UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone)"

Transkript

1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny, a.s., která Vám umožní bez osobní návštvy poboky snadnou obsluhu Vašeho bžného i sporožirového útu. Pro využití této služby je nutné mít sjednanou službu SERVIS 24 a používat mobilní telefon podporující funkci SIM Toolkit. Díky této služb máte možnost kdykoliv pomocí pehledného menu ve Vašem mobilním telefonu získat informace o stavu svého útu a provádt vybrané bankovní operace nepetržit 24 hodin denn, 7 dní v týdnu. Rozsah nabízených služeb: Zjištní zstatku na útu - služba je dostupná pro sporožirový úet, bžný a vkladový úet v K, kartový úet. Zadání píkazu k úhrad - služba je dostupná pro sporožirový úet, bžný úet v K a vkladový úet v K (zde se jedná o tzv. jednorázový výbr z vkladového útu viz. kapitola Jednorázový píkaz k úhrad). Mohou ji využít pouze disponenti s právem aktivních transakcí. Zízení trvalého píkazu - služba je dostupná pro sporožirový úet a bžný úet v K. Mohou ji využít pouze disponenti s právem aktivních transakcí. Zjištní kursu vybrané mny Modelování vkladových út Historie obrat na útu s možností parametrického hledání - služba je dostupná pro sporožirový úet, bžný a vkladový úet v K, kartový úet. Prohlížení a archivování došlých zpráv M-Platby: dobíjení Vodafone karty, placení faktury, Vodafone platba a navýšení volací jistiny - služba je dostupná pro sporožirový úet a bžný úet v K. Mohou ji využít pouze disponenti s právem aktivních transakcí. Po výbru nkteré položky v bankovním menu a submenu zadejte požadované údaje a zprávu odešlete. V pípad korektního požadavku bude systém reagovat odpovdí na dotaz, pípadn informací o pevzetí položky ke zpracování a následným provedením operace, v opaném pípad Vám odešle upozornní na chybu odmítnutí zpracování. * mže se lišit dle typu SIM karty 1/17

2 Bankovní menu* eské spoitelny, a.s. Pro pihlášení do bankovního menu postupn zvolte*: VODAFONE M-Banka Zadejte MPIN CS Nabídka v bankovním menu Submenu 1. krok / dílí submenu 2. krok / dílí submenu Informace Zustatek <Cislo uctu> Odeslat Zrusit Pohyby Vsechny <Cislo uctu> Odeslat Prijmy Na zacatek Vydaje Zrusit Hledat <Cislo uctu> Datum <Datum od> <Datum do> Castka <Castka od> <Castka do> Variab.symb. <Varia.symb.> 3. krok 4.krok Odeslat Zrusit Kurzy <Mena> Vse <Datum> Odeslat Zrusit Nakup Prodej Platby Plat.prikaz Novy <Z uctu> <Na ucet> <Kod banky> <Castka> <Mena> Trv. prikaz Novy <Z uctu> <Na ucet> <Kod banky> <Castka> <Mena> <Konst.symb> Termin. vklad Zalozit <Z uctu> <Castka> <Perioda> <Parametry> Klient.linka <Konst.symb.> <Variab.symb.> <Spec.symbol> <Splatnost> <Zprava/AV> <Variab.symb.> <Spec.symbol> <Splatnost> <Periodicita> <Zprava/AV> Odeslat Zrusit Odeslat Zrusit Odeslat Zrusit Pro tení doruených bankovních SMS zvolte: Vodafone M-Banka Zadejte MPIN Zpravy Tato nabídka je dostupná, pokud jste obdrželi alespo jednu bankovní SMS zprávu Píznaky zpráv další funknosti menu: * nov pijaté zprávy zobrazení v menu: < * CS 18 > Odejít - z detailu zprávy se vrátíte zpt do hlavního bankovního menu Uchovat - provede se archivování zprávy a ped jejím oznaením se objeví znak! Smazat - zpráva bude smazána z pehledu zpráv petené zprávy - zobrazení v menu: < CS 18 > Odejít - z detailu zprávy se vrátíte zpt do hlavního bankovního menu Uchovat - provede se archivování zprávy a ped jejím oznaením se objeví znak! Smazat - zpráva bude smazána z pehledu zpráv! archivované zprávy zobrazení v menu: <! CS 18 > Odejít - z detailu zprávy se vrátíte zpt do hlavního bankovního menu Uvolnit zpráva bude dále zobrazena jako petená zpráva V menu Zpravy mže být uloženo až 8 bankovních SMS zpráv a z toho až 5 archivovaných. * mže se lišit dle typu SIM karty 2/17

3 Doporuujeme ponechat v pehledu zpráv nejvýše 3 archivované zprávy, jinak mže dojít k pepsání nejdíve doruených Zpráv nov pijatými. Podporované funkce v S Po výbru položky v bankovním menu a submenu je nutné vyplnit požadované údaje a zprávu odeslat do banky. V pípad korektního požadavku bude bankovní systém reagovat odpovdí na dotaz, pípadn informací o pevzetí položky ke zpracování a následným provedením píslušné operace 1 ), v opaném pípad je odesláno upozornní na chybu odmítnutí zpracování. Nepodporované funkce Pokud zvolíte v submenu položku, která není podporována, zadáte požadované údaje a odešlete zprávu, obdržíte upozornní, že požadovaná služba/funkce není podporována. 1 ) návaznost na zpracování v BS (bankovní systém) * mže se lišit dle typu SIM karty 3/17

