ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA"

Transkript

1 CHEMICKÉ VÝPOČTY Teoie Skutečné hmotnosti atomů jsou velmi malé např.: m 12 C=1, kg, m 63 Cu=1, kg. Počítání s těmito hodnotami je nepaktické a poto byla zavedena atomová hmotností jednotka 1u. TOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTK značí se 1u vedlejší jednotka hmotnosti, kteá slouží k výpočtu skutečných hmotnosti atomů a molekul 1u = 1, kg byla volena tak, aby hmotnost 1u měla atomová hmotnostní konstanta m u její hmotnost m u =1/12 hmotnosti atomu nuklidu uhlíku 12 C lze ji vyjádřit vztahem: m 12 C m u 1u 12 Např.: tomová hmotnost uhlíku 12 C je 12,00 u tomová hmotnost vodíku potia 1 H je 1,01 u tomová hmotnost mědi 63 Cu je 63,50 u V chemii se však častěji používá elativní vyjádření hmotnosti. RELTIVNÍ TOMOVÁ HMOTNOST PRVKU značí se je bez jednotky udává, kolikát je hmotnost atomu uvažovaného pvku větší než 1/12 hmotnosti atomu 12 C číslo, kteé vyjadřuje pomě atomové hmotnosti příslušného pvku k atomové hmotnostní jednotce lze jej vyjádřit vztahem: X m X a m u Např.: 1 H = 1,01 12 C = 12,00 63 Cu = 63,50 RELTIVNÍ MOLEKULOVÁ HMOTNOST LÁTKY značí se M je bez jednotky udává, kolikát je hmotnost molekuly látky větší než 1/12 hmotnosti atomu 12 C je součtem elativních atomových hmotností všech atomů, kteé tvoří molekulu dané látky lze jej vyjádřit vztahem:

2 M Y m Y m u Např.: M O 2 = 2. O = 2.16 = 32 M NH 3 = N +3. H = = 17 M CO 2 = C + 2. O = = 44 Vzhledem k částicovému chaakteu látek je nutno znát počet částic, kteý daná látka obsahuje. Potože je počet částic obovský a pakticky nevypočitatelný, byla zavedena veličina zvaná látkové množství. LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ značí se n jednotkou je mol slouží k vyjádření velikosti soubou základních částic je jednou ze 7 základních veličin mezináodní soustavy veličin a jednotek SI lze jím poovnávat množství dvou nebo více látek lze jej vyjádřit vztahem N 23 1 n ; 6, mol N N.. vogadova konstanta udává počet základních částic obsažených v 1 molu chemické látky N počet částic ve studovaném soubou PMTUJ!!! 1 mol libovolné látky obsahuje 6, N jejich základních částic. Např.: 1 mol H 2 SO 4 obsahuje 6, molekul H 2 SO 4. 1 mol H 2 O obsahuje 6, molekul H 2 O. 1 mol u obsahuje 6, atomů u. 1 mol je takové množství látky, kteé obsahuje N 6, jejich základních částic. 1 mol libovolné látky má takovou hmotnost v gamech, kteá se číselně ovná elativní molekulové atomové hmotnosti této látky. Např.: 1 mol molekul H 2 SO 4 má hmotnost 98 g. 1 mol atomů Cu má hmotnost 63,5 g- 1 mol molekul O 2 má hmotnost 32 g MOLÁRNÍ HMOTNOST značí se M jednotkou je g.mol -1 je hmotnost jednoho molu látky číselná hodnota molání hmotnosti pvku sloučeniny vyjádřená v g.mol -1 je ovna hodnotě elativní atomové molekulové hmotnosti pvku sloučeniny

3 je podíl hmotnosti m této látky a jejího látkového množství n lze jej vyjádřit vztahem: m M ; m. hmotnost látky n n.. látkové množství látky Např.: MHCl = 1, ,5 = 36,51 g.mol -1 MH 2 = 2.1,01 = 2,02 g.mol -1 MNH 3 = ,01 = 17,03 g.mol PMTUJ!!! MH = 1,01 g.mol -1 M H = 1,01 MNH3 = 17 g.mol -1 M NH3 = PMTUJ!!! Stejná látková množství plynů zaujímají za stejné teploty a tlaku stejný objem. Za nomálních podmínek je objem 1 molu libovolného plynu 22,4 dm 3 l. Nomální podmínky NP jsou: t = 0 o C 273,15 K; p = 101,325 kpa. Např.: 1 mol O 2 32 g zaujímá za NP objem 22,4 dm 3. 1 mol CO 2 44 g zaujímá za NP objem 22,4 dm 3. 3 moly N 2 O 132 g zaujímají za NP objem 3.22,4 = 67,2 dm 3. 2 moly H 2 4,04 g zaujímají za NP objem 2.22,4 = 44,8 dm NORMÁLNÍ MOLÁRNÍ OJEM PLYNU značí se V mn a platí V mn = 22,4 dm 3.mol -1 Řešené příklady Příklad 1. Vypočtěte skutečnou hmotnost atomu hliníku! m a l =? l = 27 m u = 1, kg m l a l ma l l. mu 27.1, ,48.10 kg mu

4 Příklad 2. Jakou hmotnost v gamech představuje 5, atomů zlata? Úlohu je nejvhodnější řešit tojčlenkou: 6, atomů u ,9665 g u 1 mol 5, atomů u g u přímá úměa , , , , , g 23 6, Příklad 3. Kolik atomů zinku je obsaženo v 10 g čistého kovu? Úlohu je nejvhodnější řešit tojčlenkou: 6, atomů Zn... 65,4 g Zn 1 mol atomů Zn 10 g Zn přímá úměa , ,4 10 6, ,4 Příklad , atomů Zn Kolik molekul CaCO 3 je obsaženo ve 400 g CaCO 3? Úlohu je nejvhodnější řešit tojčlenkou: 6, molekul CaCO g CaCO 3 1 mol molekul CaCO g CaCO 3 přímá úměa ,

