4 Analýza podmínek života seniorů s chronickým onemocněním v domově pro seniory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 Analýza podmínek života seniorů s chronickým onemocněním v domově pro seniory"

Transkript

1 4 Analýza podmínek života seniorů s chronickým onemocněním v domově pro seniory 4.1 Cíle výzkumu, metodologie, stanovení výzkumných tezí Hlavním cílem výzkumného projektu bylo zjistit podmínky ţivota seniorů s chronickým onemocněním v nestátním církevním domově pro seniory a na základě jejich analýzy doporučit optimální speciálně pedagogické přístupy k uţivatelům. Jako 3 dílčí cíle byly zvoleny tyto úkoly: zjistit výskyt chronických onemocnění u klientů domova zjistit nejčastější zdravotní obtíţe u sledované skupiny zjistit obsah souboru pouţívaných terapeutických metod a dalších aktivit sledované skupiny K výzkumnému šetření v empirické části byla pouţita metoda kvalitativního šetření a dále: analýza odborné literatury k problematice zdravotního postiţení a péče o seniory analýza dokumentace domova a osob sledované skupiny technika rozhovoru technika pozorování Stanoveny byly tyto výzkumné teze: T1: V domově ţije více klientů (uţivatelů) s chronickým onemocněním neţ klientů bez chronického onemocnění. T2: Senioři budou vykazovat spíše zájem o činnosti zájmové neţ nezájem o tyto aktivity. T3: Senioři budou umístěni v domově více z důvodů zdravotních neţ z důvodů sociálních

2 Výzkum se uskutečnil v Domově na zámku. Zřizovatelem nestátního sociálně zdravotního zařízení je Diakonie Českobratrské církve evangelické. Se souhlasem ředitelství domova byla analyzována dokumentace klientů s dodrţením všech nařízení o důvěrnosti. Pozorování bylo zaměřeno na organizaci péče o seniory a zejména na aktivity podporující jejich samostatnost a soběstačnost. Časový harmonogram leden-únor 2009 březen-červen 2009 červenec-říjen 2009 listopad-leden 2010 únor 2010 zpracování projektu a příprava výzkumu, analýza teoretických východisek výzkumu zpracování teoretické části, analýza lit. zdrojů vlastní výzkum zpracování výsledků výzkumného šetření zpracování závěrů výzkumného šetření 4.2 Charakteristika výzkumného prostředí a výzkumného souboru Za významnou součást výzkumného šetření povaţujeme analýzu dokumentace, internetových stránek týkajících se historie i současnosti zkoumaného ústavu. Subjekt zřizovatele, jak je zřejmé, ovlivňuje organizaci zařízení i přístupy k jeho klientům. Obec Myslibořice se nachází v okrese Třebíč, kraj Vysočina. Domov na zámku má bohatou historii. Ve 12. století byla zaloţena osada s tvrzí Mizliboritz a v roce 1531 je v místě tvrze postaven renesanční zámeček. V roce 1760 se novým majitelem stává Rudolf Chotek a v roce 1882 je panství prodáno poslednímu majiteli rakouské monarchie Antonínu Dreherovi, který je majitelem aţ do vzniku nového Československého státu. Stát myslibořický zámek pro dluhy konfiskoval a nabídl ho k prodeji. Na podzim 1924 nový třebíčský farář František Horníček seznamuje členy kazatelské stanice v Moravských Budějovicích s myšlenkou na vyuţití zámku v Myslibořicích, prodávaného státním pozemkovým úřadem, ke zřízení moderních církevních sociálních ústavů. V roce 1926 za účasti široké církevní veřejnosti jsou otevřeny Sociální

3 ústavy Myslibořice sirotčinec, dětský domov, starobinec a ústav pro nemocné. O sedmnáct let později přebírá synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE) dohled nad ústavy a jejich vedením jsou na základě vládního nařízení všechny církevní sociální ústavy předány bez náhrady státu a aţ v roce 1992 přebírá provoz Domova Diakonie ČCE, je zřízen Domov odpočinku ve stáří jako církevní právní subjekt (Diakonie Českobratrské církve evangelické [online]). Domov na zámku je památkou opravenou za finanční podpory EHP/Norska a kraje Vysočina. Vzhledem k účelům, ke kterým je zámek vyuţíván, vnitřní prostory nejsou přístupny veřejnosti (Zadraţilová, J. [online]). V současnosti Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích poskytuje na základě registrace u Krajského úřadu Vysočina čtyři následující sociální sluţby: Domov pro seniory Domov se zvláštním reţimem Domov pro osoby se zdravotním postiţením Odlehčovací sluţba Dále je výzkumný soubor tvořen jedenácti členy lékařského a středně zdravotnického personálu a čtyřiceti třemi členy nezdravotnického personálu, jejichţ přesnější vymezení bude uvedeno níţe a 134 klienty domova, z nichţ byly s pomocí sociální pracovnice vybrány čtyři klientky, s nimiţ byl veden řízený rozhovor a jejichţ kazuistiky byly vypracovány. 4.3 Interpretace výsledků výzkumného šetření Podmínky ţivota seniorů, zejména seniorů s chronickým onemocněním, podle našeho názoru, ovlivňuje do značné míry prostředí, v němţ ţijí. Proto jsme povaţovali za vhodné zabývat se uspořádáním domova, podmínkami pro soukromí klientů, zdravotní péči a prostorami pro denní aktivity. Velmi důleţitým faktorem je samozřejmě personální vybavení, zastoupení odborníků i pomocného personálu. Dále jsme, vzhledem k cíli výzkumného šetření, analyzovali soubor klientů domova z hlediska jejich zdravotního stavu a zjistili