4 Zjištní zstatku na útu Prostednictvím této nabídky mžete zjistit zstatek na sporožirovém útu, bžném útu v K, vkladovém útu v K a kartovém útu. Postup zadání Zvolte v bankovním menu nabídku Informace Zustatek*. Zadejte Cislo uctu: vypsáním zkratky píslušného útu (pro sporožira 1 až 19, pro bžné úty 20 až 49, pro kartové úty ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince vypsáním celého ísla útu (pedíslí oddlte znakem hvzdika * ) Poznámka: Vkladovým útm nejsou zkratky pidlovány, proto je v pípad dotazu na zstatek vkladového útu je nutné vždy vypsat celé íslo vkladového útu. Odpov Potvrte operaci volbou Odeslat, nebo celou operaci zrušte volbou Zrusit Obdržíte informaci o výši zstatku na Vašem: 1. bžném útu zstatek = úetní zstatek, ve kterém nejsou zohlednny rezervace, blokace, vinkulace, zákazy, minimální zstatek, nezaútované operace a ástka povoleného kontokorentu. disponibilní zstatek = úetní zstatek navýšený o kontokorent a snížený o ástky, které snižují úetní zstatek (rezervace, vinkulace, zákazy, minimální zstatek). 2. sporožirovém útu zstatek = úetní zstatek, ve kterém nejsou zohlednny rezervace, nezaútované operace a ástka povoleného kontokorentu. okamžitý zstatek = úetní zstatek navýšený o kontokorent a snížený o nezaútované operace a o ástky, které snižují úetní zstatek (rezervace). 3. vkladovém útu zstatek = úetní zstatek. Jedná se o skutenou výši zstatku na vkladovém útu k aktuálnímu dni. disponibilní zstatek = ástka, se kterou je možno aktuáln disponovat. Na uctu je k dd.mm.rrrr zustatek: ,99Kc a disp./okamzity zustatek: ,99Kc 4. kartovém útu disponibilní zstatek (lze erpat) = zstatek kartového útu k uvedenému datu urený k erpání. ástka neobsahuje nezaútované transakce, mže se tedy lišit od zstatku zobrazeného v bankomatu eské spoitelny. celková dlužná ástka = výše poskytnutého úvru, úrok a poplatk k uvedenému datu. Z uctu k dd.mm.rrrr lze cerpat: ,99 Kc. Celkova dluzna castka: ,99 Kc * mže se lišit dle typu SIM karty 4/17

5 Pohyby na útu Tuto nabídku mžete použít, pokud si pejete obdržet struný pehled obrat týkajících se bžného útu v K, sporožirového útu, vkladového útu a kartového útu za posledních 30 dní. Obratem je jakýkoli píjem (kreditní obrat) i platba (debetní obrat) na útu. Postup zadání: Zvolte v bankovním menu nabídku Informace Pohyby* Zvolte jednu z možností, které aplikace nabídne: - Vsechny (kreditní i debetní obraty) - Prijmy (jen kreditní obraty) - Vydaje (jen debetní obraty) Zadejte Cislo uctu: vypsáním zkratky píslušného útu (pro sporožira 1 až 19, pro bžné úty 20 až 49, pro kartové úty ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince vypsáním celého ísla útu (pedíslí oddlte znakem hvzdika * ) Poznámka: Vkladovým útm nejsou zkratky pidlovány, proto je v pípad požadavku na historii vkladového útu je nutné vždy vypsat celé íslo vkladového útu. Potvrte operaci volbou Odeslat, nebo celou operaci zrušte volbou Zrusit Odpov Od systému obdržíte nejvýše 3 SMS zprávy s pehledem obrat odpovídajících zaslané žádosti ve tvaru: datum ve formátu DD.MM.RR, obratová položka vetn znaménka + (píjem) nebo - (platba) a oznaení mny. Jednotlivé obraty jsou od sebe oddleny stedníkem. Pokud se do tetí SMS zprávy nevejde poslední obrat (viz. výše uvedený tvar), nebude vložen. Pokud celkový poet obrat vyhovujících zaslané žádosti pesahuje kapacitu tí SMS zpráv, nebudou do pehledu zaazeny starší obraty (pejete li si v takovém pípad nalézt starší obraty, použijte možnosti popsané níže v kapitole Vyhledání obratu, tzn. budou zobrazeny aktuální obraty azené sestupn dle data provedení v maximální 3 SMS zprávách) Kc; Kc; Kc; Kc; Kc * mže se lišit dle typu SIM karty 5/17

