Domov pro seniory. Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Identifikátor: Kapacita sluţby: 63. Počet lůţkodnů: 22,974

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory. Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Identifikátor: 5385508. Kapacita sluţby: 63. Počet lůţkodnů: 22,974"

Transkript

1 Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Domov pro seniory Identifikátor: Kapacita sluţby: 63 Počet lůţkodnů: 22,974 Maximální počet lůţkodnů: 22,995 Obloţnost v % 99,91 Zařízení poskytuje celoroční nepřetrţitou péči o ubytované klienty, včetně zajištění celodenního stravování, úklidu, praní prádla, drobných oprav, zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče. Popis sluţby Nabízí a poskytuje pomoc v rozsahu odpovídajícímu potřebám klienta vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a k moţnosti spolupráce s rodinou. Vytváří podmínky pro udrţení nebo zlepšení soběstačnosti v základních ţivotních dovednostech a při uspokojování psychosociálních potřeb. Velký důraz je kladen na adaptaci seniora v novém prostředí, sledují se jeho zájmy, koníčky, podle jeho moţností a schopností má moţnost zapojit se do nabízených aktivit v domově v dopoledním i odpoledním čase. 1

2 I. UŢIVATELÉ 1) Struktura uţivatelů k Pohlaví ţeny muţi Celkem Věk rozpětí nejmladší Stupeň závislosti (počet uţivatelů) *) nejstarší průměr (všech uţivatelů) 84,1 80,9 83,4 bez závislosti 12 I. 11 II. 14 III. 10 IV. 16 Počet uţivatelů celkem 63 Mobilita uţivatelů bez omezení pohybu Způsobilost uţivatelů k právním úkonům s částečným omezením s úplným omezením pohybu způsobilí k právním úkonům s omezením způsobilosti k právním úkonům zbavení způsobilosti k právním úkonům Osoby se závislostí na alkoholu, jeţ neodpovídají cílové skupině sluţby Vysvětl.: *) Nevyplňují chráněná bydlení a odlehčovací sluţby ad) průměrný věk: - v domově ţijí senioři dosahující průměrného věku přes 83 let! Ţeny dokonce věku přes 84 let! Je to velmi vysoké číslo, které navíc průběţně stoupá! Průměrný věk klientů vypovídá o tom, o jaké klienty je v organizaci pečováno. S věkem uţivatelů úzce souvisí náročnost poskytované péče, a to jak po stránce lidské práce, tak i po stránce materiálního (finančního) zabezpečení. Při tvorbě a schvalování rozpočtu organizace i při následném posuzování kvality (inspekce, kontroly zřizovatele), je potřeba vzít v úvahu i tento velmi důleţitý ukazatel. S nímţ souvisí i potřeba většího počtu zaměstnanců tak, aby stárnoucím a tedy na péči stále náročnějším seniorům mohla být poskytována i nadále velmi kvalitní péče. ad) zbavení svéprávnosti: - klienti nejsou zcela zbaveni svéprávnosti, ale opatrovník je zastupuje v určitých záleţitostech, které nejsou schopni vyřídit, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu (např. přebírat poštovní zásilky, provádět platby, uzavírat smlouvy o poskytování sluţeb, atd.). Stávající: - počet opatrovníků (rodinný příslušník) 10 - počet uţivatelů zbavení způsobilosti k právním úkonům 2 V jednání: - počet podaných podnětů na opatrovníka (rodinný příslušník) 2 ad) tzv. obloţnost organizaci se daří mít obloţnost velmi vysokou, coţ je velmi dobré kvůli ekonomické stránce a také je tím zřejmé, ţe je sluţba takřka maximálně vyuţitá 2

3 2) Dělení uţivatelů dle cílových skupin (za rok 2010) Cílové skupiny Uţivatelé unicitní z toho nově přijatí v roce 2010 osoby bez přístřeší 0 0 osoby v krizi 0 0 osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení 0 0 osoby ohroţené závislostí nebo závislé na návykových látkách 0 0 osoby ţijící v sociálně vyloučených komunitách 0 0 osoby, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny 0 0 děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky neţádoucími jevy 0 0 oběti domácího násilí 0 0 rodiny s dítětem/dětmi 0 0 Senioři 72 9 osoby s ALZ a jinými typy demencí 25 7 osoby s chronickým duševním onemocněním 15 1 osoby s kombinovaným postiţením 0 0 osoby s mentálním postiţením lehkým 0 0 středním 0 0 těţkým 0 0 hlubokým 0 0 osoby s tělesným postiţením 0 0 osoby se sluchovým postiţením 1 0 osoby se zrakovým postiţením 1 0 osoby s jiným zrakovým postiţením 0 0 Ostatní 0 0 Celkem