4 jsme počet osob s chronickým onemocněním. Zaměřili jsme se potom na péči o ně z hlediska nabízených aktivit. Výzkumné šetření bylo rozvrţeno do dvou etap: zkoumání prostředí domova, organizace péče o klienty, zkoumání podmínek ţivota klientů. V červenci 2009 bylo na základě svolení ředitelství Domova na zámku započato v první etapě zkoumání prostředí domova. Na základě dokumentace a internetových stránek přístupných veřejnosti, tedy i zájemcům o umístění a jejich rodinám jsme zjistili, ţe domov poskytuje podmínky stanovené jeho posláním: nabídnout v klidném prostředí zámku Diakonie ČCE domov seniorům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou ţít ve svém přirozeném prostředí. V popředí zájmu stojí soběstačnost, spolupráce s rodinou a zapojení do veřejného ţivota. Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 4.2., poskytuje domov čtyři základní formy péče, jejichţ náplň a umístění v budově dále uvádíme. Domov pro seniory cílovou skupinou jsou senioři se starobním důchodem, kteří vlivem stáří, nemoci nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami a ani s pomocí rodiny zajistit svoje ţivotní potřeby. Domov pro seniory je organizačně rozdělen do dvou úseků. Úsek ošetřovatelský se nachází v prvním patře, senioři vyuţívají celkem 47 lůţek, z toho je: Jednolůžkových pokojů 11 Dvoulůžkových pokojů 12 Třílůžkových pokojů 4 K ošetřovatelským sluţbám patří, dle našeho názoru, velmi přínosné edukační pohovory pracovnic přímé péče se seniory, které se týkají tématu moţných aktivit v domově i mimo domov, ale třeba i dodrţování domácího řádu nebo vztahů s ostatními seniory a přání či potřeb seniorů. Další ošetřovatelskou sluţbou je např. dohled při uţívání léků, v případě nutnosti ošetřování dekubitů a převazy bércových vředů, měření tělesné teploty, krevního tlaku a glykemie

5 Úsek pečovatelský se nachází ve druhém patře a v přízemí, senioři vyuţívají celkem 63 lůţek, z toho je: Jednolůžkových pokojů 21 Dvoulůžkových pokojů - 2.patro 15 Dvoulůžkových pokojů přízemí 3 Třílůžkových pokojů 2 K pečovatelským sluţbám patří pomoc při osobní hygieně, svlékání a oblékání, pomoc při ukládání do lůţka a vstávání, pomoc při stravování, manikúra, nákup, běţný i velký úklid, praní prádla, doprovod na odborná vyšetření. Personálně provoz zajišťuje 17 pracovnic v přímé péči, 2 sociální pracovnice a 6 uklízeček. Pracovní terapii a společné aktivity pro všechna oddělení zajišťuje ergoterapeutka a tři arteterapeutky. Klienti všech oddělení téţ mohou vyuţít sluţeb dvou pastoračních pracovnic. Po medicínské stránce se o klienty všech oddělení stará 8 zdravotních sester, praktický lékař, který do domova dochází 2x za týden, psychiatr docházející jednou za dva týdny a dermatolog, který domov navštěvuje jednou za měsíc. Přehled klientů domova pro seniory, rozdělených dle věku a pohlaví uvádíme v tabulce 1. Podle zákona o sociálních sluţbách jsou za seniory povaţováni lidé nad 65 let věku, ale je třeba vzít v úvahu, ţe jiţ i u lidí starších 50 let se začínají objevovat zdravotní obtíţe odpovídající věku seniorů. Klienti domova pro seniory Věk do až až a více celkem muţi ţeny celkem Tab. 1: Klienti domova pro seniory

6 Ze zjištění vyplývá, ţe mezi seniory jsou zastoupeny převáţně ţeny. Vzhledem ke zdravotním obtíţím je nejvyšší počet klientů ve věku 75 a více let. Je zde však i 10 klientů ve věku do 65 let. Domov se zvláštním režimem cílovou skupinou jsou osoby s různým typem demence, kteří vlivem nemoci nejsou schopni sami ani s pomocí rodiny zvládnout péči o svoji osobu. Umístěn je v prvním patře, v zadní části levého křídla. Klienti mohou vyuţít celkem 18 lůţek: Dvoulůţkových pokojů 3 Třílůţkových pokojů 4 Personálně provoz zajišťuje 8 pracovnic v přímé péči, 1 sociální pracovnice a 1 uklízečka. Přehled klientů domova se zvláštním reţimem, rozdělených dle věku a pohlaví uvádíme v tabulce 2. Klienti domova se zvláštním režimem věk do až až a více celkem muţi ţeny celkem Tab. 2: Klienti domova se zvláštním reţimem Domov pro osoby se zdravotním postižením cílovou skupinou jsou senioři a jejich rodinní příslušníci s mentálním postiţením, kteří jsou v nepříznivé rodinné i osobní situaci, se kterou nejsou schopni si sami poradit. Nachází se ve druhém poschodí. Klienti mohou vyuţít celkem 6 lůţek ve třech dvoulůţkových pokojích. Klientům poskytují péči dvě vychovatelky. Moţnost umístění klientů s mentálním postiţením povaţujeme za významnou pomoc rodičům těchto klientů seniorům, která je zbavuje obav o budoucnost jejich mentálně postiţených dětí

7 Přehled klientů domova se zdravotním postiţením, rozdělených dle věku a pohlaví uvádíme v tabulce 3. Klienti domova se zdravotním postižením věk do až až a více celkem muţi 4 4 ţeny 2 2 celkem 6 6 Tab. 3: Klienti domova se zdravotním postiţením Odlehčovací služba nabízí rodinám, které pečují o seniora se sníţenou soběstačností v domácím prostředí, na určitou dobu převzetí péče. Tato doba můţe slouţit pečujícím k vyřízení neodkladných záleţitostí nebo, coţ povaţuji za neméně důleţité, k obnově sil, které jsou zapotřebí k další kvalitní péči o seniora. V rámci pobytu, který můţe být v rozmezí od několika dnů aţ po dobu tří měsíců v roce, domov poskytuje komplexní péči jako u trvalých pobytů. Klienti mohou vyuţít celkem tři lůţka v prvním patře. V době výzkumného šetření tuto sluţbu nevyuţíval ţádný klient. Jak jsme jiţ uváděli výše, pokoje pro klienty domova jsou jednolůţkové, dvoulůţkové a třílůţkové. V přízemí jsou tři pokoje nadstandardního typu se samostatným WC, sprchou a kuchyňským koutem, které patří do pečovatelského úseku domova pro seniory. V prvním patře je pět pokojů nadstandardního typu, z toho jeden se nachází na oddělení domova se zvláštním reţimem a zbytek náleţí ošetřovatelskému úseku domova pro seniory. Ve druhém patře je šestnáct pokojů nadstandardního typu, z nichţ dva náleţí klientům domova pro osoby se zdravotním postiţením. Ostatní opět mohou vyuţívat klienti domova pro seniory. Rozhovorem se sociální pracovnicí bylo zjištěno, ţe největší zájem mají senioři o jednolůţkové pokoje nadstandardního typu, ale v některých případech klienti raději vyuţívají dvoulůţkové pokoje, z důvodu moţnosti být na pokoji s někým, s kým si mohou popovídat a trávit volný čas. K tomuto dochází častěji aţ po určité době, kterou klient stráví v domově a spřátelí se s dalším seniorem. Třílůţkové pokoje nepřispívají, dle našeho názoru, z hlediska pocitu soukromí i prostorových moţností ke spokojenému ţivotu seniorů, ale v současné době není v silách domova tyto pokoje ţádným způsobem přestavovat. Za velmi