6 Vyhledání obratu Nabídku Hledat mžete použít, pokud si pejete obdržet podrobnjší pehled obrat na útu. U bžných a vkladových korunových út za posledních 18 msíc, u sporožirových út za posledních 13 msíc a u kartových út za poslední 3 msíce. Pouze v dob uzávrek, které probíhají v noních hodinách, budete mít k dispozici historii transakcí za poslední dva msíce. Postup zadání: Zvolte v bankovním menu nabídku Informace Hledat* Zadejte Cislo uctu: vypsáním zkratky píslušného útu (pro sporožira 1 až 19, pro bžné úty 20 až 49, pro kartové úty ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince vypsáním celého ísla útu (pedíslí oddlte znakem hvzdika * ) Poznámka: Vkladovým útm nejsou zkratky pidlovány, proto je v pípad požadavku na historii vkladového útu je nutné vždy vypsat celé íslo vkladového útu. Zvolte hledání dle jednoho z možných parametr, který aplikace nabídne: Datum Datum od Datum, od kterého si pejete hledat Datum do Datum do kterého si pejete hledat (maximální rozsah od : - do: je 90 dní) Zápis data do aplikace je možný dle tabulky 1 ) Castka Castka od ástka od které si pejete hledat Castka do ástka do které si pejete hledat Pokud ástka obsahuje halée, zadejte je na dv desetinná místa a oddlte znakem hvzdika *. Variab. symb. Variab. symb. Vyhledá platbu se shodným symbolem (v pípad vyhledávání na kartovém útu zadejte prosím nulu - znak 0, hledání dle variabilního symbolu není v tomto pípad dostupné). 1 ) Zápis do položek Od data? a Do data? pro hledávání mžete zadat v rozsahu 1 až 6 ísel viz. níže Tabulka pro možné zápisy zadání data (D- den, M-msíc, R-rok): Pokud pro nkterý údaj zadáte hodnotu 0, nebude hledání tímto údajem omezeno. Mžete takto vyplnit všechny údaje krom ísla útu (nutno vypsat existující úet nebo jeho zkratku) a pole Variab.symb., které lze nevyplnit. Pi požadavku na vyhledání pouze debetních obrat (plateb) zadejte do pole Castka od od hodnotu 0 (nula) a do pole Castka do hodnotu 0*01 (jeden halé). * mže se lišit dle typu SIM karty 6/17

7 1 ) Tabulka pro možné zápisy zadání data Aplikace umožuje zadat datum v rozsahu 1 až 8 znak. Protože aplikace neprovádí formální kontrolu zadaného data, mžete tento rozsah využít neomezen a systém bude Vaše zadání interpretovat následn: Formát data dle zadání Interpretace zadání Poznámka 1 íslo data zadání D íslo dne v msíci (1 až 9), napíklad 5 = 5. den aktuálního msíce a roku. 2 ísla data zadání íslo dne v msíci (01 až 31), napíklad 05 = 5. den aktuálního DD msíce a roku, 32 = chyba. 3 ísla data zadání DDM Dvouciferné íslo dne v msíci a jednociferné íslo msíce, napíklad 109 = aktuálního roku. 4 ísla data zadání DDMM Dvouciferné íslo dne v msíci a dvouciferné íslo msíce, napíklad 1009 = aktuálního roku, 1013 = chyba. 5 ísel data zadání DDMMR Dvouciferné íslo dne v msíci, dvouciferné íslo msíce a koncová cifra roku, napíklad = ísel data zadání DDMMRR Dvouciferné íslo dne v msíci, dvouciferné íslo msíce a koncové dvojíslí roku, napíklad = ísel data zadání DDMMRRR Dvouciferné íslo dne v msíci, dvouciferné íslo msíce a koncové trojíslí roku, napíklad = ísel data zadání DDMMRRRR Dvouciferné íslo dne v msíci, dvouciferné íslo msíce a rok, napíklad = Potvrte operaci volbou Odeslat, nebo celou operaci zrušte volbou Zrusit Odpov U bžných, sporožirových a vkladových út Vám bude odesláno maximáln 5 SMS zpráv, z nichž každá bude obsahovat 1 obrat ve tvaru: protiúet (píjemce / odesílatele) datum ve tvaru DD.MM.RRRR ástka vetn znaménka + (píjem) nebo - (platba) a mny konstantní symbol variabilní symbol specifický symbol Píklady odpovdí: Protiucet /0800; DS ; ,99Kc; KS ; VS ; SS U kartových út Vám bude odesláno maximáln 5 SMS zpráv, z nichž každá bude obsahovat 1 obrat ve tvaru: ástka vetn znaménka + (píjem) nebo - (platba) a mny typ provedené transakce (nap. výbr z ATM ) datum pipsání (datum, kdy se provedená transakce promítla do kartového útu) datum transakce (datum, kdy držitel karty provedl danou transakci) ,58; vyber z ATM; datum transakce ; datum pripsani Pokud nebudou nalezeny obraty odpovídající zadaným výbrovým kritériím, bude Vám odeslána tato odpov: Nemate zadnou transakci odpovidajici zadanym parametrum. Chybová hlášení: Pokud dojde k chyb pi zadávání požadavku, bude Vám zaslána zpráva upesující, v které ásti požadavku byla chyba nalezena: Pozadavek odmitnut. Chyba v: Datum do * mže se lišit dle typu SIM karty 7/17

