~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK ) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky."

Transkript

1 ~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014 OBSAH: 1) Srážky ze mzdy, platu nebo odměny základní zásady. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky. 1.2.) Pořadí srážek 1.3.) Provádění srážek přednostní pohledávky. 1.4.) Specifické postupu při provádění srážek ) Srážky při oddlužení osobní bankrot. 1.6.) Srážky z jiných příjmů. 1.7.) Postup při provádění srážek a jejich možný rozsah. 1.8.) Zásady postupy při výpočtu provádění srážek. 1.9.) Umořování jednotlivých pohledávek ) Srážky ze mzdy nad rámec občanského soudního řádu ) Názorné příklady, doporučené postupy, vzory. Materiály zpracoval lektor : V Praze, listopad Zdeněk K ř í ž e k

2 ~ 2 ~ 1) Srážky ze mzdy nebo platu v roce 2013 a 2014: 1.1. ) Obecné podmínky z jakých příjmů zaměstnance lze provádět srážky: V úvodu k této problematice je zapotřebí zdůraznit, že srážky ze mzdy nebo platu řeší Zákoník práce s odvoláním na Občanský zákoník a Občanský soudní řád.( dále jen ZP,OZ a OSŘ - viz. odkaz na ust Zákoníku práce, Nového občanského zákoníku od a Občanský soudní řád. Podle 145 ZP se sráží kromě dosažené mzdy nebo platu také z jiných příjmů, které jsou zejména: a) odměna z dohody, b) náhrada mzdy nebo platu, c) odměna za pracovní pohotovost, d) odstupné, e) peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním, f) odměny podle 224 Zákoníku práce odměny při pracovních a životních výročích, Další příjmy, ze kterých se provádí srážky jsou uvedeny v ustanovení 299 Občanského soudního řádu. V odstavci 1 jsou stanoveny jednoznačné příjmy, které vyplývají z trvání pracovněprávního či jiného vztahu. Jsou to : a) odměny z dohody o pracovní činnosti ( vyplácí zaměstnavatel), b) odměny za pracovní nebo služební pohotovost (vyplácí zaměstnavatel), c) odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků (vyplácí zaměstnavatel), d) dávky státní sociální podpory (vyplácí úřad práce) a e) dávky pěstounské péče, které nejsou vypláceny jednorázově (vyplácí úřad práce). Srážky se také provádí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci a které provádí místně příslušné orgány určené k výplatám těchto jiných příjmů viz. ustanovení 301 OSŘ- jiná právnická osoba či fyzická osoba, vůči které má povinný nárok na některé z příjmů uvedených dále. Jsou to: f) náhrady mzdy nebo platu (vyplácí zaměstnavatel) g) nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství (vyplácí správa sociálního zabezpečení) h) důchody (vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení), ch) stipendia (vyplácí škola) i) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci (vyplácí úřad práce ),

3 ~ 3 ~ j) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání (vyplácí zaměstnavatel), k) peněžité plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním (vyplácí zaměstnavatel), l) úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta ( pokud nabyde účinnosti Zákon č.266/2006sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců od ?? ) m) dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku nově od 2014! Jsou-li splněny podmínky stanovené občanským zákoníkem, nesmí být povinnému sražena z dávky poskytnuté podle zaopatřovací smlouvy částka, kterou povinný vzhledem ke svým poměrům pro své zaopatření nutně potřebuje. Výši této částky určí soud v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, kdy soud k tomuto určení nařídí jednání. Viz. 299 odst. 3) OSŘ nově od roku Shora uvedené příjmy, obsažené v 145 Zákoníku práce a 299 OSŘ, ze kterých se srážky provádí, jsou taxativní, a nelze je proto rozšiřovat na příjmy jiné. Není proto například žádná opora v zákoně pro provedení srážek z vratky přeplatku na dani z příjmů ze závislé činnosti a ani z doplatku na daňovém bonusu při ročním zúčtování daně poplatníkovi zaměstnanci! To samé se týká měsíčního daňového bonusu. Viz. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne čj. 3 VSOL 852/2011-A ) Pořadí srážek z mezd nebo platů, který je zaměstnavatel oprávněn srážet bez souhlasu zaměstnance: 1 ) Ze zákona je zaměstnavatel povinen srážet zaměstnanci ze mzdy nebo platu částky v následujícím pořadí, viz. ust. 147 Zákoníku práce. a) zálohu na daň z příjmu ze závislé činnosti, b) pojistné na sociální zabezpečení, c) pojistné na zdravotní pojištění, d) částky ke srážení nařízené soudním výkonem rozhodnutí (exekuce), e) rozhodnutí o srážkách nařízených správním orgánem (pokuty,penále,), U shora uvedených bodů a) e) se provádění srážek řídí zvláštními zákony a to s odkazem na ust. 146 písm. a), kdy tyto zákony jsou: u bodu a ) Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, u bodu b ) Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení, u bodu c ) Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na zdravotní pojištění, u bodu d ) Zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech, exekuční řád,

4 ~ 4 ~ Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, u bodu e ) Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce. f) zálohu na mzdu nebo plat, na níž nevznikl právní nárok, g) nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady, h) náhradu mzdy nebo platu za dovolenou na níž zaměstnanec ztratil právo nebo na níž mu právo nevzniklo, ch) náhrada mzdy nebo platu za prvních 21 dnů (od za prvních14 dnů) dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, na n í ž mu nevzniklo právo, U shora uvedených bodů f) ch) je zaměstnavatel oprávněn provádět srážku na základě ustanovení uvedených v Zákoníku práce, dle příslušných specifikací k dané situaci. DOHODY O SRÁŽKÁCH ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 : 2) Srážky ze mzdy kromě již uvedeného povinného pořadí mohou být provedeny jen na základě - viz. odkaz na 146 ZP: a ) dohody o srážkách ze mzdy, nebo k uspokojení závazků zaměstnance, a to dle ustanovení 327 ZP, event. ust. 551 Občanského zákoníku. Pořadí se řídí dnem, kdy byla dohoda o srážkách ze mzdy doručena nebo kdy byla mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena dohoda k uspokojení závazků zaměstnance ZP. Uspokojení pohledávky výživného dohoda účastníků o dobrovolné platbě podle Zákona o rodině, lze zajistit ve smyslu 551 OZ písemnou dohodou mezi věřitelem a dlužníkem o srážkách ze mzdy, platu. Proti plátci mzdy nabývá věřitel práva na výplatu srážek okamžikem, kdy byla plátci dohoda předložena. b) k úhradě členských příspěvků zaměstnance, který je členem odborové org., kdy tento zaměstnanec odborář se srážkou odborových příspěvků ze mzdy, platu, musí vyslovit souhlas (písemný ). c) dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení pohledávky zaměstnavatele, a to opět ve smyslu 327 ZP. Poznámka : (U tohoto bodu c) půjde o situace, kdy se zaměstnavatel písemně dohodne se zaměstnancem na úhradě náhrady škody způsobenou zaměstnancem, vůči svému zaměstnavateli. Pořadí se opět řídí datem (měsícem), kdy dojde k doručení nebo kdy byla mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřena dohoda k uspokojení pohledávky.