8 přínosné z hlediska spokojenosti klienta povaţujeme moţnost, v závislosti na podmínkách, vybavit si pokoj vlastním nábytkem, drobnostmi, televizí apod. K vedlejším provozním a pomocným místnostem patří ošetřovna a ordinace lékaře, které jsou určeny pro všechny klienty domova. Umístěny jsou v prvním patře a prakticky dobře vyřešené je propojení těchto dvou místností dveřmi. Další místností v prvním patře, která jistě přispívá ke kvalitnějšímu ţivotu seniorů v domově, je místnost určená pro rehabilitaci. Senioři mohou dle indikace lékaře vyuţívat elektroléčbu, vodoléčbu nebo různé druhy masáţí. Jak jsme zjistili, místnost je velmi dobře vybavena různými rehabilitačními pomůckami, dále je zde rotoped, ribstol, rehabilitační lehátko s nastavitelnou výškou, digitální váha a součástí vybavení je také umývadlo s pákovou baterií, mýdlo, jednorázové ručníky a desinfekce rukou. Ručníky a prostěradla, která se pouţijí při rehabilitaci, jsou ukládány odděleně od pouţitého prádla, pouţité prádlo se skladuje samostatně v nepropustných a uzavíratelných nádobách. Vodoléčba se provádí v koupelně, která je součástí rehabilitační místnosti. Vyuţíván je přenosný přístroj pro perličkovou lázeň, celkovou nebo pouze na dolní končetiny. Senioři mohou vyuţívat i některé společné místnosti. V přízemí se nachází jídelna, kantýna a kuřárna. Vzhledem k tomu, ţe v dnešní době jiţ velké mnoţství seniorů aktivně vyuţívá internet, je součástí společenských prostor i internetová kavárna. Tato moţnost velkou měrou působí, dle našeho mínění, proti izolaci a přispívá k podpoře duševních schopností seniorů. V prvním patře je další jídelna, rozsáhlá knihovna a velká společenská místnost, slouţící k různým denním aktivitám, které budeme analyzovat níţe. Ve druhém patře se potom nachází čajovna, která slouţí seniorům k příjemným chvilkám stráveným u čaje a je zde i kadeřnictví a místnost pro pedikúru. K zámku náleţí park o rozloze cca 8 ha se zámeckou lagunou, skleníky, studánkou a domácími zvířaty. Vzhledem k hlavnímu cíli výzkumného šetření se nyní zaměříme na výskyt chronických onemocnění uţivatelů domova a na soubor nabízených aktivit. Z dokumentace klientů, kterou jsme měli moţnost analyzovat, jsme zjistili, jaké zdravotní znevýhodnění se u jednotlivých klientů vyskytuje a jaké je věkové sloţení a pohlaví klientů. V tabulce 4 uvádíme celkový počet klientů, rozdělený podle věku a pohlaví

9 Věk do až až a více celkem muţi ţeny celkem Tab. 4: Celkový počet klientů domova Z uvedeného vyplývá, ţe 79,9 % klientů domova jsou ţeny. Nejpočetnější skupinou ţen jsou ţeny ve věku nad 85 let a nejpočetnější skupinou muţů jsou muţi ve věku do 65 roků. Po rozhovoru se zdravotní sestrou a analýzou dokumentace jsme do tabulky 5 uvedli výskyt chronických onemocnění klientů domova. CELKEM KLIENTŮ 134 onemocnění / skupina onemocnění počet artróza 107 cukrovka 86 onemocnění zraku 82 inkontinence 80 arterioskleróza celková i mozková 75 zvýšený krevní tlak 64 obezita 53 demence 46 nedoslýchavost 39 ICHS 37 zlomenina krčku 27 zvětšení prostaty 21 onemocnění štítné ţlázy 19 stav po cévní mozkové příhodě 16 chronické onemocnění mozku 13 onkologické onemocnění 12 CHOPN 10 osteoporóza 10 alergie 8 ekzémy 8 chronický zánět průdušek 8 dekubity 7 stav po DMO 6 bércové vředy