5 23 6, , Příklad molekul CaCO 3 Učete, jakému látkovému množství odpovídá 95,8 g Ti! nti =? mti = 95,8 g Ti = 47,9 m Ti m Ti 95,8 n Ti 2 M Ti Ti 47,9 moly Příklad 6. Jakou hmotnost má 1 dm 3 CO 2 za nomálních podmínek? Úlohu je nejvhodnější řešit tojčlenkou: 22,4 dm 3 CO g CO 2 1 mol 1 dm 3 CO 2 g CO 2 přímá úměa , g 22,4 Příklad 7. Kolik molů C obsahuje 986,8 g aco 3? nc =? maco 3 = 986,8 g MaCO 3 = 197 g.mol -1 m aco 3 986,8 n aco 3 5 molů aco M aco V 1 molu aco 3 je obsažen 1 mol C v 5 molech aco 3 je obsaženo 5 molů C. 3

6 Příklad 8. Jaký objem za NP zaujímá 6 g H 2? Úlohu lze řešit např. tojčlenkou: 2 g H 2 1 mol zaujímá za NP objem. 22,4 dm 3 6 g H 2. dm 3 přímá úměa ,4 6 22, ,4 67,2 2 dm 3 Nebo užitím vzoců: m H 2 6 n H 2 3 M H 2 2 moly 1 mol libovolného plynu zaujímá za NP objem 22,4 dm 3 3 moly vodíku H 2 budou zaujímat objem 3.22,4 = 67,2 dm VYSVĚTLIVKY: Učivo označené symbolem *** je učeno studentům studijního obou Technické lyceum

7 Pacovní list Chemické výpočty I 1 Vypočtěte M! a M H 2 O b M H 2 SO 4 c M CuSO 4.5H 2 O d M loh 3 e M MoHSO 4 6 f M ZnSO 4.7H 2 O g M g 2 O h M HNO 3 2 Objasněte pojmy! a látkové množství b mol c vogadova konstanta d nomální molání objem plynu e molání hmotnost látky f elativní atomová hmotnost g elativní molekulová hmotnost 3 Rozhodněte, kteé z následujících údajů jsou uvedeny spávně a kteé chybně. Rozhodnutí zdůvodněte! a N = 14 g.mol -1 b P = 31,0 c M N 2 = 28,0 d MNa = 23,0 g.mol -1 e MZn = 65,4 g.mol -1 f MH 2 SO 4 = 98,1 4 Kteá z následujících hmotnostních množství obsahují přibližně a 6,0 g uhlíku C b 36,0 g destilované vody H 2 O c 0,001 kg vodíku H 2 d 16,0 g kyslíku O 2 e 0,004 kg helia He N atomů či molekul? 2 5 Rozhodněte, kteé z následujících hmotnostních množství plynů zaujímá za nomálních podmínek objem 44,8 litu! a 4,04 g vodíku H 2 b 17 g amoniaku NH 3 c 0,088 kg oidu uhličitého CO 2 d 128 g oidu siřičitého SO 2 6 Klidová atomová hmotnost neznámého pvku je 3, kg. O kteý pvek se jedná? 7 Vypočti skutečnou hmotnost jednoho atomu chlou! 8 Jakou hmotnost v gamech má 1, atomů tuti? 9 Jaké látkové množství představují 3 g plynného vodíku? Jaký objem zaujme toto množství vodíku za nomálních podmínek? 10 Jakému látkovému množství odpovídá 12, atomů uhlíku?

8 11 Vypočti hustotu chlou za nomálních podmínek! 12 Jaký objem v litech zaujímá molekul chlou za nomálních podmínek? 13 Jaké látkové množství oidu uhelnatého zaujme za nomálních podmínek objem 0,11 dm 3? Jakou bude mít toto množství hmotnost? 14 Jakou hmotnost má 2, atomů Cu? 15 Jaká je hmotnost molekul CO 2? 16 Učete, jakému látkovému množství odpovídá: a 54 g bóu b 120 g NaOH c 75,95 g FeSO 4 d 1,85 kg NaOH e 39,5 kg KMnO 4! 17 Vypočtěte látkové množství CO 2 ve vzoku, kteý obsahuje 1, molekul této látky! 18 Jaký je počet částic obsažený v 88 g CO 2? 19 Jaký objem za NP zaujímá 1 kg kyslíku O 2? 20 Vypočtěte hmotnost: a 10 molů H 2 SO 4 b 2 molů NaOH c 3 molů H 2 d 2 molů CuSO 4.5H 2 O! 21 Jaká je hmotnost 112 dm 3 CO 2 za nomálních podmínek? 22 Vypočtěte objem plynu, kteý za nomálních podmínek zaujímá 0,25 molu jakékoliv plynné látky? 23 Látkové množství butanu C 4 H 10 je 2 moly. Vypočtěte: a objem butanu za nomálních podmínek b hmotnost tohoto množství plynu! 24 Vypočtěte molání hmotnost: a chlou Cl 2 b síy S 8 c oidu měďného Cu 2 O 25 Doplňte! a 1 mol SO 2 za nomálních podmínek zaujímá objem. dm 3. b 1 mol SO 2 za nomálních podmínek má hmotnost... g. b 1 mol SO 2 za nomálních podmínek obsahuje.. molekul SO Vypočtěte látkové množství síy ve vzoku látky o hmotnosti 12,8 g! 27 Jaký počet molekul CO 2 představuje 91,9 mol oidu uhličitého? 28 Učete látkové množství vápníku, kteé odpovídá 160,32 g tohoto pvku!

