Domov pro seniory. Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Identifikátor: Kapacita sluţby: 63. Počet lůţkodnů: 22,974

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory. Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Identifikátor: 5385508. Kapacita sluţby: 63. Počet lůţkodnů: 22,974"

Transkript

1 Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Domov pro seniory Identifikátor: Kapacita sluţby: 63 Počet lůţkodnů: 22,974 Maximální počet lůţkodnů: 22,995 Obloţnost v % 99,91 Zařízení poskytuje celoroční nepřetrţitou péči o ubytované klienty, včetně zajištění celodenního stravování, úklidu, praní prádla, drobných oprav, zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče. Popis sluţby Nabízí a poskytuje pomoc v rozsahu odpovídajícímu potřebám klienta vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a k moţnosti spolupráce s rodinou. Vytváří podmínky pro udrţení nebo zlepšení soběstačnosti v základních ţivotních dovednostech a při uspokojování psychosociálních potřeb. Velký důraz je kladen na adaptaci seniora v novém prostředí, sledují se jeho zájmy, koníčky, podle jeho moţností a schopností má moţnost zapojit se do nabízených aktivit v domově v dopoledním i odpoledním čase. 1

2 I. UŢIVATELÉ 1) Struktura uţivatelů k Pohlaví ţeny muţi Celkem Věk rozpětí nejmladší Stupeň závislosti (počet uţivatelů) *) nejstarší průměr (všech uţivatelů) 84,1 80,9 83,4 bez závislosti 12 I. 11 II. 14 III. 10 IV. 16 Počet uţivatelů celkem 63 Mobilita uţivatelů bez omezení pohybu Způsobilost uţivatelů k právním úkonům s částečným omezením s úplným omezením pohybu způsobilí k právním úkonům s omezením způsobilosti k právním úkonům zbavení způsobilosti k právním úkonům Osoby se závislostí na alkoholu, jeţ neodpovídají cílové skupině sluţby Vysvětl.: *) Nevyplňují chráněná bydlení a odlehčovací sluţby ad) průměrný věk: - v domově ţijí senioři dosahující průměrného věku přes 83 let! Ţeny dokonce věku přes 84 let! Je to velmi vysoké číslo, které navíc průběţně stoupá! Průměrný věk klientů vypovídá o tom, o jaké klienty je v organizaci pečováno. S věkem uţivatelů úzce souvisí náročnost poskytované péče, a to jak po stránce lidské práce, tak i po stránce materiálního (finančního) zabezpečení. Při tvorbě a schvalování rozpočtu organizace i při následném posuzování kvality (inspekce, kontroly zřizovatele), je potřeba vzít v úvahu i tento velmi důleţitý ukazatel. S nímţ souvisí i potřeba většího počtu zaměstnanců tak, aby stárnoucím a tedy na péči stále náročnějším seniorům mohla být poskytována i nadále velmi kvalitní péče. ad) zbavení svéprávnosti: - klienti nejsou zcela zbaveni svéprávnosti, ale opatrovník je zastupuje v určitých záleţitostech, které nejsou schopni vyřídit, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu (např. přebírat poštovní zásilky, provádět platby, uzavírat smlouvy o poskytování sluţeb, atd.). Stávající: - počet opatrovníků (rodinný příslušník) 10 - počet uţivatelů zbavení způsobilosti k právním úkonům 2 V jednání: - počet podaných podnětů na opatrovníka (rodinný příslušník) 2 ad) tzv. obloţnost organizaci se daří mít obloţnost velmi vysokou, coţ je velmi dobré kvůli ekonomické stránce a také je tím zřejmé, ţe je sluţba takřka maximálně vyuţitá 2

3 2) Dělení uţivatelů dle cílových skupin (za rok 2010) Cílové skupiny Uţivatelé unicitní z toho nově přijatí v roce 2010 osoby bez přístřeší 0 0 osoby v krizi 0 0 osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení 0 0 osoby ohroţené závislostí nebo závislé na návykových látkách 0 0 osoby ţijící v sociálně vyloučených komunitách 0 0 osoby, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny 0 0 děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky neţádoucími jevy 0 0 oběti domácího násilí 0 0 rodiny s dítětem/dětmi 0 0 Senioři 72 9 osoby s ALZ a jinými typy demencí 25 7 osoby s chronickým duševním onemocněním 15 1 osoby s kombinovaným postiţením 0 0 osoby s mentálním postiţením lehkým 0 0 středním 0 0 těţkým 0 0 hlubokým 0 0 osoby s tělesným postiţením 0 0 osoby se sluchovým postiţením 1 0 osoby se zrakovým postiţením 1 0 osoby s jiným zrakovým postiţením 0 0 Ostatní 0 0 Celkem

