ROP Severozápad Komunikační plán ROP Severozápad 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROP Severozápad Komunikační plán ROP Severozápad 2009"

Transkript

1 ROP Severozápad Komunikační plán ROP Severozápad 2009

2 1. Zdůvodnění existence Akčního plánu komunikace Akční plán komunikace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu Severozápad pro rok 2009(dále APK) je pracovním dokumentem, který specifikuje zásady Komunikačního plánu ROP SZ (dále KoP SZ) a stanovuje posloupnost a náplň komunikačních aktivit pro uvedené období. Tím přispívá ke splnění informačních priorit stanovených pro toto období a tak k úspěchu KoP SZ jako celku. Výchozím dokumentem pro sestavení APK je KoP ROP SZ, zpracovaný pro období Navazujícími dokumenty budou APK sestavené pro další období (jednotlivé roky). 2. Administrativní zajištění Akčního plánu komunikace Řídícím orgánem ROP SZ je Regionální rada regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad (RR SZ). Tato právnická osoba byla zřízena s účinností od v územním obvodu statistické jednotky NUTS 2, regionu Severozápad, novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách, s územní působností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Náplní činnosti ÚRR jsou i komunikační aktivity přispívající k propagaci využívání strukturálních fondů v regionu soudržnosti Severozápad. Vodítkem pro realizaci konkrétních komunikačních aktivit v období 2009 je tento APK. 3. Metodické zásady Akčního plánu komunikace Akční plán komunikace je otevřeným dokumentem. Na základě průběžného hodnocení komunikačních aktivit je možné v průběhu roku upravovat frekvenci v něm obsažených aktivit, zaměření i obsah. V průběhu realizace činností plynoucích z APK je nutná aktivní komunikace se členy cílových skupin, především s cílovými skupinami potenciálních a skutečných žadatelů a příjemců. Komunikační aktivity by měly být upravovány s ohledem na to, aby se cílovým skupinám dostaly především takové informace, které jejich členové považují za důležité pro maximální využití všech příležitostí ROP SZ. Zároveň je nutné aktivně sledovat, zda se v průběhu daného období neobjevil nový komunikační prostředek nebo nová cílová skupina, která by se měla stát dalším příjemcem informací. Součástí realizace akčního plánu komunikace bude evidence a průběžná kontrola vynakládání finančních prostředků stanovených rozpočtem. Na základě výsledků průběžného hodnocení bude možné upravovat finanční alokace jednotlivých komunikačních prostředků a tím zvyšovat celkovou účinnost komunikačních aktivit. 2

3 4. Informační priority pro období 2009 Stanovené informační priority pro období 2009 jsou dány globálním cílem a specifickými cíli nadřízeného dokumentu, jímž je KoP ROP SZ. Přehled specifických informačních priorit podává následující tabulka. Tab. 1: Informační priority pro rok 2009 Informační priority pro rok Realizace Informační kampaně v souvislosti s očekávaným vyhlášením výzev k předkládání projektů v roce 2009 s cílem nadále informovat potencionální žadatele o možnosti využít pro realizaci projektů podpory z ROP SZ. Zajistit, aby tato skupina měla dostatečné a aktuální informace o možnostech, principech a dopadech financování z ROP SZ. Průběžné informování široké veřejnosti a zvyšování povědomí o podpoře regionální rozvoje z fondů Společenství prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad s důrazem na konkrétní příklady a realizované projekty. 3. Komunikace s příjemci podpory z ROP SZ s cílem podpořit úspěšnou realizaci projektů. 4. Rozvoj spolupráce s partnery (např. kraji, strategickými a rozvojovými centry, městy a obcemi, členy pracovních skupin apod.) pro dosažení konkrétní možnosti využití ROP SZ pro potřeby potenciálních příjemců pomoci. 5. Zajistit aktualizaci strategických dokumentů, příp. jejich překlady. 6. Sledování stavu a vývoje absorpční kapacity. 5. Cílové skupiny pro rok 2009 Cílové skupiny zůstávají v rámci jistých modifikací totožné jako v předchozím období mění se pořadí a intenzita jejich oslovování. Přehled cílových skupin pro období 2009 podává následující tabulka: Tab. 2: Cílové skupiny pro rok 2009 Cílová skupina Počet cca. Zaměstnanci ÚRR 70 Partneři 20 Zpracovatelé projektů 70 Podnikatelé Obce 500 Řídící orgán 1 3