9 Výsledky: 6 u 7 5, kg 8 43,96 g 9 1,5 mol; 33,4 dm moly 11 3,17 g.dm dm , molu; 1, g 14 2,37 g 15 7, g 16 a 5 molů; b 3 moly; c 0,5 moly; d 46,25 molu; e 250 molů 17 0,2 molu 18 12, a 980 g; b 80 g; c 6 g; d 520 g g 22 5,6 dm 3 23 a 44,8 dm 3 25 a 22,4; b 64; c 6, ,4 molu 27 5, molekul 28 3,929 molu

10 VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH VZORCŮ Teoie Z obecného chemického vzoce sloučeniny y C z lze jednoduchým způsobem přímou úměou vypočítat obsahy jednotlivých pvků skupin, příp. iontů,, C a vyjádřit je hmotnostních jednotkách případně pocentech. Vycházíme přitom z předpokladu, že 1 mol sloučeniny y C z obsahuje molů látky, y molů látky a z molů látky C. Řešené příklady Příklad 1. Kolik olova Pb je obsaženo ve 478 g čistého PbS? Úlohu lze nejlépe řešit opět tojčlenkou: 239 g PbS 1 mol obsahuje g Pb hodnoty vyčteme z PSP a M 478 g PbS g Pb hledané hodnoty přímá úměa Příklad 2. g Pb Vypočtěte! a Kolik gamů vápníku a kolik gamů kyslíku je obsaženo v 5 gamech CaCO 3? b Jaký je pocentový obsah uhlíku v CaCO 3? Řešíme tojčlenkou: a ve 100,09 g CaCO 3 1 mol je obsaženo.. 40,08 g Ca v 5 g CaCO 3.. g Ca , ,08 40, ,09 g Ca

11 ve 100,09 g CaCO 3 1 mol je obsaženo ,0 g O v 5 g CaCO 3.. g O , , ,0.5 2, 4 100,09 b g O 100,09 g CaCO 3 1 mol % 12,01 g C 1 mol.. % , , ,01 12 % 100,09 C Příklad 3. Kolik kilogamů kyslíku obsahuje vzoek oidu železitého obsahující 10 kg železa? Oid železitý má vzoec Fe 2 O 3 Úlohu lze nejlépe řešit opět tojčlenkou: 159,7 g Fe 2 O 3 1 mol obsahuje..111,7 g Fe 2. 55,85 hodnoty vyčteme z PSP a M kg Fe 2 O kg Fe přímá úměa 159,7g 111,7 g 10kg 10kg.159,7g 111,7 g 14,3kg Fe 2 O 3 14,3 kg Fe 2 O 3 obsahuje 10 kg Fe Vzoek oidu železitého obsahující 10 kg železa obsahuje 14,3 10 = 4,3 kg kyslíku.

12 Teoie Často se k výpočtům z chemických vzoců používá hmotností zlomek. HMOTNOSTNÍ ZLOMEK w pvku ve sloučenině S značí se w hmotnostní zlomek w pvku ve sloučenině S je oven podílu hmotnosti m pvku obsaženého ve sloučenině S a hmotnosti této sloučeniny ms slouží k vyjádření velikosti soubou základních částic je jednou ze 7 základních veličin mezináodní soustavy veličin a jednotek SI lze jím poovnávat množství dvou nebo více látek lze jej vyjádřit vztahem.. S M S n M n m S m w ; 1 0; w % 100 hmotnostní w Poznámka:*** Hmotnostní zlomek w pvku ve sloučenině y.... y y n M n m M m m w M M y M M y m m w w.... M w M w M m M m n n y místo M a M lze u atomů uvádět Řešené příklady Příklad 5. Vypočtěte hmotnostní zlomek kyslíku v oidu uhličitém! O = 16 M CO 2 = 44 hodnoty vyčteme z PSP % 72,7 0, O w

13 Příklad 6. Kolik gamů železa je obsaženo ve 100 g oidu železitého? Lze řešit tojčlenkou viz podobné příklady výše esp. vzocem po hmotnostní zlomek: Fe = 55,85 M Fe 2 O 3 = 159,7 hodnoty vyčteme z PSP 2.55,85 w Fe 0, ,7 69,94 % Ve 100 g Fe 2 O 3 je obsaženo 100 g. 0,6994 = 69,94 g Fe Teoie Výpočet empiického a molekulového vzoce*** Empiický vzoec udává složení sloučeniny z kteých pvků a v jakém poměu jsou atomy těchto pvků ve sloučenině zastoupeny. Molekulový vzoec udává skutečný počet atomů a jejich duh v molekule sloučeniny může být totožný se stechiometickým nebo je jeho celistvým násobkem Stechiometický vzoec Molekulový vzoec NaCl NaCl H 2 O H 2 O NO 2 N 2 O 4 HO H 2 O 2 CH C 6 H 6 Postup: 1 chemická analýza učí množství jednotlivých pvků ve sloučenině v hmotnostních pocentech 2 je-li sloučenina tvořena pvky., C, má empiický vzoec y C z ;, y, z jsou celá čísla 3 počet látkových množství molů pvků ve sloučenině :y :z je dán vztahem p p pc : y : z : : C p, p, p.. obsah dané látky v hmotnostních pocentech c. elativní atomové hmotnosti pvků 4 získaný pomě :y :z upavíme vydělením nejnižším číslem poměu a získáme pomě nejmenších celých čísel :y:z 5 máme-li učit molekulový vzoec sloučeniny, musíme znát M sloučeniny

