proto p id lení ístupových práv bude Vaším prvním krokem. Nastavení p ístupových práv provedete v menu Systém P ístupová práva Uživatelé. Dvojklikem p ed ádek uživatele nebo kliknutím na ikonu nad p ehledem uživatel, zobrazíte ístupová práva vybraného uživatele (ú etní). V ádku Ekonomika doporu ujeme zm nit nastavení z NONE na CTRL (plný p ístup) a následn zav ete okno Nastavení schématu p ístupu. Provedené zm ny se projeví po znovu p ihlášení daného uživatele (ú etního). Nyní už máme nastavená p ístupová práva a s tím související zobrazení menu Ekonomika. Dalším krokem bude vytvo ení a p ipojení ú etní databáze Vytvo ení a p ipojení ú etní databáze ipojení ú etních dat je v podstat základní pokyn, který vytvá í nebo p ipojuje ú etní databázi. Dle schématu o struktu e databází je jasné, že pro každý ú etní období vzniká nová ú etní databáze. etní databáze vzniká p i provedení ú etní uzáv rky. S tím souvisí vznik nové ú etní databáze. To, se kterou ú etní databází ú etní pracuje, eší tato konfigurace. Konfigurace sou asn umož uje vytvo it úpln novou ú etní databázi ze vzorové systémové databáze, kterou pro tuto akci použije. POSTUP P I VYTVO ENÍ A OTEV ENÍ NOVÉ Ú ETNÍ DATABÁZE 1. vyplníme název databáze 2. vygenerování nové ú etní databáze 3. otev ení ú etní databáze

14 14 Modul Ekonomika Pojmenování databáze není ni ím omezeno, uživatel m že zvolit libovolné jméno databáze a pod databázového souboru a sou asn uživatel m že zvolit libovolné umíst ní. Ta logika také spo ívá v tom, že umíst ní ú etní databáze m že být na disku nebo serveru, do kterého má p ístup pouze omezený okruh uživatel. To znamená, že p i práci s obchodním systémem Soft-4-Sale mohou n kte í uživatelé pracovat s p ipojenou ú etní databází, protože na ní vidí a protože použili funkci pro ipojení ú etních dat. Zbývající ást uživatel pracuje jen s obchodní ástí a kdyby se pokusili o p ipojení ú etní databáze zjistí, že p íslušný disk, datový soubor není pro n k dispozici. To znamená, že se nemají do ú etní databáze jak dostat. V takové situaci ovšem, pokud oby ejní uživatelé nemají p ístup do ú etní databáze, není možné konfigurovat automatické evzetí doklad v rámci p evzetí doklad ze Soft-4-Sale. Funk ní tla ítka karty Otev e existující ú etní databázi Otev e okno k vyhledání existující ú etní databáze Vygeneruje novou ú etní databázi To, která ú etní databáze je aktivní poznáte podle 2 ervených šipek p ed názvem ú etní databáze. Nyní máme vytvo enou prázdnou ú etní databázi a jsme p ipraveni k její konfiguraci. Vytvo í archiv s ú etním souborem ve formátu NÁZEV.ZIP Nyní už máme vytvo enou a nastavenou ú etní databázi. Dalším krokem bude konfigurace a íselníky Konfigurace a íselníky Nastavení konfigura ních parametr a napln ní resp. modifikace základních íselník bude jeden z prvních nutných krok k zahájení ú tování. Následující popis se v nuje pouze konfiguraci nutných nastavení pot ebných pro zahájení ú tování. Podrobná konfigurace všech agend je popsána v ásti Modul Ekonomika - Konfigurace. Konfigurace Nastavení parametr ú etnictví provedete v menu Ekonomika - Konfigurace. 1. FIREMNÍ KONFIGURACE Firemní konfigurace je složena z 5 záložek. Nás v této chvíli zajímá pouze první záložka Období. Ostatní záložky mají pouze informativní charakter. Záložka Období popisuje ú etní období, ve kterém je ú továno a to formou od-do v etn titulku, který se potom bude objevovat v hlavi ce Soft-4-Sale, aby uživatel v l v jaké verzi Soft-4-Sale uživatel je a s jakým ú etnictvím je práv