8 Pokud celkový poet obrat vyhovující zaslané žádosti pesahuje kapacitu pti SMS zpráv, nebudou do pehledu zaazeny starší obraty. Pejete - li si v takovém pípad zjistit starší obraty, mžete požadavek opakovat se zkráceným asovým intervalem. Doporuení Ped odesláním požadavku na vyhledání obrat ponechte v pehledu Zpráv archivované nejvýše 3 zprávy. Pi vyšším potu zaarchivovaných zpráv by poslední pijaté zprávy pepsaly zprávy nejdíve doruené. Zjištní smnného kurzu Postup zadání: Zvolte v bankovním menu nabídku Informace Kurzy* Zadejte kód mny, jejíž kurz vás zajímá (podle tabulky viz. níže). Zvolte volbu Vse (aplikace zašle informaci o kurzech Nákup a Prodej k Vámi vybrané mn) Položku Datum nevyplujte Potvrte operaci volbou Odeslat, nebo celou operaci zrušte volbou Zrusit Kódy dostupných mn : Kód AUD CAD CHF EUR GBP HUF JPY PLN SKK USD Mna Dolar - Austrálie Dolar -Kanada Frank - Švýcarsko Euro - EU Libra - Británie Forint - Maarsko Jen - Japonsko Zlotý - Polsko Koruna - Slovensko Dolar - USA Odpov: Po odeslání požadavku obdržíte odpov s hodnotami: mna, valuty nákup,valuty sted,valuty prodej,devizy nákup,devizy sted,devizy prodej,datum ve formátu DD.MM.RRRR. Píklad odpovdi, zvolena nap. mna USD: Kurs 1 USD Valuty N:21,72 S:22,277 P:22,83 Devizy N:21,943 S:22,277 P:22,611 Dne: Chybové hlášení (špatn zadaná zkratka mny): Neznamy kod meny ve zprave: DEM * mže se lišit dle typu SIM karty 8/17

9 Jednorázový píkaz k úhrad Prostednictvím této nabídky mžete pevést prostedky z sporožirového útu, bžného nebo vkladového útu v K (tzv. jednorázový výbr z vkladového útu). Postup zadání jednorázového píkazu k úhrad: Zvolte v bankovním menu nabídku Platby Plat.prikaz Novy a dále postupujte podle následující tabulky: Výzva aplikace Zadání Poznámka Z uctu Zadejte celé íslo útu (bez kódu banky) nebo piazenou zkratku (pro sporožiro 1 až 19, pro bžný úet 20 až 49 ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince Povinný údaj Poznámka: Vkladovým útm nejsou zkratky pidlovány, proto je v pípad požadavku na jednorázový výbr z vkladového útu nutné vždy vypsat celé íslo vkladového útu. Na ucet Zadejte celé íslo útu nebo zkratku píjemce (bez kódu banky), Povinný údaj na který má být pevod uskutenn. Pedíslí ísla útu píjemce oddlte znakem hvzdika: *. Seznam zkratek píjemce ( *1 až *10 ) lze zjistit v aplikaci S24 Internetbanking, kde lze rovnž píjemce založit a piadit k nmu Vámi požadovanou zkratku. Kod banky íselný kód banky píjemce. Vždy musí obsahovat 3 ísla, nap. Povinný údaj 800 pro eskou spoitelnu. Pi použití zástupné zkratky píjemce vyplte libovolné íslo o tech znacích. Castka ástka píkazu k úhrad (v K), vetn halé. Halée zadejte Povinný údaj na dv desetinná místa a oddlte znakem hvzdika * nebo teka. Píklad: K 5000,- zadejte jako 5000 a K 5135,40 zadejte jako 5135*40. Mna Zadejte CZK (3 znaky) Povinný údaj Konst. symb. Konstantní symbol (0-4 íslice) Nepovinný údaj 1 Variab. symb. Variabilní symbol (0-10 íslic) Nepovinný údaj Spec. symbol Specifický symbol píjemce (0-10 íslic) Nepovinný údaj Splatnost Zprava/AV Poznámka: 1 - pamatuje si poslední zadaný údaj Datum splatnosti. Datum mžete zadat ve formátu DDMMRRRR. Vynechání data je chápáno jako zadání aktuálního data (tj. datum splatnosti = den zadání píkazu). Textová poznámka (maximáln 17 znak). Údaj nemá vliv na zpracování píkazu. Nepoužívejte eskou diakritiku a tchto 5 znak: kížek #, hvzdika *, pomlka (minus) -, lomítko / a podtržítko _ Nepovinný údaj Nepovinný údaj Potvrte operaci volbou Odeslat, nebo celou operaci zrušte volbou Zrusit Odeslaný obrat nelze zrušit ani stornovat. * mže se lišit dle typu SIM karty 9/17

