Základní škola a Mateřská škola Krčín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Krčín"

Transkript

1 Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

3 Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdelávací strategie školy Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Začlenění průřezových témat 4 3 Charakteristika školy 14 4 Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Výchova mezilidských vztahů Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Projekty 329 Můj atlas světa 329 Adaptační kurz 330 Naše město - Nové Město nad Metují 331 Planety naší Sluneční soustavy 332 Putujeme naší vlastí 333 Poznáváme živou přírodu 334 Zdravý jídelníček 334

4 7 Ochrana člověka za mimořádných událostí 335 Den bez aut 339 Cyklistický kurz 349 Plavecký kurz 350 Evaluace vzdělávacího programu 352

5 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ruku v ruce za vzděláním Datum Název Verze vzdělávací program Platnost Délka studia v letech: 9 Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název školy Adresa Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují okres Náchod IČ REDIZO Kontakty Ředitel Mgr. Monika Nováková Jana Vitverová Telefon Tel.: www WWW: Zřizovatel Adresa Město Nové Město nad Metují Náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují IČ Kontakt Mgr. Václav Kupka Telefon www datum, podpis, razítko 2

6 Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují okres Náchod Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název Délka studia v letech: 9 Ruku v ruce za vzděláním Vztah žák - učitel - rodič vnímáme jako odrazový můstek naší společné cesty za vzděláním. Žáci, učitelé a rodiče se stávají skutečnými spolupracovníky a komunikace mezi nimi probíhá na partnerské úrovni. Nabízíme žákům široké vyrovnané všeobecné vzdělání. Naše "cesta za vzděláním" je zajímavá a podněcující. Vycházíme vstříc individuálním potřebám a zájmům žáků. Začleňujeme mezi nás žáky se zdravotním postižením a vytváříme jim vhodné podmínky. Vytváříme ve škole estetické, čisté a bezpečné prostředí. Naše cíle: Výchovně-vzdělávací proces: Budeme usilovat o stále kvalitnější vzdělávací proces. Využijeme ve výuce různé metody a formy práce. Budeme respektovat různé učební styly žáků. Propojíme dovednosti s vědomostmi, postoji a hodnotami. Budeme zvyšovat úroveň vzdělání vycházejících žáků. Vedení školy: Budeme usilovat o zvyšování počtu zájemců o naši školu. Získáme potřebný počet pedagogických asistentů. Zlepšíme vybavení školy ICT a informačními technologiemi, zajistíme jejich běžnou dostupnost žákům i učitelům. Rozšíříme nabídku a zvýšíme úroveň mimoškolních aktivit. Vytvoříme dobré podmínky pro činnost školní družiny a budeme podporovat její aktivity. Budeme získávat finančních prostředky mimo normativ do rozpočtu školy /granty,projekty/. Spolupráce s rodiči a partnery školy: Budeme vytvářet podmínky pro kvalitní práci Školské rady a Rady rodičů. Podpoříme spolupráci s městem Nové Město nad Metují, s místními společenskými, kulturními a sportovními organizacemi a spolky. Budeme budovat spolupráci se spádovými školami, místními školami i partnerskými školami v zahraničí. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: V oblasti poskytování poradenských služeb pracují na naší škole výchovný poradce a dyslektická asistentka.v konzultačních hodinách poskytují odborné rady rodičům.žáky s vývojovými poruchami učení nebo chování posíláme se souhlasem zákonného zástupcena vyšetření do PPP.Na základě tohoto vyšetření jsou pak zařazováno do reedukační péče, kteou vedou vškolení pedagogové. Reedukace specifických poruch probíhá v malých skupinách každý týden jednu vyučovací hodinu. Snažíme se tyto hodiny zařazovat před nebo hned po vyučování. V reedukačních hodinách ukazujeme rodičům jak s dětmi pracovat. Žáci pracují s pomůckami určenými k reedukaci pracovní sešity, učebnice, tabulky ke čtení, didaktické pomůcky a hry, počítače s reedukačními a výukovými programy. Mohou si zároveň koupit nebo zapůjčit pracovní listy a pomůcky pro snadnější domácí 3