4 3) Struktura uţivatelů nově přijatých během roku 2010 Pohlaví ţeny muţi Celkem Věk Rozpětí Nejmladší Stupeň závislosti (počet uţivatelů) *) Nejstarší Průměr 83, ,33 bez závislosti 0 I. 3 II. 2 III. 1 IV. 3 Počet uţivatelů celkem Mobilita uţivatelů bez omezení pohybu Způsobilost uţivatelů k právním úkonům s částečným omezením s úplným omezením pohybu způsobilí k právním úkonům s omezením způsobilosti k právním úkonům zbavení způsobilosti k právním úkonům Osoby se závislostí na alkoholu, jeţ neodpovídají cílové skupině sluţby Vysvětl.: *) Nevyplňují chráněná bydlení a odlehčovací sluţby Všichni nově přijatí klienti pobírají příspěvek na péči, u pěti z nich je poţádáno o přehodnocení. 4) Původní bydliště uţivatelů nově přijatých během roku 2010 Uţivatelé přijatí Původní bydliště nově přijatého uţivatele ***) Rok během roku podání Obec ORP **) Kraj 2010 *) ţádosti 1. Pohořelice Otrokovice Zlínský Zlín Zlín Zlínský Napajedla Otrokovice Zlínský Napajedla Otrokovice Zlínský Lhota Zlín Zlínská Napajedla Otrokovice Zlínský Babice Uherské hradiště Zlínský Fryšták Zlín Zlínský Babice Uherské Hradiště Zlínský 2008 Vysvětl.: *) Není třeba uvádět jména uţivatelů. **) Název ORP uvádějte jen v případě, ţe obec leţí na území Zlínského kraje. ***) Počet řádků v tabulce upravte dle potřeby (přidejte/umaţte) 5) Struktura uţivatelů - ukončení poskytování sluţby během roku 2010 Pohlaví ţeny muţi celkem Důvod Úmrtí ukončení poskytování změny poskytovatele (tatáţ sluţba) sluţby změny druhu sociální sluţby odchod do domácí péče jiný

5 II. ZAMĚSTNANCI 1) Členění pracovníků dle pracovního zařazení a dosaţeného vzdělání Počet pracovníků přímá obsluţná Vzdělání přepočt. stav (PS) ke dni % sociální v sociálních sluţbách zdravot. pedagog. THP ostatní PS % PS % PS % PS % PS % PS % VŠ 4 9, ,3 Vyšší 0,5 1, ,5 6, SŠ (ÚSO) 14,5 34, ,3 7,5 93, ,8 vyučen 17 40, , ,6 základní 6 14, , ,3 Cekem Komentář: Popis změn, vývoj ve stavu personálu Kompletní komentář k vývoji a změnám stavu zaměstnanců v organizaci je podrobně zpracován v jiné části této Výroční zprávy, a sice ve Zprávě o hospodaření, bod 5. 2) Vzdělávání pracovníků dle pracovního zařazení (v roce 2010) přímá obsluţná sociální v sociálních sluţbách zdravot. pedagog. THP ostatní PFO PVH PFO PVH PFO PVH PFO PVH PFO PVH PFO PVH PFO PVH Cekem Vysvětlivky zkratek: Komentář: Popis vzdělávacích aktivit PFO počet fyzických osob, které byly vzdělávány PVH počet vzdělávacích hodin V ţádném případě zde není prostor pro popisování všech vzdělávacích aktivit, kterých se pracovnici organizace zúčastnili. Vzdělání je věnována skutečně velká pozornost a i díky mnoha moţnostem k účasti na bezplatných školeních či kurzech financovaných z evropských prostředků (jejichţ převáţnou část pořádá KÚZK) se zaměstnanci domova zúčastnili mnoha akcí. Pracovníci všech úseků se pravidelně a podle potřeby vzdělávají na odborných seminářích, pořádaných v zařízení, i mimo něj, aby splňovali podmínky způsobilosti svého povolání. Všichni zaměstnanci domova byli proškoleni v tzv. hygienickém minimu. Pracovníci sociální péče se zúčastnili vzdělávacích kurzů a jiţ splnili povinnost 24 hodin dle zákona č.108/2006 Sb. Stejně tak sociální pracovnice splnily potřebný počet hodin k naplnění zákonného předpisu (aktivně se účastní mj. projektu KUZK vzdělávání sociálních pracovníků ). Zdravotní sestry se zúčastňují odborných seminářů k získání kreditů pro obhájení registrace k výkonu 5