10 anemie 6 revmatoidní artritida 4 Parkinsonova choroba 4 roztroušená skleroza 4 astma 4 slepota 3 chronické selhání ledvin 2 lupenka 2 Tab. 5: Výskyt chronických onemocnění Z výsledků vyplývá, ţe nejčastějším chronickým onemocněním je artróza, následuje cukrovka a různé typy poruch zraku. U klientů se chronická onemocnění kombinují. Vzhledem k relativně vysokému počtu ţen v zařízení nás překvapil nízký výskyt osteoporózy pouze 10,7 % ţen trpí tímto onemocněním. Závaţný je fakt, ţe téměř polovina klientů trpí obezitou. Z celkových počtů chronických onemocnění můţeme dojít k závěru, ţe v podobných zařízeních se prakticky nevyskytují senioři bez chronických onemocnění a ti, kteří mají takový zdravotní stav, aby se mohli o sebe sami postarat a případně bydlet samostatně. Právě proto je v domově téţ 21 klientů do 65 let a 16 klientů do 74 let. Rozhovorem s pečovatelkou jsme zjistili, jaké aktivity a činnosti senioři mají moţnost v domově vyuţívat. Kaţdý den senioři mají moţnost v případě zájmu, účastnit se ve velké společenské místnosti v prvním patře, pracovní terapie, která začíná v 9.30 a končí v Po tuto dobu mohou senioři za pomoci pečovatelek například malovat na hedvábí, pracovat s textilními barvami, vyrábět obrázky z krepového papíru, plést z papíru, skládat puzzle, vyrábět polštáře, zručnější seniorky mají moţnost v kuchyni péct ze slaného těsta. Další moţností, kterou senioři dle našeho názoru velice rádi vyuţívají, jsou různé stolní hry, šachy, karty. Zhruba dvacet minut před ukončením pracovní terapie, senioři mohou společně s pečovatelkou pročítat denní tisk, debatovat, vyjadřovat se k novinkám u nás i ve světě. Témata a činnosti se mění podle dostupného materiálu a také vzhledem k ročnímu období. Pozorováním jsme zjistili, ţe veškeré činnosti jsou zaměřené na podporu soběstačnosti seniorů, na rozvoj jemné i hrubé motoriky,

11 podporující tělesné i duševní schopnosti a co povaţujeme za zásadní, působí proti izolaci. Snahou pečovatelek je, kaţdý měsíc nabídnout seniorům jednu větší akci. Z těchto akcí je to například v lednu ples, v únoru maškarní karneval nebo v září vinobraní. Pravidelně, kaţdý měsíc dvakrát, se organizuje promítání filmů pro pamětníky. Jednou do měsíce mají senioři moţnost účastnit se přednášky většinou se týkají zeměpisných a přírodovědných témat. K vyuţívaným moţnostem věřícími klienty patří sobotní Čtení s paní vikářkou a dvakrát měsíčně Kavárnička s paní farářkou, v kapli probíhají evangelické i katolické bohosluţby. K dalším moţnostem patří i výlety, které se organizují od jara do podzimu. Vzhledem k chronickým onemocněním seniorů, jako je artróza, častá inkontinence a k často se měnícímu zdravotnímu stavu seniorů, se však tyto výlety organizují pouze na krátké vzdálenosti a účast na nich je, dle vyjádření pečovatelek malá. V neposlední řadě povaţujeme za velký přínos pro klienty, moţnost prací na zámecké zahradě, pěstování ovoce a zeleniny pro vlastní potřebu ve sklenících. Velkou škodou, podle našeho názoru, je fakt, ţe před třemi roky v domově velmi oblíbená canisterapie, byla bez zjevného důvodu provozovateli canisterapie zrušena. Psi by mohli svojí přítomností přispět k pocitu uvolnění, dobré nálady, k rozvoji duševní rovnováhy, komunikaci a rozvíjení chuti do ţivota seniorů. Po ukončení první etapy výzkumného šetření, na základě znalosti prostředí a provozu domova jsme přikročili k jeho druhé etapě. Ta se týká osobních náhledů klientů domova na jejich vlastní zdravotní stav a jejich ţivot v zařízení pro seniory. Po konzultaci se sociální pracovnicí byly vybrány čtyři klientky, u nichţ se podle jejích zkušeností dá předpokládat ochota a schopnost hovořit o svém ţivotě. Také byl se sociální pracovnicí konzultován soubor otázek pro řízený rozhovor a téţ srozumitelnost kladených dotazů. Pro rozhovor bylo připraveno 15 otázek (příloha 1), které slouţily k vytvoření rámce rozhovoru. Záznam odpovědí klientek je uveden v příloze 2. Při vedení rozhovoru bylo nezbytné počítat s věkovými specifiky seniorů, jejich moţným odbíháním od tématu rozhovoru a nutností je ohleduplně navracet k jádru otázky. Bylo nutné si uvědomit, ţe rozhovor vyţaduje značný časový

12 prostor, musí být pro seniory zajímavý, aby je neunavoval. S vyuţitím rozhovoru, analýzy dokumentace pečovatelek (nebylo moţno pracovat se zdravotní dokumentací) byly zpracovány kazuistické studie klientek. Kazuistické studie První klientka paní J. Paní J. se narodila v roce 1927 v Radošově u Třebíče. Nyní bydlí jiţ devátým rokem v Domově na zámku. V rámci svého chronického onemocnění má diagnózu: artroza, cukrovka, slabozrakost, amputace prsu, vlivem ozařování ochrnutí levé ruky. Z rodinné anamnézy: Na nemoci rodičů si nepamatuje. Manţel A., za něhoţ se provdala v r zemřel v roce Syn A. se narodil v r. 1949, vystudoval střední průmyslovou školu, zemřel v r Dcera M. se narodila v r. 1958, studovala cizí jazyky, je PhDr. a v současnosti je učitelkou. O onemocněních manţela a dětí nechtěla klientka hovořit. Paní J. má čtyři vnuky a čtyři pravnuky. Z osobní anamnézy: Paní J. prodělala v dětství běţné dětské choroby, úraz neuvádí. Z onemocnění se nejdříve objevily potíţe se zrakem, potom kolem 50. roku diabetes, dále nádorové onemocnění prsu, operace, ochrnutí levé ruky. Postupně se zhoršovalo vidění a také artróza. V roce 1942 ukončila paní J. základní vzdělání v Radošově. Potom se přestěhovala do Brna za tetou, kde se vyučila pletařkou. Po vyučení pomáhala v obchodě tetě, která vlastnila pletárnu s galanterií. U ní pracovala dále i po absolvování střední textilní školy vr V témţe roce se provdala, v r se jí narodil syn A. Od r pracovala v kanceláři v továrně v Komárově a posledních deset let před důchodem pracovala v tiskárně. Na mateřské dovolené byla s dětmi jen krátce, jak to bylo v té době moţné. Paní J. je v Domově na zámku od 1. září Do Domova chtěla jít proto, aby ve stáří nebyla kvůli svým zdravotním obtíţím, hlavně ochrnuté ruce,