15 Úvod 15 ipojen. Den uzav ení p edstavuje "obranu" proti necht nému zp tnému zápisu ú tujícího. 2. Ú ETNÍ OSNOVA Definice ú etní osnovy používané ú etní jednotkou je dalším nutným krokem p ed za átkem tování. Po instalaci Soft-4-Sale systém sám nabídne standardní ú tovou osnovu vycházející ze sm nné ú tové osnovy, kterou je t eba upravit na ú tový rozvrh ú etní jednotky. Analytické ú ty, používané ve firm, je t eba doplnit dle vlastních interních standard. V první fázi definice ú etní osnovy je pro vás d ležité: íslo ú tu název ú tu druh ú tu a vlastnosti ú tu. azení ú tu na ádek rozvahy a výsledovky v plném nebo zkráceném rozsahu m žete pozd ji. 3. Ú ETNÍ KONFIGURACE etí konfigurací v systému na této úrovni je konfigurace ú etní, která obsahuje 6 konfigura ních záložek. Než se pustíme do nastavení jednotlivých záložek ú etní konfigurace musíme provést nastavení etní osnovy, na kterou se ú etní konfigurace následn odkazuje: záložka len ní definuje, zda bude nebo nebude ú továno na st ediska, na innosti a na zakázky (viz. íselníky). Je možné ke všem t mto len ním vyjet hlavní knihy, definovat výchozí hodnoty, které se automaticky dopl ují do nových ú etních doklad p i ru ním vstupu záložka cizí m ny umož uje p eddefinovat, zda se bude používat denní kurz, nebo pevný kurz. Pokud se jedná o denní kurz, pak existuje kurzovní lístek s možností zápisu aktuálních denních kurz. Existuje i p ehled veškerých kurz zadaných a existuje i íselník cizích m n, pro které jsou kurzy sledovány. V rámci p edkontace jsou p ipraveny vazby na p edkontace pro kurzový

16 16 Modul Ekonomika zisk/ztrátu. U pohledávek a závazk a p i ro ním zú tování u pokladen a bank kurzový zisk/ztráta jak bude ú tována. Tzn., že je zde možné definovat p edkonta ní p edpisy pro kurzové rozdíly záložka DPH definuje, zda jste m sí ní nebo kvartální plátce, zda jste plátce a v p ípadné nového plátce od kdy záložka tování umož uje nastavení, zda se za datum zaú tování bude považovat datum zdanitelného pln ní. V každém ádku hlavní knihy je uvedeno vedle data ú etního datum uskute ní data zdanitelného pln ní, a pokud toho datum je vypln no a pokud zvolíte tu variantu, že ú etní p ípad dává p ednost datu zdanitelného pln ní, pak veškeré tiskové výstupy typu rozvaha, výsledovka jsou zpracovávány podle tohoto data. Volba dobropisy p ijaté a vydané tovat kladn znamená zm nu ú etní metodiky z hlediska zaú tování obchodního dokladu typu dobropis. Standardn se ú tuje se zápornými ástkami, tzn., že je možné tolerovat ú tování v kladných ástkách. K tomu ovšem musí odpovídat i p edkonta ní p edpis. U této situace potom je nutné v rámci p edkonfigurace p evzetí faktur vystavených a faktur p ijatých je nutné správn se odkázat na jiný ú etní p edpis pro dobropisy než pro faktury vystavené a musí být oto ené strany MD a DAL. Ú ty zaokrouhlení pro výnosy a pro náklady souvisí s možností ú tovat halé ové zaokrouhlování s ú etních doklad p evzetí, týká se p edevším faktur vystavených/p ijatých, ale týká se i pokladních doklad výdajových, pultového prodeje

17 Úvod 17 záložka odpisy obsahuje nastavení, zda se odpisy budou ú tovat podle da ového p edpisu nebo se budou ú tovat podle ú etního p edpisu jako ro ní odpisy nebo podle ú etního p edpisu jako sí ní odpisy. Navíc je tato možnost definována na každé kart investi ního majetku, tzn., tady se jedná spíš o p ednastavení pro nové majetkové karty záložka žurnál umož uje nastavení žurnálu zm n. Žurnál zm n je p ipraven s možností standardního režimu, kdy zapisuje textové informace o zm nách údaj v hlavní knize. Rozší ená varianta si pamatuje obsah záznamu v hlavní knize a ukládá ho jako starý záznam a je možné se k n mu kompletn vrátit. Ta varianta s vypnutým žurnálováním v podstat umož uje nežurnálovat zm ny, ke kterým dochází v hlavní knize a je spíše myšlena pro oblast testování tohoto systému. V rámci žurnálu je definován i uživatel, který hraje roli správce ú etnictví, protože p i n kterých událostech systém používá nástroj proaktivních dokument, aby upozornil správce na n které závažné situace, ke kterým došlo p i zpracování n kterých ú etních dokument. 4. KONFIGURACE P EVZETÍ DOKLAD Konfigurace p evzetí doklad je umíst na v menu Ekonomika - Ú etní doklady - Konfigurace. Zde nastavíte konfiguraci parametr u t chto doklad : evzetí faktur vystavených evzetí faktur p ijatých evzetí pokladen evzetí bankovních výpis evzetí skladových p íjemek evzetí skladových výdejek evzetí zápo

