Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj"

Transkript

1 Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/

2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU: Přehled číslo a název vzdělávacích programů: 1. Zvyšování osobní efektivity, syndrom vyhoření, zvládání stresových situací 2. Krizové situace, ochrana člověka za mimořádných událostí 3. Zákoník práce, Listina základních práv a svobod 4. Legislativa ve výkonu strážníka obecní (městské) policie 5. Činnost v oblasti dohledu nad bezpečností provozu na pozemních komunikacích 6. Základy spolupráce s cizineckou policií 7. Ochrana životního prostředí 8. Týmová spolupráce 9. Komunikace se zdravotně postiženým 10. Extremistické projevy jako možná příčina krizové situace 11. Etika a základní komunikační dovednosti při výkonu profese bezpečnostních složek 12. Praktický nácvik zdravotnické první pomoci 13. Zásady součinnosti mezi jednotkami MP, IZS a fyzickou ostrahou 14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 15. Zásady ochrany informací 16. Taktika a metodika v rámci plnění povinností a oprávnění strážníků 17. Akceptace právních norem v meziprolongačním období 18. Asertivita a sociální percepce v rámci zásahu do práv a svobod občanů 19. Zbrojní průkaz a právní aspekty použití služební zbraně 2

3 Komunikace se zdravotně postiženými Mgr. Bc. Milan VESELÝ 3

4 Obsah ÚVOD PROFESIONÁLNÍ ZÁSADY KOMUNIKACE Zásady pozitivní komunikace Jednání v panice Sebevražedné jednání OSOBNOST ČLOVĚKA A JEJÍ STRUKTURA Temperament typologie podle Hippokrata a Galéna Temperament typologie podle Ernsta Kretschmera Pět kroků při jednání s problémovými lidmi KOMUNIKACE S MENTÁLNĚ POSTIŽENÝMI OSOBAMI Osoba duševně nemocná Komunikace s člověkem neurotickým Komunikace s člověkem depresívním Komunikace s člověkem dementním Komunikace s člověkem závislým na alkoholu a drogách Komunikace s člověkem trpícím psychózou KOMUNIKACE S DISOCIÁLNÍ, ASOCIÁLNÍ A ANTISOCIÁLNÍ OSOBNOSTÍ Komunikace s emočně nestabilní osobností Komunikace s histrionskou osobností Komunikace s člověkem mentálně retardovaným ŘEŠENÍ KONFLIKTU A VYJEDNÁVÁNÍ Frustrační situace Sociální konflikt Druhy konfliktů Příčiny konfliktu Cyklus čtyř fází konfliktu: Intrapersonální konflikty Interpersonální konflikty Management konfliktu KOMUNIKACE S OSOBAMI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝMI Komunikace s osobami tělesně postiženými Komunikace s osobami sluchově postiženými Komunikace s osobami zrakově postiženými Komunikace se seniory se zdravotním postižením Komunikace s osobou se syndromem demence ETICKÝ KODEX STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ A OBECNÍ POLICIE ČTRNÁCT PRAVIDEL PRO POHODOVOU KOMUNIKACI S LIDMI POSTUP PŘI SDĚLOVÁNÍ NEPŘÍJEMNÉ ZPRÁVY

5 ÚVOD Díky obrovskému rozvoji informačních technologií, telekomunikací a systémů přenosu informací se svět stal a stále více se stává malým. Všechny tyto technické prostředky během několika minut přinesou a přiblíží události na celém světě. To je oproti nedávné minulosti velká změna a vymoženost, která na jedné straně přinesla rychlou a větší informovanost a na straně druhé, velké a stále se prohlubující odcizení a uzavírání se lidí před těmi ostatními. Tento stav není pro lidi typický. Člověk komunikuje již tím, že existuje, že svojí existencí oslovuje druhé lidi ve svém okolí. Mluvíme s nimi nejen slovy a písmem, ale zejména svým tělem. Tím jak vypadáme, pohyby, výrazem tváře, zrakovým kontaktem, oblečením, chováním, svým osobním příkladem, tedy neslovním, nonverbálním způsobem. Každý člověk také vede soustavně dialog sám se sebou, se svým svědomím, druhými lidmi a s přírodou. Komunikace je tím nejdůležitějším, čím se člověk projevuje ve světě. Je to také hlavní vlastnost, kterou uskutečňuje svoje ideály, sny a touhy. Umění komunikace je uměním velmi důležitým, kterým je možné lépe a efektivněji hovořit, porozumět si a dorozumět se s ostatními lidmi. Je pravděpodobné, že většina lidí tyto pravdy uznává, ale v praxi je nedokáží uplatnit. Komunikace je tedy vždy hlavním nástrojem vytváření vztahů mezi lidmi. Význam sociální komunikace spočívá v rozvoji osobnosti, pracovní aktivitě, zájmech, empatii jednoho člověka k druhému a podobně. Formuje významnou měrou společenský vývoj. Komunikace je sice složitý jev a zároveň lidská schopnost, která je jako taková spjatá s lidskou individualitou a osobností člověka, ale které je možné se naučit. Úspěšná komunikace není možná bez porozumění, společenského východiska a cíle, vnímání, uvědomění, sebevědomí a srozumitelnosti. Všichni pomáhající profesionálové, tj. lékaři, zdravotníci, kněží, sociální pracovníci, policisté a strážníci městské (obecní) policie a další profese, se často dostávají do kontaktu s osobami, které mají zdravotní postižení, které je většinou dlouhodobě znevýhodňuje ve srovnání se zdravou populací. Většinou jde o výrazné zhoršení zdravotního stavu, které u nich způsobuje, že je jejich uplatnění v různých oblastech pracovního či společenského života výrazně omezeno a zejména jim znemožňuje plnohodnotné pracovní zařazení ve většině pracovních příležitostí. Někdy jde o zdravotní postižení vrozené, anebo vzniklo v důsledku závažného onemocnění či úrazu. U některých osob se může vyskytovat současně chronické onemocnění, které vyžaduje trvalé a dlouhodobé sledování a léčbu, jejímž důsledkem je zdravotní postižení. V jiném případě jde o trvalé postižení, které dlouhodobou léčbu ani sledování nevyžadují, a proto není důvod chápat postiženého jako nemocného, i když mu postižení způsobuje značné životní problémy a omezení. Pro komunikaci s těmito zdravotně postiženými osobami je důležité již samotné používání správné terminologie. Mnohé dříve používané výrazy, jako např. mrzák, invalida, tělesně vadný, jsou již dnes zcela nepřijatelné. Také jako dříve používaný oficiální označení pro různý stupeň mentálního postižení, tedy názvy jako debilita, imbecilita a idiocie jsou vnímány jako nevhodné. Všechny tyto termíny získaly časem negativní hodnotové příznaky a zabarvení. 5