5 ~ 5 ~ 3) Pokud zaměstnanec nastoupí do zaměstnání u jiného zaměstnavatele, zůstává pořadí, které získaly pohledávky podle odst. 2 písm. a) a c) zachováno i u nového zaměstnavatele. Totéž platí i u odst. 2 písm. b), pokud nebyl tento účinek výslovně vyloučen viz. 149 odst. 4 ZP. Poznámka : Je samozřejmostí, že tyto skutečnosti o zachování pořadí se nový zaměstnavatel dozví od zaměstnavatele předešlého prostřednictvím zápočtového listu, který je předešlý zaměstnavatel povinen vydat poslední den trvání pracovního poměru zaměstnance, a uvést v něm veškeré informace o případných srážkách a jejich pořadí viz. odkaz na 313 ZP Zápočtový list. DOHODY O SRÁŽKÁCH ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ NOVĚ OD ROKU ZÁSADNÍ ZMĚNY: Od roku 2014 se zásadně mění postupy provádění srážek na základě dohod. Nový občanský zákoník mění současnou právní úpravu a to ve svých ustanoveních , kdy : 2045 zní: Dluh lze zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu, z odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce ( DPČ, DPP) zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek nebo z náhrady mzdy nebo platu ve výši nepřesahující jejich polovinu. Nejde-li o srážky podle věty první k uspokojení práva zaměstnavatele, je třeba k uzavření dohody předchozího souhlasu zaměstnavatele! Proti plátci mzdy nebo platu nabývá věřitel práva na výplatu srážek okamžikem, kdy byla plátci dohoda předložena! 2046 zní: Náklady spojené s placením srážek nese plátce mzdy nebo platu, má-li však plátce mzdy nebo platu plnit současně podle několika dohod o srážkách ze mzdy nebo platu, jdou náklady s placením srážek podle druhé a další dohody k tíži dlužníka! 2047 zní: Ustanovení 2045 a 2046 se použijí i pro jiné příjmy, s nimiž se při výkonu rozhodnutí nakládá jako se mzdou nebo platem! Ze shora uvedeného v podstatě vyplývá, že jakýkoliv dluh zaměstnance je možno od roku 2014 zajistit dohodou o srážce ze mzdy, avšak maximálně do poloviny jeho mzdy, platu či odměny. Zaměstnavatel ovšem musí s uzavřením takovéto dohody souhlasit!!samozřejmě mimo srážky ve prospěch zaměstnavatele viz. další odstavec.

6 ~ 6 ~ ZRUŠENÍ 327 ZP a úprava 146 ZP závazky zaměstnance vůči zaměstnavateli: V souvislosti se shora uvedenými paragrafy dané novým občanským zákoníkem tak dochází od ke zrušení 327 Zákoníku práce dohoda o uspokojení pohledávek zaměstnavatele a tím došlo i ke změně 146 Zákoníku, kde je vypuštěn odkaz na 327 v bodě b), který od zní: Srážky ze mzdy smějí být provedeny jen na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo uspokojení závazků zaměstnance. Znamená to, že do 146 Zákoníku práce pronikly i varianty uzavírání dohod o náhradě škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli. I nadále tak budou zaměstnavatelé uzavírat dohody o srážkách ze mzdy s odkazem na 146 a to veškeré pohledávky, které má zaměstnavatel za zaměstnancem (např. stravenky, odborové příspěvky, hovory z mobilních telefonů zaměstnavatele, dohoda o náhradě škodě způsobené zaměstnancem zaměstnavateli, ). SRÁŽKY VŮČI TŘETÍM OSOBÁM - APLIKACE NOZ rok 2014: Pokud by se jednalo o zajištění dluhu vůči třetím osobám, tak jak bylo uvedeno na str. 3, je možné provádět srážky a to až do poloviny výše mzdy povinného, avšak jen na základě předchozího souhlasu zaměstnavatele, je zapotřebí i nadále jednoznačně respektovat postup podle Občanského soudního řádu. Znamená to, že veškeré pohledávky, které by se řídili Občanským soudním řádem tj. zákonem 99/1963 Sb. ve znění pozdějším předpisů se i nadále jejich postup nezmění ( (provádí se i nadále podle současné právní úpravy srážky se provádí podle důležitosti a pořadí pohledávky, z čisté mzdy po odpočtu nezabavitelné(ých) částky(ek), kdy zbytek rozdělíme na třetiny a dvě třetiny podle charakteru pohledávek použijeme na úhradu dluhu(ů).). Z uvedeného vyplývá, že použití 2045 NOZ by připadalo v úvahu jen tehdy, pokud by zabavitelná část mzdy zjištěná podle OSŘ přesahovala polovinu příslušných příjmů. Poznámka: ( tento postup se nevztahuje na exekuce). Pokud by byla tato podmínka splněna ( zabavitelná část mzdy by přesahovala polovinu příslušných příjmů ), a zaměstnavatel by vyslovil předchozí souhlas, dalo by se hovořit o uzavření dohody mezi jakýmkoliv věřitelem a dlužníkem (úhrada např. spotřebitelského úvěru, který není zatím zajištěn exekučně, atd.), ale je možné uzavřít dohodu mezi jednotlivou institucí, která vyplácí jiný příjem ( např. úřad práce, finanční úřad, správy sociálního zabezpečení, atd..). Takovéto instituce jakožto i jiní věřitelé však nejsou povinni využít tento postup k zajištění pohledávky. Poznámka rekapitulace: Úprava 2045 Nového občanského zákoníku nic tedy nemění na nutnosti dodržet i nadále postup při provádění exekučních srážek a to podle

