ROP Severozápad Komunikační plán ROP Severozápad 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROP Severozápad Komunikační plán ROP Severozápad 2009"

Transkript

1 ROP Severozápad Komunikační plán ROP Severozápad 2009

2 1. Zdůvodnění existence Akčního plánu komunikace Akční plán komunikace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu Severozápad pro rok 2009(dále APK) je pracovním dokumentem, který specifikuje zásady Komunikačního plánu ROP SZ (dále KoP SZ) a stanovuje posloupnost a náplň komunikačních aktivit pro uvedené období. Tím přispívá ke splnění informačních priorit stanovených pro toto období a tak k úspěchu KoP SZ jako celku. Výchozím dokumentem pro sestavení APK je KoP ROP SZ, zpracovaný pro období Navazujícími dokumenty budou APK sestavené pro další období (jednotlivé roky). 2. Administrativní zajištění Akčního plánu komunikace Řídícím orgánem ROP SZ je Regionální rada regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad (RR SZ). Tato právnická osoba byla zřízena s účinností od v územním obvodu statistické jednotky NUTS 2, regionu Severozápad, novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách, s územní působností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Náplní činnosti ÚRR jsou i komunikační aktivity přispívající k propagaci využívání strukturálních fondů v regionu soudržnosti Severozápad. Vodítkem pro realizaci konkrétních komunikačních aktivit v období 2009 je tento APK. 3. Metodické zásady Akčního plánu komunikace Akční plán komunikace je otevřeným dokumentem. Na základě průběžného hodnocení komunikačních aktivit je možné v průběhu roku upravovat frekvenci v něm obsažených aktivit, zaměření i obsah. V průběhu realizace činností plynoucích z APK je nutná aktivní komunikace se členy cílových skupin, především s cílovými skupinami potenciálních a skutečných žadatelů a příjemců. Komunikační aktivity by měly být upravovány s ohledem na to, aby se cílovým skupinám dostaly především takové informace, které jejich členové považují za důležité pro maximální využití všech příležitostí ROP SZ. Zároveň je nutné aktivně sledovat, zda se v průběhu daného období neobjevil nový komunikační prostředek nebo nová cílová skupina, která by se měla stát dalším příjemcem informací. Součástí realizace akčního plánu komunikace bude evidence a průběžná kontrola vynakládání finančních prostředků stanovených rozpočtem. Na základě výsledků průběžného hodnocení bude možné upravovat finanční alokace jednotlivých komunikačních prostředků a tím zvyšovat celkovou účinnost komunikačních aktivit. 2

3 4. Informační priority pro období 2009 Stanovené informační priority pro období 2009 jsou dány globálním cílem a specifickými cíli nadřízeného dokumentu, jímž je KoP ROP SZ. Přehled specifických informačních priorit podává následující tabulka. Tab. 1: Informační priority pro rok 2009 Informační priority pro rok Realizace Informační kampaně v souvislosti s očekávaným vyhlášením výzev k předkládání projektů v roce 2009 s cílem nadále informovat potencionální žadatele o možnosti využít pro realizaci projektů podpory z ROP SZ. Zajistit, aby tato skupina měla dostatečné a aktuální informace o možnostech, principech a dopadech financování z ROP SZ. Průběžné informování široké veřejnosti a zvyšování povědomí o podpoře regionální rozvoje z fondů Společenství prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad s důrazem na konkrétní příklady a realizované projekty. 3. Komunikace s příjemci podpory z ROP SZ s cílem podpořit úspěšnou realizaci projektů. 4. Rozvoj spolupráce s partnery (např. kraji, strategickými a rozvojovými centry, městy a obcemi, členy pracovních skupin apod.) pro dosažení konkrétní možnosti využití ROP SZ pro potřeby potenciálních příjemců pomoci. 5. Zajistit aktualizaci strategických dokumentů, příp. jejich překlady. 6. Sledování stavu a vývoje absorpční kapacity. 5. Cílové skupiny pro rok 2009 Cílové skupiny zůstávají v rámci jistých modifikací totožné jako v předchozím období mění se pořadí a intenzita jejich oslovování. Přehled cílových skupin pro období 2009 podává následující tabulka: Tab. 2: Cílové skupiny pro rok 2009 Cílová skupina Počet cca. Zaměstnanci ÚRR 70 Partneři 20 Zpracovatelé projektů 70 Podnikatelé Obce 500 Řídící orgán 1 3