4 NNO Příspěvkové organizace Média (konkrétní novináři) 40 Veřejnost 1,4 mil. Příjemci podpory z ROP SZ 100 (data: ČSÚ, Firemní monitor ČR, webové stránky jednotlivých institucí) Cílovými skupinami s vysokou prioritou jsou v tomto období žadatelé (z důvodu očekávaného vyhlášení dalších výzev), příjemci podpory, média a veřejnost (z důvodu začátku realizace projektů a jejich související prezentace a pubilicty). Oproti roku 2008 už nebude nutné v takové míře školit zaměstnance Regionální rady, partnerské organizace (rozvojová centra a rozvojové agentury) a zpracovatele projektů (odborné společnosti, jež jsou také zprostředkovateli informací o ROP SZ). Priorita těchto skupin bude tedy nižší. 6. Klíčová sdělení pro rok 2009 Specifikaci klíčových sdělení podává následující tabulka. Tab. 3: Klíčová sdělení pro období 2008 Informační priorita 1: Realizace Informační kampaně v souvislosti s očekávaným vyhlášením výzev k předkládání projektů v roce 2009 s cílem nadále informovat potencionálních žadatelů o možnosti využít pro realizaci projektů podpory z ROP SZ. Zajistit aby tato skupina měla dostatečné a aktuální informace o možnostech, principech a dopadech financování z ROP SZ. Klíčová sdělení: 1.1. Informovat cílovou skupinu o možnostech a principech čerpání z OP Aktuálně informovat o vyhlášených výzvách. 1.3 Informovat o možných problematických místech ROP SZ z pohledu žadatelů a příjemců a o případných změnách v dokumentaci OP Nadále systematicky informovat sdělovací prostředky, nabídnout jim poutavá témata o dosavadních přínosech dotací na příkladech konkrétních projektů Představit možnosti čerpání na konkrétních příkladech úspěšných žadatelů. Informační priorita 2: Průběžné informování široké veřejnosti a zvyšování povědomí o podpoře regionální rozvoje z fondů Společenství prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad s důrazem na konkrétní příklady a realizované projekty. 4

5 Klíčová sdělení: 2.1. Informovat cílovou skupinu o projektech realizovaných s podporou ROP SZ. 2.2 Prezentovat úlohu fondů ES v oblasti regionálního rozvoje na konkrétní příkladech. Informační priorita 3: Komunikace s příjemci podpory z ROP SZ s cílem podpořit úspěšnou realizaci projektů. 3.1 Prostřednictvím komunikačních aktivit pomoci příjemcům při realizaci projektů v souvislosti s dodržením podmínek ROP SZ. 3.2 Posílit informovanost příjemců v oblasti publicity a udržitelnosti projektů Informační priorita 4: Rozvoj spolupráce s partnery (např. kraji, strategickými a rozvojovými centry, městy a obcemi, členy pracovních skupin apod.), Klíčová sdělení: 4.1. Rozvoj spolupráce se stávájícími partnery, oficializace partnerských vztahů. Zmapovat další potencionální zájem cílových skupin o účast na školeních, o typu informací, které zájemci postrádají Vytváření nových partnerských vazeb s cílem podpořit čerpání a efektivní využití prostředků z ROP SZ Systematicky vzdělávat, nabídnout informace o mechanismech a o postupech při realizaci projektů v programovacím období Po obsahové stránce by měly převažovat praktické informace o mechanismech, postupech, zdrojích informací, časové náročnosti vyřízení žádosti a následně udělení podpory. Informační priorita 5: Zajistit aktualizaci strategických dokumentů, jejich překlady a aktualizace v programovacím období V rámci pravidel ROP SZ zajistit aktualizaci dokumentů v závislosti na praxi implementačních orgánů i příjemců. 5

