pracovat s lidmi je umění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pracovat s lidmi je umění"

Transkript

1 pracovat s lidmi je umění

2 KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu. Zároveň však ponechávají prostor individuálním požadavkům firmy. Našim cílem je poskytnout klientovi kvalitu služby, která je využitelná nejen v profesním, ale i osobním životě a pomůže Vám rozšířit Vaše vědomosti a znalosti. Základem naší práce je především důraz na potřeby klienta, individuální a profesionální přístup jako předpoklad pro úspěšné dosahování cílů. Personal3p - vzdělávací a poradenská agentura zabývající se oblastmi řízení lidských zdrojů a poradenstvím v psychologické a sociální sféře. Služby poskytujeme od roku Jsme držiteli akreditace MPSV. Nabízíme vzdělávací a výcvikové kurzy zaměřené na vedení lidí, týmovou spolupráci, sebereflexi a problematiku interpersonálních vztahů. Realizujeme personální audity, interní analýzy, profily pracovníků a pomáháme při sestavování pracovních týmů, nastavování systému hodnocení apod. Poskytujeme individuální, týmové i manažerské supervize a koučink. Nabízíme poradenství v osobních, partnerských, rodinných a pracovních záležitostech. Opíráme se o mnohaleté praktické i teoretické znalosti interních a externích lektorů v oblasti psychologie, sociologie, andragogiky a HR Managementu. Lektorský tým získal své praktické dovednosti působením na akademických a manažerských pozicích, studiem a odbornými stážemi v zahraničí. Lektoři pravidelně působí také jako supervizoři týmů a manažerů v ziskové i neziskové sféře. Realizace poradenských, projektových, výcvikových a vzdělávacích aktivit je maximálně přizpůsobována cílům, specifickým podmínkám a individuálním potřebám klientů.

3 V Z D Ě L Á V Á N Í KDE? Všechny semináře, kurzy a vzdělávací programy mohou být realizovány v prostorách Vaší organizace. Vy a Vaši zaměstnanci tedy nemusíte nikam jezdit, my přijedeme za Vámi. JAK? Součástí seminářů jsou powerpointové prezentace, cvičení, modelové situace, případové studie, testy, video analýzy, autodiagnostika a pracovní sylaby. ZA KOLIK? Cena jednotlivých seminářů je stanovena dohodou (dle rozsahu, obsahu, použitých technik, metod a pracovních sylabů). Její výše může být odpovídajícím způsobem upravena v návaznosti na meziroční růst inflace o více jak 5% (dle oficiální zprávy statistického úřadu). Klient obvykle hradí také případné ubytování lektorů a jejich cestovní náklady. KONTAKTNÍ ÚDAJE Mgr. Jana Paloušková PhDr. Markéta Greplová Horní lán 9, Olomouc

4 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ Moderní styly řízení Jako styl vedení označujeme celkový způsob jednání a chování manažera v každodenní praxi, má vliv na motivaci zaměstnanců a jejich pracovní spokojenost, odráží se v celkovém výkonu. Řídících stylů je celá řada, žádný z nich není použitelný vždy a za všech okolností záleží zejména na situaci, pracovní a psychologické zralosti podřízených. Orientace v jednotlivých stylech řízení, možnostech jejich aplikace, umožňuje manažerům rozpoznat přednosti a limity jejich vlastního stylu řízení, efektivní a neefektivní způsoby chování v závislosti na konkrétní situaci. Poznat svůj vlastní řídící styl Orientace v různých stylech řízení a jejich situační podmíněnosti v závislosti na zralosti skupiny Seznámení se s alternativními styly řízení, jejich výhodami a limity Motivace podřízených Nedílnou součástí manažerských dovedností je schopnost motivovat pracovníky, získat je pro plnění dílčích i strategických cílů organizace, zajištění optimálního výkonu. Podmínkou úspěšné motivace je především dobrá znalost podřízených, jejich potřeb a v návaznosti na to volba účinného motivačního postupu. Schopnost vysvětlit vztah mezi motivací a výkonem, pracovními úkoly a jejich plněním (strategická koncepce řízení pracovního výkonu) Orientace v možnostech a limitech systému odměňování či sankcí Seznámení se s jednotlivými komponentami motivující řídící práce Hodnocení podřízených Hodnocení pracovníků představuje jeden z mnoha řídících nástrojů manažerů konkrétně ovlivňujících korekci či zvyšování pracovní výkonnosti. Mělo by jít především o nástroj motivační nikoli sankční. Efektivní systém hodnocení je důležitou zpětnou vazbou pro obě strany. Výsledky hodnocení jsou využitelné při úvahách o motivaci zaměstnanců, personálních přesunech či organizačních změnách, dalším vzděláváním pracovníků atd. Porozumění zásadám efektivního vedení hodnotícího pohovoru Seznámení s různými formami hodnocení výkonu, jejich přednostmi a limity Porozumění hodnocení podřízených jako procesu a důležité zpětné vazbě

