pracovat s lidmi je umění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pracovat s lidmi je umění"

Transkript

1 pracovat s lidmi je umění

2 KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu. Zároveň však ponechávají prostor individuálním požadavkům firmy. Našim cílem je poskytnout klientovi kvalitu služby, která je využitelná nejen v profesním, ale i osobním životě a pomůže Vám rozšířit Vaše vědomosti a znalosti. Základem naší práce je především důraz na potřeby klienta, individuální a profesionální přístup jako předpoklad pro úspěšné dosahování cílů. Personal3p - vzdělávací a poradenská agentura zabývající se oblastmi řízení lidských zdrojů a poradenstvím v psychologické a sociální sféře. Služby poskytujeme od roku Jsme držiteli akreditace MPSV. Nabízíme vzdělávací a výcvikové kurzy zaměřené na vedení lidí, týmovou spolupráci, sebereflexi a problematiku interpersonálních vztahů. Realizujeme personální audity, interní analýzy, profily pracovníků a pomáháme při sestavování pracovních týmů, nastavování systému hodnocení apod. Poskytujeme individuální, týmové i manažerské supervize a koučink. Nabízíme poradenství v osobních, partnerských, rodinných a pracovních záležitostech. Opíráme se o mnohaleté praktické i teoretické znalosti interních a externích lektorů v oblasti psychologie, sociologie, andragogiky a HR Managementu. Lektorský tým získal své praktické dovednosti působením na akademických a manažerských pozicích, studiem a odbornými stážemi v zahraničí. Lektoři pravidelně působí také jako supervizoři týmů a manažerů v ziskové i neziskové sféře. Realizace poradenských, projektových, výcvikových a vzdělávacích aktivit je maximálně přizpůsobována cílům, specifickým podmínkám a individuálním potřebám klientů.

3 V Z D Ě L Á V Á N Í KDE? Všechny semináře, kurzy a vzdělávací programy mohou být realizovány v prostorách Vaší organizace. Vy a Vaši zaměstnanci tedy nemusíte nikam jezdit, my přijedeme za Vámi. JAK? Součástí seminářů jsou powerpointové prezentace, cvičení, modelové situace, případové studie, testy, video analýzy, autodiagnostika a pracovní sylaby. ZA KOLIK? Cena jednotlivých seminářů je stanovena dohodou (dle rozsahu, obsahu, použitých technik, metod a pracovních sylabů). Její výše může být odpovídajícím způsobem upravena v návaznosti na meziroční růst inflace o více jak 5% (dle oficiální zprávy statistického úřadu). Klient obvykle hradí také případné ubytování lektorů a jejich cestovní náklady. KONTAKTNÍ ÚDAJE Mgr. Jana Paloušková PhDr. Markéta Greplová Horní lán 9, Olomouc

4 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ Moderní styly řízení Jako styl vedení označujeme celkový způsob jednání a chování manažera v každodenní praxi, má vliv na motivaci zaměstnanců a jejich pracovní spokojenost, odráží se v celkovém výkonu. Řídících stylů je celá řada, žádný z nich není použitelný vždy a za všech okolností záleží zejména na situaci, pracovní a psychologické zralosti podřízených. Orientace v jednotlivých stylech řízení, možnostech jejich aplikace, umožňuje manažerům rozpoznat přednosti a limity jejich vlastního stylu řízení, efektivní a neefektivní způsoby chování v závislosti na konkrétní situaci. Poznat svůj vlastní řídící styl Orientace v různých stylech řízení a jejich situační podmíněnosti v závislosti na zralosti skupiny Seznámení se s alternativními styly řízení, jejich výhodami a limity Motivace podřízených Nedílnou součástí manažerských dovedností je schopnost motivovat pracovníky, získat je pro plnění dílčích i strategických cílů organizace, zajištění optimálního výkonu. Podmínkou úspěšné motivace je především dobrá znalost podřízených, jejich potřeb a v návaznosti na to volba účinného motivačního postupu. Schopnost vysvětlit vztah mezi motivací a výkonem, pracovními úkoly a jejich plněním (strategická koncepce řízení pracovního výkonu) Orientace v možnostech a limitech systému odměňování či sankcí Seznámení se s jednotlivými komponentami motivující řídící práce Hodnocení podřízených Hodnocení pracovníků představuje jeden z mnoha řídících nástrojů manažerů konkrétně ovlivňujících korekci či zvyšování pracovní výkonnosti. Mělo by jít především o nástroj motivační nikoli sankční. Efektivní systém hodnocení je důležitou zpětnou vazbou pro obě strany. Výsledky hodnocení jsou využitelné při úvahách o motivaci zaměstnanců, personálních přesunech či organizačních změnách, dalším vzděláváním pracovníků atd. Porozumění zásadám efektivního vedení hodnotícího pohovoru Seznámení s různými formami hodnocení výkonu, jejich přednostmi a limity Porozumění hodnocení podřízených jako procesu a důležité zpětné vazbě

