Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky"

Transkript

1 Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

2 ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka ze dne , IČ: , DIČ: CZ Poslání ECC ACADEMIA ECC Academia zajišťuje celoživotní vzdělávání pracovníkům sociálních služeb, zdravotníkům i široké veřejnosti se zaměřením na oblasti kvality sociálních služeb, ošetřovatelství, profesního a osobního růstu ECC Academia klade důraz na propojení teorie s praxí Vzdělávání je realizováno přímo v organizacích, dále v moderně vybaveném vzdělávacím centru v Tanvaldu, či rodinném hotelu v Harrachově s možností relaxace Principy Kvalita vzdělávacích modulů Propojení teorie s praxí Je kladen důraz na srozumitelnost výkladu s příklady dobré praxe Odbornost lektorů se zkušenostmi z praxe a vzdělávání Partnerský přístup Nabízíme vzdělávání pracovníků vyplývající ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: Povinné vzdělávání nových pracovníků Základní kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 150 hod; 155 hod; a pro nepedagogické pracovníky 200 hod Zajištění vzdělávání 24 hod/1rok pro pracovníky v sociálních službách Akreditované vzdělávací moduly na MPSV a ČAS Vzdělávání, semináře, školící akce pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Vzdělávání na klíč dle požadavku organizace Vzdělávání ředitelů a vedoucích pracovníků Vzdělávání pro management s možností tří denních seminářů, prožitkových seminářů a konferencí v Harrachově Vzdělávání formou kulatých stolů sdílení zkušeností z praxe

3 Vzdělávání ve vzdělávacím centru v Tanvaldu pro širší okruh pracovníků sociálních služeb, s možností využití interaktivních tabulí, PC a dalších interaktivních pomůcek Výjezdní zasedání organizace v Harrachově (možnost zajištění programu dle požadavku objednavatele, ubytování a stravování, školící místnost, sportovní a relaxační aktivity v krásném prostředí Krkonoš) Zprostředkování vzdělávání z jiných vzdělávacích subjektů Podpora nezávislého odborníka Supervize týmové a individuální Audity kvality v zařízeních sociální péče provedení auditu kvality včetně rozboru výsledků u jednotlivých kritérií Personální audity provedení auditu včetně rozboru výsledků u jednotlivých požadavků Zaručujeme: Kvalitní lektorský tým se zkušenostmi z praxe v oblasti sociálních služeb a vzdělávání Ochota lektorů dopravit se do zařízení Technické audiovizuální vybavení, které mají lektoři k dispozici Vybrané akreditované semináře MPSV a ČAS Prožitkové semináře s důrazem na osobní růst v kombinaci s relaxací, možností přednášky kosmetičky a jejich služeb Zázemí pro vzdělávání prostory moderně vybaveného školícího zařízení v Tanvaldu emid=69 Zázemí pro prožitkové semináře zajistíme v klidném prostředí rodinného hotelu v Harrachově

4 Druhy vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky I. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (150 hod) Vzdělávání pracovníků vyplývající ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění předpisů pozdějších Povinné vzdělávání nových pracovníků Základní kurz pro pracovníky v sociálních službách (150 hod) II. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči v domácím prostředí (155 hod) Vzdělávání pracovníků vyplývající ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění předpisů pozdějších Povinné vzdělávání nových pracovníků Základní kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na základní výchovnou nepedagogickou činnost (155 hod) III. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na základní výchovnou nepedagogickou činnost (200 hod) Vzdělávání pracovníků vyplývající ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění předpisů pozdějších Povinné vzdělávání nových pracovníků Základní kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na základní výchovnou nepedagogickou činnost (200 hod) IV. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a zdravotních sester zaměřené na kvalitu poskytovaných služeb (5 16 hod) 1. Standardy křížem krážem I. vlastní tvorba standardu a metodik 5 hod Standardy kvality sociální péče obecný úvod a legislativa Standardy jako nástroj k zajištění kvality Návaznost a provázanost standardů Tvorba standardů a metodik obecně Tvorba metodik praktická cvičení Způsoby seznámení s obsahem standardů pracovníky a uživatele

