Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky"

Transkript

1 Management Manažerská osobnost Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu 1 reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České republiky

2 Obsah přednášky Manažerská osobnost Styl řídící práce 2

3 Osobnost Co to je osobnost? Co si pod tímto pojmem představujeme? Když se o někom řekne: to je osobnost co se tím myslí, co se s tím označuje? Jak lze definovat osobnost? 3

4 Osobnost v psychologii Osobnost je v psychologii chápána jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který způsobuje, že v téže situaci reagují různí lidé různě Osobnost člověka je jedinečná a neopakovatelná Variabilita reakcí (R) na podněty (S) se dá vysvětlit nějakým faktorem, který mezi něj vložíme- osobností (O) 4

5 Osobnost v psychologii 5

6 Osobnost v psychologii Při zkoumání profilu osobnosti si klademe tři otázky: Co člověk chce? Co člověk může? Jaký člověk je( čím nebo kým je)? 6

7 Osobnost v psychologii Co člověk chce? To je otázka motivů, které tvoří vnitřní hnací síly činnosti člověka. Základ v těchto vnitřních, aktivizujících činitelů můžeme hledat v: Potřebách Návycích Zájmech Tužbách a ideálech 7

8 Osobnost v psychologii Co člověk může? Jedná se o výklad toho, co jsou vlohy a schopnosti, ale také jeho znalosti, dovednosti, a zkušenosti Některé z těchto předpokladů patří do přirozené psychologické výbavy člověka. Jsou to vlohy. Součinnost vrozeného a získaného znázorňuje následující schéma: 8

9 Osobnost v psychologii Součinnost vrozeného a získaného Dovednosti aktuální, právě probíhající I Schopnosti reálné, v pohotovosti I Vlohy vrozené, potencionální v budoucnosti ( předpoklad k rozvoji schopností) 9

10 Osobnost v psychologii Jaký člověk je (čím nebo kým je)? Jedná se o základní znaky a vlastnosti, které tvoří profil osobnosti člověka Jsou to vlastnosti charakterové, temperamentové Jsou to postoje a hodnoty člověka 10

11 Vlastnosti osobnosti Osobnost je souhrn vlastností člověka, kterým také říkáme rysy. Rys je relativně setrvalý způsob jakým jímž se jedinec odlišuje od druhého. 11

12 Kategorie rysů osobnosti Temperament dispozice ke vzrušivosti Schopnosti dispozice k mentálním výkonům Postoje dispozice k hodnocení Motivy dispozice k zaměřování a energetické složce chování Charakter dispozice k jednání podle etických principů 12

13 Temperament Je to energetická a afektivní složka našeho chování, charakterizuje dynamiku psychické činnosti člověka Obecně se hovoří o silném vlivu dědičnosti, a díky tomu je rovněž obecně uznávaná relativní stálost temperamentu v průběhu života Typy temperamentu vytvořili již Hippokrates ( 4. stol. před.n.l.) a Galenos (2.stol.před.n.l.) 13

14 Temperamentová typologie Sangvinik- živý, pohyblivý, rychle reaguje má události, má rád časté střídaní dojmů, někdy je povrchní, přelétavý, konfliktní Cholerik - rychlý, prudký, výbušný, dráždivý, iniciativní, aktivní, neukázněný a konfliktní Flegmatik pomalý, klidný, a vytrvalý, nespolečensky uzavřený a někdy až lenivý Melancholik velmi citlivý, lehce zranitelný, ukázněný, schopný hluboce prožívat i bezvýznamné události, plachý bázlivý, depresivní 14

15 Schéma typů temperamentu 15

16 Schopnosti Psychofyzické dispozice k výkonu se nazývají schopnosti. Všeobecně se ujalo dělení schopnosti na: Obecné (primární) Specifické (sekundární) 16

17 Schopnosti obecné Vjemové senzorické, percepční Intelektové rozumové, myšlenkové Psychomotorické síla, průběh a přesnost pohybů 17