7 Charakteristika ŠVP přípravu. Při individuální práci se žáky využíváme také metodu Feuersteinova instrumentálního obohacování.žáky samozřejmě při práci v hodinách zohledňujeme vzhledem k jejich vzdělávacím potřebám.pomocí speciálních metod a multisenzoriálního způsobu vyučování se snažíme o zlepšení čtení, grafomotoriky i chyb v pravopisu. S žáky s kombinovanými vadami pracují v běžných hodinách asistenti pedagoga, kteří úzce spolupracují se SPC.Učitelé ve spolupráci s rodiči a odbornými pracovníky PPP a SPC sestavují individuální plány pro tyto žáky.podle kterých se se žáky pracuje a které obsahují závěry a dodporučení PPP a SPC, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky,způsoby hodnocení, jména všech zúčastněných a odpovědného pedagoga. Pro tyto žáky se snažíme vytvářet stimulující školní prostředí, respektujeme styl učení, který odpovídá potřebám dítěte. Používáme souhrn speciálně-pedagogických postupů ke zlepšení a kompenzaci poruch učení. Každý měsíc probíhají ve škole konzultace s pracovnicemi PPP, při kterých se řeší aktuální problémy spojené s integrací žáků. Velice dobrá spolupráce je rovněž s SPC, se kterým spolupracují hlavně pedagogické asistentky a třídní učitelé žáků s více vadami a s mentálním oslabením. Ohledně žáků s mentálním oslabením, umožňuje vedení učitelům prohlubovat si své vzdělání a získávat speciálně pedagogické kompetence, které budou zaměřeny na práci s dětmi s mentálním oslabením v jednotlivých předmětech.při výuce učitelé uplatňují individuální přístup v různých formách práce (skupinová, projektové vyučování apod.) i při hodnocení výsledků. Učitel rozvíjí dobré sociální klima třídy pro integrované žáky s tímto postižením. Ve výuce využíváme pomůcky podle doporučení SPC i PPP a získáváme informace i od neziskových organizací, které mají odborné zkušenosti z práce s těmito dětmi. Podle možností zajišťuje vedení školy i snížení počtu žáků ve třídě, asistenta pedagoga nebo dalšího pedagogického pracovníka do třídy.nepostradatelná je i systematická spolupráce s rodinou a její zapojení do vzdělávání. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: Zařazení problematikxy výchovy a vzdělání nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelůnáročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žádi mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat. Pro tyto žáky rozšiřujeme základní učivo do hloubky především v těch předmětech, které reprezentují nadané dítě. Žáky vedeme k tomu, aby se naučili s vědomostmi tvořivě zacházet, aby jejich talent byl plně využit. Mimořádně nadaným žákům umožňujeme vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.umožňujeme jim pracovat nas počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kváízy, křížovky,problémové úlohy) a navštívit hodiny ve vyšších ročnících. Nadaným žákům připravujeme specifické úkoly s rozšiřujícím a rozvíjejícím učivem a diferencované úkoly podle obtížnosti. Žáky zapojujeme do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů. Podporujeme různé způsoby řešení, vymýšlení vlastních příkladů, úloh, žáci se učí uplatňovat své vědomosti a dovednosti v rolí vedoucích skupin. Nabízíme jim účast ve školních olympiádách a v různých soutěžích. Pohybově nadaným žákům nabízíme celouřadu sportovních kroužků různého zaměření.hudebně nadaní žáci se mají možnost přihlásit do nepovinného předmětu Sborový zpěv a do kytarových kroužků podle úrovně hry. Pro výtvarně nadané žáky na škole pracuje kroužky keramické a výtvarné. Žáci nadxdaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových asktivit organizovaných školou nebo uměleckou školou Při samotné výuce jsu pověřovánináročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů a vedením skupin.velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Jenutné toto chování usměrňovat s pedagogickým taktem, avšak důsledně.usměrňujeme žáky v ososbnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným žákům, k toleranci a ochcotě pomáhat slabším. Není vyjímkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. 2.1 Výchovné a vzdelávací strategie školy 2.2 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2.3 Začlenění průřezových témat 4

