Chemické výpočty. 1. Hmotnost, relativní atomová a molekulová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemické výpočty. 1. Hmotnost, relativní atomová a molekulová"

Transkript

1 Chemické výpočty 1. Hmotnost, relativní atomová a molekulová hmotnost značka: m jednotka: kg 1 kg = 10 3 g = 10 6 mg (mili) = 10 9 µg (mikro)= ng (nano) hmotnosti atomů velmi malé př. m(h) = 1, kg nepraktické vytvořeny relativní atomové hmotnosti Ar relativní atomová hmotnost značka: Ar jednotka: bezrozměrná = udává, kolikrát je hmotnost atomu y větší než mu mu = atomová hmotnostní konstanta, číselně odpovídá 1 hmotnosti atomu nuklidu = 1, kg C 6 nalezneme je v periodické tabulce prvků (vypočítáno na základě poměrného zastoupení jednotlivých izotopů daného prvku) relativní molekulová hmotnost značka: Mr jednotka: bezrozměrná = udává, kolikrát je hmotnost molekuly xy větší než mu Mr (xy) = Ar (x) + Ar (y) př. 1.1: Vypočítejte relativní molekulovou hmotnost těchto sloučenin: a) HCl b) H2SO4 c) CuSO4. 5 H2O d) Ca3(PO4)2 a) 36,5; b) 98; c) 249,7 d) 310,2 Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 př. 1.2: Určete hmotnost atomu vápníku a železa v kg. mu = 1, kg Ar Ca = 40,08 Ar Fe = 55,85 m Ca = Ar Ca. mu = 40,08. 1, kg = 6, kg m Fe = Ar Fe. mu = 55,85. 1, kg = 9, kg 2. Objem značka: V jednotka: m 3 1 m 3 = 10 3 dm 3 = 10 3 l = 10 6 cm 3 = 10 6 ml objemy různých kapalin nelze sčítat!!! závisí na teplotě a tlaku (u většiny kapalin V s teplotou výjimka H2O nejnižší objem při teplotě 4 C = anomálie vody) 3. Hustota [1] značka: ρ jednotka: kg.m 3 1 kg.m 3 = 10 3 g.m 3 1 kg.m 3 = 10 3 kg.dm 3 1 kg.m 3 = 10 3 g.cm 3 vzorec: ρ = m V m = ρ. V V = m ρ různé prvky (ale i sloučeniny, kapaliny) rozdílná hustota tělesa o stejném objemu mají různou hmotnost závisí na teplotě a tlaku př. 3.1: Jak se bude lišit hmotnost hliníkové a zlaté krychle o délce hrany 1 cm, pokud víte, že ρ Al = kg.m 3 a ρ Au = kg.m 3? V krychle= a 3 = (1 cm) 3 = 1 cm 3 = 10 6 m 3 m Al = ρ Al. V krychle = kg.m m 3 = 2, kg = 2,7 g m Au = ρ Au. V krychle = kg.m m 3 = 0,019 kg = 19 g 2

3 př. 3.2: Vypočítejte objem (v ml) 250 g etanolu (ρ EtOH = 789,3 kg.m 3 ) a 250 g vody (ρ H 2 O = 998 kg.m 3 ). V EtOH = 0,250 kg / 789,3 kg.m 3 = 3, m 3 = 317 ml V H2O = 0,250 kg / 998 kg.m 3 = 2, m 3 = 251 ml př. 3.3: Kolik g váží 200 ml vroucí vody (ρh 2 O, 100 C = 958,35 kg.m 3 ) a kolik stejné množství ledu (ρh 2 O, 0 C = 999,94 kg.m 3 ). m H 2 O, 100 C = 191,7 g; m H 2 O, 0 C = 200 g 4. Látkové množství značka: n jednotka: mol = chemická veličina, která charakterizuje množství částic v látce 1 mol obsahuje tolik částic, kolik atomů obsahuje 12 g nuklidu 6 C 1 mol obsahuje vždy stejné množství částic jejich počet dán Avogadrovou 12 konstantou NA NA = 6, mol 1 vzorec: n = N NA n. látkové množství; N. počet částic; NA = Avogadrova konstanta nelze ho odměřit nutný přepočet na hmotnost odpovídá stechiometrickým koeficientům reakce: 2 NaOH + H2SO4 Na2SO4 + 2 H2O 2 moly hydroxidu sodného reagují s jedním molem kyseliny sírové za vzniku jednoho molu síranu sodného a 2 molů vody molární objem Vm = objem 1 molu plynu za standardních podmínek Vm = 22,4 dm 3.mol 1 vzorec: n = V Vm př. 4.1: Kolik částic obsahuje 12 molů cukru a 12 molů kyseliny sírové? N = n. NA N cukru = 12. 6, = 7, částic = N H 2 SO 4 př. 4.2: Jaký objem zaujímá 5 molů oxidu sírového? V = Vm. n = (22,4. 16) dm 3 = 112 dm 3 3

