Základní škola a Mateřská škola Krčín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Krčín"

Transkript

1 Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

3 Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdelávací strategie školy Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Začlenění průřezových témat 4 3 Charakteristika školy 14 4 Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Výchova mezilidských vztahů Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Projekty 329 Můj atlas světa 329 Adaptační kurz 330 Naše město - Nové Město nad Metují 331 Planety naší Sluneční soustavy 332 Putujeme naší vlastí 333 Poznáváme živou přírodu 334 Zdravý jídelníček 334

4 7 Ochrana člověka za mimořádných událostí 335 Den bez aut 339 Cyklistický kurz 349 Plavecký kurz 350 Evaluace vzdělávacího programu 352

5 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ruku v ruce za vzděláním Datum Název Verze vzdělávací program Platnost Délka studia v letech: 9 Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název školy Adresa Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují okres Náchod IČ REDIZO Kontakty Ředitel Mgr. Monika Nováková Jana Vitverová Telefon Tel.: www WWW: Zřizovatel Adresa Město Nové Město nad Metují Náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují IČ Kontakt Mgr. Václav Kupka Telefon www datum, podpis, razítko 2

6 Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují okres Náchod Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název Délka studia v letech: 9 Ruku v ruce za vzděláním Vztah žák - učitel - rodič vnímáme jako odrazový můstek naší společné cesty za vzděláním. Žáci, učitelé a rodiče se stávají skutečnými spolupracovníky a komunikace mezi nimi probíhá na partnerské úrovni. Nabízíme žákům široké vyrovnané všeobecné vzdělání. Naše "cesta za vzděláním" je zajímavá a podněcující. Vycházíme vstříc individuálním potřebám a zájmům žáků. Začleňujeme mezi nás žáky se zdravotním postižením a vytváříme jim vhodné podmínky. Vytváříme ve škole estetické, čisté a bezpečné prostředí. Naše cíle: Výchovně-vzdělávací proces: Budeme usilovat o stále kvalitnější vzdělávací proces. Využijeme ve výuce různé metody a formy práce. Budeme respektovat různé učební styly žáků. Propojíme dovednosti s vědomostmi, postoji a hodnotami. Budeme zvyšovat úroveň vzdělání vycházejících žáků. Vedení školy: Budeme usilovat o zvyšování počtu zájemců o naši školu. Získáme potřebný počet pedagogických asistentů. Zlepšíme vybavení školy ICT a informačními technologiemi, zajistíme jejich běžnou dostupnost žákům i učitelům. Rozšíříme nabídku a zvýšíme úroveň mimoškolních aktivit. Vytvoříme dobré podmínky pro činnost školní družiny a budeme podporovat její aktivity. Budeme získávat finančních prostředky mimo normativ do rozpočtu školy /granty,projekty/. Spolupráce s rodiči a partnery školy: Budeme vytvářet podmínky pro kvalitní práci Školské rady a Rady rodičů. Podpoříme spolupráci s městem Nové Město nad Metují, s místními společenskými, kulturními a sportovními organizacemi a spolky. Budeme budovat spolupráci se spádovými školami, místními školami i partnerskými školami v zahraničí. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: V oblasti poskytování poradenských služeb pracují na naší škole výchovný poradce a dyslektická asistentka.v konzultačních hodinách poskytují odborné rady rodičům.žáky s vývojovými poruchami učení nebo chování posíláme se souhlasem zákonného zástupcena vyšetření do PPP.Na základě tohoto vyšetření jsou pak zařazováno do reedukační péče, kteou vedou vškolení pedagogové. Reedukace specifických poruch probíhá v malých skupinách každý týden jednu vyučovací hodinu. Snažíme se tyto hodiny zařazovat před nebo hned po vyučování. V reedukačních hodinách ukazujeme rodičům jak s dětmi pracovat. Žáci pracují s pomůckami určenými k reedukaci pracovní sešity, učebnice, tabulky ke čtení, didaktické pomůcky a hry, počítače s reedukačními a výukovými programy. Mohou si zároveň koupit nebo zapůjčit pracovní listy a pomůcky pro snadnější domácí 3