6 Informační priorita 6: Sledování stavu a vývoje absorpční kapacity. Klíčová sdělení: 6.1. Sledování vývoje absorpční kapacity v regionu a následné přizpůsobení komunikačních aktivit aktuálním potřebám Podpora oblastí podpory s nepříznivým vývojem absorpční kapacity zvýšenou komunikační aktivitou. 7. Komunikační aktivity a nástroje pro rok 2009 Výběr komunikačních aktivit a nástrojů na toto období vychází ze stanovených informačních priorit. Pro splnění těchto informačních priorit budou realizovány následující kroky, rozdělené podle jednotlivých informačních priorit. Informační priorita 1 Náplní Informační priority 1 bude zrealizovat mediální kampaň, při které bude informovány všechny cílové skupiny (zaměstnanci ROP SZ, příjemci dotací, partneři, potenciální žadatelé a příjemci) tak, aby měli dostatečné a aktuální informace o možnostech, principech a dopadech financování z ROP SZ. Náplní Informační priority 1 bude také dosažení vysokého stupně spontánní publicity. Budou aktivně využívány nástroje media relations (budování pozitivních vztahů s médii). Tyto aktivity budou realizovány z části v rámci činností ÚRR, z části pak, vzhledem k jejich odborné i časové náročnosti, formou externí dodávky (reklamní / PR agentura). Půjde zejména o následující aktivity: Mediální kampaň Mediální kampaň bude koncipována jako průběžná, přičemž načasování dílčích akcí bude odpovídat vyhlášení výzev k předkládání projektů do ROP SZ. Budou vytipována média vhodná k oslovení široké veřejnosti (s ohledem na dosavadní zkušenosti). Zde budou zveřejněny inzeráty upozorňující na výzvy ROP SZ. Budou zvolena relevantní tištěná média (regionální denní tisk, regionální přílohy celostátních deníků), rozhlasové stanice, případně televizní stanice). Součástí inzertní kampaně bude eventuelně i billboardová prezentace, která bude zaměřena na konkrétní prioritní osy, resp. oblasti podpory. Aktivity zahrnuté do mediální kampaně by měl vzhledem k časové i odborné náročnosti realizovat na základě zadání ŘO ROP SZ profesionální dodavatel (reklamní agentura). Tiskové zprávy Nadále budou publikovány tiskové zprávy s informacemi o klíčových aktivitách ROP SZ, jejich distribuce bude zajištěna prostřednictvím elektronické pošty a webových stránek. 6

7 Tiskové konference Budou organizovány tiskové konference spojené s uvedením nově vyhlášených výzev, dokončení významných projektů, k podpisu klíčových smluv o poskytnutí dotace apod. Webové stránky Webové stránky budou nadále páteřním nástrojem on-line komunikace ve vztahu k ROP SZ. Cílem bude oslovit široké spektrum cílových skupin ve značné hloubce a rozsahu sdělení. Při jejich tvorbě a správě se bude nadále dbát na to, aby obsah stránek byl přehledný z pohledu relevantních cílových skupin. Webové stránky nabídnou například tyto informace: Detailní informace o ROP SZ Legislativní rámec ve vztahu k ROP SZ Informace o implementaci ROP SZ Programovou dokumentaci, pokyny a metodiky Podrobné informace o postupu při podávání žádosti Zveřejňování aktuálních výzev ROP SZ Informace o výběrových kritériích Zveřejnění seznamu příjemců pomoci dle Prováděcího nařízení Zprávy o provádění ROP SZ, výsledky evaluací ROP SZ Odpovědi na často kladené otázky Kalendář vzdělávacích a informačních akcí Vydané publikace v elektronické podobě Elektronický zpravodaj Odkazy na další stránky, týkající se strukturálních fondů Databáze médií Nadále bude udržována a aktualizována vytvořena databáze novinářů, jejichž zaměření se dotýká problematiky ROP SZ. Relevantními jsou okresní mutace Deníků Bohemia (Děčínský deník, Ústecký deník, Teplický deník, Litoměřický deník. Mostecký deník, Chomutovský deník, Žatecký a Lounský deník, Karlovarský deník, Sokolovský deník, Chebský deník), regionální přílohy MFDnes pro Ústecký a Karlovarský kraj, regionální mutace deníku Právo a další regionální tiskoviny (týdeníky Metropol, Princip, Nástup, Ústecký týdeník a další), rozhlasové stanice (Český rozhlas Sever, Rádio Blaník, Rádio Most, Radio Dragon, Radio Egrensis), místní televizní stanice (Česká televize redakce Ústí nad Labem, Kabelová televize klášterec nad Ohří, TV Lyra), regionální zpravodajové celostátních médií (ČTK, MFDnes, Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny atd). 7