4 NNO Příspěvkové organizace Média (konkrétní novináři) 40 Veřejnost 1,4 mil. Příjemci podpory z ROP SZ 100 (data: ČSÚ, Firemní monitor ČR, webové stránky jednotlivých institucí) Cílovými skupinami s vysokou prioritou jsou v tomto období žadatelé (z důvodu očekávaného vyhlášení dalších výzev), příjemci podpory, média a veřejnost (z důvodu začátku realizace projektů a jejich související prezentace a pubilicty). Oproti roku 2008 už nebude nutné v takové míře školit zaměstnance Regionální rady, partnerské organizace (rozvojová centra a rozvojové agentury) a zpracovatele projektů (odborné společnosti, jež jsou také zprostředkovateli informací o ROP SZ). Priorita těchto skupin bude tedy nižší. 6. Klíčová sdělení pro rok 2009 Specifikaci klíčových sdělení podává následující tabulka. Tab. 3: Klíčová sdělení pro období 2008 Informační priorita 1: Realizace Informační kampaně v souvislosti s očekávaným vyhlášením výzev k předkládání projektů v roce 2009 s cílem nadále informovat potencionálních žadatelů o možnosti využít pro realizaci projektů podpory z ROP SZ. Zajistit aby tato skupina měla dostatečné a aktuální informace o možnostech, principech a dopadech financování z ROP SZ. Klíčová sdělení: 1.1. Informovat cílovou skupinu o možnostech a principech čerpání z OP Aktuálně informovat o vyhlášených výzvách. 1.3 Informovat o možných problematických místech ROP SZ z pohledu žadatelů a příjemců a o případných změnách v dokumentaci OP Nadále systematicky informovat sdělovací prostředky, nabídnout jim poutavá témata o dosavadních přínosech dotací na příkladech konkrétních projektů Představit možnosti čerpání na konkrétních příkladech úspěšných žadatelů. Informační priorita 2: Průběžné informování široké veřejnosti a zvyšování povědomí o podpoře regionální rozvoje z fondů Společenství prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad s důrazem na konkrétní příklady a realizované projekty. 4

5 Klíčová sdělení: 2.1. Informovat cílovou skupinu o projektech realizovaných s podporou ROP SZ. 2.2 Prezentovat úlohu fondů ES v oblasti regionálního rozvoje na konkrétní příkladech. Informační priorita 3: Komunikace s příjemci podpory z ROP SZ s cílem podpořit úspěšnou realizaci projektů. 3.1 Prostřednictvím komunikačních aktivit pomoci příjemcům při realizaci projektů v souvislosti s dodržením podmínek ROP SZ. 3.2 Posílit informovanost příjemců v oblasti publicity a udržitelnosti projektů Informační priorita 4: Rozvoj spolupráce s partnery (např. kraji, strategickými a rozvojovými centry, městy a obcemi, členy pracovních skupin apod.), Klíčová sdělení: 4.1. Rozvoj spolupráce se stávájícími partnery, oficializace partnerských vztahů. Zmapovat další potencionální zájem cílových skupin o účast na školeních, o typu informací, které zájemci postrádají Vytváření nových partnerských vazeb s cílem podpořit čerpání a efektivní využití prostředků z ROP SZ Systematicky vzdělávat, nabídnout informace o mechanismech a o postupech při realizaci projektů v programovacím období Po obsahové stránce by měly převažovat praktické informace o mechanismech, postupech, zdrojích informací, časové náročnosti vyřízení žádosti a následně udělení podpory. Informační priorita 5: Zajistit aktualizaci strategických dokumentů, jejich překlady a aktualizace v programovacím období V rámci pravidel ROP SZ zajistit aktualizaci dokumentů v závislosti na praxi implementačních orgánů i příjemců. 5