6 Stejně jako bývá nevhodně používaný výraz handicapovaný, tedy jeho česká verze hendikepovaný. Pojem a správný význam slova handicap znamená znevýhodnění a za toto znevýhodnění bývá zpravidla odpovědná společnost, která pro tyto osoby nevytváří dostatečně vhodné podmínky. Pokud jsou podmínky vytvořeny, pak je daná osoba méně handicapovaná, a proto není handicap její základní osobnostní charakteristikou. Je třeba uplatňovat zásadu, že vždy a všude je na prvním místě člověk s řadou svých vlastností, z nichž jedna může být ono zdravotní postižení, a proto se ustálilo jako vhodné označení osoba se zdravotním postižením, pro stručnost používané v písemném a hovorovém odborném styku zkratku OZP. Je také pravdou, že se někdy nevyhneme pojmu postižené dítě či postižený člověk. V odborné veřejnosti je známo, že ve společnosti je cca 10% osob se zdravotním postižením. Tento počet se samozřejmě zvyšuje s věkem. Tedy je podstatně nižší u dětí a v mladém věku, ale výrazně stoupá od 60 let každým desetiletím věku. Pochopitelně se situace konkrétní zdravotně postižené osoby liší nejen podle její konkrétní diagnózy, ale i stupně zdravotního postižení, věku a osobnostních charakteristik, které jí umožňují překonávat následky jejího zdravotního postižení. Při současném výskytu několika druhů zdravotního postižení, je osoba označována jako osoba s kombinovaným postižením. Nejčastěji se toto označení používá pro kombinaci mentálního postižení s postižením tělesným či smyslovým. U některých laiků jsou tyto případy nesprávně generalizovány, a to v tom smyslu, že všechny osoby se zdravotním postižením mají také určitý stupeň postižení mentálního, a to je nepřípustné zjednodušování. V tomto studijním textu se proto budeme zabývat pouze komunikací se zdravotně postiženými osobami v takovém rozsahu, aby se stal praktickou pomůckou pro osoby, které profesionálně vykonávají praktické úkoly při ochraně zdraví a majetku občanů a organizací, především pak, pro potřebu komunikace strážníků městské (obecní) policie s osobami se zdravotním postižením. 1. PROFESIONÁLNÍ ZÁSADY KOMUNIKACE Komunikace je transfer informace, proto je jejím nejvýznamnějším atributem srozumitelnost pro příjemce. Sdělení musíme přizpůsobit schopnostem klienta: a) jeho dosavadní informovanosti b) všeobecnému rozhledu (vzdělání) 6

7 c) úrovni inteligence d) zkušenostem e) jeho slovní zásobě f) zdravotnímu stavu g) věku Neužívejme raději vůbec cizí slova, neužívejme ani odborné termíny a mluvme s klientem jeho jazykem. Čeština je dostatečně bohatý jazyk, abychom klientovi sdělili vše potřebné. Jsme-li na pochybách, zda nám klient porozuměl, dotazem se o tom můžeme přesvědčit a ověřit si to. Ve vypjatých emočních situacích někdy komunikujeme s klienty, kteří mohou, v rozporu se svou vysokou inteligencí, vzděláním a neporušenými smysly a při svém zdánlivě jasném, ale ve skutečnosti emocemi zúženém vědomí, vnímat sdělované informace zkresleně. Slyší pak nikoliv to, co jsme jim ve skutečnosti řekli, ale to, co očekávali, co chtěli slyšet, nebo naopak to, čeho se předem obávali, že uslyšet mohou. Je profesní chybou, když si sdělené informace neověříme, a neuvedeme zkreslenou informaci na správnou míru. Pravdivost obsahu komunikace je stejně důležitá jako srozumitelnost. Nikdy bychom neměli svému klientovi lhát, ani jeho rodině, ani jiným zainteresovaným osobám. Tím ovšem není řečeno, že kdykoliv, komukoliv a za jakékoliv situace sdělíme celou pravdu. Pravdivá informace může být velmi stresující a povinností profesionála je dobře odhadnout, kolik té pravdy klient unese. Jak dlouho o ní budeme mlčet, a za jakých okolností, kdy a v přítomnosti koho o ní budeme mluvit. Jestli celou pravdu sdělíme po částech nebo najednou, zda nebude třeba k jejímu přijetí udělat nejprve potřebné přípravy. Klienta musíme dobře znát a mít spolehlivý odhad jeho frustrační tolerance, tedy jak moc klient usiluje o to, aby se pravdu dozvěděl. Někteří lidé nepříjemné pravdy slyšet skutečně raději nechtějí. Sdělujeme-li cokoliv závažného, musíme si udělat pro klienta dostatek času i po ukončení vlastního sdělení a) nesmíme hned odejít, b) nechat ho samotného, c) musíme zůstat s klientem, d) být mu nablízku, e) sledovat, jak informaci přijal, f) jak se s jejím obsahem vypořádává, g) pomáhat mu přitom (aktivní naslouchání, empatie, spoluúčast). Domluvit si s klientem pevný termín dalšího pokračování dialogu, protože bude sdělené informace určitou dobu zpracovávat a bude k tomu potřebovat naši pomoc. Zamlčování pravdy je vždy potencionální lží, musí být proto podloženo výlučně potřebami člověka, před nímž se pravda dočasně zamlčuje. S pravdivostí souvisí požadavek na naši autentičnost, ryzost v komunikaci. 7

8 Profesionál musí být skutečně identifikovatelný s obsahem komunikace a opravdu vnitřně přesvědčen o tom co říká. Nelze úspěšně profesionálně komunikovat jen s nasazenou maskou a naučenou rolí, převzatým stylem, s nímž nejsme vnitřně ztotožněni. Nebudeme totiž přesvědčiví. Vznikne tak nesoulad, rozpor mezi tím, co říkáme slovy, a tím, co sdělujeme nonverbálně řečí těla. Komunikace se tím stane nepřesvědčivou, matoucí, a tom druhém člověku vyvolá nejistotu, podezíravost, úzkost či jiné nepříjemné emoce. 1.1 Zásady pozitivní komunikace Pozitivní komunikací rozumíme naše oceňující výroky, které u klienta vyvolávají kladné emoce. Patří k ní zejména zájem, pochvala, úsměv. Výhodou pozitivní komunikace je naučená schopnost zevní projevy emocí ovládnout a vybrat z klientovy komunikace něco, na co je možné reagovat pozitivně. Profesionál by měl umět ovládat venkovní projevy svých emocí a kontrolovat své jednání. Opakem pozitivní komunikace je negativní komunikace, která se vyznačuje kritikou, výčitkami, rozkazy, zákazy a odmítáním. Jsou samozřejmě i takové výjimečné situace, kdy je naopak užitečné preferovat před taktičností a sociálním ziskem pozitivní komunikace otevřené vyjádření svých pozitivních i negativních emocí. Ovšem vždy svých emocí, nikoli vytvořených, zaviněných klientem a vždy kultivovanou formou. Denně jsme v sociálních interakcích konfrontováni na jedné straně: a) s tělesným utrpením, b) bolestí, c) s umíráním a se smrtí, d) s duševními trýzněmi, e) s prožitky zoufalství a beznaděje, f) s projevy sociálního selhávání, hmotné i mravní bídy, g) s nepřátelstvím (hostilitou), h) agresivitou a se zločiny, atd. Na druhé straně s velmi omezeným rozsahem a zoufale malou účinností našich možností pomoci druhým. To vše je u pomáhajícího profesionála (strážníka, policisty, lékaře, zdravotníka, sociálního pracovníka, duchovního apod.) reflektováno tím, že to v různé míře: empaticky sdílí, projektuje do sebe sama, s opakovaným uvědomováním si vlastní zranitelnosti a smrtelnosti, s vědomím vlastní lidské i odborné nedostačivosti Rizika vznikají tam, kde jsou pomáhající profesionálové těmto situacím dlouhodobě vystaveni bez potřebné emoční protiváhy. Kdy je výdej pozitivních emocí po dlouhou dobu zcela 8

