UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone)"

Transkript

1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny, a.s., která Vám umožní bez osobní návštvy poboky snadnou obsluhu Vašeho bžného i sporožirového útu. Pro využití této služby je nutné mít sjednanou službu SERVIS 24 a používat mobilní telefon podporující funkci SIM Toolkit. Díky této služb máte možnost kdykoliv pomocí pehledného menu ve Vašem mobilním telefonu získat informace o stavu svého útu a provádt vybrané bankovní operace nepetržit 24 hodin denn, 7 dní v týdnu. Rozsah nabízených služeb: Zjištní zstatku na útu - služba je dostupná pro sporožirový úet, bžný a vkladový úet v K, kartový úet. Zadání píkazu k úhrad - služba je dostupná pro sporožirový úet, bžný úet v K a vkladový úet v K (zde se jedná o tzv. jednorázový výbr z vkladového útu viz. kapitola Jednorázový píkaz k úhrad). Mohou ji využít pouze disponenti s právem aktivních transakcí. Zízení trvalého píkazu - služba je dostupná pro sporožirový úet a bžný úet v K. Mohou ji využít pouze disponenti s právem aktivních transakcí. Zjištní kursu vybrané mny Modelování vkladových út Historie obrat na útu s možností parametrického hledání - služba je dostupná pro sporožirový úet, bžný a vkladový úet v K, kartový úet. Prohlížení a archivování došlých zpráv M-Platby: dobíjení Vodafone karty, placení faktury, Vodafone platba a navýšení volací jistiny - služba je dostupná pro sporožirový úet a bžný úet v K. Mohou ji využít pouze disponenti s právem aktivních transakcí. Po výbru nkteré položky v bankovním menu a submenu zadejte požadované údaje a zprávu odešlete. V pípad korektního požadavku bude systém reagovat odpovdí na dotaz, pípadn informací o pevzetí položky ke zpracování a následným provedením operace, v opaném pípad Vám odešle upozornní na chybu odmítnutí zpracování. * mže se lišit dle typu SIM karty 1/17

2 Bankovní menu* eské spoitelny, a.s. Pro pihlášení do bankovního menu postupn zvolte*: VODAFONE M-Banka Zadejte MPIN CS Nabídka v bankovním menu Submenu 1. krok / dílí submenu 2. krok / dílí submenu Informace Zustatek <Cislo uctu> Odeslat Zrusit Pohyby Vsechny <Cislo uctu> Odeslat Prijmy Na zacatek Vydaje Zrusit Hledat <Cislo uctu> Datum <Datum od> <Datum do> Castka <Castka od> <Castka do> Variab.symb. <Varia.symb.> 3. krok 4.krok Odeslat Zrusit Kurzy <Mena> Vse <Datum> Odeslat Zrusit Nakup Prodej Platby Plat.prikaz Novy <Z uctu> <Na ucet> <Kod banky> <Castka> <Mena> Trv. prikaz Novy <Z uctu> <Na ucet> <Kod banky> <Castka> <Mena> <Konst.symb> Termin. vklad Zalozit <Z uctu> <Castka> <Perioda> <Parametry> Klient.linka <Konst.symb.> <Variab.symb.> <Spec.symbol> <Splatnost> <Zprava/AV> <Variab.symb.> <Spec.symbol> <Splatnost> <Periodicita> <Zprava/AV> Odeslat Zrusit Odeslat Zrusit Odeslat Zrusit Pro tení doruených bankovních SMS zvolte: Vodafone M-Banka Zadejte MPIN Zpravy Tato nabídka je dostupná, pokud jste obdrželi alespo jednu bankovní SMS zprávu Píznaky zpráv další funknosti menu: * nov pijaté zprávy zobrazení v menu: < * CS 18 > Odejít - z detailu zprávy se vrátíte zpt do hlavního bankovního menu Uchovat - provede se archivování zprávy a ped jejím oznaením se objeví znak! Smazat - zpráva bude smazána z pehledu zpráv petené zprávy - zobrazení v menu: < CS 18 > Odejít - z detailu zprávy se vrátíte zpt do hlavního bankovního menu Uchovat - provede se archivování zprávy a ped jejím oznaením se objeví znak! Smazat - zpráva bude smazána z pehledu zpráv! archivované zprávy zobrazení v menu: <! CS 18 > Odejít - z detailu zprávy se vrátíte zpt do hlavního bankovního menu Uvolnit zpráva bude dále zobrazena jako petená zpráva V menu Zpravy mže být uloženo až 8 bankovních SMS zpráv a z toho až 5 archivovaných. * mže se lišit dle typu SIM karty 2/17

3 Doporuujeme ponechat v pehledu zpráv nejvýše 3 archivované zprávy, jinak mže dojít k pepsání nejdíve doruených Zpráv nov pijatými. Podporované funkce v S Po výbru položky v bankovním menu a submenu je nutné vyplnit požadované údaje a zprávu odeslat do banky. V pípad korektního požadavku bude bankovní systém reagovat odpovdí na dotaz, pípadn informací o pevzetí položky ke zpracování a následným provedením píslušné operace 1 ), v opaném pípad je odesláno upozornní na chybu odmítnutí zpracování. Nepodporované funkce Pokud zvolíte v submenu položku, která není podporována, zadáte požadované údaje a odešlete zprávu, obdržíte upozornní, že požadovaná služba/funkce není podporována. 1 ) návaznost na zpracování v BS (bankovní systém) * mže se lišit dle typu SIM karty 3/17

