4 Analýza podmínek života seniorů s chronickým onemocněním v domově pro seniory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 Analýza podmínek života seniorů s chronickým onemocněním v domově pro seniory"

Transkript

1 4 Analýza podmínek života seniorů s chronickým onemocněním v domově pro seniory 4.1 Cíle výzkumu, metodologie, stanovení výzkumných tezí Hlavním cílem výzkumného projektu bylo zjistit podmínky ţivota seniorů s chronickým onemocněním v nestátním církevním domově pro seniory a na základě jejich analýzy doporučit optimální speciálně pedagogické přístupy k uţivatelům. Jako 3 dílčí cíle byly zvoleny tyto úkoly: zjistit výskyt chronických onemocnění u klientů domova zjistit nejčastější zdravotní obtíţe u sledované skupiny zjistit obsah souboru pouţívaných terapeutických metod a dalších aktivit sledované skupiny K výzkumnému šetření v empirické části byla pouţita metoda kvalitativního šetření a dále: analýza odborné literatury k problematice zdravotního postiţení a péče o seniory analýza dokumentace domova a osob sledované skupiny technika rozhovoru technika pozorování Stanoveny byly tyto výzkumné teze: T1: V domově ţije více klientů (uţivatelů) s chronickým onemocněním neţ klientů bez chronického onemocnění. T2: Senioři budou vykazovat spíše zájem o činnosti zájmové neţ nezájem o tyto aktivity. T3: Senioři budou umístěni v domově více z důvodů zdravotních neţ z důvodů sociálních

2 Výzkum se uskutečnil v Domově na zámku. Zřizovatelem nestátního sociálně zdravotního zařízení je Diakonie Českobratrské církve evangelické. Se souhlasem ředitelství domova byla analyzována dokumentace klientů s dodrţením všech nařízení o důvěrnosti. Pozorování bylo zaměřeno na organizaci péče o seniory a zejména na aktivity podporující jejich samostatnost a soběstačnost. Časový harmonogram leden-únor 2009 březen-červen 2009 červenec-říjen 2009 listopad-leden 2010 únor 2010 zpracování projektu a příprava výzkumu, analýza teoretických východisek výzkumu zpracování teoretické části, analýza lit. zdrojů vlastní výzkum zpracování výsledků výzkumného šetření zpracování závěrů výzkumného šetření 4.2 Charakteristika výzkumného prostředí a výzkumného souboru Za významnou součást výzkumného šetření povaţujeme analýzu dokumentace, internetových stránek týkajících se historie i současnosti zkoumaného ústavu. Subjekt zřizovatele, jak je zřejmé, ovlivňuje organizaci zařízení i přístupy k jeho klientům. Obec Myslibořice se nachází v okrese Třebíč, kraj Vysočina. Domov na zámku má bohatou historii. Ve 12. století byla zaloţena osada s tvrzí Mizliboritz a v roce 1531 je v místě tvrze postaven renesanční zámeček. V roce 1760 se novým majitelem stává Rudolf Chotek a v roce 1882 je panství prodáno poslednímu majiteli rakouské monarchie Antonínu Dreherovi, který je majitelem aţ do vzniku nového Československého státu. Stát myslibořický zámek pro dluhy konfiskoval a nabídl ho k prodeji. Na podzim 1924 nový třebíčský farář František Horníček seznamuje členy kazatelské stanice v Moravských Budějovicích s myšlenkou na vyuţití zámku v Myslibořicích, prodávaného státním pozemkovým úřadem, ke zřízení moderních církevních sociálních ústavů. V roce 1926 za účasti široké církevní veřejnosti jsou otevřeny Sociální

3 ústavy Myslibořice sirotčinec, dětský domov, starobinec a ústav pro nemocné. O sedmnáct let později přebírá synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE) dohled nad ústavy a jejich vedením jsou na základě vládního nařízení všechny církevní sociální ústavy předány bez náhrady státu a aţ v roce 1992 přebírá provoz Domova Diakonie ČCE, je zřízen Domov odpočinku ve stáří jako církevní právní subjekt (Diakonie Českobratrské církve evangelické [online]). Domov na zámku je památkou opravenou za finanční podpory EHP/Norska a kraje Vysočina. Vzhledem k účelům, ke kterým je zámek vyuţíván, vnitřní prostory nejsou přístupny veřejnosti (Zadraţilová, J. [online]). V současnosti Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích poskytuje na základě registrace u Krajského úřadu Vysočina čtyři následující sociální sluţby: Domov pro seniory Domov se zvláštním reţimem Domov pro osoby se zdravotním postiţením Odlehčovací sluţba Dále je výzkumný soubor tvořen jedenácti členy lékařského a středně zdravotnického personálu a čtyřiceti třemi členy nezdravotnického personálu, jejichţ přesnější vymezení bude uvedeno níţe a 134 klienty domova, z nichţ byly s pomocí sociální pracovnice vybrány čtyři klientky, s nimiţ byl veden řízený rozhovor a jejichţ kazuistiky byly vypracovány. 4.3 Interpretace výsledků výzkumného šetření Podmínky ţivota seniorů, zejména seniorů s chronickým onemocněním, podle našeho názoru, ovlivňuje do značné míry prostředí, v němţ ţijí. Proto jsme povaţovali za vhodné zabývat se uspořádáním domova, podmínkami pro soukromí klientů, zdravotní péči a prostorami pro denní aktivity. Velmi důleţitým faktorem je samozřejmě personální vybavení, zastoupení odborníků i pomocného personálu. Dále jsme, vzhledem k cíli výzkumného šetření, analyzovali soubor klientů domova z hlediska jejich zdravotního stavu a zjistili