5 Efektivní vedení porad Porady jsou jedním z velmi důležitých nástrojů řízení. Přesto řada manažerů není spokojena s průběhem porad ve svých firmách. Uvádí, že tráví na poradách příliš mnoho času, který by mohli využít smysluplněji. Efektivní vedení porad šetří nejen čas zúčastněných, ale také finanční zdroje firmy. Seznámit účastníky s jednotlivými typy porad Orientace v zásadách efektivního vedení porad Porozumění významu porad pro fungování organizace Orientace v možnostech řešení týmových úkolů (důraz na tvořivé přístupy) Firemní kultura její budování Kultura organizace je jevem, který je velmi složitý, nesnadno definovatelný a postižitelný, který však významným způsobem ovlivňuje dlouhodobou úspěšnost každé instituce. Porozumění podstatě firemní kultury, zákonitostem, které ji ovlivňují a schopnost manažerů účinně jí využívat k podpoře stanovených cílů se promítá v celkovém fungování a výkonu organizace. Porozumění firemní kultuře jakožto nástroji ovlivňování pracovníků Orientace v základních zdrojích firemní kultury Schopnost formulovat, utvářet a prosazovat strategii změny firemní kultury Porozumění možnostem využívání firemní kultury Základy teambuildingu Týmová práce a spolupráce je nedílnou součástí moderního fungování firem. V poslední době se o týmovosti všude hodně mluví, ale málo kdo ví, jak správně nastavit zásady efektivní týmové spolupráce a podpořit jejich vedení. Pokud manažeři dokážou být vnímaví a ochotni naslouchat různým signálům napětí, mohou předejít mnohdy zbytečným, nevyřčeným a neřešeným problémům. Práce se zpětnou vazbou napomáhá prevenci týmových krizí. Schopnost posoudit přednosti týmové práce a teambuildingu Porozumění úloze vedoucího týmu, jeho možnostem při ovlivňování týmového dění Umět rozpoznat symptomy týmových problémů a navrhnout řešení

6 Tvorba a vedení týmů Týmová práce představuje specifický přístup k řešení firemních úkolů. Ne každá pracovní skupina je však týmem. Pro dobře fungující tým je typická vysoká výkonnost a efektivita práce. Zajištění toho klade vysoké nároky nejen na jednotlivé členy týmu (které je třeba na práci v týmu připravit), ale zejména na vedoucího. Od každého šéfa týmu se kromě příslušných řídících dovedností očekává dobrá znalost principů týmové práce, nositelů jednotlivých týmových rolí atd. Schopnost rozpoznat individuální a skupinové limity týmové práce Znát zásady sestavování týmu a efektivní podpory jeho fungování Orientace v zákonitostech týmového výkonu a možnostech jeho ovlivnění Konfliktní situace a možnosti jejich zvládání Konfliktní situace na pracovištích nás provázejí každým dnem. Lidé obecně konflikt nemají rádi, přesto není možné ani žádoucí se mu zcela vyhnout. Ve své podstatě jde o přirozený a z hlediska vývoje i potřebný jev. Absolutně bezkonfliktní prostředí vede k zachování stávajícího stavu, je svým způsobem brzdou rozvoje a přispívá ke stagnaci. Na druhé straně nezvládnuté konflikty co do množství či síly mohou mít pro organizaci zhoubný charakter. Dobrý sluha, ale zlý pán, platí nejen pro oheň. Jen pokud je s konflikty dobře zacházeno mají potenciál podněcovat rozvoj a stimulovat změny. Získání přehledu o jednotlivých typech konfliktů, zákonitostech jejich vzniku a možnostech předcházení Schopnost rozlišit pozitivní a negativní působení konfliktu Porozumění hlavním příčinám vzniku konfliktů a možnostem prevence Strategie řešení konfliktů v týmu Seminář navazující na Konfliktní situace a možnosti jejich zvládání, je zaměřený na hlubší porozumění problematice konfliktů. Seznámení se s výhodami a limity různých komunikačních stylů při zvládání kolizních situací Orientace v účinných strategiích řešení konfliktu v týmu Porozumění vlivu vlastních emocí na průběh konfliktu Obeznámení se zásadami řízení konfliktu