4 5. Molární hmotnost značka: M jednotka: kg.mol 1 ; g.mol 1 (využívanější) = chemická veličina, která určuje hmotnost 1 molu látky vzorec: M = m n M. molární hmotnost; m. hmotnost; n. látkové množství lze ji odvodit z relativní molekulové hmotnosti Mr stejná číselná hodnota, ale přidána jednotka g.mol 1 př. 5.1: Uveďte molární hmotnost kyseliny siřičité; manganistanu draselného a chloridu sodného. M H 2 SO 3 = 82 g.mol 1 ; M KMnO 4 = 158 g.mol 1 ; M NaCl = 58 g.mol 1 př. 5.2: Máte za úkol navážit 2 moly uhlíku, vody a kuchyňské soli. Jaké hodnoty se vám objeví na váze? Kolik částic budou jednotlivé chemikálie obsahovat? m = M. n mc = 24 g; mnacl = 116 g; m H 2 O = 36 g všechny obsahují stejný počet částic 2 x NA = 1, př. 5.3: Je potřeba připravit 10 g Na2SO4. Kolik je to molů? n = m n = (10 / 142) mol = 0,07 mol M př. 5.4: Jaké látkové množství a jakou hmotnost NaOH budete potřebovat při přípravě 17 g síranu sodného neutralizační reakcí s kyselinou sírovou? 2 NaOH + H2SO4 Na2SO4 + 2 H2O nnaoh : n Na 2 SO 4 = 2 : 1 n Na 2 SO 4 = m / M = 17 / 142 = 0,12 mol nnaoh = 2. n Na 2 SO 4 =(2. 0,12) mol = 0,24 mol m NaOH = M NaOH. n NaOH = (40. 0,24) g = 9,6 g 4

5 př. 5.5: Vypočítejte látkové množství bezvodého síranu vápenatého ve 100 g dihydrátu síranu vápenatého. M CaSO 4 = 136 g.mol 1 M CaSO 4. 2H 2 O = 172 g.mol g.mol g.mol 1 x g CaSO4 100 g x= (100 / 172). 136 = 79,1 g CaSO4 n CaSO 4 = m CaSO 4 / M CaSO 4 = (79,1 / 136) mol = 0,581 mol 6. Molární koncentrace značka: c jednotka: mol. dm 3 ; M (molarita) = chemická veličina, která udává látkové množství rozpuštěné látky v 1 dm 3 roztoku vzorec: c = n V c = m M. V c. molární koncentrace; n. látkové množství; V.. objem, vždy v dm 3!!!; m.hmotnost; M.molární hmotnost závisí na teplotě př. 6.1: Jaká je molární koncentrace 0,6 molů NaCl rozpuštěných v 8,9 dm 3 roztoku? c = n / V = (0,6 / 8,9) mol.dm 3 = 0,07 mol. dm 3 př. 6.2: Jaká je molární koncentrace 16 g H2SO4 v 265 ml roztoku? M H 2 SO 4 = 98 g.mol 1 c = m / (M. V) = (16 / (98. 0,265)) mol.dm 3 = 0,62 mol. dm 3 př. 6.3: Kolik gramů kyseliny mravenčí obsahuje 200 ml roztoku o koncentraci 0,25 mol.dm 3? M HCOOH = 46 g.mol 1 n = c. V = (0,25. 0,200) mol = 0,05 mol m = n. M = (0,05. 46) g = 2,3 g př. 6.4: Určete objem 0,125 M roztoku NaOH, který je možno připravit z 10 g NaOH. M NaOH = 40 g.mol 1 V = n / c = m /(M. c) = 10 / (40. 0,125) = 2 dm 3 5

6 př. 6.5: Jaká je molární koncentrace roztoku o objemu 8,6 ml, ve kterém je 2,9 g kyseliny dusité? M HNO 2 = 47 g.mol 1 V = 8,6 ml = 0,0086 dm 3 c = n V = m M.V = m M.V = 2, ,0086 = 7,17 mol. dm3 př. 6.6: Uveďte, jakým způsobem připravíte v laboratoři 0,5 mol. dm 3 roztok chloridu železitého, pokud jej budete potřebovat 3 x 25 ml. M FeCl 3 = 162,4 g.mol 1 V = = 75 ml = 0,075 dm 3 m = V. c. M = (0,075. 0,5. 162,4) g = 6,09 g FeCl3 rozpustit v malém množství vody a poté doplnit na 75 ml vodou př. 6.7: Kolik ml 96 % kyseliny sírové (ρ = 1,83 g. cm 3 ) potřebujeme k přípravě 250 ml 0,5 M roztoku této kyseliny? M H 2 SO 4 = 98 g.mol 1 n = c. V = (0,5. 0,25) mol = 0,125 mol m = n. M = (0, ) g = 12,25 g 100% H2SO4 12,25 g. 100% x g 96 % x = V = m = 12,76 ρ 1,83. 12,25 = 12,76 g 96 % H2SO4 = 6,97 cm3 = 6,97 ml př. 6.8: Kolik ml 30 % kyseliny trihydrogenfosforečné (ρ = 1,18 g. cm 3 ) potřebujeme k přípravě 0,28 l 0,1 M roztoku této kyseliny? M H 3 PO 4 = 98 g.mol 1 n = c. V = (0,1. 0,28) mol = 0,028 mol m = n. M = (0, ) g = 2,74 g 100% H3PO4 2,74 g. 100% x g 30 % x = ,74 = 9,13 g 30 % H3PO4 V = m ρ = 9,13 1,18 = 7,74 cm3 = 7,74 ml 6

