Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky"

Transkript

1 Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

2 ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka ze dne , IČ: , DIČ: CZ Poslání ECC ACADEMIA ECC Academia zajišťuje celoživotní vzdělávání pracovníkům sociálních služeb, zdravotníkům i široké veřejnosti se zaměřením na oblasti kvality sociálních služeb, ošetřovatelství, profesního a osobního růstu ECC Academia klade důraz na propojení teorie s praxí Vzdělávání je realizováno přímo v organizacích, dále v moderně vybaveném vzdělávacím centru v Tanvaldu, či rodinném hotelu v Harrachově s možností relaxace Principy Kvalita vzdělávacích modulů Propojení teorie s praxí Je kladen důraz na srozumitelnost výkladu s příklady dobré praxe Odbornost lektorů se zkušenostmi z praxe a vzdělávání Partnerský přístup Nabízíme vzdělávání pracovníků vyplývající ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: Povinné vzdělávání nových pracovníků Základní kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 150 hod; 155 hod; a pro nepedagogické pracovníky 200 hod Zajištění vzdělávání 24 hod/1rok pro pracovníky v sociálních službách Akreditované vzdělávací moduly na MPSV a ČAS Vzdělávání, semináře, školící akce pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Vzdělávání na klíč dle požadavku organizace Vzdělávání ředitelů a vedoucích pracovníků Vzdělávání pro management s možností tří denních seminářů, prožitkových seminářů a konferencí v Harrachově Vzdělávání formou kulatých stolů sdílení zkušeností z praxe

3 Vzdělávání ve vzdělávacím centru v Tanvaldu pro širší okruh pracovníků sociálních služeb, s možností využití interaktivních tabulí, PC a dalších interaktivních pomůcek Výjezdní zasedání organizace v Harrachově (možnost zajištění programu dle požadavku objednavatele, ubytování a stravování, školící místnost, sportovní a relaxační aktivity v krásném prostředí Krkonoš) Zprostředkování vzdělávání z jiných vzdělávacích subjektů Podpora nezávislého odborníka Supervize týmové a individuální Audity kvality v zařízeních sociální péče provedení auditu kvality včetně rozboru výsledků u jednotlivých kritérií Personální audity provedení auditu včetně rozboru výsledků u jednotlivých požadavků Zaručujeme: Kvalitní lektorský tým se zkušenostmi z praxe v oblasti sociálních služeb a vzdělávání Ochota lektorů dopravit se do zařízení Technické audiovizuální vybavení, které mají lektoři k dispozici Vybrané akreditované semináře MPSV a ČAS Prožitkové semináře s důrazem na osobní růst v kombinaci s relaxací, možností přednášky kosmetičky a jejich služeb Zázemí pro vzdělávání prostory moderně vybaveného školícího zařízení v Tanvaldu emid=69 Zázemí pro prožitkové semináře zajistíme v klidném prostředí rodinného hotelu v Harrachově

4 Druhy vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky I. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (150 hod) Vzdělávání pracovníků vyplývající ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění předpisů pozdějších Povinné vzdělávání nových pracovníků Základní kurz pro pracovníky v sociálních službách (150 hod) II. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči v domácím prostředí (155 hod) Vzdělávání pracovníků vyplývající ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění předpisů pozdějších Povinné vzdělávání nových pracovníků Základní kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na základní výchovnou nepedagogickou činnost (155 hod) III. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na základní výchovnou nepedagogickou činnost (200 hod) Vzdělávání pracovníků vyplývající ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění předpisů pozdějších Povinné vzdělávání nových pracovníků Základní kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na základní výchovnou nepedagogickou činnost (200 hod) IV. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a zdravotních sester zaměřené na kvalitu poskytovaných služeb (5 16 hod) 1. Standardy křížem krážem I. vlastní tvorba standardu a metodik 5 hod Standardy kvality sociální péče obecný úvod a legislativa Standardy jako nástroj k zajištění kvality Návaznost a provázanost standardů Tvorba standardů a metodik obecně Tvorba metodik praktická cvičení Způsoby seznámení s obsahem standardů pracovníky a uživatele

