Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo"."

Transkript

1 Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za internet. Modul slouží jako pehled tchto plateb, ale také umožuje dohledat nespárované nebo chybn spárované platby a piadit je k píslušným položkám (pihláškám, objednávkám prkaz apod.). Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo". 1. Spuštní modulu Párování 2. Popis prostedí a ovládacích prvk modulu Párování 2.1. Záložka "Pijaté platby" Rozbalovací seznamy Rychlé filtry Seznam pijatých plateb Panel s tlaítky Detail platby 2.2. Záložka "Pijaté poštovní poukázky" Rozbalovací seznamy Seznam "Pijaté poštovní poukázky" Detail poštovní poukázky 3. Oprava VS pro párování 1

2 1. Spuštní modulu Párování Modul Párování se spouští z Hlavního menu Pijímaky nebo VUT Párování. S ohledem na pidlená oprávnní se následn zobrazí bu modul se dvmi záložkami (viz. obr.1) - Pijaté platby (1), Pijaté poštovní poukázky (2), nebo pouze s jednou záložkou - Pijaté poštovní poukázky. 2. Popis prostedí a ovládacích prvk modulu Párování Obr. 1 - Párování plateb - Záložka "Pijaté platby" 2

3 2.1. Záložka "Pijaté platby" (1) Rozbalovací seznamy (3,4) V horní ásti modulu se nachází rozbalovací seznamy, ve kterých volíte, pro jaký úet (3) a kalendání rok (4; tj. rok, ve kterém byla platba zaútována) se vám mají zobrazovat informace. Po klepnutí myší na šipku na pravé stran rozbalovacího seznamu se vám oteve nabídka, ve které provedete výbr Rychlý filtr (5) Na levé stran obrazovky se nachází tzv. "Rychlý filtr - výbrový seznam" (5), který slouží k zobrazení požadované skupiny plateb dle zvoleného kritéria. Kritéria jsou rozdlena do dvou skupin (složek) podle toho, zda byla platba spárována s položkou. Tyto skupiny jsou oznaeny jako "Nespárované" (5a) a "Spárované"(5b). Pokud klepnete na tlaítko u složky, rozbalí se vám nabídka kritérií. V pípad, že chcete zobrazit všechny platby bez ohledu na to, zda byly spárovány, zvolíte kritérium "Vše"(5c) "Seznam pijatých plateb" (6) V horní ásti modulu se zobrazuje "Seznam pijatých plateb" (6), který slouží jako pehled pijatých (pípadn i vrácených) plateb. Mžete si zde zobrazit napíklad všechny spárované / nespárované platby za e-pihlášky zaútované v roce 2009 apod. V seznamu jsou standardn zobrazeny následující informace: zaútováno - informace o tom, k jakému datu byla platba zaútována v systému SAP íslo útu - íslo útu odesílatele kód banky - kód banky odesílatele VS pro párování - variabilní symbol pro párování (symbol podle kterého platba byla nebo mla být spárována s položkou) zbytek ástky - ástka, která nebyla dosud spárována íslo dokladu - íslo dokladu, které vzniklo na základ zaútování výpisu z banky (v pípad složenky podací íslo) typ dokladu - typ dokladu - nap. "KB" = výpis z útu KB (v pípad složenky podací pošta) text - název a íslo útu, jméno a píjmení odesílatele VS - variabilní symbol (VS uvedený u platby) SS - specifický symbol (u nkterých plateb slouží ke kontrole správného zadání variabilního symbolu - nap. platby za e-pihlášky) KS - konstantní symbol ástka poznámka - zde mohou být uvedeny napíklad poznámky k platbám, u kterých došlo ke zmn variabilního symbolu spárováno - informace o tom, zda byla platba alespo z ásti spárována typ - ikonka vyjadující typ platby ( - pihlášky, - prkazy ISIC, - internet, - pohledávky, stipendia,) stipendium - minimáln ást platby byla vrácena formou stipendia internet - minimáln ást platby sloužila k platb kolejného pohledávka - minimáln ást platby sloužila k úhrad pohledávky pihláška- minimáln ást platby sloužila k úhrad pihlášky objednávka - minimáln ást platby sloužila k úhrad prkazu ISIC nebo revalidaní známky ISIC vratka - minimáln ást platby byla vrácena pevodem na úet 3