7 7. Hmotnostní zlomek značka: w jednotka: bezrozměrná; číselné hodnoty 0 až 1; x 100 % hodnota v % = chemická veličina, která vyjadřuje hmotnostní díl, který zaujímá látka A v soustavě m A vzorec: w = pro roztoky: w = m celkem m roztoku w. hmotnostní zlomek; ma. hmotnost rozpuštěné látky; m celkem = hmotnost celé soustavy; m roztoku = hmotnost celého roztoku (rozpuštěná látka + rozpouštědlo) např. 96 % H2SO4 označuje množství čisté látky v roztoku ve 100 g roztoku je 96 g H2SO4 př. 7.1: Ve 100 g vody bylo rozpuštěno 20 g KOH. Vypočítejte hmotnostní zlomek KOH a vody. m A 20 wkoh = = 0,17 ( 17 %) wh 2 O = 1 0,17 = 0,83 ( 83 %) př. 7.2: Máme 169 g 9 % roztoku soli. Jaká je hmotnost rozpouštědla? msoli = w. mroztoku = 0, = 15,21 g mrozpouštědla = mroztoku msoli = ,21 = 153,79 g př. 7.3: Kolik g HCl je obsaženo v 2,3 dm 3 7 % roztoku HCl (ρ = 1,035 g.cm 3 )? ma = w. mroztoku = w. V. ρ = (0, ,035) g = 166,6 g př. 7.4: Kolik g 5 % roztoku CuSO4 můžeme připravit z 25 g CuSO4. 5H2O? Kolik g vody na přípravu potřebujeme? MCuSO 4. 5H 2 O = 250 g. mol 1 MCuSO 4 = 160 g. mol g. mol g. mol 1 25 g x g x = 16 g CuSO4 mroztoku = mcuso 4 / w = (16/0,05) g = 320 g roztoku mh 2 O = (320 16)g = 304 g vody 7

8 př. 7.5: Jakou část ceny (v %) zaplatíte při koupi sody na praní (dekahydrát uhličitanu sodného) za krystalovou vodu? MNa 2 CO 3. 10H 2 O = 286 g. mol 1 MH 2 O = 18 g. mol g. mol % g. mol 1 x % x = (180/286). 100 = 62, 94 % př. 7.6: Vypočítejte hmotnost chlorovodíku rozpuštěného v 550 ml kyseliny chlorovodíkové, jejíž hustota je ρ = 1,169 g.cm 3 a hmotnostní zlomek whcl = 0,340. mhcl = mroztoku. whcl = Vroztoku. ρhcl. whcl = (550. 1,169. 0,340) g = 219 g př. 7.7: Kolikaprocentní je 2,591 M roztok kyseliny sírové o hustotě 1,1548 g.cm 3? zvolíme: Vroztoku = 1 dm 3 n = c. V = (2,591. 1) mol = 2,591 mol mh 2 SO 4 = MH 2 SO 4. n = (98. 2,591) g = 253,918 g mroztoku = Vroztoku. ρroztoku = ( ,1548) g = 1 154,8 g w = m H 2 SO 4 = 253,918 = 0,22 22 % m roztoku 1154,8 8. Objemový zlomek značka: φ (fí) jednotka: bezrozměrná; číselné hodnoty 0 až 1; x 100 % hodnota v % = chemická veličina, která vyjadřuje poměr objemu rozpuštěné látky a objemu celého rozpouštědla V A vzorec: φ = V celkem φ. objemový zlomek; VA. objem rozpuštěné látky; Vcelkem = objem celého roztoku závisí na teplotě př. 8.1: Roztok propan2olu o objemu 47 cm 3 jsme připravili zředěním 29 cm 3 absolutního propan2olu. Vypočítejte koncentraci roztoku v objemových %. φ = 29 = 0,617 61,7 % 47 8

9 př. 8.2: Kolik ml alkoholu obsahuje láhev světlého výčepního piva, pokud víte, že obsah alkoholu je 3,5 % obj.? Vcelkem = 500 ml Valkoholu = (0, ) ml = 17,5 ml př. 8.3: Který z uvedených alkoholických nápojů obsahuje v běžně podávaném množství více alkoholu? Množství alkoholu uveďte v ml. druh nápoje Gambrinus Cool lemon víno zelená Fernet Absinth obj. % alkoholu 3,5 % 2 % 15 % 20 % 40 % 60 % konzumovaný 0,5 l 0,5 l 0,2 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l objem objem čistého 17,5 ml 10 ml 30 ml 10 ml 20 ml 30 ml alkoholu pořadí Ředění a směšování roztoků často potřeba připravit roztok o určité koncentraci z roztoku o jiné koncentraci postup přípravy roztoku: a) řaděním pomocí rozpouštědla b) smísením roztoků o různých koncentracích c) zvýšením koncentrace roztoku (např. odpaření) výpočet pomocí směšovací rovnice: m1.w1 + m2.w2 +. mx.wx = (m1 + m2 + mx). w m1, m2, mx.. hmotnosti roztoků, které směšujeme; w1, w2, wx.. hmotnostní zlomek roztoků, které směšujeme; w. hmotnostní zlomek výsledného roztoku pevné (čisté) látky: w = 1 voda: w = 0 př. 9.1: Kolikaprocentní bude roztok, který vznikne smísením 54 g 24 % roztoku s 12 g vody? m1, 24%. w1, 24% + mh 2 O. wh 2 O, 0% = (m1, 24% + mh 2 O). w w = (m1, 24%. w1, 24% + mh 2 O. wh 2 O, 0%)/ (m1, 24% + mh 2 O) = (54. 0,24 + 0) / ( ) = 0,20 20 % 9