8 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Český jazyk 1. ročník Komunikační a slohová výchova 6. ročník Literární výchova 8. ročník Jazyková výchova Matematika 7. ročník Číslo a proměnná Výchova k občanství 6. ročník Člověk jako jedinec Člověk ve společnosti Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání Pokrytí v projektu Adaptační kurz Putujeme naší vlastí Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Český jazyk 3. ročník Komunikační a slohová výchova Literární výchova 8. ročník Komunikační a slohová výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova Prvouka 3. ročník Člověk a jeho zdraví Výchova k občanství 6. ročník Člověk jako jedinec Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk jako jedinec Výchova mezilidských vztahů 9. ročník Mezilidské vztahy a komunikace Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Výchova k občanství 6. ročník Člověk jako jedinec Výchova mezilidských vztahů 9. ročník Mezilidské vztahy a komunikace Tělesná výchova 2. ročník Činnosti ovlivňující zdraví Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání Pokrytí v projektu Adaptační kurz Plavecký kurz Ochrana člověka za mimořádných událostí Cyklistický kurz Psychohygiena Integrace do výuky Český jazyk 9. ročník Komunikační a slohová výchova Prvouka 2. ročník Člověk a jeho zdraví Výchova k občanství 6. ročník Člověk jako jedinec Výchova ke zdraví Výchova mezilidských vztahů 7. ročník Mezilidské vztahy a komunikace Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání Kreativita Integrace do výuky Český jazyk 5. ročník Literární výchova Anglický jazyk 6. ročník mluvení Hudební výchova 1. ročník Hudebně pohybové činnosti Výtvarná výchova 6. ročník rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník rozvíjení smyslové citlivosti 8. ročník rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník rozvíjení smyslové citlivosti Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání Pokrytí v projektu Adaptační kurz Můj atlas světa Naše město - Nové Město nad Metují Putujeme naší vlastí Poznávání lidí Integrace do výuky Český jazyk 1. ročník Literární výchova 7. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 5

9 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat 8. ročník Člověk jako jedinec Výchova mezilidských vztahů 7. ročník Mezilidské vztahy a komunikace Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání Pokrytí v projektu Adaptační kurz Mezilidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk 3. ročník Literární výchova 7. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás 3. ročník Lidé kolem nás Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk jako jedinec 8. ročník Člověk jako jedinec Výchova mezilidských vztahů 6. ročník Mezilidské vztahy a komunikace Tělesná výchova 3. ročník Činnosti ovlivňující zdraví Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání Pokrytí v projektu Adaptační kurz Den bez aut Komunikace Integrace do výuky Český jazyk 6. ročník Literární výchova Jazyková výchova 7. ročník Literární výchova 8. ročník Komunikační a slohová výchova 9. ročník Jazyková výchova Komunikační a slohová výchova Informatika 6. ročník Vyhledávání informací a komunikace Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Vlastivěda 4. ročník Lidé kolem nás Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk jako jedinec Výchova mezilidských vztahů 6. ročník Mezilidské vztahy a komunikace Výtvarná výchova ověřování komunikačních účinků 7. ročník ověřování komunikačních účinků 8. ročník ověřování komunikačních účinků 9. ročník ověřování komunikačních účinků Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání Pokryto předmětem Český jazyk Pokrytí v projektu Adaptační kurz Den bez aut Putujeme naší vlastí Ochrana člověka za mimořádných událostí Kooperace a kompetice Integrace do výuky Matematika 4. ročník Číslo a početní operace Závislosti, vztahy a práce s daty Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti Tělesná výchova 4. ročník Činnosti ovlivňující zdraví Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání Pokrytí v projektu Adaptační kurz Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky Český jazyk 7. ročník Literární výchova 8. ročník Jazyková výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova Výchova k občanství 7. ročník Výchova ke zdraví Výchova mezilidských vztahů 9. ročník Mezilidské vztahy a komunikace Fyzika Elektromagnetické a světelné děje Zvukové děje Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání Pokryto předmětem Výtvarná výchova Pokrytí v projektu Adaptační kurz Den bez aut 6