5 2. Standardy kvality v sociálních službách křížem krážem II. 7 hod akreditováno MPSV Význam standardů z pohledu uživatele, pracovníka a organizace Vhled do jednotlivých standardů Vhled do standardů kvality sociální péče č Standardy kvality hod Nabídka seminářů zaměřených na konkrétní standardy 1 15 dle požadavku objednavatele 4. Úvod do metodologie implementace standardů kvality 8 hod akreditováno MPSV Legislativa Implementace standardů v teorii Dobrá praxe v oblasti tvorby metodických postupů Nastavení systému revizí vnitřních předpisů v oblasti kvality 5. Úvod do kvality sociální péče 6 hod akreditováno MPSV Úvod do kvality sociální péče Postupy vedoucí ke zvyšování kvality Způsoby hodnocení kvality Inspekce kvality Opatření vyplývající z hodnocení kvality 6. Inspekce jak se připravit na inspekci 6 hod Příprava poskytovatele na inspekci kvality Podklady potřebné pro inspekci Sledované oblasti při inspekci Vlastní průběh inspekce Význam spolupráce pracovníků Hodnocení inspekční zpráva Námitkové řízení Nápravná opatření Inspekce z pohledu poskytovatele z praxe 7. Kultura organizace 6 hod Základní informace o organizaci Vnitřní směrnice organizace Význam vnitřních směrnic pro organizaci, pracovníky a uživatele Tvorba vnitřních směrnic Zásady jednání a chování pracovníků etický kodex Přenos informací v organizaci Kvalifikační předpoklady odbornost

6 Kompetence Loajalita 8. Práva a povinnosti 8 hod Lidská práva základní dokumenty Naplňování základních práv v praxi Povinnosti uživatelů sociální služby Střety zájmů 9. Restriktivní opatření a střety zájmů akreditováno MPSV 5 hod Obecný úvod do ochrany práv uživatelů Restriktivní opatření obecně Povinnosti poskytovatele vyplývající za zákona Typy restriktivních opatření Metodika jak pracovat s restriktivními opatřeními Manuál restriktivních opatření Příklady možných restriktivních opatření Střety zájmů z pohledu uživatelů, pracovníků, rodinných příslušníků, zřizovatele a poskytovatele Praktická cvičení jak si vytvořit manuál střetů zájmů Příklady možných střetů zájmů 10. Práce s rizikem v sociálních službách 8 hod Přiměřené riziko Odpovědnost uživatele x poskytovatele Náležitý dohled Identifikace a posuzování rizik 11. Úvod do problematiky individuálního plánování akreditováno MPSV 5 hod Legislativa a vzájemná provázanost standardů Co je pro plánování obecně Začínáme plánovat s uživatelem sociální služby Význam vyjednávání dojednávání Mapování očekávání praktická cvičení Plánujeme společně s uživatelem Co bychom měli mít v oblasti IP zpracováno 12. Úvod do problematiky práce klíčových pracovníků akreditováno MPSV 5 hod Základní pojmy Kdo je klíčový pracovník Klíčový pracovník, dovednosti a kompetence Úskalí práce klíčového pracovníka

7 Práce klíčového pracovníka Individuální plánování tvorba plánu Osobní cíl Přenos informací v týmu 13. Individuální plánování v praxi akreditováno MPSV 6 8 hod Práce s IP Mapování potřeb uživatelů Stanovení osobního cíle a jeho rozkrokování Aktualizace IP Přenos informací 14. Základní kurz individualizace sociálních služeb akreditováno MPSV 8 hod Legislativa Seznámení s metodou plánování zaměřeného na člověka Kasuistická práce s klientem na základě jeho zjištěných reálných potřeb Nácvik modelové situace plánování, služby spolu s uživatelem 15. Základní kurz Problematika lidských práv v sociálních službách akreditováno MPSV 8 hod Legislativa seznámení s jednotlivými pojmy Vazba lidských práv, kvality a dostupnost sociálních služeb Vnitřní dokumentace sociální služby Vazba na individuální potřeby uživatele Nácvik modelové situace implementace lidských práv do vnitřních mechanismů služby 16. Základy alternativní komunikace akreditováno MPSV 6 hod Komunikace obecně Alternativní komunikace obecné rozdělení Komunikace s uživateli s poruchou sluchu, zraku a řeči Komunikace pomocí symbolů Komunikační pomůcky Zásady tvorby piktogramů 17. Plánování s lidmi s problémy v komunikaci 6 hod Cíle a zásady Analýza potřebné podpory Techniky IP 18. Nástup nového uživatele do pobytové služby akreditováno MPSV 5 hod Proč k nám uživatel přichází Zamyšlení nad pocity člověka, který opouští domov