10 př. 9.2: Kolikaprocentní bude roztok, který vznikne smísením 46 g 14 % roztoku s 17 g čisté látky? m1, 14%. w1, 24% + mčisté látky, 100%. w čisté látky, 100% = (m1, 14% + mčisté látky, 100% ). w w = (m1, 14%. w1, 24% + mčisté látky, 100%. w čisté látky, 100% )/ (m1, 14% + mčisté látky, 100%) = (46. 0, ) / ( ) = 0,37 37 % př. 9.3: Kolik vody musíme přidat k 200 g 80% kyselině sírové, aby vznikla kyselina 20 %? mh 2 SO 4, 80%. wh 2 SO 4, 80% + mh 2 O. wh 2 O, 0% = (mh 2 SO 4, 80% + mh 2 O). wh 2 SO 4, 20% mh 2 O =( m H 2 SO 4,80%. w H2 SO 4,80% w H2 SO 4,20% ) mh 2 SO 4, 80% = ( ,80 0,20 ) 200 g = 600 g př. 9.4: Připravte 220 g 20 % HNO3, pokud máte k dispozici 65 % a 10 % HNO3. Kolik 65 % a 10 % kyseliny navážíte? mhno 3, 65%. whno 3, 65% + mhno 3, 10%. whno 3, 10% = (mhno 3, 65% + mhno 3, 10%). whno 3, 20% mhno 3, 65% + mhno 3, 10% = mroztoku mhno 3, 65% = mroztoku mhno 3, 10% (mroztoku mhno 3, 10%). whno 3, 65% + mhno 3, 10%. whno 3, 10% = mroztoku. whno 3, 20% mhno 3, 10%. whno 3, 65% mhno 3, 10%. whno 3, 10% = mroztoku. whno 3, 65% mroztoku. whno 3, 20% 0,65. mhno 3, 10% 0,1. mhno 3, 10% = , ,2 mhno 3, 10% = (220. 0, ,2) / 0,55 = 180 g mhno 3, 65% = mroztoku mhno 3, 10% = ( ) g = 40 g př. 9.5: Vypočítejte objem vody (ρ = 1,00 g.ml 1 ), kterou se zředí 14,5 ml koncentrované kyseliny dusičné (ρ = 1,40 g.ml 1, 67 %) na 25 % roztok. mhno 3, 67% = VHNO 3, 67%. ρhno 3, 67% = (14,5. 1,4) g = 20,3 g mhno 3, 67%. whno 3, 67% + mh 2 O. wh 2 O, 0% = (mhno 3 + mh 2 O). whno 3, 25% mh 2 O = ( m HNO 3,67%.w HNO3,67% w HNO3, 25% VH 2 O = 34,1 ml ) mhno 3 = ( 20,3. 0,67 0,25 ) 20,3 g = 34,1 g 10

11 př. 9.6: V laboratoři potřebujete připravit 100 ml (ρ = 1,085 g.cm 3 ) 7 % roztoku kyseliny sírové. K dispozici máte kyselinu 30 % (ρ = 1,2185 g.cm 3 ). Jak budete postupovat? mh 2 SO 4, 7% = V H 2 SO 4, 7%. ρ H 2 SO 4, 7% = (100. 1,085) g = 108,5 g mh 2 SO 4, 30%. w H 2 SO 4, 30% + mh 2 O. wh 2 O, 0% = (m H 2 SO 4, 30% + mh 2 O). w H 2 SO 4, 7% mh 2 SO 4, 30% = ( (m H 2 SO 4,30% + m H2 O). w H2 SO 4,7% w H2 SO 4,30% ) g = 108,5. 0,07 0,30 g = 25,3 g VH 2 SO 4, 30% = mh 2 SO 4, 30% / ρ H 2 SO 4, 30% = (25,3 / 1,2185) ml = 20,8 ml (odpipetovat 21 ml a doplnit na 100 ml vodou) př. 9.7: Rozpuštěním CuSO4.5H2O ve vodě má být připraveno 500 g roztoku síranu měďnatého, v němž je hmotnostní zlomek CuSO4 5 %. Vypočítejte hmotnost CuSO4.5H2O a množství vody (v ml), které se k přípravě roztoku použijí. MCuSO 4.5H 2 O = 249,7 g.mol 1 MCuSO 4 = 159,6 g.mol 1 mcuso 4. wcuso 4, 100% + mh 2 O. wh 2 O, 0% = mroztoku. wcuso 4, 5% mcuso 4 = mroztoku. wcuso 4, 5% = (500. 0,05) g = 25 g 249,7 g. mol ,6 g. mol 1 x g.. 25 g x = 39,1 g CuSO4.5H2O mh 2 O = ,1 = 460,9 g VH 2 O = 460,9 ml př. 9.8: Vypočítejte hmotnost zelené skalice a objem vody, který použijete při přípravě 250 g 15 % roztoku FeSO4. MFeSO 4.7H 2 O = 278,01 g.mol 1 MFeSO 4 = 151,9 g.mol 1 m FeSO 4. w FeSO 4, 100% + mh 2 O. wh 2 O, 0% = mroztoku. wfeso 4, 15% m FeSO 4 = mroztoku. wfeso 4, 15% = (250. 0,15) g = 37,5 g 278,01 g. mol ,9 g. mol 1 x g. 37,5 g x = 68,6 g FeSO4.7H2O mh 2 O = ,6 = 181,4 g VH 2 O = 181,4 ml 11