4 3) Struktura uţivatelů nově přijatých během roku 2010 Pohlaví ţeny muţi Celkem Věk Rozpětí Nejmladší Stupeň závislosti (počet uţivatelů) *) Nejstarší Průměr 83, ,33 bez závislosti 0 I. 3 II. 2 III. 1 IV. 3 Počet uţivatelů celkem Mobilita uţivatelů bez omezení pohybu Způsobilost uţivatelů k právním úkonům s částečným omezením s úplným omezením pohybu způsobilí k právním úkonům s omezením způsobilosti k právním úkonům zbavení způsobilosti k právním úkonům Osoby se závislostí na alkoholu, jeţ neodpovídají cílové skupině sluţby Vysvětl.: *) Nevyplňují chráněná bydlení a odlehčovací sluţby Všichni nově přijatí klienti pobírají příspěvek na péči, u pěti z nich je poţádáno o přehodnocení. 4) Původní bydliště uţivatelů nově přijatých během roku 2010 Uţivatelé přijatí Původní bydliště nově přijatého uţivatele ***) Rok během roku podání Obec ORP **) Kraj 2010 *) ţádosti 1. Pohořelice Otrokovice Zlínský Zlín Zlín Zlínský Napajedla Otrokovice Zlínský Napajedla Otrokovice Zlínský Lhota Zlín Zlínská Napajedla Otrokovice Zlínský Babice Uherské hradiště Zlínský Fryšták Zlín Zlínský Babice Uherské Hradiště Zlínský 2008 Vysvětl.: *) Není třeba uvádět jména uţivatelů. **) Název ORP uvádějte jen v případě, ţe obec leţí na území Zlínského kraje. ***) Počet řádků v tabulce upravte dle potřeby (přidejte/umaţte) 5) Struktura uţivatelů - ukončení poskytování sluţby během roku 2010 Pohlaví ţeny muţi celkem Důvod Úmrtí ukončení poskytování změny poskytovatele (tatáţ sluţba) sluţby změny druhu sociální sluţby odchod do domácí péče jiný

5 II. ZAMĚSTNANCI 1) Členění pracovníků dle pracovního zařazení a dosaţeného vzdělání Počet pracovníků přímá obsluţná Vzdělání přepočt. stav (PS) ke dni % sociální v sociálních sluţbách zdravot. pedagog. THP ostatní PS % PS % PS % PS % PS % PS % VŠ 4 9, ,3 Vyšší 0,5 1, ,5 6, SŠ (ÚSO) 14,5 34, ,3 7,5 93, ,8 vyučen 17 40, , ,6 základní 6 14, , ,3 Cekem Komentář: Popis změn, vývoj ve stavu personálu Kompletní komentář k vývoji a změnám stavu zaměstnanců v organizaci je podrobně zpracován v jiné části této Výroční zprávy, a sice ve Zprávě o hospodaření, bod 5. 2) Vzdělávání pracovníků dle pracovního zařazení (v roce 2010) přímá obsluţná sociální v sociálních sluţbách zdravot. pedagog. THP ostatní PFO PVH PFO PVH PFO PVH PFO PVH PFO PVH PFO PVH PFO PVH Cekem Vysvětlivky zkratek: Komentář: Popis vzdělávacích aktivit PFO počet fyzických osob, které byly vzdělávány PVH počet vzdělávacích hodin V ţádném případě zde není prostor pro popisování všech vzdělávacích aktivit, kterých se pracovnici organizace zúčastnili. Vzdělání je věnována skutečně velká pozornost a i díky mnoha moţnostem k účasti na bezplatných školeních či kurzech financovaných z evropských prostředků (jejichţ převáţnou část pořádá KÚZK) se zaměstnanci domova zúčastnili mnoha akcí. Pracovníci všech úseků se pravidelně a podle potřeby vzdělávají na odborných seminářích, pořádaných v zařízení, i mimo něj, aby splňovali podmínky způsobilosti svého povolání. Všichni zaměstnanci domova byli proškoleni v tzv. hygienickém minimu. Pracovníci sociální péče se zúčastnili vzdělávacích kurzů a jiţ splnili povinnost 24 hodin dle zákona č.108/2006 Sb. Stejně tak sociální pracovnice splnily potřebný počet hodin k naplnění zákonného předpisu (aktivně se účastní mj. projektu KUZK vzdělávání sociálních pracovníků ). Zdravotní sestry se zúčastňují odborných seminářů k získání kreditů pro obhájení registrace k výkonu 5

