Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008"

Transkript

1 Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Verze 1.0

2 Obsah Zdůvodnění existence Akčního plánu komunikace.. 3 Administrativní zajištění Akčního plánu komunikace.. 3 Metodické zásady Akčního plánu komunikace.. 3 Informační priority pro období Cílové skupiny pro období Klíčová sdělení pro období Komunikační aktivity a nástroje pro období Informační priorita Informační priorita Informační priorita Informační priorita Informační priorita Monitoring a evaluace.. 11 Harmonogram.. 12 Rozpočet.. 14 Strana 2 (celkem 16)

3 1. Zdůvodnění existence Akčního plánu komunikace Akční plán komunikace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu Severozápad pro období 2008 (dále APK) je pracovním dokumentem, který specifikuje zásady Komunikačního plánu ROP SZ (dále KoP SZ) a stanovuje posloupnost a náplň komunikačních aktivit pro uvedené období. Tím přispívá ke splnění informačních priorit stanovených pro toto období a tak k úspěchu KoP SZ jako celku. Výchozím dokumentem pro sestavení APK je KoP ROP SZ, zpracovaný pro období Navazujícími dokumenty budou APK sestavené pro další období (jednotlivé roky). 2. Administrativní zajištění Akčního plánu komunikace Řídícím orgánem ROP SZ je Regionální rada regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad (RR SZ). Tato právnická osoba byla zřízena s účinností od v územním obvodu statistické jednotky NUTS 2, regionu Severozápad, novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách, s územní působností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Náplní činnosti ÚRR jsou i komunikační aktivity přispívající k propagaci využívání strukturálních fondů v regionu soudržnosti Severozápad. Vodítkem pro realizaci konkrétních komunikačních aktivit v období 2008 je tento APK. 3. Metodické zásady Akčního plánu komunikace Akční plán komunikace je otevřeným dokumentem. Na základě průběžného hodnocení komunikačních aktivit je možné v průběhu roku upravovat jejich frekvenci, zaměření i obsah. V průběhu realizace APK je nutná aktivní komunikace se členy cílových skupin, především s cílovými skupinami potenciálních a skutečných žadatelů a příjemců. Komunikační aktivity by měly být upravovány s ohledem na to, aby se cílovým skupinám dostaly především takové informace, které jejich členové považují za důležité pro maximální využití všech příležitostí ROP SZ. Zároveň je nutné aktivně sledovat, zda se v průběhu daného období neobjevil nový komunikační prostředek nebo nová cílová skupina, která by se měla stát dalším příjemcem informací. Součástí realizace akčního plánu komunikace bude evidence a průběžná kontrola vynakládání finančních prostředků stanovených rozpočtem. Na základě výsledků průběžného hodnocení bude možné upravovat finanční alokaci jednotlivých komunikačních prostředků a tím zvyšovat celkovou účinnost komunikačních aktivit. 4. Informační priority pro období 2008 Stanovené informační priority pro období 2008 jsou dány globálním cílem a specifickými cíli Strana 3 (celkem 16)

4 nadřízeného dokumentu, jímž je KoP SZ. Přehled specifických informačních priorit podává následující tabulka. Tab. 1: Informační priority na období 2008 Informační priority na období Zrealizovat iniciační kampaň, při které bude informována celá cílová skupina (zaměstnanci ROP SZ, příjemci dotací, partneři, potenciální žadatelé a příjemci) tak, aby měli dostatečné a aktuální informace o možnostech, principech a dopadech financování z ROP SZ. Zformování spolupráce s partnery (např.strategickými a rozvojovými centry, členy pracovních skupin apod.), pro dosažení konkrétní možnosti využití ROP SZ pro potřeby potenciálních příjemců pomoci. 3. Stanovení strategie absorpční kapacity. 4. Zajistit informovanost cílové skupiny obsahově i formálně kvalitním vzděláváním o mechanismech a postupech ROP SZ. 5. Zajistit strategické dokumenty, jejich překlady a aktualizace v programovacím období. 5. Cílové skupiny pro období 2008 Cílové skupiny zůstávají v rámci jistých modifikací stále totožné, mění se pořadí a intenzita jejich oslovování. Přehled cílových skupin pro období 2008 podává následující tabulka: Tab. 2: Cílové skupiny pro období 2008 Cílová skupina Počet cca. Zaměstnanci URR 70 Partneři 20 Zpracovatelé projektů 70 Podnikatelé Obce 500 Řídící orgán 100 NNO Příspěvkové organizace Média (konkrétní novináři) 40 Veřejnost (data: ČSÚ, Firemní monitor ČR, webové stránky jednotlivých institucí) Cílové skupiny zaměstnanců ÚRR, partnerů a zpracovatelů projektů, (potenciálních) žadatelů a příjemců jsou v tomto období skupinami s vysokou prioritou. Média jsou cílovou skupinou se Strana 4 (celkem 16)