6 povolání, dle vyhlášky MZ ČR č. 321/2008. Ředitel domova se mj. účastní projektu KUZK vzdělávání manaţerů. Na zdravotním úseku absolvovaly 2 pracovnice kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních sluţbách. Na úseku úklidu taktéţ absolvovala 1 pracovnice tento kvalifikační kurz. Sociální pracovnice úspěšně ukončila studium na UTB ve Zlíně a získala titul Bakalář. Její kolegyně dosáhla stejného titulu v roce Pracovnice v sociálních sluţbách ukončila 1. ročník dálkového studia SZŠ a bude dále pokračovat ve studiu. Systém vzdělávání zaměstnanců bude letos doplněn o nový článek plánované jsou supervize na úrovni případové; dle zájmu zaměstnanců a získaných zkušeností dojde pravděpodobně také k úsekové a skupinové supervizi. 3) Organizační schéma k Organizační schéma platné k je připojeno v příloze. III. ROZVOJ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŢEB V prvním pololetí roku 2010 došlo ke zpomalení v projednávání a přijímání nových předpisů, především pro čerpání studijního volna sociální pracovnicí, která má zavádění standardů kvality v zařízení ve své kompetenci. Drobným důvodem pozdrţení je také její seznamování s novým programem SQWIN, který se této problematice věnuje. Po seznámení se s jeho moţnostmi se program stal vhodnou podporou pro vznik a přijetí ještě přesnějších metodik a pravidel v domově. To znamená,ţe dochází k převádění jiţ platných či rozpracovaných verzí předpisů do tohoto programu a jejich úpravám. V roce 2010 byla pozornost zaměřena na standard č. 6 - Vedení dokumentace. Snaţili jsme se jej lépe zpracovat a doplnit v jeho materiálech další potřebné informace. Podpora určená prakticky téměř všem zaměstnancům je program CYGNUS, který nejen napomáhá klíčovým pracovníkům ve vytváření zákonem poţadovaných individuálních plánů klientů, ale zároveň umoţňuje propojený informační systém mezi úseky. Určité informace zadané například staniční sestrou tak mohou dostat výhradně zdravotní sestry, některé informace také ošetřující personál, sociální pracovnice, kuchyně (např. nepřítomnost klienta v daný den) a podobně. Všechny tyto kroky vedou ke zkvalitňování našich sluţeb. A to i přesto, ţe nyní v začátku spíše personál zatěţují, např. zadáváním mnoha informací do počítače (a pro pracovníky bez zkušeností v práci s PC obzvlášť). Věříme, ţe za čas všichni pocítí úlevu při zvládání těchto nových dovedností a zjistí, ţe nové fungování je vlastně i pro ně výhodné. 6

7 1) Individuální plánování s uţivateli Mnozí klíčoví učinili v roce 2010 velký posun správným směrem, a to jak ve způsobu myšlení při hledání individuálních cílů klientů, kteří nejsou schopni sami mluvit o svých potřebách a přáních, tak při vedení záznamů IP. Přesto si uvědomujeme, ţe v této oblasti musíme stále ještě mnohé vylepšovat, vnímáme vlastní nedostatky a pracujeme na jejich odstranění. Největší problém je v tomto ohledu nedostatek potřebného času pro dostatečnou podporu a spolupráci na individuálním plánování na úrovni koordinátorky a klíčových pracovníků. Došlo proto k dohodě jejich pravidelných setkávání 2 x týdně. Nedostatek potřebného času = počet pracovníků v přímé péči není dostatečný. Vzhledem k nárůstu povinností, jako je např. právě IP se nepromítl v nárůstu počtu zaměstnanců. Přitom, jak uvádíme v úvodu celé výroční zprávy, je průměrný věk klientů velmi vysoký a objektivně se také zvyšuje průměrný počet a výše přiznaných příspěvků na péči. Suma sumárum není moţné chtít od zaměstnanců stále vyšší kvalitu, zvyšovat nároky na ně, přidávat administrativy a přitom mít stále stejný počet zaměstnanců. Kteří navíc ţijí v nejistotě, zda si letos ještě finančně nepohorší (uţ tak je jejich finanční ohodnocení nízké). Ačkoliv někdy je potíţ vést o tom písemnou dokumentaci, lze vidět dobrou praxi na klientkách a klientech, kteří se za podpory pracovníků dostávají ze svých potíţí a po měsících strávených v našem zařízení jsou veselí a soběstačnější, neţ si dříve troufali doufat. Tato skutečnost je doloţitelná na případech konkrétních klientů 2) Práce s uţivateli, terapie a aktivity Pro seniory v domově je připravován po celý rok společensko kulturní program a sportovní aktivity, které klienti vyuţívají dle svých moţností, nálady a zájmu. Aktivita s prvky ergoterapie a cvičení podporuje duševní a tělesnou schopnost seniorů. Klientům upoutaným na lůţko je poskytována individuální terapie rehabilitační sestrou a také dobrovolnicemi, které navštěvují náš domov. Nabízené aktivity jsou přizpůsobeny schopnostem klientů a jsou přiměřené jejich zdravotnímu stavu (konzultace staniční sestry se sociální pracovnicí). Jde především o povídání, předčítání, trénink paměti a procházky, v případě zájmu pak mezi nabízené aktivity patří i např. pracovní terapie, ruční práce, šití, pletení, háčkování, poslech hudby, četba knihy. K ţádným aktivitám však klienty nenutíme proti jejich vůli, pouze se je snaţíme motivovat. Dále jsou to aktivity jako např. pravidelné kondiční cvičení s rehabilitační sestrou, odborné přednášky na různá témata, přátelská posezení u kávy s promítáním videa či poslechem hudby, soutěţe ve společenských hrách, seznamování klientů s počítačem a internetem, bohosluţby v domově. Účast na sportovním setkání v pétanque, a podobně. Jeden z klientů jiţ dlouhá léta pomáhá při ošetřování ovocných stromů na zahradě domova (řezy větví, roubování stromů, apod.) 7