18 Schopnosti speciální Verbální Numerické Paměťové Umělecké Prostorová představivost Percepční pohotovost 18

19 Soubor obecných schopností je (Inteligence) Pro soubor schopností obecných (vjemových, intelektových a psychomotorických) se ujal název inteligence. Měření inteligence Již od začátku století se ujalo měření inteligence pomocí inteligenčních testů Základem jsou mentální výkony, které jsou podle příslušných kritérií hodnoceny skórem, které je podkladem pro výpočet úrovně inteligence 19

20 Křivka normálního rozložení IQ 20

21 Rozložení inteligenčního kvocientu 21

22 Další typy inteligence Kromě inteligence obecné existuje rovněž: Sociální inteligence Schopnost moudrého jednání v mezilidských vztazích Emociální inteligence Souhrn sebeuvědomění, intuice, nadšení a motivace, empatie a soc. cítění 22

23 Nadání, talent, genialita Nadání je příznivé spojení schopností, které člověku umožňuje úspěšné provádění určité činnosti. Talent Je takové příznivé spojení schopností, které umožňuje tvořivým způsobem vykonávat určitou činnost a dosahovat v ní vysokých výsledků Genialita Je mimořádná schopnost člověka vytvořit vrcholná až epochální díla 23

24 Postoje Vše co nás obklopuje se stává předmětem postojů člověka. Postoje je možné chápat jako vztah člověka k jiným lidem, věcem, činnostem a jevům. Postoj to znamená temperament, inteligenci, hodnotící vztah ve které dominují cit a poznání. Co je zdrojem formování postojů- jsou to speciální vlastní zkušenosti, vliv výchovy, rodiny, přátel, komunikace z druhými lidmi, sdělovací prostředky. 24

25 Postoje Postoj se skládá ze třech komponent: Poznávací ( kognitivní)- soud o dané věci Emotivní- emociální vztah k danému objektu Akci- zahrnuje všechny pohotovosti 25

26 Předsudek- druh postoje Jsou to obvykle převzaté tradicí dodržované iracionální postoje ( chybí poznávacíkognitivní fáze). Má to historickou genezi- vztah k menšinám, zaměstnávaní cizinců aj. 26

27 Motivy Příčiny a důvody lidského chování, které mu dávají psychologický smysl, jsou nazývány motivy Jsou to funkční prvky osobnosti, které určují směr a intenzitu jejího chování. Zaklad tvoří pudy, potřeby, zájmy a ideály 27

28 Motivace Motivace má 2 základní složky, které fungují jednotně Směřování k určitému cíli Mobilizace určitého množství energie nutné k dosažení cíle Všechny motivy mají Určitý směr, intenzitu, trvanlivost a určitou míru variability vzhledem k cílovému objektu 28

29 Motivace Druhů motivů je mnoho Zásadně se dělí na: Biogenní či fyziologické, tedy motivy vyjadřující biologické potřeby Sociogenní či psychogenní, tedy vyjadřující potřeby člověka jako sociální bytosti 29

30 Maslowova pyramida potřeb 30

31 Motivace Zvláštní formou motivů jsou zájmy. Jde o preferenci určité poznávací aktivity a účasti na ní. Jsou tu tři prvky zájmu: Mobilizace pozornosti Citový vztah Snahové tendence 31

32 Charakter V psychologii používáme pojem charakter ve dvojím smyslu a významu V čistě psychologickém smyslu vyjadřuje individuální zvláštnost člověka Ve smyslu morálního charakteru vyjadřuje pohotovost nebo naopak nedostatek pohotovosti člověka jednat podle určitých principů 32

33 Typy charakteru Nervózní rychlé střídáni citů, náladový Sentimentální emotivní,útěky do ústraní, pesimismus Cholerický bohaté city, výbušný Vášnivý dynamický, energický Sangvinický extrovert, dobře se ovládá Apatický stereotypní, sklesle naladěný Amorfní vitálně a egoisticky založený, se slabými city a slabou aktivitou 33