6 povolání, dle vyhlášky MZ ČR č. 321/2008. Ředitel domova se mj. účastní projektu KUZK vzdělávání manaţerů. Na zdravotním úseku absolvovaly 2 pracovnice kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních sluţbách. Na úseku úklidu taktéţ absolvovala 1 pracovnice tento kvalifikační kurz. Sociální pracovnice úspěšně ukončila studium na UTB ve Zlíně a získala titul Bakalář. Její kolegyně dosáhla stejného titulu v roce Pracovnice v sociálních sluţbách ukončila 1. ročník dálkového studia SZŠ a bude dále pokračovat ve studiu. Systém vzdělávání zaměstnanců bude letos doplněn o nový článek plánované jsou supervize na úrovni případové; dle zájmu zaměstnanců a získaných zkušeností dojde pravděpodobně také k úsekové a skupinové supervizi. 3) Organizační schéma k Organizační schéma platné k je připojeno v příloze. III. ROZVOJ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŢEB V prvním pololetí roku 2010 došlo ke zpomalení v projednávání a přijímání nových předpisů, především pro čerpání studijního volna sociální pracovnicí, která má zavádění standardů kvality v zařízení ve své kompetenci. Drobným důvodem pozdrţení je také její seznamování s novým programem SQWIN, který se této problematice věnuje. Po seznámení se s jeho moţnostmi se program stal vhodnou podporou pro vznik a přijetí ještě přesnějších metodik a pravidel v domově. To znamená,ţe dochází k převádění jiţ platných či rozpracovaných verzí předpisů do tohoto programu a jejich úpravám. V roce 2010 byla pozornost zaměřena na standard č. 6 - Vedení dokumentace. Snaţili jsme se jej lépe zpracovat a doplnit v jeho materiálech další potřebné informace. Podpora určená prakticky téměř všem zaměstnancům je program CYGNUS, který nejen napomáhá klíčovým pracovníkům ve vytváření zákonem poţadovaných individuálních plánů klientů, ale zároveň umoţňuje propojený informační systém mezi úseky. Určité informace zadané například staniční sestrou tak mohou dostat výhradně zdravotní sestry, některé informace také ošetřující personál, sociální pracovnice, kuchyně (např. nepřítomnost klienta v daný den) a podobně. Všechny tyto kroky vedou ke zkvalitňování našich sluţeb. A to i přesto, ţe nyní v začátku spíše personál zatěţují, např. zadáváním mnoha informací do počítače (a pro pracovníky bez zkušeností v práci s PC obzvlášť). Věříme, ţe za čas všichni pocítí úlevu při zvládání těchto nových dovedností a zjistí, ţe nové fungování je vlastně i pro ně výhodné. 6

7 1) Individuální plánování s uţivateli Mnozí klíčoví učinili v roce 2010 velký posun správným směrem, a to jak ve způsobu myšlení při hledání individuálních cílů klientů, kteří nejsou schopni sami mluvit o svých potřebách a přáních, tak při vedení záznamů IP. Přesto si uvědomujeme, ţe v této oblasti musíme stále ještě mnohé vylepšovat, vnímáme vlastní nedostatky a pracujeme na jejich odstranění. Největší problém je v tomto ohledu nedostatek potřebného času pro dostatečnou podporu a spolupráci na individuálním plánování na úrovni koordinátorky a klíčových pracovníků. Došlo proto k dohodě jejich pravidelných setkávání 2 x týdně. Nedostatek potřebného času = počet pracovníků v přímé péči není dostatečný. Vzhledem k nárůstu povinností, jako je např. právě IP se nepromítl v nárůstu počtu zaměstnanců. Přitom, jak uvádíme v úvodu celé výroční zprávy, je průměrný věk klientů velmi vysoký a objektivně se také zvyšuje průměrný počet a výše přiznaných příspěvků na péči. Suma sumárum není moţné chtít od zaměstnanců stále vyšší kvalitu, zvyšovat nároky na ně, přidávat administrativy a přitom mít stále stejný počet zaměstnanců. Kteří navíc ţijí v nejistotě, zda si letos ještě finančně nepohorší (uţ tak je jejich finanční ohodnocení nízké). Ačkoliv někdy je potíţ vést o tom písemnou dokumentaci, lze vidět dobrou praxi na klientkách a klientech, kteří se za podpory pracovníků dostávají ze svých potíţí a po měsících strávených v našem zařízení jsou veselí a soběstačnější, neţ si dříve troufali doufat. Tato skutečnost je doloţitelná na případech konkrétních klientů 2) Práce s uţivateli, terapie a aktivity Pro seniory v domově je připravován po celý rok společensko kulturní program a sportovní aktivity, které klienti vyuţívají dle svých moţností, nálady a zájmu. Aktivita s prvky ergoterapie a cvičení podporuje duševní a tělesnou schopnost seniorů. Klientům upoutaným na lůţko je poskytována individuální terapie rehabilitační sestrou a také dobrovolnicemi, které navštěvují náš domov. Nabízené aktivity jsou přizpůsobeny schopnostem klientů a jsou přiměřené jejich zdravotnímu stavu (konzultace staniční sestry se sociální pracovnicí). Jde především o povídání, předčítání, trénink paměti a procházky, v případě zájmu pak mezi nabízené aktivity patří i např. pracovní terapie, ruční práce, šití, pletení, háčkování, poslech hudby, četba knihy. K ţádným aktivitám však klienty nenutíme proti jejich vůli, pouze se je snaţíme motivovat. Dále jsou to aktivity jako např. pravidelné kondiční cvičení s rehabilitační sestrou, odborné přednášky na různá témata, přátelská posezení u kávy s promítáním videa či poslechem hudby, soutěţe ve společenských hrách, seznamování klientů s počítačem a internetem, bohosluţby v domově. Účast na sportovním setkání v pétanque, a podobně. Jeden z klientů jiţ dlouhá léta pomáhá při ošetřování ovocných stromů na zahradě domova (řezy větví, roubování stromů, apod.) 7