5 2. Standardy kvality v sociálních službách křížem krážem II. 7 hod akreditováno MPSV Význam standardů z pohledu uživatele, pracovníka a organizace Vhled do jednotlivých standardů Vhled do standardů kvality sociální péče č Standardy kvality hod Nabídka seminářů zaměřených na konkrétní standardy 1 15 dle požadavku objednavatele 4. Úvod do metodologie implementace standardů kvality 8 hod akreditováno MPSV Legislativa Implementace standardů v teorii Dobrá praxe v oblasti tvorby metodických postupů Nastavení systému revizí vnitřních předpisů v oblasti kvality 5. Úvod do kvality sociální péče 6 hod akreditováno MPSV Úvod do kvality sociální péče Postupy vedoucí ke zvyšování kvality Způsoby hodnocení kvality Inspekce kvality Opatření vyplývající z hodnocení kvality 6. Inspekce jak se připravit na inspekci 6 hod Příprava poskytovatele na inspekci kvality Podklady potřebné pro inspekci Sledované oblasti při inspekci Vlastní průběh inspekce Význam spolupráce pracovníků Hodnocení inspekční zpráva Námitkové řízení Nápravná opatření Inspekce z pohledu poskytovatele z praxe 7. Kultura organizace 6 hod Základní informace o organizaci Vnitřní směrnice organizace Význam vnitřních směrnic pro organizaci, pracovníky a uživatele Tvorba vnitřních směrnic Zásady jednání a chování pracovníků etický kodex Přenos informací v organizaci Kvalifikační předpoklady odbornost

6 Kompetence Loajalita 8. Práva a povinnosti 8 hod Lidská práva základní dokumenty Naplňování základních práv v praxi Povinnosti uživatelů sociální služby Střety zájmů 9. Restriktivní opatření a střety zájmů akreditováno MPSV 5 hod Obecný úvod do ochrany práv uživatelů Restriktivní opatření obecně Povinnosti poskytovatele vyplývající za zákona Typy restriktivních opatření Metodika jak pracovat s restriktivními opatřeními Manuál restriktivních opatření Příklady možných restriktivních opatření Střety zájmů z pohledu uživatelů, pracovníků, rodinných příslušníků, zřizovatele a poskytovatele Praktická cvičení jak si vytvořit manuál střetů zájmů Příklady možných střetů zájmů 10. Práce s rizikem v sociálních službách 8 hod Přiměřené riziko Odpovědnost uživatele x poskytovatele Náležitý dohled Identifikace a posuzování rizik 11. Úvod do problematiky individuálního plánování akreditováno MPSV 5 hod Legislativa a vzájemná provázanost standardů Co je pro plánování obecně Začínáme plánovat s uživatelem sociální služby Význam vyjednávání dojednávání Mapování očekávání praktická cvičení Plánujeme společně s uživatelem Co bychom měli mít v oblasti IP zpracováno 12. Úvod do problematiky práce klíčových pracovníků akreditováno MPSV 5 hod Základní pojmy Kdo je klíčový pracovník Klíčový pracovník, dovednosti a kompetence Úskalí práce klíčového pracovníka

7 Práce klíčového pracovníka Individuální plánování tvorba plánu Osobní cíl Přenos informací v týmu 13. Individuální plánování v praxi akreditováno MPSV 6 8 hod Práce s IP Mapování potřeb uživatelů Stanovení osobního cíle a jeho rozkrokování Aktualizace IP Přenos informací 14. Základní kurz individualizace sociálních služeb akreditováno MPSV 8 hod Legislativa Seznámení s metodou plánování zaměřeného na člověka Kasuistická práce s klientem na základě jeho zjištěných reálných potřeb Nácvik modelové situace plánování, služby spolu s uživatelem 15. Základní kurz Problematika lidských práv v sociálních službách akreditováno MPSV 8 hod Legislativa seznámení s jednotlivými pojmy Vazba lidských práv, kvality a dostupnost sociálních služeb Vnitřní dokumentace sociální služby Vazba na individuální potřeby uživatele Nácvik modelové situace implementace lidských práv do vnitřních mechanismů služby 16. Základy alternativní komunikace akreditováno MPSV 6 hod Komunikace obecně Alternativní komunikace obecné rozdělení Komunikace s uživateli s poruchou sluchu, zraku a řeči Komunikace pomocí symbolů Komunikační pomůcky Zásady tvorby piktogramů 17. Plánování s lidmi s problémy v komunikaci 6 hod Cíle a zásady Analýza potřebné podpory Techniky IP 18. Nástup nového uživatele do pobytové služby akreditováno MPSV 5 hod Proč k nám uživatel přichází Zamyšlení nad pocity člověka, který opouští domov