34 Osobnost manažera Co se očekává od manažera?????? Že bude osobnost, že bude kompetentní zastávat funkci. Používá se i pojem osobní kvalita manažera. Čím je dána osobnost manažera??? 34

35 Osobnost manažera Je výsledkem působení: Vlastností: Vrozených Získaných vzděláním zkušenostmi dovednostmi 35

36 Jsou tři koncepce Koncepce schopností Koncepce dovedností Koncepce úspěchu a neúspěchu 36

37 Koncepce schopností Podstatné vlastnosti osobnosti manažera jsou vrozené. Je prokázáno, že někteří lidé se vyznačují vrozenou nadřazeností. Ta jim zaručuje dominantní postavení. 37

38 Koncepce dovedností Klade důraz na umění jednat přiměřeně situaci, Schopnosti nejsou nutně vrozené. Mohou se vyvíjet. Rozlišují se: Koncepční dovednosti Sociální dovednosti Technicko- administrativní dovednosti 38

39 Koncepční dovednosti Dovednost tvůrčího řešení, analytického řešení problému, logického myšlení, vidění spíše celku a ne části. 39

40 Sociální dovednosti Jsou zaměřeny na mezilidské vztahy: Schopnost vytvořit kooperativní ovzduší, získat důvěru spolupracovníků, Dovednost komunikovat a sdělovat cíle tak, aby jim každý rozuměl. Dovednost umět pracovat a vycházet s ostatními lidmi. 40

41 Technicko- administrativní dovednosti Dovednost organizovat a řídit procesy Dovednost uplatňovat techniky managementu Dovednost plánovat výrobky a služby. Dovednosti vedení dokumentace a administrativy 41

42 Požadavky podle stupňů řízení 42

43 Koncepce úspěchu a neúspěchu Vychází z teorie pracovní motivace. Motiv výkonu vyjadřuje touhu po úspěchu. Každý má potřebu dosáhnout úspěchu a vyhnout se neúspěchu. Podle toho se manažeři určitým činnostem vyhýbají a jiné vyhledávají. Jde o orientaci na dosažení úspěchu a vyhýbání se neúspěchu. Potřeba být uznávaným ostaními. 43

44 Pět sociálních dovedností Uvolnit se. Schopnost naslouchat. Schopnost empatie a upřímný zájem o problémy jiných Schopnost vytvořit si s lidmi vztah jsem jako ty a rozumíme si. Oční kontakt 44

45 Styl řídící práce Byrokratický styl řízení: opírá se o směrnice a nařízení shora, svou autoritu vedoucí opírá o autoritu nadřízených. Autoritativní styl řízení: založen na příkazech a jejich bezpodmínečném dodržování. Vedoucí se minimálně radí s podřízenými. Demokratický ( partnerský)styl řízení: Vedoucí spolupracuje s podřízenými, má přirozenou autoritu, ponechává si prostor pro vlastní rozhodnutí. 45

46 Styl řídící práce Liberální styl řízení: vedoucí činnost podřízených ovlivňuje minimálně, vyhýbá se nepopulárním opatřením a zásahům jako je kritika, sankce, rizika, řadu rozhodnutí ponechává na podřízených. 46

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I 1/38 1/ PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI V období vzniku psychologie se autoři soustřeďují i na výzkum rozdílů mezi lidmi. Sledují se jednotlivé individuální diference,

Více

PSYCHOLOGIE PRÁCE PRO NOVÁČKY, HASIČE-ZÁCHRANÁŘE, ALE NEJEN PRO NĚ

PSYCHOLOGIE PRÁCE PRO NOVÁČKY, HASIČE-ZÁCHRANÁŘE, ALE NEJEN PRO NĚ Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava PSYCHOLOGIE PRÁCE PRO NOVÁČKY, HASIČE-ZÁCHRANÁŘE, ALE NEJEN PRO NĚ PhDr. Svatoslav Šváb Sdružení požárního a

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Úvod 2. 2. Jan Ámos Komenský významný český pedagog 8 2.1 Jeho působení v pedagogice 9 2.2 Dílčí závěr 11