8 Novinkou a příjemným doplněním volného času klientů vţdy v pátek odpoledne (mimo prázdnin) byla v roce 2010 navázaná spolupráce se Sborem pro občanské záleţitosti v Napajedlích, jehoţ členky se střídají v přípravě a realizaci programů pro klienty. Jde především o ţeny učitelské profese, které mají řadu zkušeností se skupinovou prací a které mnohé z klientů osobně znají. Klienti tak mají moţnost poslechnout si četbu pěkné literatury či poznat také jiný druh muzikoterapie, neţ znají z pravidelných hodin muzikoterapie vedených sociální pracovnicí. V pátečních setkáních s muzikoterapií je jejich zpěv doprovázen hrou na klavír, pracuje se jinými metodami přínosnými pro dobrou náladu i zdraví klientů. Pravidelná činnost: Od pondělí do pátku kaţdé dopoledne probíhá v době od 10 do 11 h program s klienty spojený nejen s pohybovými cvičeními a zpěvem, ale třeba i s probíráním aktuálních novinových zpráv. Náplň programu se postupně vyvíjí, mění. Činnosti jsou velmi rozmanité, aby klienti mohli procvičovat potřebné dovednosti (práce s rehabilitačními a cvičebními pomůckami, skládání puzzle či hlavolamů, pro manuální zručnost a koordinaci pohybu skládání kostek, sledování TV pořadů, video, zpěv a další). Dopolední program je oblíbenou součástí dne řady klientů, obvyklá účast je seniorů. Dříve vedla tyto programy denně rehabilitační pracovnice. Po jejím odchodu do starobního důchodu na konci roku 2009 a s nástupem nové pracovnice se vedení domova rozhodlo více této rehabilitační pracovnici uvolnit ruce směrem k práci s imobilními klienty. Také se zdálo přínosné, kdyţ se na dopoledních aktivitách bude podílet více pracovníků a budou tak pro klienty pestřejší. Takţe v současné době fungují tato dopolední setkávání tak, ţe po dva dny v týdnu na těchto programech spolupracují sociální pracovnice (většinou si kaţdá vede 1 den) a zbývající tři dny jsou obvykle zajištěny rehabilitační pracovnicí (v případě nepřítomnosti se vzájemně zastoupí). V pondělí dále probíhá sportovní odpoledne. Byly realizovány úpravy sportovišť na zahradě domova (viz úvod této Výroční zprávy), díky kterým bude moţné rozšířit moţnosti sportovních aktivit. Vţdy v úterý odpoledne dochází k setkávání s klienty, kde se projednávají vznikající vnitřní předpisy, plány aktivit pro příští období a provozní záleţitosti týkající se jejich ţivota. Také o toto setkávání je mezi klienty velký zájem, mají zde často moţnost promluvit o svých problémech s ředitelem organizace, vrchní či staniční sestrou, sociálními pracovnicemi i vedoucím kuchyně, kteří se těchto setkání obvykle rovněţ účastní. Další částí úterního odpoledne je cvičení paměti, kde jsou připravovány aktivity skupinového i individuálního charakteru zaměřené především na pouţívání krátkodobé i dlouhodobé paměti a na pozornost. Ve čtvrtek odpoledne mají klienti moţnost přijít na hodinu muzikoterapie. Nepravidelná činnost: Jde například o zachovávání a slavení lidových tradic (Tři králové, Sv. Mikuláš, Fašanek, stavění a kácení Máje), odpoledne s poezií, přátelská posezení se seniory z klubů důchodců, vystoupení kouzelníků DUO KONDOR z Brna, zábavné odpoledne s tombolou, vystoupení pěvecké 8