8 Co by si měl pracovník uvědomit Co pomůže překonat změnu prostředí Na co si dát pozor, co je třeba připravit, udělat, zajistit Uživatelovy potřeby První den uživatele v pobytové službě Typy pečujících 19. Úvod do problematiky potřeb seniorů akreditováno MPSV 6 hod Věk zdraví nemoc Potřeby seniorů Péče z pohledu potřeb uživatele Možnosti jak získat informace o přáních a potřebách seniorů Jak srozumitelně komunikovat se seniory 20. Osobní hygiena uživatelů z pohledu praxe pracovníků přímé péče a tvorby metodik 5 hod Pomoc při osobní hygieně Ranní a večerní toaleta Péče o dutinu ústní Celková koupel Koupel na lůžku Polohování a prevence dekubitů Péče o mrtvé tělo Tvorba metodik, návodů Najít hranice těla 21. První pomoc 5 hod Úvod, legislativa Základy první pomoci Neodkladná první pomoc Úkony zachraňující život Praktické ukázky 22. Rehabilitace a následná péče o seniory se sníženou pohyblivostí 5 hod Základy rehabilitace, význam rehabilitace v péči o seniory Nácvik sedu a chůze Nácvik sebeobsluhy RHB u imobilních uživatelů Polohování Péče o kůži Péče o dekubity Kazuistika

9 V rámci názorného předvedení působení konceptu BS doporučujeme, aby si posluchači sebou vzali: deku, karimatku, pohodlné oblečení /tepláky, tričko/, láhev s pitím 23. Stáří jako jedna ze životních etap člověka akreditováno MPSV 6 hod Životní etapy člověka Několik pohledů na samotné stáří Aktivní stáří Stáří podpora, pomoc a péče 24. Smrt jako poslední etapa života člověka akreditováno MPSV 5 hod Pohled na smrt v životě člověka Smrt co bychom o smrti měli vědět Smrt z fyziologického hlediska Smrt z duchovního pohledu Doprovázení Pozůstalí 25. Paliativní péče v sociálních službách 5 hod Specifika péče o umírající v pobytových službách Práce s pracovníky Práce s rodinnými příslušníky Kazuistika 26. Péče a komunikace s uživatelem se syndromem demence akreditováno MPSV 6 hod Obecný úvod syndrom demence Péče o osoby se syndromem demence Základy komunikace s uživateli se syndromem demence 27. Zkušenosti s konceptem Bazální stimulace v praxi 5 hod Cíl bazální stimulace Podpora rozvoje vlastní identity Umožnění navázání komunikace s okolím Zvládnutí orientace v prostoru a čase Zlepšení funkcí organizmu 28. Úloha supervize v sociálních službách akreditováno MPSV 5 hod Co je to supervize Druhy a funkce supervize Zásady supervize Význam supervize pro pracovníky a organizaci