8 Formou databázového mailingu budou novinářům zasílány tiskové zprávy, pozvánky a aktuální informace. Pro vytvoření databáze novinářů lze využít stávající kontakty tiskových odborů krajských úřadů. Newsletter Pro rok 2009 se nadále počítá s přípravou a distribucí zpravodaje ROP SZ AeROPlán. Cílem bude soustavné informování široké i odborné veřejnosti o průběhu implementace ROP SZ, novinkách, apod. Předpokládá se příprava celkem 8 čísle z toho 4 také v tištěné verzi. Distribuce bude prováděna za pomoci institucí veřejné správy zainteresovaných na problematice využívání pomoci ze Strukturálních fondů prostřednictvím ROP SZ. Souběžně bude zpravodaj distribuován elektronicky em a prostřednictvím internetových stránek. Dodržování obecných zásad pro práci s novináři Předávány budou především informace týkající se atraktivních projektů podpořených z ROP SZ s důrazem na informace o konkrétním dopadu na život lidí v regionu apod. Bude se dále usilovat o názornou ukázku projektů v praxi, přiblížení projektů veřejnosti například prostřednictvím organizování tzv. presstripů. Bude nutné vyvarovat se terminologii dotačního jazyka, vyjadřovat se srozumitelně. Bude se více klást důraz na prezentaci výsledků. Metodiky, manuály, příručky Průběžně budou aktualizovány a distribuovány příslušné dokumenty (aktuální znění ROP SZ, prováděcí dokument, metodické příručky atd.). Tyto materiály budou distribuovány elektronicky, budou k dispozici na webových stránkách ÚRR, pro zaměstnance ÚRR a partnerské organizace i na CD. Studie Cílem studií bude mimo jiné z pohledu žadatelů a příjemců zhodnotit komunikační aktivity a vytipovat možná problémová místa při čerpání finanční pomoci z ROP SZ a tím zvýšit absorpční kapacitu regionu. V rámci evaluačního plánu bude provedena analýza absorpční kapacity regionu. Konference Pro rok 2009 se předpokládá realizace dvou konferencí ROP Severozápad. Půjde jednak o 2. výroční konferenci Regionálního operačního programu Severozápad (zaměřenou na téma regionálního rozvoje v NUTS II SZ, aktuální informace o čerpání z ROP, představení úspěšných projektů atp.) a konferenci věnovanou problematice IPRM (stav IPRM v jednotlivých městech, příprava a realizace dílčích projektů atp). 8