9 skupiny Návraty, vystoupení ţenského pěveckého souboru pana Zimáka, vystoupení paní Brázdilové s harmonikou, vystoupení dětí z MŠ, ZUŠ, ZŠ apod. Klienty, kterým zdravotní stav jiţ nedovoluje účastnit se nabízených aktivit, navštěvují sociální pracovnice individuálně. Některým stačí jen pustit hudbu, přečíst kousek z knihy nebo si jen tak povídat. Naopak jiným se připravují předlohy mandal, obrázky k vybarvování či k vystřihování, některé klientky se věnují pletení. Máme radost z toho, ţe v roce 2010 se nám ve spolupráci s DDM Napajedla podařilo zajistit klientům moţnost tvoření keramických drobností. Také díky tomu sledujeme zvýšený zájem klientů o aktivní účast při výtvarných činnostech, coţ nás vedlo k rozhodnutí vrátit po dlouhé době výtvarné odpoledne do pravidelného měsíčního plánu aktivit a dle zájmu jsme připraveni podpořit v rukodělné práci klienty i častěji. Další formou příjemné spolupráce byla nabídka společného zpěvu za doprovodu piána a předčítání literatury skupině klientů. Tyto aktivity byly vedené členkami Sdruţení pro občanské záleţitosti Napajedla. V první polovině roku došlo k nové dobré praxi zdravotního úseku s pochopením hlavních principů standardů kvality sociální práce si klíčoví uvědomili potřebu imobilních klientů dostávat nové podněty, nezůstávat jen v lůţku na pokoji se stále stejnými spolubydlícími a začali vyváţet imobilní klienty v odpoledních hodinách na společenskou místnost, kde mohou sledovat televizi či okolní dění a zapojovat se do společných rozhovorů. Po této době lze jiţ s jistotou říct, ţe na řadě klientek je vidět zlepšení nálady, reakcí, myšlení. Tito klienti dnes jiţ s očekáváním nahlíţejí z oken a těší se na dobu, kdy místo posezení ve společenské místnosti budou moci posedět venku na sluníčku. 9

10 3) Dotazníkové šetření spokojenosti uţivatelů s poskytováním sluţby Dotazníkové šetření spokojenosti klientů je zajišťováno vždy v letních a zimních měsících, to poslední proběhlo v našem zařízení v prosinci. Schopní klienti dotazníky vyplňovali sami, předávali je dle vlastního uvážení osobně, zprostředkovaně či využili schránku pro anonymní odevzdání. Ostatním klientům se zaznamenáváním odpovědí pomáhali dle rozhodnutí klienta přátelé, rodina, sociální pracovnice nebo klíčoví. Respektován byl jak zdravotní stav klientů, tak i jejich případné rozhodnutí se šetření neúčastnit. Odpovědi si klienti vybírali z nabízené škály, což vedlo k objektivnímu vyhodnocení. Dotazník byl zaměřen především na zjištění spokojenosti s jednáním ze strany personálu a pocitu bezpečí klientů, dále na spokojenost se službami lékaře, kadeřnice, atd., se zajištěním nákupů klientům v organizaci, a zároveň zmapoval povědomí klientů o tom, nakolik si uvědomují, že si o řadě věcí mohou rozhodnout jinak. A to bylo velmi zajímavé jaká část klientů si toto neuvědomuje. Potěšily nás však výsledky týkající se otázky bezpečí a prokazatelnost toho, že se někteří klienti obávají podat stížnost, přestože nikdy nikým nebyli žádným způsobem a nikým potrestání za projev nespokojenosti. Výsledky byly zapracovány do diagramů a závěry okomentovány pro lepší srozumitelnost, bylo-li třeba. Tyto poté byly vystaveny na nástěnkách v domově. Získání informace, nakolik klienti po jisté době ztrácejí povědomí o možnostech vlastního rozhodování, nás překvapilo. Rozhodli jsme se jako jisté opatření sepsat nejdůležitější informace, které by si klienti měli uvědomovat a nezapomínat na ně, a tyto budou mít v písemné formě k dispozici na svých pokojích, aby s nimi mohli nakládat dle vlastních možností co nejlépe. 4) Dobrovolnictví a jeho vyuţívání V roce 2010 organizace po celý rok spolupracovala se třemi dobrovolníky, jejichž činnost se podařilo zajistit ve spolupráci se sdružením ADRA. Dobrovolníci v DS Napajedla odpracovali v roce 2010 pro zkvalitnění života klientů celkem 1434,5 hodin. Mnoho radosti klientům jistě udělaly aktivity dobrovolníků, jako např. zajištění doprovodu na procházku, předčítání literatury, povídání si s klienty a podpora při procvičování tělesné i duševní svěžesti. Velký kus práce jednoho z dobrovolníků stojí také z velké části za postavením hřiště na pétanque, které jistě bude těšit další a další klienty domova po mnoho let. V současné době je již navázána spolupráce a podepsána smlouva pro další zajišťování dobrovolníků i se sdružením SAMARI. 10