4 jsme počet osob s chronickým onemocněním. Zaměřili jsme se potom na péči o ně z hlediska nabízených aktivit. Výzkumné šetření bylo rozvrţeno do dvou etap: zkoumání prostředí domova, organizace péče o klienty, zkoumání podmínek ţivota klientů. V červenci 2009 bylo na základě svolení ředitelství Domova na zámku započato v první etapě zkoumání prostředí domova. Na základě dokumentace a internetových stránek přístupných veřejnosti, tedy i zájemcům o umístění a jejich rodinám jsme zjistili, ţe domov poskytuje podmínky stanovené jeho posláním: nabídnout v klidném prostředí zámku Diakonie ČCE domov seniorům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou ţít ve svém přirozeném prostředí. V popředí zájmu stojí soběstačnost, spolupráce s rodinou a zapojení do veřejného ţivota. Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 4.2., poskytuje domov čtyři základní formy péče, jejichţ náplň a umístění v budově dále uvádíme. Domov pro seniory cílovou skupinou jsou senioři se starobním důchodem, kteří vlivem stáří, nemoci nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami a ani s pomocí rodiny zajistit svoje ţivotní potřeby. Domov pro seniory je organizačně rozdělen do dvou úseků. Úsek ošetřovatelský se nachází v prvním patře, senioři vyuţívají celkem 47 lůţek, z toho je: Jednolůžkových pokojů 11 Dvoulůžkových pokojů 12 Třílůžkových pokojů 4 K ošetřovatelským sluţbám patří, dle našeho názoru, velmi přínosné edukační pohovory pracovnic přímé péče se seniory, které se týkají tématu moţných aktivit v domově i mimo domov, ale třeba i dodrţování domácího řádu nebo vztahů s ostatními seniory a přání či potřeb seniorů. Další ošetřovatelskou sluţbou je např. dohled při uţívání léků, v případě nutnosti ošetřování dekubitů a převazy bércových vředů, měření tělesné teploty, krevního tlaku a glykemie

5 Úsek pečovatelský se nachází ve druhém patře a v přízemí, senioři vyuţívají celkem 63 lůţek, z toho je: Jednolůžkových pokojů 21 Dvoulůžkových pokojů - 2.patro 15 Dvoulůžkových pokojů přízemí 3 Třílůžkových pokojů 2 K pečovatelským sluţbám patří pomoc při osobní hygieně, svlékání a oblékání, pomoc při ukládání do lůţka a vstávání, pomoc při stravování, manikúra, nákup, běţný i velký úklid, praní prádla, doprovod na odborná vyšetření. Personálně provoz zajišťuje 17 pracovnic v přímé péči, 2 sociální pracovnice a 6 uklízeček. Pracovní terapii a společné aktivity pro všechna oddělení zajišťuje ergoterapeutka a tři arteterapeutky. Klienti všech oddělení téţ mohou vyuţít sluţeb dvou pastoračních pracovnic. Po medicínské stránce se o klienty všech oddělení stará 8 zdravotních sester, praktický lékař, který do domova dochází 2x za týden, psychiatr docházející jednou za dva týdny a dermatolog, který domov navštěvuje jednou za měsíc. Přehled klientů domova pro seniory, rozdělených dle věku a pohlaví uvádíme v tabulce 1. Podle zákona o sociálních sluţbách jsou za seniory povaţováni lidé nad 65 let věku, ale je třeba vzít v úvahu, ţe jiţ i u lidí starších 50 let se začínají objevovat zdravotní obtíţe odpovídající věku seniorů. Klienti domova pro seniory Věk do až až a více celkem muţi ţeny celkem Tab. 1: Klienti domova pro seniory

6 Ze zjištění vyplývá, ţe mezi seniory jsou zastoupeny převáţně ţeny. Vzhledem ke zdravotním obtíţím je nejvyšší počet klientů ve věku 75 a více let. Je zde však i 10 klientů ve věku do 65 let. Domov se zvláštním režimem cílovou skupinou jsou osoby s různým typem demence, kteří vlivem nemoci nejsou schopni sami ani s pomocí rodiny zvládnout péči o svoji osobu. Umístěn je v prvním patře, v zadní části levého křídla. Klienti mohou vyuţít celkem 18 lůţek: Dvoulůţkových pokojů 3 Třílůţkových pokojů 4 Personálně provoz zajišťuje 8 pracovnic v přímé péči, 1 sociální pracovnice a 1 uklízečka. Přehled klientů domova se zvláštním reţimem, rozdělených dle věku a pohlaví uvádíme v tabulce 2. Klienti domova se zvláštním režimem věk do až až a více celkem muţi ţeny celkem Tab. 2: Klienti domova se zvláštním reţimem Domov pro osoby se zdravotním postižením cílovou skupinou jsou senioři a jejich rodinní příslušníci s mentálním postiţením, kteří jsou v nepříznivé rodinné i osobní situaci, se kterou nejsou schopni si sami poradit. Nachází se ve druhém poschodí. Klienti mohou vyuţít celkem 6 lůţek ve třech dvoulůţkových pokojích. Klientům poskytují péči dvě vychovatelky. Moţnost umístění klientů s mentálním postiţením povaţujeme za významnou pomoc rodičům těchto klientů seniorům, která je zbavuje obav o budoucnost jejich mentálně postiţených dětí

7 Přehled klientů domova se zdravotním postiţením, rozdělených dle věku a pohlaví uvádíme v tabulce 3. Klienti domova se zdravotním postižením věk do až až a více celkem muţi 4 4 ţeny 2 2 celkem 6 6 Tab. 3: Klienti domova se zdravotním postiţením Odlehčovací služba nabízí rodinám, které pečují o seniora se sníţenou soběstačností v domácím prostředí, na určitou dobu převzetí péče. Tato doba můţe slouţit pečujícím k vyřízení neodkladných záleţitostí nebo, coţ povaţuji za neméně důleţité, k obnově sil, které jsou zapotřebí k další kvalitní péči o seniora. V rámci pobytu, který můţe být v rozmezí od několika dnů aţ po dobu tří měsíců v roce, domov poskytuje komplexní péči jako u trvalých pobytů. Klienti mohou vyuţít celkem tři lůţka v prvním patře. V době výzkumného šetření tuto sluţbu nevyuţíval ţádný klient. Jak jsme jiţ uváděli výše, pokoje pro klienty domova jsou jednolůţkové, dvoulůţkové a třílůţkové. V přízemí jsou tři pokoje nadstandardního typu se samostatným WC, sprchou a kuchyňským koutem, které patří do pečovatelského úseku domova pro seniory. V prvním patře je pět pokojů nadstandardního typu, z toho jeden se nachází na oddělení domova se zvláštním reţimem a zbytek náleţí ošetřovatelskému úseku domova pro seniory. Ve druhém patře je šestnáct pokojů nadstandardního typu, z nichţ dva náleţí klientům domova pro osoby se zdravotním postiţením. Ostatní opět mohou vyuţívat klienti domova pro seniory. Rozhovorem se sociální pracovnicí bylo zjištěno, ţe největší zájem mají senioři o jednolůţkové pokoje nadstandardního typu, ale v některých případech klienti raději vyuţívají dvoulůţkové pokoje, z důvodu moţnosti být na pokoji s někým, s kým si mohou popovídat a trávit volný čas. K tomuto dochází častěji aţ po určité době, kterou klient stráví v domově a spřátelí se s dalším seniorem. Třílůţkové pokoje nepřispívají, dle našeho názoru, z hlediska pocitu soukromí i prostorových moţností ke spokojenému ţivotu seniorů, ale v současné době není v silách domova tyto pokoje ţádným způsobem přestavovat. Za velmi