7 Charakteristika ŠVP přípravu. Při individuální práci se žáky využíváme také metodu Feuersteinova instrumentálního obohacování.žáky samozřejmě při práci v hodinách zohledňujeme vzhledem k jejich vzdělávacím potřebám.pomocí speciálních metod a multisenzoriálního způsobu vyučování se snažíme o zlepšení čtení, grafomotoriky i chyb v pravopisu. S žáky s kombinovanými vadami pracují v běžných hodinách asistenti pedagoga, kteří úzce spolupracují se SPC.Učitelé ve spolupráci s rodiči a odbornými pracovníky PPP a SPC sestavují individuální plány pro tyto žáky.podle kterých se se žáky pracuje a které obsahují závěry a dodporučení PPP a SPC, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky,způsoby hodnocení, jména všech zúčastněných a odpovědného pedagoga. Pro tyto žáky se snažíme vytvářet stimulující školní prostředí, respektujeme styl učení, který odpovídá potřebám dítěte. Používáme souhrn speciálně-pedagogických postupů ke zlepšení a kompenzaci poruch učení. Každý měsíc probíhají ve škole konzultace s pracovnicemi PPP, při kterých se řeší aktuální problémy spojené s integrací žáků. Velice dobrá spolupráce je rovněž s SPC, se kterým spolupracují hlavně pedagogické asistentky a třídní učitelé žáků s více vadami a s mentálním oslabením. Ohledně žáků s mentálním oslabením, umožňuje vedení učitelům prohlubovat si své vzdělání a získávat speciálně pedagogické kompetence, které budou zaměřeny na práci s dětmi s mentálním oslabením v jednotlivých předmětech.při výuce učitelé uplatňují individuální přístup v různých formách práce (skupinová, projektové vyučování apod.) i při hodnocení výsledků. Učitel rozvíjí dobré sociální klima třídy pro integrované žáky s tímto postižením. Ve výuce využíváme pomůcky podle doporučení SPC i PPP a získáváme informace i od neziskových organizací, které mají odborné zkušenosti z práce s těmito dětmi. Podle možností zajišťuje vedení školy i snížení počtu žáků ve třídě, asistenta pedagoga nebo dalšího pedagogického pracovníka do třídy.nepostradatelná je i systematická spolupráce s rodinou a její zapojení do vzdělávání. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: Zařazení problematikxy výchovy a vzdělání nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelůnáročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žádi mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat. Pro tyto žáky rozšiřujeme základní učivo do hloubky především v těch předmětech, které reprezentují nadané dítě. Žáky vedeme k tomu, aby se naučili s vědomostmi tvořivě zacházet, aby jejich talent byl plně využit. Mimořádně nadaným žákům umožňujeme vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.umožňujeme jim pracovat nas počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kváízy, křížovky,problémové úlohy) a navštívit hodiny ve vyšších ročnících. Nadaným žákům připravujeme specifické úkoly s rozšiřujícím a rozvíjejícím učivem a diferencované úkoly podle obtížnosti. Žáky zapojujeme do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů. Podporujeme různé způsoby řešení, vymýšlení vlastních příkladů, úloh, žáci se učí uplatňovat své vědomosti a dovednosti v rolí vedoucích skupin. Nabízíme jim účast ve školních olympiádách a v různých soutěžích. Pohybově nadaným žákům nabízíme celouřadu sportovních kroužků různého zaměření.hudebně nadaní žáci se mají možnost přihlásit do nepovinného předmětu Sborový zpěv a do kytarových kroužků podle úrovně hry. Pro výtvarně nadané žáky na škole pracuje kroužky keramické a výtvarné. Žáci nadxdaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových asktivit organizovaných školou nebo uměleckou školou Při samotné výuce jsu pověřovánináročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů a vedením skupin.velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Jenutné toto chování usměrňovat s pedagogickým taktem, avšak důsledně.usměrňujeme žáky v ososbnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným žákům, k toleranci a ochcotě pomáhat slabším. Není vyjímkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. 2.1 Výchovné a vzdelávací strategie školy 2.2 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2.3 Začlenění průřezových témat 4