7 Komunikace není jen umění mluvit Lidé jsou bytosti společenské a komunikace je základním nástrojem jejich interakce. Nelze nekomunikovat. Komunikace je pro nás tak samozřejmá věc, že k ní často přistupujeme zcela automaticky jako k něčemu, co máme perfektně zvládnuté. A přece, příčinou spousty problémů, s nimiž se potýkáme, je právě komunikace. Orientace v přednostech a limitech verbální a neverbální komunikace Porozumění významu zpětné vazby, znalost zásad jejího poskytování Schopnost zvolit vhodný způsob komunikace s ohledem k povaze šířených informací Aplikace základních poznatků o komunikaci na konkrétní situace z prostředí organizace Asertivita, její přednosti a limity v komunikaci Asertivita je stále ještě řadou lidí mylně spojována s manipulací resp. bezohledným prosazením svých zájmů na úkor druhých. Ano, podstatou asertivity je prosazení požadavků či nároků, ale s respektem k sobě i jiným. Asertivita představuje také vysoce účinný nástroj zvládání manipulace. Povědomí manažerů o jednotlivých stylech jednání (manipulativní, pasivní, agresivní, asertivní) a schopnost správně uplatňovat asertivní způsob komunikace a jednání přispívá k zefektivnění jejich řídící práce. Porozumění přednostem a limitům asertivního způsobu komunikace Schopnost odlišit asertivní styl komunikace od ostatních, orientace v základních formách asertivity Orientace v základních asertivních technikách a možnostech jejich využití v praxi Umění prezentace Schopnost úspěšně prezentovat sebe, svou práci, svůj tým nebo svou firmu se pomalu stává nutností. Většina lidí bez kvalitní přípravy nedokáže úspěšně zaujmout byť jen na chvilku své posluchače. Na druhé straně lze tuto dovednost dobře trénovat a tím zajistit, aby se prezentace stala pro všechny zúčastněné zábavnou a užitečnou, nikoli jen nepříjemnou povinností. Osvojení si základních pravidel efektivní prezentace Porozumění významu kvalitní přípravy na prezentaci Rozvoj prezentačních dovedností a celkových komunikačních znalostí

8 Umíte nabízet svou práci, své služby? Podmínkou úspěšného fungování každé firmy je schopnost oslovit a udržet si spokojené zákazníky. I přesto efektivní prezentaci služeb celá řada organizací nevěnuje dostatečnou pozornost. Pracovníci často nejsou obeznámeni s tím, jak velkou roli při této prezentaci hrají oni sami, jak se na vztahu se zákazníky odráží jejich postoje a jednání. Posílení schopnosti efektivně prezentovat práci firmy i svou vlastní při jednání s různými typy zákazníků Seznámení se správným způsobem argumentace a reakce na tradiční námitky Orientace v základních motivech zákazníků, schopnost je rozpoznat Problematika stresu a možnosti jeho zvládání Psychohygiena v souvislosti s pracovním prostředím se zdá být stále aktuálnějším tématem. Každý třetí zaměstnanec necítí v práci psychické bezpečí. Jedním z významných faktorů vyvolávající tento pocit je prožívaný stres, projevující se dočasnými psychickými a fyziologickými změnami. K překonání jeho následků je třeba porozumění příčinám, zákonitostem stresové reakce a nalezení vhodných zvládacích strategií. Orientace v základních příznacích a projevech stresových situací, zátěžových situacích a základních adaptačních mechanismech Naučit se lépe zvládat pracovní zátěž a posilovat psychickou odolnost Jak na emoce - jste emocionálně inteligentní? Emoce jsou přirozenou součástí našich životů, nelze je z nich vynechat. Jakékoli pokusy o to být alespoň v pracovním prostředí čistě racionální a nevpouštět do hry emoce končí dřív nebo později neúspěchem. Emoční inteligence jako soubor schopností, které nám pomáhají, abychom se cítili v životě spokojení, zahrnuje hlavně sebeovládání, umění rozpoznat pocity druhých lidí i své vlastní poznání sama sebe, vytrvalost a empatii. Rozumí se jí schopnost vyznat se sám v sobě i v ostatních, vnitřní motivace a zvládání emocí jak vlastních, tak i druhých. Zkušenosti nasvědčují tomu, že právě tyto kvality rozhodují o úspěchu v osobním i profesním životě. Naučit se identifikovat pocity své, pocity druhých a rozumět jim. Získat náměty k dalšímu rozvoji emočních kompetencí. Porozumět vlivu emocí (emoční inteligence) na pracovní výkon