5 Efektivní vedení porad Porady jsou jedním z velmi důležitých nástrojů řízení. Přesto řada manažerů není spokojena s průběhem porad ve svých firmách. Uvádí, že tráví na poradách příliš mnoho času, který by mohli využít smysluplněji. Efektivní vedení porad šetří nejen čas zúčastněných, ale také finanční zdroje firmy. Seznámit účastníky s jednotlivými typy porad Orientace v zásadách efektivního vedení porad Porozumění významu porad pro fungování organizace Orientace v možnostech řešení týmových úkolů (důraz na tvořivé přístupy) Firemní kultura její budování Kultura organizace je jevem, který je velmi složitý, nesnadno definovatelný a postižitelný, který však významným způsobem ovlivňuje dlouhodobou úspěšnost každé instituce. Porozumění podstatě firemní kultury, zákonitostem, které ji ovlivňují a schopnost manažerů účinně jí využívat k podpoře stanovených cílů se promítá v celkovém fungování a výkonu organizace. Porozumění firemní kultuře jakožto nástroji ovlivňování pracovníků Orientace v základních zdrojích firemní kultury Schopnost formulovat, utvářet a prosazovat strategii změny firemní kultury Porozumění možnostem využívání firemní kultury Základy teambuildingu Týmová práce a spolupráce je nedílnou součástí moderního fungování firem. V poslední době se o týmovosti všude hodně mluví, ale málo kdo ví, jak správně nastavit zásady efektivní týmové spolupráce a podpořit jejich vedení. Pokud manažeři dokážou být vnímaví a ochotni naslouchat různým signálům napětí, mohou předejít mnohdy zbytečným, nevyřčeným a neřešeným problémům. Práce se zpětnou vazbou napomáhá prevenci týmových krizí. Schopnost posoudit přednosti týmové práce a teambuildingu Porozumění úloze vedoucího týmu, jeho možnostem při ovlivňování týmového dění Umět rozpoznat symptomy týmových problémů a navrhnout řešení