8 Novinkou a příjemným doplněním volného času klientů vţdy v pátek odpoledne (mimo prázdnin) byla v roce 2010 navázaná spolupráce se Sborem pro občanské záleţitosti v Napajedlích, jehoţ členky se střídají v přípravě a realizaci programů pro klienty. Jde především o ţeny učitelské profese, které mají řadu zkušeností se skupinovou prací a které mnohé z klientů osobně znají. Klienti tak mají moţnost poslechnout si četbu pěkné literatury či poznat také jiný druh muzikoterapie, neţ znají z pravidelných hodin muzikoterapie vedených sociální pracovnicí. V pátečních setkáních s muzikoterapií je jejich zpěv doprovázen hrou na klavír, pracuje se jinými metodami přínosnými pro dobrou náladu i zdraví klientů. Pravidelná činnost: Od pondělí do pátku kaţdé dopoledne probíhá v době od 10 do 11 h program s klienty spojený nejen s pohybovými cvičeními a zpěvem, ale třeba i s probíráním aktuálních novinových zpráv. Náplň programu se postupně vyvíjí, mění. Činnosti jsou velmi rozmanité, aby klienti mohli procvičovat potřebné dovednosti (práce s rehabilitačními a cvičebními pomůckami, skládání puzzle či hlavolamů, pro manuální zručnost a koordinaci pohybu skládání kostek, sledování TV pořadů, video, zpěv a další). Dopolední program je oblíbenou součástí dne řady klientů, obvyklá účast je seniorů. Dříve vedla tyto programy denně rehabilitační pracovnice. Po jejím odchodu do starobního důchodu na konci roku 2009 a s nástupem nové pracovnice se vedení domova rozhodlo více této rehabilitační pracovnici uvolnit ruce směrem k práci s imobilními klienty. Také se zdálo přínosné, kdyţ se na dopoledních aktivitách bude podílet více pracovníků a budou tak pro klienty pestřejší. Takţe v současné době fungují tato dopolední setkávání tak, ţe po dva dny v týdnu na těchto programech spolupracují sociální pracovnice (většinou si kaţdá vede 1 den) a zbývající tři dny jsou obvykle zajištěny rehabilitační pracovnicí (v případě nepřítomnosti se vzájemně zastoupí). V pondělí dále probíhá sportovní odpoledne. Byly realizovány úpravy sportovišť na zahradě domova (viz úvod této Výroční zprávy), díky kterým bude moţné rozšířit moţnosti sportovních aktivit. Vţdy v úterý odpoledne dochází k setkávání s klienty, kde se projednávají vznikající vnitřní předpisy, plány aktivit pro příští období a provozní záleţitosti týkající se jejich ţivota. Také o toto setkávání je mezi klienty velký zájem, mají zde často moţnost promluvit o svých problémech s ředitelem organizace, vrchní či staniční sestrou, sociálními pracovnicemi i vedoucím kuchyně, kteří se těchto setkání obvykle rovněţ účastní. Další částí úterního odpoledne je cvičení paměti, kde jsou připravovány aktivity skupinového i individuálního charakteru zaměřené především na pouţívání krátkodobé i dlouhodobé paměti a na pozornost. Ve čtvrtek odpoledne mají klienti moţnost přijít na hodinu muzikoterapie. Nepravidelná činnost: Jde například o zachovávání a slavení lidových tradic (Tři králové, Sv. Mikuláš, Fašanek, stavění a kácení Máje), odpoledne s poezií, přátelská posezení se seniory z klubů důchodců, vystoupení kouzelníků DUO KONDOR z Brna, zábavné odpoledne s tombolou, vystoupení pěvecké 8

9 skupiny Návraty, vystoupení ţenského pěveckého souboru pana Zimáka, vystoupení paní Brázdilové s harmonikou, vystoupení dětí z MŠ, ZUŠ, ZŠ apod. Klienty, kterým zdravotní stav jiţ nedovoluje účastnit se nabízených aktivit, navštěvují sociální pracovnice individuálně. Některým stačí jen pustit hudbu, přečíst kousek z knihy nebo si jen tak povídat. Naopak jiným se připravují předlohy mandal, obrázky k vybarvování či k vystřihování, některé klientky se věnují pletení. Máme radost z toho, ţe v roce 2010 se nám ve spolupráci s DDM Napajedla podařilo zajistit klientům moţnost tvoření keramických drobností. Také díky tomu sledujeme zvýšený zájem klientů o aktivní účast při výtvarných činnostech, coţ nás vedlo k rozhodnutí vrátit po dlouhé době výtvarné odpoledne do pravidelného měsíčního plánu aktivit a dle zájmu jsme připraveni podpořit v rukodělné práci klienty i častěji. Další formou příjemné spolupráce byla nabídka společného zpěvu za doprovodu piána a předčítání literatury skupině klientů. Tyto aktivity byly vedené členkami Sdruţení pro občanské záleţitosti Napajedla. V první polovině roku došlo k nové dobré praxi zdravotního úseku s pochopením hlavních principů standardů kvality sociální práce si klíčoví uvědomili potřebu imobilních klientů dostávat nové podněty, nezůstávat jen v lůţku na pokoji se stále stejnými spolubydlícími a začali vyváţet imobilní klienty v odpoledních hodinách na společenskou místnost, kde mohou sledovat televizi či okolní dění a zapojovat se do společných rozhovorů. Po této době lze jiţ s jistotou říct, ţe na řadě klientek je vidět zlepšení nálady, reakcí, myšlení. Tito klienti dnes jiţ s očekáváním nahlíţejí z oken a těší se na dobu, kdy místo posezení ve společenské místnosti budou moci posedět venku na sluníčku. 9

