Psychologické, sociální a ekonomické determinanty zdraví. Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. Státní zdravotní ústav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychologické, sociální a ekonomické determinanty zdraví. Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. Státní zdravotní ústav"

Transkript

1 Psychologické, sociální a ekonomické determinanty zdraví Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. Státní zdravotní ústav

2 Psychologické, sociální a ekonomické determinanty zdraví Vymezení pojmu: Původ odvozen od lat. determinare = určit, vymezit. Determinanta = určující, usměrňující činitel. Jde o psychologické, sociální a ekonomické proměnné, ovlivňující vztah mezi zdravím a nemocí Možnosti klasifikace: - protektivní - rizikové (reverzibilita)

3 Psychologické, sociální a ekonomické determinanty zdraví Další možnosti klasifikace: - vnitřní determinanty - zvl. osobnostní charakteristiky, kognitivní, emocionální a konativní proměnné, - vnější determinanty - sociální, environmentální, ekonomické, politické a kulturní proměnné (Nutbeam, 1998).

4 Psychologické, sociální a ekonomické determinanty zdraví Zdraví a nemoc vývoj názorů na jejich pojetí (biomedicínský vs. bio-psycho-sociální, resp. bio-psychosociální, spirituální a kulturní model; Holistický přístup, zdůrazňující pojetí člověka a jeho zdraví jako celku, Dynamický přístup, pojímající zdraví jako proměnlivý jev, který se naplňuje v celoživotní perspektivě člověka, Sociální přístup, zařazující člověka do struktury sociálních vztahů a hodnotící zdraví v souvislosti s nimi, Interaktivní přístup, zachycující člověka v jeho širším prostředí.

5 Psychologické, sociální a ekonomické determinanty zdraví Příklady některých významných psychosociálních a ekonomických determinant zdraví: a) vnitřních: Osobní pohoda (well-being) ve vztahu ke zdraví - Zdroje osobní pohody - Podněty pozitivní psychologie - Dimenze osobní pohody

6 Psychologické, sociální a ekonomické determinanty zdraví Koncepce typu chování a typu osobnosti ve vztahu ke zdraví - Chování typu A/B (X), - Chování typu C, - Osobnost typu D.

7 Psychologické, sociální a ekonomické determinanty zdraví Vulnerabilita (zranitelnost): - Primární a sekundární vulnerabilita (Brandstädter, von Eye, 1982) - Obecná biologická, obecná psychologická a specifická psychologická vulnerabilita (Barlow, 2000, 2004); Resilience (psychická odolnost): - Autentická resilience vs. pseudoresilience, - Nespecifické a specifické koncepce resilience (F. Heider, J. Rotter, A. Bandura; S. Kobasa, A. Antonovsky, D. J. W. Strőmpfer, M. Csikszentmihalyi atd.)

8 Psychologické, sociální a ekonomické determinanty zdraví Zátěž a stres - Rozlišení zátěže a stresu - Stresor stresová reakce důsledky - Hyperstres vs. hypostres, eustres vs. distres, akutní vs. chronický stres - Hlavní koncepce stresu (W. B. Cannon, H. B. Selye, R. S. Lazarus, R. A. Karasek, C. D. Spielberger, E. R. Greeglass, S. E. Hobfoll) - Zvládání stresu (coping)

9 Psychologické, sociální a ekonomické determinanty zdraví b) vnějších Socioekonomický status (SES) a zdraví - Pojetí SES, jeho druhy a vztah ke zdraví - Sociální gradient - Odlišnosti a nerovnosti ve zdraví - Nezaměstnanost, sociální úpadek a zdraví Sociální opora (social support) - Pojetí sociální opory a vymezení jejích základních druhů, vztah ke zdraví - (podrobněji viz Kebza, 2005).

10 Odlišnosti a nerovnosti ve zdraví Každý člen lidské společnosti má podle dokumentů WHO (1999, 2001), ale i podle příslušných ustanovení naprosté většiny ústav rozvinutých zemí stejné právo žít zdravý a dlouhý život. Všichni lidé ovšem nedisponují k realizaci těchto ušlechtilých záměrů stejnými předpoklady, neboť mezi lidmi existuje obecně i speciálně ve vztahu ke zdraví mnoho rozdílů a odlišností.