6 Informační priorita 6: Sledování stavu a vývoje absorpční kapacity. Klíčová sdělení: 6.1. Sledování vývoje absorpční kapacity v regionu a následné přizpůsobení komunikačních aktivit aktuálním potřebám Podpora oblastí podpory s nepříznivým vývojem absorpční kapacity zvýšenou komunikační aktivitou. 7. Komunikační aktivity a nástroje pro rok 2009 Výběr komunikačních aktivit a nástrojů na toto období vychází ze stanovených informačních priorit. Pro splnění těchto informačních priorit budou realizovány následující kroky, rozdělené podle jednotlivých informačních priorit. Informační priorita 1 Náplní Informační priority 1 bude zrealizovat mediální kampaň, při které bude informovány všechny cílové skupiny (zaměstnanci ROP SZ, příjemci dotací, partneři, potenciální žadatelé a příjemci) tak, aby měli dostatečné a aktuální informace o možnostech, principech a dopadech financování z ROP SZ. Náplní Informační priority 1 bude také dosažení vysokého stupně spontánní publicity. Budou aktivně využívány nástroje media relations (budování pozitivních vztahů s médii). Tyto aktivity budou realizovány z části v rámci činností ÚRR, z části pak, vzhledem k jejich odborné i časové náročnosti, formou externí dodávky (reklamní / PR agentura). Půjde zejména o následující aktivity: Mediální kampaň Mediální kampaň bude koncipována jako průběžná, přičemž načasování dílčích akcí bude odpovídat vyhlášení výzev k předkládání projektů do ROP SZ. Budou vytipována média vhodná k oslovení široké veřejnosti (s ohledem na dosavadní zkušenosti). Zde budou zveřejněny inzeráty upozorňující na výzvy ROP SZ. Budou zvolena relevantní tištěná média (regionální denní tisk, regionální přílohy celostátních deníků), rozhlasové stanice, případně televizní stanice). Součástí inzertní kampaně bude eventuelně i billboardová prezentace, která bude zaměřena na konkrétní prioritní osy, resp. oblasti podpory. Aktivity zahrnuté do mediální kampaně by měl vzhledem k časové i odborné náročnosti realizovat na základě zadání ŘO ROP SZ profesionální dodavatel (reklamní agentura). Tiskové zprávy Nadále budou publikovány tiskové zprávy s informacemi o klíčových aktivitách ROP SZ, jejich distribuce bude zajištěna prostřednictvím elektronické pošty a webových stránek. 6