18 18 Modul Ekonomika evzetí interních doklad 5. ÍSELNÍKY Konfiguraci íselník nastavíte v menu Ekonomika íselníky. V p ípad, že chce využít ú tování podle st edisek/zakázky/ innosti k následnému sledování a vyhodnocování náklad a výnos musíte doplnit údaje do pat ného íselníku. Další definice íselníku mají pouze informativní charakter a jejich vypln ní není nutnou podmínkou k ú tování. íselník ú etních skupin je p eddefinován od výrobce stejn jako íselník stát a bankovních kód. Nyní máme hotová všechna nutná nastavení pot ebná k zahájení ú tování v systému Soft-4-Sale. Informace o tom jak zaú tovat a další odpov di na asté otázky naleznete v sekci p ízna nazvané Kde a Jak... 3 Kde a Jak... V sekci p ízna nazvané Kde a Jak... najdete odpov di na asto kladené otázky k ú tování v modulu Ekonomika systému Soft-4-Sale. Kde a jak nastavíme ú etní osnovu Kde a jak nastavíme p edkontace Jak zaú tuji ú etní doklad Jak vytvo ím p ehled pro p iznání DPH 3.1 Kde a Jak nastavím ú etní osnovu Konfigurace ú etní osnovy je umíst na v menu Ekonomika - Konfigurace - etní osnova. POSTUP P I NASTAVENÍ Ú ETNÍ OSNOVY: v prvním kroku je pot eba zadat íslo a název ú tu (nap Po ízení DHM-odepisovaný nad 40 tis.) pole druh ú tu rozhoduje, jestli se jedná o aktivní/pasivní/rozvahový/nákladový/výnosový/podrozvahový/záv rkový/vnitropodnikový ú et DPH - jedná-li se o ú et zaznamenávající pohyb DPH (standardn se jedná jenom o ú et 343) v dalším kroku je t eba rozhodnout o vlastnostech ú tu: z hlediska výnos a náklad zda se jedná o da ový ú et (sloupec D ) následuje rozhodnutí, který z ú chcete saldokont sledovat sloupec SA. Samoz ejm je možné na chvilku zapnout ú et jako saldokont sledovaný a pak ho zase vypnout. Ovliv uje to v podstat jen agendu staticky a dynamicky vytvá eného saldokonta další je p íznak použití ú tu N. Pokud používáte analytické len ní, pak úvodní lánek se emi nulami nechcete, aby uživatelé používali p i typování doklad. Je možné takové to ú ty ozna it, že by nem li být používány, tím se nebudou uživateli nabízet p i zadávání ísla ú tu, nap. v p edkontacích, ú etních dokladech, oprav záznamu v hlavní knize se budou nabízet pouze ty ú ty, které jsou vedeny jako používané. Samoz ejm pokud pot ebujete vyhledat íslo ú tu a použít pro filtraci, budou Vám nabízeny kompletní ísla ú tu, v etn t ch, které jsou zna eny jako nepoužívané pro b žnou editaci následuje je p íznak, zda se jedná o korektní ú et K. V takovém p ípad ú et ovliv uje