10 29. Inkluzivní přístupy v sociálních službách akreditováno MPSV 10 hod Sociální integrace a integrativní přístupy k lidem s handicapem Na osobu zaměřený přístup a jeho využití při poskytování sociálních služeb Systemický a narativní přístup, práce s rodinou a komunitou člověka s handicapem 30. Předpoklady, principy a metody výchovy, vzdělávání a aktivizace osob s postižením a znevýhodněním 10 hod Předpoklady, principy a metody výchovy, vzdělávání a aktivizace osob s postižením a znevýhodněním Přehled speciálně pedagogických a aktivizačních technik s praktickými ukázkami 31. Základní otázky sexuality a partnerského soužití se zaměřením na osoby se zdravotním postižením akreditováno MPSV 5 hod Sexualita, partnerství a sociální vztahy lidí s postižením: mýty, předsudky a skutečnost Práce se sexualitou, sexuální výchovou a osvětou v prostředí sociálních služeb Partnerství, partnerské soužití a rodičovství osob s postižením v kontextu sociálních služeb 32. Úvod do problematiky prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby akreditováno MPSV 5 hod Rizika týrání a zneužívání u osob s postižením a znevýhodněním (formy týrání a zneužívání, rizikové situace apod.) Možnosti prevence týrání a zneužívání klientů sociálních služeb 33. Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě akreditováno MPSV 5 hod Legislativa Právní základ pro vytváření preventivních mechanismů vzniků závislosti na službě Závislost Syndrom pomáhajícího Jednotlivé kroky prevence vzniku závislosti na službě 34. Úvod do aktivizačních činností seniorů akreditováno MPSV 5 hod Aktivizační činnosti obecně Podmínky pro úspěšnou realizaci aktivizačních činností Pohybové aktivizační činnosti 35. Vzpomínáme s uživatelem využití vzpomínek v péči o seniory akreditováno MPSV 6 hod Životní příběh Co je to životní příběh Jak získat životní příběh

11 Formy životních příběhů Validace Validace obecně Validační techniky Životní příběh a jeho využití v péči 36. Význam práce s informacemi v organizaci pro pracovníky v sociálních službách 5 hod Druhy informací, informovanost Formy, způsoby přenosu informací, vlastní výměna informací mezi zaměstnanci Podmínky úspěšné předávání informací 37. Úvod do řešení situací souvisejících s problémovým chováním uživatele sociální služby akreditováno MPSV 6 hod Stáří a nemoc Problémové situace Zvládání problémových situací Zvládání konkrétních problémových situací příklady dobré praxe v řešení daných situací V. Vzdělávání zaměřené na psychologii a osobní rozvoj 1. Význam sebepoznání člověka a uspokojování jeho potřeb v práci sociálního pracovníka 6 hod Úvod do psychologie osobnosti Životní cesta Potřeby člověka a jejich neuspokojení, které vede k problematickému chování člověka Vlastní sebepoznání 2. Prevence syndromu vyhoření 6 hod Příčiny vzniku Příznaky syndromu vyhoření Stádia vývoje syndromu Prevence 3. Psychohygiena pro pracovníky v pomáhajících profesích akreditováno MPSV 6 hod Stres obecně Co může vyvolat stres? Stresové situace v pracovním a osobním životě Co nás před stresovou situací ochrání

12 Proč se máme naučit být asertivní? Asertivní práva Cíle nácviku asertivity 4. Psychohygiena sebepoznání pro pracovníky 6 hod Životní příběh tabu, limity, vzory Potřeby a jejich neuspokojení vedoucí ke změnám chování jedince Sebepoznání praktické cvičení 5. Příčiny negativních jevů na pracovišti 6 hod akreditováno MPSV Úvod do psychologie stres, syndrom vyhoření. Pracovní stresory Pasivita, agresivita, manipulace a asertivita My všichni se v různých situacích můžeme chovat různými způsoby Komunikační zlozvyky Co vše se podílí na komunikaci a co vnímáme Práce se slůvkem NE 6. Úvod do etiky a syndrom vyhoření pro pracovníky v sociálních službách akreditováno MPSV 12 hod Vymezení základních pojmů Hodnoty v etice pro sociální práci Etické kodexy v sociální práci Etika a zákon o sociálních službách Syndrom vyhoření a jeho prevence 7. Etika v sociální práci 5 hod Pojetí etiky v sociální práci Systém hodnot v sociální práci Lidská důstojnost Mravní autonomie jako základ důstojnost 8. Etické zásady práce s uživateli sociálních služeb akreditováno MPSV 5 hod Etika, etické jednání a etický kodex v sociální práci Praktické uplatňování etického přístupu Etická dilemata a jejich řešení v praxi 9. Partnerství a spolupráce pečujících, uživatelů a rodiny akreditováno MPSV 6 hod Pracovně právní minimum pro pracovníky povinnosti pracovníka povinnosti zaměstnavatele připomínky podněty, stížnosti Zásady spolupráce