9 neúměrný jejich příjmu. Hrozí rozvinutí burn out syndromu (syndrom vyhoření) a dopady na duševní zdraví a i na samotnou práceschopnost pomáhajícího profesionála. Znamená to nastolit v profesním i soukromém životě takový komunikační styl, který naše emoční možnosti nevyčerpává, neplýtvá s nimi. S tím souvisí i volba slov s hodnotícím obsahem, odvykněme si říkat to je: strašné, děsné, hrozné, šílené, atd., když ve skutečnosti je to prostě n e p ř í j e m n é. Naše levá mozková hemisféra přehánění, nadsázce, nerozumí, a může to brát vážně. Je to prostě zlozvyk pro naši emoční rovnováhu potencionálně nebezpečný. O něco méně nebezpečné je říkat: o senzační, o perfektní, o báječné, o suprové, atd., když je to vlastně ve skutečnosti prostě d o b r é. Požívání těchto příměrů znamená i jistou devalvaci, znevěrohodnění, našich popisovaných postojů a jistou falešnou neautentickou pózu. Komunikovat s druhými se učme klidně, uvolněně s expresí afektu pouze tam, kde je to nezbytné, nutné a účelné. Při komunikaci si hlídejme tón hlasu i pantomimiku, zda naše emoční stavy nemají tendenci naši vnější výpověď zkreslovat a nerealisticky zveličovat. Totéž platí pro zlozvyk v dialogu generalizovat, zevšeobecňovat jednotlivosti, např. říkat: Vždycky chodíš pozdě místo reálného Často přijdeš pozdě. Vždy všechno zkazíš místo reálného Často se Ti to nepovede. Nic neumíš místo reálného V této oblasti nejsi moc silný. Komunikace nemá být pokud možno monologem, ale dialogem. Čím je dialog symetričtější, tím je méně poruchový a poskytuje pozitivnější emoční bilanci. V profesionální komunikaci bychom se měli v maximální možné míře symetrizovat dialog tak, aby vznikl dialog dvou rovnoprávných, kooperujících partnerů. Co to znamená symetrizovat? Znamená to např.: nikdy nevnucovat partnerovi v dialogu téma, současně nepřipustit, aby nám téma bylo vnuceno, nehovořit ani podstatně déle, ani podstatně kratší dobu než partner, 9

10 klademe-li otázky, musíme umět také k otázkám partnera vyzvat, využívat vhodně otevřených, uzavřených, alternativních otázek, minimalizovat tím, informační asymetrii rozhovoru, nezaujímat ani dominantní, ani submisívní postoj, nenaléhat na odpovědi, vyvarovat se všech prvků agresívní komunikace, vyvarovat se i všech prvků komunikace pasívně manipulativní, být přiměřeně stručný a dát tak druhému dostatečný prostor, dovednost pozorně a soustředěně druhému naslouchat a zvýraznit to mimikou obličeje a posturikou těla, nedávat najevo nedostatek času, vyvarovat se intruzí (skákání do řeči). Asymetrie (nerovnovážný stav) může nastat, když jeden z partnerů druhému v rozhovoru vyká a druhý tyká. To může mít až arogantní, přímo urážlivý význam. Vážným asymetrizujícím faktorem může být, když jeden z partnerů stojí a druhý sedí nebo dokonce leží. Když partner na teritoriu, které nepatří žádnému z nás, sedí a já stojím, jsem nad ním, mám převahu v dominanci. Naopak na svém teritoriu (kancelář), sedím a nevybídnu partnera, aby se u mne posadil, dávám tím najevo dominanci, tendenci distancovat se od něho, odmítám ho. V nepřiblížení ke mně mohu vyjádřit také rukama zkříženýma na prsou. Nevědomě mohu asymetrickou dominanci dát najevo i zdviženým ukazovákem ruky. Agresivitu sekavým pohybem malíkovou hranou ruky směrem dolů. Asymetrickou submisi mohu dát najevo dlaněmi obrácenými vzhůru, tj. symbol gesta dej mi. Toto gesto může být v jiném kontextu význam Chci Ti pomoci. Maximálně symetrizovat komunikaci znamená, že dokážeme dobře odlišovat to, o čem je klient přesvědčen, že mu prospěje, od toho, o čem jsme přesvědčeni my, že mu prospěje. Rozdíl mezi těmito dvěma cíli bývá tím větší, čím více se liší jeho i naše představy a skutečnost, z jejíhož pohledu vnímáme situaci. Markantně nám tato disproporce vystoupí u klienta disociálního, asociálního nebo dokonce antisociálního.v bezpečnostních, zdravotnických a sociálních profesích vzniká nebezpečí výrazně škodlivé komunikační asymetrie hlavně ve třech častých situacích: l. P a t e r n a l i s t i c k é To nechte raději na mně, které je vlastně odmítnutím přijetí potřebné informace. 2. U ž í v á n í o d b o r n ý c h t e r m í n ů, které znamená nejen nesrozumitelnost pro klienta, ale také ukazuje naši vyhýbavost a pohodlnost. 10