19 Kde a Jak výpo et rozvahy na stran aktiv a ur uje který ú et se považuje za korek ní další údaje, které jsou v rámci ú tové osnovy vedeny se týkají rozvahy a výsledovky v zkráceném a plném rozsahu. Do polí R-pr (Rozvaha v plném rozsahu), R-pr-p (Rozvaha v plném rozsahu pasiv), R-zr (Rozvaha ve zkráceném rozsahu), R-zr-p (Rozvaha ve zkráceném rozsahu pasiv), V-pr (Výsledovka v plném rozsahu), V-zr (Výsledovka ve zkráceném rozsahu). Do t chto polí doplníte ísla ádk rozvahy/výsledovky, které se odkazují na konkrétní ádek rozvahy poslední p íznak, který m žete nastavit je platný/neplatný ú et (sloupec "P"). 3.2 Kde a Jak nastavím p edkontace Konfigurace p edkontací je umíst na ve stejnojmenné agend umíst né v modulu Ekonomika - Konfigurace - edkontace. Postup p i nastavení p edkontace si ukážeme na p íkladu vytvo ení edkontace pro prodej zboží na fakturu. POSTUP P I NASTAVENÍ P EDKONTACE v prvním kroku je pot eba zadat název edkontace - (FVzbozi) následuje pole íselná ada. Zde vyberete z nabídky roletového menu (obsah vychází z definice íselníku íselných ad) - (FV - faktury vystavené) do pole typ ady op t vyberete hodnotu z nabídky roletového menu (hodnoty nadefinované z íselníku) - (FA - fakturace) následuje zp sob zaú tování na strany Má Dáti a Dal: hlavní MD (ú et analytika odpovídá zvoleným interním standard m ú etní jednotky), D (ú et ) snížená sazba MD (ú et ), D (ú et ) základní sazba MD (ú et ), D (ú et ) íznak platný/neplatný "P" Systém Soft-4-Sale umož uje zadat pouze íslo ú tu (nap. v p ípad, že si nejsme hned na za átku jisti p esným zn ním ú tu výnos, sta í zadat pouze íslo ú etní skupiny 6 - Výnosy). Systém vás následn p i p evzetí dokladu do hlavní knihy upozorní na zadání p esného zn ní syntetické i analytické ásti. 3.3 Kde a Jak nastavím typy DPH Konfigurace typ DPH je umíst na v menu Ekonomika - DPH - Konfigurace - íselník kód typ DPH. POSTUP NASTAVENÍ TYP DPH 1. do pole Typ DPH doplníme zkratku (pod kterou bude ádek zobrazen v nabídce roletového menu) 2. volíme íznak pln ní (p ijaté/uskute nitelné) 3. pole Název typu DPH (jak si popíšeme daný ádek - informace pro uživatele) 4. pole Norma nese informaci o zákonné normy da ové povinnosti DPH (viz. íselník zákonných typ DPH, který je p eddefinován od výrobce)

20 20 Modul Ekonomika 3.4 Jak zaú tuji ú etní doklad etní (ekonomické) doklady v systému Soft-4-Sale máte možnost zaú tovat dv ma zp soby: ru ní založení a následné zaú tování nového ú etního (ekonomického) dokladu evzetí ú etních (ekonomických) doklad z obchodní agendy Soft-4-Sale a následné zaú tování pomocí p edkontací Ru ní založení nového ú etního dokladu Ru ní založení nového ú etního dokladu provedeme v menu Ekonomika - Ú etní doklady - Nový doklad. Systém otev e prázdnou kartu ú etního dokladu, kde musíme hodnoty postupn zadat nebo m žeme využít funkce pro import dat, která je sou ástí karty dokladu. i ru ním zadávání nového dokladu budeme asto vycházet z p ednastavených íselník. Díky íselník m je zadání nového dokladu otázkou rychlého výb ru hodnoty pole z roletového menu, které je tvo eno práv obsahem íselníku.! P íklad! Ru ní zadání nového dokladu si názorn ukážeme na faktu e vystavené. 1. V poli Typ dokladu vybereme o jaký doklad se jedná (banka, fakturace, interní, pokladna, skladové pohyby). V našem p ípade to bude FA (fakturace). 2. Pole íselná ada bude nést informaci o typu íselné ady (viz. íselník íselných ad). Zde vybereme FV (faktury vystavené). 3. íslo dokladu je automaticky dopln no po zadání íselné ady v návaznosti na prefix a poslední použité íslo. V p ípad, že chcete doklad ozna it jinak, m žete bu ru zadat a nebo vygenerovat pomocí tla ítka po adové íslo.. Systém tak v návaznosti na íselnou adu vygeneruje nové 4. Variabilní symbol, párovací symbol, datum vystavení, etní, zdanitelného pln ní a splatnosti doplníme ru podle dokladu. 5. Název firmy vybereme z íselníku firem, adresa firmy se doplní sama v návaznosti na zadání firmy. 6. Následuje vypln ní pole st edisko, innost, zakázka v souvislosti podle eho ú etní jednotka tuje. Op t by se jednalo o výb r z roletového menu z p eddefinovaného íselníku. 7. Zaú tování dokladu m žete provést hned n kolika zp soby vycházející z charakteru dokladu. My si ukážeme metodu zadání položek a ú : na záložce K zaú tování vyplníme údaje v tomto po adí (popis, cena, MD, DAL, p ípadn podle pot eby vyplníme pole St edisko, innost, Zakázka, Variabilní symbol,...)