5 střední prioritou. Veřejnost je cílovou skupinou s nízkou prioritou. V první fázi je především nutné vyškolit implementační orgány projektu a jejich partnery, to znamená zaměstnance Regionální rady, partnerské organizace (rozvojová centra a rozvojové agentury) a zpracovatele projektů (odborné společnosti, jež jsou také zprostředkovateli informací o ROP SZ). Druhou fází bude zejména informování uživatelů, to znamená všech cílových skupin, jež jsou potenciálními žadateli o podporu z ROP SZ. V třetí fázi získají informace o ROP SZ i vnější cílové skupiny, především veřejnost neboli obyvatelé regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad. 6. Klíčová sdělení pro období 2008 Specifikaci klíčových sdělení podává následující tabulka. Tab. 3: Klíčová sdělení pro období 2008 Informační priorita 1: Dosáhnout informovanosti všech cílových skupin zejména (zaměstnanců ROP SZ, příjemců dotací, partneři, potenciální žadatelé a příjemci) pomocí iniciační kampaňě, při které budou informováni o aktuálních informacích, o možnostech, principech a dopadech financování z ROP SZ Klíčová sdělení: 1.1. Informovat cílovou skupinu o výsledcích čerpání OP v období Při analýze výsledků čerpání identifikovat příčiny úspěchů a neúspěchů Na základě získaných poznatků informovat o možných problematických místech ROP SZ z pohledu žadatelů Informovat o definitivní schválené podobě ROP SZ a prováděcích dokumentů Systematicky informovat sdělovací prostředky, nabídnout jim poutavá témata o dosavadních přínosech dotací a o cílech a opatřeních připravených pro programovací období Informace v médiích budou mít formu placené inzerce. Pro zajištění úspěšné spolupráce musejí informace pro média splňovat následující atributy: 1) Zaměřit se na děje, události příběhy. 2) Informace se musejí dotýkat konkrétního života čtenářů / diváků / posluchačů. 3) Zaměřit se na osoby, ne na čísla. Zprávy vyprávěné prostřednictvím postav mají větší účinnost. Informační priorita 2: Zformování spolupráce s partnery (strategickými a rozvojovými centry, členy pracovních skupin apod.), pro dosažení konkrétní možnosti využití ROP SZ pro potřeby potenciálních příjemců pomoci. Strana 5 (celkem 16)

6 Klíčová sdělení: 2.1. Informovat cílovou skupinu o výsledcích čerpání OP v období Při analýze výsledků čerpání identifikovat příčiny úspěchů a neúspěchů Na základě získaných poznatků informovat o možných problematických místech ROP SZ z pohledu žadatelů Informovat o definitivní schválené podobě ROP SZ a prováděcích dokumentů především z pohledu potenciálních žadatelů. Informační priorita 3: Stanovení strategie absorpční kapacity. Klíčová sdělení: 3.1. Využít poznatků a materiálů k absorpční kapacitě a reálných případových studií uskutečněných v období Přeformulovat a přitažlivě prezentovat základní informace o ROP SZ, zejména informace o: podmínkách způsobilosti pro získání podpory v ROP SZ procedurách hodnocení žádostí a časové posloupnosti při hodnocení kriteriích výběru projektů pro schválení financování důležitých kontaktech 3.3. Současně prezentovat rozšířené možnosti čerpání v s přesnou specifikací pro koho a pro jaké projekty je ROP SZ vhodný. Informační priorita 4: Zajistit informovanost cílové skupiny obsahově i formálně kvalitním vzděláváním o mechanismech a postupech ROP SZ. Klíčová sdělení: 4.1. Zmapovat reálný zájem cílových skupin o účast na školeních, o typu informací, které zájemci žádají Pečlivě připravit a efektivně nabídnout obsahově i formálně kvalitní informační program a podporu nejdříve pro žadatele a následně pro příjemce pomoci (půjde zejména o zpracovatele projektů a potencionální žadatele). V praxi to bude znamenat zajistit sérii školení a seminářů, aby byly zasaženy všechny relevantní cílové skupiny Systematicky vzdělávat, nabídnout jim poutavá témata o mechanismech a o postupech při realizaci projektů v programovacím období Strana 6 (celkem 16)