10 3) Dotazníkové šetření spokojenosti uţivatelů s poskytováním sluţby Dotazníkové šetření spokojenosti klientů je zajišťováno vždy v letních a zimních měsících, to poslední proběhlo v našem zařízení v prosinci. Schopní klienti dotazníky vyplňovali sami, předávali je dle vlastního uvážení osobně, zprostředkovaně či využili schránku pro anonymní odevzdání. Ostatním klientům se zaznamenáváním odpovědí pomáhali dle rozhodnutí klienta přátelé, rodina, sociální pracovnice nebo klíčoví. Respektován byl jak zdravotní stav klientů, tak i jejich případné rozhodnutí se šetření neúčastnit. Odpovědi si klienti vybírali z nabízené škály, což vedlo k objektivnímu vyhodnocení. Dotazník byl zaměřen především na zjištění spokojenosti s jednáním ze strany personálu a pocitu bezpečí klientů, dále na spokojenost se službami lékaře, kadeřnice, atd., se zajištěním nákupů klientům v organizaci, a zároveň zmapoval povědomí klientů o tom, nakolik si uvědomují, že si o řadě věcí mohou rozhodnout jinak. A to bylo velmi zajímavé jaká část klientů si toto neuvědomuje. Potěšily nás však výsledky týkající se otázky bezpečí a prokazatelnost toho, že se někteří klienti obávají podat stížnost, přestože nikdy nikým nebyli žádným způsobem a nikým potrestání za projev nespokojenosti. Výsledky byly zapracovány do diagramů a závěry okomentovány pro lepší srozumitelnost, bylo-li třeba. Tyto poté byly vystaveny na nástěnkách v domově. Získání informace, nakolik klienti po jisté době ztrácejí povědomí o možnostech vlastního rozhodování, nás překvapilo. Rozhodli jsme se jako jisté opatření sepsat nejdůležitější informace, které by si klienti měli uvědomovat a nezapomínat na ně, a tyto budou mít v písemné formě k dispozici na svých pokojích, aby s nimi mohli nakládat dle vlastních možností co nejlépe. 4) Dobrovolnictví a jeho vyuţívání V roce 2010 organizace po celý rok spolupracovala se třemi dobrovolníky, jejichž činnost se podařilo zajistit ve spolupráci se sdružením ADRA. Dobrovolníci v DS Napajedla odpracovali v roce 2010 pro zkvalitnění života klientů celkem 1434,5 hodin. Mnoho radosti klientům jistě udělaly aktivity dobrovolníků, jako např. zajištění doprovodu na procházku, předčítání literatury, povídání si s klienty a podpora při procvičování tělesné i duševní svěžesti. Velký kus práce jednoho z dobrovolníků stojí také z velké části za postavením hřiště na pétanque, které jistě bude těšit další a další klienty domova po mnoho let. V současné době je již navázána spolupráce a podepsána smlouva pro další zajišťování dobrovolníků i se sdružením SAMARI. 10

11 ubytování IV. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY UŢIVATELŮ Počet pokojů a jejich členění podle počtu lůţek k Pokoje Počet pokojů 1 lůţkové 13 2 lůţkové 16 3 lůţkové 6 Celkem 35 Komentář: V první polovině roku 2010 se postupně měnily 4 krajní pokoje v 1. a 2. podlaţí z dvoulůţkových na jednolůţkové. Důvodem byla skutečnost, ţe pokoje jsou malé, nevyhovující ani z hlediska naplňování standardů kvality v sociálních sluţbách. Důkazem toho, ţe šlo o správný krok, jsou spokojení klienti na nových jednolůţkových pokojích a obecně vzrůstající zájem o jednolůţkové pokoje. V. VÝŠE ÚHRADY STANOVENÁ V ORGANIZACI ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB PLATNÁ K A K Uveďte z vnitřního předpisu organizace výši sazby v (Kč/den) za: specifikujte jednotlivé varianty k k jednolůţkový pokoj 150,- 150,- dvoulůţkový pokoj 130,- 130,- třílůţkový pokoj 115,- 115,- celodenní stravování strava racionální 140,- 140,- celodenní stravování strava diabetická 150,- 150,- Komentář: Sazby jsou organizací stanoveny v rámci zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění a na základě ekonomických kalkulací, které organizace zpracovala. V roce 2010 organizace ţádnou změnu úhrad nerealizovala. Důvod je ten, ţe velká část uţivatelů by na zvýšení úhrad neměla finanční prostředky. Mnozí z nich se potýkají s velkými problémy při úhradách za léky, platby u lékaře, apod. 11