7 ~ 7 ~ Občanského soudního řádu a dále Nařízení vlády č. 595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení tj. nařízení o nezabavitelných částkách. Takovýto postup se samozřejmě použije, jen v případech, kdy je (jsou) pohledávka(y) zajištěny exekučním výkonem ( vykonatelné rozhodnutí, usnesení soudu, rozhodnutím správního orgánu, či exekučním příkazem). Pokud by tomu tak nebylo a jednalo by se o uzavření dohody o uspokojení dluhu povinného vůči věřiteli použilo by se jednoznačně ustanovení 2045 Nového občanského zákoníku, za předpokladu předchozího souhlasu zaměstnavatele. Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že ve vtahu ke klasickým exekucím se novou právní úpravou obsaženou v NOZ nic nemění. Budou tedy platit i pravidla v Zákoníku práce v ! Z odkazem na OSŘ a Zákoník práce mají zákonné srážky vždy přednost před uzavřením smluvního ujednání věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy. Pokud by tedy plátci mzdy došel exekuční titul musí zaměstnavatel postupovat v souladu s OSŘ tak jako nyní!!! DOHODA O SRÁŽKÁCH ZE MZDY PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU UZAVŘENOU K PLNĚNÍ VYŽIVOVACÍ POVINNOSTI PODLE 551 : Podle právní úpravy do bylo možno uzavřít dohodu o dobrovolném vypořádání výživného a to formou srážky ze mzdy. Na takovéto vypořádání dobrovolného výživného formou srážkou ze mzdy nebylo zapotřebí souhlasu plátce mzdy (zaměstnavatele). Podle 2045 NOZ však od bude nutný předchozí souhlas zaměstnavatele (plátce mzdy) a to i v případě, kdy se jedná o srážku dobrovolného výživného. Ustanovení 551 současného občanského zákoníku bylo v novém občanském zákoníku od vypuštěno. NÁKLADY SPOJENÉ S PLACENÍM SRÁŽEK NESE PLÁTCE MZDY NEBO PLATU VIZ NOZ : Jak uvedeno v tomto paragrafu pokud bude zaměstnavatel plnit současně srážky podle několika dohod o srážkách ze mzdy, platu, jdou náklady srážek od druhé a další dohody k tíži dlužníka. Je však možné se odchýlit od tohoto ustanovení a to s odkazem na 1 odst. 2 NOZ nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou se osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona. Zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Zaměstnavatel tak může další druhou dohodu o provádění srážky podmínit tak, že náklady na poukázání sražené částky bude hradit dlužník.

8 ~ 8 ~ USTANOVENÍ 2045 A 2046 SE POUŽIJE I PRO J I N É P Ř Í J M Y, S NIMIŽ SE PŘI VÝKONU ROZHODNUTÍ NAKLÁDÁ JAKO SE MZDOU NEBO PLATEM VIZ NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU:!! Mezi Zákoníkem práce 145 a Občanským soudním řádem 299 je zásadní rozdíl u provádění srážek z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Podle Zákoníku práce lze provádět srážky ve prospěch zaměstnavatele k umoření dluhů zaměstnance vůči zaměstnavateli i z dohody o provedení práce a samozřejmě i z dohody o pracovní činnosti. Naopak pokud budou pohledávky zajištěny s odkazem na vnější rozhodnutí ( rozhodnutí, usnesení soudu, rozhodnutí správního orgánu, nebo exekučního nařízení) je možno tyto rozhodnutí uspokojit jen z odměny z dohody o pracovní činnosti v prvním odstavci jmenuje jen dohodu o pracovní činnosti!! Pokud však bude uzavřena dohoda o srážkách podle 2045 NOZ ve prospěch třetích osob bude možné provádět srážky na základě všech těchto dohod i z odměny z dohody o provedení práce! Poznámka : Pro upřesnění uvádím první část věty v Dluh lze zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu, z odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek nebo z náhrady mzdy nebo platu ve výši nepřesahující jejich polovinu. PŘECHODNÉ USTANOVENÍ NOZ : Práva ze zajištění závazku vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, byť byla zřízena i jako práva věcná, se posuzují až do svého zániku podle dosavadních právních předpisů. Z uvedeného tedy vyplývá, že veškeré dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem před se posuzují podle dosavadní právní úpravy, a to i při jejich změně. Poznámka: Je-li např. uzavřena dohoda o srážce ze mzdy na srážku dobrovolného výživného před nebude nutný souhlas nového zaměstnavatele, který uzavře nový pracovní poměr se zaměstnancem v průběhu roku 2014 a ze záznamu v zápočtovém listě bude uvedeno, že srážka výživného probíhala před u předchozího zaměstnavatele.

9 ~ 9 ~ ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK Zákoník práce 144a a Nový občanský zákoník od Zákoník práce uvádí nový 144a, který jednoznačně hovoří: 1) O zákazu postoupit právo na mzdu, plat odměnu z dohody nebo jejich náhradu. 2) Zakazuje použít právo na mzdu, plat odměnu z dohody nebo jejich část anebo jejich náhradu k zajištění dluhu. To však neplatí v případě dohody o srážkách ze mzdy. 3) Odchýlí-li se smluvní strany od zákazů uvedených v odstavcích 1 a 2, nepřihlíží se k tomu. 4) Započtení proti pohledávce na mzdu, plat, odměnu z dohody a náhradu mzdy nebo platu smí být provedeno jen za podmínek stanovených v úpravě výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy v občanském soudním řádu NOZ zakazuje započtení proti pohledávce mzdy, platu, odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek a náhradě mzdy nebo platu ve výši přesahující jejich polovinu! Pokud by se tedy jednalo o možnost započtení pohledávek vůči uvedeným příjmům, jednalo by se o situace, kdy po klasickém výpočtu srážek podle občanského soudního řádu je ještě další zabavitelná částka, kdy z této je možno event. započíst polovinu příjmů. Při takovémto postupu započtení by bylo možno použít i jiné další příjmy, které se pro výpočet klasických srážek nedají započítat (jednalo by se např. i o příjmy, které zaměstnavatel započetl zaměstnanci do mzdy ve formě např. náhrady cestovních výdajů, odstupného, atd. ). Při takovémto postupu však musí jednoznačně zaměstnavatel dodržet zásadu, že započtení pohledávky zaměstnavatele nemůže odsunout nebo snížit provádění klasických exekučních srážek na základě výkonu rozhodnutí či exekuce nebo uzavřených dohod o srážkách ze mzdy. 1.3.) : Provádění srážek přednostní pohledávky - úhrady : V rámci provádění srážek ze mzdy nebo platu je rozhodující správné určení pořadí jednotlivých exekučních titulů. Jak již bylo uvedeno, srážíme vždy zálohu na daň ze závislé činnosti zaměstnance ze základu daně ve výši jednotné sazby 15%, dále pak pojistné na soc. zabezpečení ve výši 6,5% (nebo při novém důchodovém spoření II. důchodový pilíř to bude 3%) a 3,5% do státního důchodu a pojistné na zdravotní pojištění ve výši 4,5%. Po odpočtu těchto zákonných srážek pak budou určeny další povinné srážky v pořadí tak, jak jsou jednotlivé exekuční tituly doručovány do organizace.