14 Příklad 7.*** Zkoumaná látka má složení: 82,80 % C a 17,20 % H. Fyzikálně chemickými metodami byla stanovena elativní molekulová hmotnost této látky M = 58. Učete empiický a molekulový vzoec této sloučeniny! : y pc : C ph H 82, ,20 : 1 6,9 :17,20 : y 1: 2,5 2 : 5 Empiický vzoec: C 2 H 5, jeho M = Molekulový vzoce: 2, tj. C2 H 5. 2 = C 4 H VYSVĚTLIVKY: Učivo označené symbolem *** je učeno studentům studijního obou Technické lyceum

15 Pacovní list Výpočty z chemických vzoců 1 Kolik gamů dusíku, vodíku, síy a kyslíku je obsaženo v 264,32 gamech NH 4 2 SO 4? 2 Kolik kilogamů Na je obsaženo v 861 kilogamech Na 2 S? 3 Kolik gamů kystalové vody obsahuje 13 gamů MgSO 4.7H 2 O? 4 Kolik gamů bezvodého síanu měďnatého obsahuje 17,0 g jeho pentahydátu o čistotě 91 %? 5 Kolik pocent dusíku obsahuje: a dusičnan sodný chilský ledek b dusičnan vápenatý noský ledek 6 Kolik pocent kystalové vody je obsaženo v CuSO 4.5H 2 O? 7 Kolik kilogamů cínu, železa a hliníku lze teoeticky získat z: a 50 kg SnO 2 b 40 kg Fe 2 O 3 c 27 kg l 2 O 3 8 Vypočtěte hmotnostní zlomek hliníku l v l 2 O 3! 9 Vypočtěte hmotnost dusíku N ve 3 tunách amoniaku NH 3! 10 Vypočtěte hmotnostní zlomek: a vodíku H ve vodě H 2 O b cínu Sn v oidu cíničitém SnO 2 c mědi Cu a vody H 2 O v pentahydátu síanu měďnatého CuSO 4.5H 2 O! 11 Vypočtěte hmotnostní zlomky složení MgCO 3! 12 Vypočtěte hmotnostní zlomek g v g! vagónů veze náklad udy. Každý vagón obsahuje 20 t udy, kteá obsahuje 70 % Fe 2 O 3. Vypočtěte hmotnost a hmotnostní zlomek čistého Fe přepavovaného v nákladu. 14 Železná uda obsahuje 90 % Fe 3 O 4. Vypočtěte: a kolik Fe obsahuje 1 tuna udy b jakou hmotnost má uda, kteá obsahuje 1 tunu Fe! 15 Vypočtěte hmotnost vápníku a fosfou ve fosfoečnanu vápenatém, jehož hmotnost je 100 g! 16 Kolik hmotnostních pocent vodíku obsahuje ethanol? 17 Kolik gamů vody obsahuje skalice modá o hmotnosti 123 g? 18 Úbytek hmotnosti při zahřívání hydatovaného síanu vápenatého CaSO 4.nH 2 O o hmotnosti 10 g činil 2,1 g. Jaká je hmotnost dehydatovaného síanu a jaký je empiický vzoec hydátu? 19 ***nalýzou mineálu bylo zjištěno jeho složení a vyjádřeno v hmotnostních pocentech: 79,9 % Cu a 20,1 % S. Učete empiický vzoec sloučeniny a její název! 20 ***nalýzou bylo vypočteno, že látka obsahuje 14,0 % sodíku, 19,5 % síy, 39,0 % kyslíku a 27,5 % hydatované vody. Učete empiický vzoec!

16 21 ***Spálením 0,162 g oganické látky obsahující S, H, O vzniklo 0,235 g oidu uhličitého a 0,112 g vody. Učete empiický vzoec sloučeniny! 22 ***500 cm 3 plynného uhlovodíku měřeno za NP má hmotnost 0,581 g. Uhlovodík obsahuje 92,24 % uhlíku a 7,76 % vodíku. Vypočtěte jeho molekulový vzoec! 23 ***nalýzou sloučeniny bylo zjištěno její složení ve hmotnostních pocentech: 70,48 % tuti, 8,44 % uhlíku, 9,84 % dusíku a 11,24 % kyslíku. Jaký stechiometický empiický vzoec má tato sloučenina? 24 ***nalýzou 0,9534 g čenohnědé sloučeniny bylo zjištěno, že obsahuje 0,8644 g olova a 0,0890 g kyslíku. Vypočtěte: a hmotnostní zlomky obou pvků ve sloučenině b empiický vzoec sloučeniny! 25 Po analýze mineálu o hmotnosti 0,8000 g bylo zjištěno, že obsahuje 0,63 g cínu a zbytek odpovídá obsahu kyslíku. Vypočtěte pocentový obsah pvků a zjistěte empiický vzoec daného mineálu! Výsledky: 1 56,04 g dusíku; 16,16 g vodíku; 64,12 g síy; 128 g kyslíku 2 507,38 kg 3 6,65 g 4 9,89 g 5 a 16,48 %; b 17,07 % 6 36,08% 8 0,53 9 2,47 t 10 a 0,112; b 0,79; c 0, wmg = 0,289; wo = 0,569; wc = 0, , t Fe; wfe = 0,49 14 a 651 kg; b 1535 kg 16 0, ,4 g 18 CaSO 4.2H 2 O 19 Cu 2 S; sulfid měďný 20 Na 2 S 2 O 8.5H 2 O pentahydát peoodisíanu sodného 21 C 3 H 7 O 3 22 C 2 H 2 23 C 2 N 2 O 2 Hg 24 a wpb = 0,9066; wo = 0,0934; b Pb 3 O ,8%; 21,2%; SnO 2