8 přínosné z hlediska spokojenosti klienta povaţujeme moţnost, v závislosti na podmínkách, vybavit si pokoj vlastním nábytkem, drobnostmi, televizí apod. K vedlejším provozním a pomocným místnostem patří ošetřovna a ordinace lékaře, které jsou určeny pro všechny klienty domova. Umístěny jsou v prvním patře a prakticky dobře vyřešené je propojení těchto dvou místností dveřmi. Další místností v prvním patře, která jistě přispívá ke kvalitnějšímu ţivotu seniorů v domově, je místnost určená pro rehabilitaci. Senioři mohou dle indikace lékaře vyuţívat elektroléčbu, vodoléčbu nebo různé druhy masáţí. Jak jsme zjistili, místnost je velmi dobře vybavena různými rehabilitačními pomůckami, dále je zde rotoped, ribstol, rehabilitační lehátko s nastavitelnou výškou, digitální váha a součástí vybavení je také umývadlo s pákovou baterií, mýdlo, jednorázové ručníky a desinfekce rukou. Ručníky a prostěradla, která se pouţijí při rehabilitaci, jsou ukládány odděleně od pouţitého prádla, pouţité prádlo se skladuje samostatně v nepropustných a uzavíratelných nádobách. Vodoléčba se provádí v koupelně, která je součástí rehabilitační místnosti. Vyuţíván je přenosný přístroj pro perličkovou lázeň, celkovou nebo pouze na dolní končetiny. Senioři mohou vyuţívat i některé společné místnosti. V přízemí se nachází jídelna, kantýna a kuřárna. Vzhledem k tomu, ţe v dnešní době jiţ velké mnoţství seniorů aktivně vyuţívá internet, je součástí společenských prostor i internetová kavárna. Tato moţnost velkou měrou působí, dle našeho mínění, proti izolaci a přispívá k podpoře duševních schopností seniorů. V prvním patře je další jídelna, rozsáhlá knihovna a velká společenská místnost, slouţící k různým denním aktivitám, které budeme analyzovat níţe. Ve druhém patře se potom nachází čajovna, která slouţí seniorům k příjemným chvilkám stráveným u čaje a je zde i kadeřnictví a místnost pro pedikúru. K zámku náleţí park o rozloze cca 8 ha se zámeckou lagunou, skleníky, studánkou a domácími zvířaty. Vzhledem k hlavnímu cíli výzkumného šetření se nyní zaměříme na výskyt chronických onemocnění uţivatelů domova a na soubor nabízených aktivit. Z dokumentace klientů, kterou jsme měli moţnost analyzovat, jsme zjistili, jaké zdravotní znevýhodnění se u jednotlivých klientů vyskytuje a jaké je věkové sloţení a pohlaví klientů. V tabulce 4 uvádíme celkový počet klientů, rozdělený podle věku a pohlaví

9 Věk do až až a více celkem muţi ţeny celkem Tab. 4: Celkový počet klientů domova Z uvedeného vyplývá, ţe 79,9 % klientů domova jsou ţeny. Nejpočetnější skupinou ţen jsou ţeny ve věku nad 85 let a nejpočetnější skupinou muţů jsou muţi ve věku do 65 roků. Po rozhovoru se zdravotní sestrou a analýzou dokumentace jsme do tabulky 5 uvedli výskyt chronických onemocnění klientů domova. CELKEM KLIENTŮ 134 onemocnění / skupina onemocnění počet artróza 107 cukrovka 86 onemocnění zraku 82 inkontinence 80 arterioskleróza celková i mozková 75 zvýšený krevní tlak 64 obezita 53 demence 46 nedoslýchavost 39 ICHS 37 zlomenina krčku 27 zvětšení prostaty 21 onemocnění štítné ţlázy 19 stav po cévní mozkové příhodě 16 chronické onemocnění mozku 13 onkologické onemocnění 12 CHOPN 10 osteoporóza 10 alergie 8 ekzémy 8 chronický zánět průdušek 8 dekubity 7 stav po DMO 6 bércové vředy

10 anemie 6 revmatoidní artritida 4 Parkinsonova choroba 4 roztroušená skleroza 4 astma 4 slepota 3 chronické selhání ledvin 2 lupenka 2 Tab. 5: Výskyt chronických onemocnění Z výsledků vyplývá, ţe nejčastějším chronickým onemocněním je artróza, následuje cukrovka a různé typy poruch zraku. U klientů se chronická onemocnění kombinují. Vzhledem k relativně vysokému počtu ţen v zařízení nás překvapil nízký výskyt osteoporózy pouze 10,7 % ţen trpí tímto onemocněním. Závaţný je fakt, ţe téměř polovina klientů trpí obezitou. Z celkových počtů chronických onemocnění můţeme dojít k závěru, ţe v podobných zařízeních se prakticky nevyskytují senioři bez chronických onemocnění a ti, kteří mají takový zdravotní stav, aby se mohli o sebe sami postarat a případně bydlet samostatně. Právě proto je v domově téţ 21 klientů do 65 let a 16 klientů do 74 let. Rozhovorem s pečovatelkou jsme zjistili, jaké aktivity a činnosti senioři mají moţnost v domově vyuţívat. Kaţdý den senioři mají moţnost v případě zájmu, účastnit se ve velké společenské místnosti v prvním patře, pracovní terapie, která začíná v 9.30 a končí v Po tuto dobu mohou senioři za pomoci pečovatelek například malovat na hedvábí, pracovat s textilními barvami, vyrábět obrázky z krepového papíru, plést z papíru, skládat puzzle, vyrábět polštáře, zručnější seniorky mají moţnost v kuchyni péct ze slaného těsta. Další moţností, kterou senioři dle našeho názoru velice rádi vyuţívají, jsou různé stolní hry, šachy, karty. Zhruba dvacet minut před ukončením pracovní terapie, senioři mohou společně s pečovatelkou pročítat denní tisk, debatovat, vyjadřovat se k novinkám u nás i ve světě. Témata a činnosti se mění podle dostupného materiálu a také vzhledem k ročnímu období. Pozorováním jsme zjistili, ţe veškeré činnosti jsou zaměřené na podporu soběstačnosti seniorů, na rozvoj jemné i hrubé motoriky,

