Ro!ní záv"rka KALKUL1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ro!ní záv"rka KALKUL1"

Transkript

1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace provád$jte pomocí p"íkazu v menu Uzáv$rky > Ro%ní záv$rka > Uzavíraní knih jako opravné polo&ky p"íjm' a v!daj'. Je nutné toto ú%tování provád$t s rozli#ením za%ínajícím 9, tak jak je uvedeno v %íselníku rozli#ení a ú%tování. Pro uzavírání budete pot"ebovat podklady, které jsou popsány dále. Soupis odpis' PODKLADY: Protokol odpis' majetku získáte v p"íslu#né knize majetku po stisku klávesy <F12>. Soupis vy"azeného majetku PODKLADY: Protokol o vy"azeném majetku získáte v p"íslu#né knize majetku po stisku klávesy <F12>. Protokoly o pronajatém majetku (leasing) P"i ka&dém za"azení pronajatého majetku je pot"ebné v menu Evidence > Inventá" > Pronajat! majetek, vytisknout p"íslu#nou sestavu. Tyto sestavy budou pot"ebné p"i uzavírání knih. Pokud jste ú%tovali v cizí m$n$, kurz vyhlá#en! (NB k Dal#í protokoly, které budou nutné pro uzavíraní knih. Pro p"íklad jsou uvedeny jen n$které a uveden princip, kde je mo&né dané podklady získat. Úkony p"i uzavírání knih: Pokud budete pou&ívat standardní p"íkazy v menu uzavírání knih, program ú%tuje s uveden!mi kódy ú%tování a je zaji#t$no následné vyhodnocování uzáv$rkov!ch operací. Pokud budete pot"ebovat uzavírat knihy jin!m zp'sobem je nutné dodr&et nastavení p"íkaz' Systém > Konfigurace > Uzáv$rkové opravy a kódy ú%tování v %íselníku ú%tování. Oprava p!íjm": kód ú#tování Úroky na ú#tu - ve sloupci ostatní da$ové p!íjmy záporn% Kursov& rozdíl zisk - ve sloupci ostatní dan%né kladn% Majetek vytvo!en& vlastní #inností - ve sloupci ostatní dan%né kladn% Odpis pasivní opravné polo'ky - ve sloupci ostatní dan%né kladn% Zálohy p!ijaté - sou#et tohoto sloupce do sloupce p!íjem za prodej nebo ostatní Oprava v&daj": kód ú#tování Odpisy - ve sloupci re'ie kladn% Z"statková cena prodaného majetku - ve sloupci re'ie kladn% Leasing - ve sloupci nedan%né v&daje záporn% a ve sloupci re'ie kladn% Kursov& rozdíl ztráta - ve sloupci re'ie kladn% Page 1 of 5