10 ~ 10 ~ Jednotlivá soudní či správní rozhodnutí musí být opatřena doložkou právní moci -! viz. 283 OSŘ! V případech, kdy jednotlivá rozhodnutí nebudou opatřena doložkou právní moci, je povinností mzdové účetní reagovat na tyto právní tituly a začít srážet. Příslušné částky, však nebude srážet přímo oprávněným, ale na deponovaný účet. Takto bude postupovat až do doby, než obdrží pravomocné rozhodnutí. Teprve pak příslušné částky z deponovaného účtu uvolní a zašle je oprávněným osobám. Poznámka : Na deponovaném účtu mzdy se účtují všechny částky, které se týkají mezd a platů, a nebyly zaměstnancům vyplaceny, či se vrátily, jako nedoručené. Mezi ně patří i tyto nezaslané srážky. Proto je třeba k tomuto účtu vést přesnou analytickou evidenci zaúčtovaných částek. Příklad č. 1: Zaměstnanec dostal pokutu ve výši Kč ,-- za přestupek, kterého se dopustil při dopravní nehodě. Do tohoto rozhodnutí o pokutě se v zákonné lhůtě odvolal nesouhlasí s výší uložené pokuty. Toto rozhodnutí v rámci odvolacího řízení tak nenabylo právní moci. Příslušný správní orgán však rozhodnutí o pokutě zaslal zaměstnavateli do datové schránky. Rozhodnutí však není opatřeno doložkou právní moci se shora uvedených důvodů. Jaký bude postup zaměstnavatele? Řešení: Mzdová účetní začne srážet zaměstnanci příslušnou částku v zákonné možné výši, na deponovaný účet mzdy. Teprve po skončení odvolacího řízení, kdy jí dojde pravomocné rozhodnutí od odvolacího orgánu II. Stupně, uvolní příslušné částky a zašle oprávněné instituci. Příklad č. 2: Zaměstnanec byl rozsudkem soudu rozveden a bylo mu nařízeno platit výživné na dvě děti, které byly svěřeny do péče matce, ve výši Kč 8 000,-. Účastník řízení se přímo na místě odvolal do rozhodnutí soudu, kde ve svém odvolání nesouhlasil s výší vyměřeného výživného. Rozsudek tak nenabyl právní moci. Soud však tento rozsudek zaslal na vědomí zaměstnavateli zaměstnance povinného. Po čtyřech měsících v rámci odvolacího řízení, soud II. stupně odvolací soud vyhověl odvolateli a upravil výši vyměřeného výživného na částku Kč 6 000,-. Zaměstnavatel obdržel v pátém měsíci rozhodnutí krajského soudu odvolacího, kdy tento rozsudek byl konečný a opatřen doložkou právní moci. Jaký bude postup zaměstnavatele?

11 ~ 11 ~ Řešení : Mzdová účetní začne srážet příslušnou prvotní částku uvedenou v rozsudku soudu I. stupně tj. Kč 8 000,- na deponovaný účet zaměstnavatele, tzn. 4 měsíce x Kč 8 000,- bude deponováno Kč ,-. Teprve od pátého měsíce bude z deponovaného účtu převedeno oprávněné matce částka Kč ,- ( Kč x 4 ) + Kč 6 000,-. Zbylá částka uložená na deponovaném účtu tj. Kč 8 000,- ( Kč x 4 ) bude vrácena na účet, který zaměstnanec předložil svému zaměstnavateli. SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU PŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKY: Pořadí přednostních pohledávek viz. 279 OSŘ: Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení základní částky (nezabavitelné částky), která se zaokrouhlí směrem dolů, na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené níže se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojí se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny. Pokud nebudou dostačovat k uspokojení pohledávky ani tyto dvě třetiny, použije zaměstnavatel ještě zbytek čisté mzdy, kterou disponuje po odpočtu nezabavitelných částek. Takto zjištěnou tzv. ještě další použitelnou částku pak zaměstnavatel připočte ke druhé třetině, event. ještě ke třetině první. PŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKY : 1) Rozhodnutí soudu o alimentační povinnost pohledávky výživného. 2) Rozhodnutí soudu v rámci regresního řízení pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví. ( od změna jen ve slově újmy ). 3) Rozhodnutí soudu o povinnosti splácet náhradu škody pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy. 4) Rozhodnutí správního orgánu, o povinnosti hradit daně a poplatky pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. 5) Rozhodnutí správního orgánu o povinnosti hradit přeplatky na dávkách nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení a úrazového pojištění (od roku 2015). 6) Rozhodnutí správních orgánů o povinnosti hradit dlužné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

12 ~ 12 ~ 7) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče 8) Rozhodnutí správního orgánu o povinnosti hradit přeplatek na podpoře při rekvalifikaci a nezaměstnanosti. 9) Rozhodnutí správního orgánu o povinnosti hradit přeplatky na dávkách státní sociální podpory. 10)Pohledávky náhrady mzdy, platu, odměny a sníženého platu nebo snížené odměny poskytované v období prvních 21. kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Od jen 14. kalendářních dnů. Poznámka: Jak z uvedeného vyplývá pohledávky nařízeného výživného mají absolutní přednost. Poté se uspokojují další právní tituly a to podle pořadí jak jsou doručeny zaměstnavateli, nejčastěji do datové schránky. Zde pak je pro určení pořadí rozhodující datum přihlášení se do datové schránky. Pokud by bylo v jeden den doručeno víc exekučních titulů na jednoho povinného, mají tyto pohledávky stejné pořadí, kdy se musí uspokojit všechny plně, nebo pokud disponibilní částka nedostačuje k plnému uhrazení obou pohledávek současně uspokojí se poměrnou částí viz. odkaz na 280 odst. 3. Občanského soudního řádu. Příklad č. 3): Plátce mzdy povinného zaměstnance si vyzvedl z datové schránky exekuční příkaz na daňový nedoplatek dne , který byl opatřen doložkou právní moci. Jednalo se tudíž o přednostní pohledávku. Od měsíce listopadu byla zaměstnavatelem srážena částka ve výši dvě třetiny s disponibilní částky po odpočtu nezabavitelných částek. V měsíci lednu následujícího roku došlo zaměstnavateli rozhodnutí soudu o nařízeném výživném formou srážkou ze mzdy. Povinný se vzdal práva na odvolání. Jak budou probíhat srážky ze mzdy od měsíce února, když od listopadu je již prováděna srážka ve výši dvou třetin na daňový nedoplatek? Řešení: S ohledem na ust. 279, kdy pohledávka výživného je na prvním místě v důležitosti, od měsíce února začne zaměstnavatel srážet prvotně nařízenou částku výživného. Pokud by v rámci dvou třetin zbývala ještě nějaká disponibilní částka použila by se její část na úhradu daňového nedoplatku. O této skutečnosti musí plátce mzdy informovat příslušného exekutora, který vymáhá daňový nedoplatek. 280 odst. 2 OSŘ.