11 Odlišnosti a nerovnosti ve zdraví Mnohé z těchto odlišností jsou jen málo (či nejsou vůbec) ovlivnitelné (věk, pohlaví, etnická příslušnost). Některé z nich není možno charakterizovat jako nerovnosti (inequalities) v pravém slova smyslu, neboť vyplývají z individuální specifičnosti každého jedince a neobsahují prvek nespravedlnosti ve vztahu ke zdravotnímu stavu nebo systému zdravotní péče (i když např. mužské pohlaví je ve vztahu k riziku kardiovaskulárních chorob považováno za rizikový faktor).

12 Odlišnosti a nerovnosti ve zdraví Tyto rozdíly a odlišnosti, třebaže mohou též vyvolat subjektivní prožitek nespravedlnosti, jsou způsobeny faktory obecné nahodilosti a vysokou interindividuální variabilitou lidského druhu. Skutečné nerovnosti ve zdraví (tj. nerovnosti v současném zdravotním stavu, v péči o zdraví a v hlavních dimenzích životního stylu, jež zdraví ovlivňují), jsou převážně důsledkem rozdílů v životních podmínkách (sociálních, ekonomických, behaviorálních, psychologických), které si jedinec sám nevybral a vůči nimž disponuje jen malou, nebo žádnou možností je aktuálně ovlivnit.

13 Nerovnosti ve zdraví Takto charakterizované nerovnosti ve zdraví jsou nespravedlností, již je v duchu citovaných zásad WHO nutno odstraňovat nebo alespoň podstatně snižovat. WHO i EU rozvíjí strategie, směřující k výzkumu podstaty nerovností ve zdraví a jejich eliminaci a EK vypisuje v posledních letech řadu projektů směřujících k naplňování tohoto úsilí.

14 Nerovnosti ve zdraví V oblastí zdraví a péče o ně jde především: o detekci a identifikaci ovlivnitelných faktorů, o intervenci v zájmu odstranění či zmírnění nežádoucích rozdílů, především těch, jež obsahují prvek sociální, ekonomické, behaviorální a psychologické nespravedlnosti.

15 Nerovnosti ve zdraví V tomto smyslu jsou nerovnosti ve zdraví středem pozornosti zdravotní politiky WHO i EU. Jeden z ústředních programových dokumentů WHO, dokument "Zdraví 21", jenž je i strategií WHO v Evropě, uvádí jako první dva cíle z celkových 21 cílů "Solidaritu pro zdraví v evropském regionu" a "Spravedlnost ve zdraví", vedoucí ke zmenšování nerovností ve zdraví v evropských zemích.

16 Nerovnosti ve zdraví Výzkum nerovností ve zdraví Dosud realizovaná šetření v oblasti nerovností ve zdraví ukazují, že skutečně existují rozsáhlé a závažné nerovnosti ve zdraví, morbiditě, mortalitě, jakož i v kvalitativních ukazatelích zdraví. Tyto nerovnosti se přitom netýkají, jak by se mohlo na první pohled zdát, pouze rozvojových zemí: vyskytují se prokazatelně v každé evropské zemi, ale i na celém světě včetně nejvyspělejších států.

17 Historie výzkumu nerovností ve zdraví J. P. Frank se zabýval rozdíly v mortalitě chudých a bohatých a v roce 1790 publikoval práci The people s misery as mother of disease". L. R. Villerme zjistil v první pol. 19. stol., že míra mortality a morbidity v Paříži je funkcí životních podmínek pracující třídy. Sir E. Chadwick ( ) potvrdil podobný vztah mezi třídou a mortalitou v Londýně a v roce 1842 publikoval práci Report on the Sanitary Condition of the Labouring Population of Great Britain. J. Snow popsal souvislost mezi veřejným vodovodem a výskytem cholery v některých oblastech Londýna a společně s W. Farrem se zasloužili o rozvoj výzkumu souvislostí mortality s faktory prostředí.

18 Historie výzkumu nerovností ve zdraví R. Virchow ( ), potvrdil souvislost třídních nerovností s vysokou kojeneckou úmrtností. A. Grotjahn ( ) se věnoval výzkumu sociálních příčin onemocnění a uvedl do literatury koncept sociální patologie". Ve 20. stol. se psychologický a sociologický výzkum třídních rozdílů ve zdraví začal v rozmezí let rozvíjet také v USA. A. Antonovsky publikoval v roce 1967 práci Social class, life expectancy and overall mortality.