4 Zjištní zstatku na útu Prostednictvím této nabídky mžete zjistit zstatek na sporožirovém útu, bžném útu v K, vkladovém útu v K a kartovém útu. Postup zadání Zvolte v bankovním menu nabídku Informace Zustatek*. Zadejte Cislo uctu: vypsáním zkratky píslušného útu (pro sporožira 1 až 19, pro bžné úty 20 až 49, pro kartové úty ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince vypsáním celého ísla útu (pedíslí oddlte znakem hvzdika * ) Poznámka: Vkladovým útm nejsou zkratky pidlovány, proto je v pípad dotazu na zstatek vkladového útu je nutné vždy vypsat celé íslo vkladového útu. Odpov Potvrte operaci volbou Odeslat, nebo celou operaci zrušte volbou Zrusit Obdržíte informaci o výši zstatku na Vašem: 1. bžném útu zstatek = úetní zstatek, ve kterém nejsou zohlednny rezervace, blokace, vinkulace, zákazy, minimální zstatek, nezaútované operace a ástka povoleného kontokorentu. disponibilní zstatek = úetní zstatek navýšený o kontokorent a snížený o ástky, které snižují úetní zstatek (rezervace, vinkulace, zákazy, minimální zstatek). 2. sporožirovém útu zstatek = úetní zstatek, ve kterém nejsou zohlednny rezervace, nezaútované operace a ástka povoleného kontokorentu. okamžitý zstatek = úetní zstatek navýšený o kontokorent a snížený o nezaútované operace a o ástky, které snižují úetní zstatek (rezervace). 3. vkladovém útu zstatek = úetní zstatek. Jedná se o skutenou výši zstatku na vkladovém útu k aktuálnímu dni. disponibilní zstatek = ástka, se kterou je možno aktuáln disponovat. Na uctu je k dd.mm.rrrr zustatek: ,99Kc a disp./okamzity zustatek: ,99Kc 4. kartovém útu disponibilní zstatek (lze erpat) = zstatek kartového útu k uvedenému datu urený k erpání. ástka neobsahuje nezaútované transakce, mže se tedy lišit od zstatku zobrazeného v bankomatu eské spoitelny. celková dlužná ástka = výše poskytnutého úvru, úrok a poplatk k uvedenému datu. Z uctu k dd.mm.rrrr lze cerpat: ,99 Kc. Celkova dluzna castka: ,99 Kc * mže se lišit dle typu SIM karty 4/17

5 Pohyby na útu Tuto nabídku mžete použít, pokud si pejete obdržet struný pehled obrat týkajících se bžného útu v K, sporožirového útu, vkladového útu a kartového útu za posledních 30 dní. Obratem je jakýkoli píjem (kreditní obrat) i platba (debetní obrat) na útu. Postup zadání: Zvolte v bankovním menu nabídku Informace Pohyby* Zvolte jednu z možností, které aplikace nabídne: - Vsechny (kreditní i debetní obraty) - Prijmy (jen kreditní obraty) - Vydaje (jen debetní obraty) Zadejte Cislo uctu: vypsáním zkratky píslušného útu (pro sporožira 1 až 19, pro bžné úty 20 až 49, pro kartové úty ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince vypsáním celého ísla útu (pedíslí oddlte znakem hvzdika * ) Poznámka: Vkladovým útm nejsou zkratky pidlovány, proto je v pípad požadavku na historii vkladového útu je nutné vždy vypsat celé íslo vkladového útu. Potvrte operaci volbou Odeslat, nebo celou operaci zrušte volbou Zrusit Odpov Od systému obdržíte nejvýše 3 SMS zprávy s pehledem obrat odpovídajících zaslané žádosti ve tvaru: datum ve formátu DD.MM.RR, obratová položka vetn znaménka + (píjem) nebo - (platba) a oznaení mny. Jednotlivé obraty jsou od sebe oddleny stedníkem. Pokud se do tetí SMS zprávy nevejde poslední obrat (viz. výše uvedený tvar), nebude vložen. Pokud celkový poet obrat vyhovujících zaslané žádosti pesahuje kapacitu tí SMS zpráv, nebudou do pehledu zaazeny starší obraty (pejete li si v takovém pípad nalézt starší obraty, použijte možnosti popsané níže v kapitole Vyhledání obratu, tzn. budou zobrazeny aktuální obraty azené sestupn dle data provedení v maximální 3 SMS zprávách) Kc; Kc; Kc; Kc; Kc * mže se lišit dle typu SIM karty 5/17

6 Vyhledání obratu Nabídku Hledat mžete použít, pokud si pejete obdržet podrobnjší pehled obrat na útu. U bžných a vkladových korunových út za posledních 18 msíc, u sporožirových út za posledních 13 msíc a u kartových út za poslední 3 msíce. Pouze v dob uzávrek, které probíhají v noních hodinách, budete mít k dispozici historii transakcí za poslední dva msíce. Postup zadání: Zvolte v bankovním menu nabídku Informace Hledat* Zadejte Cislo uctu: vypsáním zkratky píslušného útu (pro sporožira 1 až 19, pro bžné úty 20 až 49, pro kartové úty ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince vypsáním celého ísla útu (pedíslí oddlte znakem hvzdika * ) Poznámka: Vkladovým útm nejsou zkratky pidlovány, proto je v pípad požadavku na historii vkladového útu je nutné vždy vypsat celé íslo vkladového útu. Zvolte hledání dle jednoho z možných parametr, který aplikace nabídne: Datum Datum od Datum, od kterého si pejete hledat Datum do Datum do kterého si pejete hledat (maximální rozsah od : - do: je 90 dní) Zápis data do aplikace je možný dle tabulky 1 ) Castka Castka od ástka od které si pejete hledat Castka do ástka do které si pejete hledat Pokud ástka obsahuje halée, zadejte je na dv desetinná místa a oddlte znakem hvzdika *. Variab. symb. Variab. symb. Vyhledá platbu se shodným symbolem (v pípad vyhledávání na kartovém útu zadejte prosím nulu - znak 0, hledání dle variabilního symbolu není v tomto pípad dostupné). 1 ) Zápis do položek Od data? a Do data? pro hledávání mžete zadat v rozsahu 1 až 6 ísel viz. níže Tabulka pro možné zápisy zadání data (D- den, M-msíc, R-rok): Pokud pro nkterý údaj zadáte hodnotu 0, nebude hledání tímto údajem omezeno. Mžete takto vyplnit všechny údaje krom ísla útu (nutno vypsat existující úet nebo jeho zkratku) a pole Variab.symb., které lze nevyplnit. Pi požadavku na vyhledání pouze debetních obrat (plateb) zadejte do pole Castka od od hodnotu 0 (nula) a do pole Castka do hodnotu 0*01 (jeden halé). * mže se lišit dle typu SIM karty 6/17