8 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Český jazyk 1. ročník Komunikační a slohová výchova 6. ročník Literární výchova 8. ročník Jazyková výchova Matematika 7. ročník Číslo a proměnná Výchova k občanství 6. ročník Člověk jako jedinec Člověk ve společnosti Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání Pokrytí v projektu Adaptační kurz Putujeme naší vlastí Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Český jazyk 3. ročník Komunikační a slohová výchova Literární výchova 8. ročník Komunikační a slohová výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova Prvouka 3. ročník Člověk a jeho zdraví Výchova k občanství 6. ročník Člověk jako jedinec Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk jako jedinec Výchova mezilidských vztahů 9. ročník Mezilidské vztahy a komunikace Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Výchova k občanství 6. ročník Člověk jako jedinec Výchova mezilidských vztahů 9. ročník Mezilidské vztahy a komunikace Tělesná výchova 2. ročník Činnosti ovlivňující zdraví Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání Pokrytí v projektu Adaptační kurz Plavecký kurz Ochrana člověka za mimořádných událostí Cyklistický kurz Psychohygiena Integrace do výuky Český jazyk 9. ročník Komunikační a slohová výchova Prvouka 2. ročník Člověk a jeho zdraví Výchova k občanství 6. ročník Člověk jako jedinec Výchova ke zdraví Výchova mezilidských vztahů 7. ročník Mezilidské vztahy a komunikace Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání Kreativita Integrace do výuky Český jazyk 5. ročník Literární výchova Anglický jazyk 6. ročník mluvení Hudební výchova 1. ročník Hudebně pohybové činnosti Výtvarná výchova 6. ročník rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník rozvíjení smyslové citlivosti 8. ročník rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník rozvíjení smyslové citlivosti Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání Pokrytí v projektu Adaptační kurz Můj atlas světa Naše město - Nové Město nad Metují Putujeme naší vlastí Poznávání lidí Integrace do výuky Český jazyk 1. ročník Literární výchova 7. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 5

9 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat 8. ročník Člověk jako jedinec Výchova mezilidských vztahů 7. ročník Mezilidské vztahy a komunikace Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání Pokrytí v projektu Adaptační kurz Mezilidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk 3. ročník Literární výchova 7. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás 3. ročník Lidé kolem nás Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk jako jedinec 8. ročník Člověk jako jedinec Výchova mezilidských vztahů 6. ročník Mezilidské vztahy a komunikace Tělesná výchova 3. ročník Činnosti ovlivňující zdraví Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání Pokrytí v projektu Adaptační kurz Den bez aut Komunikace Integrace do výuky Český jazyk 6. ročník Literární výchova Jazyková výchova 7. ročník Literární výchova 8. ročník Komunikační a slohová výchova 9. ročník Jazyková výchova Komunikační a slohová výchova Informatika 6. ročník Vyhledávání informací a komunikace Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Vlastivěda 4. ročník Lidé kolem nás Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk jako jedinec Výchova mezilidských vztahů 6. ročník Mezilidské vztahy a komunikace Výtvarná výchova ověřování komunikačních účinků 7. ročník ověřování komunikačních účinků 8. ročník ověřování komunikačních účinků 9. ročník ověřování komunikačních účinků Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání Pokryto předmětem Český jazyk Pokrytí v projektu Adaptační kurz Den bez aut Putujeme naší vlastí Ochrana člověka za mimořádných událostí Kooperace a kompetice Integrace do výuky Matematika 4. ročník Číslo a početní operace Závislosti, vztahy a práce s daty Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti Tělesná výchova 4. ročník Činnosti ovlivňující zdraví Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání Pokrytí v projektu Adaptační kurz Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky Český jazyk 7. ročník Literární výchova 8. ročník Jazyková výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova Výchova k občanství 7. ročník Výchova ke zdraví Výchova mezilidských vztahů 9. ročník Mezilidské vztahy a komunikace Fyzika Elektromagnetické a světelné děje Zvukové děje Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání Pokryto předmětem Výtvarná výchova Pokrytí v projektu Adaptační kurz Den bez aut 6