7 Po obsahové stránce by měly převažovat praktické informace o mechanismech, postupech, zdrojích informací, časové náročnosti vyřízení žádosti a následně udělení podpory. V rámci vzdělávání potencionálních žadatelů bude nutné také obeznámit o povinnostech příjemců dále prezentovat formu poskytnuté pomoci. Informační priorita 5: Zajištění strategických dokumentů. Komunikační operační plán bude přeložen do anglického jazyka a zaslán do Bruselu a oba plány budou dle potřeby průběžně aktualizovány. 7. Komunikační aktivity a nástroje pro období 2008 Výběr komunikačních aktivit a nástrojů na toto období vychází ze stanovených informačních priorit. Pro splnění těchto informačních priorit budou realizovány následující kroky, rozdělené podle jednotlivých informačních priorit. Informační priorita 1 Náplní Informační priority 1 je zrealizovat iniciační kampaň, při které bude informovány všechny cílové skupiny (zaměstnanci ROP SZ, příjemci dotací, partneři, potenciální žadatelé a příjemci) tak, aby měli dostatečné a aktuální informace o možnostech, principech a dopadech financování z ROP SZ Náplní Informační priority 1 je také dosažení vysokého stupně spontánní publicity. Budou aktivně využívány nástroje media relations (budování pozitivních vztahů s médii). Je na zvážení, zda tyto aktivity realizovat v rámci činností ÚRR, nebo vzhledem k jejich odborné i časové náročnosti formou externí dodávky (reklamní / PR agentura). Půjde zejména o tyto aktivity: Mediální kampaň Mediální kampaň bude probíhat ve dvou krocích jako iniciační (v období 6 měsíců, vyšší četnost aktivit ) a průběžná (následující doba trvání ROP SZ, menší četnost aktivit). Budou vytipována média vhodná k oslovení široké veřejnosti. Zde budou zveřejněny inzeráty propagující přínosy strukturálních fondů v minulém období a představující ROP SZ. Budou zvolena relevantní tištěná média (regionální denní tisk, regionální přílohy celostátních deníků), rozhlasové stanice, případně televizní stanice. Součástí inzertní kampaně bude i využití bannerové reklamy na Strana 7 (celkem 16)

8 jednom ze tří největších českých portálů (Seznam.cz, Atlas.cz, Centrum.cz) a na jednom ze tří největších českých zpravodajských serverů (idnes.cz, Novinky.cz, Aktualne.cz), bilboardové prezentace Mediální kampaň by měl vzhledem k časové i odborné náročnosti realizovat na základě zadání ŘO ROP SZ profesionální dodavatel (reklamní agentura). Součástí komplexní dodávky by byl mediaplán, zajištění inzertního prostoru i vlastní tvorba inzerce na základě zadání. Jednotlivé inzeráty musí dodržovat společné vizuální vyznění. Databáze Bude vytvořena databáze novinářů, jejichž zaměření se dotýká problematiky ROP SZ. Relevantními jsou okresní mutace Deníků Bohemia (Děčínský deník, Ústecký deník, Teplický deník, Litoměřický deník. Mostecký deník, Chomutovský deník, Žatecký a Lounský deník, Karlovarský deník, Sokolovský deník, Chebský deník), regionální přílohy MfDnes pro Ústecký a Karlovarský kraj, další regionální tiskoviny (týdeníky Princip, Nástup, Ústecký týdeník a další), rozhlasové stanice (Český rozhlas Sever, Rádio Blaník, Rádio Most, Radio Dragon, Radio Egrensis), místní televizní stanice (Česká televize redakce Ústí nad Labem, Kabelová televize klášterec nad Ohří, TV Lyra), regionální zpravodajové celostátních médií (ČTK, MfDnes, Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny). Formou databázového mailingu budou novinářům zasílány tiskové zprávy, pozvánky a aktuální informace. Pro vytvoření databáze novinářů lze využít stávající kontakty tiskových odborů krajských úřadů. Tiskové zprávy Tiskové zprávy budou sloužit především k udržení povědomí o aktivitách ROP SZ. Tiskové konference Tiskové konference budou využívány při představování nových výzev, dokončení významných projektů apod. Exkluzivní materiály Vybraným titulům budou poskytovány rozhovory, připravovány podklady či články k publikaci. Obecné zásady pro práci s novináři Předávány budou především informace týkající se atraktivních projektů uskutečněných v minulém období a informace o nových projektech s konkrétním dopadem na život lidí v regionu apod. Usilovat o názornou ukázku projektů praxi. Je nutné omezit dotační jazyk, vyjadřovat se srozumitelně a živě. Namísto čísel (výše dotací apod.) ukazovat výsledky. Vhodnou formou (předem dohodnutá autorizace významných materiálů) se snažit ovlivňovat výsledné vyznění publicity. Metodiky, manuály, příručky Budou vytvořeny a distribuovány příslušné dokumenty (aktuální znění ROP SZ, prováděcí Strana 8 (celkem 16)