11 3. Z a h l c o v a t d i a l o g neustálými našimi otázkami a vyžadovat na klientovi pouze odpovědi. Repertoár našich komunikačních modelů, stejně jako modelů našeho chování vůbec, je omezený a lze ho dělit do tří skupin: 1. Na komunikační modely, které jsou jakýmsi odrazem, kopií dřívějšího chování našich rodičů. 2. Na modely usilující o objektivní hodnocení skutečnosti s cílem kompetentně se rozhodnout. 3. Na modely komunikačního chování, které jsou pozůstatkem našeho dětství. Profesním cílem pomáhajícího profesionála bude samozřejmě udržet symetrickou úroveň produktivní a zároveň minimálně konfliktogenní komunikace s klientem. Na závěr rozhovoru je dobré stručně shrnout svými slovy to, co jsme vyposlechli a dát si to partnerem v dialogu potvrdit, tedy získat tzv. zpětnou vazbu. Můžeme si také v průběhu rozhovoru dělat stručné písemné poznámky, a tím dát najevo, že jeho sdělení bereme vážně, a že mu skutečně pozorně nasloucháme. Převažují-li v rozhovoru s klientem naše otázky, je užitečné ho na závěr vyzvat k tomu, aby nám řekl ještě to, co on sám pokládá za potřebné a důležité nám sdělit a nač jsme se nezeptali. Například: Nezapomněli jsme na něco důležitého? Nenapadá Vás ještě něco? Co byste mi chtěl ještě říci? Snadno se může stát, že se to, co je v dané situaci významné pro klienta, pro samé otázky prostě nedozvíme. Ve verbální komunikaci se navzájem přibližujeme nebo vzdalujeme. Pokud budeme udržovat příliš velkou komunikační distanci, nebudeme se dobře slyšet. Překročíme-li naopak neoprávněně a nevhodně hranici intimity, hranici osobního prostoru, vyvoláme v klientovi úzkost, nevoli a většinou i jeho hostilní obrannou reakci. Udržet v profesionální komunikaci vzdálenost co možná nejbližší a zároveň nepřekročit ještě přijatelnou mez osobního prostoru. Je to sice velkým uměním, ale umožní to získat nejen informace, ale navíc i citový zisk. Citový zisk je někdy dokonce hlavním opravdovým cílem komunikace dvou lidí. Nesmí to však být naopak na úkor naší vlastní bezpečnosti. V okamžiku, kdy to situace vyžaduje, musíme od druhé osoby dodržovat dostatečný odstup. Lidé si někdy dialogem nechtějí předat žádnou věcnou informaci, ale jen si potvrdit, že jeden o druhého vzájemně stojí, tj. vzájemně si vyměnit pohlazení. 11

12 Pojem Zpětná vazba feed back v oblasti komunikace představuje sdělenou informaci za využití metody AKTIVNÍHO NASLOUCHÁNÍ. Lidé, kteří poskytují zpětnou vazbu a představují zdroj komunikace, se dopouštějí následujících chyb: 1. Neurčitost (vágnost) sdělení). Ti, kteří poskytují informaci, si často myslí, že její obsah i smysl je dostatečně jasny a konkrétní, ale jejich slovní vyjádření je ale často neurčité a všeobecné. Může vést k frustraci a obranné reakci. 2. Přerušení komunikace. Lidé, kteří chtějí poskytnout informaci, mohou mít pocit, že sdělením příslušných informací komunikace končí. Místo dialogu dochází k přerušení komunikace. Příjemce zpětné vazby tak nemůže reagovat. 3. Anticipace (očekávání) výsledku. Lidé, kteří poskytují zpětnou vazbu, se často domnívají, že vědí, jak bude příjemce reagovat, a mají snahu tyto reakce předjímat. Často věnují více času pocitům než srozumitelnosti předávaných informací. Příjemci zpětné vazby jsou náchylní k následujícím chybám: 1. Očekávání nejhoršího. Lidé často očekávají, že zpětná vazba bude obsahovat kritiku a začnou se proto chovat defenzívně ještě předtím než dostanou všechny informace. Je to nekorektní vůči tomu, kdo zpětnou vazbu poskytuje, a navíc to vyvolá obranný postoj i u něho, protože se bude připravovat na hrozící konflikt. 2. Protiútoky. Příjemci zpětné vazby reagují někdy na nepříjemné sdělení protiútokem stejného kalibru. Původní sdělení je zapomenuto, protože příjemce neposlouchal, anebo se ho nepokusil pochopit. Protiútok ho znechutí a výsledkem je obranná reakce na obou stranách. 3. Pasivita. Příjemci přistupují ke zpětné vazbě pasívně a předpokládají, že s ní spojená komunikace je v kompetenci toho, kdo zpětnou vazbu poskytuje. Zcela opomíjejí možnost svého vlastního aktivního vyhledávání a podněcování zpětné vazby. Ze shora uvedeného vyplývá závěr a z něho nezbytná rekapitulace: Podáváme-li informaci a nic jiného než informace se po nás nepožaduje, buďme popisní, přímí, jednoznační a nic k informaci nepřidávejme. Platí odpovědi na otázky: kdy, kde, kdo, co, jak, čím a proč. Neraďme, neovlivňujme příjemce informace a nepřidávejme své vlastní a jím nevyžádané hodnotící výroky. Prezentujeme-li svůj názor, používejme věty v první osobě jednotného čísla: Myslím si, že.., Navrhuji, abychom, případně použijme slova já. Slovo já však používejme co nejméně, protože příliš často vyslovované já v rozhovoru nechtěně navodí atmosféru nežádoucí asymetrie směrem k dominanci. Neschovávejme se za někoho jiného a říkejme: myslím si to a nikoliv každý rozumný člověk přece ví nebo je dobře známo, že či všichni přece samozřejmě vědí Nepřidávejme ani omluvu: Nezlobte se, ale já jsem přesvědčený, že, tím bychom dialog asymetrizovali směrem k naší submisi. 12

13 Při sdělování vlastních citů a nálad je otevřeně popisujme, ale vždy jako své a nepřipisujme jejich původ nikomu jinému, např.: Já jsem se rozzlobil nikoli Ty jsi mě rozzlobil. Mé pocity jsou moje, já jsem vždy jejich autorem, ne druzí lidé. Druzí lidé by měli být o mých emočních stavech informováni včas a realistickým, střízlivým, nepřeháněným slovním popisem. Informace má být podána klidně, věcně, bez napětí v tónu hlasu. Při předkládání svého rozhodnutí říkejme jasné ano a jasné ne. Snažme se neříkat slova: možná, snad, asi, pravděpodobně atd. Slovo ne či předponu ne užívejme jen tam, kde je to nezbytné. Komunikačně lepší je říkat: Zastavme se než Nechoďme dál. Mlčme o tom než nemluvme o tom Můžete být klidný než Nemusíte se zneklidňovat. Slovům s předponou ne- rozumí pouze naše levá hemisféra, kdežto slovům bez této předpony rozumí obě hemisféry. Kritizujme konkrétní skutky, nikoliv lidi. Tedy nikdy ne: Ty jsi nešikovný, ale tohle jsi udělal nešikovně. Chvalme v prvé řadě také skutky, lidi můžeme případně pochválit také. Přepjatou kritikou ani chválou partnera v komunikaci nepřetěžujme. Sami přijímejme oprávněnou kritiku a ignorujme kritiku neoprávněnou s minimalizací emočních reakcí. Chválu přijímejme bez výhrad a bez zdráhání. Nesnižujme ji, potvrďme její příjem a to, že nás těší, poděkujme za ni a nesnažme se ji devalvovat rychlým oplácením, tj. chválením druhého. Pokud máme profesionální povinnost mlčenlivosti sdělovat někomu informace, sdělme to druhému otevřeně, klidně, zřetelně a výslovně, např. O tom nebudu hovořit, anebo když nebudete chtít na otázku odpovídat např.: Proč se mě na to ptáš. Neuchylujme se k vykrucování a slovnímu mlžení. 1.2 Jednání v panice Panika vzniká náhle, a také rychle odeznívá. Je to stav mezní úzkosti, provázený silným pocitem ohrožení a strachu, tedy potřebou za každou cenu se nastalé nebezpečné situaci vyhnout, utéci před ní. Reakce je však bezesměrná a bezcílná. V panice je člověk hodně sugestibilní a lehce poslechne příkazy. Je mu však jedno, jakého druhu ty příkazy jsou. Nemá o situaci přehled a chybí mu ohnisko pozornosti. První pomoc při panice je upoutat pozornost. Je důležité získat pevný bod, například opřít se o zeď nebo se pevně posadit. Nejvhodnější je člověka v panice vést direktivně, pomocí krátkých a důrazných příkazů a rozkazů. Klademe také krátké a výstižné otázky a říkáme struční a rázné instrukce. V mezní situaci je někdy nezbytné zastavit člověka, který panice propadl, silou 13