11 podporující tělesné i duševní schopnosti a co povaţujeme za zásadní, působí proti izolaci. Snahou pečovatelek je, kaţdý měsíc nabídnout seniorům jednu větší akci. Z těchto akcí je to například v lednu ples, v únoru maškarní karneval nebo v září vinobraní. Pravidelně, kaţdý měsíc dvakrát, se organizuje promítání filmů pro pamětníky. Jednou do měsíce mají senioři moţnost účastnit se přednášky většinou se týkají zeměpisných a přírodovědných témat. K vyuţívaným moţnostem věřícími klienty patří sobotní Čtení s paní vikářkou a dvakrát měsíčně Kavárnička s paní farářkou, v kapli probíhají evangelické i katolické bohosluţby. K dalším moţnostem patří i výlety, které se organizují od jara do podzimu. Vzhledem k chronickým onemocněním seniorů, jako je artróza, častá inkontinence a k často se měnícímu zdravotnímu stavu seniorů, se však tyto výlety organizují pouze na krátké vzdálenosti a účast na nich je, dle vyjádření pečovatelek malá. V neposlední řadě povaţujeme za velký přínos pro klienty, moţnost prací na zámecké zahradě, pěstování ovoce a zeleniny pro vlastní potřebu ve sklenících. Velkou škodou, podle našeho názoru, je fakt, ţe před třemi roky v domově velmi oblíbená canisterapie, byla bez zjevného důvodu provozovateli canisterapie zrušena. Psi by mohli svojí přítomností přispět k pocitu uvolnění, dobré nálady, k rozvoji duševní rovnováhy, komunikaci a rozvíjení chuti do ţivota seniorů. Po ukončení první etapy výzkumného šetření, na základě znalosti prostředí a provozu domova jsme přikročili k jeho druhé etapě. Ta se týká osobních náhledů klientů domova na jejich vlastní zdravotní stav a jejich ţivot v zařízení pro seniory. Po konzultaci se sociální pracovnicí byly vybrány čtyři klientky, u nichţ se podle jejích zkušeností dá předpokládat ochota a schopnost hovořit o svém ţivotě. Také byl se sociální pracovnicí konzultován soubor otázek pro řízený rozhovor a téţ srozumitelnost kladených dotazů. Pro rozhovor bylo připraveno 15 otázek (příloha 1), které slouţily k vytvoření rámce rozhovoru. Záznam odpovědí klientek je uveden v příloze 2. Při vedení rozhovoru bylo nezbytné počítat s věkovými specifiky seniorů, jejich moţným odbíháním od tématu rozhovoru a nutností je ohleduplně navracet k jádru otázky. Bylo nutné si uvědomit, ţe rozhovor vyţaduje značný časový

12 prostor, musí být pro seniory zajímavý, aby je neunavoval. S vyuţitím rozhovoru, analýzy dokumentace pečovatelek (nebylo moţno pracovat se zdravotní dokumentací) byly zpracovány kazuistické studie klientek. Kazuistické studie První klientka paní J. Paní J. se narodila v roce 1927 v Radošově u Třebíče. Nyní bydlí jiţ devátým rokem v Domově na zámku. V rámci svého chronického onemocnění má diagnózu: artroza, cukrovka, slabozrakost, amputace prsu, vlivem ozařování ochrnutí levé ruky. Z rodinné anamnézy: Na nemoci rodičů si nepamatuje. Manţel A., za něhoţ se provdala v r zemřel v roce Syn A. se narodil v r. 1949, vystudoval střední průmyslovou školu, zemřel v r Dcera M. se narodila v r. 1958, studovala cizí jazyky, je PhDr. a v současnosti je učitelkou. O onemocněních manţela a dětí nechtěla klientka hovořit. Paní J. má čtyři vnuky a čtyři pravnuky. Z osobní anamnézy: Paní J. prodělala v dětství běţné dětské choroby, úraz neuvádí. Z onemocnění se nejdříve objevily potíţe se zrakem, potom kolem 50. roku diabetes, dále nádorové onemocnění prsu, operace, ochrnutí levé ruky. Postupně se zhoršovalo vidění a také artróza. V roce 1942 ukončila paní J. základní vzdělání v Radošově. Potom se přestěhovala do Brna za tetou, kde se vyučila pletařkou. Po vyučení pomáhala v obchodě tetě, která vlastnila pletárnu s galanterií. U ní pracovala dále i po absolvování střední textilní školy vr V témţe roce se provdala, v r se jí narodil syn A. Od r pracovala v kanceláři v továrně v Komárově a posledních deset let před důchodem pracovala v tiskárně. Na mateřské dovolené byla s dětmi jen krátce, jak to bylo v té době moţné. Paní J. je v Domově na zámku od 1. září Do Domova chtěla jít proto, aby ve stáří nebyla kvůli svým zdravotním obtíţím, hlavně ochrnuté ruce,

13 nikomu na obtíţ. Z vyprávění paní J. vyplynulo, ţe bydlí v komfortním jednolůţkovém pokoji s koupelnou. I kdyţ zde má plno kamarádek a dle jejích slov zde jsou dobří lidi, nechtěla by pokoj se spolubydlící. Také blízkost vlastní koupelny jí usnadňuje a zpříjemňuje ţivot. Nemusí chodit daleko, nemusí čekat, aţ se koupelna uvolní a můţe si kdykoliv přeprat drobné prádlo. Velmi oceňovala, ţe si mohla vzít svůj oblíbený nábytek a spoustu drobných památek a fotek na manţela, děti i vnuky. S dcerou se stýká pravidelně, navštěvují ji i vnoučata a pravnoučata. Dříve jezdila i za dcerou na návštěvu, ale v poslední době ji to jiţ hodně unavovalo a vyhovuje jí lépe, kdyţ nemusí opuštět Domov. Zůstalo jí ještě několik známých z Brna, se kterými si píše nebo telefonuje. Pokud bydlela ještě s rodinou, hodně navštěvovali divadla, koncerty, jezdívali s ostatními přáteli na chalupu a velkou láskou paní J. byly kníţky. Po příchodu do Domova se rychle spřátelila s dalšími obyvateli a v současné době zde má asi pět nejlepších kamarádek. Všechny skoro kaţdý den navštěvují pracovní terapii. Paní J. je ráda, ţe si tu můţe u práce popovídat s kamarádkami a přitom něco pěkného vytvoří. Vţdy si z nabídky pečovatelek vybere něco, co ji zaujme. Nejraději pracuje s barvou, barví šátky a trička, taky dělá obrázky z papírových kuliček, ale potřebuje pomoc vzhledem k nefunkčnosti levé ruky. Velmi ráda by pletla košíčky jako ostatní, to ale ani s dopomocí nezvládá. Vţdy si počká aţ na konci terapie sestra čte denní tisk a společně s klienty debatují o různých tématech. Někdy se hádají jako malé děti. Ve svojí největší zálibě čtení, můţe pokračovat díky bohatě zásobené knihovně i zde. Často ale, jak si posteskla, půjčenou knihu ani nepřečte, protoţe čas stráví nějakou jinou činností. Za pěkného počasí ráda s ostatními chodí do zámeckého parku, vzhledem k tomu, ţe paní J. chodí s hůlkou, pouze na krátké procházky. Výletů se nezúčastňuje, protoţe by byla unavená a čas raději vyuţije jinak. Nikdy nevynechá nedělní mši, zajímá se nabídku témat přednášek, ale ráda si poslechne pouze některá témata, týkající se hlavně přírody. Za největší obtíţe povaţuje problémy spojené s nefunkční levou rukou. Nerada někoho o něco ţádá, ale někdy to prostě, dle jejích slov, jinak nejde. V poslední době potřebuje pomoc u koupání, běţnou hygienu ještě zvládá sama. Drobnou pomoc potřebuje u oblékání a při jídle. Potíţe se zrakem zatím nejsou nijak podstatné, s brýlemi je pociťuje jen málo