11 ubytování IV. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY UŢIVATELŮ Počet pokojů a jejich členění podle počtu lůţek k Pokoje Počet pokojů 1 lůţkové 13 2 lůţkové 16 3 lůţkové 6 Celkem 35 Komentář: V první polovině roku 2010 se postupně měnily 4 krajní pokoje v 1. a 2. podlaţí z dvoulůţkových na jednolůţkové. Důvodem byla skutečnost, ţe pokoje jsou malé, nevyhovující ani z hlediska naplňování standardů kvality v sociálních sluţbách. Důkazem toho, ţe šlo o správný krok, jsou spokojení klienti na nových jednolůţkových pokojích a obecně vzrůstající zájem o jednolůţkové pokoje. V. VÝŠE ÚHRADY STANOVENÁ V ORGANIZACI ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB PLATNÁ K A K Uveďte z vnitřního předpisu organizace výši sazby v (Kč/den) za: specifikujte jednotlivé varianty k k jednolůţkový pokoj 150,- 150,- dvoulůţkový pokoj 130,- 130,- třílůţkový pokoj 115,- 115,- celodenní stravování strava racionální 140,- 140,- celodenní stravování strava diabetická 150,- 150,- Komentář: Sazby jsou organizací stanoveny v rámci zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění a na základě ekonomických kalkulací, které organizace zpracovala. V roce 2010 organizace ţádnou změnu úhrad nerealizovala. Důvod je ten, ţe velká část uţivatelů by na zvýšení úhrad neměla finanční prostředky. Mnozí z nich se potýkají s velkými problémy při úhradách za léky, platby u lékaře, apod. 11

12 Navýšení úhrad bylo organizací realizováno aţ v letošním roce, a to k , v souvislosti se zvýšením důchodů klientům od Výše navýšení úhrady byla na základě kalkulací stanovena na 15,- Kč denně za bydlení ve všech druzích pokojů. Aktuální výše úhrad tedy činí: 1 lůţkový pokoj = 165,- Kč / den, 2 lůţkový pokoj = 145,- Kč / den, 3 lůţkový pokoj = 130,- Kč / den. Výše úhrady za stravu zůstává stejná. To znamená, ţe za stravu racionální hradí uţivatelé 140,- Kč / den, za stravu diabetickou pak hradí 150,- Kč / den. VI. FAKULTATIVNÍ SLUŢBY NABÍZENÉ A POSKYTNUTÉ V OBDOBÍ OD DO Fakultativní sluţba Jednotková Jednotka (celá nabídka sluţeb) cena (Kč) *) **) Pouţití sluţebního vozidla 10,- km Mnoţení tiskovin 1,- 1 list papíru Pouţití kultur.místnosti pro soukr.účely 200,- den Příjmy celkem/rok (Kč) Náklady celkem/rok (Kč) Obstarávání nákupů 10,- den 190,- 190,- Vysvětl.: *) jednotková cena je vykalkulovaná cena v Kč za 1 jednotku **) jednotka je např. 1 km, 1 hod, 10 min atp. Komentář: Vzhledem ke zdravotnímu stavu a finančním moţnostem klienti tyto sluţby vyuţívají velmi málo. K zajišťování potřeb klientů se více zapojují rodinní příslušníci, ve spolupráci s klíčovými pracovníky. Sluţby kadeřnické, pedikérské, masérské a jiné jsou ošetřeny tak, ţe organizace vyhledá kvalitní kadeřnici, pedikérku, masérku aj., dá k dispozici vhodnou místnost a dohodne četnost návštěv. Ostatní je jiţ věcí dohody klienta s holičkou, pedikérkou, apod. VII. PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROCE od 1.února 2011 bylo realizováno navýšení úhrady za bydlení ve všech druzích pokojů o 15 Kč/den, 12

13 - systém vzdělávání zaměstnanců bude letos doplněn o nový článek plánované jsou supervize na úrovni případové; dle zájmu zaměstnanců a získaných zkušeností dojde pravděpodobně také k úsekové a skupinové supervizi, - bude nutno v letošním roce vymalovat všechny prostory domova pro seniory, jelikoţ dle platné novely vyhlášky č. 195/2005 Sb. je nutno malovat ve zdravotních a (dle konzultace vrchní sestry domova s KHS Zlín) také v sociálních zařízeních vţdy po dvou letech. Prostory DS Napajedla byly malovány uţ před 5 lety, - organizace s napětím čeká na písemnou zprávu z kontroly HZS, jeţ v domově proběhla počátkem roku 2011 je moţné, ţe bude třeba následně realizovat některá finančně nákladná opatření, jelikoţ nároky HZS (stejně jako většiny dalších kontrolních orgánů: KHS, FÚ, apod.) se postupem času výrazně zpřísňují, PLÁNOVANÉ AKTIVITY PRO KLIENTY - dodrţování lidových tradic (Tří králové, stavění a kácení máje, aj ), - různá vystoupení (Hašlerovy písničky, vystoupení dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ, skupina Návraty, aj.), - sportovní turnaje kuţelky, šipky, pétanque, - soutěţe klientů (zaměřené na vědomosti, zapamatování, pozornost + společenské hry), - společenská setkání na zahradě, - zábavná odpoledne s plněním úkolů a tombolou, - výlety. 13