13 ~ 13 ~ 1.4.): Specifické postupy při provádění srážek ze mzdy při soudním či správním výkonu rozhodnutí viz odkaz na ust OSŘ Součinnost a povinnost mzdové účetní při provádění přednostních srážek: Tyto povinnosti vyplývají pro plátce mzdy ze zákona 99/1963 Sb. Občanského soudního řádu a z ust. 313 písm. f) zákona 262/2006 Sb. Zákoníku práce. Jde o následující zásady: Zásada č. 1): Tam, kde dojde k nakumulování jednotlivých přednostních titulů ve stejném čase určuje uspokojení (pořadí ) jednotlivých srážek vždy soud! Absolutní přednost mají vždy pohledávky výživného, tzn. požádá-li o to plátce mzdy, oprávněný nebo povinný, určuje soud, jaká výše částky a kterému oprávněnému bude ze mzdy povinného sražena.v takovýchto případech, může plátce mzdy zaslat sraženou částku soudu, který rozvrhne mezi oprávněné a sám pak provede výplatu. Poznámka: V případech, kdy oprávněná osoba žádá o zvýšení částek srážených na výživné, musí takto učinit jen prostřednictvím soudu, který rozhodne o žádosti oprávněného. Poté, když dojde plátci mzdy nové pravomocné rozhodnutí je teprve pak povinen srážet nové částky výživného. Vždy se jedná o individuální přístup plátce mzdy, kdy je však povinností tohoto plátce neprodleně písemně vyrozumět soud a zaslat soudu veškeré písemnosti. Zásada č. 2): Další povinností plátce mzdy vůči příslušnému soudu či správnímu orgánu, který vydal pravomocné rozhodnutí, je oznámit skutečnost, kdy z čisté mzdy či platu povinného nemůže být plně, nebo je jen z části, uspokojen závazek vůči oprávněnému. Zásada č. 3): V ustanovení 313 písm. e ) Zákoníku práce je povinností plátce mzdy informovat nového zaměstnavatele v rámci změny zaměstnání o skutečnost při provádění srážek. Při ukončení pracovního poměru tak musí poslední plátce mzdy (zaměstnavatel) uvést do zápočtového listu veškeré informace týkající se prováděných srážek. Nový zaměstnavatel má pak povinnost pokračovat bez zbytečných odkladů ve srážkách. (viz. odkaz na 294 OSŘ). Zásada č. 4): Nový plátce mzdy má povinnost oznámit příslušnému soudu, že u něj nastoupil do zaměstnání povinný, kterému bude provádět srážky ze mzdy či platu a to neprodleně po faktickém nástupu do zaměstnání.

14 ~ 14 ~ Zásada č. 5): Bývalý plátce, u kterého povinný ukončil pracovní poměr má vůči soudu jednoznačnou oznamovací povinnost, a to nejpozději do jednoho týdne, kdy v tomto oznámení musí být uvedeno : viz, odkaz na 295 OSŘ. a ) kdy povinný ukončil pracovní poměr, b) vyúčtování všech srážek, které byly provedeny za dobu účasti v pracovním poměru, kdy toto vyúčtování bude soudu oznámeno v pořadí a čase dle důležitosti jednotlivých titulů. Zásada č. 6) : Bude-li mít povinný u téhož zaměstnavatele ještě další druhý pracovní poměr či dohodu o pracovní činnosti musí pak plátce mzdy provádět srážky ze všech těchto příjmů. I zde pak platí v individuálních případech oznamovací povinnost vůči soudu. Totéž platí i tam, kdy zaměstnanec povinný nastoupí ještě k jinému zaměstnavateli na další pracovní poměr, nebo dohodu o pracovní činnosti. Další zaměstnavatel si pak musí prostřednictvím zaměstnance - povinného, vyžádat od hlavního zaměstnavatele potvrzení zda jsou povinnému prováděny srážky a čeho se týkají. Samotné srážky, však tento druhý zaměstnavatel provádět nebude, bez předchozího vyjádření příslušného soudu. Provádí-li srážky ze mzdy více zaměstnavatelů, odešlou tyto částky příslušnému soudu, který prověří oprávněnost srážek a zašle je sám oprávněným. Viz. odkaz 298 OSŘ. Zásada č. 7) : Kromě rozhodnutí soudů jsou postaveny na roveň v rámci pořadí též rozhodnutí správních orgánů a to především : a ) daňové nedoplatky vydané správcem daně - daňová exekuce b ) platební výměry nebo výkazy nedoplatků na dlužné pojistné na sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění, event. na zaviněné přeplatky na dávkách nemocenského pojištění,nebo pohledávky regresní náhrady podle Zákona o nemoc. pojištění. I zde platí pravidlo, že při souběhu více exekučních titulů je pro poměrné rozdělení oprávněn soud tzn. na podnět plátce mzdy rozhodne, jaká částka má být v příslušném výplatním období ze mzdy povinného sražena a kolik z ní připadne na každou vymáhanou pohledávku. Viz. odkaz na 279, 298 OSŘ. Zásada č. 8) : Plátce mzdy je povinen vyhovět též požadavkům e x e k u č n í h o příkazu podle Zákona o exekutorech (exekuční řád). Toto rozhodnutí je tak postaveno na roveň předešlého event. rozhodnutí soudu.