14 Vlastní pozorování: Paní J. je plně orientovaná, komunikovala bez obtíţí. Při rozhovoru působila velmi klidným dojmem, podle našeho názoru byla ráda, ţe si můţe s někým popovídat o svém ţivotě. Největší omezení jí způsobuje nefunkčnost levé ruky, ale je pravačka a většinu úkonů spojených s hygienou, sebeobsluhou zvládá sama. Plně vyuţívá pracovní terapie, která jí slouţí k seberealizaci a ke kontaktu s ostatními seniory. Působí dojmem spokojené paní, která má plno přátel a je v kolektivu ostatních seniorů a personálu oblíbená. Z porovnání se záznamy pečovatelek vyplývá, ţe mají o paní J. informace, odpovídající skutečnosti. Doporučení: Hlavním cílem je zlepšení nebo udrţení stávajícího zdravotního stavu, udrţení pohyblivosti a samostatnosti, coţ je pro paní J. priorita. Druhá klientka paní M. Paní M. se narodila v roce 1927 v Biskupicích. V Domově na zámku bydlí šest roků. V rámci svého chronického onemocnění má diagnózu: artroza, slepota. Z rodinné anamnézy: Matka trpěla chronickým kašlem, otec bez potíţí. Manţel J., za něhoţ se provdala v r zemřel v roce 1995 na selhání srdce. Dcera J. se narodila v r. 1953, ve třech měsících zemřela. Syn B. se narodil v r. 1955, je vyučený truhlář, prodělal běţné choroby. Syn A. se narodil v r. 1957, je vyučený kuchař, trpěl častými angínami a kašlem. Syn M. se narodil v r. 1963, vystudoval střední průmyslovou školu, byl zdráv. Paní M. má čtyři vnuky a čtyři pravnuky. Z osobní anamnézy: Paní M. prodělala v dětství běţné dětské choroby, ale byla celkově slabá. Úraz neuvádí. Paní M. absolvovala měšťanskou školu v Jevišovicích, pak kvůli celkové slabosti byla doma. Po prvních dvou synech pracovala jako kuchařka zde v Domově na zámku, po narození třetího syna a po mateřské dovolené aţ do důchodu pracovala v rostlinné výrobě v Třebíči

15 Asi tři roky po smrti manţela postupně přestala vidět na levé oko. Paní M. měla jít na operaci, z té ale z příčin, které paní M. jiţ neví, sešlo. Potom rychle, asi do jednoho roku, oslepla úplně. Odstěhovala se k nejstaršímu synovi, kde byla spokojená, ale postupem času jí začalo vadit, ţe musí syna a jeho rodinu vzhledem ke svému postiţení často o něco ţádat. Měla pocit, ţe je omezuje. Paní M. bydlí v Domově šest let. Protoţe v Domově na zámku před lety pracovala a znala to tady, po oslepnutí, jakmile se zde uvolnilo místo, přestěhovala se sem. Paní M. bydlí na dvoulůţkovém pokoji bez vlastní koupelny, se spolubydlící je spokojená je to její kamarádka. Vyhovuje jí, ţe si můţe popovídat, jednolůţkový pokoj by nechtěla. Vlastní nábytek nemá, je ráda, ţe se těch starých věcí zbavila, vzala si pouze pár věcí na památku. Za syny zpočátku jezdívala, ale protoţe to bylo, vzhledem k vadě zraku, značně problematické, v současnosti ji synové s rodinami navštěvují zde. Paní M. měla vţdy hodně práce s dětmi a domácností a na koníčky nezbýval čas. Ráda pletla a háčkovala. V ručních pracích jiţ teď pokračovat nemůţe, ale dle jejích slov si vţdy najde činnost, která ji zabaví. Stejně jako paní J. navštěvuje pravidelně pracovní terapii. Nejraději pomáhá ostatním s obrázky, poslouchá čtení denního tisku a nenechá si ujít povídání s paní vikářkou. Protoţe si ráda povídá, za pěkného počasí vyuţívá zámecký park, kde se setkává s ostatními seniory. Promítání ani přednášky nenavštěvuje, někdy ale vyuţije větší společenské akce. Během rozhovoru paní M. několikrát opakovala, ţe největší strach má z toho, aby kvůli své vadě zraku nebyla někomu na obtíţ. Snaţí se dělat co nejvíc věcí sama, ale uţ si zvykla na to, ţe něco není v jejich silách zvládnout a smířila se s pomocí druhých. Pomoc potřebuje hlavně při koupání, stravování, výběru oblečení a někdy při oblékání. Občas je nutná pomoc při orientaci v prostoru. Velmi chválí personál, který je milý a vţdy jí se vším, co potřebuje, pomůţe. Vlastní pozorování: Paní M., i kdyţ je nevidomá, se snaţí být podle našeho názoru hodně samostatná, hlavně by nechtěla být někomu na obtíţ. Snaţí se co nejvíce věcí zvládat vlastními silami. I přes potíţe, které ji zajisté způsobuje těţké postiţení