10 Poznámka: Pokud íslo útu píjemce obsahuje více než 10 znak (bez pomlky), tj. íslo útu není rozdleno na íslo útu píjemce a pedíslí ísla útu píjemce, je nutné jej rozdlit manuáln. Od konce ísla (zprava) se odpoítá posledních deset znak. Tyto znaky se uvádjí jako íslo útu píjemce a zbylé (pedcházející) znaky se uvádjí jako pedíslí ísla útu píjemce. Pro oddlení pedíslí a ísla útu použijte znak *. Pi pevodu na jiný vlastní úet nelze použít jako íslo útu píjemce zkratku pro tento vlastní úet (tyto zkratky nelze použít v polích urených pro úty píjemc), ale je možno si tento úet nadefinovat jako dalšího píjemce se svou vlastní zkratkou a tu pak použít. V pípad, že íslo útu píjemce je ve starém formátu sporožirových út (s povinným specifickým symbolem) je tento úet automaticky peveden na nový formát ísla útu (bez povinného specifického symbolu), který je pak vrácen i v odpovdi. Píklad: íslo útu píjemce je nutné zadat takto: 19* pedíslí íslo útu píjemce POZOR: Píkaz k úhrad z vkladového útu (jednorázový výbr z vkladového útu) lze uskutenit pouze v den splatnosti tohoto vkladového útu v dob od 6:00 do 20:00 a následující den ve stejnou dobu. Odpov Pokud k provedení transakce není vyžadováno její pipodepsání, obdržíte následující text: Vas pozadavek byl prijat pod ref.c. <referenní íslo transakce>; ucet <íslo útu píjemce>; <ástka transakce>kc; VS <variabilní symbol transakce> Vas pozadavek byl prijat pod ref.c ; ucet /0800; 9.787,25Kc; VS Pokud k provedení transakce je vyžadováno její pipodepsání, obdržíte následující text: Vas prikaz k uhrade ucet <íslo útu píjemce>; <ástka transakce>kc; VS <variabilní symbol transakce> byl odeslán do uloziste. Vas prikaz k uhrade ucet /0800; 9.787,25Kc; VS byl odeslán do uloziste. Chybové hlášení: Pokud dojde k chyb nap. pi zadávání požadavku, nebude píkaz pijat ke zpracování a bude Vám zaslána zpráva upesující, v které ásti požadavku byla chyba nalezena píklad odpovdi: Pozadavek odmitnut. Chyba v: Cislo uctu prijemce Pokud by došlo zpracováním transakce nap. k pekroení limitu útu, nebude píkaz pijat ke zpracování a bude Vám zaslána následující zpráva píklad odpovdi: Byl prekrocen denni limit uctu pro transakce SERVIS24 * mže se lišit dle typu SIM karty 10/17

11 Trvalý píkaz k úhrad Tuto nabídku mžete použít, pokud si pejete založit trvalý píkaz k úhrad ze sporožirového nebo bžného útu v K. Postup zadání trvalého píkazu k úhrad: Zvolte v bankovním menu nabídku Platby Trv. prikaz - Novy a dále postupujte podle následující tabulky: Výzva aplikace Zadání Poznámka Z uctu Zadejte celé íslo útu (bez kódu banky) nebo piazenou Povinný údaj zkratku (pro sporožiro 1 až 19, pro bžný úet 20 až 49 ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince Na ucet Zadejte celé íslo útu nebo zkratku píjemce (bez kódu banky), Povinný údaj na který má být pevod uskutenn. Pedíslí ísla útu píjemce oddlte znakem hvzdika: *. Seznam zkratek píjemce ( *1 až *10 ) lze zjistit v aplikaci S24 Internetbanking, kde lze rovnž píjemce založit a piadit k nmu Vámi požadovanou zkratku. Kod banky íselný kód banky píjemce. Vždy musí obsahovat 3 ísla, nap. Povinný údaj 800 pro eskou spoitelnu. Pi použití zástupné zkratky píjemce vyplte libovolné íslo o tech znacích. Castka ástka píkazu k úhrad (v K), vetn halé. Halée zadejte Povinný údaj na dv desetinná místa a oddlte znakem hvzdika * nebo teka. Píklad: K 5000,- zadejte jako 5000 a K 5135,40 zadejte jako 5135*40. Mna Zadejte CZK (3 znaky) Povinný údaj Konst. symb. Konstantní symbol (0-4 znaky) Nepovinný údaj 1 Variab. symb. Variabilní symbol (0-10 íslic) Nepovinný údaj Spec. symbol Specifický symbol píjemce (0-10 íslic) Nepovinný údaj Splatnost Periodicita Zprava/AV Poznámka: 1 - pamatuje si poslední zadaný údaj Datum splatnosti. Datum lze zadat v rozsahu 1-8 znak viz. Tabulka pro možné zápisy zadání data v kapitole Vyhledání obratu. Bližší informace, jak vyplovat toto pole najdete níže v odstavci Splatnost. Uruje v jakém intervalu se bude trvalý píkaz provádt, nap. týdn (jen pro bžné úty),msín, tvrtletn apod. Zadejte kód podle níže uvedené tabulky íselník periodicit Textová poznámka (maximáln 17 znak). Údaj nemá vliv na zpracování píkazu. Nepoužívejte eskou diakritiku a tchto 5 znak: kížek #, hvzdika *, pomlka (minus) -, lomítko / a podtržítko _ Povinný údaj Povinný údaj Nepovinný údaj * mže se lišit dle typu SIM karty 11/17