9 dokument atd.). Tyto materiály budou vytvořeny pouze v elektronické podobě. Budou k dispozici na webových stránkách ÚRR, pro zaměstnance ÚRR a partnerské organizace i na CD. Studie Bude využita studie analyzující čerpání financí SROP v plánovacím období spolu s rozborem úspěchů a nedostatků při čerpání v tomto období. Cílem studie bude mimo jiné z pohledu žadatelů a příjemců zmapovat možná problémová místa při čerpání finanční pomoci z ROP SZ a tím zvýšit absorpční kapacitu regionu. V rámci evaluačního plánu bude provedena analýza absorpční kapacity regionu. S výsledky studie budou formou školení seznámeni zaměstnanci ÚRR a partnerských organizací. Informační priorita 2 Náplní informační priority 2 je vytvoření sítě partnerů ÚRR a jejich maximální informovanost, aby mohli co nejlépe reagovat na potřeby potenciálních příjemců pomoci. Za tímto účelem budou realizovány následující kroky: Zahájení spolupráce s partnerskými organizacemi Základem sítě partnerských organizací mohou být např. rozvojová centra BROÚK v regionu Ústeckého kraje, regionální poradenská a informační centra v Karlovarském kraji sdružená v síti Partnerství pro kraj a rozvojové agentury v obou krajích. Úkolem partnerských organizací je pracovat na vyšší absorpční schopnosti regionu ve vztahu k ROP SZ, především zprostředkováním informací a poskytováním poradenství pro cílové skupiny potenciálních žadatelů a příjemců pomoci. Partnerské organizace mohou pracovat na principu územním i tematickém (odbornostním). Partneři ÚRR se budou společně scházet, vyhodnocovat realizované aktivity a připravovat nový plán aktivit. Plánování a hodnocení aktivit partnerských organizací může být prováděno buď přímo ze strany ÚRR, nebo prostřednictvím jednoho z partnerů, jenž bude sloužit jako koordinátor. Databáze Ze současných i potenciálních partnerských organizací bude vytvořena databáze včetně kontaktů (kontaktní osoba, telefon, , www) a specifikačních informací (region, územní působnost, odborné zaměření, typ klientů atd.). Příslušné informace budou partnerským organizacím zasílány formou databázového mailingu. Při databázovém mailingu je nutno dbát na ochranu adresátů před nevyžádanou poštou (možnost odhlášení z databáze). Kontaktní místa Z vybraných partnerských organizací bude vytvořena síť kontaktních míst ROP SZ. Na základě Strana 9 (celkem 16)

10 prokázaně vykonaných aktivit budou kontaktní místa vybavena informačními materiály a propagačními předměty, případně jim bude poskytnuta finanční kompenzace za vykonané činnosti. Externí vzdělávání Řídící orgán ROP SZ bude zajišťovat naplňování vzdělávacích potřeb zaměstnanců partnerských organizací a na jejím základě zajistí jejich proškolení v problematice ROP SZ. Cílem vzdělávání je, aby partnerské organizace dokázaly pomoci nejširší škále příjemců pomoci a tím se podílely na zvýšení absorpční kapacity. Workshopy a semináře Průběžné informování zaměstnanců partnerských organizací o významných momentech realizace ROP SZ (nové výzvy apod.) bude realizováno formou workshopů a seminářů. Spadá sem i pořádání tzv. eventů (např. návštěva projektů úspěšně realizovaných v uplynulém plánovacím období). Rozložení a obsahová náplň workshopů, seminářů a eventů bude zpracován na základě analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců partnerských organizací a po komunikaci s partnerskými organizacemi. Propagační předměty Partnerské organizace, jež pořádají akce pro potenciální žadatele a příjemce, budou vybaveny přiměřeným množstvím propagačních předmětů. Webové stránky Obsah webových stránek ŘO ROP SZ bude zohledňovat potřeby partnerských organizací. Jejich zaměstnanci budou intenzivně informováni o této možnosti získávání informací. Zároveň budou zohledněny připomínky a náměty partnerských organizací k obsahu, struktuře i vzhledu internetových stránek ŘO ROP SZ. Informační priorita 3 Náplní Informační priority 3 je stanovit strategii absorpční kapacity Informační priorita 4 Cílem Informační priority 4 je zajistit informovanost cílové skupiny obsahově i formálně kvalitním vzděláváním o mechanismech a postupech ROP SZ a dosáhnout co nejvyšší procentuální úspěšnosti podaných žádostí. K tomu (kromě aktivit Informační priority 3) povedou následující aktivity: Databáze Strana 10 (celkem 16)

11 Databáze (viz Informační priorita 3) bude umožňovat selektované oslovování skutečných žadatelů a příjemců. Jim budou příslušné informace zasílány formou databázového mailingu. Workshopy a semináře Již rozhodnutým žadatelům a příjemcům budou nabídnuty speciální workshopy a semináře na základě jejich individuálních potřeb. Kontaktní místa Kontaktní místa budou nabízet aktuální a relevantní informace a pomoci při zpracování žádostí. Základem bude individuální přístup zohledňující potřeby jednotlivých žadatelů a příjemců. Kontaktní místa budou motivována k aktivní spolupráci se žadateli a příjemci. Odborné poradenství ŘO ROP SZ naváže spolupráci s odborníky relevantních profesí. Při řešení otázek odborně nespadajících pod ROP SZ (např. problematika stavebnictví, legislativy, ochrany životního prostředí atd.) bude žadatelům a příjemcům předávat kontakt na jednotlivé odborníky. Kontakty budou k dispozici i partnerským organizacím. Zvážit možnost a podmínky honorování odborného poradenství. Informační priorita 5 Zajištění strategických dokumentů. Obecná pravidla publicity Obecná pravidla publicity procházejí napříč všemi informačními prioritami. Těmito obecnými pravidly jsou zejména: Aplikace jednotné vizuální identity Veškeré výstupy související s komunikací ROP SZ budou podléhat pravidlům stanoveným grafickým manuálem. Propagační předměty Na základě analýzy jejich potřeby bude vytvořeno přiměřené množství propagačních předmětů. 8. Monitoring a evaluace Součástí komunikačních aktivit je jejich pravidelný monitoring a hodnocení (evaluace). Monitoringem je myšleno sledování uskutečněných aktivit, jejich počtu a finančních nákladů (kvantitativní hledisko), evaluací pak jejich příspěvek k dosažení stanovených cílů (kvalitativní hledisko). Strana 11 (celkem 16)