10 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat Ochrana člověka za mimořádných událostí Cyklistický kurz Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky Český jazyk 2. ročník Literární výchova 6. ročník Literární výchova 7. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 8. ročník Komunikační a slohová výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova Prvouka 2. ročník Lidé kolem nás Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk jako jedinec Výchova mezilidských vztahů 8. ročník Mezilidské vztahy a komunikace Tělesná výchova 2. ročník Činnosti ovlivňující zdraví Praktické činnosti 8. ročník Volba povolání VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Integrace do výuky Dějepis 7. ročník Křesťanství a středověká Evropa - Vrcholný a pozdní středověk 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Československá republika Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk, stát a právo Pokrytí v projektu Naše město - Nové Město nad Metují Občan, občanská společnost a stát Integrace do výuky Český jazyk 8. ročník Literární výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova Dějepis Literární výchova 6. ročník Počátky lidské společnosti-pravěk Člověk v dějinách-úvod do vyučování dějepisu 7. ročník Křesťanství a středověká Evropa - Raný středověk 8. ročník Modernizace společnosti - Vzestup a pád Napoleona Modernizace společnosti - Revoluce 1848 a porevoluční Evropa Moderní doba -1.světová válka 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Československá republika Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk, stát a právo 8. ročník Člověk, stát a právo Pokryto předmětem Dějepis Člověk, stát a hospodářství Formy participace občanů v politickém životě Integrace do výuky Vlastivěda 4. ročník Lidé kolem nás Dějepis 6. ročník Počátky lidské společnosti-pravěk 8. ročník Modernizace společnosti - Osvícenský absolutismus Modernizace společnosti - Vzestup a pád Napoleona Modernizace společnosti - Revoluce 1848 a porevoluční Evropa Moderní doba -1.světová válka 9. ročník Rozdělený a integrující se svět -Druhá světová válka Rozdělený a integrující se svět - Československá republika Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Výchova k občanství 7. ročník Člověk, stát a právo Pokryto předmětem Dějepis Výchova k občanství Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Integrace do výuky Vlastivěda 4. ročník Lidé kolem nás Dějepis 6. ročník Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk 8. ročník Moderní doba -1.světová válka 9. ročník Rozdělený a integrující se svět -Druhá světová válka Rozdělený a integrující se svět - Československá republika Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Výchova k občanství 7. ročník Člověk, stát a právo 7

11 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat 8. ročník Člověk, stát a právo Pokryto předmětem Dějepis VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Integrace do výuky Anglický jazyk 8. ročník poslech s porozuměním Dějepis mluvení čtení s porozuměním 6. ročník Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Výchova k občanství 7. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět 9. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět Zeměpis 8. ročník Regiony světa - Evropa Pokryto předmětem Zeměpis Dějepis Pokrytí v projektu Můj atlas světa Objevujeme Evropu a svět Integrace do výuky Anglický jazyk 7. ročník poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním 8. ročník poslech s porozuměním Informatika mluvení čtení s porozuměním 5. ročník Vyhledávání informací a komunikace Vlastivěda Dějepis Lidé kolem nás 6. ročník Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk Počátky lidské společnosti-pravěk 7. ročník Objevy a dobývání, počátek nové doby- 8. ročník Modernizace společnosti - Vzestup a pád 8. ročník Napoleona Moderní doba -1.světová válka 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Výchova k občanství 7. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět 9. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět Zeměpis 8. ročník Regiony světa - Evropa Pokryto předmětem Zeměpis Výtvarná výchova Pokrytí v projektu Můj atlas světa Jsme Evropané Integrace do výuky Český jazyk 9. ročník Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Dějepis poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním 6. ročník Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk 8. ročník Moderní doba -1.světová válka 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Výchova k občanství 7. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět 9. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět Zeměpis 8. ročník Regiony světa - Evropa Pokryto předmětem Zeměpis Pokrytí v projektu Můj atlas světa MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Integrace do výuky Český jazyk 6. ročník Literární výchova 7. ročník Literární výchova 8. ročník Literární výchova 8