13 nikomu na obtíţ. Z vyprávění paní J. vyplynulo, ţe bydlí v komfortním jednolůţkovém pokoji s koupelnou. I kdyţ zde má plno kamarádek a dle jejích slov zde jsou dobří lidi, nechtěla by pokoj se spolubydlící. Také blízkost vlastní koupelny jí usnadňuje a zpříjemňuje ţivot. Nemusí chodit daleko, nemusí čekat, aţ se koupelna uvolní a můţe si kdykoliv přeprat drobné prádlo. Velmi oceňovala, ţe si mohla vzít svůj oblíbený nábytek a spoustu drobných památek a fotek na manţela, děti i vnuky. S dcerou se stýká pravidelně, navštěvují ji i vnoučata a pravnoučata. Dříve jezdila i za dcerou na návštěvu, ale v poslední době ji to jiţ hodně unavovalo a vyhovuje jí lépe, kdyţ nemusí opuštět Domov. Zůstalo jí ještě několik známých z Brna, se kterými si píše nebo telefonuje. Pokud bydlela ještě s rodinou, hodně navštěvovali divadla, koncerty, jezdívali s ostatními přáteli na chalupu a velkou láskou paní J. byly kníţky. Po příchodu do Domova se rychle spřátelila s dalšími obyvateli a v současné době zde má asi pět nejlepších kamarádek. Všechny skoro kaţdý den navštěvují pracovní terapii. Paní J. je ráda, ţe si tu můţe u práce popovídat s kamarádkami a přitom něco pěkného vytvoří. Vţdy si z nabídky pečovatelek vybere něco, co ji zaujme. Nejraději pracuje s barvou, barví šátky a trička, taky dělá obrázky z papírových kuliček, ale potřebuje pomoc vzhledem k nefunkčnosti levé ruky. Velmi ráda by pletla košíčky jako ostatní, to ale ani s dopomocí nezvládá. Vţdy si počká aţ na konci terapie sestra čte denní tisk a společně s klienty debatují o různých tématech. Někdy se hádají jako malé děti. Ve svojí největší zálibě čtení, můţe pokračovat díky bohatě zásobené knihovně i zde. Často ale, jak si posteskla, půjčenou knihu ani nepřečte, protoţe čas stráví nějakou jinou činností. Za pěkného počasí ráda s ostatními chodí do zámeckého parku, vzhledem k tomu, ţe paní J. chodí s hůlkou, pouze na krátké procházky. Výletů se nezúčastňuje, protoţe by byla unavená a čas raději vyuţije jinak. Nikdy nevynechá nedělní mši, zajímá se nabídku témat přednášek, ale ráda si poslechne pouze některá témata, týkající se hlavně přírody. Za největší obtíţe povaţuje problémy spojené s nefunkční levou rukou. Nerada někoho o něco ţádá, ale někdy to prostě, dle jejích slov, jinak nejde. V poslední době potřebuje pomoc u koupání, běţnou hygienu ještě zvládá sama. Drobnou pomoc potřebuje u oblékání a při jídle. Potíţe se zrakem zatím nejsou nijak podstatné, s brýlemi je pociťuje jen málo

14 Vlastní pozorování: Paní J. je plně orientovaná, komunikovala bez obtíţí. Při rozhovoru působila velmi klidným dojmem, podle našeho názoru byla ráda, ţe si můţe s někým popovídat o svém ţivotě. Největší omezení jí způsobuje nefunkčnost levé ruky, ale je pravačka a většinu úkonů spojených s hygienou, sebeobsluhou zvládá sama. Plně vyuţívá pracovní terapie, která jí slouţí k seberealizaci a ke kontaktu s ostatními seniory. Působí dojmem spokojené paní, která má plno přátel a je v kolektivu ostatních seniorů a personálu oblíbená. Z porovnání se záznamy pečovatelek vyplývá, ţe mají o paní J. informace, odpovídající skutečnosti. Doporučení: Hlavním cílem je zlepšení nebo udrţení stávajícího zdravotního stavu, udrţení pohyblivosti a samostatnosti, coţ je pro paní J. priorita. Druhá klientka paní M. Paní M. se narodila v roce 1927 v Biskupicích. V Domově na zámku bydlí šest roků. V rámci svého chronického onemocnění má diagnózu: artroza, slepota. Z rodinné anamnézy: Matka trpěla chronickým kašlem, otec bez potíţí. Manţel J., za něhoţ se provdala v r zemřel v roce 1995 na selhání srdce. Dcera J. se narodila v r. 1953, ve třech měsících zemřela. Syn B. se narodil v r. 1955, je vyučený truhlář, prodělal běţné choroby. Syn A. se narodil v r. 1957, je vyučený kuchař, trpěl častými angínami a kašlem. Syn M. se narodil v r. 1963, vystudoval střední průmyslovou školu, byl zdráv. Paní M. má čtyři vnuky a čtyři pravnuky. Z osobní anamnézy: Paní M. prodělala v dětství běţné dětské choroby, ale byla celkově slabá. Úraz neuvádí. Paní M. absolvovala měšťanskou školu v Jevišovicích, pak kvůli celkové slabosti byla doma. Po prvních dvou synech pracovala jako kuchařka zde v Domově na zámku, po narození třetího syna a po mateřské dovolené aţ do důchodu pracovala v rostlinné výrobě v Třebíči