21 Kde a Jak Zaú tování ú etního dokladu na rozhraní hlavní knihy p ípadn p ímo do hlavní knihy (záleží na definici v konfiguraci ) provedeme pomocí tla ítka 9. Systém ohlásí po et úsp šn zaú tovaných doklad. V p ípad, že nedojde k p evzetí doklad, Soft-4-Sale tuto událost i popisem p iny zapíše do tzv. žurnálu zm n. V žurnálu zm n lze zp tn dohledat všechny historické operace. Žurnál zm n naleznete v menu Ekonomika - Žurnály evzetí ú etních doklad evzetí ú etních doklad p edstavuje další možnost zaú tování ú etních doklad. P evzetí jakéhokoliv dokumentu z systému Soft-4-Sale je funkce, která je p edem konfigurována a která zpracuje ú etní doklad tak, aby byl p ipraven k zaú tování v etn p ipravených ádk pro zaú tování. Po p evzetí následuje odeslání dokumentu bu na rozhraní hlavní knihy, nebo p ímo do hlavní knihy. P ed tím než se pustíte do konfigurace p evzetí ú etních doklad musíte nastavit etní osnovu a edkontace. evzetí faktur vystavených evzetí faktur p ijatých evzetí pokladen evzetí bankovních výpis evzetí skladových p íjemek evzetí skladových výdejek evzetí zápo evzetí interních doklad Zú tování faktur vystavených K zaú tování faktur vystavených formou p evzetí dokladu z obchodní agendy systému Soft-4-Sale pot ebujete nejd ív provést konfiguraci p evzetí faktur vystavených. Konfigurace p evzetí faktur vystavených je umíst na v menu Ekonomika - Ú etní doklady - Konfigurace. Konfigurace p evzetí faktur vystavených Karta konfigurace p evzetí faktur vystavených se skládá ze 7 záložek a my si nyní na íkladu ukážeme, co všechno musíme nastavit, aby jsem mohli za ít ú tovat. ZÁLOŽKA FAKTURY ZÁKLAD 1. do pole edkontace vybereme z nabídky roletového menu typ p edkontace

22 22 Modul Ekonomika 2. pole Typ DPH bude obsahovat hodnotu pro tuzemské pln ní 3. pole Typ ady systém automaticky vyplní sám. Vzhledem k tomu, že celá konfigurace se váže k fakturám, bude zde 4. do pole íselná ada zadáme ozna ení pro faktury vystavené 5. et záloh bude standardn nést hodnotu 324 s p íslušnou analytikou Vaší firmy 6. et zú tování faktur op t bude standardn nést hodnotu 324 s p íslušnou analytikou Vaší firmy Datum uzav ení agendy p edstavuje obranu proti necht nému zápisu. Dále zde musíme nastavit informaci o " evzetí dokladu do", to znamená, jak se systém zachová i promá knutí tla ítka a "Nastavení automatického procesu p evzetí" doklad, to znamená, jak se systém zachová p i promá knutí tla ítka na kart dokladu. Informace o "P EVZETÍ DOKLADU DO" a o "NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO PROCESU P EVZETÍ" jsou umíst ny pouze na záložce ZÁKLAD, ale platí pro kompletní p evzetí faktur vystavených. ZÁLOŽKY ZAHRANI NÍ, DOBROPISY, ZAHRANI NÍ DOBROPISY Konfigurace t chto t í záložek je stejná jako v p ípad záložky Faktury - základ. I zde se jedná o nastavení existující edkontace, typ DPH, íselné ady, ZÁLOŽKA OBLASTI Konfigurace p evzetí faktur vystavených podle oblasti produkce. 1. vybereme oblast produkce (zdrojem je íselník Oblasti produkce v menu íselníky) 2. ú et strany DAL 3. text (popis ádku konfigurace) 4. v p ípad, že pro zaú tování ZÁLOŽKA SPRÁVCE Poslední záložka definice p evzetí faktur vystavených je záložka správce, která nese systémové informace. Tyto systémové informace se v p evážné v tšin budou týkat osoby ú etní (správce). Zde