6 Tvorba a vedení týmů Týmová práce představuje specifický přístup k řešení firemních úkolů. Ne každá pracovní skupina je však týmem. Pro dobře fungující tým je typická vysoká výkonnost a efektivita práce. Zajištění toho klade vysoké nároky nejen na jednotlivé členy týmu (které je třeba na práci v týmu připravit), ale zejména na vedoucího. Od každého šéfa týmu se kromě příslušných řídících dovedností očekává dobrá znalost principů týmové práce, nositelů jednotlivých týmových rolí atd. Schopnost rozpoznat individuální a skupinové limity týmové práce Znát zásady sestavování týmu a efektivní podpory jeho fungování Orientace v zákonitostech týmového výkonu a možnostech jeho ovlivnění Konfliktní situace a možnosti jejich zvládání Konfliktní situace na pracovištích nás provázejí každým dnem. Lidé obecně konflikt nemají rádi, přesto není možné ani žádoucí se mu zcela vyhnout. Ve své podstatě jde o přirozený a z hlediska vývoje i potřebný jev. Absolutně bezkonfliktní prostředí vede k zachování stávajícího stavu, je svým způsobem brzdou rozvoje a přispívá ke stagnaci. Na druhé straně nezvládnuté konflikty co do množství či síly mohou mít pro organizaci zhoubný charakter. Dobrý sluha, ale zlý pán, platí nejen pro oheň. Jen pokud je s konflikty dobře zacházeno mají potenciál podněcovat rozvoj a stimulovat změny. Získání přehledu o jednotlivých typech konfliktů, zákonitostech jejich vzniku a možnostech předcházení Schopnost rozlišit pozitivní a negativní působení konfliktu Porozumění hlavním příčinám vzniku konfliktů a možnostem prevence Strategie řešení konfliktů v týmu Seminář navazující na Konfliktní situace a možnosti jejich zvládání, je zaměřený na hlubší porozumění problematice konfliktů. Seznámení se s výhodami a limity různých komunikačních stylů při zvládání kolizních situací Orientace v účinných strategiích řešení konfliktu v týmu Porozumění vlivu vlastních emocí na průběh konfliktu Obeznámení se zásadami řízení konfliktu

7 Komunikace není jen umění mluvit Lidé jsou bytosti společenské a komunikace je základním nástrojem jejich interakce. Nelze nekomunikovat. Komunikace je pro nás tak samozřejmá věc, že k ní často přistupujeme zcela automaticky jako k něčemu, co máme perfektně zvládnuté. A přece, příčinou spousty problémů, s nimiž se potýkáme, je právě komunikace. Orientace v přednostech a limitech verbální a neverbální komunikace Porozumění významu zpětné vazby, znalost zásad jejího poskytování Schopnost zvolit vhodný způsob komunikace s ohledem k povaze šířených informací Aplikace základních poznatků o komunikaci na konkrétní situace z prostředí organizace Asertivita, její přednosti a limity v komunikaci Asertivita je stále ještě řadou lidí mylně spojována s manipulací resp. bezohledným prosazením svých zájmů na úkor druhých. Ano, podstatou asertivity je prosazení požadavků či nároků, ale s respektem k sobě i jiným. Asertivita představuje také vysoce účinný nástroj zvládání manipulace. Povědomí manažerů o jednotlivých stylech jednání (manipulativní, pasivní, agresivní, asertivní) a schopnost správně uplatňovat asertivní způsob komunikace a jednání přispívá k zefektivnění jejich řídící práce. Porozumění přednostem a limitům asertivního způsobu komunikace Schopnost odlišit asertivní styl komunikace od ostatních, orientace v základních formách asertivity Orientace v základních asertivních technikách a možnostech jejich využití v praxi Umění prezentace Schopnost úspěšně prezentovat sebe, svou práci, svůj tým nebo svou firmu se pomalu stává nutností. Většina lidí bez kvalitní přípravy nedokáže úspěšně zaujmout byť jen na chvilku své posluchače. Na druhé straně lze tuto dovednost dobře trénovat a tím zajistit, aby se prezentace stala pro všechny zúčastněné zábavnou a užitečnou, nikoli jen nepříjemnou povinností. Osvojení si základních pravidel efektivní prezentace Porozumění významu kvalitní přípravy na prezentaci Rozvoj prezentačních dovedností a celkových komunikačních znalostí