12 Navýšení úhrad bylo organizací realizováno aţ v letošním roce, a to k , v souvislosti se zvýšením důchodů klientům od Výše navýšení úhrady byla na základě kalkulací stanovena na 15,- Kč denně za bydlení ve všech druzích pokojů. Aktuální výše úhrad tedy činí: 1 lůţkový pokoj = 165,- Kč / den, 2 lůţkový pokoj = 145,- Kč / den, 3 lůţkový pokoj = 130,- Kč / den. Výše úhrady za stravu zůstává stejná. To znamená, ţe za stravu racionální hradí uţivatelé 140,- Kč / den, za stravu diabetickou pak hradí 150,- Kč / den. VI. FAKULTATIVNÍ SLUŢBY NABÍZENÉ A POSKYTNUTÉ V OBDOBÍ OD DO Fakultativní sluţba Jednotková Jednotka (celá nabídka sluţeb) cena (Kč) *) **) Pouţití sluţebního vozidla 10,- km Mnoţení tiskovin 1,- 1 list papíru Pouţití kultur.místnosti pro soukr.účely 200,- den Příjmy celkem/rok (Kč) Náklady celkem/rok (Kč) Obstarávání nákupů 10,- den 190,- 190,- Vysvětl.: *) jednotková cena je vykalkulovaná cena v Kč za 1 jednotku **) jednotka je např. 1 km, 1 hod, 10 min atp. Komentář: Vzhledem ke zdravotnímu stavu a finančním moţnostem klienti tyto sluţby vyuţívají velmi málo. K zajišťování potřeb klientů se více zapojují rodinní příslušníci, ve spolupráci s klíčovými pracovníky. Sluţby kadeřnické, pedikérské, masérské a jiné jsou ošetřeny tak, ţe organizace vyhledá kvalitní kadeřnici, pedikérku, masérku aj., dá k dispozici vhodnou místnost a dohodne četnost návštěv. Ostatní je jiţ věcí dohody klienta s holičkou, pedikérkou, apod. VII. PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROCE od 1.února 2011 bylo realizováno navýšení úhrady za bydlení ve všech druzích pokojů o 15 Kč/den, 12

13 - systém vzdělávání zaměstnanců bude letos doplněn o nový článek plánované jsou supervize na úrovni případové; dle zájmu zaměstnanců a získaných zkušeností dojde pravděpodobně také k úsekové a skupinové supervizi, - bude nutno v letošním roce vymalovat všechny prostory domova pro seniory, jelikoţ dle platné novely vyhlášky č. 195/2005 Sb. je nutno malovat ve zdravotních a (dle konzultace vrchní sestry domova s KHS Zlín) také v sociálních zařízeních vţdy po dvou letech. Prostory DS Napajedla byly malovány uţ před 5 lety, - organizace s napětím čeká na písemnou zprávu z kontroly HZS, jeţ v domově proběhla počátkem roku 2011 je moţné, ţe bude třeba následně realizovat některá finančně nákladná opatření, jelikoţ nároky HZS (stejně jako většiny dalších kontrolních orgánů: KHS, FÚ, apod.) se postupem času výrazně zpřísňují, PLÁNOVANÉ AKTIVITY PRO KLIENTY - dodrţování lidových tradic (Tří králové, stavění a kácení máje, aj ), - různá vystoupení (Hašlerovy písničky, vystoupení dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ, skupina Návraty, aj.), - sportovní turnaje kuţelky, šipky, pétanque, - soutěţe klientů (zaměřené na vědomosti, zapamatování, pozornost + společenské hry), - společenská setkání na zahradě, - zábavná odpoledne s plněním úkolů a tombolou, - výlety. 13

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

Zašová 45, 756 51 Zašová

Zašová 45, 756 51 Zašová Název zařízení Adresa Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 51 Zašová Jméno vedoucího 1. 1. 31. 1. Mgr. Lukáš Bednařík, Dis. 1. 2. 14. 7. Ing. Renata Zejdová 15. 7. 31. 12. Ing.

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby 50 domovy se

Více

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1.

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1. Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby Domovy pro seniory

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ: 479 21 293; zapsáno:or Brno, vl. 1273 tel.: 582 321 111, fax 582 321 420 e-mail: reditel@csspv.cz; www.csspv.cz

Více

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Poskytovaná sociální služba: Domovy pro seniory Posláním pobytové

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Působnost veřejné správy v systému komunitního plánování sociálních služeb Otrokovice 11. září 2009 Radoslava Matuszková starostka města Otrokovice Působnost

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Cvikov, okres Česká Lípa. Sad 5. května 130/I, 471 54 Cvikov. Identifikátor školy: 600 074 722

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Cvikov, okres Česká Lípa. Sad 5. května 130/I, 471 54 Cvikov. Identifikátor školy: 600 074 722 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Cvikov, okres Česká Lípa Sad 5. května 130/I, 471 54 Cvikov Identifikátor školy: 600 074 722 Termín konání inspekce:

Více

Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) domovy pro seniory. Identifikátor 4873208. Kapacita sluţby 170. Počet lůţkodnů 61 291

Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) domovy pro seniory. Identifikátor 4873208. Kapacita sluţby 170. Počet lůţkodnů 61 291 Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) domovy pro seniory Identifikátor 4873208 Kapacita sluţby 170 Počet lůţkodnů 61 291 Maximální počet lůţkodnů 62 220 Obloţnost v % 98,5% Popis

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek - Místek příspěvková organizace Fibichova 469, 738 01 Frýdek Místek IČ: 00847011, č. ú.:5801307 734/0600, tel.: 558 431 563, 558 647 782 centrummpm@quick.cz, www.centrummpm.cz