7 Tiskové konference Budou organizovány tiskové konference spojené s uvedením nově vyhlášených výzev, dokončení významných projektů, k podpisu klíčových smluv o poskytnutí dotace apod. Webové stránky Webové stránky budou nadále páteřním nástrojem on-line komunikace ve vztahu k ROP SZ. Cílem bude oslovit široké spektrum cílových skupin ve značné hloubce a rozsahu sdělení. Při jejich tvorbě a správě se bude nadále dbát na to, aby obsah stránek byl přehledný z pohledu relevantních cílových skupin. Webové stránky nabídnou například tyto informace: Detailní informace o ROP SZ Legislativní rámec ve vztahu k ROP SZ Informace o implementaci ROP SZ Programovou dokumentaci, pokyny a metodiky Podrobné informace o postupu při podávání žádosti Zveřejňování aktuálních výzev ROP SZ Informace o výběrových kritériích Zveřejnění seznamu příjemců pomoci dle Prováděcího nařízení Zprávy o provádění ROP SZ, výsledky evaluací ROP SZ Odpovědi na často kladené otázky Kalendář vzdělávacích a informačních akcí Vydané publikace v elektronické podobě Elektronický zpravodaj Odkazy na další stránky, týkající se strukturálních fondů Databáze médií Nadále bude udržována a aktualizována vytvořena databáze novinářů, jejichž zaměření se dotýká problematiky ROP SZ. Relevantními jsou okresní mutace Deníků Bohemia (Děčínský deník, Ústecký deník, Teplický deník, Litoměřický deník. Mostecký deník, Chomutovský deník, Žatecký a Lounský deník, Karlovarský deník, Sokolovský deník, Chebský deník), regionální přílohy MFDnes pro Ústecký a Karlovarský kraj, regionální mutace deníku Právo a další regionální tiskoviny (týdeníky Metropol, Princip, Nástup, Ústecký týdeník a další), rozhlasové stanice (Český rozhlas Sever, Rádio Blaník, Rádio Most, Radio Dragon, Radio Egrensis), místní televizní stanice (Česká televize redakce Ústí nad Labem, Kabelová televize klášterec nad Ohří, TV Lyra), regionální zpravodajové celostátních médií (ČTK, MFDnes, Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny atd). 7

8 Formou databázového mailingu budou novinářům zasílány tiskové zprávy, pozvánky a aktuální informace. Pro vytvoření databáze novinářů lze využít stávající kontakty tiskových odborů krajských úřadů. Newsletter Pro rok 2009 se nadále počítá s přípravou a distribucí zpravodaje ROP SZ AeROPlán. Cílem bude soustavné informování široké i odborné veřejnosti o průběhu implementace ROP SZ, novinkách, apod. Předpokládá se příprava celkem 8 čísle z toho 4 také v tištěné verzi. Distribuce bude prováděna za pomoci institucí veřejné správy zainteresovaných na problematice využívání pomoci ze Strukturálních fondů prostřednictvím ROP SZ. Souběžně bude zpravodaj distribuován elektronicky em a prostřednictvím internetových stránek. Dodržování obecných zásad pro práci s novináři Předávány budou především informace týkající se atraktivních projektů podpořených z ROP SZ s důrazem na informace o konkrétním dopadu na život lidí v regionu apod. Bude se dále usilovat o názornou ukázku projektů v praxi, přiblížení projektů veřejnosti například prostřednictvím organizování tzv. presstripů. Bude nutné vyvarovat se terminologii dotačního jazyka, vyjadřovat se srozumitelně. Bude se více klást důraz na prezentaci výsledků. Metodiky, manuály, příručky Průběžně budou aktualizovány a distribuovány příslušné dokumenty (aktuální znění ROP SZ, prováděcí dokument, metodické příručky atd.). Tyto materiály budou distribuovány elektronicky, budou k dispozici na webových stránkách ÚRR, pro zaměstnance ÚRR a partnerské organizace i na CD. Studie Cílem studií bude mimo jiné z pohledu žadatelů a příjemců zhodnotit komunikační aktivity a vytipovat možná problémová místa při čerpání finanční pomoci z ROP SZ a tím zvýšit absorpční kapacitu regionu. V rámci evaluačního plánu bude provedena analýza absorpční kapacity regionu. Konference Pro rok 2009 se předpokládá realizace dvou konferencí ROP Severozápad. Půjde jednak o 2. výroční konferenci Regionálního operačního programu Severozápad (zaměřenou na téma regionálního rozvoje v NUTS II SZ, aktuální informace o čerpání z ROP, představení úspěšných projektů atp.) a konferenci věnovanou problematice IPRM (stav IPRM v jednotlivých městech, příprava a realizace dílčích projektů atp). 8