12 Potvrte operaci volbou Odeslat, nebo celou operaci zrušte volbou Zrusit Tabulka íselník periodicit pro trvalé píkazy: Kód Význam periodicity 01 msíní platba s úhradou každý msíc v roce, 02 msíní platba s úhradou každý msíc s výjimkou ervna a ervence, (nelze u bžných út - pouze pro sporožira) 03 msíní platba s úhradou každý msíc s výjimkou ervence a srpna, (nelze u bžných út - pouze pro sporožira) 04 tvrtletní platba s úhradou každé 3 msíce od data první platby Kód Význam periodicity 05 pololetní platba s úhradou každých 6 msíc od data první platby 06 roní platba s úhradou každých 12 msíc od data první platby 10 denní platba 11 týdenní platba (nelze u sporožir - pouze pro bžné úty) Poznámka: Pokud íslo útu píjemce obsahuje více než 10 znak (bez pomlky), tj. íslo útu není rozdleno na íslo útu píjemce a pedíslí ísla útu píjemce, je nutné jej rozdlit manuáln. Od konce ísla (zprava) se odpoítá posledních deset znak. Tyto znaky se uvádjí jako íslo útu píjemce a zbylé (pedcházející) znaky se uvádjí jako pedíslí ísla útu píjemce. Pro oddlení pedíslí a ísla útu použijte znak *. Pi pevodu na jiný vlastní úet nelze použít jako íslo útu píjemce zkratku pro tento vlastní úet (tyto zkratky nelze použít v polích urených pro úty píjemc), ale je možno si tento úet nadefinovat jako dalšího píjemce se svou vlastní zkratkou a tu pak použít. V pípad, že íslo útu píjemce je ve starém formátu sporožirových út (s povinným specifickým symbolem) je tento úet automaticky peveden na nový formát ísla útu (bez povinného specifického symbolu), který je pak vrácen i v odpovdi. Píklad: íslo útu píjemce je nutné zadat takto: 19* pedíslí íslo útu píjemce Splatnost Pole Splatnost uruje, kdy by mla probhnout první platba z trvalého píkazu. Další platby budou probíhat vždy v den první platby podle zadané periodicity. Zadání tohoto pole je povinné. Aplikace umožuje zadat datum v rzných formátech (viz. Tabulka pro možné zápisy zadání data v kapitole Vyhledání obratu). Pro sporožirové úty platí, že datum první platby musí být vtší než aktuální obchodní den (obchodní den je definován od 20:00 do 20:00, nap v 21:00 je již obchodní den ) a mže nabývat hodnoty v rozsahu (pro bližší vysvtlení viz. píklady níže): 1 28 pro úhradu první až dvacátýosmý den v msíci (v únoru pouze den), nebo 28 (pouze únor), 30 (pouze duben, erven, záí, listopad) a 31 (pouze leden, bezen, kvten, ervenec, srpen, íjen, prosinec) pro úhradu provádnou vždy poslední kalendání den v msíci (tedy 31.1., 28.2., 31.3., atd...). Je li napíklad zadáno datum splatnosti ( ), bude den první platby a každá další platba bude probíhat 22. den podle zadané periodicity. Pokud u sporožirového útu (úet plátce) zadáte datum splatnosti , bude den první platby a každá další platba bude probíhat vždy poslední den v msíci (tedy následující platba probhne ). Stejná situace nastane pokud zadáte datum splatnosti nap , nebo nap Pokud zadáte datum splatnosti , bude datum první platby a každá další platba probhne 28. den podle zadané periodicity. Pokud bude zadán den splatnosti nap nebo 29.5., vyjde den splatnosti mimo povolený rozsah. Trvalý píkaz bude proto odmítnut a bude zasláno upozornní na chybu. V tomto pípad musíte zadat jiné datum splatnosti (z povolených hodnot). Pozor: Jeli trvalý píkaz zadáván nap ve 21:00, datum první platby mže být nejdíve Protože ve 21:00 je již obchodní den a datum první platby musí být vtší než aktuální obchodní den, je možné zadat nejbližší datum první platby aktuální obchodní den + 1 ( = ). Pro bžné úty tato omezení neplatí. * mže se lišit dle typu SIM karty 12/17

13 Píklady: Následující píklady platí pro nov zadávané trvalé píkazy k úhrad dne Je-li zadána msíní periodicita a požadovaný den splatnosti každého 15-tého, je prvním možným datem splatnosti únor 2006( ). Neboli nemžete zadat starší datum úinnosti. - Je-li zadána pololetní periodicita s úhradou první msíc v pololetí a požadovaný den splatnosti každého 15-tého, je prvním možným datem splatnosti ervenec 2006( ). - Je-li zadána pololetní periodicita s úhradou první msíc v pololetí a požadovaný den splatnosti každého 20-tého, je prvním možným datem splatnosti leden 2006 ( ). - Je-li zadána pololetní periodicita s úhradou druhý msíc v pololetí a požadovaný den splatnosti každého 15-tého, je prvním možným datem splatnosti únor 2006( ). Odpov Pokud k provedení transakce není vyžadováno její pipodepsání, obdržíte následující text: Vas pozadavek byl prijat pod ref.c. <referenní íslo transakce>; ucet <íslo útu píjemce>; <ástka transakce>kc; VS <variabilní symbol transakce> Vas pozadavek byl prijat pod ref.c ; ucet /0800; 9.787,25Kc; VS Pokud k provedení transakce je vyžadováno její pipodepsání, obdržíte následující text: Vas trvaly prikaz k uhrade ucet <íslo útu píjemce>; <ástka transakce>kc; VS <variabilní symbol transakce> byl odeslán do uloziste. Vas trvaly prikaz k uhrade ucet /0800; 9.787,25Kc; VS byl odeslán do uloziste. Chybové hlášení: Pokud dojde k chyb pi zadávání požadavku, nebude píkaz pijat ke zpracování a bude Vám zaslána zpráva upesující, v které ásti požadavku byla chyba nalezena: Pozadavek odmitnut. Chyba v: Perioda Pokud by došlo zpracováním transakce k pekroení limitu útu, nebude píkaz pijat ke zpracování a bude Vám zaslána následující zpráva: Byl prekrocen denni limit uctu pro transakce SERVIS24 * mže se lišit dle typu SIM karty 13/17