16 zraku, je to milá, v mezích moţností aktivní a nezahořklá seniorka. Z porovnání se záznamy pečovatelek vyplývá, ţe mají o paní M. informace, odpovídající skutečnosti Doporučení: Hlavní cílem je zajistit paní M. co nejdéle samostatnost a aktivitu. Pečovatelky nechávají paní M. dělat vše, co sama zvládne. Je upozorňována na veškeré aktivity v domově. Třetí klientka paní R. Paní R. se narodila v roce 1919 v Havlíčkově Brodě. V Domově na zámku bydlí dva roky. V rámci svého chronického onemocnění má diagnózu: nedoslýchavost, vada zraku, artróza, endoprotéza. Z rodinné anamnézy Matka i otec bez potíţí. Manţel E. za něhoţ se provdala v roce 1938 zemřel na rakovinu v roce Syn E. se narodil v roce 1941, absolvoval zemědělskou školu a prodělal běţné choroby. Dcera R. se narodila v roce 1942, je vyučená prodavačka, má astma a trpěla na zlomeniny. Paní R. má dva vnuky a tři pravnuky. Z osobní anamnézy Paní R. prodělala v dětství běţné dětské choroby, od mala špatně viděla, úraz neuvádí. Kolem roku 1965 se objevily potíţe se sluchem, nosí sluchadlo a v roce 1988 podstoupila operaci kyčle. Paní R. absolvovala měšťanskou a rodinnou školu v Kolíně. Jakmile se provdala, odstěhovali se s manţelem na Vysočinu. V Třebíči pracovala jako kuchařka v mateřské škole a na základní škole. V roce 1941 se jí narodil syn E., v roce 1942 dcera R. Asi kolem roku 1955 absolvovala kurz pro pečovatelky a pracovala zde v domově aţ do důchodu. Paní R. bydlí v Domově dva roky. K hlavním důvodům, pro které se rozhodla přestěhovat se, bylo zdraví. Bydlela se svým synem a jeho rodinou a

17 vzhledem k tomu, ţe i syn jiţ dosáhl vyššího věku, nechtěla ho zatěţovat péčí o sebe. Paní R. bydlí na dvoulůţkovém pokoji se svojí dobrou kamarádkou. Je ráda, ţe si můţe povídat. Podle jejích slov jednopokojáci sedí na chodbě a povídají si tam. Pokoj by určitě za jednolůţkový neměnila. Nábytek vlastní nemá, stačí jí to co má zde. Televizi vlastní spolubydlící, takţe se někdy dívají na film nebo zprávy, paní R. na oplátku půjčuje rádio. Velmi si pochvaluje pěkný výhled do parku, ticho a klid. Za dobu, co je v Domově na návštěvě nikde nebyla, protoţe ji často bolí noha. Syn občas přijede, ale víc jezdí vnoučata. Dcera se po rozvodu provdala do Německa, často si telefonují. Hlavním koníčkem paní R. byla vţdy práce okolo dětí a domu, takţe na zájmy nezbýval čas. Tady v Domově navštěvuje s ostatními pracovní terapii, někdy kvůli bolesti nohy nemůţe chodit a raději zůstává na pokoji. Baví ji úplně všechno, nejraději pletla košíky z papíru, ale teď uţ na to špatně vidí. Ráda pracuje s látkami, pomáhala šít polštáře, batikovala, vyráběla potisky na trička. Vţdy vyuţívá předčítání denního tisku, ale musí být ticho, protoţe v hlučnějším prostředí velice špatně rozumí. Z ostatních aktivit vyuţívá občas krátké procházky v parku, ale stejně má vţdy strach, ţe se kvůli noze nebude moci vrátit zpět. Zpočátku svého pobytu v Domově navštěvovala i přednášky nebo promítání, v poslední době si však myslí, ţe hůř vidí a slyší a jiţ o tyto aktivity nemá zájem. Nikdy si nenechá ujít evangelickou bohosluţbu. Paní R. povaţuje za nejhorší potíţe spojené s bolestí v kyčli. Navíc má pocit, ţe se zhoršují problémy se zrakem a sluchem. Dopomoc potřebuje při koupání a při procházkách v parku. Vlastní pozorování: Paní R. je i přes nedoslýchavost, vadu zraku a vysoký věk, dle našeho názoru relativně soběstačná. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu, hlavně bolesti nohy, prakticky neopouští budovu zámku. Z porovnání se záznamy pečovatelek vyplývá, ţe mají o paní R. informace, odpovídající skutečnosti

18 Doporučení: Hlavním cílem je udrţet co nejdéle samostatnost a současný dobrý psychický stav. Snaţit se přesvědčit klientku, ţe za pomoci pečovatelky můţe častěji na vycházky do parku. Čtvrtá klientka paní A. Paní A. se narodila v roce 1921 v Brně. V Domově ţije necelý rok. V rámci svého chronického onemocnění má diagnózu: inkontinence, lehká nedoslýchavost, artróza. Z rodinné anamnézy Na nemoci rodičů si nepamatuje. Manţel B., za něhoţ se provdala v r. 1940, zemřel v roce 1986 při autonehodě. Syn K. se narodil v r. 1941, je vyučený tesař. Syn M. se narodil v r. 1943, je vyučený kovář. Syn F. se narodil v r je vyučený zámečník. Dcera D. se narodila v r a je vyučená prodavačka. Dcera S. se narodila v r. 1954, absolvovala střední ekonomickou školu. O onemocněních manţela a dětí nechtěla klientka hovořit. Paní A. má celkem osm vnuků. Z osobní anamnézy: Paní A. prodělala v dětství běţné dětské choroby, z úrazů uvádí otřes mozku asi v deseti letech, kdy spadla ze stromu. Z onemocnění se nejdříve objevily potíţe se sluchem, kolem 70. roku začaly potíţe s inkontinencí, postupně se zhoršovala artróza. V roce 1936 ukončila paní A. základní vzdělání v Brně. Vyučila se prodavačkou, udělala si nástavbu a celý ţivot pracovala v obchodě. Časem dělala vedoucí v obchodě s oděvy. V roce 1940 se provdala, během 14 let se jí narodilo pět dětí. Paní A. ţije v Domově necelý rok. Důvodem k přestěhování byly zdravotní potíţe, kdy nechtěla péčí o sebe zaměstávat svoje blízké. Podle slov paní A. bydlí na dvoulůţkovém pokoji, který je ale pro dvě poměrně malý. Spolubydlící je hodně nemocná, nekomunikuje. Další potíţ spatřuje paní A. v tom, ţe trpí inkontinencí a raději by měla soukromí. Tudíţ si zařídila s panem ředitelem,