13 Partnerství Etický kodex pracovníka v sociálních službách Zásady chování a jednání pracovníků v sociálních službách 10. Základní dovednosti v oblasti komunikace 6 hod Zásady komunikace Komunikační dovednosti Slovní a mimoslovní komunikace Asertivita Slovní sebeobrana 11. Komunikační dovednosti pro pracovníky pomáhajících profesí akreditováno MPSV 10 hod Osobnost člověka v komunikaci Verbální, neverbální komunikace Rozhovor a vyjednávání Problémová komunikace 12. Specifika komunikace se seniory 5 hod Funkce a prostředky komunikace Druhy komunikace Specifika komunikace seniorů Znaky patologické komunikace 13. Základy alternativní komunikace akreditováno MPSV 5 hod Seznámí se specifiky zdravotních postižení se zaměřením na komunikace Vybrané techniky alternativní komunikace 14. Tvořivost a její význam v životě člověka 6 hod.. tvoříš, tvořím, tvoříme.. Inteligence obecně Základní rozdělení IQ Tvořivost jako základní dovednost Rozvíjení tvořivosti Cvičení tvořivosti Myšlenkové mapy Tvořivost v zaměstnání (Pro skupinu 25 pracovníků, potřeby papíry, podložka, měkká tužka popř. pastelky, místnost uspořádání stoly + židle). 15. Využití arteterapie v oblasti sociálních služeb akreditováno MPSV 6 hod Projektivní technika akční akvarel Portrét klienta formou koláže (zmapování klientových priorit)

14 Asociativní technika rozvoj představivosti a tvořivosti Práce s handicapem 16. Úvod do prezentačních dovedností pro pracovníky v sociálních službách 5 hod Prezentace obecně Umění prezentovat sám sebe Prezentace své práce Prezentace organizace Prezentace x inspekce kvality (pro skupinu 25 pracovníků, potřeby: papír, podložka, měkká tužka či pastelka, uspořádaná místnost stoly a židle) 17. Základy efektivní komunikace akreditováno MPSV 8 hod Verbální a neverbální komunikace Složky komunikačního procesu. Analýza procesu komunikace 4 stránky sdělení Interpersonální percepce. Chyby v posuzování lidí. Osobnostní dispozice pro komunikaci. Aktivní naslouchání. Komunikační zlozvyky 18. Jak zvládat konflikty akreditováno MPSV 8 hod Konflikty základní pojmy, problém a spor, orientace na problém či řešení Postoje a zájmy v konfliktech Modelové situace realizace, nahrávky 14 metod, jak postupovat při konfliktu Typy konfliktů a styly řešení konfliktů Způsoby řešení konfliktů podrobný rozbor jednotlivých způsobů a možnosti jejich využití Aktivní naslouchání a vyjednávání Nácvik aktivního naslouchání a vyjednávání modelové situace navržené účastníky 19. Jak se úspěšně bránit manipulaci akreditováno MPSV 8 hod Manipulace definice, typy chování lidí pod tlakem Modelové situace realizace, nahrávky a rozbor Typy manipulativních osob Vnitřní životní programy a asertivní práva Manipulativní techniky a otázky jako nástroj tlaku Rozpoznání manipulace a její zvládání konkrétní techniky Nácvik technik proti manipulaci modelové situace navržené účastníky 20. Úvod do sociální psychologie pro pomáhající profese akreditováno MPSV 5 hod