12 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat 9. ročník Literární výchova Anglický jazyk 4. ročník Poslech s porozuměním 7. ročník poslech s porozuměním Prvouka mluvení čtení s porozuměním 1. ročník Lidé kolem nás Dějepis 6. ročník Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk 7. ročník Křesťanství a středověká Evropa - Raný středověk Křesťanství a středověká Evropa - Vrcholný a pozdní středověk 8. ročník Modernizace společnosti - Revoluce 1848 a porevoluční Evropa Moderní doba -1.světová válka 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Československá republika Výchova k občanství 7. ročník Člověk ve společnosti Zeměpis Pokryto předmětem Anglický jazyk Lidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk Regiony světa - Afrika 6. ročník Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova 8. ročník Literární výchova 9. ročník Literární výchova Anglický jazyk 7. ročník poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním 8. ročník poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním Prvouka mluvení čtení s porozuměním 2. ročník Lidé kolem nás Dějepis 6. ročník Počátky lidské společnosti-pravěk 8. ročník Moderní doba -1.světová válka 9. ročník Rozdělený a integrující se svět -Druhá světová válka Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk ve společnosti Výchova mezilidských vztahů Mezilidské vztahy a komunikace 8. ročník Mezilidské vztahy a komunikace Pokryto předmětem Dějepis Zeměpis Výtvarná výchova Pokrytí v projektu Naše město - Nové Město nad Metují Den bez aut Etnický původ Integrace do výuky Český jazyk 9. ročník Literární výchova Vlastivěda 4. ročník Lidé a čas Dějepis 6. ročník Počátky lidské společnosti-pravěk 7. ročník Křesťanství a středověká Evropa - Raný středověk Křesťanství a středověká Evropa - Vrcholný a pozdní středověk 8. ročník Moderní doba -1.světová válka 9. ročník Rozdělený a integrující se svět -Druhá světová válka Výchova k občanství 7. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět Člověk ve společnosti Výchova mezilidských vztahů 8. ročník Mezilidské vztahy a komunikace Přírodopis Zeměpis biologie člověka 7. ročník Regiony světa - Afrika Pokryto předmětem Výtvarná výchova Multikulturalita Integrace do výuky Český jazyk 8. ročník Literární výchova 9. ročník Literární výchova Anglický jazyk 5. ročník Čtení s porozuměním 7. ročník čtení s porozuměním 8. ročník mluvení Výchova k občanství čtení s porozuměním 7. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět Pokryto předmětem Anglický jazyk Zeměpis Výchova k občanství 9

13 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat Princip sociálního smíru a solidarity Integrace do výuky Český jazyk 9. ročník Literární výchova Dějepis 8. ročník Modernizace společnosti - Vzestup a pád Napoleona Modernizace společnosti - Revoluce 1848 a porevoluční Evropa 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Československá republika Výchova k občanství 7. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět Pokryto předmětem Anglický jazyk Zeměpis ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Integrace do výuky Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody 5. ročník Člověk a jeho zdraví Fyzika 9. ročník Energie Přírodopis Rozmanitost přírody 6. ročník biologie rostlin biologie živočichů 7. ročník biologie živočichů 9. ročník neživá příroda základy ekologie Pokryto předmětem Výchova k občanství Základní podmínky života Integrace do výuky Prvouka 2. ročník Rozmanitost přírody 3. ročník Rozmanitost přírody Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody 5. ročník Člověk a jeho zdraví Dějepis Rozmanitost přírody 6. ročník Počátky lidské společnosti-pravěk Fyzika 7. ročník Mechanické vlastnosti tekutin Přírodopis 6. ročník obecná biologie 7. ročník biologie rostlin 9. ročník neživá příroda Pokryto předmětem Dějepis Chemie Výchova k občanství Pokrytí v projektu Zdravý jídelníček Lidské aktivity a problémy životního prostředí Integrace do výuky Český jazyk 7. ročník Literární výchova Anglický jazyk 9. ročník poslech s porozuměním Prvouka mluvení čtení s porozuměním 1. ročník Člověk a jeho zdraví 2. ročník Rozmanitost přírody Člověk a jeho zdraví 3. ročník Člověk a jeho zdraví Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody 5. ročník Člověk a jeho zdraví Dějepis Rozmanitost přírody 6. ročník Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk 7. ročník Objevy a dobývání, počátek nové doby- 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Československá republika Výchova k občanství Fyzika 8. ročník Energie 9. ročník Energie Přírodopis Zeměpis Mezinárodní vztahy, globální svět základy ekologie 6. ročník Životní prostředí 7. ročník Regiony světa - Austrálie a Oceánie Pokryto předmětem Zeměpis Regiony světa - Antarktida Regiony světa - Amerika Výtvarná výchova Fyzika Chemie Matematika 10