19 Historie výzkumu nerovností ve zdraví Za průkopnickou z hlediska zdůraznění významu této problematiky se v britské literatuře považuje práce F. Drevera a M. Whiteheadové (Eds.) Health Inequalities z roku Zásadní význam mělo též uveřejnění černé zprávy kolektivu vedeného sirem Douglasem Blackem (Townsend, Davidson, Whitehead (Eds.)), 1992.

20 Historie výzkumu nerovností ve zdraví Dalšími významnými podněty ve výzkumu nerovností ve zdraví se staly studie R. G. Wilkinsona (1992, 1997, 2001), K. Judge (1995), D. Leona a G. Walta (2001), J. P. Mackenbacha (2002), R. G. Wilkinsona a M. Marmota (2003) a dalších k otázkám sociálních determinant a sociálního gradientu.

21 Nerovnosti ve zdraví situace v ČR V roce 1999 se ČR prostřednictvím týmu SZÚ připojila k řešení projektu EU Tackling inequalities in health (1999 všechny státy EU, Island a Norsko, od r též ČR, Estonsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovinsko). Řešení projektu zahrnovalo jednak empirickou část výzkum nerovností ve zdraví, jednak shromáždění a analýzu osvědčených národních intervenčních postupů ( best practices ) v oblasti nerovností ve zdraví.

22 Nerovnosti ve zdraví situace v ČR V rámci řešení tohoto projektu jsme uskutečnili též empirickou studii, provedenou u souboru 1508 českých občanů (48% mužů a 52% žen ve věku od 15 do 65 let), konzumentů zdravotní péče a 1109 českých lékařů, poskytovatelů zdravotní péče. Obě skupiny jsou reprezentativní pro občany a lékaře ČR z hlediska pohlaví, věku a regionu, kde působí.

23 Nerovnosti ve zdraví situace v ČR Výsledky tohoto šetření prokázaly, že pouze 28% občanů a 31% lékařů bylo přesvědčeno, že v ČR existují nerovnosti ve zdravotním stavu. Nebyly zjištěny významné rozdíly mezi stanovisky mužů a žen. Pokud jde o nerovnosti v poskytování zdravotní péče, 49,5% občanů a 47,3% lékařů bylo přesvědčeno o jejich existenci (Kebza et al., 2002).

24 Nerovnosti ve zdraví situace v ČR Pokud jde o příčiny nerovností v poskytované zdravotní péči, v souboru občanů je za hlavní příčinu považována korupce, resp. úplatkářství (35,5%), dále krácení finančních zdrojů ve veřejném zdravotnictví (25,6%), horší přístup zdravotnických pracovníků k seniorským kategoriím pacientů, zvl. v nemocnicích (13%), horší dostupnost zdravotní péče (7,4%) a nižší odborná úroveň zdravotnických pracovníků (7,4%), jež je vyšší ve větších městech a nižší v malých městech a obcích (7,4%)

25 Nerovnosti ve zdraví situace v ČR V souboru lékařů bylo za hlavní příčinu nerovností ve zdraví považováno krácení finančních zdrojů ve veřejném zdravotnictví (35,2%), neodpovídající přístrojové vybavení ve zdravotnických zařízeních (21,4%), dále korupce (20,1%), problémy při dalším vzdělávání zdravotnických pracovníků (5,9%), špatný systém zdravotního pojištění (5%), nebo nízká úroveň informovanosti ze strany občanů (1,8%).

26 Nerovnosti ve zdraví situace v ČR Tyto výsledky jsme popsali v závěrečné zprávě o řešení tohoto projektu v ČR (Kebza et al., 2002). V další studii, realizované u reprezentativního souboru české populace (2638 respondentů, 1214 žen a 1424 mužů ve věku od 18 do 75 let) ve 26 okresech ČR jsme potvrdili, že subjektivně hodnocený zdravotní stav se statisticky neliší podle pohlaví,ale vysoce významně se liší podle úrovně vzdělání - s vyšším vzděláním roste pozitivní hodnocení zdravotního stavu, jakož i podle úrovně příjmu - příznivé hodnocení zdraví roste s příjmem (Šolcová, Kebza, 2002).