14 1.3 Sebevražedné jednání Jednat s člověkem, který hrozí sebevraždou, anebo který již započal s náznaky sebevražedného jednání, je velmi náročné. Abychom se mohli pokusit efektivně odvrátit osobu od sebevražedného úmyslu, měli bychom si nejprve udělat kontrolu vlastních postojů vůči sebevraždám a sebevrahům. Teprve budeme-li o tomto tématu přemýšlet, můžeme si ujasnit své postoje a svůj vnitřní obraz smrti a naučit se přijmout smrt jako součást života a akceptovat sebevraždu jako skutečnost. Ne ovšem do té míry, abychom ji schvalovali nebo ji dokonce pomáhali uskutečnit. Lidé, kteří se pokusí o sebevraždu, nejsou většinou duševně nemocní, ale zažívají dlouhodobě utrpení, silně stresující události či těžké životní ztráty, např. zdraví, zaměstnání, blízké osoby, sebeúcty apod. Sebevražda jim má tuto bolest ukončit. Když se člověku nepodaří sebevraždu dokonat dříve, než si ho někdo všimne, nemusí to znamenat, že ji pouze demonstruje, ale třeba to, že bojuje s pudem sebezáchovy, že chce zároveň žít a zemřít a obojí chce stejně silně a doopravdy. Jsou lidé, kteří tímto způsobem volají o pomoc, doufají v příchod zachránce, anebo se snaží s někým druhým manipulovat či ho vydírat. U mladistvých se zase projevuje tzv. hra se smrtí, tedy experimentování, zkoušení vlastních, ale i cizích hranic. Jako východisko pro vedení komunikace s jedincem hrozícím sebevraždou však bereme takové jednání vždy vážně. Odborníci doporučují zeptat se rovnou, i přes to, že se to zdá zřejmé, jestli se osoba chystá spáchat sebevraždu a jaký si zvolila pro svůj čin způsob. Tyto otázky snižují napětí, napomáhají uvolnit emoce a činí z náznaků a tabuizovaného tématu předmět rozhovoru. Snažíme se zlomit beznaděj sebevraha tím, že mu budeme říkat, že: sebevražda je jen jedna z možností, jak je možné problém vyřešit, anebo že je možné to udělat později, třeba za týden a mezitím se můžeme pokusit spolu najít jiné řešení. Nehádáme se, jestli osoba může nebo nemůže sebevraždu spáchat. Říkáme sebevrahovi například: ano, můžete se teď zabít, ale pak už to bude definitivní konečná, už nic nebudete moci změnit a všechno skončí. Pokusíme se získat tzv. smlouvu o přežití, tedy o odložení sebevražedného jednání na určitou dobu, např. slibte mi, že dokud spolu budeme mluvit, tak neskočíte dolů. Také vždy osobu žádáme o snížení aktuálně hrozícího rizika, např. aby si na římse stoupnul na bezpečnější místo, kde nehrozí, že uklouzne. Člověk, se kterým mluvíme, musí vnímat naši stabilitu, podporu, empatii a bezpečí, které mu nabízíme a chceme poskytnout. Když osoba připustí úmysl spáchat sebevraždu, je dobré nechat ji o tom hovořit a snažit se najít, co je pro ni ještě v životě důležité, na čem ji záleží. Mluvíme vždy pomalu a zřetelně. Je dobré zjistit jeho jméno, jak je rád slyší a přijímá, a často ho jménem oslovovat. Nikdy neříkáme, že to bude dobré, ale raději se dotazujeme, co je třeba udělat, aby mu bylo lépe. Rozhodně svoji akci nekomentujeme slovy, např. Já vás chápu, nebo Já vám rozumím. Spíše používáme výrazy jako: Snažím se vám rozumět nebo Snažím se vás pochopit. Nikdy sebevrahovi neslibujeme, že mu splníme jeho poslední přání. Raději ho máme k tomu, aby to udělal sám. 14

15 Také k němu nevodíme blízké osoby, ani když si to sám přeje, protože nevíme, kdo má jeho sebevraždou trpět. Nesnažíme se člověka hrozícího sebevraždou utěšovat a nechováme se ani příliš optimisticky. Jeho náladu totiž nezvrátíme, jen mu připomeneme jeho smutek a utrpení. Mezi signály zvýšeného rizika, na které dáváme pozor při komunikaci s osobou hrozící sebevraždou, patří zejména: předchozí pokusy o sebevraždu velmi konkrétní plán sebevraždy závislost na návykových látkách a intoxikace jimi projevy duševní poruchy (halucinace, bludy, bizarní prohlášení atd.) neléčitelné onemocnění a dlouhodobá osamělost zavinění závažného skutku, tedy intenzívní pocity viny provokování policisty, aby proti němu použil zbraň a on tak spáchal sebevraždu rukou někoho jiného osoba najednou začne vypadat šťastně a spokojeně to může znamenat, že skončil její vnitřní boj mezi odhodláním zemřít a touhou žít a ona se definitivně rozhodla zemřít V každé takové situaci máme na paměti, že záleží jen a pouze na konkrétním člověku, tedy sebevrahovi, jestli sebevraždu dokončí či ne. My se pouze můžeme pokusit ho od tohoto úmyslu odvrátit, ale nejsme zodpovědní za jeho život ani za jeho rozhodnutí sebevraždu spáchat. 2. OSOBNOST ČLOVĚKA A JEJÍ STRUKTURA Člověk je biologická a společenská bytost, řadíme se k druhu rodu Homo Sapiens. Na rozdíl od jiných živočichů se vyznačujeme vědomím, schopností poznávat, jak vnější svět, tak i sám sebe. Rozhodovat se (stanovit si cíle, rozhodovat se mezi nimi) a rozumně jednat. Charakterizuje nás vzpřímená chůze, ruce přizpůsobené práci, vysoce vyvinutý mozek schopný přetvářet ho v souladu se svými potřebami, zájmy, ideály. Člověk je zároveň i společenskou bytostí. Společenský život a práce vyvolaly nejen vznik lidského vědomí, učinily člověka schopným poznávat a pracovat, ale i uvědomovat si sebe samého. Sebeuvědomování je vrcholem vývoje člověka. Člověk jako rodový druh je výsledkem dlouhodobého historického vývoje. Člověk je biologicky, historicky a společensky podmíněný jedinec. Člověk je mnohostranná, biologicky, historicky podmíněná, sociální bytost, která je předmětem bádání přírodních i společenských věd. Pojmu osobnost se v psychologii užívá ve všeobecném významu nemá hodnotící ráz. Neoznačujeme jím jen tzv. velkou, silnou osobnost, toho, kdo je významný, ale i všední průměrnou, nebo dokonce i patologickou (chorobnou) nebo zločinnou osobnost. 15