14 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat Pokrytí v projektu Naše město - Nové Město nad Metují Vztah člověka k prostředí Integrace do výuky Český jazyk 6. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Anglický jazyk poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním 8. ročník poslech s porozuměním Prvouka mluvení čtení s porozuměním 1. ročník Rozmanitost přírody 3. ročník Rozmanitost přírody Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody 5. ročník Člověk a jeho zdraví Dějepis Rozmanitost přírody 6. ročník Nejstarší civilizace, počátek evropské kultury - Starověk 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Československá republika Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Výchova k občanství Fyzika 8. ročník Energie 9. ročník Energie Přírodopis 6. ročník biologie hub Mezinárodní vztahy, globální svět Elektromagnetické a světelné děje biologie rostlin biologie živočichů 7. ročník biologie rostlin biologie živočichů 9. ročník základy ekologie Pokryto předmětem Zeměpis Výtvarná výchova Fyzika Chemie Pokrytí v projektu Cyklistický kurz MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk 6. ročník Komunikační a slohová výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova Informatika 5. ročník Zpracování a využití informací Dějepis 9. ročník Rozdělený a integrující se svět -Druhá světová válka Rozdělený a integrující se svět - Československá republika Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk ve společnosti Pokryto předmětem Informatika Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Integrace do výuky Český jazyk 9. ročník Komunikační a slohová výchova Dějepis Výchova k občanství Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk ve společnosti Pokryto předmětem Informatika Stavba mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk 7. ročník Komunikační a slohová výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk 7. ročník poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním 8. ročník poslech s porozuměním Adaptační kurz Den bez aut Poznáváme živou přírodu Putujeme naší vlastí Ochrana člověka za mimořádných událostí 11

15 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat mluvení čtení s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním Pokryto předmětem Informatika Pokrytí v projektu Putujeme naší vlastí Vnímání autora mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk 9. ročník Komunikační a slohová výchova Pokryto předmětem Informatika Informatika mluvení čtení s porozuměním 5. ročník Zpracování a využití informací Dějepis 9. ročník Rozdělený a integrující se svět - Československá republika Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Fyzika Zvukové děje Pokryto předmětem Informatika Pokrytí v projektu Planety naší Sluneční soustavy Den bez aut Fungování a vliv médií ve společnosti Integrace do výuky Český jazyk 2. ročník Literární výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova Prvouka 2. ročník Lidé kolem nás Dějepis 9. ročník Rozdělený a integrující se svět -Druhá světová válka Rozdělený a integrující se svět - Evropa a rozdělený svět po roce 1945 Pokryto předmětem Informatika Tvorba mediálního sdělení Integrace do výuky Český jazyk 5. ročník Komunikační a slohová výchova 7. ročník Komunikační a slohová výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním Pokryto předmětem Informatika Práce v realizačním týmu Integrace do výuky Český jazyk 6. ročník Literární výchova 7. ročník Komunikační a slohová výchova 9. ročník Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk poslech s porozuměním 12