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domova důchodců Jesenec za rok 2009. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, ředitelka zařízení

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domova důchodců Jesenec za rok 2009. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, ředitelka zařízení VÝROČNÍ ZPRÁVA Domova důchodců Jesenec za rok 2009 Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, ředitelka zařízení Předmluva k Výroční zprávě za rok 2009 Domova důchodců Jesenec Dostává se Vám do rukou Výroční zpráva

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2009 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem pobytová

Více

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ 71197052, tel.553/786200, fax.553/653735 e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz www.zamekdolnizivotice.cz Organizace je zapsána

Více

Zpráva o činnosti. za rok 2013

Zpráva o činnosti. za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Název organizace Adresa Jméno ředitele Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace Burešov 4884, 760 01 Zlín Ing. Vlastimil Zaydlar Razítko organizace a podpis ředitele

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace Kyselka, část Radošov č.p. 137, 363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová. ředitelka ÚSPD Věţ. Ve Věţi 30.3.2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová. ředitelka ÚSPD Věţ. Ve Věţi 30.3.2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zpracovala : Jaroslava Kadlecová ředitelka ÚSPD Věţ Ve Věţi 30.3.2010 1 Základní údaje: 1.Předmět činnosti: V domově se zvláštním reţimem podle 50 odst.1 zák.č.108/2006 Sb.o sociálních

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2008-2009 RNDr. Jiří Sochor zástupce statutárního orgánu Schváleno školskou radou dne 26. 10.

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Název školy dle ZL: Základní škola Havířov Ţivotice Zelená2, okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

Zpráva o činnosti. za rok 2013

Zpráva o činnosti. za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Název organizace Adresa Jméno ředitele Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace Burešov 4884, 760 01 Zlín Ing. Vlastimil Zaydlar Razítko organizace a podpis ředitele

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.cz sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Náchod, únor 2016 1 O b s a h I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31 část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Provozní porada projednala dne: 30.8.2012

Více

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb Sborník vzdělávacího programu Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb QQT, s.r.o. Zpracovala: Mgr. Ilona Čtvrtníková 2012 Vzdělávací program byl realizován v rámci veřejné zakázky

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a C h a r l o t t y M a s a r y k o v é Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice telefon: 235 362 470, fax: 235 362 409 e-mail: zusmasaryk@zusmasaryk.cz www.zusmasaryk.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová. ředitelka ÚSPD Věţ. Ve Věţi 23.3.2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová. ředitelka ÚSPD Věţ. Ve Věţi 23.3.2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Zpracovala : Jaroslava Kadlecová ředitelka ÚSPD Věţ Ve Věţi 23.3.2011 1 1. základní informace: Název organizace : Ústav sociální péče pro dospělé Věţ, příspěvková organizace Sídlo :

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ INTEGRA Vsetín

Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ INTEGRA Vsetín Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ INTEGRA Vsetín 1. Identifikační údaje Základní škola Integra Vsetín, sdružení právnických osob Rybníky 1628 755 01 Vsetín Tel. 571411957 REDIZO: 110 008 871

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti uživatelů sociální služby v Domově pro seniory Bechyně

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti uživatelů sociální služby v Domově pro seniory Bechyně Vyhodnocení dotazníku spokojenosti uživatelů sociální služby v Domově pro seniory Bechyně Z celkového počtu 122 Dotazníků spokojenosti uživatelů služby bylo vráceno 80 vyplněných, které byli následně vyhodnoceny

Více

Masarykovo gymnázium Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

Masarykovo gymnázium Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Masarykovo gymnázium Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Tyršova 1069, 755 01 Vsetín +420 575 750 300 posta@mgvsetin.cz www.mgvsetin.cz Absolventská práce 2014 Markéta

Více

Standard č. 3 - verze č. 8 a

Standard č. 3 - verze č. 8 a Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Standard č. 3 - verze č. 8 a Zkrácená verze Vnitřní pravidlo pro jednání se zájemcem a žadatelem o službu

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní údaje o společnosti 5 Organizační struktura 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov, Cheb, Goethova 16

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov, Cheb, Goethova 16 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov, Cheb, Goethova 16 Goethova 16, 350 02 Cheb Identifikátor školy: 600 028 470 Termín konání

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

5) SOCIÁLNÍ PÉČE O STARÉ LIDI

5) SOCIÁLNÍ PÉČE O STARÉ LIDI 5) SOCIÁLNÍ PÉČE O STARÉ LIDI A) POJETÍ STÁŘÍ, ČASOVÉ VYMEZENÍ, CHARAKTERISTIKA, VÝVOJOVÉ ETAPY STÁRNUTÍ A STÁŘÍ, TEORIE STÁRNUTÍ THANATOLOGIE (PROBLÉM EUTANÁZIE) POJETÍ STÁŘÍ Stárnutí je zákonitý druhově

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

připravilo pro své klienty nabídku aktivit na období 2012/2013.

připravilo pro své klienty nabídku aktivit na období 2012/2013. VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÉ AKTIVITY 2012/2013 připravilo pro své klienty nabídku aktivit na období 2012/2013. Na následujících stránkách najdete zájmové, vzdělávací a společenské aktivity, které budeme realizovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Výroční zpráva 2008. Domov sv. Alžběty