27 Nerovnosti ve zdraví situace v ČR Tyto výsledky jsme publikovali jednak v odborných časopisech, jednak na odborných konferencích v zahraničí (EHPS, ISEqH, IUHPE). Dále jsme se podíleli na řešení projektů EU "Health and Social Inclusion" ( ), "Closing the Gap: Strategies for Action to Tackle Health Inequalities" ( ) a v rámci 7. rámcového programu projektu GRADIENT ( ). V naší další studii, provedené opakovaně v letech 2002 a 2005, tj. před vstupem ČR do EU a po něm, jsme prokázali v české společnosti vztah mezi příjmy, úrovní nezaměstnanosti, pracovní neschopnosti, mortalitou a morbiditou (Kebza, Šolcová, Kodl, 2008).

28 Nerovnosti ve zdraví situace v ČR Chudší okresy ČR vykazují v naší studii ve srovnání s evropskými zeměmi (18 evropských zemí s dostupnými srovnatelnými daty a EU) statisticky významně vyšší úroveň nezaměstnanosti a pracovní neschopnosti, standardizovaná úroveň mortality má v českých okresech statisticky významný vztah s nezaměstnaností ( s vyšší nezaměstnaností je spojena vyšší mortalita). Dále byla zjištěna též pozitivní korelace mezi mírou pracovní neschopnosti a mírou nezaměstnanosti české populace (Kebza, Šolcová, Kodl, 2008).

29 Psychologické, sociální a ekonomické determinanty zdraví Odkazy na domácí literaturu - Kebza, V.: Psychosociální determinanty zdraví. Praha, Academia str., ISBN Kebza, V., Šolcová, I.: Well-being jako psychologický a zároveň mezioborově založený pojem. Čs. psychologie 47, 2003, 4, ISSN X.

30 Psychologické, sociální a ekonomické determinanty zdraví Šolcová, I., Kebza, V.: Prediktory osobní pohody u reprezentativního souboru české populace. Čs. psychologie 49, 2005, 1, 1-6. ISSN X. Blatný, M., Dosedlová, J., Kebza, V., Šolcová, I. (Eds.): Psychosociální souvislosti osobní pohody. Brno, Masarykova Univerzita & Nakladatelství MSD str., ISBN

31 Nerovnosti ve zdraví situace v ČR Kebza, V., Šolcová, I., Ošancová, K., Kodl, M., Sadílek, P., Janoušek, J.: Tackling Inequalities in Health. National Final Report - Czech Republic. Praha, Státní zdravotní ústav Kebza, V., Šolcová, I.: Socioeconomic inequalities in selfreported health: The Czech study. 2nd International Conference on Equity in Health, Toronto, Canada, June 14-16, 2002, Conference Agenda p. 14. Šolcová, I., Kebza, V.: Sociálně založené nerovnosti ve zdraví: současný vývoj ve světě a stav u nás. Čs. psychologie 46, 2002, 3, ISSN X.

32 Nerovnosti ve zdraví situace v ČR Kebza, V., Šolcová, I.: Self-reported health, socio-economic status, and inequalities in health. 18th Annual Conference of the European Health Psychology Society, Helsinki, Finland, June 21-24, 2004, abstract published in Psychology & Health 19, 2004, Suppl. June 2004, p. 94. ISSN Kebza, V., Šolcová, I., Kodl, M., Kernová, V.: Globalization and socioeconomic inequalities in self-reported health in the Czech Republic. 7th IUHPE European Conference on Health Promotion and Health Education, Budapešť, Hungary, October 18-21, 2006, Book of Abstracts p. 46. ISBN

33 Nerovnosti ve zdraví situace v ČR Kebza, V., Šolcová, I., Kodl, M., Kernová, V.: Socioeconomic inequalities in health in the Czech Republic in comparison with selected European countries. The 19th IUHPE World Conference on Health Promotion & Health Education, Vancouver, June 10 15, Dostupné na: hp. Kebza, V.: Nerovnosti ve zdraví. Hygiena 52, 2007, 1, ISSN

34 Nerovnosti ve zdraví situace v ČR Kebza, V., Šolcová, I., Kodl, M.: Socioeconomic inequalities in health in the Czech Republic and Central Europe. In: Kebza, V. (Ed.): Psychosocial aspects of transformation of the Czech society within the context of European integration. Praha, Univerzita Karlova ve vydavatelství Matfyzpress 2008, ISBN

35 Děkuji Vám za pozornost

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI ČLOVĚK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI ČLOVĚK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz www.grada.cz Ilona Gillernová, Vladimír Kebza, Milan Rymeš a kolektiv Kniha shrnuje vývojové