2 Zru(ení rezerv - ve sloupci dan%né v&daje záporn% - ve sloupci nedan%né v&daje kladn% Tvorba rezerv - ve sloupci re'ie kladn% Po!izovací cena prodaného fin. maj. - ve sloupci re'ie kladn% Odpis aktivní opravné polo'ky - ve sloupci re'ie kladn% Zálohy vydané - sou#et tohoto sloupce do sloupce re'ie Po uzav"ení knih je mo&né spustit p"íkaz uzáv$rkov! protokol. P"íkaz umo&)uje vytisknout sestavu popisující majetkové pom$ry firmy na za%átku a na konci roku. Ve#keré po%ítané údaje se vztahují na aktivní rok (aktuální ú%etní období) nastaven! v konfiguraci. Program postupn$ %áste%n$ vyplní tabulku majetku, p"íjm' a v!daj', kterou je nutné kontrolovat a dopl)ovat podle p"ilo&en!ch protokol' jak je popsáno dále. Protokoly nebo sestavy, které budete pot"ebovat pro ukon%ení ú%etního období: 1) Ro%ní záv$rka p"edcházejícího ú%etního období 2) Soupis nehmotného majetku V kolonce NM na za%átku období jsou se%teny z'statkové hodnoty v#ech nehmotn!ch majetk' p"edcházejícího období ne& je nastaven v konfiguraci. V kolonce na konci období jsou se%teny z'statkové hodnoty v#ech nehmotn!ch majetk' nyn$j#ího ú%etního období. PODKLADY: Ro%ní záv$rka p"edcházejícího ú%etního období. Soupiska majetku v inventární knize za stávající období. 3) Soupis hmotného majetku V kolonce HM na za%átku období jsou se%teny z'statkové hodnoty v#ech hmotn!ch majetk' p"edcházejícího období ne& je nastaven v konfiguraci. V kolonce na konci období jsou se%teny z'statkové hodnoty v#ech hmotn!ch majetk' nyn$j#ího ú%etního období. PODKLADY: Ro%ní záv$rka p"edcházejícího ú%etního období. Soupiska majetku v inventární knize za stávající období. 4) Inventuru zásob provedenou k daného ú%etního období V kolonce zásoby na za%átku období program zobrazí sou%et v#ech %ástek uveden!ch v p"íjemkách s p"íznakem po%áte%ní stav. Do kolonky na konci období je nutné zapsat hodnotu sklad' podle vyti#t$né inventury k p"íslu#ného období. Inventuru je mo&né provést v menu Sklady > sestavy > inventury. PODKLADY: Inventury za minulé a stávající období provedené v&dy ke konci daného období. Ro%ní záv$rka p"edcházejícího ú%etního období. 5) Soupis nevy"ízen!ch pohledávek V kolonce pohledávky - z eviden%ní knihy pohledávek program zobrazí do sloupce na za%átku období sou%et v#ech %ástek bez %áste%n!ch plateb, které mají datum vzniku men#í ne& 1.1. ú%etního období nastaveného v konfiguraci a datum vy"ízení není uveden nebo je v$t#í nebo roven 1.1. Do sloupce na konci období zobrazí program sou%et v#echny %ástek bez %áste%n!ch plateb kde není uveden datum vy"ízení. PODKLADY: Ro%ní záv$rka p"edcházejícího období. Sestava nevy"ízen!ch pohledávek. V knize pohledávek pomocí p"eddefinovaného filtru <Shift> a <F6> vyfiltrujte nevy"ízené pohledávky. Ozna%te tyto záznamy a vytiskn$te. 6) Stav pen$z Program zobrazí do kolonky peníze, ceniny na za%átku období sou%et v#ech %ástek po%áte%ních stav' pokladen v základní m$n$ uveden!ch v %íselníku pokladen. Do kolonky na konci období uvede sou%et v#ech pokladen ú%tovan!ch v pen$&ním deníku v základní m$n$. Po%áte%ní stav cenin je dán sou%tem "nákup'" cenin (sou%in mno&ství * cena za jednotku) do za%átku roku poní&en!m o sou%et "prodej'" nebo "zru#ení" (ve smyslu pou&ití) cenin do za%átku roku. Koncov! stav cenin je dán sou%tem "nákup'"" cenin (sou%in mno&ství * cena za jednotku) v pr'b$hu roku poní&en!m o sou%et prodej' nebo "zru#ení" (ve smyslu pou&ití) cenin v pr'b$hu roku s p"ihlédnutím ke stavu na za%átku roku. Pozn. V!po%et cenin vychází z obsahu událostí eviden%ní knihy cenin. PODKLADY: Ro%ní záv$rka p"edcházejícího období. Sou%ty jednotliv!ch sloupc' pen$&ního deníku. Sestavy z eviden%ní knihy cenin. 7) Stav bankovních ú%t' Program zobrazí do kolonky bankovní ú%ty na za%átku období sou%et v#ech %ástek po%áte%ních stavu bankovních ú%t' v základní m$n$ uveden!ch v %íselníku bankovních ú%t'. Do kolonky na konci období uvede sou%et v#ech pokladen ú%tovan!ch v pen$&ním deníku v základní m$n$. PODKLADY: Ro%ní záv$rka p"edcházejícího období. Sou%ty jednotliv!ch sloupc' pen$&ního deníku. 8) Soupis ostatního finan%ního majetku Po%áte%ní stav finan%ního majetku je dán sou%tem "nákup'" (sou%in mno&ství * cena za jednotku) do za%átku roku poní&en!m o sou%et "prodej'" do za%átku roku. Koncov! stav finan%ního majetku je dán sou%tem "nákup'" (sou%in mno&ství * cena za jednotku) v pr'b$hu roku poní&en!m o sou%et "prodej'" v pr'b$hu roku s p"ihlédnutím ke stavu na za%átku roku. PODKLADY: V!po%et ostatního finan%ního majetku vychází Page 2 of 5