Výroční zpráva 2008. Domov sv. Alžběty Výroční zpráva 2008 Domov sv. Alžběty na Žernůvce Vypracovaly: PhDr. Jana Hutařová část 1,2,3 a 5 Dana Crhová část 4 a 6 2. března 2009 Obsah: 1. Domov sv. Alžběty - představení... 3 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R, 163 00 Praha 6 Řepy, Bendova 5/1121 IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 bankovní spojení: 0169505389/0800 http://www.osmartin.cz

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25

Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 č.j.: 917/2007/Řed V Přerově 12.9.2007 Zpracoval: Mgr. Jan Pavlas, ředitel 2 Základní údaje o zařízení Název Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Drobovice 76 Drobovice 76, 286 01 Čáslav Identifikátor školy: 600 045 714 Termín konání inspekce: 8. a 9. září 2004 Čj.: Signatura:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Vnitřní řád Masarykova onkologického ústavu Práva a povinnosti pacientů a dalších osob při poskytování zdravotních služeb

Vnitřní řád Masarykova onkologického ústavu Práva a povinnosti pacientů a dalších osob při poskytování zdravotních služeb Vnitřní řád Masarykova onkologického ústavu Práva a povinnosti pacientů a dalších osob při poskytování zdravotních služeb Váţená paní, váţený pane, snahou zaměstnanců Masarykova onkologického ústavu (MOÚ)

Více

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Nejvíc problémů si děláme tím, že počítáme s příznivými podmínkami svého okolí. Čekejme raději horší podmínky a když budou dobré, tak nás to mile překvapí.

Více

ZÁMEK DOLNÍ ŢIVOTICE

ZÁMEK DOLNÍ ŢIVOTICE ZÁMEK DOLNÍ ŢIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Ţivotice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE za rok 2015 Stránka 1 z 13 Váţené kolegyně, kolegové, přátelé.

Více

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o.

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. za rok 2010 1 strana centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2010 Obsah I. Základní údaje 4 II. Organizační struktura

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

NOVÉ ZÁMKY ústav sociální péče příspěvková organizace

NOVÉ ZÁMKY ústav sociální péče příspěvková organizace NOVÉ ZÁMKY ústav sociální péče příspěvková organizace NOVÉ ZÁMKY Nové Zámky 2, Mladeč, 784 01 Litovel tel. 585 155 811 www.novezamky.cz Obsah: Úvod I. Základní informace o organizaci II. Organizační struktura

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-134/09-08

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-134/09-08 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-134/09-08 Název školy Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o. p. s. Adresa: Ruprechtická 749/117, 460 14 Liberec 14 Identifikátor:

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 2. 2016 do : Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Manželská a rodinná poradna Zařízení sociální intervence Kladno Kontaktní, organizační a personální informace: sídlo: Jana Palacha 1643, 272 01, Kladno tel: 312 292 344 email:

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou 503 51 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Více

Roční plán EVVO školní rok 2009/2010

Roční plán EVVO školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2009/2010 (se zaměřením na odpady a ekologizaci školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22

Více

Domácí řád. Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice

Domácí řád. Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice Domácí řád Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice Domácí řád je závazný pro všechny klienty, zaměstnance a návštěvníky domova. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného

Více

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav 2004 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Amen. Vážení rodiče, vážení spolupracovníci, vážení přátelé, dovolte

Více

Výroční zpráva. za rok 2011

Výroční zpráva. za rok 2011 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. za rok 2011 PaedDr. Petr Matuška, Ph.D. ředitel Klíče CSS, p. o. V Olomouci 9. března 2012 1 Obsah strana I. Základní údaje 4 II. Organizační struktura

Více

PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OBČANY MČ PRAHA 1, PRO ROK 2013

PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OBČANY MČ PRAHA 1, PRO ROK 2013 Příloha č. 2 k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR13_0138 ze dne 29. 1. 2013 PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OBČANY MČ PRAHA 1, PRO ROK 2013 Obecné předpoklady N

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vnitřní předpis č 1 MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vnitřní předpis č 1 MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŢĎÁREC, OKRES CRUDIM ŠKOLNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č 1 MŠ 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

Výroční zpráva za rok 2008. Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách organizační složka Města Rokytnice v Orlických horách

Výroční zpráva za rok 2008. Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách organizační složka Města Rokytnice v Orlických horách Výroční zpráva za rok 2008 Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách organizační složka Města Rokytnice v Orlických horách Úvodem Touto cestou bych chtěla poděkovat zřizovateli vedení Města Rokytnice

Více

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Poskytovatel : Stacionář pro zdravotně

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Schválený rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2012, výhled na roky 2013 a 2014 komentář. Milan Chovanec hejtman

Schválený rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2012, výhled na roky 2013 a 2014 komentář. Milan Chovanec hejtman Schválený rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2012, výhled na roky 2013 a 2014 komentář Milan Chovanec hejtman 1 OBSAH 1 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 3-5 1.1 Běžné příjmy 3-4 1.1.1 Daňové příjmy 3-4 1.1.2

Více