15 Sociální psychologie a její místo v životě člověka Sociální učení Náročné, zátěžové a konfliktní sociální situace Psychologická charakteristika sociální skupiny Lidé se zdravotním postižením jako sociální skupina Psychologie handicapu 21. Úvod do problematiky zvládání jednání osob, kterým je poskytována sociální služba akreditováno MPSV 5 hod Problémové chování Stres Příčiny vzniku problémového chování Jednotlivé kroky prevence vzniku problémového chování Práce se zátěží a stresem VI. Vzdělávání zdravotních sester 1. Chronické rány 5 hod Definice Rozdělení Faktory ovlivňující hojení ran Chronické rány nejčastější typy Proces hojení rány fáze, poruchy hojení Ošetřování ran 2. Komplexní ošetřovatelská péče o uživatele se stomií 5 hod Definice Rozdělení stomií Nejčastější typy stomií Péče o stomie Uživatel s PEG 3. Pečovatelství 5 hod Základní pojmy Sledování fyziologických funkcí Asistence u zdravotnických výkonů Potřeby uživatele pohyb, výživa, dýchání, vyprazdňování, spánek, čistota, bolest, proleženiny Péče o umírající a zemřelé EAN syndrom týrání seniorů 4. Uživatel s MRSA 5 hod

16 Co je to MRSA Zdroje infekce, hostitel Opatření personálu Opatření pro pacienty Desinfekce rukou 5. Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s Parkinsonovou nemocí 5 hod Definice Příznaky Vývoj Léčba Parkinsonický syndrom Zvláštnosti péče Test pro včasné rozpoznání Parkinsonovy nemoci 6. Výživa seniorů 5 hod Základní pravidla Potravinová pyramida Časté potíže seniorů Klinická výživa (PEG a další způsoby výživy) VII. Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Zákon o sociálních službách 5 hod Výklad jednotlivých pojmů Základní typy, druhy a formy sociálních služeb Subjekty, které působí na poli sociálních služeb Role jednotlivých subjektů Formy pomoci uvedené v zákoně o SS 2. Sociální služby současný trend 5 hod Ústavní model x model sociálního začleňování Transformace pobytových sociálních služeb 3. Smlouva o poskytování sociálních služeb 5 hod Náležitosti smlouvy dané zákonem Důvody, které vedou k odmítnutí uzavření smlouvy Povinnosti žadatele o službu a poskytovatele při uzavírání smlouvy Popis sociálních služeb, kterým je stanovena úhrada a způsob jejího stanovení Přílohy smlouvy Doporučení z praxe

17 4. Registrace sociálních služeb 5 hod Vysvětlení jednotlivých podmínek registrace Rozdělení, druhy a formy sociálních služeb Zkušenosti z praxe 5. Zastupování a opatrovnictví při uzavírání právních úkonů uživateli sociálních služeb 5 hod Kdo a kdy je oprávněn zastupovat uživatele sociálních služeb v případě, že není schopen dočasně či trvale činit samostatně Právní úkony při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 6. Kultura organizace 5 hod Základní informace o organizaci Vnitřní směrnice organizace Význam vnitřních směrnic pro organizaci, pracovníky a uživatele Tvorba vnitřních směrnic Zásady jednání a chování pracovníků etický kodex Přenos informací v organizaci Kvalifikační předpoklady odbornost Kompetence 7. Tvorba plánů jako nástroj pro plánování poskytování sociální služby 5 hod Plánování obecně SWOT analýza Tvorba plánů /vize, dlouhodobý a krátkodobý plán, postupné kroky/ Individuální plán Hodnocení plánu SMART 8. Řízení lidských zdrojů 5 hod Plánování lidských zdrojů Získávání a výběr zaměstnanců Vzdělávání a rozvoj Odměňování a zaměstnanecké výhody Personální administrativa 9. Řízení sociálních služeb 5 hod Legislativa Základní typy, druhy a formy sociálních služeb Systém řízení sociálních služeb Financování sociálních služeb Význam komunitního plánování v regionech