3 z obsahu událostí eviden%ní knihy finan%ního majetku. Ro%ní záv$rka p"edcházejícího období. Soupis rezerv Po%áte%ní stav rezerv je dán sou%tem %ástek "vytvo"en!ch" rezerv do za%átku roku poní&en!m o sou%et "%erpání" do za%átku roku. Koncov! stav rezerv je dán sou%tem %ástek "vytvo"en!ch" rezerv v pr'b$hu roku poní&en!m o sou%et "%erpání" v pr'b$hu roku s p"ihlédnutím ke stavu na za%átku roku. PODKLADY: V!po%et rezerv vychází z obsahu databáze událostí eviden%ní knihy rezerv. Ro%ní záv$rka p"edcházejícího období. Soupis úv$r' Soupis opravn!ch polo&ek, jak aktivních, tak pasivních. Soupis cenn!ch papír' Proto&e tento program má jen evidenci finan%ního majetku, opravn!ch polo&ek a rezerv, zále&í na u&ivateli jak tuto evidenci povede. Podle toho je pot"ebné vytvo"it p"íslu#né sestavy a vyplnit p"íslu#né kolonky. 9) Soupis nevy"ízen!ch závazk' V kolonce závazky - z eviden%ní knihy závazk' program zobrazí do sloupce na za%átku období sou%et v#ech %ástek bez %áste%n!ch plateb, které mají datum vzniku men#í ne& 1.1. ú%etního období nastaveného v konfiguraci a datum vy"ízení není uveden nebo je v$t#í nebo roven 1.1. Do sloupce na konci období zobrazí program sou%et v#ech %ástek bez %áste%n!ch plateb kde není uveden datum vy"ízení. PODKLADY: Ro%ní záv$rka p"edcházejícího období. Sestava nevy"ízen!ch závazk'. V knize závazk' pomocí p"eddefinovaného filtru <Shift> a <F6> vyfiltrujte nevy"ízené závazky. Ozna%te tyto záznamy a vytiskn$te. 10) Soupis jednotliv!ch sloupc' pen$&ního deníku PODKLADY: V pen$&ním deníku pou&ijte p"íkaz pro sou%ty a stiskem klávesy <F8>, pop". <F7> vytiskn$te sou%ty jednotliv!ch sloupc' pen$&ního deníku. 11) Soupis uzáv$rkov!ch operací po polo&kách Soupis uzáv$rkov!ch operací. Uzáv$rkové operace ú%tujte s rozli#ením 9 na po%átku, tak je uvedeno v %íselníku rozli#ení a ú%tování. V pen$&ním deníku po stisku kláves <Shift> a <F6> p"eddefinovan! filtr zadejte uzáv$rkové operace. Po ozna%ení po&adovan!ch záznam' vytiskn$te p"íslu#né sestavy. Pokud budete pot"ebovat vytisknout sestavy po jednotliv!ch uzáv$rkov!ch operacích pou&ijte standardní filtr <F6> a zde ozna%te záznamy podle rozli#ení. 12) Soupis zaplacen!ch záloh sociálního a zdravotního poji#t$ní PODKLADY: Tyto sestavy získáte v menu uzáv$rky statistika. Do tabulky p"íjm' program zahrne: Prodej zbo&í, v!robk' a slu&eb Ostatní p"íjmy Uzáv$rková operace p"íjm' - sou%et v#ech ú%etních operací ú%tovan!ch s rozli#ením 9XXXXXXXXXX a kódem ú%tování 9XXXXX. PODKLADY: Soupis jednotliv!ch sloupc' pen$&ního deníku Do tabulky v!daj' program zahrne: Nákup materiálu a zbo&í Mzdy Platby pojistného Provozní re&ie Uzáv$rkové operace v!daj' - sou%et v#ech ú%etních operací ú%tovan!ch s rozli#ením 9XXXXXXXXX a kódem ú%tování 95XXXX. PODKLADY: Soupis jednotliv!ch sloupc' Page 3 of 5