14 Modelování vkladových út Postup zadání: Zvolte v bankovním menu nabídku Termin.vklad - Zalozit* a dále postupujte podle následující tabulky: Výzva aplikace Zadání Poznámka Z uctu Zadejte celé íslo útu (bez kódu banky) nebo piazenou Povinný údaj zkratku (pro sporožiro 1 až 19, pro bžný úet 20 až 49 ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince Protože se jedná pouze o modelování vkladového útu, lze použít zkratku libovolného Vašeho útu, bez ohledu na jeho aktuální zstatek. Castka ástka vkladu (v K), vetn halé. Halée zadejte na dv Povinný údaj desetinná místa a oddlte znakem hvzdika * Píklad K 5 000,- zadejte jako 5000 a K 5000,40 zadejte jako 5000*40. Minimální ástka vkladu iní 5000,- K. Perioda Délka vkladu. Zadejte kód z íselníku termínovanosti viz. tabulka Povinný údaj níže Parametry Nevyplujte Nepovinný údaj Potvrte operaci volbou Odeslat, nebo celou operaci zrušte volbou Zrusit Kódy termínovanosti piazené k délce trvání vkladu: Kód termínovanosti vkladu 7D 14D 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 24M 36M 48M Délka trvání vkladu 7 dní 14 dní 1 msíc 2 msíce 3 msíce 4 msíce 5 msíc 6 msíc 7 msíc 8 msíc 9 msíc 10 msíc 11 msíc 12 msíc 24 msíc 36 msíc 48 msíc * mže se lišit dle typu SIM karty 14/17

15 Odpov na žádost o modelování vkladového útu Bankovní systém odpoví odesláním informací: - výše vkladu - délka vkladu ve tvaru, napíklad: 6M (= 6 msíc), nebo 14D (= 14 dní), - roní úroková sazba (v procentech), - hrubý zisk (ped zdanním) - poslední den vázanosti vkladu ve formátu DDMMRRRR. Vklad: ,00Kc; Obdobi: 6M; Urokova sazba: 1,40% Hruby zisk:4.200,00kc Den vazanosti: Chybové hlášení: Pokud dojde k chyb pi zadávání požadavku, bude Vám zaslána zpráva upesující, v které ásti požadavku byla chyba nalezena: Pozadavek odmitnut. Chyba v: Delka vkladu * mže se lišit dle typu SIM karty 15/17

16 M-Platby Tato služba je dostupná pro sporožirový úet a bžný úet v K. Mohou ji využít pouze disponenti s právem aktivních transakcí. Jedná se o službu, kterou banka nabízí ve spolupráci se spoleností Vodafone Czech Republic a.s.. Prostednictvím služby M-Platby si mžete navýšit kredit jak Vaší Vodafone karty, tak i Vašich blízkých a pátel. Dále služba M- Platby umožuje zaplatit fakturu, provést Vodafone platbu nebo navýšit Volací jistinu. - Po zadání všech údaj bude Vaše žádost o provedení M-Platby automaticky odeslána nejprve do eské spoitelny a po její akceptaci pak spolenosti Vodafone. Postup zadání: Vodafone M-Platby Zadejte MPIN Platby Vodafone a dále postupujte podle následující tabulky: Nabídka v menu M-Plateb Dobit kredit 1.krok / dílí submenu Výbr zvolte ástku dobití: 250 K 500 K 1200 K 2400 K Faktura Castka v Kc ástka faktury. Zadávejte pouze ástky od 100 K. Platby sluzeb Castka v Kc ástka Vodafone platby. Zadávejte pouze ástky od 100 K. Vol. jistina Castka v Kc ástka, kterou chcete zaplatit. Zadávejte pouze ástky od 500 K. 2.krok / dílí submenu Ve prospech tel. cisla zadejte tel. íslo Vodafone karty, pro kterou chcete navýšit kredit. Toto íslo zadávejte vždy bez první nuly tedy pouze 9 íslic. Nap Cislo faktury zadejte íslo faktury (minimáln 8 znak) Ve prospech tel. cisla zadejte tel. íslo ke kterému chcete provést Vodafone platbu. Toto íslo zadávejte vždy bez první nuly tedy pouze 9 íslic. Nap Ve prospech tel. cisla zadejte tel. íslo ke kterému chcete navýšit volací jistinu. Toto íslo zadávejte vždy bez první nuly tedy pouze 9 íslic. Nap krok / dílí submenu Výbr zvolte volbu Bank. ucet 4.krok / dílí submenu Výbr zvolte volbu CS 5.krok / dílí submenu Z uctu - Zadejte celé íslo útu (bez kódu banky) nebo piazenou zkratku (pro sporožiro 1 až 19, pro bžný úet 20 až 49 ). Potvrte operaci volbou Odeslat, nebo celou operaci zrušte volbou Zrusit Pro provedení M-Platby je stanoven maximální denní limit K z jednoho útu. Úhrada služby M-Platby * mže se lišit dle typu SIM karty 16/17