10 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat Ochrana člověka za mimořádných událostí Cyklistický kurz Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky Český jazyk 2. ročník Literární výchova 6. ročník Literární výchova 7. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 8. ročník Komunikační a slohová výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova Prvouka 2. ročník Lidé kolem nás Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk jako jedinec Výchova mezilidských vztahů 8. ročník Mezilidské vztahy a komunikace Tělesná výchova 2. ročník Činnosti ovlivňující zdraví Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Integrace do výuky Dějepis 7. ročník Křesťanství a středověká Evropa - Vrcholný a pozdní středověk 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Československá republika Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk, stát a právo Pokrytí v projektu Naše město - Nové Město nad Metují Občan, občanská společnost a stát Integrace do výuky Český jazyk 8. ročník Literární výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova Dějepis Literární výchova 6. ročník Počátky lidské společnosti-pravěk Člověk v dějinách-úvod do vyučování dějepisu 7. ročník Křesťanství a středověká Evropa - Raný středověk 8. ročník Modernizace společnosti - Vzestup a pád Napoleona Modernizace společnosti - Revoluce 1848 a porevoluční Evropa Moderní doba -1.světová válka 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Československá republika Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk, stát a právo 8. ročník Člověk, stát a právo Pokryto předmětem Dějepis Člověk, stát a hospodářství Formy participace občanů v politickém životě Integrace do výuky Vlastivěda 4. ročník Lidé kolem nás Dějepis 6. ročník Počátky lidské společnosti-pravěk 8. ročník Modernizace společnosti - Osvícenský absolutismus Modernizace společnosti - Vzestup a pád Napoleona Modernizace společnosti - Revoluce 1848 a porevoluční Evropa Moderní doba -1.světová válka 9. ročník Rozdělený a integrující se svět -Druhá světová válka Rozdělený a integrující se svět - Československá republika Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Výchova k občanství 7. ročník Člověk, stát a právo Pokryto předmětem Dějepis Výchova k občanství Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Integrace do výuky Vlastivěda 4. ročník Lidé kolem nás Dějepis 6. ročník Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk 8. ročník Moderní doba -1.světová válka 9. ročník Rozdělený a integrující se svět -Druhá světová válka Rozdělený a integrující se svět - Československá republika Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Výchova k občanství 7. ročník Člověk, stát a právo 7

11 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat 8. ročník Člověk, stát a právo Pokryto předmětem Dějepis VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Integrace do výuky Anglický jazyk 8. ročník poslech s porozuměním Dějepis mluvení čtení s porozuměním 6. ročník Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Výchova k občanství 7. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět 9. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět Zeměpis 8. ročník Regiony světa - Evropa Pokryto předmětem Zeměpis Dějepis Pokrytí v projektu Můj atlas světa Objevujeme Evropu a svět Integrace do výuky Anglický jazyk 7. ročník poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním 8. ročník poslech s porozuměním Informatika mluvení čtení s porozuměním 5. ročník Vyhledávání informací a komunikace Vlastivěda Dějepis Lidé kolem nás 6. ročník Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk Počátky lidské společnosti-pravěk 7. ročník Objevy a dobývání, počátek nové doby- 8. ročník Modernizace společnosti - Vzestup a pád 8. ročník Napoleona Moderní doba -1.světová válka 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Výchova k občanství 7. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět 9. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět Zeměpis 8. ročník Regiony světa - Evropa Pokryto předmětem Zeměpis Výtvarná výchova Pokrytí v projektu Můj atlas světa Jsme Evropané Integrace do výuky Český jazyk 9. ročník Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Dějepis poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním 6. ročník Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk 8. ročník Moderní doba -1.světová válka 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Výchova k občanství 7. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět 9. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět Zeměpis 8. ročník Regiony světa - Evropa Pokryto předmětem Zeměpis Pokrytí v projektu Můj atlas světa MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Integrace do výuky Český jazyk 6. ročník Literární výchova 7. ročník Literární výchova 8. ročník Literární výchova 8