16 V psychologickém smyslu je osobností každý člověk. Hlavními znaky osobnosti jsou tedy její: a) společenská podstata b) sociální funkce Je předmětem bádání, zkoumání společenských věd. Individuum je konkrétní osobnost jako souhrn všech jejích zvláštností, nebo jinými slovy osobnost ve své svéráznosti. Osobnost se vyznačuje mnohými vlastnostmi. Tyto vlastnosti se však u každé konkrétní osobnosti spojují zvláštním způsobem. Některá osobnost se může např. vyznačovat výraznými intelektuálními vlastnostmi, jiná citovými, charakterovými atd. Z tohoto hlediska se v psychologii konstatuje, že každá osobnost je jedinečná, neopakovatelná, je individuum. Jedinečnost, osobitost každé osobnosti je její nejpodstatnější charakteristikou. Charakterizovat svéráznost, výjimečnost, vlastnosti osobnosti - individuum. To znamená charakterizovat ji konkrétněji, podrobněji a tím úplněji. Základní biologické determinanty osobnosti jsou tvořeny evolučně preformovanými programy chování, kam patří vrozené chování sloužící k zachování života a druhu a vrozené mechanismy učení, které zajišťují kompetenci využívat zkušenost a dědičnost, jejímiž nositeli jsou geny. Komplex zděděných vlastností se nazývá genotyp. Fenotyp je potom vnější výraz genotypu. Nedostatečnost biologické výbavy se překonává v procesu socializace, který probíhá většinou jako řízené sociální učení. Genetický základ v interakci s prostředím utváří psychiku jedince, přičemž u většiny vlastností je rozhodujícím modelujícím faktorem zkušenost jako výsledek subjektivního zpracování skutečnosti. V procesu socializace se člověk seznamuje s konkrétním kulturním prostředím a osvojuje si způsoby chování, cítění a interpretace skutečnosti. Rané zkušenosti vytvářejí bazální osobnost v dimenzích jistota nejistota. Rozhodující je způsob výchovy, která je určena zejména mírou kontroly a projevováním lásky. Hlavní vztahové stránky studia lidské osobnosti: a) dynamika, b) struktura, c) utváření, d) vývoj. Hlavní obsahové a formální kvality osobnostního dění: a) orientace b) motivace c) akce d) integrace e) temperament f) schopnosti 16

17 Podstata metod poznávání osobnosti použitím postupů pozorování spontánního chování a jeho stop, výpovědi o sobě v rozhovoru nebo v dotazníku, výkonu ve standardních osobnostních zkouškách, měření tělesných znaků, je v komplexním poznání a následném hodnocení osobnosti. Způsoby a příklady kvantifikace a psychologické interpretace výsledků pozorování: a) objektivní b) subjektivní c) projektivní Jejich podmínky, zvláštní možnosti a meze. Možnosti systematických chyb při objektivním měření a subjektivním posuzování. Geneze osobnosti je spojena se vznikem já. Osobností se člověk nerodí, ale stává se jí, když vykazuje specificky lidské rysy fungování. Tento proces je podmíněn u novorozence fyzickým odlišením se od okolí (geneze tělového schématu) a po 2. roce života se vyvíjí vědomí sociálního já jako vědomí jedinečnosti a kontinuity. Aby se z biologické bytosti stala bytost společenská, je nutné mj. transformovat vlastní hodnotící, resp. hodnotový systém, který je zpočátku ryze egoistický. Dítě se učí nebrat vlastní prožitky jako usměrňovatele svého chování, jedná se posun od egocentrismu k allocentrismu. Vyvinuté sebepojetí se nazývá ego. Reálné ego je to, za co se jedinec považuje. Ideální ego označuje to, čím by chtěl být. Míra rozporů mezi reálným a ideálním egem určuje jeho sílu. Ego má centrální a periferní složky a zahrnuje sebepojetí, fyzický vzhled, materiální vlastnictví, členství v organizacích apod. Osobnost vykazuje vývoj od vrozených mechanismů chování k jeho volnímu řízení a je v jistém smyslu produktem sociálního učení, zejména imitačního učení (pozorování) a instrumentálního učení (učení se důsledkům vlastního jednání). Svět člověka je světem významů. Vztah k němu je formován a zprostředkován vztažným systémem, tedy měřítkem nebo srovnávacím základem pro posuzování okolí (kategorizace). 2.1 Temperament typologie podle Hippokrata a Galéna Temperament (vzrušivost) určuje formální vlastnosti reagování - jeho sílu, trvání aj., je spojena s jistou mírou sebekontroly a může být zaměřena ven nebo dovnitř (extraverze, introverze). Klasické temperamentové typy: 1. Sangvinik 2. Cholerik 3. Flegmatik 4. Melancholik Vytvořili Hippokrates a Galénos v dimenzích síly, hloubky, trvání a průběhu prožívání a tempa, síly, trvání a průběhu pohybu. 17