8 Umíte nabízet svou práci, své služby? Podmínkou úspěšného fungování každé firmy je schopnost oslovit a udržet si spokojené zákazníky. I přesto efektivní prezentaci služeb celá řada organizací nevěnuje dostatečnou pozornost. Pracovníci často nejsou obeznámeni s tím, jak velkou roli při této prezentaci hrají oni sami, jak se na vztahu se zákazníky odráží jejich postoje a jednání. Posílení schopnosti efektivně prezentovat práci firmy i svou vlastní při jednání s různými typy zákazníků Seznámení se správným způsobem argumentace a reakce na tradiční námitky Orientace v základních motivech zákazníků, schopnost je rozpoznat Problematika stresu a možnosti jeho zvládání Psychohygiena v souvislosti s pracovním prostředím se zdá být stále aktuálnějším tématem. Každý třetí zaměstnanec necítí v práci psychické bezpečí. Jedním z významných faktorů vyvolávající tento pocit je prožívaný stres, projevující se dočasnými psychickými a fyziologickými změnami. K překonání jeho následků je třeba porozumění příčinám, zákonitostem stresové reakce a nalezení vhodných zvládacích strategií. Orientace v základních příznacích a projevech stresových situací, zátěžových situacích a základních adaptačních mechanismech Naučit se lépe zvládat pracovní zátěž a posilovat psychickou odolnost Jak na emoce - jste emocionálně inteligentní? Emoce jsou přirozenou součástí našich životů, nelze je z nich vynechat. Jakékoli pokusy o to být alespoň v pracovním prostředí čistě racionální a nevpouštět do hry emoce končí dřív nebo později neúspěchem. Emoční inteligence jako soubor schopností, které nám pomáhají, abychom se cítili v životě spokojení, zahrnuje hlavně sebeovládání, umění rozpoznat pocity druhých lidí i své vlastní poznání sama sebe, vytrvalost a empatii. Rozumí se jí schopnost vyznat se sám v sobě i v ostatních, vnitřní motivace a zvládání emocí jak vlastních, tak i druhých. Zkušenosti nasvědčují tomu, že právě tyto kvality rozhodují o úspěchu v osobním i profesním životě. Naučit se identifikovat pocity své, pocity druhých a rozumět jim. Získat náměty k dalšímu rozvoji emočních kompetencí. Porozumět vlivu emocí (emoční inteligence) na pracovní výkon

9 Společenská diplomacie a chování manažerů v evropském prostoru (praktická etiketa) Veškeré naše projevy, každá forma našeho chování má nejen své společenské souvislosti, ale i dopady, efekt. Naše chování je kritériem posuzování nejen nás jako konkrétní osoby, ale také sociální skupiny či organizace, jíž jsme členy, a kterou reprezentujeme. Tím, jaký dojem vytváříme o sobě a instituci výrazně usnadňujeme nebo naopak komplikujeme další jednání. Pochopení souvislosti mezi chováním, vystupováním manažera a tvorbou image organizace Snadnější orientace v pravidlech společenského styku Stresholik a workaholik v manažerské pozici (vyplácí se Vám???) Vysoká angažovanost v zaměstnání, ale i v osobním životě, stres jako hnací motor výkonu řada pracovníků ve vedoucích pozicích věří, že právě toto jsou klíčová kritéria úspěchu. Opravdu tomu tak je? Skutečně je pernamentní stres a vyčerpání manažerů tím, co přispívá k dlouhodobě efektivnímu fungování organizace? A nebo zde platí, že práce je člověku jako vláha rostlině živí ho, ale může ho i zatopit. Porozumění rizikům závislosti na práci a možnostem jejich zvládání Orientace v problematice stresu a pracovního zatížení v kontextu efektivního fungování organizace Seznámení se s koncepcí pozitivního myšlení a kladení si přiměřených pracovních a osobních cílů Uvedená témata tvoří pouze základní nabídku personal3p. Současně však představují náměty, které společně přizpůsobíme Vašim konkrétním představám a očekáváním. Limitem jsou ovšem naše znalosti a praktické zkušenosti. Připravíme a realizujeme pouze ta témata, u nichž jsme si jisti svými přínosy (spojení teorie a praxe).