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby 50 domovy se

Více

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1.

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1. Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby Domovy pro seniory

Více

Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) domovy pro seniory. Identifikátor 4873208. Kapacita sluţby 170. Počet lůţkodnů 61 291

Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) domovy pro seniory. Identifikátor 4873208. Kapacita sluţby 170. Počet lůţkodnů 61 291 Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) domovy pro seniory Identifikátor 4873208 Kapacita sluţby 170 Počet lůţkodnů 61 291 Maximální počet lůţkodnů 62 220 Obloţnost v % 98,5% Popis

Více

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) denní stacionáře. Identifikátor 2936750

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) denní stacionáře. Identifikátor 2936750 Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) denní stacionáře Identifikátor 2936750 Maximální denní kapacita (viz definice metodiky benchmarkingu) Kontakt (za rok 2012) (viz definice metodiky

Více

Výroční zpráva 2009 výběr

Výroční zpráva 2009 výběr Výroční zpráva 2009 výběr 1. Úvod Na svém začátku rok 2009 pro nás znamenal především první zkušenost s inspekcí kvality sociálních sluţeb, která proběhla ve dnech 9. 2. 11. 2. 2009. Přesto, ţe jsme se

Více

Zpráva o činnosti. Název organizace: Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace. Adresa: Husova 1165, 763 61 Napajedla.

Zpráva o činnosti. Název organizace: Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace. Adresa: Husova 1165, 763 61 Napajedla. Zpráva o činnosti 2009 Název organizace: Adresa: Jméno ředitele: Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace Husova 1165, 763 61 Napajedla Bc. David Libiger Razítko organizace a podpis ředitele:

Více

Z á p i s. RNDr. Petr Ţďánský, CSc., Ing. Pavel Bradík, RNDr. Jiří Stejskal, Bc. Blanka Moravcová

Z á p i s. RNDr. Petr Ţďánský, CSc., Ing. Pavel Bradík, RNDr. Jiří Stejskal, Bc. Blanka Moravcová Z á p i s z 14. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 24. 8. 2010 od 14 hod. Domov Dolní zámek Teplice nad Metují Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny RNDr.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017. Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc. Lucie Svobodová, vedoucí služby

KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017. Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc. Lucie Svobodová, vedoucí služby KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017 Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc., vedoucí služby 1. VIZE DOMÁCNOSTI Vize DZR Maják vychází z existence nepřímé úměry mezi fyzickou únavou uživatele služby způsobenou cíleným

Více

Žádost o poskytnutí pobytové služby

Žádost o poskytnutí pobytové služby Seniorcentrum-Domov pro seniory OASA Petřvald Provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o., Petřvald 68 e-mail: m.borkova@seznam.cz, otisk podacího razítka žádost domovu podána dne: Žádost o poskytnutí pobytové

Více

Míti pokoj neznamená býti zbaven všeho utrpení, nýbrž býti zbaven od hořkosti J. Zeman Ing. Marika Aufová

Míti pokoj neznamená býti zbaven všeho utrpení, nýbrž býti zbaven od hořkosti J. Zeman Ing. Marika Aufová VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 BŘEZEN 2011 1. Úvodní slovo Váţení přátelé, příznivci, spolupracovníci! předkládáme Vám naší jiţ desátou výroční zprávu. Prioritou minulého roku bylo rozšíření a zkvalitnění

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2009 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Projekt: Komunitní plán sociálních sluţeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Dotazníkové šetření

Více

INFORMACE K TABULCE ROZPOČET SOCIÁLNÍ SLUŽBY

INFORMACE K TABULCE ROZPOČET SOCIÁLNÍ SLUŽBY INFORMACE K TABULCE ROZPOČET SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 13. 2. 2015 Jakékoliv používání a šíření dokumentu a jeho příloh je možné pouze se souhlasem

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018

KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018 KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018 Koncepci střednědobého rozvoje školy projednala pedagogická rada školy dne 19. 6. 2014 a školská rada dne 25. 6. 2014. Mgr.