12 Sledovat se bude především počet uskutečněných komunikačních aktivit v hodnoceném období. To znamená počet uskutečněných seminářů a školení včetně počtů účastníků, počet vydaných informačních materiálů a studií včetně nákladu, počet uskutečněných konzultací (telefonicky, e- mailem, osobně), počet zveřejněných mediálních výstupů (tisk, rozhlas, televize). Bude se sledovat především soulad počtu uskutečněných komunikačních aktivit s jejich plánovaným počtem. Doplňkově bude hodnocena i kvalita podávaných informací. Doporučuje se spolupráce s odbornou firmou, která je schopna posoudit kvalitu realizované komunikace (úroveň školení, propagačních materiálů apod.). Sledování naplnění jednotlivých informačních priorit bude prováděno v závislosti jejich stanovených cílů. 9. Harmonogram Harmonogram komunikačních aktivit ROP SZ se odvíjí od dvou základních termínů. Prvním termínem je schválení ROP SZ a tedy i rozpočtu KoP. Druhým termínem je vyhlašování výzev v rámci jednotlivých prioritních os. Na tyto termíny jsou navázány jednotlivé komunikační aktivity. Ty se zároveň řídí podle priority oslovování jednotlivých cílových skupin. Lze je tak rozdělit do několika etap. 1. oblast: Iniciační kampaň Ihned po schválení rozpočtu KoP SZ je možné pracovat na aktivitách směřujících k iniciační kampani.. Jejich orientační doba trvání v měsících je počítána od 1. ledna 2008 Tab. 4.1: Iniciační kamapaň 1. oblast Strana 12 (celkem 16)

13 aktivita měsíce Mediální kampaň 1-6 Databáze 1-12 Tiskové zprávy 1-12 Tvorba metodik, manuálů, příruček ROP SZ 1 3 Využití výstupů čerpání finanční pomoci v obd Tiskové konference 1 12 Exkluzivní materiály oblast: Síť partnerů ÚRR Po schválení rozpočtu ROP SZ se soustředíme i na vytváření sítě partnerů. Tab. 4.2: Síť partnerů 2. oblast aktivita měsíce Tvorba databáze potenciálních žadatelů a příjemců 1 12 Kontaktní místa 2 11 Externí vzdělávání 3 12 Workshopy a semináře 2 12 Propagační předměty 2 12 Webové stránky oblast : Absorpční kapacita I Tab. 4.3: Absorpční kapacita 3. oblast aktivita měsíce Workshopy a semináře oblast: Vzdělávání Zvýšená komunikační aktivita je nutná v okamžiku vyhlašování jednotlivých výzev. Je nutno realizovat především následující kroky. Tab. 4.4: komunikační aktivity 4. oblasti aktivita Interní vzdělávání zaměstnanců ÚRR v rámci podpory 5.1 Strana 13 (celkem 16)

14 Tvorba metodik, manuálů, příruček Vzdělávání zaměstnanců partnerských organizací Informování potenc. žadatelů (databázový mailing, kontaktní místa, školení, inzerce, E-ROP) 5. oblast:monitoring a evaluace Harmonogram monitoringu a evaluace Repektuje evaluační plán, který předpokládá zpracování analýzy absorpční kapacity roku 2008Obecné zásady jsou následující: Monitoring informačních aktivit spolu s posouzením efektivity (poměr finančních nákladů a dosaženého výsledku) by měl probíhat počátkem 4. čtvrtletí 2008, aby bylo možné jeho výsledky zohlednit při tvorbě akčního plánu komunikace na rok 2009.Tab. 4.5: Monitoring a evaluace 5 oblasti aktivita měsíce Komunikační aktivity 1-12 Kvalita podaných informací 1-12 Evaluační studie Rozpočet Pro zajištění informačních a propagačních opatření KoP SZ bude využito finančních prostředků oblastní podpory Pro financování jednotlivých opatření informovanosti a publicity je nutné dodržet legislativní podmínky definované v ustanoveních nařízení Rady Komise a dalších souvisejících dokumentů na úrovni ČR (zejména Národní strategický referenční rámec apod.). Indikativní rozpočet pro realizaci Komunikačního plánu ROP SZ pro programovací období činí dle alokace ROP SZ EUR (v závislosti na aktuálním kurzu cca 146 mil. Kč). Na technickou asistenci je v ROP SZ alokováno na celé plánovací období celkem 2,7 %. Technická asistence je členěna na vnitřní (78%) podíl) a vnější (22%) podíl, který bude využit k financování KoP SZ. Výsledná částka tvoří 0,594 % celkové alokace ROP SZ a zahrnuje jak příspěvek Společenství (85 %, ERDF), tak národní spolufinancování (15 %). Čerpání finančních prostředků bude prováděno, monitorováno a vyhodnocováno v souladu s pravidly a postupy popsanými v ROP SZ, platnými pro čerpání prostředků technické pomoci. Akční plán komunikačních aktivit definuje položkový roční finanční plán realizace jednotlivých opatření informovanosti a publicity v souladu s časovým rozložením opatření informovanosti a publicity. Tab. 5: Indikativní harmonogram pro realizaci KoP SZ v období do konce r Strana 14 (celkem 16)