9 Informační priorita 2 Průběžné informování široké veřejnosti a zvyšování povědomí o podpoře regionální rozvoje z fondů Společenství prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad s důrazem na konkrétní příklady a realizované projekty. Mediální kampaň Mediální kampaň bude koncipována jako průběžná, přičemž načasování dílčích akcí bude odpovídat vyhlášení výzev k předkládání projektů do ROP SZ. Bude rozvíjena spolupráce s médii, která jsou vhodná k oslovení široké veřejnosti (s ohledem na dosavadní zkušenosti). Zde budou zveřejněny inzeráty upozorňující na výzvy ROP SZ. V případě potřeby budou zvolena další relevantní tištěná média (regionální denní tisk, regionální přílohy celostátních deníků), rozhlasové stanice. Při naplnění této informační priority se předpokládá také využití televizních spotů. Součástí inzertní kampaně bude eventuálně i billboardová prezentace, která bude zaměřena na konkrétní prioritní osy, resp. oblasti podpory. Aktivity zahrnuté do mediální kampaně by měl vzhledem k časové i odborné náročnosti realizovat na základě zadání ŘO ROP SZ profesionální dodavatel (reklamní agentura). Audiovizuální prezentace Počítá se také s přípravou audiovizuálního projektu mapujícího činnost financovanou z ROP SZ, a to jako společného projektu několika ŘO (RRRS), který by měl být financován z prostředků Operačního programu Technická pomoc. Tiskové zprávy Nadále budou publikovány tiskové zprávy s informacemi o klíčových aktivitách ROP SZ, jejich distribuce bude zajištěna prostřednictvím elektronické pošty a webových stránek RRRS SZ.. Tiskové konference Budou organizovány tiskové konference pro představování nově vyhlášených výzev, dokončení významných projektů podpisu klíčových smluv apod. Webové stránky Páteřním nástrojem on-line komunikace budou nadále webové stránky ÚRR ( Tyto stránky umožní oslovit široké spektrum cílových skupin ve značné hloubce a rozsahu sdělení, přitom s nízkými náklady. Při jejich tvorbě a správě bude nutné nadále dbát na to, aby obsah stránek byl přehledný z pohledu relevantních cílových skupin. Webové stránky budou nabízet především tyto informace: Detailní informace o ROP SZ Legislativní rámec ve vztahu k ROP SZ Informace o implementaci ROP SZ Programovou dokumentaci, pokyny a metodiky 9

10 Podrobné informace o postupu při podávání žádosti Zveřejňování aktuálních výzev ROP SZ Informace o výběrových kritériích Zveřejnění seznamu příjemců pomoci dle Prováděcího nařízení Zprávy o provádění ROP SZ, výsledky evaluací ROP SZ Odpovědi na často kladené otázky Kalendář vzdělávacích a informačních akcí Vydané publikace v elektronické podobě Elektronický zpravodaj Odkazy na další stránky, týkající se strukturálních fondů Propagační předměty K propagaci ROP SZ budou využity také propagační předměty, budou distribuovány například jako ocenění účasti v anketách či dětských výtvarných soutěžích. Informační priorita 3 Sledování stavu a vývoje absorpční kapacity. V souvislosti se sledováním stavu absorpční kapacity se předpokládá vícezdrojové získávání informací (přehled realizovaných komunikačních aktivit, počet podaných projektů, čerpání finanční alokace, úspěšnost žadatelů, atp). Následně budou tato data vyhodnocena a v případě potřeby přijata opatření k posílení absorpční kapacity v některé z oblastí. Informační priorita 4 Rozvoj spolupráce s partnery (např. kraji, strategickými a rozvojovými centry, městy a obcemi, členy pracovních skupin apod.) pro dosažení konkrétní možnosti využití finančních prostředků ROP SZ pro potřeby potenciálních příjemců pomoci. Rozvoj a oficializace spolupráce s partnerskými organizacemi Předpokládá se rozvoj spolupráce ŘO a partnerských organizací postavené především na zprostředkováním informací a poskytování poradenství pro cílové skupiny potenciálních žadatelů a příjemců pomoci. Partnerské organizace mohou pracovat na principu územním i tematickém (odbornostním). Databáze Ze současných i potenciálních partnerských organizací bude vytvořena databáze včetně kontaktů (kontaktní osoba, telefon, , www) a specifikačních informací (region, územní působnost, odborné zaměření, typ klientů atd.). Příslušné informace budou partnerským organizacím zasílány formou databázového mailingu. 10