17 Úhradu služby M-Platby nemžete odvolat, proto tato úhrada není zaazena do pehledu píkaz k úhrad. Pouze v pípad, že bylo M-Platba provedena (žádost nebyla S a.s. ani spoleností Vodafone odmítnuta), bude systémem automaticky zpracován píkaz k úhrad za požadovanou M-Platbu. Je-li vše v poádku (tzn. žádost o M-Platbu nebude ani bankou, ani mobilním operátorem odmítnuta), dojde k odútování finanních prostedk ve výši M-Platby z Vámi vybraného útu ve prospch Vodafone a souasn Vám bude zaslána informaní SMS o pijetí transakce: Nap. Vas pozadavek na provedeni M-Platby z uctu ve vysi 1200 Kc byl prijat ke zpracovani. Mobilní operátor Vodafone rovnž zasílá informaní SMS o provedení M-Platby. V pípad, že byla provedena úhrada a kredit na Vodafone kart nebyl navýšen, kontaktujte zákaznické centrum spolenosti Vodafone Vodafone pée o zákazníky (linka *077). Žádost o M-Platbu bude bankou odmítnuta napíklad v pípadech kdy: - ástka M-Platby není kryta zstatkem na útu. Chybová zpráva zní: Nelze provést M-Platbu. Zadana castka je vyssi nez disponibilni zustatek uctu. - klient požaduje M-Platbu pevyšující stanovený denní limit/ zbývající denní limit. Chybová zpráva zní: Byl prekrocen denni limit uctu pro mobilní platby SERVIS24 - bylo zvoleno chybné íslo útu (pípadn chybná zkratka). Chybová zpráva zní: Požadavek odmítnut. Chyba v: Cislo uctu - klient požaduje M-Platbu pevyšující zvolený limit pipodepisování. Chybová zpráva zní: Limit pro samostatne jednani disponentu byl prekrocen a tento typ transakce nepodporuje pripodepisovani. Rovnž Vám mže být zaslána informaní SMS o chyb, kterou zjistil mobilní operátor, nap. pokud se budete pokoušet navýšit kredit na neexistujícím telefonním ísle. Spolenost Vodafone si vyhrazuje právo na stanovení a zmnu podmínek použití služby M-Platby. Podrobné podmínky služby stanovené spoleností Vodafone najdete ve znakových prodejnách Vodafone a na Zmna MPIN Zmnu BPIN lze provést pouze zadáním chybného MPIN tikrát po sob. Následn budete aplikací vyzváni k zadání MPUK a následn k nastavení nového MPIN. V Praze eská spoitelna, a.s. * mže se lišit dle typu SIM karty 17/17

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie APRC pedstavuje úhrn všech poplatk a jiných náklad, které musí dlužník/klient pi ádném plnní svých povinností z úvrové smlouvy nutn zaplatit

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více

Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka. Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka

Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka. Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka Obsah příručky 1. Přihlášení do aplikace... 6 1.1 Přihlášení certifikátem uloženým v prohlížeči... 6 1.2 Přihlášení certifikátem na čipové kartě... 6 2 Orientace

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Mobilní banka 2 Uživatelská příručka

Mobilní banka 2 Uživatelská příručka Mobilní banka 2 Uživatelská příručka Mobilní banka 2 Uživatelská příručka Obsah 1 Co je Mobilní banka 2... 3 1.1 Jak získám Mobilní banku 2... 3 1.2 Technické podmínky pro provozování služby Mobilní banka

Více

Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online

Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online 2 Obsah 1. ÚVOD... 6 2. ZAČÁTEK V CITIBANK ONLINE... 7 2.1. PRVNÍ REGISTRACE... 7 2.2. SNADNÉ PŘIHLÁŠENÍ... 8 2.2.1. SMS KLÍČ... 9 2.2.2. OSOBNÍ

Více

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 moderní forma internetového bankovnictví nonstop k dispozici Služba BUSINESS 24 na internetové adrese www.business24.cz BUSINESS 24 Mobilní banka pro iphone nebo

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013 BankKlient Verze 9.50 6.12.2013 2 BankKlient Obsah 1 Úvod...7 1.1 1.2... 7 Proč systém BankKlient?... 7 Možnosti systému BankKlient 2 Instalace,...7 zálohování, reinstalace a odinstalování systému 2.1

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

MultiCash KB příručka pro předávání dat

MultiCash KB příručka pro předávání dat K MultiCash KB příručka pro předávání dat 1/57 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. POSLEDNÍ PROVEDENÉ ZMĚNY... 4 3. INSTALACE... 4 3.1 Vybavení pracovní stanice klienta... 4 3.1.1 Hardware... 4 3.1.2 Software... 5 3.2

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat

OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat PEHLED Refco Xpress je aplikace umožující obchodování v reálném ase, která umožuje obchodníkm používat Internet k pístupu ke svým obchodním útm, aby mohli zadávat a vést píkazy, sledovat stav objednávek,

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2 Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Obsah 1. TYP VAŠÍ KARTY 3 2. PRAKTICKÉ

Více

Návod ke službě Era smartbanking

Návod ke službě Era smartbanking Návod ke službě Era smartbanking Obsah 1 Všeobecné informace 2 Zřízení a aktivace služby 3 Přihlášení a odhlášení 4 Přehled funkcí a služeb 5 Widgety na úvodní obrazovce 6 Bezpečnost 7 Doporučené minimální

Více

e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi

e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi Obsah KAPITOLA 1. O APLIKACI E-BROKER........ 3 1.1 Požadavky na systém 4 1.2 Bezpečnost........4 KAPITOLA 2. ZÁHLAVÍ... 5 2.1 Trhy ČR, USA,

Více