18 SANGVINIK Základní vlastnosti: společenský, přístupný, činorodý, veselý, bezstarostný, živě reagující, nenucený, čilý a hovorný optimista Charakteristika: Sangvinik kolem sebe neustále šíří pozitivní energii a číší upřímnou radostí ze života. Je oblíbený v kolektivu, ale nedokáže udržet tajemství ani se vžít do problémů jiných lidí. Jeho zápornou stránkou je náladovost a nespolehlivost. Uplatní se všude, kde je třeba dynamiky a organizačních schopností. Sangvinik vše prožívá povrchově a krátce, proto je názorově a emočně nestálý. Bývá schopným nadřízeným. Stabilní extrovert. Živel: vzduch. Motto: Obdivujte mě! CHOLERIK Základní vlastnosti: aktivní, nedůtklivý, neklidný, útočný, agresivní, vznětlivý, vrtkavý, impulsivní, spolehlivý a stálý ve svých názorech a životních hodnotách. Charakteristika: Cholerik je energický až horkokrevný a vznětlivý jedinec. Náladovost a výbušnost je u nich na denním pořádku. Svým nadšením však dokáže strhnout ostatní. Před cholerikem má každý respekt, proto se hodí na vedoucí pozice. Aby se ale nestali šéfy tyrany, musí se naučit ovládat. Cholerik v podstatě nemění své postoje a životní hodnoty, je stálý a spolehlivý. Prožívá hluboce a rychle. K věcem, které jednou vyřeší, se již více nevrací. Labilní extrovert. Živel: Oheň. Motto: Bojte se mě! FLEGMATIK Základní vlastnosti: obezřetný, rozvážný, spolehlivý, smířlivý, vyrovnaný, klidný, lhostejný, pasivní, pečlivý, mírumilovný, umí se ovládat. Charakteristika: Flegmatik dokáže za všech okolností zachovat klid. Někdy se může zdát, že nemá vlastní názor, ale spíše je to tak, že nepovažuje za důležité jej vyslovovat. Je realista, materialista, rozumově založený, ale často také pomalý, lhostejný, usedlý. Protože si flegmatik vždy dokáže zachovat chladnou hlavu, dobře se uplatní jako vedoucí, učitel a v jakékoliv práci v kolektivu. Flegmatik bývá dobrým podřízeným. Prožívá povrchně a pomalu, což znamená, že nepříjemné věci ho příliš nezasáhnou a příjemné ho nijak zvlášť nepotěší. Přijímá, co je tak, jak to je a jeho reakce nejsou nijak hluboké, ale hned tak nezapomíná a ač ho věc nechala zcela (nebo převážně) chladným, umí se k ní vrátit v nejnečekanějších okamžicích. S většinou věcí se bez problémů vyrovná a situace řeší s chladnou hlavou. Zapojuje-li vůbec emoce, pak obvykle málo. Stabilní introvert. Živel: voda. Motto: Dejte mi pokoj! MELANCHOLIK Základní vlastnosti: tichý, uzavřený, přemítavý, vážný, zdrženlivý, náladový, přecitlivělý, nespolečenský, reservovaný, pesimistický, rigidní, úzkostlivý a plachý. Charakteristika: Melancholik o všem příliš přemýšlí. Díky tomu ale dokáže naslouchat lidem a pochopit jejich problémy. Je vrbou, které se můžete kdykoliv svěřit, neboť má pochybnosti 18

19 o sobě samém a nevěří, že by se mu mohlo něco podařit, občas trpí depresemi a únavou. Melancholici jsou díky své vnímavosti skvělí psychologové a umělci. Nehodí se na vedoucí pozice. Melancholik prožívá hluboce a pomalu a k věcem se velmi často vrací. V názorech a reakcích navenek je střízlivý a umírněný, ale uvnitř sebe všechno hluboce prožívá. Labilní introvert. Živel: země Motto: Litujte mě! Temperament je z větší části určen geneticky. Jako složka psychické regulace se podílí na udržování optimální aktivace organismu. Optimální stav aktivace je podmínkou dobrého sebecítění a je udržován adaptačními mechanismy, které regulují přísun stimulace. Zvláštní dimenzí temperamentu je emocionalita jako citlivost vůči situacím, které vzbuzují emoce. Emoce mají ve vztahu k podnětům a situacím hodnotící funkci a determinují, co se člověk naučí a jaké volí prostředky a cíle. Nálady jsou relativně setrvalé stavy emočního ladění osobnosti. 2.2 Temperament typologie podle Ernsta Kretschmera O tělesné stránce se zmíníme jen krátce, protože je většině patrně známa zvláště Kretschmerova typologie, která se snaží ozřejmit souvislost mezi psychickými a konstitučními rysy, tj. návaznost mezi temperamentem, povahou, způsobem prožívání a mezi tělesnou stavbou člověka. Protože autor této typologie byl psychiatr, všiml si i častějšího výskytu duševních chorob, které se objevovaly u jednotlivých typů a nápadně se shodovaly ve svých diagnostických okruzích. Podstatou typologie je tedy informace o základních psychomorfologických druzích lidských osobnosti na základě teorie, že vždy se v prvním komplexu sdružují určité tělesné a duševní rysy, nebo naopak normální a chorobné či viditelné a skryté znaky. Podle toho platí, že jestliže poznáme jednoduché a nám jako pozorovateli přístupné vlastnosti, můžeme pak podle nich usuzovat i na další, složitější a běžnému pohledu skryté vnitřní rysy osoby, o kterou se zajímáme. Je pravdou, že tělesná konstituce, stavba lidského těla, nemůže pozorovateli poskytnout naprosto přesnou informaci o jeho osobnostních rysech, ale zcela určitě dovoluje usuzovat o charakteru zájmů posuzované osoby, o její profesi, životním stylu, hlavních potřebách atd. Kretschmerova typologie podle stavby těla: atletický, pyknický, astenický typ postavy. 1. K tzv. pyknickému typu člověka patří postava spíše střední výšky, která má sklon k ukládání tuku. Hrudník je klenutý a rozšiřuje se více směrem k břichu, které je kulatější díky tukovému polštáři a také proto, že břišní dutina je dobře vyvinutá. Svaly jsou slabší, i končetiny jsou jakoby kratší v poměru k ostatnímu tělu. Prsty jsou buclatější, krk je krátký a masivní. Nese hlavu s klenutým čelem, tvar obličeje se podobá pětiúhelníku, v němž je posazen široký a masitý nos s tupou špičkou. Oči jsou spíše menší, jsou také hlouběji uloženy pod nadočnicovými oblouky. K tomuto tělesnému typu, odborně řečeno "habitu", se častěji váže společenská povaha a otevřené, žoviální chování, s širokým temperamentem. Takoví lidé dobře navazují kontakty s druhými osobami. Mají sklony k poživačnosti, jsou i často lehkomyslní a povrchní, nespolehliví ve svých slibech a nevynikají tím, čemu se říká,,silná vůle". Častěji se u těchto osob také objevuje změna nálady, která střídá období rozladěnosti, deprese a smutku s euforickou dobrou náladou a snad až s přehnanou radostí ze života, kterou dávají živě najevo. Z duševních chorob se více u tohoto typu lidí vyskytuje tzv. cyklofrenie, neboli 19