10 AKTUÁLNÍ NABÍDKA VÝCVIKOVÝCH PROGRAMŮ Výcvik sociálně psychologických dovedností V rámci výcviku je kladen důraz na sebepoznání jako předpoklad práce s klienty a lidmi vůbec. Výcvikové setkání poskytuje nejen seriózní podněty k hlubšímu pochopení sebe sama, ale i dalších dimenzí osobností klientů a jejich jednání. Podstatným efektem výcviku je transparentní zlepšení skupinové atmosféry, pohody, soudržnosti a týmové práce. Tento náročný, podnětný a aktivizující výcvikový seminář lze realizovat pouze v rozsahu minimálně tří nejlépe pěti dnů. Jak začít lektorovat? Základní kurz pro všechny, kteří potřebují v rámci své práce prezentovat, předávat informace druhým. Časová dotace kurzu: 2x 16 hodin Téměř každý z nás stojí někdy před úkolem přednést něco před jinými lidmi. Ať už je to Vaše práce, Váš úmysl nebo Vás k něčemu přemluvili, je třeba znát něco o tom, jak zaujmout posluchače. Základní výcvikový kurz lektorských dovedností Vám umožní zjistit, jak prezentovat témata před druhými lidmi, abyste dokázali vést se svými posluchači lektorský dialog. Poradíme Vám, jak dobře komunikovat s účastníky kurzů nejen z pohledu psychologie, ale i z roviny vzdělávání dospělých. Seznámíte se s tématy pozornosti k přípravě, slovním projevem, vizualizací (počínaje flipcharty a konče multimédii). Naučíme Vás, jak dát svým myšlenkám podobu, kterou posluchači očekávají, akceptují a baví je. Budete mít příležitost poznat, jak Vaše lektorské menu zaujme ostatní. Provedeme Vás částí prezentátorských technik a dalšího, co k úvodu zdárného startu lektorování budete potřebovat. Těšíme se, že nám umožníte položit dobrý základ lektorského řemesla.

11 Lektor a konzultant metodik Časová dotace kurzu: 100 hodin (kombinace prezenční a distanční formy) Kvalitního lektora nezdobí jen profesionalita a odbornost, ale také lidská zralost a přirozená člověčina. Lektor je odborník, který učí své posluchače praktickým dovednostem v rámci daného oboru. Příprava na jakékoli vystoupení vyžaduje správnou dramaturgii a poctivý kantorský kumšt. Všechny Vaše argumenty, celý obsah toho, co chcete sdělit, musí směřovat k cíli prezentace. Naučíme Vás, jak se vyvarovat chyb, které známe ze školních lavic, kdy jsme snad všichni potkali - kantory typu uspavačů hadů. Nabízíme Vám příležitost nejen v rovině teorie, ale především praxe, dovědět se jakým způsobem správně lektorovat. Cílem tohoto komplexního výcvikového kurzu je, abyste své posluchače dokázali zaujmout, protože našim dlouhodobým mottem je, že komunikace s druhými není jen uměním mluvit. Naučíme Vás pracovat s atmosférou ve skupině, její dynamikou, která má velký vliv na prezentační komfort a pohodu lektora i účastníků, poskytneme tipy jak na koho. Završením pak bude propojení role kvalifikovaného lektora, který zná a ví, s možnou pozicí konzultanta, který je připraven a ochoten se o své znalosti a zkušenosti podělit. Budete mít ojedinělou příležitost vyzkoušet si lektorování před Vašimi kolegy v kurzu kdy vystoupíte sami se svým tématem se snahou je zaujmout a předat jim informace tak, aby pro ně byly zajímavé a taky zábavné, tudíž i dobře zapamatovatelné. Recenzentem a kritikem Vašich vystoupení budou naši lektoři kteří také jednou začínali a všichni odvážní a určitě dobří účastníci kurzu, kteří právě začínají + nahrávka videokamery.