16 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat 13

17 Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují okres Náchod Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název Délka studia v letech: 9 vznikla v roce 2009 splynutím školy mateřské a základní. Byla zařazena do sítě škol s identifikačním číslem (IZO) na adrrese Žižkovo nám. 1, Nové Město nad Metují. Základní škola je úplná základní škola s pěti třídami 1. stupně (po jedné v každém ročníku) a osmi třídami 2. stupně (dvě třídy v každém ročníku).poskytujeme základní vzdělání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), se zákonem č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, se zákonem 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a prováděcími předpisy MŠMT ČR. Kapacita školy je 390 žáků. Nabízíme žákům vyrovnané všeobecné vzdělání. Jsme škola bezbariérová, otevřená.hlavní cíl vyjadřuje motivační název ŠVP Ruku v ruce za vzděláním, které symbolizuje úzkou spolupráci s rodičiv rámci školy i mimo ni. Komunikace mezi učiteli, žáky a rodiči probíhá na partnerské úrovni a je založena na vzájemné úctě a respektu. Škola umožňuje rozvoj plného potenciálu dítěte, podporuje integraci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami První stupeň navštěvují převážně děti z Krčína a Spů, jen ojediněle z jiné spádové oblasti. Od 6. ročníku přicházejí děti z okolních vesnic: Provodova - Šonova, Bohuslavic, Černčic a Nahořan. Do školy dojíždí přibližně 40 % z celkového počtu žáků školy. Škola se nachází v blízkosti autobusových zastávek a vlakového nádraží. Dopravní obslužnost je na dobré úrovni, jelikož škola je umístěna u hlavní komunikace, která vede směrem na Hradec Králové nebo na Rychnov nad Kněžnou. Bezpečnost žáků je zajištěna přechodem pro chodce s pravidelným dohledem strážníků městské policie nebo jim pověřené osoby. V prostorách školy je zřízeno parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky školy. Škola je moderní. Její materiální, technické, prostorové i hygienické podmínky jsou na vysoké úrovni. Žáci mají k dispozici šatny, od 5.třídy žáci využívají šatní skříňky na chodbách. Maximálně ve výuce využíváme všech odborných učeben (VV, HV, CH, FY, ITC, jazykové učebny, dílny, cvičná kuchyně) a veškerého vybavení školy a to nejen v přímé pedagogické činnosti.nabídky nepovinných předmětů a velké množství zájmových kroužků umožňuje dětem smysluplné využití volného času. Kroužky mají náplň sportovní, dramatickou, hudební, výtvarnou i vzdělávací. Kmenové i odborné učebny jsou podle charakteru a potřeby vybaveny interaktivními tabulemi s datavideoprojektory, keramickými tabulemi, počítači a audiovizuální technikou, která je postupně modernizována. Samozřejmostí je vybavení počítači v kabinetech, sborovnách, ve školní družině a ve studovněčítárně. V prostorách celé školy mají pracovníci i žáci možnost připojení k internetu. Škola ve svých prostorách nabízí služby školní družiny,školního klubu, školní jídelny, bufetu, studovny- čítárny a školního dvoru s pískovištěm, doskočištěm, vbíceúčelovým hřištěm a posezením v přírodě. Učitelé II.stupně a pedagogičtí asistenti sídlí v kabinetech, učitelé třídy ve sborovně I.stupně. Pravidelná setkání celého pedagogického sboru probíhají ve sborovně II.stupně. Prostory školy jsou přístupné k využití žákům, pracovníkům školy i široké veřejnosti. Svou polohou, vybavením a svými službami škola usiluje o to stát se sportovně - společenským centrem pro obyvatele příměststské části Krčín. Pedagogický sbor tvoří učitelé téměř plně kvalifikovaní. V pedagogickém sboru jsou zastoupeni pedagogové se specifickými odbornostmi a funkcemi: dyslektická asistentka, výchovný poradce a metodik prevence sociálněpatologických jevů, koordinátor ŠVP a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Kolektiv pedagogů je po všech stránkách vyvážený - aprobačně, věkově a v rovnoměrném zastoupení mužů a žen. Tým pracovníků školy doplňují hospodářka, mzdová účetní, spisová pracovnice, pan školník, paní uklizečky a paní kuchařky. Dlouhodobě spolupracujeme s polskou školou ve Strzegomi. Spolupráce nabízí setklávání dětí obou škol v různých projektech a společné poznávání kultur našich národů. Nejen v oblasti mezinárodní spolupráce zpracováváme projekty se snahou získat finanční prostředky pro školu. Pořádáme následující pravidelné školní akce: - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku /3 dny/ - program protidrogové prevence a prevence sociálně-patologických jevů - plavecký výcviky žáků ve 3. ročníku /20 hodin/ - průkaz cyklisty ve 4. ročníku 14