4 Ve spodní ásti "Seznamu pijatých plateb" (6) se nachází záložky, ve kterých volíte za jaké období se mají v seznamu zobrazovat informace. Lze zde volit jednotlivé msíce, celý kalendání rok i všechny kalendání roky "vše" (obr. 2). Obr Kalendání rok Panel s tlaítky (7) Na pravé stran se nachází panel s následujícími tlaítky: Po stisknutí tlaítka se vám zobrazí dialogové okno "Zmnit variabilní symbol pro párování" (obr.5), ve kterém mžete zmnit VS vybraného záznamu platby, podle kterého bude platba spárována s požadovanou pohledávkou, pihláškou nebo objednávkou. Po stisknutí tlaítka bude spuštna funkce pro párování plateb. Platby, u kterých byl zmnn variabilní symbol, budou spárovány s pohledávkami, pihláškami i objednávkami dle nov zadaných variabilních symbol. Tlaítko slouží k otevení pohledávky, která je spárována s platbou zvolenou v "Seznamu pijatých plateb" (obr. 1-6). Pokud stisknete toto tlaítko, oteve se pohledávka dle variabilního symbolu pro párování. V pípad, že chcete zobrazit pohledávku dle variabilního symbolu, který byl uveden pímo u platby nebo podle specifického symbolu, musíte kliknout na šipku na pravé stran tlaítka a zvolit požadovaný píkaz. Tlaítko slouží k otevení pihlášky, která je spárována s platbou zvolenou v "Seznamu pijatých plateb" (obr. 1-6). Kritéria pro otevení pihlášky jsou stejná jako u tlaítka "Otevít pohledávku". Tlaítko slouží k otevení objednávky, která je spárována s platbou zvolenou v "Seznamu pijatých plateb"(obr. 1-6). Kritéria pro otevení objednávky jsou stejná jako u tlaítka "Otevít pohledávku" Detail platby Ve spodní ásti modulu se zobrazují detailní informace k platb zvolené v "Seznamu pijatých plateb" (obr. 1-6) tzv. "Detail platby" (obr. 1-8). Nap. u plateb hrazených formou poštovních poukázek je zde zobrazen náhled "Poštovní poukázky A" (obr. 3) zaslaný od eské pošty. Na levé stran si mžete nastavit, v jaké velikosti chcete náhled zobrazit. 4

5 Obr. 3 - Detail poštovní poukázky V náhledu se zobrazují údaje dležité pro identifikaci platby a její pozdjší dohledávání. Mezi tyto údaje náleží krom adresy odesílatele také variabilní symbol, podací pošta i podací íslo (obr. 3 - erven zvýraznné položky). Detail je možné zobrazit / skrýt klepnutím na tlaítko Záložka "Pijaté poštovní poukázky" (2) Tato záložka (obr. 4) slouží k zobrazení informací o platbách hrazených formou poštovní poukázky. Jsou zde všechny poukázky bez ohledu na oprávnní naítání dat ze SAPu (narozdíl od záložky "Pijaté platby", ve které se nachází pouze poštovní poukázky, k jejichž datm lze pistupovat ze SAPu). Záložka je urena pro ty uživatele, kterým staí pouze informace o složenkách Rozbalovací seznamy (10,11) V horní ásti modulu se nachází rozbalovací seznamy, ve kterých volíte, pro jaký úet (10) a kalendání rok (11; tj. rok, ve kterém byla platba zaútována) se vám mají zobrazovat informace. Po klepnutí myší na šipku na pravé stran rozbalovacího seznamu se vám oteve nabídka, ve které provedete výbr Seznam "Pijaté poštovní poukázky" (12) V horní ásti modulu se zobrazuje seznam "Pijaté poštovní poukázky" (12), který slouží jako pehled pijatých plateb hrazených formou poštovní poukázky. V seznamu jsou standardn zobrazeny následující informace: podací pošta - íslo podací pošty datum podání podací íslo ástka platby KS platby 5

6 VS platby - variabilní symbol uvedený na poštovní poukázce (podle tohoto symbolu je platba spárována s objednávkou, pihláškou nebo pohledávkou) SS platby - specifický symbol uvedený na poštovní poukázce odesílatel1 - jméno odesílatele odesílatel2 - píjmení odesílatele zpráva pro píjemce Obr. 4 - Párování plateb - Záložka "Pijaté poštovní poukázky" Detail poštovní poukázky (13) Ve spodní ásti modulu se zobrazuje náhled pijaté poštovní poukázky zaslaný od eské pošty. Jedná se o náhled vztahující se k záznamu vybranému v seznamu "Pijaté poštovní poukázky"(obr. 4-2). Na levé stran si mžete nastavit, v jaké velikosti chcete náhled zobrazit. Detail je možné zobrazit / skrýt klepnutím na tlaítko. V náhledu se zobrazují údaje dležité pro identifikaci platby a její pozdjší dohledávání. Mezi tyto údaje náleží napíklad variabilní symbol, podací pošta i podací íslo (obr. 4 - erven zvýraznné položky). 6