9 Informační priorita 2 Průběžné informování široké veřejnosti a zvyšování povědomí o podpoře regionální rozvoje z fondů Společenství prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad s důrazem na konkrétní příklady a realizované projekty. Mediální kampaň Mediální kampaň bude koncipována jako průběžná, přičemž načasování dílčích akcí bude odpovídat vyhlášení výzev k předkládání projektů do ROP SZ. Bude rozvíjena spolupráce s médii, která jsou vhodná k oslovení široké veřejnosti (s ohledem na dosavadní zkušenosti). Zde budou zveřejněny inzeráty upozorňující na výzvy ROP SZ. V případě potřeby budou zvolena další relevantní tištěná média (regionální denní tisk, regionální přílohy celostátních deníků), rozhlasové stanice. Při naplnění této informační priority se předpokládá také využití televizních spotů. Součástí inzertní kampaně bude eventuálně i billboardová prezentace, která bude zaměřena na konkrétní prioritní osy, resp. oblasti podpory. Aktivity zahrnuté do mediální kampaně by měl vzhledem k časové i odborné náročnosti realizovat na základě zadání ŘO ROP SZ profesionální dodavatel (reklamní agentura). Audiovizuální prezentace Počítá se také s přípravou audiovizuálního projektu mapujícího činnost financovanou z ROP SZ, a to jako společného projektu několika ŘO (RRRS), který by měl být financován z prostředků Operačního programu Technická pomoc. Tiskové zprávy Nadále budou publikovány tiskové zprávy s informacemi o klíčových aktivitách ROP SZ, jejich distribuce bude zajištěna prostřednictvím elektronické pošty a webových stránek RRRS SZ.. Tiskové konference Budou organizovány tiskové konference pro představování nově vyhlášených výzev, dokončení významných projektů podpisu klíčových smluv apod. Webové stránky Páteřním nástrojem on-line komunikace budou nadále webové stránky ÚRR (www.nuts2severozapad.cz). Tyto stránky umožní oslovit široké spektrum cílových skupin ve značné hloubce a rozsahu sdělení, přitom s nízkými náklady. Při jejich tvorbě a správě bude nutné nadále dbát na to, aby obsah stránek byl přehledný z pohledu relevantních cílových skupin. Webové stránky budou nabízet především tyto informace: Detailní informace o ROP SZ Legislativní rámec ve vztahu k ROP SZ Informace o implementaci ROP SZ Programovou dokumentaci, pokyny a metodiky 9

10 Podrobné informace o postupu při podávání žádosti Zveřejňování aktuálních výzev ROP SZ Informace o výběrových kritériích Zveřejnění seznamu příjemců pomoci dle Prováděcího nařízení Zprávy o provádění ROP SZ, výsledky evaluací ROP SZ Odpovědi na často kladené otázky Kalendář vzdělávacích a informačních akcí Vydané publikace v elektronické podobě Elektronický zpravodaj Odkazy na další stránky, týkající se strukturálních fondů Propagační předměty K propagaci ROP SZ budou využity také propagační předměty, budou distribuovány například jako ocenění účasti v anketách či dětských výtvarných soutěžích. Informační priorita 3 Sledování stavu a vývoje absorpční kapacity. V souvislosti se sledováním stavu absorpční kapacity se předpokládá vícezdrojové získávání informací (přehled realizovaných komunikačních aktivit, počet podaných projektů, čerpání finanční alokace, úspěšnost žadatelů, atp). Následně budou tato data vyhodnocena a v případě potřeby přijata opatření k posílení absorpční kapacity v některé z oblastí. Informační priorita 4 Rozvoj spolupráce s partnery (např. kraji, strategickými a rozvojovými centry, městy a obcemi, členy pracovních skupin apod.) pro dosažení konkrétní možnosti využití finančních prostředků ROP SZ pro potřeby potenciálních příjemců pomoci. Rozvoj a oficializace spolupráce s partnerskými organizacemi Předpokládá se rozvoj spolupráce ŘO a partnerských organizací postavené především na zprostředkováním informací a poskytování poradenství pro cílové skupiny potenciálních žadatelů a příjemců pomoci. Partnerské organizace mohou pracovat na principu územním i tematickém (odbornostním). Databáze Ze současných i potenciálních partnerských organizací bude vytvořena databáze včetně kontaktů (kontaktní osoba, telefon, , www) a specifikačních informací (region, územní působnost, odborné zaměření, typ klientů atd.). Příslušné informace budou partnerským organizacím zasílány formou databázového mailingu. 10