15 ~ 15 ~ Zásada č. 9): Zaměstnavatel eviduje údaje, jimiž jsou jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa, jde-li o fyzickou osobu, název a sídlo, jde-li o právnickou osobu, a písemnosti týkající se prováděných srážek ze mzdy, a to po stejnou dobu jako ostatní údaje a doklady týkající se mzdy nebo platu - viz. odkaz na ust. 150 Zákoníku práce povinná evidence o prováděných srážkách! Zásada č. 10): Vyplácí-li plátce mzdy měsíční mzdu nadvakrát (zálohu a vyúčtování), může přiměřené srážky provést povinnému již ze zálohy. Výplatu srážek oprávněnému provede však vždy až po uplynutí příslušného měsíce. Viz. odkaz na 285 OSŘ. Zásada č. 11): Dochází-li k výplatě dlužné mzdy za několik měsíců najednou, je třeba vypočítat srážky za každý měsíc zvlášť. Viz. odkaz na 286 OSŘ ) : Srážky při oddlužení osobní bankrot: Pokud nastane situace, kdy je fyzická osoba zaměstnanec předlužen, může na sebe prohlásit u příslušného insolvenčního soudu návrh na tzv. oddlužení ve smyslu 398 odst. 3) zákona 182/2006 Sb. o úpadku, kdy podle tohoto paragrafu při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Tuto částku rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního správce mezi nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení. V praxi to znamená, že insolvenční soud po kladném rozhodnutí vyhotoví usnesení jehož přílohou bude splátkový kalendář na dobu maximálně 5 let, s povinností splácet ze svých příjmů veškeré dluhy na úrovni přednostních pohledávek. V tomto rozhodnutí pak ve smyslu ust. 406 odst. 3 písm. d) a odst. 4. a 5. přikáže plátci mzdy dlužníka, nebo plátci jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku. Rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře doručí soud do vlastních rukou také plátci mzdy dlužníka! O právech a povinnostech plátce mzdy dlužníka po doručení

16 ~ 16 ~ rozhodnutí o schválení oddlužení platí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o plátci mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného. Částky sražené z dlužníkovy mzdy zasílá plátce mzdy dlužníka insolvenčnímu správci, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci! Účinky schválení oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku viz. odkaz na ust. 407odst. 1 Insolvenčího zákona. V průběhu těchto srážek ze mzdy v rámci osobního bankrotu nemůže zaměstnavatel již srážet jiné částky než ty, které se týkají pohledávek v rámci oddlužení. ( viz. odkaz na ust. 411 odst.1) Zákona o úpadku).!! Poznámka!!: Jak bylo řečeno v předcházejících odstavcích dlužník je povinen hradit věřitelům prostřednictvím plátce mzdy ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí (exekucí) uspokojeny přednostní pohledávky a to s odkazem na 398 odst.3 Insolvenčního zákona. Znamená to, že plátce mzdy postupuje podle obecného postupu ve smyslu Občanského soudního řádu. Jediná odchylka od tohoto postupu však může nastat v případech, kdy v ročním zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti je zjištěn přeplatek na zálohách event.. i doplatek na daňovém bonusu. Pokud by se jednalo o běžné provádění srážek ze mzdy, tj. nešlo-li by o insolvenci, takovýto přeplatek event.. doplatek na daňovém bonusu nemá vliv na provádění srážek, neboť tyto částky nejsou s odkazem na 299 OSŘ příjmem, ze kterých by se srážky prováděli. Pro účely insolvence však tyto částky přeplatku z ročního zúčtování jsou mimořádným příjmem s odkazem na 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. Co se týče výsledku oddlužení formou schválení a postupy plátce mzdy po oddlužení jsou v insolvenčním zákoně jednoznačné viz. str. 11. Stále však jsou nevyjasněné otázky, jak bude plátce mzdy nakládat s pohledávkami v období od zahájení insolvenčního řízení až do vydání usnesení o schválení či zamítnutí insolvence. Od roku 2014 sice došlo v 109 Insolvenčního zákona Zahájení insolvenčního řízení, k určitému posunu avšak stále pro plátce mzdy není dáno jednoznačné stanovisko jak má nakládat s pohledávkou v průběhu insolvenčního řízení. Nový 109 v odst. c) Insolvenčního zákona hovoří : výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví

17 ~ 17 ~ dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle 203 pohledávky za majetkovou podstatou, a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému. Z uvedeného vyplývá, že plátce mzdy musí v průběhu insolvenčního řízení zastavit dosud prováděné srážky a čekat na vyrozumění insolvenčního soudu, který by měl určit, jak s pohledávkou nakládat. Poznámka: Bohužel i od roku 2014 není jednoznačně dáno, jak má zaměstnavatel s pohledávkou nakládat, zda má vyplácet celou mzdu, nebo zda srážet a deponovat. Tuto otázku by měl tedy zodpovědět jen insolvenční soud. Dále pak v 109 v odst. d) se hovoří: nelze uplatnit dohodou věřitele a dlužníka založené právo na výplatu srážek ze mzdy nebo jiných příjmů, s nimiž se při výkonu rozhodnutí nakládá jako se mzdou nebo platem. Odst. d) znamená, že od zahájení insolvenčního řízení nebude od možné srážet na základě dohod o srážkách ze mzdy,! s výjimkou vyživovací povinnosti! viz ust. 111 odst. 2) Insolvenčního zákona Nakládání s majetkovou podstatou. V tomtéž 109 v odst. 4 Insolvenčního zákona se uvádí: Účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku. Žádný právní předpis neukládá plátci mzdy (zaměstnavateli), sledování insolvenčního rejstříku. Avšak ze shora uvedených důvodů s ohledem na zastavení dosud prováděných srážek se musí plátce mzdy dozvědět datum zahájení insolvenčního řízení. O této skutečnosti se dozví buď s insolvenčního rejstříku, nebo také od samotného dlužníka event.. i od insolvenčního správce. Ukončení oddlužení: Po uplynutí období daném ve splátkovém kalendáři soud svým rozhodnutím ukončí povolené splátky. O této informaci by se samozřejmě měl dozvědět zaměstnavatel (plátce mzdy) a to v co možná nejkratší době tak, aby mohl zastavit včas dosud prováděné srážky v průběhu oddlužení. Tím by mohlo dojít k opětovnému obnovení srážek pohledávek, které nebyly uspokojeny v průběhu insolvenčního řízení.