7 1 ) Tabulka pro možné zápisy zadání data Aplikace umožuje zadat datum v rozsahu 1 až 8 znak. Protože aplikace neprovádí formální kontrolu zadaného data, mžete tento rozsah využít neomezen a systém bude Vaše zadání interpretovat následn: Formát data dle zadání Interpretace zadání Poznámka 1 íslo data zadání D íslo dne v msíci (1 až 9), napíklad 5 = 5. den aktuálního msíce a roku. 2 ísla data zadání íslo dne v msíci (01 až 31), napíklad 05 = 5. den aktuálního DD msíce a roku, 32 = chyba. 3 ísla data zadání DDM Dvouciferné íslo dne v msíci a jednociferné íslo msíce, napíklad 109 = aktuálního roku. 4 ísla data zadání DDMM Dvouciferné íslo dne v msíci a dvouciferné íslo msíce, napíklad 1009 = aktuálního roku, 1013 = chyba. 5 ísel data zadání DDMMR Dvouciferné íslo dne v msíci, dvouciferné íslo msíce a koncová cifra roku, napíklad = ísel data zadání DDMMRR Dvouciferné íslo dne v msíci, dvouciferné íslo msíce a koncové dvojíslí roku, napíklad = ísel data zadání DDMMRRR Dvouciferné íslo dne v msíci, dvouciferné íslo msíce a koncové trojíslí roku, napíklad = ísel data zadání DDMMRRRR Dvouciferné íslo dne v msíci, dvouciferné íslo msíce a rok, napíklad = Potvrte operaci volbou Odeslat, nebo celou operaci zrušte volbou Zrusit Odpov U bžných, sporožirových a vkladových út Vám bude odesláno maximáln 5 SMS zpráv, z nichž každá bude obsahovat 1 obrat ve tvaru: protiúet (píjemce / odesílatele) datum ve tvaru DD.MM.RRRR ástka vetn znaménka + (píjem) nebo - (platba) a mny konstantní symbol variabilní symbol specifický symbol Píklady odpovdí: Protiucet /0800; DS ; ,99Kc; KS ; VS ; SS U kartových út Vám bude odesláno maximáln 5 SMS zpráv, z nichž každá bude obsahovat 1 obrat ve tvaru: ástka vetn znaménka + (píjem) nebo - (platba) a mny typ provedené transakce (nap. výbr z ATM ) datum pipsání (datum, kdy se provedená transakce promítla do kartového útu) datum transakce (datum, kdy držitel karty provedl danou transakci) ,58; vyber z ATM; datum transakce ; datum pripsani Pokud nebudou nalezeny obraty odpovídající zadaným výbrovým kritériím, bude Vám odeslána tato odpov: Nemate zadnou transakci odpovidajici zadanym parametrum. Chybová hlášení: Pokud dojde k chyb pi zadávání požadavku, bude Vám zaslána zpráva upesující, v které ásti požadavku byla chyba nalezena: Pozadavek odmitnut. Chyba v: Datum do * mže se lišit dle typu SIM karty 7/17

8 Pokud celkový poet obrat vyhovující zaslané žádosti pesahuje kapacitu pti SMS zpráv, nebudou do pehledu zaazeny starší obraty. Pejete - li si v takovém pípad zjistit starší obraty, mžete požadavek opakovat se zkráceným asovým intervalem. Doporuení Ped odesláním požadavku na vyhledání obrat ponechte v pehledu Zpráv archivované nejvýše 3 zprávy. Pi vyšším potu zaarchivovaných zpráv by poslední pijaté zprávy pepsaly zprávy nejdíve doruené. Zjištní smnného kurzu Postup zadání: Zvolte v bankovním menu nabídku Informace Kurzy* Zadejte kód mny, jejíž kurz vás zajímá (podle tabulky viz. níže). Zvolte volbu Vse (aplikace zašle informaci o kurzech Nákup a Prodej k Vámi vybrané mn) Položku Datum nevyplujte Potvrte operaci volbou Odeslat, nebo celou operaci zrušte volbou Zrusit Kódy dostupných mn : Kód AUD CAD CHF EUR GBP HUF JPY PLN SKK USD Mna Dolar - Austrálie Dolar -Kanada Frank - Švýcarsko Euro - EU Libra - Británie Forint - Maarsko Jen - Japonsko Zlotý - Polsko Koruna - Slovensko Dolar - USA Odpov: Po odeslání požadavku obdržíte odpov s hodnotami: mna, valuty nákup,valuty sted,valuty prodej,devizy nákup,devizy sted,devizy prodej,datum ve formátu DD.MM.RRRR. Píklad odpovdi, zvolena nap. mna USD: Kurs 1 USD Valuty N:21,72 S:22,277 P:22,83 Devizy N:21,943 S:22,277 P:22,611 Dne: Chybové hlášení (špatn zadaná zkratka mny): Neznamy kod meny ve zprave: DEM * mže se lišit dle typu SIM karty 8/17

9 Jednorázový píkaz k úhrad Prostednictvím této nabídky mžete pevést prostedky z sporožirového útu, bžného nebo vkladového útu v K (tzv. jednorázový výbr z vkladového útu). Postup zadání jednorázového píkazu k úhrad: Zvolte v bankovním menu nabídku Platby Plat.prikaz Novy a dále postupujte podle následující tabulky: Výzva aplikace Zadání Poznámka Z uctu Zadejte celé íslo útu (bez kódu banky) nebo piazenou zkratku (pro sporožiro 1 až 19, pro bžný úet 20 až 49 ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince Povinný údaj Poznámka: Vkladovým útm nejsou zkratky pidlovány, proto je v pípad požadavku na jednorázový výbr z vkladového útu nutné vždy vypsat celé íslo vkladového útu. Na ucet Zadejte celé íslo útu nebo zkratku píjemce (bez kódu banky), Povinný údaj na který má být pevod uskutenn. Pedíslí ísla útu píjemce oddlte znakem hvzdika: *. Seznam zkratek píjemce ( *1 až *10 ) lze zjistit v aplikaci S24 Internetbanking, kde lze rovnž píjemce založit a piadit k nmu Vámi požadovanou zkratku. Kod banky íselný kód banky píjemce. Vždy musí obsahovat 3 ísla, nap. Povinný údaj 800 pro eskou spoitelnu. Pi použití zástupné zkratky píjemce vyplte libovolné íslo o tech znacích. Castka ástka píkazu k úhrad (v K), vetn halé. Halée zadejte Povinný údaj na dv desetinná místa a oddlte znakem hvzdika * nebo teka. Píklad: K 5000,- zadejte jako 5000 a K 5135,40 zadejte jako 5135*40. Mna Zadejte CZK (3 znaky) Povinný údaj Konst. symb. Konstantní symbol (0-4 íslice) Nepovinný údaj 1 Variab. symb. Variabilní symbol (0-10 íslic) Nepovinný údaj Spec. symbol Specifický symbol píjemce (0-10 íslic) Nepovinný údaj Splatnost Zprava/AV Poznámka: 1 - pamatuje si poslední zadaný údaj Datum splatnosti. Datum mžete zadat ve formátu DDMMRRRR. Vynechání data je chápáno jako zadání aktuálního data (tj. datum splatnosti = den zadání píkazu). Textová poznámka (maximáln 17 znak). Údaj nemá vliv na zpracování píkazu. Nepoužívejte eskou diakritiku a tchto 5 znak: kížek #, hvzdika *, pomlka (minus) -, lomítko / a podtržítko _ Nepovinný údaj Nepovinný údaj Potvrte operaci volbou Odeslat, nebo celou operaci zrušte volbou Zrusit Odeslaný obrat nelze zrušit ani stornovat. * mže se lišit dle typu SIM karty 9/17