15 Asi tři roky po smrti manţela postupně přestala vidět na levé oko. Paní M. měla jít na operaci, z té ale z příčin, které paní M. jiţ neví, sešlo. Potom rychle, asi do jednoho roku, oslepla úplně. Odstěhovala se k nejstaršímu synovi, kde byla spokojená, ale postupem času jí začalo vadit, ţe musí syna a jeho rodinu vzhledem ke svému postiţení často o něco ţádat. Měla pocit, ţe je omezuje. Paní M. bydlí v Domově šest let. Protoţe v Domově na zámku před lety pracovala a znala to tady, po oslepnutí, jakmile se zde uvolnilo místo, přestěhovala se sem. Paní M. bydlí na dvoulůţkovém pokoji bez vlastní koupelny, se spolubydlící je spokojená je to její kamarádka. Vyhovuje jí, ţe si můţe popovídat, jednolůţkový pokoj by nechtěla. Vlastní nábytek nemá, je ráda, ţe se těch starých věcí zbavila, vzala si pouze pár věcí na památku. Za syny zpočátku jezdívala, ale protoţe to bylo, vzhledem k vadě zraku, značně problematické, v současnosti ji synové s rodinami navštěvují zde. Paní M. měla vţdy hodně práce s dětmi a domácností a na koníčky nezbýval čas. Ráda pletla a háčkovala. V ručních pracích jiţ teď pokračovat nemůţe, ale dle jejích slov si vţdy najde činnost, která ji zabaví. Stejně jako paní J. navštěvuje pravidelně pracovní terapii. Nejraději pomáhá ostatním s obrázky, poslouchá čtení denního tisku a nenechá si ujít povídání s paní vikářkou. Protoţe si ráda povídá, za pěkného počasí vyuţívá zámecký park, kde se setkává s ostatními seniory. Promítání ani přednášky nenavštěvuje, někdy ale vyuţije větší společenské akce. Během rozhovoru paní M. několikrát opakovala, ţe největší strach má z toho, aby kvůli své vadě zraku nebyla někomu na obtíţ. Snaţí se dělat co nejvíc věcí sama, ale uţ si zvykla na to, ţe něco není v jejich silách zvládnout a smířila se s pomocí druhých. Pomoc potřebuje hlavně při koupání, stravování, výběru oblečení a někdy při oblékání. Občas je nutná pomoc při orientaci v prostoru. Velmi chválí personál, který je milý a vţdy jí se vším, co potřebuje, pomůţe. Vlastní pozorování: Paní M., i kdyţ je nevidomá, se snaţí být podle našeho názoru hodně samostatná, hlavně by nechtěla být někomu na obtíţ. Snaţí se co nejvíce věcí zvládat vlastními silami. I přes potíţe, které ji zajisté způsobuje těţké postiţení

16 zraku, je to milá, v mezích moţností aktivní a nezahořklá seniorka. Z porovnání se záznamy pečovatelek vyplývá, ţe mají o paní M. informace, odpovídající skutečnosti Doporučení: Hlavní cílem je zajistit paní M. co nejdéle samostatnost a aktivitu. Pečovatelky nechávají paní M. dělat vše, co sama zvládne. Je upozorňována na veškeré aktivity v domově. Třetí klientka paní R. Paní R. se narodila v roce 1919 v Havlíčkově Brodě. V Domově na zámku bydlí dva roky. V rámci svého chronického onemocnění má diagnózu: nedoslýchavost, vada zraku, artróza, endoprotéza. Z rodinné anamnézy Matka i otec bez potíţí. Manţel E. za něhoţ se provdala v roce 1938 zemřel na rakovinu v roce Syn E. se narodil v roce 1941, absolvoval zemědělskou školu a prodělal běţné choroby. Dcera R. se narodila v roce 1942, je vyučená prodavačka, má astma a trpěla na zlomeniny. Paní R. má dva vnuky a tři pravnuky. Z osobní anamnézy Paní R. prodělala v dětství běţné dětské choroby, od mala špatně viděla, úraz neuvádí. Kolem roku 1965 se objevily potíţe se sluchem, nosí sluchadlo a v roce 1988 podstoupila operaci kyčle. Paní R. absolvovala měšťanskou a rodinnou školu v Kolíně. Jakmile se provdala, odstěhovali se s manţelem na Vysočinu. V Třebíči pracovala jako kuchařka v mateřské škole a na základní škole. V roce 1941 se jí narodil syn E., v roce 1942 dcera R. Asi kolem roku 1955 absolvovala kurz pro pečovatelky a pracovala zde v domově aţ do důchodu. Paní R. bydlí v Domově dva roky. K hlavním důvodům, pro které se rozhodla přestěhovat se, bylo zdraví. Bydlela se svým synem a jeho rodinou a

17 vzhledem k tomu, ţe i syn jiţ dosáhl vyššího věku, nechtěla ho zatěţovat péčí o sebe. Paní R. bydlí na dvoulůţkovém pokoji se svojí dobrou kamarádkou. Je ráda, ţe si můţe povídat. Podle jejích slov jednopokojáci sedí na chodbě a povídají si tam. Pokoj by určitě za jednolůţkový neměnila. Nábytek vlastní nemá, stačí jí to co má zde. Televizi vlastní spolubydlící, takţe se někdy dívají na film nebo zprávy, paní R. na oplátku půjčuje rádio. Velmi si pochvaluje pěkný výhled do parku, ticho a klid. Za dobu, co je v Domově na návštěvě nikde nebyla, protoţe ji často bolí noha. Syn občas přijede, ale víc jezdí vnoučata. Dcera se po rozvodu provdala do Německa, často si telefonují. Hlavním koníčkem paní R. byla vţdy práce okolo dětí a domu, takţe na zájmy nezbýval čas. Tady v Domově navštěvuje s ostatními pracovní terapii, někdy kvůli bolesti nohy nemůţe chodit a raději zůstává na pokoji. Baví ji úplně všechno, nejraději pletla košíky z papíru, ale teď uţ na to špatně vidí. Ráda pracuje s látkami, pomáhala šít polštáře, batikovala, vyráběla potisky na trička. Vţdy vyuţívá předčítání denního tisku, ale musí být ticho, protoţe v hlučnějším prostředí velice špatně rozumí. Z ostatních aktivit vyuţívá občas krátké procházky v parku, ale stejně má vţdy strach, ţe se kvůli noze nebude moci vrátit zpět. Zpočátku svého pobytu v Domově navštěvovala i přednášky nebo promítání, v poslední době si však myslí, ţe hůř vidí a slyší a jiţ o tyto aktivity nemá zájem. Nikdy si nenechá ujít evangelickou bohosluţbu. Paní R. povaţuje za nejhorší potíţe spojené s bolestí v kyčli. Navíc má pocit, ţe se zhoršují problémy se zrakem a sluchem. Dopomoc potřebuje při koupání a při procházkách v parku. Vlastní pozorování: Paní R. je i přes nedoslýchavost, vadu zraku a vysoký věk, dle našeho názoru relativně soběstačná. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu, hlavně bolesti nohy, prakticky neopouští budovu zámku. Z porovnání se záznamy pečovatelek vyplývá, ţe mají o paní R. informace, odpovídající skutečnosti