18 ~ 18 ~ 1.6. ) : Srážky z jiných příjmů než mzda, plat, - součinnost zaměstnavatele : Občanský soudní řád uvádí v 299 povinnost provádět srážky z příjmů, které nahrazují povinnému odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní. Mezi tyto jiné příjmy patří též dávky nemocenského pojištění, a to konkrétně od jen nemocenská a peněžitá pomoc v mateřství. Dále pak samozřejmě náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 21 dnů. ( od to bude 14 dnů ). V případě, že nastane takováto situace, je zaměstnavatel, který povinnému jinak běžně srážel pohledávky za oprávněnými z jeho mzdy, platu či odměny povinen předat správnímu orgánu, který bude vyplácet povinnému tyto jiné příjmy, veškeré podkladové materiály o dosud prováděných srážkách a to s odkazem na 293 a 294 odst. 1) Občanského soudního řádu. Novelou Zákona o nemocenském pojištění č. 470/2011 Sb. byl od změněn 50 Zákona o NP, tak, že srážky z dávek budou prováděny též na základě dohody mezi věřitelem a dlužníkem k uspokojení pohledávky dlužného výživného v rámci vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí. Jedná se o situace dohody o srážkách ze mzdy uzavřenou na základě 551 OZ o dobrovolném výživném. Pokud tedy zaměstnavatel bude vyplácet náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 21 dnů ve smyslu 192 Zákoníku práce a poté od 22. dne trvání pracovní neschopnosti bude dál vyplácet nemocenské správa sociálního zabezpečení, musí zaměstnavatel spolu s dílem IV. rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, žádost o nemocenské a tiskopisem Příloha k žádosti o nemocenské, doložit podrobnou informaci o dosavadních srážkách viz. příloha doporučený vzor Oznámení.. Novela Zákona o nemocenském pojištění stanoví, že je-li u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, bude zaměstnavatel povinen spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předat OSSZ podklady pro provádění srážek, tj. kopii usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část základní nezabavitelné částky nemá být OSSZ sražena. Tato povinnost zaměstnavatele předat tyto podklady bez zbytečných průtahů vyplývá z 97 odst. 1 Zákona o nemocenském pojištění. S odkazem na ust. 294 odst. 1 OSŘ a 313 odst. 1 Zákoníku práce má po ukončení sociální události ( ukončení pracovní neschopnosti, peněžité pomoci v mateřství ) povinnost správa sociálního zabezpečení oznámit písemně povinnému výsledek kolik celkem srazila z dávek nemocenského pojištění. Povinný zaměstnanec pak tuto informaci předá svému zaměstnavateli.( tento postup platil do roku 2012). Od roku 2013 došlo ke změně, kdy sama příslušní OSSZ bude mít povinnost tyto informace sdělit přímo zaměstnavateli a to

19 ~ 19 ~ bezodkladně ihned po ukončení výplaty nemocenského, nebo peněžité pomoci v mateřství. Viz. Odkaz na 116 ZNP. V ojedinělých případech může nastat situace, kdy zaměstnanec povinný ukončí pracovní poměr a je mu vystaven zápočtový list ve smyslu 313 Zákoníku práce s podrobným popisem o provedených srážkách a po tomto ukončení pracovního poměru onemocní z titulu ochranné lhůty ( ochranná lhůta činí tolik dní kolik dní trvalo zaměstnání, nejvýše však 7 dnů po skončení zaměstnání ). Pokud splní tyto podmínky bude mu příslušná správa sociálního zabezpečení vyplácet nemocenské ( tj. od 22. dne trvání pracovní neschopnosti ) stane se jediným plátcem jiného příjmu. Zde platí stejná povinnost pro bývalého zaměstnavatele tj. předat veškeré informace o prováděných srážkách za dobu, kdy zaměstnanci-povinnému ještě trval pracovní poměr. 1.7) : Postup při provádění srážek a jejich možný rozsah rok 2013 a 2014: S ohledem na nové Nařízení vlády o zvýšení životního minima č. 409/2011 Sb a č. 408/2011 Sb. o zvýšení normativních nákladů na bydlení, bylo také upraveno Nařízení vlády č. 595/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů o nezabavitelných částkách, kdy pro rok 2013 se jedná o částky vycházející z životního a existenčního minima Kč 3 410,- ŽM na jednotlivce a Kč 5 687,- na normativní náklady na bydlení - domácnost. (V roce 2012 to byly částky Kč ,- -). Součet částek Kč 3 410,- + Kč 5 687,-- pak je Kč 9 097,- ( rok 2012 Kč 8 762,-, který je výpočtovou základnou, kdy: 1) na osobu povinného - nezabavitelná částka i pro rok 2014 : 2) na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné se vypočte pro rok 2014 : K bodu 1 ) : na osobu povinného činí nezabavitelná částka Kč 6 064,17 ( rok 2012 Kč 5 841,34 )( jedná se o 2/3 z tzv. výpočtové základny tj. Kč ). K bodu 2 ) : na každou osobu které je povinen poskytovat výživné Kč 1 516,17 ( rok 2012 Kč 1 460,34 ) ( jedná se o 1/4 z nezabavitelné částky Kč 6 064,17 ). Tyto částky viz. bod 1 ) a bod 2 ), kdy u bodu 2 budeme násobit částku o počet osob, které je povinný vyživovat a žijí s ním ve společné domácnosti, odečteme vždy od čisté mzdy (platu).

20 ~ 20 ~ 3) Poté z výpočtové základny Kč 9 097,- ( rok 2012 Kč 8 762,-) zjistíme 1/3 tj. Kč 3 032,- (rok 2012 Kč 2 920,- ) Takto zjištěné třetiny pak budou: První třetina - Kč 3 032,-( rok 2012 Kč 2 920,-) určena k vydobytí pohledávek oprávněných osob ( úvěry, dluhy vůči zaměstnavateli,atd. ). Druhá třetina - Kč 3 032,- ( rok 2012 Kč 2 920,-) určena k vydobytí tzv. přednostních pohledávek (soudní exekuce, správní exekuce). Poznámka : Jestliže taková není vyplatí se povinnému Třetí třetina - Kč 3 032,+ Kč 1,- ( rok 2012 Kč ) určena vždy povinnému. Zbytek čisté mzdy, která činí po odečtení základních nezabavitelných částek více jak 100% výpočtové základny tj. Kč 9 097,- použijeme event. pro další uspokojení pohledávek ( zjistíme tzv. ještě další použitelnou částku ) Zásady postupy při výpočtu provádění srážek: Při výpočtu výše částky, kterou lze srazit platí zásada zachování nezabavitelné částky na povinného tj. od roku 2013 Kč 6 064,17. Dále pak zachování druhé nezabavitelné částky Kč 1 516,17 na osoby, na které má vyživovací povinnost (nevztahuje se na osoby, na které je zasíláno výživné ), podle Zákona o rodině. Vzájemná vyživovací povinnost je stanovena především mezi manželi, rodiči a dětmi, ale také mezi předky a potomky. V ojedinělých případech se může jednat i o vyživovací povinnost vůči rozvedenému manželu (manželce). Vzájemná vyživovací povinnost mezi manželi, rodiči a dětmi je vždy a to bez ohledu na vlastní příjem. U dětí je to nejčastěji do doby, pokud se nejsou schopny samy živit, tj. po celou dobu přípravy na budoucí povolání např. až do 26 let věku. V ojedinělých případech, kdy je dítě uznáno invalidní a není schopno se samo živit, se může jednat i o věk nad 26 let. Tyto nezabavitelné částky se pak odečtou od čisté mzdy. Výsledek, který bude dosahovat částky více jak 100% výpočtové základny tj. Kč 9 097,-- použijeme pro eventuální další uspokojení pohledávek, za předpokladu, že nebudou pohledávky v rámci daného měsíce naplněny příslušnými třetinami vypočtené ze základny Kč 9 097,--.