23 Kde a Jak v roletovém menu vyberete jméno ú etní. Dále máte možnost nastavení reakce systému v podob vygenerování proaktivní události v p ípad, že: došlo k chyb p enosu dokladu i úsp šném p enosu dokladu po p enosu dávky. Postup zaú tování faktur vystavených evzetí faktur vystavených se m že dít n kolika zp soby: automaticky p i provedení faktury (tichý režim) automaticky p i provedení faktury (s otev ením karty ekonom. dokladu) nep ebírat (faktury budou p ipraveny pro hromadné p evzetí) Poslední varianta je variantou, která bude používána nej ast ji. Systém, tak p ipraví všechny provedené faktury k hromadnému p evzetí do ú etnictví. Funkce pro hromadné p evzetí faktur vystavených je umíst na v menu Ekonomika - Ú etní doklady - P evzetí faktur vystavených. Po kliknutí na tuto položku menu se Vám otev e p ehledové okno všech provedených faktur, které ješt nebyly p evzaty do ú etnictví. POSTUP: 1. vybereme faktury, které mají být p evzaty do ú etnictví V p ípad malého po tu faktur m žete výb r provést zaškrtnutím zeleného pole u ádku faktury, která má být p enesena. Jedná-li se o v tší po et faktur, doporu ujeme využít výb rových kritérií umíst ných nad p ehledem faktur, pro selekci požadované skupiny a následn ozna it zelené pole. 2. p evzetí faktur V moment, kdy máme ozna ené všechny faktury, které chceme p enést do ú etnictví, klikneme na tla ítko. Systém provede p evzetí vybraných faktur v závislosti na konfiguraci, bu ímo do hlavní knihy a nebo na rozhraní hlavní knihy. 3. oznámení o úsp šném p evzetí Úsp šné p evzetí doklad systém ohlásí informa ním hlášením. V p ípad, že systém ohlásí chybu i p enosu doklad, musíme provést kontrolu nastavení p evzetí doklad

24 24 Modul Ekonomika V p ípad, že nedojde k p evzetí doklad, Soft-4-Sale tuto událost i popisem p iny zapíše do tzv. žurnálu zm n. V žurnálu zm n lze zp tn dohledat všechny historické operace. Žurnál zm n naleznete v menu Ekonomika - Žurnály Zú tování faktur p ijatých K zaú tování faktur p ijatých formou p evzetí dokladu z obchodní agendy systému Soft-4-Sale pot ebujete nejd ív provést konfiguraci p evzetí faktur p ijatých. Konfigurace p evzetí faktur p ijatých je umíst na v menu Ekonomika - Ú etní doklady - Konfigurace. Konfigurace p evzetí faktur p ijatých Karta konfigurace p evzetí faktur p ijatých se stejn jako konfigurace faktur vystavených skládá ze 7 záložek. A my si nyní na íkladu ukážeme, co všechno musíme nastavit, aby jsem mohli za ít tovat. Postup je analogický jako u konfigurace p evzetí faktur vystavených. ZÁLOŽKA FAKTURY ZÁKLAD 1. do pole edkontace vybereme z nabídky roletového menu typ p edkontace 2. pole Typ DPH bude obsahovat hodnotu pro tuzemské pln ní 3. pole Typ ady systém automaticky vyplní sám. Vzhledem k tomu, že celá konfigurace se váže k fakturám, bude zde 4. do pole íselná ada zadáme ozna ení pro faktury p ijaté 5. et záloh bude standardn nést hodnotu 324 s p íslušnou analytikou Vaší firmy 6. et zú tování faktur op t bude standardn nést hodnotu 324 s p íslušnou analytikou Vaší firmy Datum uzav ení agendy p edstavuje obranu proti necht nému zápisu. Dále zde musíme nastavit informaci o " evzetí dokladu do", to znamená, jak se systém zachová i promá knutí tla ítka a "Nastavení automatického procesu p evzetí" doklad, to znamená, jak se systém zachová p i promá knutí tla ítka na kart dokladu. Informace o "P EVZETÍ DOKLADU DO" a o "NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO PROCESU P EVZETÍ" jsou umíst ny pouze na záložce ZÁKLAD, ale platí pro kompletní p evzetí faktur p ijatých.

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120 Základní informace o struktu e dat: Komise (nadkomise) obsahují leny schválené VR (po jejich identifikaci v SIS, p íp. dopln ní budou obsahovat všechny schválené leny, po novém za azení se vyplní datum

Více

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2 1. Základní nastavení ekonomického software POHODA 1 Malé a střední podniky velmi často pracují s programem POHODA, který se neřadí k sofistikovanějším programům jako je např. Money S3 nebo Premiér, ale

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti podprogram 117D515 Podpora oprav domovních olov ných rozvod Elektronická žádost je umíst na na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006 Úvod...2 1. Zakázkový list...2 1.1. Identifikační údaje...2 1.2. Položková část...2 1.3. Rezervace (materiálu, resp. zboží)...3 1.4. Materiálové náklady (resp. Výdej nebo Prodej ze skladu)...3 1.5. Běžné