10 Poznámka: Pokud íslo útu píjemce obsahuje více než 10 znak (bez pomlky), tj. íslo útu není rozdleno na íslo útu píjemce a pedíslí ísla útu píjemce, je nutné jej rozdlit manuáln. Od konce ísla (zprava) se odpoítá posledních deset znak. Tyto znaky se uvádjí jako íslo útu píjemce a zbylé (pedcházející) znaky se uvádjí jako pedíslí ísla útu píjemce. Pro oddlení pedíslí a ísla útu použijte znak *. Pi pevodu na jiný vlastní úet nelze použít jako íslo útu píjemce zkratku pro tento vlastní úet (tyto zkratky nelze použít v polích urených pro úty píjemc), ale je možno si tento úet nadefinovat jako dalšího píjemce se svou vlastní zkratkou a tu pak použít. V pípad, že íslo útu píjemce je ve starém formátu sporožirových út (s povinným specifickým symbolem) je tento úet automaticky peveden na nový formát ísla útu (bez povinného specifického symbolu), který je pak vrácen i v odpovdi. Píklad: íslo útu píjemce je nutné zadat takto: 19* pedíslí íslo útu píjemce POZOR: Píkaz k úhrad z vkladového útu (jednorázový výbr z vkladového útu) lze uskutenit pouze v den splatnosti tohoto vkladového útu v dob od 6:00 do 20:00 a následující den ve stejnou dobu. Odpov Pokud k provedení transakce není vyžadováno její pipodepsání, obdržíte následující text: Vas pozadavek byl prijat pod ref.c. <referenní íslo transakce>; ucet <íslo útu píjemce>; <ástka transakce>kc; VS <variabilní symbol transakce> Vas pozadavek byl prijat pod ref.c ; ucet /0800; 9.787,25Kc; VS Pokud k provedení transakce je vyžadováno její pipodepsání, obdržíte následující text: Vas prikaz k uhrade ucet <íslo útu píjemce>; <ástka transakce>kc; VS <variabilní symbol transakce> byl odeslán do uloziste. Vas prikaz k uhrade ucet /0800; 9.787,25Kc; VS byl odeslán do uloziste. Chybové hlášení: Pokud dojde k chyb nap. pi zadávání požadavku, nebude píkaz pijat ke zpracování a bude Vám zaslána zpráva upesující, v které ásti požadavku byla chyba nalezena píklad odpovdi: Pozadavek odmitnut. Chyba v: Cislo uctu prijemce Pokud by došlo zpracováním transakce nap. k pekroení limitu útu, nebude píkaz pijat ke zpracování a bude Vám zaslána následující zpráva píklad odpovdi: Byl prekrocen denni limit uctu pro transakce SERVIS24 * mže se lišit dle typu SIM karty 10/17

11 Trvalý píkaz k úhrad Tuto nabídku mžete použít, pokud si pejete založit trvalý píkaz k úhrad ze sporožirového nebo bžného útu v K. Postup zadání trvalého píkazu k úhrad: Zvolte v bankovním menu nabídku Platby Trv. prikaz - Novy a dále postupujte podle následující tabulky: Výzva aplikace Zadání Poznámka Z uctu Zadejte celé íslo útu (bez kódu banky) nebo piazenou Povinný údaj zkratku (pro sporožiro 1 až 19, pro bžný úet 20 až 49 ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince Na ucet Zadejte celé íslo útu nebo zkratku píjemce (bez kódu banky), Povinný údaj na který má být pevod uskutenn. Pedíslí ísla útu píjemce oddlte znakem hvzdika: *. Seznam zkratek píjemce ( *1 až *10 ) lze zjistit v aplikaci S24 Internetbanking, kde lze rovnž píjemce založit a piadit k nmu Vámi požadovanou zkratku. Kod banky íselný kód banky píjemce. Vždy musí obsahovat 3 ísla, nap. Povinný údaj 800 pro eskou spoitelnu. Pi použití zástupné zkratky píjemce vyplte libovolné íslo o tech znacích. Castka ástka píkazu k úhrad (v K), vetn halé. Halée zadejte Povinný údaj na dv desetinná místa a oddlte znakem hvzdika * nebo teka. Píklad: K 5000,- zadejte jako 5000 a K 5135,40 zadejte jako 5135*40. Mna Zadejte CZK (3 znaky) Povinný údaj Konst. symb. Konstantní symbol (0-4 znaky) Nepovinný údaj 1 Variab. symb. Variabilní symbol (0-10 íslic) Nepovinný údaj Spec. symbol Specifický symbol píjemce (0-10 íslic) Nepovinný údaj Splatnost Periodicita Zprava/AV Poznámka: 1 - pamatuje si poslední zadaný údaj Datum splatnosti. Datum lze zadat v rozsahu 1-8 znak viz. Tabulka pro možné zápisy zadání data v kapitole Vyhledání obratu. Bližší informace, jak vyplovat toto pole najdete níže v odstavci Splatnost. Uruje v jakém intervalu se bude trvalý píkaz provádt, nap. týdn (jen pro bžné úty),msín, tvrtletn apod. Zadejte kód podle níže uvedené tabulky íselník periodicit Textová poznámka (maximáln 17 znak). Údaj nemá vliv na zpracování píkazu. Nepoužívejte eskou diakritiku a tchto 5 znak: kížek #, hvzdika *, pomlka (minus) -, lomítko / a podtržítko _ Povinný údaj Povinný údaj Nepovinný údaj * mže se lišit dle typu SIM karty 11/17