7 3. Oprava VS pro párování 1. Otevete si modul "Párování" záložku "Pijaté platby"(obr.1-1). V rozbalovacích seznamech vyberte úet (obr.1-3), na který byla platba zaslána a kalendání rok (obr.1-4), ve kterém byla zaútována. 2. V "Seznamu pijatých plateb" (obr.1-6) vyhledejte záznam platby, u které má být opraven VS pro párování. Pro rychlejší vyhledání mžete využít "rychlé filtry" (obr.1-5). Nap. pokud se jedná o nespárovanou platbu k objednávce prkazu ISIC, zvolíte kritérium "asi prkazy" (obr.1-5a) ve složce "nespárované"(obr.1-5b). V pípad, že znáte variabilní symbol nebo specifický symbol platby, mžete využít "filtrování seznamu" a vyhledat platbu dle tchto symbol. 3. Po vyhledání záznamu platby stisknte tlaítko. Zobrazí se vám dialogové okno "Zmnit variabilní symbol pro párování" (obr. 5). V tomto dialogovém okn nejdíve vyberete, podle eho chcete nastavit VS pro párování - nap. podle "SS" (14) nebo "zadané hodnoty" (15). Pokud zvolíte podle "zadané hodnoty" (15), musíte do vedlejšího textového pole zadat VS, podle kterého má být platba spárována (používá se nap. v pípad, že plátce uvedl pi platb chybn VS i SS). 4. Do textového pole "Poznámky" (16) lze zadat doplující informaci k platb, napíklad pro byl zmnn variabilní symbol pro párování. 5. Zadané údaje potvrdíte tlaítkem. 6. VS pro párování byl nyní opraven. Má-li se tato zmna okamžit projevit nap. v objednávce nebo pihlášce, stisknte tlaítko. Obr. 5 - Zmna variabilního symbolu pro párování 7

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0 Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie IDES-CZ Verze 2.0 eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel leden 2005 Obsah: 1. Program

Více

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 SIPVZ úvodní modul P-0 2003 SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 OBSAH Obsah 1 Elektronická komunikace 3 Základní druhy 4 ICQ 5 Tabulkový procesor Excel 9 Základní pojmy 10 Operace se souborem 13 Základy editace

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

1 Skype, co to je? strana 1

1 Skype, co to je? strana 1 Obsah 1 Skype, co to je?... 1 2 Instalace programu... 2 3 Spuštní programu úvodní obrazovka... 3 4 Registrace nového uživatele... 5 5 Po pihlášení... 6 6 Kontakty a jejich správa... 7 6.1 Vyhledání a pidání

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup.

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup. Program INVENTURY Tento program slouží k provádní fyzické inventarizace zásob zboží za pomoci snímae árového kódu. Program umožní poídit položkový pehled zásob zboží na provozovn, umožní zadat úetní pohyby

Více

OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat

OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat PEHLED Refco Xpress je aplikace umožující obchodování v reálném ase, která umožuje obchodníkm používat Internet k pístupu ke svým obchodním útm, aby mohli zadávat a vést píkazy, sledovat stav objednávek,

Více

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s.

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. pro evidenci dokument o stavebních výrobcích podle evropského klasifikaního systému z hlediska požární odolnosti Zhotovitel : PAVUS, a.s. Prosecká 412/74 190 00

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289960

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289960 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

PŘÍRUČKA PRO ELEKTRONICKOU ZÁSTAVU POHLEDÁVEK KB

PŘÍRUČKA PRO ELEKTRONICKOU ZÁSTAVU POHLEDÁVEK KB PŘÍRUČKA PRO ELEKTRONICKOU ZÁSTAVU POHLEDÁVEK KB Platnost od 11.12.2009 1 z 27 Úvod...3 1. Podmínky Služby...4 1.1 Charakteristika Služby a Seznam pohledávek...4 1.2 Kontrola limitů a přístupů...4 1.3

Více

Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz

Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz ! "# $%&$' ' Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz Strana 1 (celkem 51) www.pp2can.wz.cz Verze dokumentu 0.90 CZ Verze dokumentu: Verze: Datum: Zmny: 0.80 9.10.2005 První

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop Desktop 1. Popis modulu Desktop 2. Informace o uživateli 3. Co je nového? 4. Přístupová práva 4.1. Práva, role 4. 2. Změna VUT hesla, VUT loginu 5. Přístup do Apolla 5.1. Rychlé filtry 5.2. Seznam přihlášení

Více