8 Co by si měl pracovník uvědomit Co pomůže překonat změnu prostředí Na co si dát pozor, co je třeba připravit, udělat, zajistit Uživatelovy potřeby První den uživatele v pobytové službě Typy pečujících 19. Úvod do problematiky potřeb seniorů akreditováno MPSV 6 hod Věk zdraví nemoc Potřeby seniorů Péče z pohledu potřeb uživatele Možnosti jak získat informace o přáních a potřebách seniorů Jak srozumitelně komunikovat se seniory 20. Osobní hygiena uživatelů z pohledu praxe pracovníků přímé péče a tvorby metodik 5 hod Pomoc při osobní hygieně Ranní a večerní toaleta Péče o dutinu ústní Celková koupel Koupel na lůžku Polohování a prevence dekubitů Péče o mrtvé tělo Tvorba metodik, návodů Najít hranice těla 21. První pomoc 5 hod Úvod, legislativa Základy první pomoci Neodkladná první pomoc Úkony zachraňující život Praktické ukázky 22. Rehabilitace a následná péče o seniory se sníženou pohyblivostí 5 hod Základy rehabilitace, význam rehabilitace v péči o seniory Nácvik sedu a chůze Nácvik sebeobsluhy RHB u imobilních uživatelů Polohování Péče o kůži Péče o dekubity Kazuistika

9 V rámci názorného předvedení působení konceptu BS doporučujeme, aby si posluchači sebou vzali: deku, karimatku, pohodlné oblečení /tepláky, tričko/, láhev s pitím 23. Stáří jako jedna ze životních etap člověka akreditováno MPSV 6 hod Životní etapy člověka Několik pohledů na samotné stáří Aktivní stáří Stáří podpora, pomoc a péče 24. Smrt jako poslední etapa života člověka akreditováno MPSV 5 hod Pohled na smrt v životě člověka Smrt co bychom o smrti měli vědět Smrt z fyziologického hlediska Smrt z duchovního pohledu Doprovázení Pozůstalí 25. Paliativní péče v sociálních službách 5 hod Specifika péče o umírající v pobytových službách Práce s pracovníky Práce s rodinnými příslušníky Kazuistika 26. Péče a komunikace s uživatelem se syndromem demence akreditováno MPSV 6 hod Obecný úvod syndrom demence Péče o osoby se syndromem demence Základy komunikace s uživateli se syndromem demence 27. Zkušenosti s konceptem Bazální stimulace v praxi 5 hod Cíl bazální stimulace Podpora rozvoje vlastní identity Umožnění navázání komunikace s okolím Zvládnutí orientace v prostoru a čase Zlepšení funkcí organizmu 28. Úloha supervize v sociálních službách akreditováno MPSV 5 hod Co je to supervize Druhy a funkce supervize Zásady supervize Význam supervize pro pracovníky a organizaci

10 29. Inkluzivní přístupy v sociálních službách akreditováno MPSV 10 hod Sociální integrace a integrativní přístupy k lidem s handicapem Na osobu zaměřený přístup a jeho využití při poskytování sociálních služeb Systemický a narativní přístup, práce s rodinou a komunitou člověka s handicapem 30. Předpoklady, principy a metody výchovy, vzdělávání a aktivizace osob s postižením a znevýhodněním 10 hod Předpoklady, principy a metody výchovy, vzdělávání a aktivizace osob s postižením a znevýhodněním Přehled speciálně pedagogických a aktivizačních technik s praktickými ukázkami 31. Základní otázky sexuality a partnerského soužití se zaměřením na osoby se zdravotním postižením akreditováno MPSV 5 hod Sexualita, partnerství a sociální vztahy lidí s postižením: mýty, předsudky a skutečnost Práce se sexualitou, sexuální výchovou a osvětou v prostředí sociálních služeb Partnerství, partnerské soužití a rodičovství osob s postižením v kontextu sociálních služeb 32. Úvod do problematiky prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby akreditováno MPSV 5 hod Rizika týrání a zneužívání u osob s postižením a znevýhodněním (formy týrání a zneužívání, rizikové situace apod.) Možnosti prevence týrání a zneužívání klientů sociálních služeb 33. Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě akreditováno MPSV 5 hod Legislativa Právní základ pro vytváření preventivních mechanismů vzniků závislosti na službě Závislost Syndrom pomáhajícího Jednotlivé kroky prevence vzniku závislosti na službě 34. Úvod do aktivizačních činností seniorů akreditováno MPSV 5 hod Aktivizační činnosti obecně Podmínky pro úspěšnou realizaci aktivizačních činností Pohybové aktivizační činnosti 35. Vzpomínáme s uživatelem využití vzpomínek v péči o seniory akreditováno MPSV 6 hod Životní příběh Co je to životní příběh Jak získat životní příběh