12 Potvrte operaci volbou Odeslat, nebo celou operaci zrušte volbou Zrusit Tabulka íselník periodicit pro trvalé píkazy: Kód Význam periodicity 01 msíní platba s úhradou každý msíc v roce, 02 msíní platba s úhradou každý msíc s výjimkou ervna a ervence, (nelze u bžných út - pouze pro sporožira) 03 msíní platba s úhradou každý msíc s výjimkou ervence a srpna, (nelze u bžných út - pouze pro sporožira) 04 tvrtletní platba s úhradou každé 3 msíce od data první platby Kód Význam periodicity 05 pololetní platba s úhradou každých 6 msíc od data první platby 06 roní platba s úhradou každých 12 msíc od data první platby 10 denní platba 11 týdenní platba (nelze u sporožir - pouze pro bžné úty) Poznámka: Pokud íslo útu píjemce obsahuje více než 10 znak (bez pomlky), tj. íslo útu není rozdleno na íslo útu píjemce a pedíslí ísla útu píjemce, je nutné jej rozdlit manuáln. Od konce ísla (zprava) se odpoítá posledních deset znak. Tyto znaky se uvádjí jako íslo útu píjemce a zbylé (pedcházející) znaky se uvádjí jako pedíslí ísla útu píjemce. Pro oddlení pedíslí a ísla útu použijte znak *. Pi pevodu na jiný vlastní úet nelze použít jako íslo útu píjemce zkratku pro tento vlastní úet (tyto zkratky nelze použít v polích urených pro úty píjemc), ale je možno si tento úet nadefinovat jako dalšího píjemce se svou vlastní zkratkou a tu pak použít. V pípad, že íslo útu píjemce je ve starém formátu sporožirových út (s povinným specifickým symbolem) je tento úet automaticky peveden na nový formát ísla útu (bez povinného specifického symbolu), který je pak vrácen i v odpovdi. Píklad: íslo útu píjemce je nutné zadat takto: 19* pedíslí íslo útu píjemce Splatnost Pole Splatnost uruje, kdy by mla probhnout první platba z trvalého píkazu. Další platby budou probíhat vždy v den první platby podle zadané periodicity. Zadání tohoto pole je povinné. Aplikace umožuje zadat datum v rzných formátech (viz. Tabulka pro možné zápisy zadání data v kapitole Vyhledání obratu). Pro sporožirové úty platí, že datum první platby musí být vtší než aktuální obchodní den (obchodní den je definován od 20:00 do 20:00, nap v 21:00 je již obchodní den ) a mže nabývat hodnoty v rozsahu (pro bližší vysvtlení viz. píklady níže): 1 28 pro úhradu první až dvacátýosmý den v msíci (v únoru pouze den), nebo 28 (pouze únor), 30 (pouze duben, erven, záí, listopad) a 31 (pouze leden, bezen, kvten, ervenec, srpen, íjen, prosinec) pro úhradu provádnou vždy poslední kalendání den v msíci (tedy 31.1., 28.2., 31.3., atd...). Je li napíklad zadáno datum splatnosti ( ), bude den první platby a každá další platba bude probíhat 22. den podle zadané periodicity. Pokud u sporožirového útu (úet plátce) zadáte datum splatnosti , bude den první platby a každá další platba bude probíhat vždy poslední den v msíci (tedy následující platba probhne ). Stejná situace nastane pokud zadáte datum splatnosti nap , nebo nap Pokud zadáte datum splatnosti , bude datum první platby a každá další platba probhne 28. den podle zadané periodicity. Pokud bude zadán den splatnosti nap nebo 29.5., vyjde den splatnosti mimo povolený rozsah. Trvalý píkaz bude proto odmítnut a bude zasláno upozornní na chybu. V tomto pípad musíte zadat jiné datum splatnosti (z povolených hodnot). Pozor: Jeli trvalý píkaz zadáván nap ve 21:00, datum první platby mže být nejdíve Protože ve 21:00 je již obchodní den a datum první platby musí být vtší než aktuální obchodní den, je možné zadat nejbližší datum první platby aktuální obchodní den + 1 ( = ). Pro bžné úty tato omezení neplatí. * mže se lišit dle typu SIM karty 12/17

13 Píklady: Následující píklady platí pro nov zadávané trvalé píkazy k úhrad dne Je-li zadána msíní periodicita a požadovaný den splatnosti každého 15-tého, je prvním možným datem splatnosti únor 2006( ). Neboli nemžete zadat starší datum úinnosti. - Je-li zadána pololetní periodicita s úhradou první msíc v pololetí a požadovaný den splatnosti každého 15-tého, je prvním možným datem splatnosti ervenec 2006( ). - Je-li zadána pololetní periodicita s úhradou první msíc v pololetí a požadovaný den splatnosti každého 20-tého, je prvním možným datem splatnosti leden 2006 ( ). - Je-li zadána pololetní periodicita s úhradou druhý msíc v pololetí a požadovaný den splatnosti každého 15-tého, je prvním možným datem splatnosti únor 2006( ). Odpov Pokud k provedení transakce není vyžadováno její pipodepsání, obdržíte následující text: Vas pozadavek byl prijat pod ref.c. <referenní íslo transakce>; ucet <íslo útu píjemce>; <ástka transakce>kc; VS <variabilní symbol transakce> Vas pozadavek byl prijat pod ref.c ; ucet /0800; 9.787,25Kc; VS Pokud k provedení transakce je vyžadováno její pipodepsání, obdržíte následující text: Vas trvaly prikaz k uhrade ucet <íslo útu píjemce>; <ástka transakce>kc; VS <variabilní symbol transakce> byl odeslán do uloziste. Vas trvaly prikaz k uhrade ucet /0800; 9.787,25Kc; VS byl odeslán do uloziste. Chybové hlášení: Pokud dojde k chyb pi zadávání požadavku, nebude píkaz pijat ke zpracování a bude Vám zaslána zpráva upesující, v které ásti požadavku byla chyba nalezena: Pozadavek odmitnut. Chyba v: Perioda Pokud by došlo zpracováním transakce k pekroení limitu útu, nebude píkaz pijat ke zpracování a bude Vám zaslána následující zpráva: Byl prekrocen denni limit uctu pro transakce SERVIS24 * mže se lišit dle typu SIM karty 13/17