Více

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 2 zaměstnanci - organizace 158963352/XXXX 687963250/YYYY 586524793/ZZZZ 156826/XXXX 352698128/CCCC

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová Koncepce rozvoje sociálních služeb DD Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace v letech 2010 2012

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

SeniorCentrum Skuteč. Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelská služba, Denní stacionář. Smetanova 946, Skuteč, 539 73

SeniorCentrum Skuteč. Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelská služba, Denní stacionář. Smetanova 946, Skuteč, 539 73 SeniorCentrum Skuteč Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelská služba, Denní stacionář Smetanova 946, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva za rok 2009 Obsah Obsah str. 1 Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace. Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 4715868

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace. Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 4715868 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 4715868 Druh sluţby: domov pro seniory Identifikátor sluţby: 2651592 Zřizovatel Město

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE VI / Dokumentace o poskytování

Více

CENTRUM ROŢMITÁL POD TŘEMŠÍNEM poskytovatel sociálních sluţeb Na Spravedlnosti 589 262 42 Roţmitál pod Třemšínem

CENTRUM ROŢMITÁL POD TŘEMŠÍNEM poskytovatel sociálních sluţeb Na Spravedlnosti 589 262 42 Roţmitál pod Třemšínem Budeme Vám oporou Výroční zpráva za rok 2009 CENTRUM ROŢMITÁL POD TŘEMŠÍNEM poskytovatel sociálních sluţeb Na Spravedlnosti 589 262 42 Roţmitál pod Třemšínem 1 Základní údaje Úvodní slovo Nadále jsme se

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o.

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Datum podání žádosti a razítko Sociální služby města Kroměříže Rodné číslo žadatele: Evidenční číslo žádosti 1. Žadatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ:479 21 293;zapsáno:OR Brno,vl. 1273 tel.:582 321 111,fax 582 321 420 e-mail-reditel@csspv.cz;www.csspv.cz reg.č.poskytovatele

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Ústeckého kraje

Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Ústeckého kraje Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Ústeckého kraje Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 dddubi@dddubi.cz Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2006 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Obsah webových stránek [malých knihoven] (základ pro elektronické sluţby) Aleš Broţek Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Obsah webových stránek [malých knihoven] (základ pro elektronické sluţby) Aleš Broţek Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Obsah webových stránek [malých knihoven] (základ pro elektronické sluţby) Aleš Broţek Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Zlepšovat je nutné i webové stránky určené široké veřejnosti, především

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou 503 51 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Práce na míru šitá - přibližování

Práce na míru šitá - přibližování Práce na míru šitá - přibližování Asistence, o.s. Založena 1995 pro lidi s tělesným a kombinovaným postižením Poslání: Občanské sdružení Asistence rozpouští vnitřní i vnější bariéry v životě lidí s postižením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MÚSS KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ V ROCE 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MÚSS KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ V ROCE 2007 GE Money Bank Klášterec nad Ohří, č.ú.: 3301305784/0600 e-mail: mussklno@quick.cz IČO: 650 82 125 tel., fax: 474 375 414 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MÚSS KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ V ROCE 2007 Věra Bobisudová ředitelka

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2004 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Zpracovala: Stanislava Češková Dne: 3. 1. 2008

Zpracovala: Stanislava Češková Dne: 3. 1. 2008 25. Pravidla pro přijímání nových zaměstnanců a činnost fyzických osob, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu (Zastoupení pracovnic v soc. službách v době nemoci, dovolené) 1. O přijetí

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO Váţení přátelé, jako kaţdoročně Vám předkládáme výroční zprávu Svazu neslyšících a nedoslýchavých

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

ICT plán. na roky 2015 a 2016

ICT plán. na roky 2015 a 2016 ICT plán na roky 2015 a 2016 1 Úvod ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán je zpracován na období 2 let. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplěno 01/1.2/01/01 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

2) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti. 3) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

2) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti. 3) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Druh dokumentu: metodický pokyn Název: NABÍDKA SLUŽEB Vztahuje se ke standardům č.: 1, 3, 4, 5, 15 Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Platnost od: 2. 6. 2014 Účinnost od: 6. 6. 2014 Aktualizuje

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Vzděláváme k rozšíření Vašeho uplatnění na trhu práce a k obohacení

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název projektu: Příjemce dotace:

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Školní rok 2008/2009 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz http://www.dd-semily.cz/ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2008/2009

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Obec Stříteţ Strana 1 z 12

Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2011 I. Ú V O D Dle ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, má obec povinnost

Více

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011 OP LZZ Mezinárodní spolupráce 13. září 2011 Název projektu: Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0270 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Informace o poskytované sociální službě

Informace o poskytované sociální službě Domov pro seniory Pyšely Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Informace o poskytované sociální službě Dokument Informace o poskytované sociální službě je určený zájemcům

Více