17 VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC Teoie Základní pavidla po výpočty z chemických ovnic: 1 chemickou eakci vyjádříme spávně vyčíslenou chemickou ovnicí 2 zapíšeme molání hmotnosti u látek, kteé souvisí s řešením 3 patřičné údaje sestavíme do úměy, kteou vyřešíme Pamatuj!!! Poměy látkových množství vzájemně eagujících látek jsou ovny poměů příslušných stechiometických koeficientů v ovnici chemické eakce. a + b c C + d D n n b ; a n C n D c d ; n n C a c apod. Řešené příklady Příklad 1. Jaké množství uhličitanu sodného a chloidu vápenatého je třeba k získání 200 g uhličitanu vápenatého? 1 Na 2 CO 3 + CaCl 2 2 NaCl + CaCO 3 2 M 105,99 110,99 100, ,99 g Na 2 CO ,99 g CaCO 3 g Na 2 CO g CaCO přímá úměa 105,99 100, , ,90 100,99 g Na 2 CO 3 110,99 g CaCl ,99 g CaCO 3 g CaCl g CaCO přímá úměa 110,99 100,99 200

18 110, ,80 100,99 Příklad 2. g CaCl 2 Kolik tun páleného vápna vznikne tepelným ozkladem 50 tun vápence? Čistota vápence je 90 %. 1 CaCO 3 CaO + CO 2 2 M 100,09 56, t CaCO % t CaCO % přímá úměa t 100,09 t CaCO ,08 t CaO 45 t CaCO 3.. t CaO přímá úměa 45.56,08 25, 2 100,09 Příklad 3. t CaO Kolik gamů chloečnanu daselného je třeba ozložit, aby se získalo 100 litů kyslíku měřeno za nomálních podmínek? 1 2 KClO 3 2 KCl + 3 O 2 2 M , mol libovolného plynu zaujímá za NP objem 22,4 litu! ,55 g KClO ,4 litů O 2 g KClO litů O přímá úměa ,55 364,7 3.22,4 g KClO 3

19 Příklad 4. Vypočtěte hmotnost kyslíku, kteý beze zbytku zeaguje s 2,656 g vodíku, a hmotnost vody, kteá při eakci vznikne! 1 O H 2 2 H 2 O 2 M g H g O 2 2,656 g H 2. g O přímá úměa 2, , g O 2 Potože platí zákon zachování hmotnosti: Součet hmotností všech eaktantů se ovná součtu hmotnosti všech poduktů. 21,25 g O 2 + 2,656 g H 2 = 23,90 g H 2 O Příklad 5. Vypočtěte hmotnost zinku, kteého je třeba k přípavě 483 g síanu zinečnatého! 1 Zn + H 2 SO 4 ZnSO 4 + H 2 2 M 65, ,4 g Zn g ZnSO 4 g Zn g ZnSO přímá úměa , Příklad 6***. g Zn Sulfid železnatý eaguje s kyselinou chloovodíkovou podle eakce: FeS + 2 HCl FeCl 2 + H 2 S a Kolik gamů chloidu železnatého vznikne eakcí 250 g sulfidu železnatého? b Jaká bude spotřeba v mililitech 37 % kyseliny chloovodíkové? Hustota 37 % HCl je 1,183 g.ml -1 1 FeS + 2 HCl FeCl 2 + H 2 S

20 2 M 87, ,46 126,75 3 a z 87,91 g FeS vznikne ,75 g FeCl 2 z 250 g FeS.. g FeCl přímá úměa ,75 360,45 87,91 g FeCl 2 b z 2. 36,46 g HCl100 % ,75 g FeCl 2 z g HCl.. 360,45 g FeCl přímá úměa 360,45 236,46 207,37 126,75 g HCl 100% Spotřebu 37 % HCl vypočítáme nepřímou úměou čím vyšší koncentace kyseliny, tím je ji k eakci potřeba menší množství 100 % HCl. 207,37 g 37 % HCl g , ,37 560, g HCl Objem kyseliny učíme ze vztahu: m V V m 560,46 V 37% HCl 473,76 ml HCl 1,183 37% VYSVĚTLIVKY: Učivo označené symbolem *** je učeno studentům studijního obou Technické lyceum