9 Společenská diplomacie a chování manažerů v evropském prostoru (praktická etiketa) Veškeré naše projevy, každá forma našeho chování má nejen své společenské souvislosti, ale i dopady, efekt. Naše chování je kritériem posuzování nejen nás jako konkrétní osoby, ale také sociální skupiny či organizace, jíž jsme členy, a kterou reprezentujeme. Tím, jaký dojem vytváříme o sobě a instituci výrazně usnadňujeme nebo naopak komplikujeme další jednání. Pochopení souvislosti mezi chováním, vystupováním manažera a tvorbou image organizace Snadnější orientace v pravidlech společenského styku Stresholik a workaholik v manažerské pozici (vyplácí se Vám???) Vysoká angažovanost v zaměstnání, ale i v osobním životě, stres jako hnací motor výkonu řada pracovníků ve vedoucích pozicích věří, že právě toto jsou klíčová kritéria úspěchu. Opravdu tomu tak je? Skutečně je pernamentní stres a vyčerpání manažerů tím, co přispívá k dlouhodobě efektivnímu fungování organizace? A nebo zde platí, že práce je člověku jako vláha rostlině živí ho, ale může ho i zatopit. Porozumění rizikům závislosti na práci a možnostem jejich zvládání Orientace v problematice stresu a pracovního zatížení v kontextu efektivního fungování organizace Seznámení se s koncepcí pozitivního myšlení a kladení si přiměřených pracovních a osobních cílů Uvedená témata tvoří pouze základní nabídku personal3p. Současně však představují náměty, které společně přizpůsobíme Vašim konkrétním představám a očekáváním. Limitem jsou ovšem naše znalosti a praktické zkušenosti. Připravíme a realizujeme pouze ta témata, u nichž jsme si jisti svými přínosy (spojení teorie a praxe).

10 AKTUÁLNÍ NABÍDKA VÝCVIKOVÝCH PROGRAMŮ Výcvik sociálně psychologických dovedností V rámci výcviku je kladen důraz na sebepoznání jako předpoklad práce s klienty a lidmi vůbec. Výcvikové setkání poskytuje nejen seriózní podněty k hlubšímu pochopení sebe sama, ale i dalších dimenzí osobností klientů a jejich jednání. Podstatným efektem výcviku je transparentní zlepšení skupinové atmosféry, pohody, soudržnosti a týmové práce. Tento náročný, podnětný a aktivizující výcvikový seminář lze realizovat pouze v rozsahu minimálně tří nejlépe pěti dnů. Jak začít lektorovat? Základní kurz pro všechny, kteří potřebují v rámci své práce prezentovat, předávat informace druhým. Časová dotace kurzu: 2x 16 hodin Téměř každý z nás stojí někdy před úkolem přednést něco před jinými lidmi. Ať už je to Vaše práce, Váš úmysl nebo Vás k něčemu přemluvili, je třeba znát něco o tom, jak zaujmout posluchače. Základní výcvikový kurz lektorských dovedností Vám umožní zjistit, jak prezentovat témata před druhými lidmi, abyste dokázali vést se svými posluchači lektorský dialog. Poradíme Vám, jak dobře komunikovat s účastníky kurzů nejen z pohledu psychologie, ale i z roviny vzdělávání dospělých. Seznámíte se s tématy pozornosti k přípravě, slovním projevem, vizualizací (počínaje flipcharty a konče multimédii). Naučíme Vás, jak dát svým myšlenkám podobu, kterou posluchači očekávají, akceptují a baví je. Budete mít příležitost poznat, jak Vaše lektorské menu zaujme ostatní. Provedeme Vás částí prezentátorských technik a dalšího, co k úvodu zdárného startu lektorování budete potřebovat. Těšíme se, že nám umožníte položit dobrý základ lektorského řemesla.