12 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat 9. ročník Literární výchova Anglický jazyk 4. ročník Poslech s porozuměním 7. ročník poslech s porozuměním Prvouka mluvení čtení s porozuměním 1. ročník Lidé kolem nás Dějepis 6. ročník Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk 7. ročník Křesťanství a středověká Evropa - Raný středověk Křesťanství a středověká Evropa - Vrcholný a pozdní středověk 8. ročník Modernizace společnosti - Revoluce 1848 a porevoluční Evropa Moderní doba -1.světová válka 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Československá republika Výchova k občanství 7. ročník Člověk ve společnosti Zeměpis Pokryto předmětem Anglický jazyk Lidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk Regiony světa - Afrika 6. ročník Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova 8. ročník Literární výchova 9. ročník Literární výchova Anglický jazyk 7. ročník poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním 8. ročník poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním Prvouka mluvení čtení s porozuměním 2. ročník Lidé kolem nás Dějepis 6. ročník Počátky lidské společnosti-pravěk 8. ročník Moderní doba -1.světová válka 9. ročník Rozdělený a integrující se svět -Druhá světová válka Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk ve společnosti Výchova mezilidských vztahů Mezilidské vztahy a komunikace 8. ročník Mezilidské vztahy a komunikace Pokryto předmětem Dějepis Zeměpis Výtvarná výchova Pokrytí v projektu Naše město - Nové Město nad Metují Den bez aut Etnický původ Integrace do výuky Český jazyk 9. ročník Literární výchova Vlastivěda 4. ročník Lidé a čas Dějepis 6. ročník Počátky lidské společnosti-pravěk 7. ročník Křesťanství a středověká Evropa - Raný středověk Křesťanství a středověká Evropa - Vrcholný a pozdní středověk 8. ročník Moderní doba -1.světová válka 9. ročník Rozdělený a integrující se svět -Druhá světová válka Výchova k občanství 7. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět Člověk ve společnosti Výchova mezilidských vztahů 8. ročník Mezilidské vztahy a komunikace Přírodopis Zeměpis biologie člověka 7. ročník Regiony světa - Afrika Pokryto předmětem Výtvarná výchova Multikulturalita Integrace do výuky Český jazyk 8. ročník Literární výchova 9. ročník Literární výchova Anglický jazyk 5. ročník Čtení s porozuměním 7. ročník čtení s porozuměním 8. ročník mluvení Výchova k občanství čtení s porozuměním 7. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět Pokryto předmětem Anglický jazyk Zeměpis Výchova k občanství 9