20 manickomelancholická psychóza (patologické střídání depresivních stavů se stavy euforie). 2. Lidé hubenější, s plochým hrudníkem, střední a vyšší postavy s dlouhými končetinami, úzkými rameny a ochablým svalstvem, s kostnatýma rukama se štíhlými a úzkými prsty, s hůře sladěnými pohyby se řadí ke druhé skupině, tzv. leptosomnímu typu. Takovým lidem se také říká astenici. Převažují u nich jakoby ostré formy, protože chybí tuková vrstva, která by je obalila. Obličej má oválný, vejčitý tvar, který se směrem dolů zužuje. Nos je delší, užší, čelist je poměrně krátká, jemněji modelovaná brada je špičatější. Celková tělesná hmotnost je nízká. Psychicky se tito lidé projevují jako uzavření a méně společenští, inklinují více k introvertnímu způsobu prožívání. Hůře navazují kontakt s ostatními, jsou v tomto ohledu opatrní, nenechají snadno nahlédnout do svého nitra. Někteří z nich jsou zvýšeně senzitivní, citliví, plaší a nervózně reagující, jsou snadněji psychicky zranitelní. Jiní mohou být naopak neteční, citově chladní a nevrlí. Snadno bychom mezi nimi objevili nejen snílky, ale i pedanty. Jejich zájmy a postoje bývají stabilní, sami nemají ve velké oblibě příliš náhlé a prudké změny. Vztahy ke druhým osobám se vyznačují vyšší stabilitou. Jsou to lidé, kteří častěji uvažují ve styku "vše nebo nic". Těžko nacházejí kompromisy a jednání s nimi je proto obtížnější. Mezi lidmi dlouhé a hubené postavy bychom asi našli více fanatiků než mezi jinými typy. Takovým charakteristickým vzorem fanatika leptosomního typu je nejspíše postava pátera Koniáše, jak ji známe z Jiráskova Temna. U tohoto typu osobnosti se více vyskytuje endogenní (pocházející z vnitra osobnosti) psychické onemocnění, které patří ke schizofrennímu okruhu. 3. Třetí kategorií je atletický typ, který má vyšší, ale i střední postavu s širokým, klenutým hrudníkem a mocnými rameny. Břicho je ploché, trup se směrem dolů zužuje. Kostra je silná, robustní, dobře je vyvinutá i svalová hmota. Ruce jsou velké se silnými kratšími prsty. Obličej je jakoby jen hrubě tesaný, kosti v něm výrazněji vystupují. Atletický, viskózní temperament, je klidný, těžkopádný a flegmatický, ale atletik je také vytrvalý, plný síly a energie. Je schopný podat značný osobní výkon. Říká se, že takoví lidé jsou bez vzletu, že postrádají vyšší fantazii, že také nejsou příliš tvořiví a nápadití, ale jak jsme říkali na počátku, nikdy bychom asi neobjevili skutečně čistý, vzorový typ. I mezi atletiky jsou lidé, kteří jsou impulzivní a zlostní a ti, kteří mají vysokou míru rozumových schopností. Mívají sklon k epilepsii. K tomuto typu patrně patřil i sluha rabího Löve, jenž se dostal později do pražských pověstí pod jménem Golem. Nešlo asi o hliněného panáka, ale pravděpodobnější je obraz silného, atletického člověka, stiženého epilepsií, což odpovídá i tomu, že Golem měl záchvaty zuřivosti a ničivosti. To je vcelku přesný popis tzv. epileptického raptu, kdy nemocný člověk je nadán ničivou silou a je schopen i zabít. Ostatně i pověst říká, že Golem ničil domácí zařízení a zabíjel zvířata, ale jindy byl zas netečný, klidný a trpělivě vykonával hrubé práce. Zcela určitě bychom našli osoby, které v sobě spojují tělesný vzhled, příslušné povahové vybavení a eventuálně i psychopatologický obraz choroby - onemocní-li ovšem duševně. V jejich organismu jsou patrně skryté a předem dané dispozice, které předurčují určitý vývoj a obraz onemocnění, ale určitě nelze s jistotou tvrdit, že by někdo, kdo náhodou patří k některému ze 20

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Vymezení pojmu komunikace

Vymezení pojmu komunikace SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Vymezení pojmu komunikace Nejen řeč, nýbrž všechno chování je komunikací a každá komunikace ovlivňuje chování (Watzlavik 1969). Komunikaci vždy spoluvytváříme, ovlivňujeme a přispíváme

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Existuje souvislost mezi biologickou a psychickou stránkou osobnosti? neuropsychologie - závislost reakcí lidí na chemii v mozku

Existuje souvislost mezi biologickou a psychickou stránkou osobnosti? neuropsychologie - závislost reakcí lidí na chemii v mozku Otázka: Osobnost - společenskovědný základ Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Tereza Malzová Teorie schopnosti Osobnost uspořádaný systém psychických a fyziologických funkcí v neustálé interakci

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2011 Mgr. Monika Řezáčová zdravotnické povolání patří z hlediska odborné přípravy i konkrétního

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

-> Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti, vztahově postojové a seberegulační vlastnosti.

-> Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti, vztahově postojové a seberegulační vlastnosti. Otázka: Osobnost a její znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): danculkah Osobnost a její znaky -> Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti, vztahově postojové a seberegulační vlastnosti. Osobnost

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Temperamentové typy, osobnost Anotace Pracovní listy a test k procvičování učiva Autor Mgr. Michaela Matějková

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných:

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: Psychologie 13 Otázka číslo: 1 Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: asociací asimilací asignací Otázka číslo: 2 Akustický typ si

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

-Pokud člověk není socializován-zvířecí chování,manuální a mentální zaostalost,pasivita nebo agresivita,vzniká deprivace

-Pokud člověk není socializován-zvířecí chování,manuální a mentální zaostalost,pasivita nebo agresivita,vzniká deprivace Otázka: Osobnost v sociálních vztazích Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fífa Proces socializace Socializace je proces začleňování člověka do společnosti.hlavní socializace začíná,když si dítě

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Manažerská osobnost Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI

ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI VY_32_INOVACE_PSY_17 ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Psychodiagnostika osobnosti 2.

Psychodiagnostika osobnosti 2. Psychodiagnostika osobnosti 2. Téma: Úvod do psychologie osobnosti. Dimenze osobnosti. Teorie osobnosti. Literatura: Ivana Šnýdrová. Psychodiagnostika. Praha: Grada Publishing, 2008. Marie Vágnerová. Psychologie

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s.

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Linka Die Dargebotene Hand Tel. 143 213 000 kontaktů, 150 000 hovorů Dobrovolníci Příručka

Více

Psychologie osobnosti

Psychologie osobnosti Psychologie osobnosti Typologie osobnosti Využívá především temperamentu Typ = specifické seskupení několika znaků se značnou pravděpodobností jejich společného výskytu Snaha o obecnou platnost =) využívá

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 4 3 KOMUNIKACE PRO ZDRAVOTNÍ

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

= vnímání lidí a mezilidských vztahů. Naučené, kultura, sociální prostředí.

= vnímání lidí a mezilidských vztahů. Naučené, kultura, sociální prostředí. VNÍMÁNÍ A POSUZOVÁNÍ DRUHÝCH LIDÍ Sociální percepce = vnímání lidí a mezilidských vztahů. Je závislé na : životní zkušenosti současné míře informovanosti aktuální motivaci Naučené, kultura, sociální prostředí.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci.

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci. Psychologie 10 Otázka číslo: 1 Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu syntézu srovnávání abstrakci zobecňování indukci dedukci analogii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 Myšlení se uskutečňuje

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00 Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 20.9., 12:00- běhy 16:00 20.9., Kurzy Adaptace Kurz Worklife balance 10.10.,

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více