12 Personální audit Ř Í Z E N Í L I D S K Ý C H Z D R O J Ů Personální audit je významný, moderní a mnohdy podceňovaný nástroj pro zjišťování stavu v řízení a fungování institucí s ohledem na vedení a práci s lidmi. Jde o službu, která pomáhá zmapovat personální metody, které jsou v instituci používány a posoudit jejich vhodnost. Na základě závěrů potom klient obdrží doporučení, ve kterých oblastech by se měly postupy a metody upravit nebo změnit. Výsledkem by měl být efektivní a funkční soubor personálních postupů či aktivit, které usnadní a zpřehlední personální práci managementu. Personální audit představuje širokou paletu činností, které mohou sloužit k dosažení různých cílů, a v jehož rámci bývá využito různorodé množství analytických nástrojů. V širším pojetí jej lze chápat jako komplexní analýzu všech personálních aktivit, např.: plnění vizí a strategií, trendy v kvalitě poskytovaných služeb, plnění požadavků, přání a očekávání klientů, efektivita organizační struktury, modifikace kompetenčních modelů (vymezení odpovědnosti a kompetencí vybraných manažerů), úroveň motivace zaměstnanců, stav odborné a profesní způsobilosti, její skutečné využívání, názory a postoje zaměstnanců, posouzení úrovně týmové práce, efektivita komunikace v rámci organizace apod. Audit je ale také možné cíleně zaměřit jen na některé dílčí oblasti dle konkrétních potřeb zadavatele. Zavedení systému hodnocení do organizace Dobře prováděný systém hodnocení přispívá k rozvoji pracovní motivace zaměstnanců a ke zvyšování kvality poskytovaných služeb. Realizace pravidelného hodnocení výsledků práce je jednou ze základních a zároveň nejnáročnějších řídících povinností vedoucího. Nabízíme kompletní podporu při zavádění či revizi systému hodnocení organizace, včetně proškolení hodnotitelů, zpracování směrnic, hodnotících nástrojů a dalších materiálů.

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

SALES TRAINING WORKSHOP

SALES TRAINING WORKSHOP SALES TRAINING WORKSHOP Obsah 2 Sales Solutions s.r.o. Str. 3 Mission Statement Str. 4 Pro koho je program určen Str. 5 Staré prodejní mýty Str. 6 Základní idea workshopu Str. 7 Příklady základních otázek,

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky Rozvojový program pro vedoucí pracovníky Koncepce programu 2 Koncepce a obsahová náplň tréninkových kurzů vychází z výstupů analýzy tréninkových potřeb a ze specifik způsobu práce účastníků programu. Cíle

Více

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha Adaptabilita. Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

MEVPIS VODŇANY OTEVŘENÉ KURZY PODZIM/ZIMA 2015-2016

MEVPIS VODŇANY OTEVŘENÉ KURZY PODZIM/ZIMA 2015-2016 MEVPIS VODŇANY OTEVŘENÉ KURZY PODZIM/ZIMA 2015-2016 16. 10. TIME MANAGEMENT Jak na osobní efektivitu, výkonnost, úspěšnost. Jak si dnes i dlouhodobě udržovat výkon i přehled, směr i osobní pohodu. Jak

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Tvorba a realizace systémových

Více

Copyright Gaudens s.r.o. - 1 - www.gaudens.cz

Copyright Gaudens s.r.o. - 1 - www.gaudens.cz STUDIJNÍ MATERIÁL REALITNÍ MAKLÉŘ PRAKTICKÝ PRŮVODCE PRACOVNÍMI POSTUPY, PRODEJNÍMI TECHNIKAMI A LISTINNOU STRÁNKOU PRÁCE V REALITÁCH GAUDENS - TRADICE OD ROKU 1996 V OBLASTI KURZŮ A PORADENSTVÍ PRO REALITNÍ

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace Souhra Řešení problémů Test Your Team Komunikace 1 Tvořivost Kondice Výkonnost Váš tým ve formě Charakter programu: Jedná se o celodenní program vhodný pro firemní týmy. Zahrnuje pestrou řadu zajímavých

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F1 Role projektového manažera a komunikace V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Role

Více