18 10. Vykazování ošetřovatelské péče zdravotním pojišťovnám a agenda spojená s problematikou 5 hod Obecné předpisy spojené s vykazováním Vlastní vykazování Příklady z praxe Diskuze 11. Efektivní vedení porad akreditováno MPSV 8 hod Typy porad informativní, řešitelská, rozhodovací Dotazník jak dobře vedete porady + akční plán Strukturovaná diskuze k tématu Struktura porady, její části a doporučení Techniky využitelné při poradách, jejich nácvik Problémy při vedení porad a způsoby jejich řešení a čeho se vyvarovat? Problematičtí jedinci na poradách 12. Komunikace s podřízenými akreditováno MPSV 8 hod Základní komunikační axiomy, neverbální komunikace Komunikační bariéry Rozhovor s druhým člověkem Typy otázek a jejich kladení Podávání zpětné vazby pozitivní i negativní Aktivní naslouchání v praxi vedoucích pracovníků Vyjednávání v praxi vedoucích pracovníků, teorie a nácvik 13. Efektivní motivace podřízených akreditováno MPSV 7+8 hod Úvod do motivace, motivační pole, motivační patra Čtyři motivační typy lidí typy a jejich podrobná charakteristika Sebepoznávací test a diskuze nad výsledky Vedení motivačních rozhovorů s jednotlivými typy a jejich rozbor Malba vlastního týmu Kombinace jednotlivých motivačních typů a předpokládané typy vztahů (konfliktní či harmonické) Podávání efektivní zpětné vazby podle motivačního typu pozitivní i negativní Aktivní naslouchání ke zjištění či ověření motivačního zaměření pracovníka Vedení hodnotícího pohovoru s ohledem na motivační typ 14. Zastupování a opatrovnictví 5 hod Legislativa Kdo a kdy je oprávněn zastupovat uživatele sociálních služeb, v případě že není schopen dočasně či trvale tak činit samostatně

19 Právní úkony při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 15. Úvod do práva sociální péče a zabezpečení akreditováno MPSV 5 hod Systém sociálního zabezpečení Důchodové pojištění Nemocenské pojištění, zdravotní pojištění Sociální pomoc Zaměstnanost (podpora v nezaměstnanosti, podporované zaměstnání, aktivní politika zaměstnanosti) 16. Základy sociálního poradenství akreditováno MPSV 5 hod Základní pojmy Techniky práce s klientem Etika práce poradce VIII. Audity + podpora nezávislého odborníka 1. Audity v zařízeních sociální péče provedení auditu kvality včetně rozboru výsledků u jednotlivých kritérií Analýza vytvořených metodik, postupů, předpisů v zařízeních s návodem, jak v tvorbě postupovat Audit a pomoc při tvorbě individuálních plánů uživatelů v terénu s dotazy zaměstnanců Plány osobního rozvoje zaměstnanců v terénu s dotazy zaměstnanců Příprava na inspekci s návodem, jak postupovat Tvorba dotazníků pro konkrétní zařízení, provedení dotazníkové metody, její vyhodnocení při zjišťování spokojenosti uživatelů, zaměstnanců a ostatních fyzických a právnických osob

20 IX. Supervize 1. Individuální 2. Týmová Supervize v sociálních službách vede ke zvýšení kvality života uživatelů skrze kvalitní služby. Jedná se o spolupráci supervizora supervidovaného (případně celého týmu) s cílem: aby se uživatelům dostalo co nejkvalitnější péče, a supervidovaný ve své práci cítil dobře. Supervize Nabízí podporu v řešení situací Vyjasnění úkolů a kompetencí Snížení stresu Narovnáni vztahů = vedoucích ke zkvalitnění práce Zpětnou vazbu (jak pracuji) Podporu profesního růstu Pohled z venku Možnost otevřeně hovořit X. Semináře zaměřené na výpočetní techniku 1. Základy obsluhy PC

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA., PhDr. Marie Hermanová, Jana Janíková, Mgr.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků 1 Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků Sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky Ostrava 2008

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, Mgr. Petr Beck, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Mgr. Iva Kabeláčová,

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Krok do života 1, CZ. 1.04/3.1.02/43.00068 Inovace vzdělávacích a poradenských programů pro běžné klienty INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec

Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec Minimální kompetenční profil (MKP): Samostatný vedoucí dětí a mládeže - kulturní zaměření hudba nebo tanec nebo divadlo

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Přítomni: Mgr. Alžběta Cetkovská, MUDr. Milena Černá,, Mgr. Petr Hanuš, Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. et Bc.

Více