11 Workshopy a semináře Průběžné informování zaměstnanců partnerských organizací o významných momentech realizace ROP SZ (nové výzvy apod.) bude realizováno formou workshopů a seminářů. Spadá sem i pořádání tzv. eventů (např. návštěva projektů úspěšně realizovaných v uplynulém plánovacím období). Rozložení a obsahová náplň workshopů, seminářů a eventů bude zpracován na základě analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců partnerských organizací a po komunikaci s partnerskými organizacemi. Propagační předměty Partnerské organizace, jež pořádají akce pro potenciální žadatele a příjemce, budou vybaveny přiměřeným množstvím propagačních předmětů. Webové stránky Obsah webových stránek ŘO ROP SZ bude zohledňovat potřeby partnerských organizací. Jejich zaměstnanci budou intenzivně informováni o této možnosti získávání informací. Zároveň budou zohledněny připomínky a náměty partnerských organizací k obsahu, struktuře i vzhledu internetových stránek ŘO ROP SZ. Informační priorita 5 Zajištění strategických dokumentů. Strategické dokumenty ROP jsou klíčkovým podkladem pro informování žadatelů a příjemců. Tento nástroj umožňující značnou hloubku sdělení bude tedy nadále využíván především pro subjekty zapojené do implementace programů. Bude nadále kladen důraz na aktualizaci a posilování srozumitelnosti těchto dokumentů a jejich distribuci příslušným cílovým skupinám. Informační priorita 6 Komunikace s příjemci podpory z ROP SZ s cílem podpořit úspěšnou realizaci projektů. Databáze Databáze s kontaktními údaji o příjemcích podpory bude umožňovat selektované oslovování příjemců. Příjemcům budou poté zasílány formou databázového mailingu informace, které budou moci využít při realizaci projektu (například informace k různým formám publicity). Workshopy a semináře Příjemcům budou nabídnuty také na základě individuálních potřeb nabídnuty speciální workshopy a semináře. Obecná pravidla publicity Obecná pravidla publicity procházejí napříč všemi informačními prioritami. Těmito obecnými 11