~ 1 ~ OBSAH SRÁŽKY ZE MZDY

~ 1 ~ OBSAH SRÁŽKY ZE MZDY ~ 1 ~ OBSAH SRÁŽKY ZE MZDY 1) Srážky ze mzdy, platu nebo odměny základní zásady. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky. 1.2.) Pořadí srážek 1.3.) Provádění srážek přednostní pohledávky.

Více

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy,

Více

6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ zastupitelstva územních samosprávných celků, z dávek státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově, z dávek nemocenského pojištění (z nemocenského a peněžité pomoci v mateřství), z důchodů

Více

Text na str. 65, počínaje druhým odstavcem podkapitoly a na str. 66 do poloviny strany se nahrazuje takto:

Text na str. 65, počínaje druhým odstavcem podkapitoly a na str. 66 do poloviny strany se nahrazuje takto: Bořivoj ŠUBRT EXEKUČNÍ A OSTATNÍ SRÁŽKY ZE MZDY A Z JINÝCH PŘÍJMŮ PRO ROKY 2013 A 2014 AKTUALIZACE VÝPOČTŮ PRO ROK 2014 V PODKAPITOLE 9.2 Nezabavitelná částka: Text na str. 65, počínaje druhým odstavcem

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy 5.3.6.2 str. 1 5.3.6.2 Rozsah a výpočet exekučních srážek ze mzdy Srážky ze mzdy je možné provádět jen do výše pohledávky s příslušenstvím. Příslušenstvím se rozumí

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10. Usnesení

3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10. Usnesení 3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10 Usnesení Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : KSBR 27 INS 12779/2014-B-4

U S N E S E N Í. t a k t o : KSBR 27 INS 12779/2014-B-4 KSBR 27 INS 12779/2014-B-4 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou v insolvenční věci dlužníka: Markéta Železná, IČ: 696 46 848, rč: 766203/3896, 671 78 Damnice 91,

Více

INSOLVENCE ZAMĚSTNANCE A POVINNOSTI S NÍ SPOJENÉ. Insolvence zaměstnance a povinnosti s ní spojené

INSOLVENCE ZAMĚSTNANCE A POVINNOSTI S NÍ SPOJENÉ. Insolvence zaměstnance a povinnosti s ní spojené Insolvence zaměstnance a povinnosti s ní spojené že daňovým nerezidentům lze přímo u plátce poskytnout pouze slevu na poplatníka ( 35ba odst. 1 písm. a) ZDP) a případně slevu na slevu studenta ( 35ba odst.

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015

EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015 EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015 3. aktualizované vydání (leden 2015) 1. aktualizace k 1. 9. 2015 NOVELIZACE USTANOVENÍ 299 OSŘ s ÚČINNOSTÍ od 1. 9. 2015 a od 1. 10. 2015 Exekuce srážkami ze mzdy prováděná

Více

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA 313/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů Změna:

Více

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 1 of 7 08/11/2010 14:46 Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů)

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení X Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Změny v provádění srážek ze mzdy od 1.1.2014

Změny v provádění srážek ze mzdy od 1.1.2014 Změny v provádění srážek ze mzdy od 1.1.2014 Nejprve trochu nezbytné teorie. Problematiku řeší: zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád (OSŘ) zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce zákon č. 89/2012 Sb. Občanský

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

č. j.: KSPH 39 INS 9382/2013 B 9 U S N E S E N Í

č. j.: KSPH 39 INS 9382/2013 B 9 U S N E S E N Í U S N E S E N Í č. j.: KSPH 39 INS 9382/2013 B 9 Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5 - Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Vlastimil

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 1.3. Náhrada za ztrátu výdělku 2 1.4. Zvýšení odměn členům zastupitelstev 4 1.5. Zrušení

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

Dotaz: Jakým způsobem se zavedení II. pilíře dotýká elektronizace státní správy?

Dotaz: Jakým způsobem se zavedení II. pilíře dotýká elektronizace státní správy? Dotaz: Jakým způsobem se zavedení II. pilíře dotýká elektronizace státní správy? Základním prvkem důchodového spoření ve II. pilíři je zavedení elektronické komunikace zaměstnavatelů se správcem pojistného,

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: I I I a. N á v r h ZÁKON ze dne 2015 o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje ukončení

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010 Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 211 a Dodatečného vyúčtování za rok 21 Zadání: Společnost Pokusná s.r.o. zaměstnává pouze 1 zaměstnance. Vyúčtování daně za rok 21 podala 25.2.211. Za rok 21 provedla

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 1. aktualizace k 1. 1. 2009 Str. 14 Ve výčtu novel zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, si za zákon č. 379/2007 Sb. doplňte: č. 129/2008

Více

259/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu

259/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu 259/2008 Sb. ZÁKON ze dne 25. června 2008, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Změna: 89/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

OBSLUHA MZDY A PLATU

OBSLUHA MZDY A PLATU Nabyl účinnosti dne 1. září 2015 OBSLUHA MZDY A PLATU 1. vydání (červenec 2014) 2. aktualizace k 1. 9. 2015 Zákon č. 164/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury JUDr. Dušan Dvořák DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Kongresový sál ČNB - 14.4.2015 Právní úprava - OZ zákon č. 40/1964

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK Obsah semináře 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod 1.1 Zjišťování průměrného výdělku rozhodné období 1.2 Započitatelnost příjmů pro zjištění průměrného výdělku 1.3 Výpočet

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

STEREo 22 Návody a postupy legislativa 2014

STEREo 22 Návody a postupy legislativa 2014 legislativa» NÁVoDY» ŠKolENí» TIPY, TRIKY» SoUTĚŽE» NÁVoDY» akce 1 VYDÁNÍ LEDEN 2014 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SoFTWaRE STEREo 22 Návody a postupy legislativa

Více

15.10.2014. 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

15.10.2014. 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Právní úprava: 187 209 NOZ (+ 129 NOZ, + 169 NOZ). Pro OK dále: 94 ZOK Likvidace právem stanovený postup majetkového vypořádání závazků PO, která byla zrušena

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více