21 Pacovní list Výpočty z chemických ovnic 1 Uhlí obsahuje síu ve fomě mineálu pyitu FeS 2. Při spalování pyitu vzniká oid siřičitý a železitý. Vypočtěte hmotnost SO 2, kteým se zamoří ovzduší spálením 1 tuny uhlí, obsahující 2,5 hm. % pyitu! 4 FeS O 2 8 SO Fe 2 O 3 2 Kolik gamů NH 4 NO 3 se temicky ozloží za vzniku 5 litů N 2 O? Jaké je v molech a gamech množství vzniklého oidu? měřeno za nomálních podmínek NH 4 NO 3 N 2 O + 2 H 2 O 3 Jaký objem CO 2 měřeno za NP vznikne ozkladem 125 g CaCO 3, kteý obsahuje 10 % nečistot? 4 Kolik kg oidu uhelnatého lze vyobit ze 100 m 3 měřeno za NP oidu uhličitého podle ovnice: C + CO 2 2 CO, jestliže při daných technologických podmínkách eakce pobíhá z 80 %? 5 Elementání chlo eaguje v hokém vodném oztoku KOH podle schématu: Cl 2 + KOH KCl + KClO 3 + H 2 O Učete látkové množství chlou, kteé je teoeticky potřeba k získání 10 g KClO 3! 6 Při zvýšené teplotě eaguje oid nikelnatý s amoniakem podle schématu: NiO + NH 3 Ni + H 2 O + N 2 Jestliže eakci podle 1,7 g NH 3, kolik vzniklo gamů dusíku? 7 Rozpuštění zinku v kyselině solné je vyjádřeno schématem: Zn + HCl ZnCl 2 + H 2 Vypočtěte hmotnost vzniklého ZnCl 2 a hmotnost spotřebovaného chloovodíku, jestliže eakcí povedou v mikoapaatuře vzniklo 4,48 cm 3 měřeno za NP vodíku! 8 Vypočti hmotnost železných pilin a síy, jichž je třeba k výobě 880 kg sulfidu železnatého FeS. Reakce pobíhá podle ovnice: Fe + S FeS 9 Vypočti hmotnost vodíku a dusíku, kteé se sloučí při výobě 2,0 kg amoniaku NH 3. Reakce pobíhá podle ovnice: N H 2 2 NH 3 10 Kolik gamů je železa je třeba, aby se z oztoku CuSO 4.5H 2 O vytěsnilo 5 g mědi? 11 Kolik litů vodíku vznikne eakcí 10 g zinku s kyselinou chloovodíkovou? 12 Kolik gamů bomu se uvolní, působí-li chlo na 0,5 g oztoku bomidu hořečnatého? 13 Kolik gamů kyseliny dusičné se dá připavit v laboatoři zahříváním 170 g dusičnanu sodného s koncentovanou kyselinou síovou? 14 Kolik mědi vytěsní železo ze 100 g 5 % oztoku síanu měďnatého? 15 Kolik hydoidu sodného vznikne eakcí 5 g sodíku s vodou? 16 Z kolika tun vápence se získá 1 tuna páleného vápna? 17 Kolik gamů a litů oidu siřičitého vznikne shořením 4 g síy?

22 18 Čevená uda měděná kupit oid měďný obsahuje 36 % hlušiny. Kolik kilogamů mědi se vyobí ze 2,5 tuny této udy? 19 Kolik stříba se vyobí z 1 tuny agentitu sulfid stříbný, neobsahuje-li žádnou hlušinu? 20 Kolik litů kyslíku vznikne elektolýzou 4,5 g vody? 21 Kolik gamů NaOH vznikne hydolýzou 26,5 g uhličitanu sodného? 22 Kolik litů sulfanu vznikne, působíme-li kyselinou chloovodíkovou na 10 g sulfidu železnatého? 23 Kolik gamů NaOH je třeba na neutalizaci 315 g 20 % kyseliny dusičné? 24 Kolik ml 21 % amoniaku je třeba na přípavu 40,4 g dusičnanu amonného neutalizací kyselinou dusičnou? Hustota 21 % NH 3 je 0,9224 g.cm Ověřte výpočtem, zda následující tvzení je spávné: a vodík, kteý vznikne eakcí 1 g Zn s kyselinou síovou má stejnou hmotnost jako vodík vzniklý eakcí 1 g zinku s kyselinou chloovodíkovou b vodík, kteý vznikne eakcí 1 g Zn s kyselinou chloovodíkovou má stejnou hmotnost jako vodík, kteý vznikne eakcí 1 g hliníku s kyselinou chloovodíkovou 26 Kolik gamů NaCl potřebujeme na přípavu 14,3 g gcl sážením oztoku NaCl dusičnanem stříbným? NaCl + gno 3 NaNO 3 + gcl 27 Učete hmotnost síy teoeticky potřebné k výobě 20 t SO 3! S + 3 O 2 2 SO 3 28 Vypočti hmotnost O 2 nutného k oidaci 1,828 g H 2 a hmotnost H 2 O vzniklého touto eakcí! 2 H 2 + O 2 2 H 2 O 29 Vypočtěte látkové množství dusíku, kteé zeaguje s 24 moly vodíku na amoniak a látkové množství amoniaku, kteý přitom vznikne! 30 Jaké je látkové množství a hmotnost zinku a chloovodíku, potřebného k přípavě chloidu zinečnatého o hmotnosti 50 g? 31 Vypočtěte hmotnost železa a síy, kteé se musí sloučit, abychom získali sulfid zinečnatý o hmotnosti 0, 66 g! 32 Kolik ml 96 % H 2 SO 4 o hustotě 1,84 g.cm -3 by bylo možné připavit dokonalým vypažením 100 g sfaleitu ZnS a dokonalým zachycením SO 2? ZnS + 3 O 2 ZnO + 2 SO 2 33 Esteifikací jsme připavili ethyleste kyseliny octové. Vypočtěte hmotnost kyseliny octové, kteá se spotřebovala při vzniku 5 g ethylesteu kyseliny octové! CH 3 COOH + C 2 H 5 OH CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O :

23 Výsledky: 1 26,69 kg 2 17,86 g; 0,223 mol; 9,82 g oidu 3 25,2 dm kg 5 2, molu 6 1,40 g 7 mhcl = 1, g; mzncl 2 = 2, g 8 mfe = 559 kg; ms = 321 kg 9 mn = 1,65 kg; mh = 0,35 kg 10 4,39 g 11 3,43 l 12 0,434 g 13126,02 g 14 2 g 15 8,69 g 16 1,785 t 17 7,99 g; 2,795 l ,1 kg ,62 kg 20 2,8 l g NaOH 22 3,87 g H 2 S; 2,54 l H 2 S 23 40g 24 44,38 ml 25 a ano; b ne 26 5,85 g NaCl 27 8,01 t 28 14,51 g; 16,34 g 29 8 molů; 16 molů 30 0,367 molu; mzn = 23,99 g; mhcl = 26,89 g 31 mfe = 0,42 g; ms = 0,24 g ml 33 3,41 g

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem

Více

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16 CHEMICKÉ VÝPOČTY Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16 12 6 C Značí se M r Vypočítá se jako součet relativních atomových hmotností