18 Charakteristika školy - Mikulášská nadílka pro žáky I.st. /připravují žáci 9.roč./ - LVVK pro žáky 7.ročníku /1 týden/ - "Před školou ve škole" - cyklus odpoledních setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů ve škole - "Slavnost Slabikáře" - odpolední oslava pro rodiče a žáky 1. třídy - "Zahradní radovánky" - zábavné odpoledne pro žáky, rodiče a příznivce školy /vystoupení žáků, soutěže, trhy/ jedenkrát za dva roky střídáme s " Krčínským maratonem" vždy u příležitosti letních nebo zimních Olympijských her /běhá celá škola, rodiče i veřejnost - slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku - Akademie - "Krčínská laťka" - soutěž ve skoku vysokém - vystoupení pěveckých sborů Terénní berušky a Notičky - výstavy ve vestibulu školy - víkendy se žáky ve škole - akce školní družiny a školního klubu /mikulášská besídka, vánoční besídka, karneval, atletický čtyřboj, vybíjená/ Žáci, členové "Školní redakce", vydávají pod vedením paní učitelky školní časopis "Krčíňoviny" a připravují pravidelné vysílání školního rozhlasu. Ve škole pracuje "Dětský parlament",který má své zástupce i v Dětdském parlamentu na městě, "Rada rodičů", "Školská rada". Na schůzky je pravidelně zvána ředitelka školy. Ta také svolává plenární jednání rodičů na začátku školního roku. Rodiče jsou zváni na třídní schůzky /2x ročně/, konzultační dny /2x ročně -triáda U-Ž-R/, "Den otevřených dveří" /1x ročně/.spolupráce na naší škole je založená na zjišťování potřeb žáků i jejich rodičů. Poskytujeme poradenské služby rodičům i žákům /výchovný poradce, metodik prevence, dyslektická asistentka, proškolení učitelé reedukační péče a pracovníci PPP - 1x za měsíc, pracovníci SPC - dle potřeby a školní psycholog/. Spolupracujeme úzce se zřizovatelem i s ostatními místními institucemi a zapojujeme se do jejich aktivit. 15

19 Učební plán 4 Učební plán Název školy Adresa Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují okres Náchod Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název Délka studia v letech: 9 Učební plán ročníkový 1. stupeň Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

20 Učební plán 2. stupeň Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Výchova mezilidských vztahů Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - DALŠÍ CIZÍ JAZYK Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Frýzková, M., Pumpr, V. Významným cílem současného přírodovědného vzdělávání po celém světe je rozvíjení schopnosti žáků využívat

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská Kopie RVP ZV Základní vzdělávání

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská Kopie RVP ZV Základní vzdělávání školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská 2696 - Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

ŠVP pro ZV Za poznáním

ŠVP pro ZV Za poznáním školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Pojďme se učit pro život ŠVP pro ZV Za poznáním Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 1, Trutnov 3 HIDDEN

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová Vzdělávací obsah Dramatické výchovy je využit pro všechny žáky v rámci: 1. mezipředmětových

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Tvořivá rodinná škola_dupl 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více