12 Další příklady k procvičení: 1. Látka o hustotě kg / m 3 zaujímá v nádobě objem 2 cm 3. Jaká je její hmotnost? (3,87 g) 2. Jaká je hmotnost 23 mol oxidu sírového? (1841,61 g) 3. Vypočítejte látkové množství 61 dm 3 ethanu za normálních podmínek. (2,72 mol) 4. Vypočítejte látkové množství molekul kyslíku. (2,16 mol) 5. Kolika procentní roztok vznikne rozpuštěním 2g chloridu sodného v 60 cm 3 vody? (3,22 %) 6. Kolik bromidu draselného (KBr) je třeba rozpustit ve 100 cm 3 vody, máteli připravit 20 % roztok? (25 g) 7. Máme 6 % roztok, ve kterém je 79 g rozpouštědla. Jaká je hmotnost roztoku? (84,04 g) 8. Zjistěte hmotnostní zlomek síranu železnatého v roztoku, který vznikl rozpuštěním 74,75 g FeSO4. 7H2O ve 181 g vody. (0,16) 9. Roztok kyseliny octové o objemu 50 cm 3 jsme připravili zředěním 1 cm 3 absolutní kyseliny octové. Vypočítejte koncentraci roztoku v objemových %. (2 obj. %) 10. Roztok byl připraven zředěním 27 g kyseliny mravenčí na celkový objem 84 cm 3. Vypočítejte objemový zlomek roztoku. (ρkyseliny mravenčí = 1220,2 kg/m 3 ) (0,26) 11. Jaký je objem 0,2 M roztoku, ve kterém je 4,5 mol rozpuštěné látky? (22,5 l) 12. Jaká je hmotnost kyseliny dusičné v 2.2 M roztoku o objemu 7.3 ml? (1,01 g) 13. Kolikaprocentní je 1,33 M roztok K2CO3 o hustotě 1,1490 g.cm 3 (16 %) 14. Kolik cm 3 30% kyseliny dusičné (ρ = 1,18 g.cm 3 ) je potřeba na přípravu 500 cm 3 jejího 0,5M roztoku? (44,5 cm 3 ) 15. Vypočítejte, kolik cm 3 50% kyseliny dusičné (ρ = 1,31 g.cm 3 ) a kolik cm 3 vody bude třeba na přípravu 1500 cm 3 20% roztoku této kyseliny (ρ = 1,1150 g.cm 3 ) (510,7 cm 3 50% HNO3; 1003,5 cm 3 vody) 16. Vypočítejte, kolik cm 3 60% kyseliny dusičné (ρ = 1,3667 g.cm 3 ) a kolik cm 3 10% roztoku této kyseliny (ρ = 1,0543 g.cm 3 ) bude třeba smísit pro přípravu 5 dm 3 jejího 30% roztoku (ρ= 1,18 g.cm 3 ). (1726,8 cm 3 60% HNO3; 3357,7 cm 3 vody) Zdroje: [1] cit Kosina L.; Šrámek V.: Chemické výpočty a reakce. Albra, Praha, Kotlík B.; Růžičková K.: Cvičení k chemii v kostce. Fragment, Havlíčkův Brod, Benešová M., Satrapová H.: Odmaturuj z chemie. Didaktis, Praha, Vacík J., Barthová J. a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha, Flemr V., Holečková E.: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii. VŠCHT, Praha,

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Vypočtěte, kolikaprocentní roztok hydroxidu sodného vznikne přidáním 700 g vody do 2,2 kg 80%ního roztoku hydroxidu.

Vypočtěte, kolikaprocentní roztok hydroxidu sodného vznikne přidáním 700 g vody do 2,2 kg 80%ního roztoku hydroxidu. Kolik g bromidu sodného potřebujeme na přípravu pěti litrů roztoku této látky o molární koncentraci 0,20 mol/l? Ar: Na 23; Br 80 NaBr; V = 5 l; c = 0,20 mol/l c = n/v n = m/m c = m / (M. V).m = c M V MNaBr

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění)

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Pavla Balínová Předpony vyjadřující řád jednotek giga- G 10 9 mega- M 10 6 kilo- k 10 3 deci- d 10-1 centi- c 10-2 mili- m 10-3 mikro- μ 10-6 nano- n 10-9 piko-

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců Výpočty z chemických vzorců 1. Hmotnost kyslíku je 80 g. Vypočítejte : a) počet atomů kyslíku ( 3,011 10 atomů) b) počet molů kyslíku (2,5 mol) c) počet molekul kyslíku (1,505 10 24 molekul) d) objem (dm

Více

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty) 1 Atomová hmotnostní konstanta/jednotka m u Relativní atomová hmotnost Relativní molekulová hmotnost Látkové množství (mol) 1 mol je takové množství látky, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve

Více

Chemické výpočty 11. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky

Chemické výpočty 11. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky Chemické výpočty 11 Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky Ing. Martin Pižl Skupina koordinační chemie místnost A213 E-mail: martin.pizl@vscht.cz Web:

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

13. Kolik molů vodíku vznikne reakcí jednoho molu zinku s kyselinou chlorovodíkovou?

13. Kolik molů vodíku vznikne reakcí jednoho molu zinku s kyselinou chlorovodíkovou? Hmotnosti atomů a molekul, látkové množství - 1. ročník 1. Vypočítej skutečnou hmotnost jednoho atomu železa. 2. Vypočítej látkové množství a) S v 80 g síry, b) S 8 v 80 g síry, c) H 2 S v 70 g sulfanu.