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY Naše společnost Puralab s.r.o. se zaměřuje na výrobu chemických látek, především pak na výrobu vysoce čistých látek, nejčastěji anorganických solí kovů. Jako doplňkový sortiment

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců Výpočty z chemických vzorců 1. Hmotnost kyslíku je 80 g. Vypočítejte : a) počet atomů kyslíku ( 3,011 10 atomů) b) počet molů kyslíku (2,5 mol) c) počet molekul kyslíku (1,505 10 24 molekul) d) objem (dm

Více

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 Příklad 2.2.9. Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 + 4H 2 O reakce dimerního oxidu antimonitého s kyselinou

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE ZÁKLADNÍ POJMY : Chemická rovnice (např. hoření zemního plynu): CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2 H 2 O CH 4, O 2 jsou reaktanty; CO 2, H 2 O jsou produkty; čísla 2 jsou stechiometrické

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Řešení okresního kola ChO kat. D 0/03 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 3 bodů. Ca + H O Ca(OH) + H. Ca(OH) + CO CaCO 3 + H O 3. CaCO 3 + H O + CO Ca(HCO 3 ) 4. C + O CO 5. CO + O CO 6. CO + H O HCO 3 +

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol n... látkové množství látky (mol) M... molární hmotnost látky (g/mol) m... hmotnost látky (m) III. Výpočty z chemických rovnic chemické rovnice umožňují vypočítat množství jednotlivých látek, které se

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý 1. Máte k dispozici 800 gramů 24% roztoku. Vy ale potřebujete jen 600 gramů 16% roztoku. Jak to zařídíte? Kolik roztoku odeberete a jaké množstvím vody přidáte? 2. Jodičnan draselný reaguje s oxidem siřičitým

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty) Atomová hmotnostní konstanta/jednotka m u Relativní atomová hmotnost Relativní molekulová hmotnost Látkové množství (mol) mol je takové množství látky, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve 2

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2 10.výpočty z rovnic praktické provádění výpočtů z rovnic K výpočtu chemických rovnic je důležité si shrnout tyto poznatky: Potřebujem znát vyjadřování koncentrací, objemový zlomek, molární zlomek, molární

Více

13. Kolik molů vodíku vznikne reakcí jednoho molu zinku s kyselinou chlorovodíkovou?

13. Kolik molů vodíku vznikne reakcí jednoho molu zinku s kyselinou chlorovodíkovou? Hmotnosti atomů a molekul, látkové množství - 1. ročník 1. Vypočítej skutečnou hmotnost jednoho atomu železa. 2. Vypočítej látkové množství a) S v 80 g síry, b) S 8 v 80 g síry, c) H 2 S v 70 g sulfanu.

Více

Agrochemie - cvičení 05

Agrochemie - cvičení 05 Agrochemie - cvičení 05 Hmotnostní zlomky a procenta Relativní atomová hmotnost (Ar) bezrozměrná veličina veličina Relativní atomová hmotnost (též poměrná atomová hmotnost) je podíl klidové hmotnosti Relativní

Více

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Oxidy, sulfidy, halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny, redoxní reakce

Více

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Vyčíslování chemických rovnic Klíčová slova kapitoly B: Zachování druhu atomu, zachování náboje, stechiometrický koeficient, rdoxní děj Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty) 1 Atomová hmotnostní konstanta/jednotka m u Relativní atomová hmotnost Relativní molekulová hmotnost Látkové množství (mol) 1 mol je takové množství látky, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

Redoxní reakce - rozdělení

Redoxní reakce - rozdělení zdroj: http://xantina.hyperlink.cz/ Redoxní reakce - rozdělení Redoxní reakce můžeme rozdělit podle počtu atomů, které během reakce mění svá oxidační čísla. 1. Atomy dvou prvků mění svá oxidační čísla

Více

Ocel lakovaná. pozinkovaná. Koncentrace. Ocel

Ocel lakovaná. pozinkovaná. Koncentrace. Ocel Chemická odolnost materiálů - orientační srovnání Ano ve světle zeleném poli znamená, že lze materiál použít. Ano- v tmavě zeleném poli znamená, že materiál lze použít dočasně s výhradami. Ne* ve žlutém

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze 2. Chemické rovnice Chemická rovnice je schématický zápis chemického děje (reakce), který nás informuje o reaktantech (výchozích látkách), produktech, dále o stechiometrii reakce tzn. o vzájemném poměru

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-11 Téma: Soli Střední škola ok: 2012 2013 Varianta: A Soli Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník SOLI sůl je sloučenina, která se skládá z iontu kovu a

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovnívh listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Základní stavební částice

Základní stavební částice Základní stavební částice ATOMY Au O H Elektroneutrální 2 H 2 atomy vodíku 8 Fe Ř atom železa IONTY Na + Cl - H 3 O + P idávat nebo odebírat se mohou jenom elektrony Kationty Kladn nabité Odevzdání elektron

Více

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

Ch - Stavba atomu, chemická vazba Ch - Stavba atomu, chemická vazba Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

Jiøí Vlèek ZÁKLADY STØEDOŠKOLSKÉ CHEMIE obecná chemie anorganická chemie organická chemie Obsah 1. Obecná chemie... 1 2. Anorganická chemie... 29 3. Organická chemie... 48 4. Laboratorní cvièení... 69

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST PRACOVNÍ LIST 1. Pojmenuj kyselinu a odděl aniontovou skupinu. H 2 SO 4 HClO 3 H 2 SO 3 H 2 CO 3 H 2 SiO 4 HCl HNO 3 H 2 Se HClO H 2 WO 4