11 Formy životních příběhů Validace Validace obecně Validační techniky Životní příběh a jeho využití v péči 36. Význam práce s informacemi v organizaci pro pracovníky v sociálních službách 5 hod Druhy informací, informovanost Formy, způsoby přenosu informací, vlastní výměna informací mezi zaměstnanci Podmínky úspěšné předávání informací 37. Úvod do řešení situací souvisejících s problémovým chováním uživatele sociální služby akreditováno MPSV 6 hod Stáří a nemoc Problémové situace Zvládání problémových situací Zvládání konkrétních problémových situací příklady dobré praxe v řešení daných situací V. Vzdělávání zaměřené na psychologii a osobní rozvoj 1. Význam sebepoznání člověka a uspokojování jeho potřeb v práci sociálního pracovníka 6 hod Úvod do psychologie osobnosti Životní cesta Potřeby člověka a jejich neuspokojení, které vede k problematickému chování člověka Vlastní sebepoznání 2. Prevence syndromu vyhoření 6 hod Příčiny vzniku Příznaky syndromu vyhoření Stádia vývoje syndromu Prevence 3. Psychohygiena pro pracovníky v pomáhajících profesích akreditováno MPSV 6 hod Stres obecně Co může vyvolat stres? Stresové situace v pracovním a osobním životě Co nás před stresovou situací ochrání

12 Proč se máme naučit být asertivní? Asertivní práva Cíle nácviku asertivity 4. Psychohygiena sebepoznání pro pracovníky 6 hod Životní příběh tabu, limity, vzory Potřeby a jejich neuspokojení vedoucí ke změnám chování jedince Sebepoznání praktické cvičení 5. Příčiny negativních jevů na pracovišti 6 hod akreditováno MPSV Úvod do psychologie stres, syndrom vyhoření. Pracovní stresory Pasivita, agresivita, manipulace a asertivita My všichni se v různých situacích můžeme chovat různými způsoby Komunikační zlozvyky Co vše se podílí na komunikaci a co vnímáme Práce se slůvkem NE 6. Úvod do etiky a syndrom vyhoření pro pracovníky v sociálních službách akreditováno MPSV 12 hod Vymezení základních pojmů Hodnoty v etice pro sociální práci Etické kodexy v sociální práci Etika a zákon o sociálních službách Syndrom vyhoření a jeho prevence 7. Etika v sociální práci 5 hod Pojetí etiky v sociální práci Systém hodnot v sociální práci Lidská důstojnost Mravní autonomie jako základ důstojnost 8. Etické zásady práce s uživateli sociálních služeb akreditováno MPSV 5 hod Etika, etické jednání a etický kodex v sociální práci Praktické uplatňování etického přístupu Etická dilemata a jejich řešení v praxi 9. Partnerství a spolupráce pečujících, uživatelů a rodiny akreditováno MPSV 6 hod Pracovně právní minimum pro pracovníky povinnosti pracovníka povinnosti zaměstnavatele připomínky podněty, stížnosti Zásady spolupráce