15 komunikační aktivita % Kč Strategické komunikační materiály 4, ,- z toho: - konzultační, poradenské a právní služby ,- - nákup ostatních služeb překlad dokumentů ,- - ostatní nákupy jinde nezařezené drobné dok ,- - ostatní nákupy dlouh. nehm. majetku - studie ,- Šetření, studie informovanosti a absorpční kapacity, zprávy z toho: 11, ,- Konzultační, poradenské a právní služby ,- Ostatní jinde nezařezené dokumenty - drobné ,- Ostatní nákupy dlouho. nehm. majetku - studie ,- PS,, Best practise apod. 1, ,- z toho: Nákup ostatních služeb - meetingy ,- Cestovné (tuzemské/zahraniční) ,- Pohoštění ,- Workshopy, školení atd. pro žadatele 19, ,- z toho: Nájemné ,- Nákup ostatních služeb vzdělávací agentury ,- Cestovné - tuzemské ,- Pohoštění na workshopech, školeních ,- Odborné publikace 9, ,- Odborné poradenství pro žadatele 3, ,- Setkání partnerů 2, ,- z toho: Nájemné ,- Nákup ostatních služeb organizační zajištění ,- Cestovné ,- Pohoštění ,- Povinné informace pro žadatele 3, ,- Adresáře, databáze mailing 1, ,- Strana 15 (celkem 16)

16 komunikační aktivita % Kč Reklamní předměty 7, ,- z toho: Drobný hmotný dlouh. majetek tužky, bloky ,- Nákup materiálu jinde nezař ,- Nákup ostatních služeb ,- Bilboardy 12, ,- Letáky 5, ,- z toho: Dlouhodobý hmotný majetek do , ,- Nákup ostatních služeb grafické zpracování ,- Mediální kampaň vč. Prezentací na veletrzích 16, ,- z toho: Nájemné ,- Nákup ostatních služeb ,- Pohoštění ,- Ostatní nákupy dlouhodob. nehm. Majetku - studie ,- Celkem ,- %: podíl nákladů v % vzhledem k součtu disponibilních prostředků na realizaci KoP SZ do konce r (součet r a r. 2008) Kč: přepočteno kurzem 1 = 28,30 Kč P / AK: publicita / absorpční kapacita Síť partnerských organizací: příspěvek na činnost partnerských organizací. Strana 16 (celkem 16)

Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Roční plán komunikačních aktivit pro úroveň ŘO Zpracovatel/předkladatel: MŠMT Odbor Řízení OP VK Schvalovatel /ŘO: MŠMT

Více

ROP Severozápad Komunikační plán ROP Severozápad 2009

ROP Severozápad Komunikační plán ROP Severozápad 2009 ROP Severozápad Komunikační plán ROP Severozápad 2009 1. Zdůvodnění existence Akčního plánu komunikace Akční plán komunikace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu Severozápad pro rok 2009(dále

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST KOMUNIKAČNÍ PLÁN ČERVENEC 2008 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Investice do Vaší budoucnosti Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Regionální operační program NUTS II Severozápad VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

Více

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010 Metodický pokyn evaluace komunikačních plánů OP 2007-2010 červenec 2010 Zpracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a společnost HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz - 1/35 Metodický pokyn evaluace komunikačních

Více

Roční komunikační plán IROP 2016

Roční komunikační plán IROP 2016 Roční komunikační plán IROP 2016 vypracoval: Mgr. David Palivec, Oddělení podpory OP schválil dne. 2015: Ing. Rostislav Mazal, ředitel OŘOP Seznam zkratek: CRR ČR. Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Více

Roční komunikační plán IROP 2015

Roční komunikační plán IROP 2015 Roční komunikační plán IROP 2015 vypracoval: Mgr. David Palivec, Oddělení podpory OP schválil dne. 2015: Ing. Rostislav Mazal, ředitel OŘOP Seznam zkratek: CRR ČR. Centrum pro regionální rozvoj ČR ESIF.