12 pravidly jsou zejména: Obsahová náplň Obsahová náplň nástrojů informovanosti a publicity, tedy komunikační sdělení a charakter obsahu komunikace nadále vychází z předem stanovených specifických cílů komunikačního plánu, reflektuje aktuální informovanost cílových skupin a zohledňuje komunikační potřeby ve vztahu k realizaci samotného ROP Severozápad. (např. informací o vyhlášených výzvách a jejích výsledcích). Klíčová sdělení byla stanovena krátkodobě s ohledem na konkrétní komunikační cíle, neboť je bylo nutno přizpůsobovat aktuální situaci. Aplikace jednotné vizuální identity Aplikace jednotné vizuální identity bude nadále použita tak, aby veškerá komunikace ROP SZ probíhala za použití jednotného stylu. Vytvoření a definici tohoto stylu podává samostatný dokument Metodický pokyn pro publicitu OTAP. Stanovuje především podobu loga ROP SZ, pravidla jeho využití a další složky grafické stránky komunikace související s ROP SZ. Jednotná vizuální identita vytváří předpoklad jednotného vnímání ROP SZ od úvodních informací až po prezentaci výsledných projektů. Je důležitá pro dosažení synergického efektu komunikačních aktivit. Veškeré materiály (tisková prezentace a inzerce, Internetové bannery a odkazy, billboardy, letáky, brožury, propagační předměty atp.) mají jednotný grafický styl zaručující propojenost jednotlivých forem kampaně a jejich nezaměnitelnost a obsahují veškeré povinné znaky publicity. Tento dokument bude dle potřeby aktualizován a zpřesňován. 8. Monitoring a evaluace Součástí komunikačních aktivit je jejich pravidelný monitoring a hodnocení (evaluace). Monitoringem je myšleno sledování uskutečněných aktivit, jejich počtu a finančních nákladů (kvantitativní hledisko), evaluací pak jejich příspěvek k dosažení stanovených cílů (kvalitativní hledisko). Sledovat se bude především počet uskutečněných komunikačních aktivit v hodnoceném období. To znamená počet uskutečněných seminářů a školení včetně počtů účastníků, počet vydaných informačních materiálů a studií včetně nákladu, počet uskutečněných konzultací (telefonicky, em, osobně), počet zveřejněných mediálních výstupů (tisk, rozhlas, televize). Bude se sledovat především soulad počtu uskutečněných komunikačních aktivit s jejich plánovaným počtem. Doplňkově bude hodnocena i kvalita podávaných informací. Doporučuje se spolupráce s odbornou firmou, která je schopna posoudit kvalitu realizované komunikace (úroveň školení, propagačních materiálů apod.). 9. Harmonogram Komunikační aktivity ROP SZ budou realizovány průběžně. V případě cílové skupiny žadatelů se pak budou odvíjet od vyhlašování výzev v rámci jednotlivých prioritních os. Na tyto termíny budou navázány jednotlivé konkrétní akce (inzerce, semináře atp). 12

13 10. Rozpočet Pro zajištění informačních a propagačních opatření KoP SZ bude využito finančních prostředků oblastní podpory 5.2. Pro financování jednotlivých opatření informovanosti a publicity je nutné dodržet legislativní podmínky definované v ustanoveních nařízení Rady ES a dalších souvisejících dokumentů na úrovni ČR (zejména Národní strategický referenční rámec apod.). Indikativní rozpočet pro realizaci Komunikačního plánu ROP SZ pro programovací období činí dle alokace ROP SZ EUR (v závislosti na aktuálním kurzu cca 146 mil. Kč). Technická asistence je členěna na vnitřní (78%) podíl) a vnější (22%) podíl, který bude využit k financování KoP SZ. Výsledná částka tvoří 0,594 % celkové alokace ROP SZ a zahrnuje jak příspěvek Společenství (85 %, ERDF), tak národní spolufinancování (15 %). Čerpání finančních prostředků bude prováděno, monitorováno a vyhodnocováno v souladu s pravidly a postupy popsanými v ROP SZ, platnými pro čerpání prostředků technické pomoci. Akční plán komunikačních aktivit definuje indikativní položkový roční finanční plán pro realizaci komunikační a publicitních aktivit. Tab. 5: Indikativní rozpočet pro realizaci KoP ROP SZ v roce 2009 inzerce billboardy publikace spoty reg tv new sletter 4x konference (výroční) konference (k IPRM) tisková konference 4x propagační předm ěty nákup práv (foto) Konzultační, poradenské a právní služby cestovné/účast. Poplatky studie press tripy 2x výroční zpráva (tisk) příručka publicity pro příjem ce výběrová řízení grafické práce předplatné ostatní nákupy jinde nezařazené drobný hm otný dlouhodobý m ajetek Nezpůsobilé výdaje sem ináře OAP podrobnosti předpokládá se inzerce v regionální mutacích MFDNES, Deník, Právo atp 15 billboardů na 3 měsíce (města s IPRM, případně vybrané top projekty) průvodce pro příjemce představení úspěšných projektů, konkrétní prezentace ROP v regionální TV tištěná a elektr. verze konference k činnosti ROP konference k IPRM dokumentace projektů pro public. účely, foto Informační desky označující úřad finanční objem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 13