Více

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty I Vladimíra Kvasnicová 1) Vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace převod jednotek 2) Osmotický tlak, osmolarita Základní pojmy koncentrace = množství rozpuštěné látky

Více

Základní chemické výpočty I

Základní chemické výpočty I Základní chemické výpočty I Tomáš Kučera tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole 2017 Relativní

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška

VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPO C TY I Tomáš Kuc era & Karel Kotaška tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice

Více

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16 CHEMICKÉ VÝPOČTY Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16 12 6 C Značí se M r Vypočítá se jako součet relativních atomových hmotností

Více

PŘEVODY JEDNOTEK. jednotky " 1. základní

PŘEVODY JEDNOTEK. jednotky  1. základní PŘEVODY JEDNOTEK jednotky 1. základní Fyzikální veličina Jednotka Značka Délka l metr m Hmotnost m kilogram kg Čas t sekunda s Termodynamická teplota T kelvin K Látkové množství n mol mol Elektrický proud

Více

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty) Atomová hmotnostní konstanta/jednotka m u Relativní atomová hmotnost Relativní molekulová hmotnost Látkové množství (mol) mol je takové množství látky, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve 2

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty)

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty) 1 Složení roztoků zlomek koncentrace hmotnostní objemový desetinné číslo nebo % molární hmotnostní hmotnost vztažená k obejmu molární látkové množství vztažené k objemu 2 pro molární koncentraci se používá

Více

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty)

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty) 1 Složení roztoků zlomek koncentrace hmotnostní objemový desetinné číslo nebo % molární hmotnostní hmotnost vztažená k objemu molární látkové množství vztažené k objemu 2 pro molární koncentraci se používá

Více

Ch - Složení roztoků a výpočty koncentrací

Ch - Složení roztoků a výpočty koncentrací Ch - Složení roztoků a výpočty koncentrací Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument

Více

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků 1 Záklní chemické výpočty. Koncentrace roztoků Množství látky (Doplňte tabulku) Veličina Symbol Jednotka SI Jednotky v biochemii Veličina se zjišťuje Počet částic N výpočtem Látkové množství n.. Hmotnost

Více

Výpočty z chemických rovnic 1

Výpočty z chemických rovnic 1 Výpočty z chemických rovnic 1 Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Výpočty hmotností a objemů Chemické rovnice

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část).

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Ing. Eliška Glovinová Ph.D. Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Byla vydána

Více

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2 10.výpočty z rovnic praktické provádění výpočtů z rovnic K výpočtu chemických rovnic je důležité si shrnout tyto poznatky: Potřebujem znát vyjadřování koncentrací, objemový zlomek, molární zlomek, molární

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace osmolarita, osmotický tlak ředění roztoků převody jednotek předpona označení řád giga- G 10 9 mega- M 10 6 kilo- k 10

Více

Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují.

Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují. ROZTOKY Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují. Roztoky podle skupenství dělíme na: a) plynné (čistý vzduch)

Více

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II OSTRAVSKÁ UNIVERZITA [ TADY KLEPNĚ TE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY] FAKULTA CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II TOMÁŠ HUDEC OSTRAVA 2003 Na této stránce mohou být základní tirážní údaje o publikaci. 1 OBSAH PŘ EDMĚ

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Chemické výpočty 8. Procvičování krystalizace

Chemické výpočty 8. Procvičování krystalizace Chemické výpočty 8 Procvičování krystalizace Ing. Martin Pižl místnost A213 E-mail: martin.pizl@vscht.cz Web: web.vscht.cz/pizlma Konzultace: Po 14:00 15:30 (po domluvě) Organizace výuky Obsah předmětu

Více

Ředění roztoků 1. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Ředění roztoků 1. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Ředění roztoků 1 Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Ředění a směšování roztoků V laboratořích velmi často

Více

Chemické výpočty 6. Nasycené roztoky, příprava rozpouštěním i zahušťováním; volná krystalizace

Chemické výpočty 6. Nasycené roztoky, příprava rozpouštěním i zahušťováním; volná krystalizace Chemické výpočty 6 Nasycené roztoky, příprava rozpouštěním i zahušťováním; volná krystalizace Ing. Martin Pižl místnost A213 E-mail: martin.pizl@vscht.cz Web: web.vscht.cz/pizlma Konzultace: Po 14:00 15:30

Více

Agrochemie - cvičení 05

Agrochemie - cvičení 05 Agrochemie - cvičení 05 Hmotnostní zlomky a procenta Relativní atomová hmotnost (Ar) bezrozměrná veličina veličina Relativní atomová hmotnost (též poměrná atomová hmotnost) je podíl klidové hmotnosti Relativní