13 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat Princip sociálního smíru a solidarity Integrace do výuky Český jazyk 9. ročník Literární výchova Dějepis 8. ročník Modernizace společnosti - Vzestup a pád Napoleona Modernizace společnosti - Revoluce 1848 a porevoluční Evropa 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Československá republika Výchova k občanství 7. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět Pokryto předmětem Anglický jazyk Zeměpis ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Integrace do výuky Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody 5. ročník Člověk a jeho zdraví Fyzika 9. ročník Energie Přírodopis Rozmanitost přírody 6. ročník biologie rostlin biologie živočichů 7. ročník biologie živočichů 9. ročník neživá příroda základy ekologie Pokryto předmětem Výchova k občanství Základní podmínky života Integrace do výuky Prvouka 2. ročník Rozmanitost přírody 3. ročník Rozmanitost přírody Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody 5. ročník Člověk a jeho zdraví Dějepis Rozmanitost přírody 6. ročník Počátky lidské společnosti-pravěk Fyzika 7. ročník Mechanické vlastnosti tekutin Přírodopis 6. ročník obecná biologie 7. ročník biologie rostlin 9. ročník neživá příroda Pokryto předmětem Dějepis Chemie Výchova k občanství Pokrytí v projektu Zdravý jídelníček Lidské aktivity a problémy životního prostředí Integrace do výuky Český jazyk 7. ročník Literární výchova Anglický jazyk 9. ročník poslech s porozuměním Prvouka mluvení čtení s porozuměním 1. ročník Člověk a jeho zdraví 2. ročník Rozmanitost přírody Člověk a jeho zdraví 3. ročník Člověk a jeho zdraví Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody 5. ročník Člověk a jeho zdraví Dějepis Rozmanitost přírody 6. ročník Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk 7. ročník Objevy a dobývání, počátek nové doby- 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Československá republika Výchova k občanství Fyzika 8. ročník Energie 9. ročník Energie Přírodopis Zeměpis Mezinárodní vztahy, globální svět základy ekologie 6. ročník Životní prostředí 7. ročník Regiony světa - Austrálie a Oceánie Pokryto předmětem Zeměpis Regiony světa - Antarktida Regiony světa - Amerika Výtvarná výchova Fyzika Chemie Matematika 10

14 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat Pokrytí v projektu Naše město - Nové Město nad Metují Vztah člověka k prostředí Integrace do výuky Český jazyk 6. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Anglický jazyk poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním 8. ročník poslech s porozuměním Prvouka mluvení čtení s porozuměním 1. ročník Rozmanitost přírody 3. ročník Rozmanitost přírody Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody 5. ročník Člověk a jeho zdraví Dějepis Rozmanitost přírody 6. ročník Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Československá republika Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Výchova k občanství Fyzika 8. ročník Energie 9. ročník Energie Přírodopis 6. ročník biologie hub Mezinárodní vztahy, globální svět Elektromagnetické a světelné děje biologie rostlin biologie živočichů 7. ročník biologie rostlin biologie živočichů 9. ročník základy ekologie Pokryto předmětem Zeměpis Výtvarná výchova Fyzika Chemie Pokrytí v projektu Cyklistický kurz MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk 6. ročník Komunikační a slohová výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova Informatika 5. ročník Zpracování a využití informací Dějepis 9. ročník Rozdělený a integrující se svět -Druhá světová válka Rozdělený a integrující se svět - Československá republika Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk ve společnosti Pokryto předmětem Informatika Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Integrace do výuky Český jazyk 9. ročník Komunikační a slohová výchova Dějepis Výchova k občanství Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk ve společnosti Pokryto předmětem Informatika Stavba mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk 7. ročník Komunikační a slohová výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk 7. ročník poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním 8. ročník poslech s porozuměním Adaptační kurz Den bez aut Poznáváme živou přírodu Putujeme naší vlastí Ochrana člověka za mimořádných událostí 11

15 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat mluvení čtení s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním Pokryto předmětem Informatika Pokrytí v projektu Putujeme naší vlastí Vnímání autora mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk 9. ročník Komunikační a slohová výchova Pokryto předmětem Informatika Informatika mluvení čtení s porozuměním 5. ročník Zpracování a využití informací Dějepis 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Československá republika Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Fyzika Zvukové děje Pokryto předmětem Informatika Pokrytí v projektu Planety naší Sluneční soustavy Den bez aut Fungování a vliv médií ve společnosti Integrace do výuky Český jazyk 2. ročník Literární výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova Prvouka 2. ročník Lidé kolem nás Dějepis 9. ročník Rozdělený a integrující se svět -Druhá světová válka Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Pokryto předmětem Informatika Tvorba mediálního sdělení Integrace do výuky Český jazyk 5. ročník Komunikační a slohová výchova 7. ročník Komunikační a slohová výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním Pokryto předmětem Informatika Práce v realizačním týmu Integrace do výuky Český jazyk 6. ročník Literární výchova 7. ročník Komunikační a slohová výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk poslech s porozuměním 12