Úvod 2. 2. Jan Ámos Komenský významný český pedagog 8 2.1 Jeho působení v pedagogice 9 2.2 Dílčí závěr 11 OBSAH Úvod 2 Teoretická část 1. Sociální pedagogika 4 1.1 Vymezení pojmu sociální pedagogika 4 1.2 Vznik a současné pojetí sociální pedagogiky 5 1.3 Profil absolventa sociální pedagogiky 6 1.4 Dílčí závěr

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Úvodní část Základní pojmy z psychologie a psychologie osobnosti Přestávka Sebevědomý pedagog Přestávka Role a autorita

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OBECNÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Tomáš Šobáň OSTRAVA 2008 Nepublikováno text k vnitřnímu použití Šobáň: Obecná psychologie a psychologie

Více

ta stránka lidské osobnosti, která vyplývá z poměrně stálého chování jedince

ta stránka lidské osobnosti, která vyplývá z poměrně stálého chování jedince Osobnost člověk, jako společenská bytost, která plní určitou společenskou roli a zaujímá určitou společenskou pozici. Je to sjednocení tří faktorů. Je to jednota těla, duševní život a prostředí, kde člověk

Více

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství. Irena LHOTKOVÁ, Ivana ŠNÝDROVÁ, Michaela TURECKIOVÁ

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství. Irena LHOTKOVÁ, Ivana ŠNÝDROVÁ, Michaela TURECKIOVÁ Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství Irena LHOTKOVÁ, Ivana ŠNÝDROVÁ, Michaela TURECKIOVÁ Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství LHOTKOVÁ, I., ŠNÝDROVÁ,

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

SKRIPTA VZDĚLÁVACÍ KURZ SEBEOBRANY

SKRIPTA VZDĚLÁVACÍ KURZ SEBEOBRANY SKRIPTA VZDĚLÁVACÍ KURZ SEBEOBRANY Zpracoval: Ing. Milan HAŠKA, Ph.D. JUDr. Karel MEIXNER, CSc. Mgr. Alena BENDOVÁ Mgr. Dita FRYAUFOVÁ Lektoři: Aleš ROTH, Miroslav VIČAR Vytvořeno v rámci projektu ESF

Více

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Zpracovala PhDr. at PaedDr.Věra Kosíková, Ph.D. Obsah: 10 kapitol 1. Předmět psychologie, struktura psychologických věd, psychologický výzkum a jeho

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

PROFESNÍ DIAGNOSTIKA

PROFESNÍ DIAGNOSTIKA PROFESNÍ DIAGNOSTIKA ANEB ASSESSMENT CENTRUM SMĚŘUJÍCÍ K SEBEPOZNÁNÍ Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/14.0072 Profesní diagnostika Tento materiál je spolufinancován

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogická fakulta Katedra primárního vzdělávání Kapitoly z obecné pedagogiky Renata Šikulová Zdeněk Kolář Obsah Vysvětlivky symbolů 4 Úvod 5 1. Pedagogika jako věda o výchově 7 Vývoj a vymezení pedagogiky

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více

PSYCHOLOGIE 1 Klíčová slova

PSYCHOLOGIE 1 Klíčová slova PSYCHOLOGIE 1 Klíčová slova PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. 1. PŘEDMĚT STUDIA PSYCHOLOGIE psyché duše logos rozum, věda specializované oblasti v psychologii biologická, experimentální, vývojová = ontogenetická,

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová Profesní kompetence sociálního pedagoga Bc. Hana Rozsypalová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématem kompetencí sociálního pedagoga. Pojednává o sociální pedagogice, o

Více

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr.

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Jitka Mannová Kurz metodika prevence č. 660 004 Školní rok 2009/2010 Prohlašuji,

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sociální práce TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE SKRIPTA Jana Novotná 2014 Obsah: 1. Úvod do sociální práce... 5 1.1. Definice sociální práce... 6 1.2. Cíle sociální práce...

Více

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava Psychologie PhDr. Eva Půlkrábková Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 Psychologie Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Za

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více