Více

Výpočty podle chemických rovnic

Výpočty podle chemických rovnic Výpočty podle cheických rovnic Cheické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy ezi nožstvíi jednotlivých reagujících

Více

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ POKYNY Prostuduj si teoretický úvod a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly zkontroluj si správné řešení úkolů podle řešení FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ 1) Vliv koncentrace reaktantů čím

Více

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo Otázka: Vodík, kyslík Předmět: Chemie Přidal(a): Prang Vodík 1. Charakteristika 1 1 H 1s 1 ; 1 proton, jeden elektron nejlehčí prvek výskyt: volný horní vrstva atmosféry, vesmír - elementární vázaný- anorganické,

Více

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění)

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Pavla Balínová Předpony vyjadřující řád jednotek giga- G 10 9 mega- M 10 6 kilo- k 10 3 deci- d 10-1 centi- c 10-2 mili- m 10-3 mikro- μ 10-6 nano- n 10-9 piko-

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 26 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.010

Více

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY TEST Úkol č. 1 Doplň následující text správnými informacemi o prvcích 17. skupiny: Prvky 17. skupiny periodické soustavy prvků jsou společným názvem označovány halogeny. Do této

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 010/011 ŠKLNÍ KL kategorie B ŘEŠENÍ SUTĚŽNÍC ÚL Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 TERETICKÁ ČÁST (60 bodů) I. Anorganická chemie Úloha 1 xidační stavy

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) Úloha 1 Neznámý nerost 21 bodů 1. Barva plamene:

Více

Typy chemických reakcí prezentace VY_52_INOVACE_213 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PRVKY 16. (VI. A) SKUPINY

PRVKY 16. (VI. A) SKUPINY PRVKY 16. (VI. A) SKUPINY I. TEST Úvodní text Doplňte v textu chybějící výrazy: Prvky 16. skupiny periodické tabulky lze souhrnně nazývat chalkogeny. Ve valenční vrstvě mají 6 elektronů. Jejich elektronová

Více

Dusík a jeho sloučeniny

Dusík a jeho sloučeniny Dusík a jeho sloučeniny Mgr. Jana Pertlová Copyright istudium, 2008, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení

Více

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty I Vladimíra Kvasnicová 1) Vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace převod jednotek 2) Osmotický tlak, osmolarita Základní pojmy koncentrace = množství rozpuštěné látky

Více

Výpočty z chemických rovnic 1

Výpočty z chemických rovnic 1 Výpočty z chemických rovnic 1 Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Výpočty hmotností a objemů Chemické rovnice

Více

Chemické výpočty 11. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky

Chemické výpočty 11. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky Chemické výpočty 11 Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky Ing. Martin Pižl Skupina koordinační chemie místnost A213 E-mail: martin.pizl@vscht.cz Web:

Více

CHEMICKÉ REAKCE, ROVNICE

CHEMICKÉ REAKCE, ROVNICE CHEMICKÉ REAKCE, ROVNICE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 7. 8. 01 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí chemickými

Více

Chemické výpočty. 1. Hmotnost, relativní atomová a molekulová

Chemické výpočty. 1. Hmotnost, relativní atomová a molekulová Chemické výpočty 1. Hmotnost, relativní atomová a molekulová hmotnost značka: m jednotka: kg 1 kg = 10 3 g = 10 6 mg (mili) = 10 9 µg (mikro)= 10 12 ng (nano) hmotnosti atomů velmi malé př. m(h) = 1,67.10

Více

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty)

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty) 1 Složení roztoků zlomek koncentrace hmotnostní objemový desetinné číslo nebo % molární hmotnostní hmotnost vztažená k objemu molární látkové množství vztažené k objemu 2 pro molární koncentraci se používá

Více

Soli. Vznik solí. Názvosloví solí

Soli. Vznik solí. Názvosloví solí Soli Vznik solí Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů ( popř. amonného kationtu NH4 + ) a aniontů kyselin. Např. KNO 3 obsahuje draselný kationt K + a aniont kyseliny dusičné NO 3, NaCl

Více

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu?

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu? . LKTCKÝ POD.. lektický odpo, páce a výkon el. poudu.. Jaké množství el. náboje Q pojde vodičem za t = 0 s, jestliže a) poud = 5 A je stálý, b) poud ovnoměně oste od nuly do A?.. Jaký náboj pojde poudovodičem,

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 25. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele

Více

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10 Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP Termodynamika Příklad 1 Stláčením ideálního plynu na 2/3 původního objemu vzrostl při stálé teplotě jeho tlak na 15 kpa.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály www.skolalipa.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály www.skolalipa. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Ceník. Platný od 01. 07. 2014. Laboratorní standardy a chemikálie. Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné

Ceník. Platný od 01. 07. 2014. Laboratorní standardy a chemikálie. Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné Ceník Platný od 01. 07. 2014 Laboratorní standardy a chemikálie Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné Změna cen vyhrazena bez předchozího upozornění K objednávkám v ceně zboží

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA YCHS, XCHS I. Úvod: plán přednášek a cvičení, podmínky udělení zápočtu a zkoušky. Základní pojmy: jednotky a veličiny, základy chemie. Stavba atomu a chemická vazba. Skupenství látek, chemické reakce,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie C. ZADÁNÍ: 60 BODŮ časová náročnost: 120 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie C. ZADÁNÍ: 60 BODŮ časová náročnost: 120 minut Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie C ZADÁNÍ: 60 BODŮ časová náročnost: 120 minut Zadání kontrolního testu školního kola ChO kat. A a E Úloha

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny - jsou to d-prvky, nazývají se také přechodné prvky - v PSP jsou umístěny mezi s a p prvky - nacházejí se ve 4. 7. periodě - atomy přechodných prvků mají

Více