13 Partnerství Etický kodex pracovníka v sociálních službách Zásady chování a jednání pracovníků v sociálních službách 10. Základní dovednosti v oblasti komunikace 6 hod Zásady komunikace Komunikační dovednosti Slovní a mimoslovní komunikace Asertivita Slovní sebeobrana 11. Komunikační dovednosti pro pracovníky pomáhajících profesí akreditováno MPSV 10 hod Osobnost člověka v komunikaci Verbální, neverbální komunikace Rozhovor a vyjednávání Problémová komunikace 12. Specifika komunikace se seniory 5 hod Funkce a prostředky komunikace Druhy komunikace Specifika komunikace seniorů Znaky patologické komunikace 13. Základy alternativní komunikace akreditováno MPSV 5 hod Seznámí se specifiky zdravotních postižení se zaměřením na komunikace Vybrané techniky alternativní komunikace 14. Tvořivost a její význam v životě člověka 6 hod.. tvoříš, tvořím, tvoříme.. Inteligence obecně Základní rozdělení IQ Tvořivost jako základní dovednost Rozvíjení tvořivosti Cvičení tvořivosti Myšlenkové mapy Tvořivost v zaměstnání (Pro skupinu 25 pracovníků, potřeby papíry, podložka, měkká tužka popř. pastelky, místnost uspořádání stoly + židle). 15. Využití arteterapie v oblasti sociálních služeb akreditováno MPSV 6 hod Projektivní technika akční akvarel Portrét klienta formou koláže (zmapování klientových priorit)

14 Asociativní technika rozvoj představivosti a tvořivosti Práce s handicapem 16. Úvod do prezentačních dovedností pro pracovníky v sociálních službách 5 hod Prezentace obecně Umění prezentovat sám sebe Prezentace své práce Prezentace organizace Prezentace x inspekce kvality (pro skupinu 25 pracovníků, potřeby: papír, podložka, měkká tužka či pastelka, uspořádaná místnost stoly a židle) 17. Základy efektivní komunikace akreditováno MPSV 8 hod Verbální a neverbální komunikace Složky komunikačního procesu. Analýza procesu komunikace 4 stránky sdělení Interpersonální percepce. Chyby v posuzování lidí. Osobnostní dispozice pro komunikaci. Aktivní naslouchání. Komunikační zlozvyky 18. Jak zvládat konflikty akreditováno MPSV 8 hod Konflikty základní pojmy, problém a spor, orientace na problém či řešení Postoje a zájmy v konfliktech Modelové situace realizace, nahrávky 14 metod, jak postupovat při konfliktu Typy konfliktů a styly řešení konfliktů Způsoby řešení konfliktů podrobný rozbor jednotlivých způsobů a možnosti jejich využití Aktivní naslouchání a vyjednávání Nácvik aktivního naslouchání a vyjednávání modelové situace navržené účastníky 19. Jak se úspěšně bránit manipulaci akreditováno MPSV 8 hod Manipulace definice, typy chování lidí pod tlakem Modelové situace realizace, nahrávky a rozbor Typy manipulativních osob Vnitřní životní programy a asertivní práva Manipulativní techniky a otázky jako nástroj tlaku Rozpoznání manipulace a její zvládání konkrétní techniky Nácvik technik proti manipulaci modelové situace navržené účastníky 20. Úvod do sociální psychologie pro pomáhající profese akreditováno MPSV 5 hod

15 Sociální psychologie a její místo v životě člověka Sociální učení Náročné, zátěžové a konfliktní sociální situace Psychologická charakteristika sociální skupiny Lidé se zdravotním postižením jako sociální skupina Psychologie handicapu 21. Úvod do problematiky zvládání jednání osob, kterým je poskytována sociální služba akreditováno MPSV 5 hod Problémové chování Stres Příčiny vzniku problémového chování Jednotlivé kroky prevence vzniku problémového chování Práce se zátěží a stresem VI. Vzdělávání zdravotních sester 1. Chronické rány 5 hod Definice Rozdělení Faktory ovlivňující hojení ran Chronické rány nejčastější typy Proces hojení rány fáze, poruchy hojení Ošetřování ran 2. Komplexní ošetřovatelská péče o uživatele se stomií 5 hod Definice Rozdělení stomií Nejčastější typy stomií Péče o stomie Uživatel s PEG 3. Pečovatelství 5 hod Základní pojmy Sledování fyziologických funkcí Asistence u zdravotnických výkonů Potřeby uživatele pohyb, výživa, dýchání, vyprazdňování, spánek, čistota, bolest, proleženiny Péče o umírající a zemřelé EAN syndrom týrání seniorů 4. Uživatel s MRSA 5 hod