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Územní pracovišt v, ve, pro 01 Da ové identi ka ní íslo otisk podacího razítka nan ního

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

informa ní linka: Daisy Perfect M

informa ní linka: Daisy Perfect M 1 Daisy Perfect M PRVNÍ P IHLÁŠENÍ KALKULA KA Spušt ní za ízení Za ízení jsou distribuována ze skladu, je tedy možné, že baterie je není pln nabitá. Jako první tedy zapojte kalkula ku do napájení. Pro

Více

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/07

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/07 NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/07 N E W S 0 7 / 2 0 0 6 DOPRAVA...2 KONFIGURACE... 2 DOPRAVNÍ LIST... 3 TISKOVÉ VÝSTUPY... 5 REKLAMACE...6 KARTA REKLAMACE... 6 TISKOVÉ VÝSTUPY REKLAMACE... 6 K Í OVÉ TABULKY...

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

Evidence DPH v systému KEO (od 1. 1. 2009)

Evidence DPH v systému KEO (od 1. 1. 2009) (od 1. 1. 2009) Obsah 1. Základní popis 1.1. Funkce programu 1.2. Princip pořízení daňových záznamů 1.3. Návaznost na jiné agendy 2. Pořízení daňových záznamů 2.1. Způsob pořízení položek DPH 2.2. Pořízení

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Konfigurační soubor *** IES.CFG

Konfigurační soubor *** IES.CFG Konfigurační soubor *** IES.CFG Ú Č E T N I C T V Í U.01 Import ÚD s koeficientem formát: UCTO_IMPORT_UD_KOEFICIENT=ANO Výstupy. Import účetních dokladů Implicitní vstupní menu: Vstupní menu po nastavení

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S49 SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ Č.j.: ZS SM 79/2011 Účinnost od: 1.4.2011 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Článek

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/ Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/2016-53-56 Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast D chodové dávky - II Jaká konkrétní dokumentace pro jednotlivé moduly

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr chmelnic na eagri Základní popis funkcí a formulářů Verze 1.8 Registr chmelnic

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

MTJ Service, s.r.o., Žilkova 44, 621 00 Brno, tel.: 545 576 759, www.mtj.cz, e-mail: info@mtj.cz

MTJ Service, s.r.o., Žilkova 44, 621 00 Brno, tel.: 545 576 759, www.mtj.cz, e-mail: info@mtj.cz P ECHOD NA EUR PRINCIPY 1. Nové doklady vznikají v tuzemské m EUR se zobrazením duální m ny Sk 2. Data minulých období z stávají v systému 3. Všechny hodnoty v Sk jsou i v minulosti p epo teny na EUR 4.

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Novela zákona o DPH a změny v programu Účtárna k 1.4.2011

Novela zákona o DPH a změny v programu Účtárna k 1.4.2011 Novela zákona o DPH a změny v programu Účtárna k 1.4.2011 Vážení uživatelé programového vybavení firmy VIS, jistě jste z médií zaznamenali informaci, o novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 V Praze dne 27.11.2004 Sekr. 39 922/2004 Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 Systém zpracování účetnictví S platností od 1.11.2004 vydávám tuto směrnici. Účelem této směrnice je stanovení zásad vedení účetnictví

Více

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Aplikace Heluz komíny je určena pro výpočet potřebných komponentů zvoleného komínového systému a pro zjištění jeho ceníkové ceny. V levém sloupci je nabídka:

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

s pln ním ve ejné zakázky, napln ny. - Popis p edm tu ve ejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edm tu ve ejné zakázky a pot eb zadavatele.

s pln ním ve ejné zakázky, napln ny. - Popis p edm tu ve ejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edm tu ve ejné zakázky a pot eb zadavatele. Centralizace APV OSV OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Návod na elektronické podání

Návod na elektronické podání Návod na elektronické podání Od 1. ledna 2015 došlo k rozšíření okruhu podání, které je nutné činit elektronicky - buď datovou schránkou či přes portál EPO s elektronickou autentizací. Programy WinVabank

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky eské republiky Ústí nad Labem 14 3.11.2003 Ekonomika vybraných samostatných ordinací a dalších zdravotnických za

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

Směrnice pro zpracování účetnictví

Směrnice pro zpracování účetnictví Obec Salačova Lhota Směrnice č.3 Směrnice pro zpracování účetnictví Obec : Salačova Lhota Směrnici zpracoval: Švecová Zdeňka Obsah směrnice: I.Oddíl: Úvodní ustanovení Čl. 1: Legislativní rámec Čl. 2:

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU CHEMOPETROL, a.s. Strana 1/7 INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU Schválil: Ing. Petr Cingr, generální ředitel a.s. Platnost od: 25.10.2004 Správce dokumentu: Zpracovatel: Odbor integrovaných systémů řízení Odbor

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

3.3.6. Změna kontace při zpracování ročních kurzových rozdílů 16

3.3.6. Změna kontace při zpracování ročních kurzových rozdílů 16 Setkání uživatelů IES 1. Novela zákona o DPH a její vliv na IESWIN 3 1.1. Změna sazeb DPH 3 1.2. Přepočítání cen Skladových karet po změně sazeb DPH 3 1.3. Kopie faktury do faktury po změně sazby DPH 4

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani z p idané hodnoty

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani z p idané hodnoty 5412_11.pdf POKYNY k vypln ní p iznání k dani z p idané hodnoty Pokud jsou v pokynech uvedeny odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní:

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: DATABÁZE 2007 DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: - jednoduše a rychle provést úpravy ve struktuře vaší databáze podle potřeby

Více

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Spisová služba / Elisa Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Strana 1 (celkem 16) Obsah Obsah... 2 1. Modul podatelna... 3 1.1 Příjem datová schránka... 3 1.2 Příjem obecná zásilka... 5

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ + SW PRO PROJEKT Vzdělávání zaměstnanců firmy Iktus CZ.1.04/1.1.02/94.00205 Dotovaný zadavatel IKTUS, s. r. o. Zátor

Více

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Mendelova univerzita v Brně

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Mendelova univerzita v Brně Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Přijímací řízení Svazek 6 Verze: 2.69 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Přijímací řízení 7 2 Úvod

Více

Dotazy ke směrné účtové osnově sumář 6/2014. Dotazy č. A-12, 30/14, datum vydání 20. 12. 2014

Dotazy ke směrné účtové osnově sumář 6/2014. Dotazy č. A-12, 30/14, datum vydání 20. 12. 2014 Autor dokumentu Dotazy ke směrné účtové osnově sumář 6/2014 Číslo sumáře 6/2014 Datum vydání sumáře 20. 12. 2014 Cílová skupina Účel Jan Flek, OAPŘ Flek.j@kr-vysocina.cz, 564 602 330 Účetní příspěvkových

Více

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK sepsaný pracovní skupinou, jmenovanou zadavatelem Obcí Psáry, se sídlem Pra ská 137, Psáry, PS : 252 44, usnesením rady obce Psáry. 99/13-2011 ze dne 30.

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Mgr. Jan Straka Nejčastěji používaný program pro tvorbu multimediálních prezentací je PowerPoint. V naší škole v současné době užíváme verzi 2010, budeme se tedy věnovat

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny.

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro FU v Jablonci nad Nisou Da ové identi ka ní íslo C Z Identi ka ní íslo Da ové p iznání ) ádné ===== opravné ======

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Vyrobeno pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro administrace zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH Tento dokument slouží

Více

ZÁKLADNÍ INSTRUKCE. www.diag4bike.cz. od verze SW 10.7

ZÁKLADNÍ INSTRUKCE. www.diag4bike.cz. od verze SW 10.7 ZÁKLADNÍ INSTRUKCE od verze SW 10.7 základní instrukce basic instructions grundanweisungen instructions de base instrucciones básicas istruzioni fondamentali telepítési útmutató www.diag4bike.cz ATAL spol.

Více

Evko - uºivatelská p íru ka verze 5.1.0

Evko - uºivatelská p íru ka verze 5.1.0 Evko - uºivatelská p íru ka verze 5.1.0 22. ervna 2005 2 Kapitola 1 Úvod Program EVKO je ur en jako pomocník p edev²ím pro montáºní a servisní rmy p i plánování a evidenci pravidelných revizí, kontrol,

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

1) List č. 1 Přehled o činnosti sekce regionu za rok 2007

1) List č. 1 Přehled o činnosti sekce regionu za rok 2007 SMĚRNICE Metodický pokyn pro zpracování přehledu o činnosti a vyúčtování sekcí a regionů České asociace sester za rok 2007 Vydání: 7. 1. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s.

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Platné k datu 1. 1. 2013 Obsah Klíčové informace důchodových fondů Důchodový fond státních dluhopisů, Raiffeisen penzijní

Více