16 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat 13

17 Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují okres Náchod Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název Délka studia v letech: 9 vznikla v roce 2009 splynutím školy mateřské a základní. Byla zařazena do sítě škol s identifikačním číslem (IZO) na adrrese Žižkovo nám. 1, Nové Město nad Metují. Základní škola je úplná základní škola s pěti třídami 1. stupně (po jedné v každém ročníku) a osmi třídami 2. stupně (dvě třídy v každém ročníku).poskytujeme základní vzdělání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), se zákonem č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, se zákonem 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a prováděcími předpisy MŠMT ČR. Kapacita školy je 390 žáků. Nabízíme žákům vyrovnané všeobecné vzdělání. Jsme škola bezbariérová, otevřená.hlavní cíl vyjadřuje motivační název ŠVP Ruku v ruce za vzděláním, které symbolizuje úzkou spolupráci s rodičiv rámci školy i mimo ni. Komunikace mezi učiteli, žáky a rodiči probíhá na partnerské úrovni a je založena na vzájemné úctě a respektu. Škola umožňuje rozvoj plného potenciálu dítěte, podporuje integraci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami První stupeň navštěvují převážně děti z Krčína a Spů, jen ojediněle z jiné spádové oblasti. Od 6. ročníku přicházejí děti z okolních vesnic: Provodova - Šonova, Bohuslavic, Černčic a Nahořan. Do školy dojíždí přibližně 40 % z celkového počtu žáků školy. Škola se nachází v blízkosti autobusových zastávek a vlakového nádraží. Dopravní obslužnost je na dobré úrovni, jelikož škola je umístěna u hlavní komunikace, která vede směrem na Hradec Králové nebo na Rychnov nad Kněžnou. Bezpečnost žáků je zajištěna přechodem pro chodce s pravidelným dohledem strážníků městské policie nebo jim pověřené osoby. V prostorách školy je zřízeno parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky školy. Škola je moderní. Její materiální, technické, prostorové i hygienické podmínky jsou na vysoké úrovni. Žáci mají k dispozici šatny, od 5.třídy žáci využívají šatní skříňky na chodbách. Maximálně ve výuce využíváme všech odborných učeben (VV, HV, CH, FY, ITC, jazykové učebny, dílny, cvičná kuchyně) a veškerého vybavení školy a to nejen v přímé pedagogické činnosti.nabídky nepovinných předmětů a velké množství zájmových kroužků umožňuje dětem smysluplné využití volného času. Kroužky mají náplň sportovní, dramatickou, hudební, výtvarnou i vzdělávací. Kmenové i odborné učebny jsou podle charakteru a potřeby vybaveny interaktivními tabulemi s datavideoprojektory, keramickými tabulemi, počítači a audiovizuální technikou, která je postupně modernizována. Samozřejmostí je vybavení počítači v kabinetech, sborovnách, ve školní družině a ve studovněčítárně. V prostorách celé školy mají pracovníci i žáci možnost připojení k internetu. Škola ve svých prostorách nabízí služby školní družiny,školního klubu, školní jídelny, bufetu, studovny- čítárny a školního dvoru s pískovištěm, doskočištěm, vbíceúčelovým hřištěm a posezením v přírodě. Učitelé II.stupně a pedagogičtí asistenti sídlí v kabinetech, učitelé třídy ve sborovně I.stupně. Pravidelná setkání celého pedagogického sboru probíhají ve sborovně II.stupně. Prostory školy jsou přístupné k využití žákům, pracovníkům školy i široké veřejnosti. Svou polohou, vybavením a svými službami škola usiluje o to stát se sportovně - společenským centrem pro obyvatele příměststské části Krčín. Pedagogický sbor tvoří učitelé téměř plně kvalifikovaní. V pedagogickém sboru jsou zastoupeni pedagogové se specifickými odbornostmi a funkcemi: dyslektická asistentka, výchovný poradce a metodik prevence sociálněpatologických jevů, koordinátor ŠVP a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Kolektiv pedagogů je po všech stránkách vyvážený - aprobačně, věkově a v rovnoměrném zastoupení mužů a žen. Tým pracovníků školy doplňují hospodářka, mzdová účetní, spisová pracovnice, pan školník, paní uklizečky a paní kuchařky. Dlouhodobě spolupracujeme s polskou školou ve Strzegomi. Spolupráce nabízí setklávání dětí obou škol v různých projektech a společné poznávání kultur našich národů. Nejen v oblasti mezinárodní spolupráce zpracováváme projekty se snahou získat finanční prostředky pro školu. Pořádáme následující pravidelné školní akce: - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku /3 dny/ - program protidrogové prevence a prevence sociálně-patologických jevů - plavecký výcviky žáků ve 3. ročníku /20 hodin/ - průkaz cyklisty ve 4. ročníku 14