11 Workshopy a semináře Průběžné informování zaměstnanců partnerských organizací o významných momentech realizace ROP SZ (nové výzvy apod.) bude realizováno formou workshopů a seminářů. Spadá sem i pořádání tzv. eventů (např. návštěva projektů úspěšně realizovaných v uplynulém plánovacím období). Rozložení a obsahová náplň workshopů, seminářů a eventů bude zpracován na základě analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců partnerských organizací a po komunikaci s partnerskými organizacemi. Propagační předměty Partnerské organizace, jež pořádají akce pro potenciální žadatele a příjemce, budou vybaveny přiměřeným množstvím propagačních předmětů. Webové stránky Obsah webových stránek ŘO ROP SZ bude zohledňovat potřeby partnerských organizací. Jejich zaměstnanci budou intenzivně informováni o této možnosti získávání informací. Zároveň budou zohledněny připomínky a náměty partnerských organizací k obsahu, struktuře i vzhledu internetových stránek ŘO ROP SZ. Informační priorita 5 Zajištění strategických dokumentů. Strategické dokumenty ROP jsou klíčkovým podkladem pro informování žadatelů a příjemců. Tento nástroj umožňující značnou hloubku sdělení bude tedy nadále využíván především pro subjekty zapojené do implementace programů. Bude nadále kladen důraz na aktualizaci a posilování srozumitelnosti těchto dokumentů a jejich distribuci příslušným cílovým skupinám. Informační priorita 6 Komunikace s příjemci podpory z ROP SZ s cílem podpořit úspěšnou realizaci projektů. Databáze Databáze s kontaktními údaji o příjemcích podpory bude umožňovat selektované oslovování příjemců. Příjemcům budou poté zasílány formou databázového mailingu informace, které budou moci využít při realizaci projektu (například informace k různým formám publicity). Workshopy a semináře Příjemcům budou nabídnuty také na základě individuálních potřeb nabídnuty speciální workshopy a semináře. Obecná pravidla publicity Obecná pravidla publicity procházejí napříč všemi informačními prioritami. Těmito obecnými 11

12 pravidly jsou zejména: Obsahová náplň Obsahová náplň nástrojů informovanosti a publicity, tedy komunikační sdělení a charakter obsahu komunikace nadále vychází z předem stanovených specifických cílů komunikačního plánu, reflektuje aktuální informovanost cílových skupin a zohledňuje komunikační potřeby ve vztahu k realizaci samotného ROP Severozápad. (např. informací o vyhlášených výzvách a jejích výsledcích). Klíčová sdělení byla stanovena krátkodobě s ohledem na konkrétní komunikační cíle, neboť je bylo nutno přizpůsobovat aktuální situaci. Aplikace jednotné vizuální identity Aplikace jednotné vizuální identity bude nadále použita tak, aby veškerá komunikace ROP SZ probíhala za použití jednotného stylu. Vytvoření a definici tohoto stylu podává samostatný dokument Metodický pokyn pro publicitu OTAP. Stanovuje především podobu loga ROP SZ, pravidla jeho využití a další složky grafické stránky komunikace související s ROP SZ. Jednotná vizuální identita vytváří předpoklad jednotného vnímání ROP SZ od úvodních informací až po prezentaci výsledných projektů. Je důležitá pro dosažení synergického efektu komunikačních aktivit. Veškeré materiály (tisková prezentace a inzerce, Internetové bannery a odkazy, billboardy, letáky, brožury, propagační předměty atp.) mají jednotný grafický styl zaručující propojenost jednotlivých forem kampaně a jejich nezaměnitelnost a obsahují veškeré povinné znaky publicity. Tento dokument bude dle potřeby aktualizován a zpřesňován. 8. Monitoring a evaluace Součástí komunikačních aktivit je jejich pravidelný monitoring a hodnocení (evaluace). Monitoringem je myšleno sledování uskutečněných aktivit, jejich počtu a finančních nákladů (kvantitativní hledisko), evaluací pak jejich příspěvek k dosažení stanovených cílů (kvalitativní hledisko). Sledovat se bude především počet uskutečněných komunikačních aktivit v hodnoceném období. To znamená počet uskutečněných seminářů a školení včetně počtů účastníků, počet vydaných informačních materiálů a studií včetně nákladu, počet uskutečněných konzultací (telefonicky, em, osobně), počet zveřejněných mediálních výstupů (tisk, rozhlas, televize). Bude se sledovat především soulad počtu uskutečněných komunikačních aktivit s jejich plánovaným počtem. Doplňkově bude hodnocena i kvalita podávaných informací. Doporučuje se spolupráce s odbornou firmou, která je schopna posoudit kvalitu realizované komunikace (úroveň školení, propagačních materiálů apod.). 9. Harmonogram Komunikační aktivity ROP SZ budou realizovány průběžně. V případě cílové skupiny žadatelů se pak budou odvíjet od vyhlašování výzev v rámci jednotlivých prioritních os. Na tyto termíny budou navázány jednotlivé konkrétní akce (inzerce, semináře atp). 12