4 pen$&ního deníku. Na záv$r je mo&né tyto podklady vytisknout pomocí klávesy F7. V nadcházející tabulce je ukázáno, které podklady jsou pot"ebné pro kontrolu nebo dopln$ní jednotliv!ch kolonek. Kde je v tabulce u %ísla písmeno "V", program vypo%te a nabídne ke kontrole. Tam kde je písmeno "D", je nutné kolonku doplnit. MAJETEK Na za#átku Na konci Nehmotn& dlouhodob& majetek 1 V 2 V Hmotn& dlouhodob& majetek 1 V 3 V Zásoby 1 V 4 V Pohledávky 1 V 5 V Peníze a ceniny 1 V 6 V Bankovní ú#ty 1 V 7 V Majetkové, cenné, papíry a vklady 1 D 8 D Ostatní finan#ní majetek 1 V 8 V Opravná polo'ky (aktivní) 1 D 8 D Závazky 1 V 9 V Rezervy 1 V 8 V Úv%ry 1 D 8 D Opravné polo'ky (pasivní) 1 D 8 D P)ÍJMY A V*DAJE P!íjmy Prodej zbo'í, v&robk" a slu'eb Ostatní p!íjmy Uzáv%rková oprava p!íjm" Na konci 11 V P!íjmy celkem V&daje Nákup materiálu a zbo'í Mzdy Platby pojistného Provozní re'ie Uzáv%rková oprava v&daj" 12, 11 V V&daje celkem Rozdíl p!íjm" a v&daj" Soupis zaplacen!ch záloh dan$ z p"íjmu PODKLADY: Tyto sestavy získáte v menu uzáv$rky statistika. Seznam pou&it!ch zkratek p"i ú%tování Seznam pou&it!ch zkratek získáte nap". v %íselníku typ' doklad' a dal#ích, jeho vyti#t$ní. Soupis dar'. Tuto sestavu je mo&né vytisknout v pen$&ním deníku po stisku kláves <Shift> a <F6> p"edefinovan! filtr: zadejte dary. Page 4 of 5

5 Soupis odpo%t'. Tuto sestavu je mo&né vytisknout v p"íslu#né inventární knize po stisku klávesy <F12>. Soupis proplácení cestovného. Pokud bylo pou&ito cizí vozidlo (pro silni%ní da)). Z pen$&ního deníku, pokud bylo ú%továno s jednotn!m rozli#ením. Seznam vozidel zahrnut!ch v majetku firmy. Tuto sestavu získáte v menu %íselníky, ostatní, vozidel. Soupis oznamovací povinnosti. Tuto sestavu získáte z pen$&ního deníku. Podmínkou je uvád$t I(O nebo DI( zákazníka a zákazník musí b!t zadán v adresá"i. Tyto podklady Vám budou slou&it pro vypln$ní da)ového p"iznání pro da) z p"íjm' a da) silni%ní. Page 5 of 5

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7).

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Navedení počátečních stavů... 2 Bankovní účty a pokladny...2 Počáteční stav

Více

Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl

Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl Výroční zpráva 213 Vážení přátelé, Je mi velkou ctí, že mohu jako místopředseda správní rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí středisko

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA 2009 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna práva vyhrazena.

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více