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2. Roztoky směsi dvou a více látek jsou homogenní (= nepoznáte jednotlivé částečky roztoku - částice jsou menší než 10-9 m) nejčastěji se rozpouští pevná látka v kapalné látce jedna složka = rozpouštědlo

Více

krystalizace výpočty

krystalizace výpočty krystalizace výpočty krystalizace výpočty Základní pojmy: Tabulková rozpustnost: gramy rozpuštěné látky ve 100 gramech rozpouštědla při určité teplotě vyjadřuje složení nasyceného roztoku nasycený roztok

Více

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost Relativní atomová hmotnost 1. Jak se značí relativní atomová hmotnost? 2. Jaké jsou jednotky Ar? 3. Zpaměti urči a) Ar(N) b) Ar (C) 4. Bez kalkulačky urči, kolika atomy kyslíku bychom vyvážili jeden atom

Více

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku))

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) OBSAH: 1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) 2) ŘEDĚNÍ ROZTOKŮ ( m 1 w 1 + m 2 w 2 = (m 1 + m 2 ) w ) 3) MOLÁRNÍ KONCENTRACE (c = n/v) 12 příkladů řešených + 12příkladů s

Více

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO.

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO. OBECNÁ CHEMIE Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO burda@karlov.mff.cuni.cz HMOTA, JEJÍ VLASTNOSTI A FORMY Definice: Každý hmotný objekt je charakterizován dvěmi vlastnostmi

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol n... látkové množství látky (mol) M... molární hmotnost látky (g/mol) m... hmotnost látky (m) III. Výpočty z chemických rovnic chemické rovnice umožňují vypočítat množství jednotlivých látek, které se

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE ZÁKLADNÍ POJMY : Chemická rovnice (např. hoření zemního plynu): CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2 H 2 O CH 4, O 2 jsou reaktanty; CO 2, H 2 O jsou produkty; čísla 2 jsou stechiometrické

Více

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Hmota Hmota má dualistický, korpuskulárně (částicově) vlnový charakter. Převládající charakter: korpuskulární (částicový) - látku vlnový - pole. Látka se skládá z

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: CEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ Teorie Složení roztoků udává vzájený poěr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: MOTNOSTNÍM ZLOMKEM B vyjadřuje poěr hotnosti rozpuštěné látky k hotnosti

Více

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A.

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A. A Chemické výpočty A Atomová relativní hmotnost, látkové množství Základní veličinou pro určení množství nějaké látky je hmotnost Ovšem hmotnost tak malých částic, jako jsou atomy a molekuly, je nesmírně

Více

NEUTRALIZACE. (18,39 ml)

NEUTRALIZACE. (18,39 ml) NEUTRALIZACE 1. Vypočtěte hmotnostní koncentraci roztoku H 2 SO 4, bylo-li při titraci 25 ml spotřebováno 17,45 ml odměrného roztoku NaOH o koncentraci c(naoh) = 0,5014 mol/l. M (H 2 SO 4 ) = 98,08 g/mol

Více

Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010

Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010 1 * Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010 2 1. seminář LC Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010 3 Mol : jednotka látkového množství (látkové množství je veličina úměrná počtu látkových částic) 4 Mol : jednotka

Více

Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25.

Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25. Obsah Obecná chemie II. 1. Látkové množství Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11 2. Směsi Rozdělení směsí 16 Separační metody 20 3. Chemické výpočty Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25 Koncentrace

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

Kuchyňská sůl = chlorid sodný. Modrá skalice = síran měďnatý SO 4. Potaš = uhličitan draselný K 2 CO 3

Kuchyňská sůl = chlorid sodný. Modrá skalice = síran měďnatý SO 4. Potaš = uhličitan draselný K 2 CO 3 SOLI Kuchyňská sůl Modrá skalice Potaš Kuchyňská sůl = chlorid sodný Na Cl Modrá skalice = síran měďnatý Cu SO 4 Potaš = uhličitan draselný K 2 CO 3 Chemické názvosloví solí Soli = sloučeniny odvozené

Více

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA CHEMICKÉ VÝPOČTY Teoie Skutečné hmotnosti atomů jsou velmi malé např.: m 12 C=1,99267.10-26 kg, m 63 Cu=1,04496.10-25 kg. Počítání s těmito hodnotami je nepaktické a poto byla zavedena atomová hmotností

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvo ení materiálu Ro ník, pro který je materiál ur en Vzd lávací obor tématický okruh Název materiálu,

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

4. Látkové bilance ve směsích

4. Látkové bilance ve směsích 4. Látové bilance ve směsích V této apitole se naučíme využívat bilanci při práci s roztoy a jinými směsmi láte. Zjednodušený princip bilance složy i v systému (napřílad v ádince, v níž připravujeme vodný

Více

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) Úloha 1 Neznámý nerost 21 bodů 1. Barva plamene:

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku zadání Jaký bude objem vodíku při tlaku 105 kpa a teplotě 15 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 8 gramů zinku s nadbytkem kyseliny trihydrogenfosforečné? Jaký bude objem vodíku při tlaku 97 kpa a teplotě

Více

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh)