14 Modelování vkladových út Postup zadání: Zvolte v bankovním menu nabídku Termin.vklad - Zalozit* a dále postupujte podle následující tabulky: Výzva aplikace Zadání Poznámka Z uctu Zadejte celé íslo útu (bez kódu banky) nebo piazenou Povinný údaj zkratku (pro sporožiro 1 až 19, pro bžný úet 20 až 49 ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince Protože se jedná pouze o modelování vkladového útu, lze použít zkratku libovolného Vašeho útu, bez ohledu na jeho aktuální zstatek. Castka ástka vkladu (v K), vetn halé. Halée zadejte na dv Povinný údaj desetinná místa a oddlte znakem hvzdika * Píklad K 5 000,- zadejte jako 5000 a K 5000,40 zadejte jako 5000*40. Minimální ástka vkladu iní 5000,- K. Perioda Délka vkladu. Zadejte kód z íselníku termínovanosti viz. tabulka Povinný údaj níže Parametry Nevyplujte Nepovinný údaj Potvrte operaci volbou Odeslat, nebo celou operaci zrušte volbou Zrusit Kódy termínovanosti piazené k délce trvání vkladu: Kód termínovanosti vkladu 7D 14D 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 24M 36M 48M Délka trvání vkladu 7 dní 14 dní 1 msíc 2 msíce 3 msíce 4 msíce 5 msíc 6 msíc 7 msíc 8 msíc 9 msíc 10 msíc 11 msíc 12 msíc 24 msíc 36 msíc 48 msíc * mže se lišit dle typu SIM karty 14/17

15 Odpov na žádost o modelování vkladového útu Bankovní systém odpoví odesláním informací: - výše vkladu - délka vkladu ve tvaru, napíklad: 6M (= 6 msíc), nebo 14D (= 14 dní), - roní úroková sazba (v procentech), - hrubý zisk (ped zdanním) - poslední den vázanosti vkladu ve formátu DDMMRRRR. Vklad: ,00Kc; Obdobi: 6M; Urokova sazba: 1,40% Hruby zisk:4.200,00kc Den vazanosti: Chybové hlášení: Pokud dojde k chyb pi zadávání požadavku, bude Vám zaslána zpráva upesující, v které ásti požadavku byla chyba nalezena: Pozadavek odmitnut. Chyba v: Delka vkladu * mže se lišit dle typu SIM karty 15/17

16 M-Platby Tato služba je dostupná pro sporožirový úet a bžný úet v K. Mohou ji využít pouze disponenti s právem aktivních transakcí. Jedná se o službu, kterou banka nabízí ve spolupráci se spoleností Vodafone Czech Republic a.s.. Prostednictvím služby M-Platby si mžete navýšit kredit jak Vaší Vodafone karty, tak i Vašich blízkých a pátel. Dále služba M- Platby umožuje zaplatit fakturu, provést Vodafone platbu nebo navýšit Volací jistinu. - Po zadání všech údaj bude Vaše žádost o provedení M-Platby automaticky odeslána nejprve do eské spoitelny a po její akceptaci pak spolenosti Vodafone. Postup zadání: Vodafone M-Platby Zadejte MPIN Platby Vodafone a dále postupujte podle následující tabulky: Nabídka v menu M-Plateb Dobit kredit 1.krok / dílí submenu Výbr zvolte ástku dobití: 250 K 500 K 1200 K 2400 K Faktura Castka v Kc ástka faktury. Zadávejte pouze ástky od 100 K. Platby sluzeb Castka v Kc ástka Vodafone platby. Zadávejte pouze ástky od 100 K. Vol. jistina Castka v Kc ástka, kterou chcete zaplatit. Zadávejte pouze ástky od 500 K. 2.krok / dílí submenu Ve prospech tel. cisla zadejte tel. íslo Vodafone karty, pro kterou chcete navýšit kredit. Toto íslo zadávejte vždy bez první nuly tedy pouze 9 íslic. Nap Cislo faktury zadejte íslo faktury (minimáln 8 znak) Ve prospech tel. cisla zadejte tel. íslo ke kterému chcete provést Vodafone platbu. Toto íslo zadávejte vždy bez první nuly tedy pouze 9 íslic. Nap Ve prospech tel. cisla zadejte tel. íslo ke kterému chcete navýšit volací jistinu. Toto íslo zadávejte vždy bez první nuly tedy pouze 9 íslic. Nap krok / dílí submenu Výbr zvolte volbu Bank. ucet 4.krok / dílí submenu Výbr zvolte volbu CS 5.krok / dílí submenu Z uctu - Zadejte celé íslo útu (bez kódu banky) nebo piazenou zkratku (pro sporožiro 1 až 19, pro bžný úet 20 až 49 ). Potvrte operaci volbou Odeslat, nebo celou operaci zrušte volbou Zrusit Pro provedení M-Platby je stanoven maximální denní limit K z jednoho útu. Úhrada služby M-Platby * mže se lišit dle typu SIM karty 16/17