19 hned, jakmile to bude moţné, přestěhování na samostatný pokoj. S vybavením pokoje je spokojená, vlastní nábytek nepotřebuje a je domluvená s vnukem, ţe aţ bude na samostatném pokoji, doveze jí televizi. Se svojí rodinou se stýká pravidelně, telefonují si, byla u vnučky na Vánoce. Těší se na konec srpna, kdy pojede na pár dní za druhou vnučkou do Brna. Vzhledem k tomu, ţe paní A. proţila ţivot v rodinném domku se zahradou, je moc ráda, ţe tady v Domově můţe chodit do parku a ještě ho ani, dle jejích slov, nestihla celý projít. Ráda by šla na nějakou delší vycházku nebo jela na výlet, ale protoţe pořád musí myslet na potíţe spojené s inkontinencí, nemá k tomu odvahu. Další oblíbenou aktivitou je pracovní terapie, kde si vţdy vybere nějakou činnost. Ráda pracuje s papírem, s barvami, skládá puzzle. Někdy si ale s kamarádkami jen udělají kafe a plkají. Patří k pravidelným návštěvníkům knihovny i přednášek a promítání. Protoţe s manţelem hodně cestovali, vybírá si přírodovědná a zeměpisná témata, velmi ji zaujala přednáška o Vietnamu a jestli ji budou opakovat, určitě zase půjde. Vlastní pozorování: Paní A. působí, dle mého názoru, největší potíţe inkontinence. Nevyuţívá kvůli tomu vůbec některé nabízené aktivity a snaţí se nepít, coţ určitě zhoršuje zdravotní stav. Taky to má, dle jejích slov pořád v hlavě. Další zásadní věcí, která nebude jistě přispívat k psychické pohodě seniorky, je nespokojenost s ubytováním na dvoulůţkovém pokoji. Z porovnání se záznamy pečovatelek vyplývá, ţe mají o paní A. informace, odpovídající skutečnosti. Doporučení: Hlavním cílem je přemístit klientku na jednolůţkový pokoj a udrţet stávající samostatnost a dobrý psychický stav. Řešit potíţe spojené s inkontinencí. 4.4 Závěry výzkumného šetření, diskuze a doporučení pro praxi Výzkumné šetření bylo zaměřeno na zjištění podmínek ţivota seniorů s chronickým onemocněním v domově pro seniory. Ţivotní podmínky a jejich materiální zabezpečení odpovídají plně organizačním formám péče v domově. Budova má výtah, coţ umoţňuje seniorům pohyb a tedy přístup ke všem aktivitám. Za velmi vhodnou povaţujeme zahradu s moţností pěstování květin a

20 zeleniny, to oceňují zejména klienti, kteří měli svou zahrádku doma. Ta spolu s moţností různých činností ve společenské místnosti, bohosluţbami v kapli vede k udrţování aktivity klientů. V šetření uvedené čtyři základní formy péče umoţňují takovou její kvalitu, která odpovídá druhu a stupni zdravotního postiţení klientů. Jak jsme zjistili, klienti potřebují jak péči ošetřovatelskou, tak pomoc pečovatelek. O zdravotní stav klientů pečuje 8 zdravotních sester, dvakrát týdně praktický lékař, dvakrát v měsíci přijíţdí psychiatr, jednou za měsíc dermatolog. Vzhledem k zjištěnému zdravotnímu stavu klientů je tato péče podle našeho názoru potřebná. K péči o zdravotní stav i psychickou pohodu přispívá místnost určená pro rehabilitaci klientů, která je vyuţívána na základě doporučení lékaře. Ubytování klientů v 1, 2 a 3 lůţkových pokojích vychází ze situačních moţností zámku. Klienti však nemusí zůstávat ve svých pokojích, mají k dispozici řadu společných místností: jídelnu, kantýnu, kuřárnu, internetovou kavárnu, čajovnu, knihovnu. Je zde i kadeřnictví a pedikúra. Vyhodnocení stanovených cílů: Co se týče stanovených dílčích cílů, uvádíme dále jejich naplnění. Rozhovorem se sociální pracovnicí jsme zjistili celkový počet seniorů v domově, z toho potom poměr ţen a muţů. Celkový počet klientů tedy je 134, z toho 79,9 % klientů domova jsou ţeny, kterých v domově ţije 107. Nejpočetnější skupinou ţen jsou ţeny ve věku nad 85 let a nejpočetnější skupinou muţů jsou muţi ve věku do 65 roků. Rozhovorem se zdravotní sestrou jsme zjistili rozsah všech chronických onemocnění, kterými senioři trpí. Zjistili jsme, ţe v celkovém počtu 134 klientů je nejrozšířenějším chronickým onemocněním artróza, kterou trpí 79,9 % seniorů. Dalším nejrozšířenějším onemocněním je diabetes mellitus, kterým trpí 64,2 % klientů a různé onemocnění zraku, kterým trpí 61,1 % seniorů. Dále jsme ale zjistili, ţe chronická onemocnění se u seniorů kombinují a je velmi nesnadné, bez studia zdravotnické dokumentace, určit kombinace jednotlivých diagnóz u jednotlivých klientů. Dalším šetřením a rozhovorem se zdravotní sestrou jsme zjistili, ţe v domově neţije ani jeden senior, který by netrpěl chronickým onemocněním. Rozhovory s pracovnicemi v přímé péči a zdravotní sestrou jsme zjistili, ţe největší zdravotní potíţe seniorů způsobují různé typy vad zraku, nedoslýchavost a artróza. Pokud k diagnóze artrózy,

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.2014 Poslání: Posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování pobytových,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

2010 Dotazník - senioři obec: celkem

2010 Dotazník - senioři obec: celkem Dotazník - senioři obec: celkem Poř. číslo Otázka Text odpovědi. Pohlaví Muž Žena. Věk méně než 55 let 55 - let 5-7 let 75-8 let 85 - let let a více. Nejvyšší dosažené vzdělání bez vzdělání základní vzdělání

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU. Jméno a příjmení... titul Rok narození:. Bydliště:..PSČ Od nabízené služby požaduji, mám zájem o:

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU. Jméno a příjmení... titul Rok narození:. Bydliště:..PSČ Od nabízené služby požaduji, mám zájem o: ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Pohoda V případě zájmu o nabízenou službu vyplňte žádost a doručte sociálním pracovníkům Domova - osobně nebo poštou na výše

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Sociální dotazník domova pro osoby se zdravotním postižením Nalžovický zámek, p. s. s. (dále jen Domov )