Více

oblast podpory: 4.2 Podpora absorpční kapacity vyhlášení výzvy: 5. 12. 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva

oblast podpory: 4.2 Podpora absorpční kapacity vyhlášení výzvy: 5. 12. 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva oblast podpory: 4.2 Podpora absorpční kapacity vyhlášení výzvy: 5. 12. 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl Zvyšování absorpční kapacity regionu i ŘO a zajištění úspěšného

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: 30. 3. 2012 Verze: 16.0 ~ 1 ~ Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, která má být pomocníkem k Vašemu úspěchu při čerpání finančních prostředků

Více

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza 4.1 Primární V rámci dotačního řízení Královéhradeckého kraje bylo pro dotační programy Podpora a rozvoj zdravého životního stylu (č. 11SMP02, 12SMP02, 13SMP02) a Programy zaměřené na prevenci rizikového

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.8 Verze 1.8 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 5. 9. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované od tohoto

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...4 2.1 Číslo grantového

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál Regionální operační program NUTS II Severovýchod Vaše nápady, náš kapitál Vážení čtenáři, představuji Vám skvělou příležitost pro náš region - Regionální operační program NUTS II Severovýchod, pomocí něhož

Více

Roční komunikační plán Operačního programu Technická pomoc 2014 2020 pro rok 2015

Roční komunikační plán Operačního programu Technická pomoc 2014 2020 pro rok 2015 Roční komunikační plán Operačního programu Technická pomoc 2014 2020 pro rok 2015 Verze 02: květen 2015 Obsah 1. Úvod... 3 2. Manažerské shrnutí... 5 3. Vstupní analýza... 8 4. Cíle komunikace pro rok

Více

Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin

Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin Nabídka na: Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR-odbor venkovských podpor PRV 14150 Sídlo: Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

METODICKÝ POKYN PUBLICITA V 08 MP P 6.1

METODICKÝ POKYN PUBLICITA V 08 MP P 6.1 METODICKÝ POKYN PUBLICITA V 08 MP P 6.1 Revize č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum 1 Povinné náležitosti publicity doplněny o slovní dodatek Evropská unie Doplněny příklady povinných náležitostí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 VERZE: 0 VYDAL: Řídicí orgán OP VVV DATUM PLATNOSTI: Dnem zveřejnění

Více

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020 České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na odborném semináři

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia Oblast podpory 3.3 Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příručka pro konečné uživatele Verze 5 Platná od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Seznam zkratek

Více

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 45 V 34 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU TECHNICKÉ POMOCI Z OP VK

Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU TECHNICKÉ POMOCI Z OP VK Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU TECHNICKÉ POMOCI Z OP VK Strana 1 z 11 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-IP) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Plátce DPH: Typ plátce

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

6. PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ

6. PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ 6. PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ 6.1. Řízení Základy implementačního systému pro podporu ze strukturálních fondů v České republice byly položeny usnesením vlády ČR č. 102/2002 ze dne 23. ledna 2002 k dokončení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Více

CRR ČR, pobočka Střední Morava PUBLICITA. Seminář pro příjemce Luhačovice, 3.11.2010

CRR ČR, pobočka Střední Morava PUBLICITA. Seminář pro příjemce Luhačovice, 3.11.2010 CRR ČR, pobočka Střední Morava OPPS SR-ČR 2007 2013 PUBLICITA Seminář pro příjemce Luhačovice, 3.11.2010 Jeremenkova 40B. 779 00 Olomouc tel.: +420 587 337 701-9 e-mail: strednimorava@crr.cz www.crr.cz

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 4.2: POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf OBSAH ROČNÍK XXV listopad 2015 ČÁSTKA 10 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf OBSAH SMĚRNICE A DODATKY Směrnice MŽP č. 4/2015..1 Dodatek č. 5 ke Směrnici MŽP

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 44469/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

Vyhodnocení úspěšnosti publicitních aktivit ROP NUTS II Jihozápad

Vyhodnocení úspěšnosti publicitních aktivit ROP NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni 01. 07. 2009 Obsah Seznam použitých zkratek...3 1. Úvod...4 2. Metodická východiska...5 2.1. Metodický rámec... 5 2.2. Legislativní rámec... 6 3. Publicita...7 3.1. Zveřejňování informací...

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 (Projednáno Akademickou radou dne 10. 2. 2015) 1 1. Úvod

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 LEDEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

WD-67-07-01 - Klíčové faktory úspěchu a efektivity intervencí místních akčních skupin jako nástroje pro obnovu a rozvoj venkova v ČR

WD-67-07-01 - Klíčové faktory úspěchu a efektivity intervencí místních akčních skupin jako nástroje pro obnovu a rozvoj venkova v ČR WD-67-07-01 - Klíčové faktory úspěchu a efektivity intervencí místních akčních skupin jako nástroje pro obnovu a rozvoj venkova v ČR SROVNÁVACÍ ANALÝZA 1. Úvod...2 2. MAS kvalifikovaně identifikuje problémy

Více

Plán informační kampaně

Plán informační kampaně KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP JINDŘICHŮV HRADEC registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00058 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

14/07 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci osy V Programu rozvoje venkova

14/07 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci osy V Programu rozvoje venkova Věstník NKÚ, kontrolní závěry 545 14/07 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci osy V Programu rozvoje venkova Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Obecná pravidla Pravidla pro konkrétní propagační prostředky Pravidla pro používání loga Jednotný programový dokument Praha cíl 2 Značka Plná varianta značky Plná varianta značky en Písmo Trebuchet MS

Více

Analýza absorpční kapacity projektů spadajících do oblasti Smart Administration v rámci PO 1, PO 2 IOP a PO 4 OP LZZ.