16 Co je to MRSA Zdroje infekce, hostitel Opatření personálu Opatření pro pacienty Desinfekce rukou 5. Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s Parkinsonovou nemocí 5 hod Definice Příznaky Vývoj Léčba Parkinsonický syndrom Zvláštnosti péče Test pro včasné rozpoznání Parkinsonovy nemoci 6. Výživa seniorů 5 hod Základní pravidla Potravinová pyramida Časté potíže seniorů Klinická výživa (PEG a další způsoby výživy) VII. Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Zákon o sociálních službách 5 hod Výklad jednotlivých pojmů Základní typy, druhy a formy sociálních služeb Subjekty, které působí na poli sociálních služeb Role jednotlivých subjektů Formy pomoci uvedené v zákoně o SS 2. Sociální služby současný trend 5 hod Ústavní model x model sociálního začleňování Transformace pobytových sociálních služeb 3. Smlouva o poskytování sociálních služeb 5 hod Náležitosti smlouvy dané zákonem Důvody, které vedou k odmítnutí uzavření smlouvy Povinnosti žadatele o službu a poskytovatele při uzavírání smlouvy Popis sociálních služeb, kterým je stanovena úhrada a způsob jejího stanovení Přílohy smlouvy Doporučení z praxe

17 4. Registrace sociálních služeb 5 hod Vysvětlení jednotlivých podmínek registrace Rozdělení, druhy a formy sociálních služeb Zkušenosti z praxe 5. Zastupování a opatrovnictví při uzavírání právních úkonů uživateli sociálních služeb 5 hod Kdo a kdy je oprávněn zastupovat uživatele sociálních služeb v případě, že není schopen dočasně či trvale činit samostatně Právní úkony při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 6. Kultura organizace 5 hod Základní informace o organizaci Vnitřní směrnice organizace Význam vnitřních směrnic pro organizaci, pracovníky a uživatele Tvorba vnitřních směrnic Zásady jednání a chování pracovníků etický kodex Přenos informací v organizaci Kvalifikační předpoklady odbornost Kompetence 7. Tvorba plánů jako nástroj pro plánování poskytování sociální služby 5 hod Plánování obecně SWOT analýza Tvorba plánů /vize, dlouhodobý a krátkodobý plán, postupné kroky/ Individuální plán Hodnocení plánu SMART 8. Řízení lidských zdrojů 5 hod Plánování lidských zdrojů Získávání a výběr zaměstnanců Vzdělávání a rozvoj Odměňování a zaměstnanecké výhody Personální administrativa 9. Řízení sociálních služeb 5 hod Legislativa Základní typy, druhy a formy sociálních služeb Systém řízení sociálních služeb Financování sociálních služeb Význam komunitního plánování v regionech

18 10. Vykazování ošetřovatelské péče zdravotním pojišťovnám a agenda spojená s problematikou 5 hod Obecné předpisy spojené s vykazováním Vlastní vykazování Příklady z praxe Diskuze 11. Efektivní vedení porad akreditováno MPSV 8 hod Typy porad informativní, řešitelská, rozhodovací Dotazník jak dobře vedete porady + akční plán Strukturovaná diskuze k tématu Struktura porady, její části a doporučení Techniky využitelné při poradách, jejich nácvik Problémy při vedení porad a způsoby jejich řešení a čeho se vyvarovat? Problematičtí jedinci na poradách 12. Komunikace s podřízenými akreditováno MPSV 8 hod Základní komunikační axiomy, neverbální komunikace Komunikační bariéry Rozhovor s druhým člověkem Typy otázek a jejich kladení Podávání zpětné vazby pozitivní i negativní Aktivní naslouchání v praxi vedoucích pracovníků Vyjednávání v praxi vedoucích pracovníků, teorie a nácvik 13. Efektivní motivace podřízených akreditováno MPSV 7+8 hod Úvod do motivace, motivační pole, motivační patra Čtyři motivační typy lidí typy a jejich podrobná charakteristika Sebepoznávací test a diskuze nad výsledky Vedení motivačních rozhovorů s jednotlivými typy a jejich rozbor Malba vlastního týmu Kombinace jednotlivých motivačních typů a předpokládané typy vztahů (konfliktní či harmonické) Podávání efektivní zpětné vazby podle motivačního typu pozitivní i negativní Aktivní naslouchání ke zjištění či ověření motivačního zaměření pracovníka Vedení hodnotícího pohovoru s ohledem na motivační typ 14. Zastupování a opatrovnictví 5 hod Legislativa Kdo a kdy je oprávněn zastupovat uživatele sociálních služeb, v případě že není schopen dočasně či trvale tak činit samostatně