14 14

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 378/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Komunikační plán ROP Severozápad 2015

Komunikační plán ROP Severozápad 2015 Komunikační plán ROP Severozápad 2015 Verze 1 31. října 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika zpracování ročního komunikačního plánu... 4 Analýza výchozího stavu... 6 Komunikační cíle pro rok 2015... 8 Definice

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Leden 2011 Praha 1 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. STRATEGIE

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Komunikační plán IROP 2015-2023

Komunikační plán IROP 2015-2023 Komunikační plán IROP 2015-2023 vypracoval: Mgr. David Palivec, Oddělení podpory OP schválil dne. 2015: Ing. Rostislav Mazal, ředitel OŘOP Seznam zkratek: CRR ČR. Centrum pro regionální rozvoj ČR ESIF.

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU. červen 2011 manažerské shrnutí

Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU. červen 2011 manažerské shrnutí Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU červen 2011 manažerské shrnutí Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR odbor strukturálních fondů Nad Štolou 3 170

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

FINÁLNÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD

FINÁLNÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD FINÁLNÍ EX-ANTE HODNOCENÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD NA PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007-2013 (SHRNUTÍ) Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 6. 12. 2006 Úvod Tato zpráva je shrnutím hlavních výsledků,

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I.

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Předkladatel: HOPE E.S., v.o.s., divize EUservis.cz Sídlo, kancelář Brno: Palackého 10 612 00 Brno V Praze dne 21. 11. 2008 Strana: 1 Stručné shrnutí výsledků,

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Regionální rada RS Severozápad

Regionální rada RS Severozápad ROP Severozápad 2007-13 Regionální rada RS Severozápad RR je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Postavení a působnost RR upravuje: 16 zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře ř regionálního rozvoje,

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE SEZNAM ZMĚN Strana Změny v textu oproti verzi 3.0 3 4 1. Text v bodě

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Historie revolvingových fondů Phare

Historie revolvingových fondů Phare Historie revolvingových fondů Phare PHARE Environmental Fund (1995-1998) - půjčeno 90.7 mil.kč. 10 obcím Business Environmental Programme (1999-2000) - půjčeno 22,32 mil.kč.5 firmám Bank Fund for Municipalities

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Uplatňování principů Leader na Vysočině

Uplatňování principů Leader na Vysočině Uplatňování principů Leader na Vysočině 8. 6. 2015 Chocerady Uplatňování principů Leader na Vysočině Projekt - Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce PRV

Více

KONFERENCE ISSS 2010

KONFERENCE ISSS 2010 KONFERENCE ISSS 2010 Finanční toky Strukturálních fondů Finanční toky z národní úrovně až do EK prostřednictvím monitorovacího systému strukturálních fondů Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor správy monitorovacích

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 4. 12. 2014 1 1. Úvod Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad.

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

DISEMINAČNÍ STRATEGIE PROJEKTU KARIÉRA

DISEMINAČNÍ STRATEGIE PROJEKTU KARIÉRA DISEMINAČNÍ STRATEGIE PROJEKTU KARIÉRA Vypracování diseminační strategie Zpracovatel: OMNI TEMPORE o.p.s. Most Báňská 287 434 01 Most IČO: 254 36 139 Září 2008 1 Obsah Úvod... 3 Východiska pro tvorbu diseminační

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

Oznámení o vyhlášení kola

Oznámení o vyhlášení kola Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení kola Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní (podopatření 4.1.2 Podpora regionálních

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Regionálního programování

Regionálního programování VŠB Technická univerzita v Ostravě Fakulta ekonomická Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vybrané kapitoly Regionálního programování (Prozatímní studijní texty) Doc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu

Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu Konečný příjemce je povinen řídit se touto Příručkou i v případě publicity týkající se implementace projektu. Všechny pokyny zde uvedené vycházejí z dokumentů Kanceláře

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více