Analýza absorpční kapacity projektů spadajících do oblasti Smart Administration v rámci PO 1, PO 2 IOP a PO 4 OP LZZ. Analýza absorpční kapacity projektů spadajících do oblasti Smart Administration v rámci PO 1, PO 2 IOP a PO 4 OP LZZ Výstupy projektu Srpen 2009 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Úvod...3 3. Manažerské shrnutí...4

Více

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Národní síť místních akčních skupin ČR Pracovní skupina LEADER SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Pracovní skupiny NS MAS apod. / 1 PS pro realizaci programu LEADER (PS LEADER) Statut PS schválen

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence (v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji) Pardubický kraj v souladu se zákonem č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14126/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. 5. listopadu prosince 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský

Více

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 MONITORING Monitorovací zpráva za rok 2009 červen 2010 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.: +420

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007-2013 Obecné principy způsobilosti výdajů Způsobilé výdaje musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musejí

Více

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Příloha Metodiky pro evaluaci dopadů nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014 2020 OBSAH MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1 CÍL A

Více

IPRM klíčem k naplnění strategie rozvoje města Chomutov

IPRM klíčem k naplnění strategie rozvoje města Chomutov IPRM 2007-2013 IPRM klíčem k naplnění strategie rozvoje města Chomutov Mgr. Miloslav Hýsek v Chomutově hlavní projektový manažer IPRM 30. 4. 2008 společnost ROPRO a.s. Obsah prezentace Jaké možnosti má

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 5 k 30. 6. 2015

Více

METODIKA ZLEPŠOVÁNÍ SE SYSTÉMEM ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ

METODIKA ZLEPŠOVÁNÍ SE SYSTÉMEM ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Jakubec E-mail: jakubec@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na MěÚ Břeclav ČÁST A: Strategie rozvoje úřadu, informační strategie

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. 1. 2013 30. 4. 2013 Název MAS: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): - Ing. Jaromír

Více

Komunikační plán OPŽP pro rok 2010

Komunikační plán OPŽP pro rok 2010 Komunikační plán OPŽP pro rok 2010 Pro informaci členům Monitorovacího výboru OPŽP konaného dne 3. prosince 2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY www. o

Více

Seminář pro školy. pro Mikroregion Severo-Lanškrounsko Dolní Čermná 13. dubna 2016

Seminář pro školy. pro Mikroregion Severo-Lanškrounsko Dolní Čermná 13. dubna 2016 Seminář pro školy pro Mikroregion Severo-Lanškrounsko Dolní Čermná 13. dubna 2016 Program Bod programu I. Blok Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony II. Blok Projekty a výzvy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2014 č. 930 Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více

Regionální operační programy (7 programů) 17,23%

Regionální operační programy (7 programů) 17,23% Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007 2013 Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Operační programy pro období 2007-2013 Evropská územní spolupráce

Více

Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře

Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře Formulář byl vyplněn na adrese: http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/burza-filantropie-2016/prihlasovaci-formular/ Přihlášení do Burzy filantropie

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

DOTAČNÍ TITUL KARLOVARSKÉHO KRAJE

DOTAČNÍ TITUL KARLOVARSKÉHO KRAJE DOTAČNÍ TITUL KARLOVARSKÉHO KRAJE PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE PRAVIDLA pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 1. Popis opatření Opatření

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN. pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Identifikační číslo: MAD 104 Příloha OM OP LZZ: G

KOMUNIKAČNÍ PLÁN. pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Identifikační číslo: MAD 104 Příloha OM OP LZZ: G KOMUNIKAČNÍ PLÁN pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Identifikační číslo: MAD 104 Příloha OM : G Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO Číslo revize: 0 Číslo vydání: 1.0

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 147779/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

Public Relations Proces

Public Relations Proces Public Relations Proces Radek Vítek Ogilvy Public Relations Vnímání je realita 2 Nejlepší příběh zvítězí Směřujeme do éry vypravěčů, kde smyslová a pocitová přitažlivost hrají dominantní role. Vypravěči

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

5. AMBULANTNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE

5. AMBULANTNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE 5. AMBULANTNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE Ambulantní léčebná a preventivní péče ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních. Specializovaná ambulantní péče poskytovaná diferencovaně uživatelům všech typů návykových

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2015/510/13 Druh zadávacího řízení Realizace měření

Více