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) III. Chemické vzorce 1 1.CHEMICKÉ VZORCE A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny Klíčová slova této kapitoly: Chemický vzorec, hmotnostní zlomek w, hmotnostní procento p m, stechiometrické

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST PRACOVNÍ LIST 1. Pojmenuj kyselinu a odděl aniontovou skupinu. H 2 SO 4 HClO 3 H 2 SO 3 H 2 CO 3 H 2 SiO 4 HCl HNO 3 H 2 Se HClO H 2 WO 4

Více

ZLOMEK MOLÁRNÍ ZLOMEK MOLÁLNÍ KONCENTRACE

ZLOMEK MOLÁRNÍ ZLOMEK MOLÁLNÍ KONCENTRACE Složení roztoku KONCENTRACE ROZTOKU Koncentrace je veličina, která číselně charakterizuje složení směsi. Způsoby vyjádření: - MOLÁRNÍ KONCENTRACE (molarita) - HMOTNOSTNÍ ZLOMEK - MOLÁRNÍ ZLOMEK - MOLÁLNÍ

Více

1) Napište názvy anorganických sloučenin: á 1 BOD OsO4

1) Napište názvy anorganických sloučenin: á 1 BOD OsO4 BIOCHEMIE, 1a TEST Čas: 45 minut (povoleny jsou kalkulátory; tabulky a učebnice NE!!). Řešení úloh vpisujte do textu nebo za text úlohy. Za správné odpovědi můžete získat maximálně 40 bodů. 1) Napište

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH04

DUM VY_52_INOVACE_12CH04 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH04 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie Otázka: Acidobazické děje Předmět: Chemie Přidal(a): Žaneta Teorie kyselin a zásad: Arrhemiova teorie (1887) Kyseliny jsou látky, které odštěpují ve vodném roztoku proton vodíku H+ HA -> H+ + A- Zásady

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 54. ročník 2017/2018. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI: 70 BODŮ

Ústřední komise Chemické olympiády. 54. ročník 2017/2018. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI: 70 BODŮ Ústřední komise Chemické olympiády 54. ročník 2017/2018 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI: 70 BODŮ Řešení teoretické části školního kola ChO kat. D 2017/2018. Úloha 1 Hádej, kdo jsem. 11

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D. časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D. časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU Ústřední komise Chemické olympiády 52. ročník 2015/2016 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Vaše odpovědi a výsledky zapisujte do

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Křížové pravidlo Používá se pro výpočet poměru hmotnostních dílů dvou výchozích roztoků jejichž smícháním vznikne nový roztok. K výpočtu musí

Více

stechiometrický vzorec, platné číslice 1 / 10

stechiometrický vzorec, platné číslice  1 / 10 Základní chemické zákony Chemické zákony, látkové množství, atomová a molekulová hmotnost, stechiometrický vzorec, platné číslice http://z-moravec.net 1 / 10 Zákony zachování Zákon zachování hmoty Lavoisier,

Více

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci Teoretická část. Řešení úloh

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci Teoretická část. Řešení úloh 2. Chemický turnaj kategorie starší žáci 31. 5. 2013 Teoretická část Řešení úloh Téma: Oxidy celkem 29 bodů 1. Příprava oxidů Rovnice:...S + O 2 SO 2... Název oxidu:...siřičitý... rovnice 2 b. Rovnice:

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

Katedra chemie FP TUL ANC-C4. stechiometrie

Katedra chemie FP TUL  ANC-C4. stechiometrie ANC-C4 stechiometrie ANC-C4 Studenti vyrobili Mohrovu sůl (síran železnato-amonný-hexahydrát). Protože nechali vyrobenou látku volně krystalovat, došlo časem k pokrytí krystalů hydrolytickými produkty

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. CHEMIE Anorganická

Více

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016 ŘEŠENÍ Kód uchazeče.. Datum.. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 016 1 otázek Maximum 60 bodů Při výběru z několika možností je jen

Více

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků 1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků Množství látky (Doplňte tabulku) Veličina Symbol Jednotka SI Jednotky v biochemii Veličina se zjišťuje Počet částic N. výpočtem Látkové množství n... Hmotnost

Více

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016 Kód uchazeče.. Datum.. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 016 1 otázek Maximum 60 bodů Při výběru z několika možností je jen jedna

Více

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ 1. ČÍM SE ZABÝVÁ CHEMIE VLASTNOSTI LÁTEK, POKUSY - chemie přírodní věda, která studuje vlastnosti a přeměny látek pomocí pozorování, měření a pokusu - látka

Více

LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ Datum (období) tvorby: 28. 11. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA Třídění látek Chemie 1.KŠPA Systém (soustava) Vymezím si kus prostoru, látky v něm obsažené nazýváme systém soustava okolí svět Stěny soustavy Soustava může být: Izolovaná = stěny nedovolí výměnu částic

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

Základní chemické pojmy a zákony

Základní chemické pojmy a zákony Základní chemické pojmy a zákony LRR/ZCHV Základy chemických výpočtů Jiří Pospíšil Relativní atomová (molekulová) hmotnost A r (M r ) M r číslo udávající, kolikrát je hmotnost daného atomu (molekuly) větší

Více

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ POKYNY Prostuduj si teoretický úvod a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly zkontroluj si správné řešení úkolů podle řešení FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ 1) Vliv koncentrace reaktantů čím

Více

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické

Více