19 Právní úkony při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 15. Úvod do práva sociální péče a zabezpečení akreditováno MPSV 5 hod Systém sociálního zabezpečení Důchodové pojištění Nemocenské pojištění, zdravotní pojištění Sociální pomoc Zaměstnanost (podpora v nezaměstnanosti, podporované zaměstnání, aktivní politika zaměstnanosti) 16. Základy sociálního poradenství akreditováno MPSV 5 hod Základní pojmy Techniky práce s klientem Etika práce poradce VIII. Audity + podpora nezávislého odborníka 1. Audity v zařízeních sociální péče provedení auditu kvality včetně rozboru výsledků u jednotlivých kritérií Analýza vytvořených metodik, postupů, předpisů v zařízeních s návodem, jak v tvorbě postupovat Audit a pomoc při tvorbě individuálních plánů uživatelů v terénu s dotazy zaměstnanců Plány osobního rozvoje zaměstnanců v terénu s dotazy zaměstnanců Příprava na inspekci s návodem, jak postupovat Tvorba dotazníků pro konkrétní zařízení, provedení dotazníkové metody, její vyhodnocení při zjišťování spokojenosti uživatelů, zaměstnanců a ostatních fyzických a právnických osob

20 IX. Supervize 1. Individuální 2. Týmová Supervize v sociálních službách vede ke zvýšení kvality života uživatelů skrze kvalitní služby. Jedná se o spolupráci supervizora supervidovaného (případně celého týmu) s cílem: aby se uživatelům dostalo co nejkvalitnější péče, a supervidovaný ve své práci cítil dobře. Supervize Nabízí podporu v řešení situací Vyjasnění úkolů a kompetencí Snížení stresu Narovnáni vztahů = vedoucích ke zkvalitnění práce Zpětnou vazbu (jak pracuji) Podporu profesního růstu Pohled z venku Možnost otevřeně hovořit X. Semináře zaměřené na výpočetní techniku 1. Základy obsluhy PC

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB OBSAH A B OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB 23 A. Osnova seznamu vzdělávacích Osnova umožňuje

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodávku lektorských služeb

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodávku lektorských služeb TENTO PROJEKT JE SPLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Projekt: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Registrační číslo projektu: CZ.0.3.07/1.1.01./1217

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a jejich zaměstnavatele 2013 OBSAH 1. ŠKOLENÍ V RÁMCI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ........ 4 1.1. Základní informace...

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském a Plzeňském kraji požaduje,

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodávku lektorských služeb

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodávku lektorských služeb TENTO PROJEKT JE SPLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM Projekt: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Registrační číslo projektu: CZ.0.3.07/1.1.01./1217 Zadávací podmínky

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán Obsah Metody; pomůcky Časová dotace Počet výukových hodin (1 výuková hodina =

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele EDLiT s.r.o. 2 IČO 26840791 3 Sídlo Tyršova 275, 739 61 Třinec 4 Adresa instituce

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

PEČUJ DOMA. Projekt pro rodinné pečující o seniory

PEČUJ DOMA. Projekt pro rodinné pečující o seniory PEČUJ DOMA Projekt pro rodinné pečující o seniory Diakonie Českobratrské církve evangelické Obnovila svou činnost v červnu 1989. Poskytuje sociální, zdravotní, vzdělávací a další prospěšné služby. 130

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV zaměřené na Vaše potřeby a praktické využití.

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV zaměřené na Vaše potřeby a praktické využití. Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav ústavní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze datum zápisu 30.5.2014, Spisová značka U42) Kontakt: PhDr. Jana Kumprechtová Tel.:601381888 E-mail:

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Zadávací dokumentace pro předkládání nabídek k dodavatelskému zajištění projektové aktivity

Zadávací dokumentace pro předkládání nabídek k dodavatelskému zajištění projektové aktivity Zadávací dokumentace pro předkládání nabídek k dodavatelskému zajištění projektové aktivity 1. Identifikační údaje zadavatele 1.1 Název zakázky: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách -

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová Centrum pro podporu zaměstnanc stnanců PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Lektor Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Lenka Skabrouthová Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Identifikace projektu

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více