13 10. Rozpočet Pro zajištění informačních a propagačních opatření KoP SZ bude využito finančních prostředků oblastní podpory 5.2. Pro financování jednotlivých opatření informovanosti a publicity je nutné dodržet legislativní podmínky definované v ustanoveních nařízení Rady ES a dalších souvisejících dokumentů na úrovni ČR (zejména Národní strategický referenční rámec apod.). Indikativní rozpočet pro realizaci Komunikačního plánu ROP SZ pro programovací období činí dle alokace ROP SZ EUR (v závislosti na aktuálním kurzu cca 146 mil. Kč). Technická asistence je členěna na vnitřní (78%) podíl) a vnější (22%) podíl, který bude využit k financování KoP SZ. Výsledná částka tvoří 0,594 % celkové alokace ROP SZ a zahrnuje jak příspěvek Společenství (85 %, ERDF), tak národní spolufinancování (15 %). Čerpání finančních prostředků bude prováděno, monitorováno a vyhodnocováno v souladu s pravidly a postupy popsanými v ROP SZ, platnými pro čerpání prostředků technické pomoci. Akční plán komunikačních aktivit definuje indikativní položkový roční finanční plán pro realizaci komunikační a publicitních aktivit. Tab. 5: Indikativní rozpočet pro realizaci KoP ROP SZ v roce 2009 inzerce billboardy publikace spoty reg tv new sletter 4x konference (výroční) konference (k IPRM) tisková konference 4x propagační předm ěty nákup práv (foto) Konzultační, poradenské a právní služby cestovné/účast. Poplatky studie press tripy 2x výroční zpráva (tisk) příručka publicity pro příjem ce výběrová řízení grafické práce předplatné ostatní nákupy jinde nezařazené drobný hm otný dlouhodobý m ajetek Nezpůsobilé výdaje sem ináře OAP podrobnosti předpokládá se inzerce v regionální mutacích MFDNES, Deník, Právo atp 15 billboardů na 3 měsíce (města s IPRM, případně vybrané top projekty) průvodce pro příjemce představení úspěšných projektů, konkrétní prezentace ROP v regionální TV tištěná a elektr. verze konference k činnosti ROP konference k IPRM dokumentace projektů pro public. účely, foto Informační desky označující úřad finanční objem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 13

14 14

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Verze 1.0 Obsah Zdůvodnění existence Akčního plánu komunikace.. 3 Administrativní zajištění Akčního plánu

Více

Zpráva o komunikačních aktivitách ROP SZ - 2008

Zpráva o komunikačních aktivitách ROP SZ - 2008 Zpráva o komunikačních aktivitách ROP SZ za rok 2008 Komunikační aktivity v roce 2008 Základním cílem komunikačních aktivit realizovaných v roce 2008 bylo a je zajištění informovanosti cílové skupiny

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Roční komunikační plán 2011

Roční komunikační plán 2011 Roční komunikační plán 2011 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 1 Seznam 1. Úvod... 3 2. Cílové skupiny... 3 3. Hlavní komunikační aktivita...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 378/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST KOMUNIKAČNÍ PLÁN ČERVENEC 2008 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR Závěrečná zpráva Září 2009 1. Výchozí situace a zdůvodnění zpracování analýzy Ministerstvo vnitra České republiky se v rámci Integrovaného

Více

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Přístupy k vyhlašování a řízení výzev Definovat metodická doporučení pro řízení a

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14127/2009 Usnesení č. 1/37/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. prosince 2009 zápis z 36. zasedání Výboru

Více

Komunikační plán ROP Severozápad 2015

Komunikační plán ROP Severozápad 2015 Komunikační plán ROP Severozápad 2015 Verze 1 31. října 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika zpracování ročního komunikačního plánu... 4 Analýza výchozího stavu... 6 Komunikační cíle pro rok 2015... 8 Definice

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Leden 2011 Praha 1 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. STRATEGIE

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

ZPRÁVA Z PROJEKTU "Budování evaluační kapacity ROP SZ" za rok 2008. Evaluátor I. a Manažer evaluací I.