18 Charakteristika školy - Mikulášská nadílka pro žáky I.st. /připravují žáci 9.roč./ - LVVK pro žáky 7.ročníku /1 týden/ - "Před školou ve škole" - cyklus odpoledních setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů ve škole - "Slavnost Slabikáře" - odpolední oslava pro rodiče a žáky 1. třídy - "Zahradní radovánky" - zábavné odpoledne pro žáky, rodiče a příznivce školy /vystoupení žáků, soutěže, trhy/ jedenkrát za dva roky střídáme s " Krčínským maratonem" vždy u příležitosti letních nebo zimních Olympijských her /běhá celá škola, rodiče i veřejnost - slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku - Akademie - "Krčínská laťka" - soutěž ve skoku vysokém - vystoupení pěveckých sborů Terénní berušky a Notičky - výstavy ve vestibulu školy - víkendy se žáky ve škole - akce školní družiny a školního klubu /mikulášská besídka, vánoční besídka, karneval, atletický čtyřboj, vybíjená/ Žáci, členové "Školní redakce", vydávají pod vedením paní učitelky školní časopis "Krčíňoviny" a připravují pravidelné vysílání školního rozhlasu. Ve škole pracuje "Dětský parlament",který má své zástupce i v Dětdském parlamentu na městě, "Rada rodičů", "Školská rada". Na schůzky je pravidelně zvána ředitelka školy. Ta také svolává plenární jednání rodičů na začátku školního roku. Rodiče jsou zváni na třídní schůzky /2x ročně/, konzultační dny /2x ročně -triáda U-Ž-R/, "Den otevřených dveří" /1x ročně/.spolupráce na naší škole je založená na zjišťování potřeb žáků i jejich rodičů. Poskytujeme poradenské služby rodičům i žákům /výchovný poradce, metodik prevence, dyslektická asistentka, proškolení učitelé reedukační péče a pracovníci PPP - 1x za měsíc, pracovníci SPC - dle potřeby a školní psycholog/. Spolupracujeme úzce se zřizovatelem i s ostatními místními institucemi a zapojujeme se do jejich aktivit. 15

19 Učební plán 4 Učební plán Název školy Adresa Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují okres Náchod Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název Délka studia v letech: 9 Učební plán ročníkový 1. stupeň Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

20 Učební plán 2. stupeň Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Výchova mezilidských vztahů Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola RVP ZV Základní vzdělávání Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Od 1. září 2012 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje.4 2 Charakteristika školy a ŠVP...5 2.1 Charakteristika školy...5 2.1.1 Úplnost a velikost školy....

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace školní vzdělávací program ŠVP pro ZV - 4 KLÍČ K ŽIVOTU Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více