18 Doporučení: Hlavním cílem je udrţet co nejdéle samostatnost a současný dobrý psychický stav. Snaţit se přesvědčit klientku, ţe za pomoci pečovatelky můţe častěji na vycházky do parku. Čtvrtá klientka paní A. Paní A. se narodila v roce 1921 v Brně. V Domově ţije necelý rok. V rámci svého chronického onemocnění má diagnózu: inkontinence, lehká nedoslýchavost, artróza. Z rodinné anamnézy Na nemoci rodičů si nepamatuje. Manţel B., za něhoţ se provdala v r. 1940, zemřel v roce 1986 při autonehodě. Syn K. se narodil v r. 1941, je vyučený tesař. Syn M. se narodil v r. 1943, je vyučený kovář. Syn F. se narodil v r je vyučený zámečník. Dcera D. se narodila v r a je vyučená prodavačka. Dcera S. se narodila v r. 1954, absolvovala střední ekonomickou školu. O onemocněních manţela a dětí nechtěla klientka hovořit. Paní A. má celkem osm vnuků. Z osobní anamnézy: Paní A. prodělala v dětství běţné dětské choroby, z úrazů uvádí otřes mozku asi v deseti letech, kdy spadla ze stromu. Z onemocnění se nejdříve objevily potíţe se sluchem, kolem 70. roku začaly potíţe s inkontinencí, postupně se zhoršovala artróza. V roce 1936 ukončila paní A. základní vzdělání v Brně. Vyučila se prodavačkou, udělala si nástavbu a celý ţivot pracovala v obchodě. Časem dělala vedoucí v obchodě s oděvy. V roce 1940 se provdala, během 14 let se jí narodilo pět dětí. Paní A. ţije v Domově necelý rok. Důvodem k přestěhování byly zdravotní potíţe, kdy nechtěla péčí o sebe zaměstávat svoje blízké. Podle slov paní A. bydlí na dvoulůţkovém pokoji, který je ale pro dvě poměrně malý. Spolubydlící je hodně nemocná, nekomunikuje. Další potíţ spatřuje paní A. v tom, ţe trpí inkontinencí a raději by měla soukromí. Tudíţ si zařídila s panem ředitelem,

19 hned, jakmile to bude moţné, přestěhování na samostatný pokoj. S vybavením pokoje je spokojená, vlastní nábytek nepotřebuje a je domluvená s vnukem, ţe aţ bude na samostatném pokoji, doveze jí televizi. Se svojí rodinou se stýká pravidelně, telefonují si, byla u vnučky na Vánoce. Těší se na konec srpna, kdy pojede na pár dní za druhou vnučkou do Brna. Vzhledem k tomu, ţe paní A. proţila ţivot v rodinném domku se zahradou, je moc ráda, ţe tady v Domově můţe chodit do parku a ještě ho ani, dle jejích slov, nestihla celý projít. Ráda by šla na nějakou delší vycházku nebo jela na výlet, ale protoţe pořád musí myslet na potíţe spojené s inkontinencí, nemá k tomu odvahu. Další oblíbenou aktivitou je pracovní terapie, kde si vţdy vybere nějakou činnost. Ráda pracuje s papírem, s barvami, skládá puzzle. Někdy si ale s kamarádkami jen udělají kafe a plkají. Patří k pravidelným návštěvníkům knihovny i přednášek a promítání. Protoţe s manţelem hodně cestovali, vybírá si přírodovědná a zeměpisná témata, velmi ji zaujala přednáška o Vietnamu a jestli ji budou opakovat, určitě zase půjde. Vlastní pozorování: Paní A. působí, dle mého názoru, největší potíţe inkontinence. Nevyuţívá kvůli tomu vůbec některé nabízené aktivity a snaţí se nepít, coţ určitě zhoršuje zdravotní stav. Taky to má, dle jejích slov pořád v hlavě. Další zásadní věcí, která nebude jistě přispívat k psychické pohodě seniorky, je nespokojenost s ubytováním na dvoulůţkovém pokoji. Z porovnání se záznamy pečovatelek vyplývá, ţe mají o paní A. informace, odpovídající skutečnosti. Doporučení: Hlavním cílem je přemístit klientku na jednolůţkový pokoj a udrţet stávající samostatnost a dobrý psychický stav. Řešit potíţe spojené s inkontinencí. 4.4 Závěry výzkumného šetření, diskuze a doporučení pro praxi Výzkumné šetření bylo zaměřeno na zjištění podmínek ţivota seniorů s chronickým onemocněním v domově pro seniory. Ţivotní podmínky a jejich materiální zabezpečení odpovídají plně organizačním formám péče v domově. Budova má výtah, coţ umoţňuje seniorům pohyb a tedy přístup ke všem aktivitám. Za velmi vhodnou povaţujeme zahradu s moţností pěstování květin a