Sociální dotazník domova pro osoby se zdravotním postižením Nalžovický zámek, p. s. s. (dále jen Domov ) Příloha č. 2 Sociální dotazník domova pro osoby se zdravotním postižením Nalžovický zámek, p. s. s. (dále jen Domov ) Jméno a příjmení: Jak si přejete být v Domově oslovován? Příjmením Jménem s vykáním

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Dodatek k Žádosti o poskytování služby odlehčovací péče V Ošetřovatelském domově Praha 3 Pod Lipami 44 Habrová 2

Dodatek k Žádosti o poskytování služby odlehčovací péče V Ošetřovatelském domově Praha 3 Pod Lipami 44 Habrová 2 Příloha ke ST 3 Dodatek k Žádosti o poskytování služby odlehčovací péče V Ošetřovatelském domově Praha 3 Pod Lipami 44 Habrová 2 Příjmení a jméno žadatele Datum a místo narození Vyberte si prosím z nabízených

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

2014 Diana Šurková a Lucie Soukupová, SOŠ a SOU Sušice 1

2014 Diana Šurková a Lucie Soukupová, SOŠ a SOU Sušice 1 Sušice 1 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Sušice 2 V rámci spolupráce partnerských

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

MG SeniorCentrum A Ostrožná 244/27, 746 01 Opava. T +420 732 969 301 E info@mgseniorcentrum.cz W www.mgseniorcentrum.

MG SeniorCentrum A Ostrožná 244/27, 746 01 Opava. T +420 732 969 301 E info@mgseniorcentrum.cz W www.mgseniorcentrum. ŽÁDOST O POBYT v MG Senior Centrum OP s. r. o. domově pro seniory Ostrožná 244/27, 746 01 Opava Jméno, příjmení a titul žadatele: Datum narození: Místo narození: Věk: Státní příslušnost: Stav: Zdravotní

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

Úvod do problematiky specifik klientů umístěných v zařízení pro seniory a seniory s chronickým duševním onemocněním. Mgr.

Úvod do problematiky specifik klientů umístěných v zařízení pro seniory a seniory s chronickým duševním onemocněním. Mgr. Úvod do problematiky specifik klientů umístěných v zařízení pro seniory a seniory s chronickým duševním onemocněním Mgr. Oldřich Kumprecht Pobytová zařízení pro seniory Podle zákona 108/ 2006 o sociálních

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření na kvalitu poskytované odlehčovací služby budova C za rok 2015

Vyhodnocení dotazníkového šetření na kvalitu poskytované odlehčovací služby budova C za rok 2015 Vyhodnocení dotazníkového šetření na kvalitu poskytované odlehčovací služby budova C za rok 2015 Posláním pobytové odlehčovací služby je zabezpečit potřebnou péči seniorům, kterým je jinak péče zajišťována

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY. Od nabízené služby požaduji, mám zájem o:

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY. Od nabízené služby požaduji, mám zájem o: ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V případě zájmu o nabízenou službu vyplňte žádost a doručte sociálním pracovníkům Domova - osobně nebo poštou na výše uvedenou adresu, nebo emailem

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1. Poskytovatel sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, se sídlem Odlochovice 1, 257 03 Jankov Identifikátor

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, opět po roce (letos v průběhu měsíce dubna 2015) proběhlo v Domově pro seniory Chvalkov dotazníkové šetření s cílem zjistit opětovně spokojenost uživatelů a jejich rodinných

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce V říjnu až prosinci 2012 byly podepsány Dohody o projektu mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí Národní koordinační jednotky Programu

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Domov pro seniory. Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Identifikátor: 5385508. Kapacita sluţby: 63. Počet lůţkodnů: 22,974

Domov pro seniory. Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Identifikátor: 5385508. Kapacita sluţby: 63. Počet lůţkodnů: 22,974 Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Domov pro seniory Identifikátor: 5385508 Kapacita sluţby: 63 Počet lůţkodnů: 22,974 Maximální počet lůţkodnů: 22,995 Obloţnost v % 99,91 Zařízení

Více

ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ

ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ ÚDAJE O ZÁJEMCI O SLUŽBU Jméno a příjmení: datum nar.: Trvalé bydliště: Skutečné bydliště: číslo telefonu: rodinný stav: BYTOVÉ PODMÍNKY ZÁJEMCE Dosud bydlel/a: v bytě v rodinném

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán Obsah Metody; pomůcky Časová dotace Počet výukových hodin (1 výuková hodina =

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Žádost o poskytování sociální služby

Žádost o poskytování sociální služby Žádost o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Paprsek p.o. Velké Opatovice Datum podání ţádosti: Datum a způsob vyřízení ţádosti: 1. Jméno a příjmení zájemce:. (popř.

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby 50 domovy se

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Charitní domov Otrokovice, Otrokovice

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Charitní domov Otrokovice, Otrokovice Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita sv. Anežky Otrokovice Domov pro seniory pobytová Charitní domov Otrokovice,

Více

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Představení přednášejícího MUDr. Petr Krawczyk LF UP v Olomouci Atestace

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Projekt: Komunitní plán sociálních sluţeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Dotazníkové šetření

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk: Místo

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby

Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby Kontaktní údaje Název : Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby SENIOCARE z. ú Adresa: Děčín III, Březová 372/83 Telefon: +420 775 433 036 e-mail: info@seniocare.cz Webové

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok Domov seniorů Beroun, příspěvková organizace Pod Studánkou 1884 266 01 BEROUN Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory 1. Žadatel:. příjmení a jméno 2. Narozen(a): den, měsíc, rok 3. Bydliště:

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zájemce Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa: Telefon: Rodiče nebo zákonní zástupci Jméno a příjmení: Adresa: Zaměstnání: Telefon: Typ služby,

Více

Záznam z jednání se zájemcem o službu

Záznam z jednání se zájemcem o službu Záznam z jednání se zájemcem o službu Žádost o zavedení pečovatelské služby Shromažďování a zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění,

Více

DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení

DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení Podpora samostatného bydlení - dotazník 1 DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení jméno a příjmení. datum narození. trvalé bydliště... Údaje uvedené v žádosti považuje MPS Louny za důvěrné

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Rizikové skupiny - Casuistika Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 OBSAH : I. osobní údaje II. rodinná anamnéza III. osobní anamnéza IV. lékařská

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Poděkování Nadační fond Algo patří k malým nadačním fondům disponujícím omezenými finančními prostředky. O to více se snaží o maximální využití těchto prostředků za účelem zcela

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Podání žádosti: č.j., datum: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná Tel.: 383 413 121, 383 413 102 - soc. pracovnice E-mail: info@domovpetra.cz Internet:

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více