17 Úhradu služby M-Platby nemžete odvolat, proto tato úhrada není zaazena do pehledu píkaz k úhrad. Pouze v pípad, že bylo M-Platba provedena (žádost nebyla S a.s. ani spoleností Vodafone odmítnuta), bude systémem automaticky zpracován píkaz k úhrad za požadovanou M-Platbu. Je-li vše v poádku (tzn. žádost o M-Platbu nebude ani bankou, ani mobilním operátorem odmítnuta), dojde k odútování finanních prostedk ve výši M-Platby z Vámi vybraného útu ve prospch Vodafone a souasn Vám bude zaslána informaní SMS o pijetí transakce: Nap. Vas pozadavek na provedeni M-Platby z uctu ve vysi 1200 Kc byl prijat ke zpracovani. Mobilní operátor Vodafone rovnž zasílá informaní SMS o provedení M-Platby. V pípad, že byla provedena úhrada a kredit na Vodafone kart nebyl navýšen, kontaktujte zákaznické centrum spolenosti Vodafone Vodafone pée o zákazníky (linka *077). Žádost o M-Platbu bude bankou odmítnuta napíklad v pípadech kdy: - ástka M-Platby není kryta zstatkem na útu. Chybová zpráva zní: Nelze provést M-Platbu. Zadana castka je vyssi nez disponibilni zustatek uctu. - klient požaduje M-Platbu pevyšující stanovený denní limit/ zbývající denní limit. Chybová zpráva zní: Byl prekrocen denni limit uctu pro mobilní platby SERVIS24 - bylo zvoleno chybné íslo útu (pípadn chybná zkratka). Chybová zpráva zní: Požadavek odmítnut. Chyba v: Cislo uctu - klient požaduje M-Platbu pevyšující zvolený limit pipodepisování. Chybová zpráva zní: Limit pro samostatne jednani disponentu byl prekrocen a tento typ transakce nepodporuje pripodepisovani. Rovnž Vám mže být zaslána informaní SMS o chyb, kterou zjistil mobilní operátor, nap. pokud se budete pokoušet navýšit kredit na neexistujícím telefonním ísle. Spolenost Vodafone si vyhrazuje právo na stanovení a zmnu podmínek použití služby M-Platby. Podrobné podmínky služby stanovené spoleností Vodafone najdete ve znakových prodejnách Vodafone a na Zmna MPIN Zmnu BPIN lze provést pouze zadáním chybného MPIN tikrát po sob. Následn budete aplikací vyzváni k zadání MPUK a následn k nastavení nového MPIN. V Praze eská spoitelna, a.s. * mže se lišit dle typu SIM karty 17/17

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít T- Mobile)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít T- Mobile) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít T- Mobile) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

Bankovní menu* České spořitelny, a.s.

Bankovní menu* České spořitelny, a.s. Uživatelský manuál pro klienty České spořitelny, a.s. ke službě SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefonů sítě T- Mobile) Vážení klienti, představujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking České

Více

Uživatelský manuál. pro klienty České spořitelny, a.s. ke službě SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefonů sítě O2)

Uživatelský manuál. pro klienty České spořitelny, a.s. ke službě SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefonů sítě O2) Uživatelský manuál pro klienty České spořitelny, a.s. ke službě SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefonů sítě O2) Vážení klienti, představujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking České spořitelny,

Více

Uživatelský manuál. pro klienty České spořitelny, a.s. ke službě SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefonů sítě Vodafone)

Uživatelský manuál. pro klienty České spořitelny, a.s. ke službě SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefonů sítě Vodafone) Uživatelský manuál pro klienty České spořitelny, a.s. ke službě SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefonů sítě Vodafone) Vážení klienti, představujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking České

Více

S telefonem šetřím svůj čas a peníze VODAFONE. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300

S telefonem šetřím svůj čas a peníze VODAFONE. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300 S telefonem šetřím svůj čas a peníze VODAFONE www.csob.cz Infolinka 800 300 300 Vážený kliente, do rukou se vám dostává brožura, v níž najdete vše, co potřebujete vědět o jednotlivých službách, které můžete

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Příručka Mobilního bankovnictví

Příručka Mobilního bankovnictví Příručka Mobilního bankovnictví Vážený kliente, Mobilní bankovnictví je moderní služba využívající systému SMS zpráv ve spojení s moderní technologií SIM Toolkit. Pro ovládání Vašeho účtu tak stačí pouze

Více

Vážený kliente, Vaše Poštovní spořitelna

Vážený kliente, Vaše Poštovní spořitelna Příručka Max Mobil PS Vážený kliente, Max Mobil PS je moderní služba využívající systému SMS zpráv ve spojení s moderní technologií SIM Toolkit. Pro ovládání Vašeho účtu tak stačí pouze vyplňovat údaje

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE GSM bankovnictví Raiffeisenbank

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE GSM bankovnictví Raiffeisenbank PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE GSM bankovnictví Raiffeisenbank OBSAH 1. CO VÁM GSM BANKOVNICTVÍ UMOŽŇUJE 2 2. JAK JE GSM BANKOVNICTVÍ ZABEZPEČENO 3 3. NEŽ ZAČNETE 3 4. JAK NA PASIVNÍ OPERACE 5 Dotaz na stav účtu

Více

S telefonem šetřím svůj čas a peníze TELEFÓNICA O 2. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300

S telefonem šetřím svůj čas a peníze TELEFÓNICA O 2. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300 S telefonem šetřím svůj čas a peníze TELEFÓNICA O 2 www.csob.cz Infolinka 800 300 300 Vážený kliente, do rukou se vám dostává brožura, v níž najdete vše, co potřebujete vědět o jednotlivých službách, které

Více

Telefon Banka. První kroky

Telefon Banka. První kroky Telefon Banka První kroky Obsah Co Vám Telefon Banka nabízí... 3 Zabezpečení Telefon Banky... 3 Výhody Telefon Banky... 3 Telefon Banka Vám umožní... 3 Rychlý start... 4 První přihlášení do Telefon Banky...

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL Příručka pro klienty V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info@artesa.cz nebo na čísle 800 128 836. 1/23 Artesa, spořitelní družstvo, www.artesa.cz, info@artesa.cz

Více

S telefonem šetřím svůj čas a peníze T MOBILE. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300

S telefonem šetřím svůj čas a peníze T MOBILE. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300 S telefonem šetřím svůj čas a peníze T MOBILE www.csob.cz Infolinka 800 300 300 Vážený kliente, do rukou se vám dostává brožura, v níž najdete vše, co potřebujete vědět o jednotlivých službách, které můžete

Více

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s.

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech SERVIS 24 správa uživatele IVR TB IB GSM Typ změna bezpečnostního

Více

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Vážený kliente, naším cílem je nabídnout Vám takové finanční služby, které Váš skutečný život zjednoduší. Proto jsme se rozhodli novou podobu našich finančních

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24 Obsah 1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 2. Zadání příkazu k SEPA převodu...