20 zeleniny, to oceňují zejména klienti, kteří měli svou zahrádku doma. Ta spolu s moţností různých činností ve společenské místnosti, bohosluţbami v kapli vede k udrţování aktivity klientů. V šetření uvedené čtyři základní formy péče umoţňují takovou její kvalitu, která odpovídá druhu a stupni zdravotního postiţení klientů. Jak jsme zjistili, klienti potřebují jak péči ošetřovatelskou, tak pomoc pečovatelek. O zdravotní stav klientů pečuje 8 zdravotních sester, dvakrát týdně praktický lékař, dvakrát v měsíci přijíţdí psychiatr, jednou za měsíc dermatolog. Vzhledem k zjištěnému zdravotnímu stavu klientů je tato péče podle našeho názoru potřebná. K péči o zdravotní stav i psychickou pohodu přispívá místnost určená pro rehabilitaci klientů, která je vyuţívána na základě doporučení lékaře. Ubytování klientů v 1, 2 a 3 lůţkových pokojích vychází ze situačních moţností zámku. Klienti však nemusí zůstávat ve svých pokojích, mají k dispozici řadu společných místností: jídelnu, kantýnu, kuřárnu, internetovou kavárnu, čajovnu, knihovnu. Je zde i kadeřnictví a pedikúra. Vyhodnocení stanovených cílů: Co se týče stanovených dílčích cílů, uvádíme dále jejich naplnění. Rozhovorem se sociální pracovnicí jsme zjistili celkový počet seniorů v domově, z toho potom poměr ţen a muţů. Celkový počet klientů tedy je 134, z toho 79,9 % klientů domova jsou ţeny, kterých v domově ţije 107. Nejpočetnější skupinou ţen jsou ţeny ve věku nad 85 let a nejpočetnější skupinou muţů jsou muţi ve věku do 65 roků. Rozhovorem se zdravotní sestrou jsme zjistili rozsah všech chronických onemocnění, kterými senioři trpí. Zjistili jsme, ţe v celkovém počtu 134 klientů je nejrozšířenějším chronickým onemocněním artróza, kterou trpí 79,9 % seniorů. Dalším nejrozšířenějším onemocněním je diabetes mellitus, kterým trpí 64,2 % klientů a různé onemocnění zraku, kterým trpí 61,1 % seniorů. Dále jsme ale zjistili, ţe chronická onemocnění se u seniorů kombinují a je velmi nesnadné, bez studia zdravotnické dokumentace, určit kombinace jednotlivých diagnóz u jednotlivých klientů. Dalším šetřením a rozhovorem se zdravotní sestrou jsme zjistili, ţe v domově neţije ani jeden senior, který by netrpěl chronickým onemocněním. Rozhovory s pracovnicemi v přímé péči a zdravotní sestrou jsme zjistili, ţe největší zdravotní potíţe seniorů způsobují různé typy vad zraku, nedoslýchavost a artróza. Pokud k diagnóze artrózy,

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Projekt: Komunitní plán sociálních sluţeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Dotazníkové šetření

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU. Jméno a příjmení... titul Rok narození:. Bydliště:..PSČ Od nabízené služby požaduji, mám zájem o:

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU. Jméno a příjmení... titul Rok narození:. Bydliště:..PSČ Od nabízené služby požaduji, mám zájem o: ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Pohoda V případě zájmu o nabízenou službu vyplňte žádost a doručte sociálním pracovníkům Domova - osobně nebo poštou na výše

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

Zdravotnictví v Plzeňském kraji

Zdravotnictví v Plzeňském kraji STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 0 Praha 3 Zdravotnictví v Plzeňském kraji Závěrečná zpráva z výzkumu STEM pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. V Praze dne 30. srpna 0 Obsah

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

2 / 2011. Pečovatelská služba SENIOŘI ÚVODNÍ SLOVO CHARAKTERISTIKA STÁŘÍ. Pečovatelská služba senioři ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA

2 / 2011. Pečovatelská služba SENIOŘI ÚVODNÍ SLOVO CHARAKTERISTIKA STÁŘÍ. Pečovatelská služba senioři ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA 2 / 2011 Pečovatelská služba SENIOŘI ÚVODNÍ SLOVO Lidé v seniorském věku jsou tématem, na které se můţeme dívat z mnoha hledisek. Faktem je, ţe tato skupina naší populace

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY Jménem TDN si vážíme dotázaných, kteří se věnovali svůj čas vyplněním dotazníku buď formou osobního setkání v bytě či organizaci nebo elektronického dotazníku http://www.survio.com/survey/f/a8q3e2p9w4k0p2j9m

Více

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI Václav Fessl Lékařská fakulta UK ARK FN Plzeň Starý člověk není hloupý Konzervativní názor není synonymem pro zpátečnický postoj Peněţní sbírky na seniory jsou neúspěšné

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY. Od nabízené služby požaduji, mám zájem o:

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY. Od nabízené služby požaduji, mám zájem o: ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V případě zájmu o nabízenou službu vyplňte žádost a doručte sociálním pracovníkům Domova - osobně nebo poštou na výše uvedenou adresu, nebo emailem

Více

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby 50 domovy se

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok Domov seniorů Beroun, příspěvková organizace Pod Studánkou 1884 266 01 BEROUN Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory 1. Žadatel:. příjmení a jméno 2. Narozen(a): den, měsíc, rok 3. Bydliště:

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

Žádost o poskytování sociální služby

Žádost o poskytování sociální služby Žádost o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Paprsek p.o. Velké Opatovice Datum podání ţádosti: Datum a způsob vyřízení ţádosti: 1. Jméno a příjmení zájemce:. (popř.

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost)

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Cítíte se osaměle? Váš zdravotní stav Vám znemožňuje se o sebe dobře postarat? Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Potřebujete zajistit teplé jídlo? Potřebujete

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava

ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava Otisk podacího razítka: ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava Žádost podána dne: Tel.: +420 731 152 926 socialni.pracovnice@vilavancurova.cz www.vilavancurova.cz

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 1 Výroční zpráva za rok 2006 Ústav sociálních služeb Milíčeves 2 Obsah výroční zprávy: 1. Veřejný závazek a informace pro veřejnost Poslání Cílová skupina Principy poskytovaných služeb Cíle zařízení Základní

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem)

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Poslání: Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Cíle: Služby sociální péče mají svým uživatelům: napomáhat zajistit

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce V říjnu až prosinci 2012 byly podepsány Dohody o projektu mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí Národní koordinační jednotky Programu

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová Koncepce rozvoje sociálních služeb DD Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace v letech 2010 2012

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

"50+ v Evropě" SHARE

50+ v Evropě SHARE Číslo domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 č. Resp. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: "50+ v Evropě" SHARE Písemný dotazník pro respondenty, kterým je méně než 65 let B Hlavní studie 2006 / 2007

Více