11 Lektor a konzultant metodik Časová dotace kurzu: 100 hodin (kombinace prezenční a distanční formy) Kvalitního lektora nezdobí jen profesionalita a odbornost, ale také lidská zralost a přirozená člověčina. Lektor je odborník, který učí své posluchače praktickým dovednostem v rámci daného oboru. Příprava na jakékoli vystoupení vyžaduje správnou dramaturgii a poctivý kantorský kumšt. Všechny Vaše argumenty, celý obsah toho, co chcete sdělit, musí směřovat k cíli prezentace. Naučíme Vás, jak se vyvarovat chyb, které známe ze školních lavic, kdy jsme snad všichni potkali - kantory typu uspavačů hadů. Nabízíme Vám příležitost nejen v rovině teorie, ale především praxe, dovědět se jakým způsobem správně lektorovat. Cílem tohoto komplexního výcvikového kurzu je, abyste své posluchače dokázali zaujmout, protože našim dlouhodobým mottem je, že komunikace s druhými není jen uměním mluvit. Naučíme Vás pracovat s atmosférou ve skupině, její dynamikou, která má velký vliv na prezentační komfort a pohodu lektora i účastníků, poskytneme tipy jak na koho. Završením pak bude propojení role kvalifikovaného lektora, který zná a ví, s možnou pozicí konzultanta, který je připraven a ochoten se o své znalosti a zkušenosti podělit. Budete mít ojedinělou příležitost vyzkoušet si lektorování před Vašimi kolegy v kurzu kdy vystoupíte sami se svým tématem se snahou je zaujmout a předat jim informace tak, aby pro ně byly zajímavé a taky zábavné, tudíž i dobře zapamatovatelné. Recenzentem a kritikem Vašich vystoupení budou naši lektoři kteří také jednou začínali a všichni odvážní a určitě dobří účastníci kurzu, kteří právě začínají + nahrávka videokamery.

12 Personální audit Ř Í Z E N Í L I D S K Ý C H Z D R O J Ů Personální audit je významný, moderní a mnohdy podceňovaný nástroj pro zjišťování stavu v řízení a fungování institucí s ohledem na vedení a práci s lidmi. Jde o službu, která pomáhá zmapovat personální metody, které jsou v instituci používány a posoudit jejich vhodnost. Na základě závěrů potom klient obdrží doporučení, ve kterých oblastech by se měly postupy a metody upravit nebo změnit. Výsledkem by měl být efektivní a funkční soubor personálních postupů či aktivit, které usnadní a zpřehlední personální práci managementu. Personální audit představuje širokou paletu činností, které mohou sloužit k dosažení různých cílů, a v jehož rámci bývá využito různorodé množství analytických nástrojů. V širším pojetí jej lze chápat jako komplexní analýzu všech personálních aktivit, např.: plnění vizí a strategií, trendy v kvalitě poskytovaných služeb, plnění požadavků, přání a očekávání klientů, efektivita organizační struktury, modifikace kompetenčních modelů (vymezení odpovědnosti a kompetencí vybraných manažerů), úroveň motivace zaměstnanců, stav odborné a profesní způsobilosti, její skutečné využívání, názory a postoje zaměstnanců, posouzení úrovně týmové práce, efektivita komunikace v rámci organizace apod. Audit je ale také možné cíleně zaměřit jen na některé dílčí oblasti dle konkrétních potřeb zadavatele. Zavedení systému hodnocení do organizace Dobře prováděný systém hodnocení přispívá k rozvoji pracovní motivace zaměstnanců a ke zvyšování kvality poskytovaných služeb. Realizace pravidelného hodnocení výsledků práce je jednou ze základních a zároveň nejnáročnějších řídících povinností vedoucího. Nabízíme kompletní podporu při zavádění či revizi systému hodnocení organizace, včetně proškolení hodnotitelů, zpracování směrnic, hodnotících nástrojů a dalších materiálů.

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více