Více

2. Zprostedkování obchod s investiními nástroji obchodovanými v R

2. Zprostedkování obchod s investiními nástroji obchodovanými v R 1. Podání k obchodu s investiními nástroji Podání k obchodm se všemi v tomto ceníku uvedenými investiními nástroji je ZDARMA. 2. Zprostedkování obchod s investiními nástroji obchodovanými v R a) akcie

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

POPIS FORMÁTU VÝPISU MT940

POPIS FORMÁTU VÝPISU MT940 Multiash 3.2 MULTIASH 3.2 PPIS FRMÁTU VÝPISU MT940 Podpora služby Multiash Web: http://www.csas.cz/multicash Multiash 3.2 bsah pro Multicash...2 1.1. becné podmínky... 2 1.2. Záhlaví souboru... 2 1.3.

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy pro účty vedené v české měně a v cizí měně 2. Hotovostní operace pro účty vedené

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM

RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM JAK SE PŘIHLÁSIT Do internetového bankovnictví se přihlásíte na adrese www.bankservis.cz Pro přihlášení zadejte Přihlásit. prosím Vaše klientské číslo a PIN.

Více

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie APRC pedstavuje úhrn všech poplatk a jiných náklad, které musí dlužník/klient pi ádném plnní svých povinností z úvrové smlouvy nutn zaplatit

Více

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka Expresní linka První kroky se službou Expresní linka OBSAH Co Vám Expresní linka nabízí? 3 Možnost zabezpečení přístupu k Expresní lince 4 První kroky Registrace čísla Vašeho mobilního telefonu 4 První

Více

Nastavení Internet Banky pro export a import do účetnictví

Nastavení Internet Banky pro export a import do účetnictví Nastavení Internet Banky pro export a import do účetnictví Obsah Nastavení Internet Banky pro účetní systémy... 3 Import transakcí z účetnictví do Internet Banky...4 Export výpisů z Internet Banky do účetnictví...6

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 Manuál pro implementaci služby PLATBA 24 Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 1 Úvodní informace ke službě PLATBA 24... 3 1.1 Obecný popis služby... 3 1.2 Administrativní předpoklady k využití služby PLATBA

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví KB

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví KB Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím on-line průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů - - - - Dávkové

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH. Citibank Europe plc, organizační složka. Systém internetového bankovnictví

FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH. Citibank Europe plc, organizační složka. Systém internetového bankovnictví FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH Systém internetového bankovnictví OBSAH ÚVOD. 3 FORMÁT DATOVÝCH SOUBORŮ.. 4 FORMÁT HLAVIČKY SOUBORU. 6 FORMÁT JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK... 7 PŘEHLED TYPŮ TRANSAKCÍ....10

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a.s. (dále

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a. s., (dále

Více

1. Programy pro soukromou klientelu

1. Programy pro soukromou klientelu Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Programy pro soukromou klientelu 2. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 3. Vkladové účty 4. Vkladní knížky 5.

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016)

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Clasic 4. Přímé bankovnictví 5. Pojištění 6. Nedodržení smluvních

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Prosím, seznamte se s nimi v dostatečném předstihu před

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Transakční terminály nová generace samoobslužných zařízení pro bezhotovostní platby

Transakční terminály nová generace samoobslužných zařízení pro bezhotovostní platby nová generace samoobslužných zařízení pro bezhotovostní platby Miloslav Křečan, kartové centrum České spořitelny Praha, Samoobslužná zařízení ČS Samoobslužná zařízení: rychlá obsluha, pohodlné, cenově

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů.

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů. GO! Nápověda Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník Zakázka Přepravní list Denní přehled Storno Administrace uživatelů Adresy Přepravní list emailem Denní přehled emailem Feedback Předpoklady

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví a informační zprávy

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

P PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ

P PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ P PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ A) PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ - ONLINE BANKING (internetové bankovnictví) 1/2 Přehled pasivních služeb ONLINE BANKING Přehled účtů a historie karet cenných

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/11 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Účty... 3 3. Výpisy z Účtů... 4 4. Historie transakcí...

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a.s. (dále

Více

Internetový portál Come Automaty

Internetový portál Come Automaty Manuál pro kartový účet Autor dokumentu: Roman Banar Verze dokumentu: 1.0 (20.1.2009) Status dokumentu: Dokončeno Obsah 1 Kartový účet...3 1.1 Přihlášení do kartového účtu...3 1.2 Historie operací...3

Více

Formát souborů s výpisy z účtu zasílaných Citibank Europe plc, organizační složka

Formát souborů s výpisy z účtu zasílaných Citibank Europe plc, organizační složka Formát souborů s výpisy z účtu zasílaných Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5) Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FORMÁT DATOVÝCH SOUBORŮ... 4 3. FORMÁT HLAVIČKY

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Uživatelská příručka pro MPU internetbanking

Uživatelská příručka pro MPU internetbanking Uživatelská příručka pro MPU internetbanking OBSAH 1. Úvod... 3 2. Zkratky a pojmy používané v dokumentu... 3 3. První přístup... 3 Přihlášení pomocí SMS... 4 První přihlášení... 5 Příkaz k úhradě v CZK...

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Inventury verze 1.40

Inventury verze 1.40 Inventury verze 1.40 popis zmn a nových funkcí programu Od verze 1.40 jsou k dispozici dv nové funkce: 1. lenní inventury prodejny na "Regály" 2. Vazba na sníma árového kódu CipherLab 711 Ob funkce usnadují

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Technický popis struktury ABO formátu pro programátory

Technický popis struktury ABO formátu pro programátory Technický popis struktury ABO formátu pro programátory Formát ABO Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována, a to podle

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace)

Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace) Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace) Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2. Běžné účty v cizí měně 2 2 3. Termínované vklady a Depozitní

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s.

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. Stránka 1 z 7 Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu čl. I. bod 3 VOP vydané v souladu se

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 Strana 2 z 5 1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 2. Úvěrové produkty Základní sazby 04 Kontokorentní a krátkodobé úvěry

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Vaše Vodafone Vyúčtování

Vaše Vodafone Vyúčtování Dodavatel: Odběratel: Příjemce: Vodafone Czech Republic a.s. Česká pirátská strana Česká pirátská strana náměstí Junkových 2 Řehořova 943/19 155 00 Praha 5 13000 Praha Řehořova 943/19 Česká republika Česká

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 5. Vkladové účty 6. Vkladní knížky 7. Programy

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA

Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA Společnost AXA pro Vás připravila možnost využívat pro správu a zasílání příspěvků za zaměstnance na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více