Více

EKONOMIKA ZDRAVÕ SOCI LNÕ, EKONOMICK A PR VNÕ ASPEKTY P»E O ZDRAVÕ. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

EKONOMIKA ZDRAVÕ SOCI LNÕ, EKONOMICK A PR VNÕ ASPEKTY P»E O ZDRAVÕ. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz EKONOMIKA ZDRAVÕ SOCI LNÕ, EKONOMICK A PR VNÕ ASPEKTY P»E O ZDRAVÕ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ekonomika zdraví Sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví MIROSLAV

Více

VLADIMÍR KEBZA IVA ŠOLCOVÁ SYNDROM VYHOŘENÍ

VLADIMÍR KEBZA IVA ŠOLCOVÁ SYNDROM VYHOŘENÍ VLADIMÍR KEBZA IVA ŠOLCOVÁ SYNDROM VYHOŘENÍ SYNDROM VYHOŘENÍ (Informace pro lékaře, psychology a další zájemce o teoretické zdroje, diagnostické a intervenční možnosti tohoto syndromu) Vladimír Kebza Iva

Více

PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ A NEMOCI. Stanislav Pelcák

PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ A NEMOCI. Stanislav Pelcák PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ A NEMOCI Stanislav Pelcák Psychologie zdraví a nemoci. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036 v Operačním programu

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF 1. Human development, 2. Body constitution, 3. Health status, 4. Disability evaluation,

Více

Hana Včelařová, Miroslav Chráska, Jana Martincová, Pavla Andrysová

Hana Včelařová, Miroslav Chráska, Jana Martincová, Pavla Andrysová Sociální pedagogika / Social Education ročník 2, číslo 2, str. 9-21, Listopad 2014 ISSN 1805-8825 DOI: 10.7441/soced.2014.02.02.01 9 Psychosociální aspekty nadváhy a obezity dětí raného a předškolního

Více

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky)

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Projekt Podpora rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open Society Fund Praha Nositel projektu Hospicové

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Bezdomovství v ČR: Zdravotní stav bezdomovců a jeho determinanty 4/4 - loga barevně - přesázet Miroslav Barták Tento projekt je součástí Tento IPRM projekt Ústí

Více

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice 06 sobestacnost.qxd 1.9.2010 16:15 Stránka 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity

Více

10. ZDRAVÍ 21 JE NÁSTROJEM EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ POLITIKY

10. ZDRAVÍ 21 JE NÁSTROJEM EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ POLITIKY 88 10. ZDRAVÍ 21 JE NÁSTROJEM EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ POLITIKY Program Zdraví 21 vychází z potřeb a zájmu jednotlivých států a jejich obyvatel, staví na dobrém metodickém základu a respektuje dosavadní získané

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Zdravotnictví Z v obsahu České republice

Zdravotnictví Z v obsahu České republice Vážení čtenáři, zdravotnické systémy mnoha vyspělých států prochází od 80. let tržně orientovanými reformami. Země s delší zkušeností organizačních změn takového typu již měly možnost zjistit, že procesy

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE Ministerstvo zdravotnictví ČR, verze 1.0, vydáno 8. října 2013 STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta. Zpracovala: Klára Svitáková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta. Zpracovala: Klára Svitáková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta Plzeň 2013 Zpracovala: Klára Svitáková Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma

Více

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Název: Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Realizátoři

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace Karel Skokan a kol. REGIONÁLNÍ DISPARITY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných.indd 1 7.1.2010 12:42:19 Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Případ SIM Středisek integrace menšin

Více

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Vydáno k 50. výročí ÚZIS ČR Září 2010 Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 ÚZIS

Více

SOUČASNÁ SITUACE V ČR

SOUČASNÁ SITUACE V ČR Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury SOUČASNÁ SITUACE V ČR Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných předmětech Rekreologie

Více

STUDIE Z PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ

STUDIE Z PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ STUDIE Z PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ERMAT Studie-z-psychologie-zdraví.indd 1 7.12.2007 14:15:22 Studie-z-psychologie-zdraví.indd 2 7.12.2007 14:15:22 Fakulta humanitních studií UK Praha STUDIE Z PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ

Více

Standardy a normy. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči. hospicové a paliativní péče v Evropě. Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv

Standardy a normy. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči. hospicové a paliativní péče v Evropě. Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv Cesta domů Česká společnost paliativní medicíny Evropská

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více