ZPRÁVA Z PROJEKTU Budování evaluační kapacity ROP SZ za rok 2008. Evaluátor I. a Manažer evaluací I. ZPRÁVA Z PROJEKTU "Budování evaluační kapacity ROP SZ" za rok 2008 Evaluátor I. a Manažer evaluací I. V Praze, dne 11. prosince 2008 Ing. Vladimír Sodomka vedoucí týmu Akses, spol. s r.o. Stručné shrnutí

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.3 Podpořit kapacity pro

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Obecná pravidla PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Doporučen ení 21. 8. 2008, Liberec Je váš projektový záměr opravdu přeshraniční? Opravdu

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Možnosti financování vašich projektů z Evropského sociálního fondu Podporujeme vaši budoucnost Obsah prezentace Prioritní osy a oblasti podpory

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

PR a ICT podpora v projektu

PR a ICT podpora v projektu PR a ICT podpora v projektu Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání CSŘ SVČ Kroměříž, 21.11.2008 Radek Maca INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Praha - březen 2011 Verze 1.7 Ministerstvo dopravy www.opd.cz OBSAH Úvod...3 Obecná pravidla...4 Legislativní rámec...4 Obecné požadavky a podmínky...4

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Komunikační strategie MAS

Komunikační strategie MAS Komunikační strategie MAS Obsah komunikační strategie: Cíle komunikace Mezi cíle komunikace obvykle patří informovat relevantní zainteresované strany o podstatě a harmonogramu projektu, přesvědčit je o

Více

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ Žádost o grant EČ: Předložena dne: Registrační číslo: 1. Základní informace 1.1. Název sub-projektu 1.2. Umístění subprojektu (kraj) 1.3. Plánovaná doba realizace sub-projektu

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor sociálních služeb

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor sociálních služeb MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor sociálních služeb vyhlašuje v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH MECHANISMŮ EHP/NORSKA V OBDOBÍ 03/2007 07/2007 JEDNÁNÍ 4. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRAHA 31. 7. 2007 ÚVOD Předložená Zpráva o implementaci zpracovaná pro jednání 4.Monitorovacího

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Komunikační plán OPŽP na období 2007 2013 Červenec 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI /

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost 3. prosince 2009 Leo Steiner náměstek ředitele Státní fond životního prostředí ČR Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II.

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II. Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II. Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Druhá fáze kampaně

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP č. 13, 14, 15 Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Ústí nad Labem 15. 12. 2015 15.12.2015, KÚÚK, Ústí nad Labem Centrum

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Komunikační plán IROP 2015-2023

Komunikační plán IROP 2015-2023 Komunikační plán IROP 2015-2023 vypracoval: Mgr. David Palivec, Oddělení podpory OP schválil dne. 2015: Ing. Rostislav Mazal, ředitel OŘOP Seznam zkratek: CRR ČR. Centrum pro regionální rozvoj ČR ESIF.

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Roční komunikační plán IROP 2015

Roční komunikační plán IROP 2015 Roční komunikační plán IROP 2015 vypracoval: Mgr. David Palivec, Oddělení podpory OP schválil dne. 2015: Ing. Rostislav Mazal, ředitel OŘOP Seznam zkratek: CRR ČR. Centrum pro regionální rozvoj ČR ESIF.

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 4. 12. 2014 1 1. Úvod Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Cíle Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Předkládá: Pavla Brady a Robin Ujfaluši na základě usnesení PSZ V roce 2015 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti:

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru

Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru Konference Operační program Podnikání a inovace - nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace,

Více